ZISTWAR RUTH

TEX EK LIBRETO ENN KOMEDI MIZIKAL AN NEF TABLO

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

BANN PERSONAZ DAN LORD KI ZOT PARET

TOUKOREK – enn roder bout
LYDIFISIL – enn madam onet
SIFONBLE – enn zournalis san prensip
ELIMELEK – mari Naomi
NAOMI – fam Elimelek ek mama Malon ek Shilion
MALON – garson Elimelek ek Naomi
SHILION – garson Elimelek ek Naomi
ORPA – fam Malon
RUTH – fam Shilion
PAPA RUTH
GLINIS – vwazinn Naomi
FI – tifi Glinis
BOF – zann Glinis
TIBWAZ
ZERTRID – mama Tibwaz

Dimoun dan erport, bann envite, geng maske, taper, mesaze ets.

OUVERTIR
Lamizik teknospasial

PAROL LAMOUR
Mo ti enn atom glase eternel
Ki ti ena tou me ki ti tousel.
Mo ti pe anvi partaz ar kikenn
Seki mo lespri anpermanan zenn
Ti pe mazine dan atom konple
Kot tou bien regle pou leternite.

Mo prop entwision vinn mo volonte!
Enn kou enn Bel Beng! Atom eklate!
Mo volonte larg dife kreasion,
Donn nesans letan, lespas ek aksion.
Lavi ek lamor lerla lev latet
Pou mate, gete kisannla ki met.

Rezilta la bon mem bann pa konpran
Dir ki kreasion bizen san Satan;
Petal san pikan, plezir san douler,
Anz san Lisifer, meyer san erer.
Zot ti pou aprann, zot ti pou kone
Veritab progre san konn liberte?

Finn ena erer, pou ena maler;
Boner destrikter, maler konstrikter
Tousa neseser pou nou avanse
Ziska ki enn zour nou tou fizione
Pou vinn enn atom glase eternel
San ki personn pa santi li tousel.

TABLO 1

(Dan erport Moab dan les Gonndwana. Enn lavwa dan oparler anons larive avion depi Betlehem:
“ Vol BET007 finn ateri. Bann pasaze anpartans pou Betlehem bizen finaliz zot prosedir anbarkman.”
(Enn kliner fam pe pas mop. Li enn madam bien bati ek for. Li apel Lydifisil. Enn kliner zom pe diboute, gete. Li mengi-mengi, gran lagel me ti leker. Li apel
Toukorek.)
Toukorek
Ankor kabri pou debarke!
Lydifisil
Ki kabri Toukorek?
Toukorek
Kabri Betlehem. Bann ki pe tir depi zot pei modi pou vinn manz nou lerb.
Lydifisil
Zot pei? Nou lerb? Pa mem pei sa? Gonndwana. Nou tou pa Gonndwane?
Toukorek
Ki to gagne Lydifisil? Bannla zot enn lot. Nou nou enn lot bann. Pa parey. Zot vinn la, zot pran nou travay, manz nou manze, bwar nou dilo, koken nou zanfan, fer piti batar, gat nou kiltir. Polision! Polision! Polision! Fer atansion! Pa les zot met malang dan to disan.
Lydifisil
Fekfekla to pa ti al laba lor kontra e to ti retourne ar plen pitay. To finn aste enn loto nef, Misie Toukorek.
Toukorek
Pa bizen to zalou lasans to prosen. Mo al laba parski bann baya la bizen mwa … mo lespri. Kabri bizen lespri mouton. Sa pa vedir ki mo pou les zot polie bann madam dan mo pei.
Lydifisil
Be kifer to pa les bann madam la deside?
Toukorek
Les madam deside? Ly di fi sil, To latet pa bon? Nou zom, nou bizen protez pirte fam nou pei. Anpes zot fane.
Lydifisil
Be al anpes to fam fane!
Toukorek
Ki to’le dir?
Lydifisil
Nanye!
Toukorek
To kwar mo fam kouma twa … nek large! Taler mo devier to bake!
Lydifisil
(Silans)
Toukorek
To lagel ferme! … Mo pe vey twa. Nou asosiasion pe vey zot, anpes zot fane … anpes zot donn chana priz. Peyna plas pou bann enfidel, bann ki tant inosan. Nou pou fann ar zot.
Lydifisil
Akoz samem kan to fam trap balye to al kasiet anba lili …
Toukorek
To pe marsande! Tansion mo sape!
Lydifisil
Toukorek, les mo fer mo travay trankil. Si to kontinie amerd mwa, kout baton mop to pou gagne ar mwa. Pa bliye depi gramaten to pe drame. Kisannla to kwar pou fer to louvraz Misie Toukorek? Dir mwa!
Toukorek
Akoz to pli for, to fer dominer. Gouvernman soutir zot. Bizen pas lalwa pou defann bann zom ki pe pas mizer!
(Sifonble rantre, kamera dan likou ek mikro dan lame. Li enn boug obez.)
Sifonble
Toukorek, ki niouz lor baz? Tou korek?
Toukorek
Sifonble! Kel nouvel mon gran dalon?
Toukorek, bezwen ferm lezieu pou vivr;
Toukorek, tou dumond aret panche,
Toukorek.
Nou’al laba pou koze. Isi ena boukou nenport, basklas, degoutan, lagli. Bann ki travay mous pou gouvernman.
Lydifisil
Ki mous to pe zaze?
Toukorek
Ena mous zonn, mous dimiel, mous kaka. Gete ki to ete.
Lydifisil
Eta move sovaz, to pa pou aret to move manier?
Sifonble
To ena rezon, nou al par laba.
(Sifonble ek Toukorek sorti.)
Lydifisil
Get zot zar ennkou! Kouma Lorel ek Ardi.
Li sante

