ZISTWAR SORT LASINN – ENN TI BOUL LOR

Lontan, bien-bien lontan dan Lasinn ti ena de torsenn-kole. Enn ti apel Kiwou e lot la ti apel Paoshou. Dan pei Moris dimoun ti pou dir ki sa de kamarad la ti kouma simiz ek kalson. Zot ti enseparab. Pa ti ena koze traver ant zot; pa ti ena mesanste ant zot. Ti enn lamitie senser ek onet. Kapav rakont boukou anekdot pou montre lafors zot lamitie me ti ena enn ki ti ase pou dir tou; ki ti enn prev irefitab. Li ti montre ki bann divinite ki peple liniver ti rekonpans zot parski zot ti enn bon lekzanp pou swiv.
Enn zour kan soley dou dan lesiel san niaz ti pe anons lafen liver ek koumansman lete, Kiwou ek Paoshou ti desid pou al vakarne lwen ar tapaz ek zestaz lavil.
– Paoshou, anou al dan leker lafore Makabe, dan poumon lanatir kot nou kapav respir trankilite. Anou ekout zwazo sante, admir parfen bann fler e alonze lor kousen natirel ki ena lor later, anba pie.
– Korek sa Kiwou! Mo’nn plen! Bien bizen enn brek. Lafore, samem so yes.
Kouma de amoure anvakans, zot ti swiv sime ki tourne-vire kouma enn boa zean e zot lespri ek zot regar ti fixe lor bote bann pie. Amizir zot ti pe vinn pli pre ar lafore zot leker ti pe bate ar exitasion lazenes ki ti pe fer enn nouvo experyans.
– To kone Paoshou, pandan trant zour mo finn konsantre lor mo bann liv san arete. Mo latet telman ranpli ar konesans ki mo per li eklate. Mo dir twa mo bien bizen ler fre ki kares feyaz avan li rant dan mo poumon.
– Ki ti pe dir, mo frer Kiwou! Mo finn vinn esklav biznes kot mo travay. Mo enn prizonie parey kouma twa to prizonie to liv. Lor la mo patron nek konn tir zi. Ti ariv ler pou mo sort dan mo lanfer.

Letansa zot ti ariv dan bor enn touf pie e apre ki zot ti finn travers enn larivier zot ti fons drwat dan rezion pie ek brousay. Pandan plis ki enn ertan zot ti mars-marse, badine, riye, amize; enn kou ler zot ti pe kontourn enn bwison kouver ar fler, zot ti trouv zis divan zot, drwat divan zot enn ti boul lor.
Toulede ti koz anmemtan.
– Get sa!
Kiwou ti bese pou ramas ti boul lor la ki ti groser enn limon Rodrig e li ti donn li so kamarad.
– Pou twa sa Paoshou, twa ki finn trouv sa premie.
– Non, Kiwou. Pou twa sa. Twa ki ti koz premie, mo frer. To trouve! Bann divinite pe rekonpans twa pou tou sa letan ki to finn pase dan to liv.
– Rekonpans mwa pou letan ki mo finn pase pou ogmant mo konesans? Nou gourrou pa finn dir nou ki enn dimoun ki aprann pa bizen rekonpans parski veritab rekonpans li dan seki nou kone kan nou finn bien aprann. Non, mo mam! Lor la li pou twa. Anverite bann divinite pe soulaz twa parski to patron finn fer dominer ar twa. Aster to pou lib. Kado bondie sa pou enn bon dimoun ki apel Paoshou. Aster to pou kapav koumans to prop biznes.
Zot ti badine, fer jok. Sakenn ti pe dir ki se lotla ki ti merit lor la. Finalman zot ti deside pou remet ti boul lor la kot zot ti trouv li. San okenn regre zot ti les li deryer zot e zot ti kontinie zot sime. Toulede ti ena mem panse dan zot latet: vre lamitie vo boukou plis ki lor. Akoz lor de kamarad kapav vinn ennmi. Sakenn ti poz lame lor zepol sa kamarad e zot ti kontinie zot sime.
– To kone Paoshou, nou pa ti tourn ledo ar lavil pou ramas lor.
– Foul dakor ar twa Kiwou. Enn lazourne pezib dan sa lafore la li vo plis ki mil ti boul lor.
– Ena enn lasours laba. Nou’al asiz laba. Landrwa la fre ek zoli. Respir ler fre e bwar dilo kler. Ki to dir Paoshou?
Ler zot ti ariv kot lasours zot ti gagn enn difikilte. Enn vie peizan fatige ti tal so lekor e ti okip plas la net. Pa ti ena plas pou Kiwou ek Paoshou. Paoshou ti gagn enn lide.
– Leve, leve Gran dimoun! Enn trezor pe rod ou lor sime laba. Lor groser enn vavang omilie sime pe atann dimoun ki pa pe drame. Seki ariv premie pou merit li.
Zot ti donn li tou detay ki neseser e bonom la ti prese pou vinn ris. San poz tro kestion li ti deklase lor vites. So latet ti plen ar toutsort kalite proze.
Pandan enn bon bout letan de kamarad la ti gagn enn bon moman ansam. Zot ti pe koz-koze lor zot plan lavenir e sirtou zot ti pe ekout lamizik lanatir: zwazo ki ti pe sante ler zot ti pe sot-sote depi enn brans pou al lor enn lot.
Enn kou lape ti trouble. Vie peizan la ti retourne, laraz dan leker ek dan so lavwa.
– Zot fer mwa mesanste, fatra! Zot peyna respe, zot peyna pitie pou enn vie dimoun. Zot avoy mwa lor fos larout pou pran mo plas.
Kiwou ti koz premie.
– Ki finn arive, tonton? Kifer ou manga?
– Pa ti ena okenn lor. Dan plas lor ti ena enn serpan. Mo finn oblize touy li. Aster mo pou bizen peye parski mo finn deranz lape lafore. … Zot finn servi trik pou pran mo plas isi. Pa kwar mo pou res trankil. Mo pou fini zot kouma mo finn fini sa serpan la. Mo ti la premie, rann mwa mo plas.
– Aret radote tonton. Nou pa ti fer ou okenn mesanste. Nou ti trouv enn ti boul lor e nou ti anvi les ou profite me kikfwa ou aveg. Anou ale Paoshou, anou pran boul lor la e nou va partaz li ande. Anou al gete si vremen ti ena enn serpan ki ti pe vey boul lor la. Pran sa ti kas la, tonton, pou ou deranzman.
De kamarad la ti desid pou retourn kot zot ti trouv ti boul lor.
Kiwou ti sey rapel landrwa la.
– Si mo pa tronpe, li laba kot sa pie ki finn tonbe; laba ousa enpe pli avan. Ki to panse Paoshou?
– To ena rezon. Me olie lor nou pou trouv kadav serpan.
Zot ti mars vit-vit ver sa landrwa la. Zot ti pe fixe anba. Ler zot ti ariv kot zot ti trouv ti boul lor pli boner, ala zot ti gagn enn nouvo sok. Pa ti ena enn ti boul lor; pa ti ena lekor serpan mor. Ti ena de gro boul lor. Pli gro, pli zoli ki seki zot ti trouve premie fwa.
Sak kamarad ti ramas enn boul lor ki li ti donn so kamarad.
Ti ena boukou lazwa dan ler.
– To trouve Paoshou, to finn gagn rekonpans parski to enn vre torsenn-kole.
– Non Kiwou, mo finn reysi gagn sans donn twa seki to merite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.