ZISTWAR SASER

©Institut Cardinal Jean Margeot (ICJM), 1, Celicourt Antelme street, Rose Hill, Mauritius.
                                     1
Zistwar mo vilaz se zistwar saser.
Gran mari parmi bann mari saser
Ti apel, – rapel! -, Mazeste Kaptou.
Depi so nesans, li ti finn kap tou:
Zouzou so ser-frer, kas bwat kondane;
Bizou dan tirwar, larmwar so sekre;
Devwar so vwazen, dibien so kouzen;
Dipen Mister Fen, diven Sir Malen …

Senier Kreater ti kre enn zarden
E li ti dir nou sak fwa nou gagn fen,
Nou gagn drwa lapes, lasas, kas bann fri,
Ras plant pou manze e fit lapeti.
“Mo donn zot tousa pou zot lasante
Me tansion, zanfan, pa’nn dir abize!”

                                       2
Si dan koumansman Kaptou ti lasas
Pou ranpli boyo, pa pou ramas kas,
Dousma-dousma li ti koumans touye
Pou plezir touye, pou ramas trofe
Pou dekorasion salon ek sato.
Bebet anpaye ti dekor biro;
Zanimo mor ti ena plis valer
Ki vivan dan lespri envestiser.

Lasas ti pe vinn enn lepidemi;
Touye ek koupe ti donn lapeti;
Larivier, lamer, laplenn ek montagn,
Lazeng ek danbwa, lavil, lakanpagn,
Tou, san exsepsion, ti pas dan pake;
Lanatir ti vinn enn komodite.
                                    3
Touye-kraze, koupe-transe partou
Ti vinn net kiltir dan lanpir Kaptou;
Mazeste Kaptou ek larme saser
Ki anverite plen ar mersener
Ti transform zarden, ti fer li vinn enn
Lespas dezertik ki nouri laennn.
Bann disip Kaptou ti trouv sa normal:
“Kan to gagn li bonn, leres foupamal!”

Enn swar Mazeste ti fer enn kosmar;
Enn lavwa pwisan ki travers lamar
Ti dir li dardar, aret fer vantar.
“Ti donn twa lespri pou nouri zarden;
To’nn servi lespri pou kapav koken.
To pa mo gardien, to zis enn voryen.”

09.12.20

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.