LOR LATER KREOL
depi senegal ziska katmanndou
depi tamatav ziska ti kawloun
depi labretagn ziska mozanbik
listwar finn amen enn nouvo lespri
lor later kreol kapav fer mirak

Enn lafore vierz nou finn netwaye
bann gran marekaz nou finn desese
enn later fertil nou finn aranze
pou ki nou zanfan kapav get dime
lor later kreol kapav fer mirak

okenn gran bagaz nou pa ti ena
apart nou kouraz ek nou volonte
nou get lavenir nou difikilte
me napa kapav nwaye dan divan
lor later kreol kapav fer mirak

souvenir ansien lavenir dime
kiltir gran fami kiltir azordi
senfoni lavi armoni imen
pe fer enn melanz pe bouz zot leren
lor later kreol kapav fer mirak

(Dimoun finn groupe. Ena pe sante, donn lagam, danse. Ler sante fini, zot tou antour Lydifisil. Ena boukou lamitie dan ler. Sifonble ek Toukorek retourne. Zot pa melanz ar lezot. Zot vinn divan lasenn net. Sifonble bien exite. Toukorek swiv li kouma enn ti toutou. Ti lafoul disperse e Lydifisil repran so mop.)
Toukorek
Yes, yes, yes!
Sifonble
Mo dir twa bengker sek. Ladan mem pa sape!
Toukorek
Yes, yes, yes! Kizafer Misie Sifonble?
Sifonble
Enn mari skoup!
Toukorek
Yes, yes, yes!
Sifonble
Mo ti gard li dan zwen; aster mo chombo li par zafer la.
Toukorek
Yes, yes, yes!
Sifonble
Enn skoup mo dir twa.
Toukorek
Yes, yes, yes! … Ki soukoup?
Sifonble
Pa soukoup gopia! Skoup. S. K. O. U. P. Skoup.
Toukorek
Yes, yes, yes!
Sifonble
To’nn trouve ki pe arive?
Toukorek
Yes, yes, yes! … Non!
Sifonble
Get sa fam la. Get so zestaz.
Toukorek
Yes, yes, yes!
Sifonble
Li fer vadire li konn sante. Dimoun antoure. Bouze waya. Letansa bann sanpapie glise, rantre. File perse.
Toukorek
Yes, yes, yes! … Ki sanpapie?
Sifonble
Ki sanpapie? To pa trouve? To mars ar zot?
Toukorek
Yes, yes, yes! Non, non, non! You have rizonn.
Sifonble
Premie minis pe fane. Sekirite frontier menase. Bizen sanz gouvernman. Sel solision, eleksion zeneral.
Toukorek
Yes, yes, yes!
Sifonble
Nou balye karo!
Toukorek
Yes, yes, yes! … Misie Sifonble, pa bliye mwa mo bourzwa.
Sifonble
Sanepepasekontinie! Nachannya bouz waya, frontier defonse, ennmi rantre, premie minis vakarne makarena. Lir mo lartik dime gramaten. Mo pou tir so manze.
Toukorek
Kisannla?
Sifonble
Ay becharra! PM foutou.
Toukorek
PM! … Yes, yes, yes!
Sifonble
Bon kontinie vey zot. Pa bliye tomem mo lizie isi. Kan nou vir bol-dal pou ena gran nisa pou twa. Remember me, remember me!
Toukorek
Korek sa sef!
(Sifonble sorti. Enn koup ar de ti garson rantre. Misie la pe pous enn saryo bagaz. Misie la apel Elimelek, so fam Naomi, so de garson Malon ek Shilion. Elimelek al ver Lydifisil ki pe fer so louvraz.)
Elimelek
Bonzour madam!
Lydifisil
Mo kapav ed ou?
Elimelek
Ou kapav dir mwa kot pran bis pou al Armon?
Lydifisil
Ou’nn vinn dan vol Betlehem, pa vre. Kifer ou’nn tarde pou sorti?
Elimelek
Dwanie pe ouver valiz tou pasaze. Pran letan.
Lydifisil
Akoz detrwa malprop, tou dimoun pas dan pake.
(Toukorek borde.)
Toukorek
Ke pwiz fer pou vou?
Lydifisil
Misie la pe koz ar mwa. Grate, ale!… Kan ou sorti par laport santral, tourn adrwat e ou pou trouv terminis bis. Laba ou pou trouv enn kiosk ransengnman. Zot pou donn ou tou detay.
Toukorek
Si vou bezoin adres lamezon, dokteur, zavoka ze pe vou fer avoir bomarse. Konte sir moi.
Elimelek
Non mersi. Ou bien zanti.
Toukorek
Magajeun bomarse, bajaryeu, tailleur, coiffeur … demandeu, Toukorek mettr dan le korek.
Lydifisil
Pa pran li kont Misie. Nou tou kone so latet pa bon…
Toukorek
Kesketidi?
Lydifisil
Sois beau et tais toi!
Toukorek
Ti koz le franseu bien. Ze ne konn pa sa.
Lydifisil
Ale Toukorek, fer to par louvraz. Taler midi pou sone, to pou dir finn ler pou manze, repoze.
Toukorek
Lydifisil, konbien fwa bezwen dir twa sha enn travay fam sha.
Lydifisil
To lame pa tranble kan to pran kas lafendimwa?
Toukorek
Quefer? Je pa la pou travay. Je la pou vey zot, anpesh zot fane.
Lydifisil
Travay mous. Vann niouz ar Sifonble, sef manter, krever …roderdeler.
Toukorek
Pa bon koz koumsha. Si li entendre twa ton dal pa pou kwir. Li mars ar gran-gran dumonde. So lagajet gagn gro pitay ar bondieu fouloush. To’le mo dresh to papie? To pa pou bezwen pas mop. Zis fer misie la so laboush dou. Nek dir wi, mo dresh to papieu.
Lydifisil
NON!
(Naomi ek so de zanfan finn vinn zwenn Elimelek.)
Naomi
Ena problem Eli?
Elimelek
Non Naomi.
Lydifisil
Elimelek, Naomi? Malon ek Shilion? Enn ti fami ar mwa ki apel Gran-Bwaz finn dimann mwa donn zot enn koudme si zot bizen led.
Elimelek
Boaz enn fami ar mwa. Savedir nou fami. Kouma ou apele?
Lydifisil
Lydifisil. Ou … ou …?
Naomi
Mwa mo Naomi, mo misie apel Elimelek. Mo de ti jab apel Malon ek Shilion.
Lydifisil
Donn tantinn enn ti badou mo de ti anz.
(Zot tou anbrase)
Toukorek
Ki sa grimash la? Timoman natak, timoman sinema, timoman chouk-chouk. Pey twa pou travay. Etranje pe anvai pei e twa Lydifisil to konplish krim kont securite leta. Mo pe avoy enn rapor.
Lydifisil
Pa pran li kont vouzot. So lalang pli long ki so kravat.
Toukorek
Ki to dur … ki to dur?
(Li fons lor Lydifisil ki flank li enn kout lamans mop lor so leren. Li tonbe. Lydifisil sifle enn kou. De travayer, enn zom ek enn fam vini, sarye Toukorek lao-lao sorti.)
Lydifisil
okenn gran bagaz nou pa ti ena
apart nou kouraz ek nou volonte
nou get lavenir nou difikilte
me napa kapav nwaye dan divan
lor later kreol kapav fer mirak
lor later kreol kapav fer mirak
lor later kreol kapav fer mirak

TABLO 2

(20 an pli tar. Dan laferm LESPERANS. Elimelek ek Naomi dan lakwizinn pe bwar enn goble dite.)
Naomi
Asize. Manz kiksoz. … EEEli! Raze prop! Parfime! To pe al travay ousa to pe al frekante?
Elimelek
Aret manz krann Naw!
Naomi
Pa dir mwa. Swadizan Misie pe al donn koudme okip lakoup dan karo Solitid, legete ziedou Madam Solitid pe atir li. … To sir to pa’le enn bout dipen?
Elimelek
Non, korek sa gate. Dir Malon ek Shilion prepar tou pou dime. Lakoup pou fer kot nou dime. Ki to pou prepare pou to zoliker. Tansion so madam rod twa ar balye. Bon, mo bizen ale, koko. Pa bliye fer mo komision.
Naomi
Wi patron!
(Elimelek sorti. Naomi fer louvraz e sante anmemtan.)

MO SARET FINN TAS DAN LABOU
Pa bate mwa misie
Ayo mo gran misie
Mo pe koz laverite
Mo napa enn pares
Mo saret finn tas dan labou.

Ou enn gran misie
Ou fwet dan ou lame
Mwa mo enn ti nwar
Mo kone mo anretar.
Partou lapli, gran misie,
Sime labou ki mo pou fer,
Mo saret finn tas dan labou.

Pa bate mwa misie
Ayo mo gran misie
Mo pe koz laverite
Mo napa enn pares
Mo saret finn tas dan labou.

(Malon ek Shilion rantre. Zot finn vinn de zom gayar, bien portan.)
Malon
Ayo magema! Ala to sant mal … de ton anba bef.
Naomi
Vey to karay do ta!
Shilion
Pa fer nanye si to pa konn sante. Mwa mo sourd, mo pa tann nanye. Akoz sa mo kwar mo kontan twa.
Naomi
E zot de, aret fer ler. Zot papa dir zot okip tou pou lakoup dime. Tou bann vwazen pou vinn koup dan nou karo.
Malon
… e manz dan nou lasiet. To fite la ‘ma. Tou sa bann zoli boug la pou sey may twa dan lak.
Naomi
Mo dir zot vey zot zafer. Mwa mo ena mo zom. Enn extra zom. Zot de zot pe bat lamok. Gete kouma zot pou kas piso.
Shilion
Foutou! Fambo finn manz mous-zonn.
Naomi
Ale oust, al travay. Aret fer zot zeb.
(Malon ek Shilion pe al ver laport; anmemtan Lydifisil pe rantre. Shilion ek Malon may li pou anbras li.)
Shilion
Enn sans to la Tantinn Lydi. Bonnfam pe met nou deor.
Lydifisil
Si nek mwa lontan zot ti pou finn fini faypatsankler.
Malon
Bez sa Shilion, nou bizen organiz MLZ.
Naomi
MLZ?
Shilion
Mouvman Liberasion Zom.
Lydifisil
Bel-bel koze! Nanye li pa fouti fer. To kone Noami nou bizen rod enn tifi pou marye li.
Malon
Marye? Kifer? Kan marsan dile livre dile par kar kifer bizen nouri vas?
Lydifisil
Mo kwar to bizen organiz MLM.
Malon
MLM? Ki ete sa?
Lydifisil
Mouvman liberasion macho.
Naomi
Gorl!
Shilion
Mouje maaf karr do! Nou dimann pardon. Nou tir Malon. Bann Amazonn finn manz mous zonn. Tanto nou zwenn.
Lydifisil
Tanto to kone tanto
Tanto to siro zanana.
Naomi
Lydi, nou bizen okip dime swar. Pa zis Samdi swar me pou ena osi lakoup kot nou. Nou bizen prepar enn zoli fet pou tou vwazen ki pou donn koudme.
Lydifisil
Mo kwar li pou plis ki sa.
Naomi
Plis?
Lydifisil
Fer koumadir to Sinwa nef. Mo’nn tann bann ti koze dan ler.
Naomi
Koze dan ler?
Lydifisil
Pa koze dan ler me koze ki flot dan ler … kikfwa rimer … kikfwa serye.
Naomi
Ki rimer?
Lydifisil
Shilion ek Ruth; Malon ek Orpa.
Naomi
To kwar serye, Lydi … ti’a bon …
Lydifisil
Pa exite Naw. Les letan fer so travay. Me prepar twa pou fer fas kritik ek konfli.
Naomi
Ki kritik? Ki konfli?
Lydifisil
To’nn trouve kouma to ete? To’nn fini koumans trakase.
Noami
Si to konn kiksoz dir mwa.
Lydifisil
Personn pa kone. Nanye pa sir me ena bann ti palab dan ler. Pa pran kont. To pa konn mantalite Moab? Spor nasional se tir lay, fer palab. Tou dimoun kwar zot konn tou. Nou fabrik tez san konn realite. Depi 20 an to la e to touzour pa konpran. Naomi mo Naomi.
Noami
Mo’nn fer move rev yerswar…
Lydifisil
Presantiman!!!
Naomi
Ala to rekoumanse.
Lydifisil
Elimelek ek twa, zot pa pov me zot pa bann gro lamone. Enn tifi ki pe sorti ar enn to garson li sorti dan gran fami ki pa mizer ditou. Dimoun koze. Li pe rod so bout. To konpran?
Naomi
Kifer mo pa tann tousa mwa?
Lydifisil
Zot pa pou koze divan twa. Samem ki apel palab.
Naomi
Ki mo bizen fer?
Lydifisil
Chomtayt. Les letan fer so travay. Bon, ase koze. Mo ena boukou louvraz zordi. Vandredi zordi.
(Li sorti. Naomi asiz lor enn sez, get drwat divan li, fer enn lapriyer.)

Bondie Toupwisan, san koumansman, san lafen;
Kreater liniver, lasours lamour-pardon;
Mama-Papa lavi lor later, dan lamer,
Dan lezer, dan lespas liniver galaktik,
Mersi pou tou seki To finn donn to zanfan;
Ekler mo lespri ar to lalimier divinn
Pou ki mo kapav mars lor sime liberte,
Konpasion ek partaz, solider ek drwatir.
Mersi pou To lamour petri dan liberte
Ki les nou swazire ant lebien ek lemal
Pou ki nou konesans devlop ar experyans;
Mersi To finn permet nou vinn entelizan
Pou ki nou pran konsians To grander, To pouvwar,
To lafors, To bonte; pou ki nou dekouver
Atraver To lespri ki ekler nou sime
Ler fernwar fer vantar, sey touf To kreasion.
Mama-Papa ki toultan la, Papa-Mama
Ki konpran tou, Twa ki lasours mizerikord,
Ed mwa konpran to volonte pou ki mo mars
Lor To sime; pou ki Later vinn to lakaz.
AMENN-AMINN-OM

(Lelandime swar. Dan lakour laferm Lesperans. Ena enn fet. Bann zenn ek mwen zenn pe danse. Bann sinior pe riye, badine.)

Zenn Tifi
Eh Ton gaspar, ki arive? Lipie finn amare?
Ton Gaspar
Mwa, mo piti, mo pa met paryaz ar joukal ek joubaner.
Zenn Tifi
Baprrebap!
Vie Madam
Basdeo, nou montre sa bann zenn la ki nou dife ankor for. Vini Abdoul.
(Zot leve, zot al danse. Tou dimoun aplodi.)
Bann Zenn
Baprrebap! Dife ankor for.
Bann Vie
Ki zot kwar? Petar fizet.
Ton Zan
Vini zanfan, anou dans ansam.
Tou Dimoun
Sa enn zoli koze.
(Tou dimou pe danse; tou dimoun ere. Dousma-dousma lamizik koumans kalme e kat zenn, Malon ek Orpa ek Shilion ek Ruth pe dans enn slo romantik.)
Ruth
Peyna pou per kan leker kler;
Peyna pou per kan nou senser.
Nou tou isi zanfan Bondie
Ki pa get nou ar de lizie.
Lakoup finn fini, nou langar ranpli;
Solidarite ek lespri partaz
Kapav fer lavi vinn enn paradi.
Shilion
Bann tilespri fann lapipi
Rod fer lamour degout lavi.
O Ruth mo Ruth mo kontan twa;
Ar mwa lagign pa fer lalwa.
Lakoup finn fini, nou langar ranpli;
Solidarite ek lespri partaz
Kapav fer lavi vinn enn paradi.
Orpa
Malon pa kwar to’enn kaytalon
Parski palab plen so poumon
Ar ignorans ek prezize.
Mwa mo kone ki to ete.
Lakoup finn fini, nou langar ranpli;
Solidarite ek lespri partaz
Kapav fer lavi vinn enn paradi.
Malon
Peyna pou per kan leker kler;
Peyna pou per kan nou senser.
Nou tou isi zanfan Bondie
Ki pa get nou ar de lizie.
Lakoup finn fini, nou langar ranpli;
Solidarite ek lespri partaz
Kapav fer lavi vinn enn paradi.
(4 zennzan la vinn divan Elimelek ek Naomi)
Toulekat
Mama-papa, beni linion
Ki pe ini kat bieneme.
Mem nou pa’nn ne dan mem nasion
Nou tou zanfan pou mem Bondie.
Kan nou ti vinn la, nou ti etranze;
Ti ena ki ti pe get nou traver
Me aster nou kwar bizen pardone.
Bizen pardone pou konstrir dime…
Bizen pardone pou konstrir dime…
Bizen pardone pou konstrir dime…
(Naomi emosione, li souy so lizie; Elimelek al anbras bann zanfan.)
Elimelek ek Naomi
Bizen pardone pou konstrir dime…
Bizen pardone pou konstrir dime…
Bizen pardone pou konstrir dime…

(KOREGRAFI: Ena enn gran tapaz. Enn geng kagoule rantre, koumans kraz partou, may Malon ek Shilion.Rezistans febli ziska ki li paret ki violans geng pli for ki solidarite bann fermie. Zis lerla, Ruth galoupe sot lor enn manm gegn, tir so kagoul. Tou dimoun gagn sok.)
Ruth
Papa twa sa? Ki finn ariv twa? To finn bliye parol Bondie?
(Tou dimoun paralize par sirpriz.)

O SENIER INIVERSEL

Twa ki ar enn etensel
Finn tengn marenwar gayar;
Twa ki ar enn etensel
Finn desinn iniversel
Pa les marenwar gayar
Fer vantar dan to karo.
Bondie ki prezan partou,
Bondie ki konn e trouv tou
Kal lelan senier fernwar
Ki pe rod plant to kontrer
Dan to karo lalimier.

Twa ki finn met lalimier
Pou ki to zanfan trouv kler
Pa les lafors demoniak
Detrir kreasion mirak.
Twa ki Bondie lalimier
Sov to zanfan ki dan nwar.
Bondie ki prezan partou,
Bondie ki konn e trouv tou
Kal lelan senier fernwar
Ki pe rod plant to kontrer
Dan to karo lalimier.

Papa Ruth
To pa konpran to pe fane? Anvaiser finn bat lakol e zwazo lokal finn maye. Anou ale Ruth. Retourn kot nou, kot nou bann. Bannla pou devaliz twa, pou pran tou nou dibien. Ekout to papa ki kone ki li pe dir. Pa les santiman bar to gete.
Ruth
Non papa! Mo bann zot isi kot ena lamour, kot dimoun pa marsandiz.
Papa Ruth
To fer to latet dir? Anvi pa anvi to pou ekout mwa. Si to’le mo liber sa de kouyon la, retourn lakaz e promet mwa to pou ekout mwa … to marye ar garson ki mo finn swazir.

(Silans glasial. Geng sorti ar de prizonie.Elimelek red lor enn sez. Sok ti tro for pou so leker.)
Naomi
Eli! … Ayo Bondie! Ki pe ariv nou?
Ker
Finn ena erer, pou ena maler;
Boner destrikter, maler konstrikter
Tousa neseser pou nou avanse
Ziska ki enn zour nou tou fizione
Pou vinn enn atom glase eternel
San ki personn pa santi li tousel.

TABLO 3

(Dan enn lakanbiz. Tapaz. Loder larak ek korn frir. Sifonble ek Toukorek pe bwar.)

Sifonble
To pa’nn tann nanye lor ensidan lot zour la?
Toukorek
Normo ze konn!
Sifonble
L’heure est grave Toukorek. To pa kapav koz normal kouma dimoun normal?
Toukorek
Normo ze kapav. Kan le Zamelek kaykoun,,,
Sifonble
Elimelek!
Toukorek
Shamem. Kan lwi etr kaykoun, fizib sote, garbar dan le douniya.
Sifonble
Tousa mo kone. Finn fini ekrir. La ki pe arive?
Toukorek
La?
Sifonble
Aster … maintenant … depuis ce zour la …
Toukorek
Ala ou koj zjoli franche. Ou enn zjenu!
Sifonble
Si to donn mwa enn zoli niouz, mo donn twa enn lot grog ek enn lot bout korn frir. Donnant-donnant!
Toukorek
Lapolich pe fer lanquet. Dumond pe koje. Ena pe dur jot kone kot finn kasiet deu garson Zalimetek.
Sifonble
Elimelek!
Toukorek
Shamem.
Sifonble
Gouvernman tro soutir bann kriminel. Bien bizen touf sa lanket la.
Toukorek
Bezwen!
Sifonble
Bon dimoun pe met lord ar bann klandesten. Olie fer lanket lor klandesten, pe fer lanket lor bon dimoun, nou bon dimoun.
Toukorek
Yes, yes, yes! … Je konn kot finn kashiet prizonieu.
Sifonble
Shouout! Pa koz sa. Bizen gard sekre, pa kas lakle. Repitasion bon dimoun pou dan take.
Toukorek
Nespa. Yes, yes, yes!
Sifonble
Tro boukou malang dan pei. Mwa ki kone ki pe traverse me tou koze pa bon pou koze. Bann endezirab pe polie tou. Disan prop pe vinn malang. Bon dimoun pe pas kord me malang pe prospere. Kifer, dir mwa kifer.
Toukorek
Ze ne konn pa.
Sifonble
Akoz gouvernman tro mou. Bizen netway nou pei. Fou deor bann parrdesi.
Toukorek
Foul laverite! Fou deor pardesi, met kapot.
Sifonble
Pa pardesi do fffff…. gopia, parrdesi, etranz, elienn, desandan satan …
Toukorek
Foul dakor ar ou.
Sifonble
Bizen balye partou prop.
Toukorek
Foul dakor. Il fo!
Sifonble
Zot vinn isi ar zot fos temwen, fos profet, fos sover. Pe may nou bann zenn dan lak mansonz, dan sime perdision. Zot kontaminn nou kiltir, nou valer, nou lafwa, nou tradision milener.
Toukorek
Samem ze vou di!
Sifonble
Bizen explik tou dimoun ki geng kagoul met kagoul pou anpes zot nene respir ler polie par batar saytann.

(Trwa taper abiye an-nwar, kol pardesi releve, rebor sapo bese, rantre; zot al direk kot Sifonble.)

Taper 1
Patron dir twa pran sa pou lartik lor lanterman. (Li donn li enn lias biye.) Li finn bien apresie bout kot to ti dir ki so leker ti arete parski li ti bliye bwar so
meksinn.
Taper 2
Lamwatie biye 5 mil pou twa. Lot lamwatie si to montre ki pei dan pens akoz bann imigran ki pe pran tou. Montre ki bann ki pe prezerv nou pirte zenetik pe persekite par lapolis.
Taper 3
(Li tir enn keter.) To pou gout sa si to pa donn satisfaksion.
(Taper sorti)
Toukorek
Zot bien kontan ou sa bann mesieu la. Donn ou kado lor kado. Ou shape.
Sifonble
Bien bizen enn niouz sansasionel. Manti, vre pa fer nanye me bizen kiksoz ki fer disan marse. Si to konn kiksoz dife mazor! Sinon dife lor mwa.
Toukorek
Bannla pe ranj enn nouvo legliz.
Sifonble
Tro fad.
Toukorek
Bannla pe priye pou lapli tonbeu.
Sifonble
Niouz sa?
Toukorek
Zot pratuk voudou.
Sifonble
Nou tou pratik voudou isi.
Toukorek
Zot finn metr lanat dan kargejon disuk pou anpwazonn nou bann.
Sifonble
Toukorek to enn zeni. Les mo anbras twa.
Toukorek
E misie, mo pa koumsa mwa.
Sifonble
To enn kaser nisa!
Toukorek
Mwa mon nisha sort dan bouteuy.
Sifonble
Bizen fabrik niouz ki fer seve drese lor latet.
Toukorek
Ki pou ariv bann shov? Randemwa se kestion.

(Enn mesaze galoupe vinn kot Sifonble. Li esoufle.)

Mesaze
Sef!
Sifonble
To pa trouve to pe deranz mwa?
Toukorek
Pa deranj misie la do Tonken. Ti vwapa il travay.
Mesaze
Sef, zot finn sove.
Sifonble
Kisannla Tonken?
Mesaze
Pa tonken. Bannla. Pa nou bann. Bannla.
Sifonble
Quel charabia!
Toukorek
Ki ete sha?
Sifonble
Ki zafer?
Toukorek
Sharabiya.
Sifonble
Tais toi trou du Q.
Toukorek
Ala ou koz zjolu la.
Mesaze
Sef, zot finn kas pikan.
Sifonble
Kisannla foutou?
Mesaze
Samem, garson salamalek.
Sifonble
Ki to pe dir?
Mesaze
Zot finn chal, fonndos … boure.
Sifonble
O rage, O desespoir! Quelle infamie! Quelle … passe moi le mot …
Toukorek
Kot li bezsominn la? Ze sersmem zenn trouvpa.
Sifonble
Motus et bouche cousue! Choupchap! Bous fffff…. lagel! Falepa les kone. Sekirite plis enportan ki liberte. Dimoun pou dir: mirak … bondie finn vinn kas zot lasenn, liber zot … Pep admirab! Pep kouyon plito. Zot pou kwar bondie pa’le sanzman.
Toukorek
Ou pa pou ekrir enn lartik lor sa evazion la?
Sifonble
Ekrir? Fer bann dan gouvernman mark pwen? Mo enn zournalis responsab mwa. Pa enn mersener. Tou koze pa bon pou koze. Mo ekrir zis laverite. MWA!

Mo liberte samem laverite;
Laverite dapre mo liberte.
Laverite depann lor liberte
Mo lib donn li pou touf laverite.
Aret koz abstre; anou koz konkre.

Zoli koze giji-giji lespri,
Donn lapeti ler nou pe koz manti.
Pas enn kous siro lor lagli-lagli
Lerla madriye pas pou dilebi.

Aret koz konkre; anou koz abstre.

C’est quoi cette gangrène qu’on nomme verite?
Ignorance is bliss. Folly to be wise.
Anou fer manti vinn laverite
E pran seki vre fer li vinn manti.

Vre filozofi, samem so vizaz.

TABLO 4

(Enn an pli tar. Laferm Lesperans pe bien prospere. Enn tanto. Naomi, abiye an-nwar, Orpa ek Malon, Ruth ek Shilion pe dine.)
Naomi
Mo’nn gagn enn let depi Betlehem. Gran-Bwaz finn mor. So garson, Tibwaz finn avoy nouvel la atraver Lydi. Mo finn avoy li enn kart senpati.
Shilion
Ki nouvel Tantinn Lydi?
Naomi
Dan detrwa zour li pou oke.
Malon
‘Ma, eski nou al delavan avek proze laferm entegre ek prodiksion manze biyo?
Naomi
Kifer to dimann sa?
Malon
Bann fermie toutotour nou laferm pa paret tro kiin. Profi pa ase. Si zot pa adopte mem politik ki nou e zot kontinie servi erbisid ek pestisid, nou laferm pou vinn vilnerab parski bann ravazer pou kit lezot laferm pou vinn fane kot nou. Nou lavi pou vinn pli difisil.
Ruth
Be nou pou servi pestisid biyo.
Shilion
Pou bizen boukou letan ek boukou pasians. Letansa kabri manz salad.
Naomi
Si tou dimoun pans koumsa zame pa pou ena enn veritab program pou sov nou planet. Nou pou kontinie konsom manze ki touy nou ole nouri nou. … Si mo Eli ti la li ti pou dir nou ki bizen fer.
Ruth
Kifer nou pa regroup bann ki dakor. Koumsa nou kapav met presion lor bann ki pe get kourterm e pe bliye lonterm.
Malon
Zis detrwa dakor ar nou. Mazorite kont.
Naomi
Sa pa anpes nou koumans serten prodiksion kouma poul-liberte.
Orpa
Lanklo la pou pare dan enn semenn.
Naomi
Orpa, to pa finn tous to manze. To malad?
Orpa
Non, mo pa fen.
Malon
Non ‘ma, nou Orpa ansent.
(Tou dimoun leve, al may li, anbras li.)
Noami
Kan to tour, twa Ruth?
Ruth
Pa kone … me kikfwa pa neseser si Bondie finn deside pou pret nou enn sel baba pou nou tou. Baba la pou ena de mama, de papa ek enn extra zoli granmer.

Enn ti baba pe vini,
Ar boner so nam ranpli.
Nou Senier finn pret nou li
Pou ki nou lavi ranpli.

Orpa
Mo ti baba pe vini,
Nou ti baba pe vini.
Nou souet li bienveni,
Ed li pou li akonpli.
Zot Tou
Seki Lesenier anvi,
Ed li pouki li reysi
Koriz erer ti lespri,
Fer later vinn paradi.

Naomi
Shilion, amenn mwa magazen. Bizen prepar so leyet.
Shilion
Tro boner, ‘ma.

Naomi
Twa ki to kone, twa.
Zot Tou
Enn ti baba pe vini,
Ar boner so nam ranpli.
Nou Senier finn pret nou li
Pou ki nou lavi ranpli.

Noami
Bon, mo bann zanfan, pa bliye, aswar nou pe resevwar lafami Solitid. Glinis, so tifi, ek so zann.

(Aswar, apre dine.)
Bof
Mo finn extra bien manze. (li rote) Matant Naomi kifer ou pa montre Fi kwi manze. Kot nou manze koson pli bon.
Naomi
Pa bon koz koumsa. Bof, kifer to pa kwi twa?
Bof
Mwa kwi? Zom kwi? Matant, sa pa travay zom! Sa travay fam! (li re-rote)
Shilion
Bof, to pa’le nou al pran enpe ler deor. Fer bon. Ena plennlinn.
Bof
Servi mwa enn ti ver liker plito. Fer manze la desann.
Fi
Ase bwar Gate. Pa bliye nou de zanfan pe dormi dan loto. To pou bizen kondire.
Bof
Ehla! Depi kan to donn mwa lord?
Glinis
Bon! Mo kwar finn ler pou nou ale.
Naomi
Non, atann. Mo pe prepar kafe. Ena latizann ‘si. Kisannla prefer latizann?
Bof
Enn ver liker pou mwa. … E! Kot Malon ek Orpa?
Naomi
Orpa pa tro bien. Malon finn al gete si li bizen kiksoz.
Ruth
Orpa ansent.
Bof
Ala bez lor zot!
Ruth
Kifer?
Bof
To pa ena zanfan, to pa pou konpran.
Ruth
Zanfan enn bez?
Bof
Non, si to konn dres zot. Mo finn ferm mo de garson dan loto pou zot pa deranz nou.
Noami
Mo finn dir twa al sers zot. Zot pa pou deranz nou.
Bof
Sakenn ena so Ninntenndo. Koumsa zot fou nou lape.
(Malon rantre)
Naomi
Orpa oke?
Malon
Wi, li pe dormi.
Glinis
Ki to ti’a kontan Malon?
Malon
Seki Bondie done, samem.
Bof
Fer kouma mwa, de ti kok.
Fi
Nou ti anvi enn tifi ek enn garson me…
Bof
Mo ti desid pou gagn de garson. Enn dokter ek enn avoka.
Shilion
Tifi ‘si kapav vinn dokter ek avoka.
Bof
Pa parey. Tifi finn fer pou vinn ners ousa profeser tilekol. Dokter, enzenier, avoka, pilot, sa metie zom sa.
Naomi
To pa’le nou’al gete si de zanfan la bien.
Bof
Pa neseser. Zot oblize bien. Mo pa pou les zot vinn de poul mouye. Pa kapav les zot grandi dan bwat koton.
Shilion
Pe fer bon anba lavarang. Kifer nou pa al pran enn dizestif laba ant zom.
Bof
Sa enn zoli koze.
(Shilion, Malon ek Bof sorti)
Glinis
Pa pran li kont Naomi. Kan li bwar ki li koumsa. Sinon, li bien trankil.
Fi
Aret protez li ‘ma. Nou kone li enn macho. Mo aksepte manz mo margoz akoz mo de zanfan.

TABLO 5

(Enn laplas piblik. Dimoun pe ale-vini. Enn santer ar so lagitar vinn divan lasenn pou sant so sante.)

OURBI EK ORBI
Asfalt lor sime pe rev larivier,
Trotwar pe rod lerb pou kasiet laont,
Loto lokloke, so tenk nepli fier,
Gratsiel transpire nepli konn fer kont,
Erkonn pe swiv serkey frer nikleer,
Avion sipersonik finn zet so mont.
Partou, partou, isi, laba mem son:
Sivilizasion pe sanz pastalon.

Sakenn so sakenn bien-bien fay, zanfan;
Plen-pos rekonet ki so karay so;
Lor so bisiklet mo kamwad Tizan
Pe montre sime ar kouler penso.

Erkonn pe swiv serkey frer nikleer,
Avion sipersonik finn zet so mont.
Partou, partou, isi, laba mem son:
Sivilizasion pe sanz pastalon.

Sakenn so sakenn bien-bien fay, zanfan;
Plen-pos rekonet ki so karay so;
Lor so bisiklet mo kamwad Tizan
Pe montre sime ar kouler penso.

Sivilizasion pe sanz pastalon.
Sivilizasion pe sanz pastalon.
Sivilizasion pe sanz pastalon.
Sivilizasion pe sanz pastalon.

(Kan sante fini detrwa dimoun zet enn ti-kas san so bwat-lagitar. Toukorek vinn ver li pou fann ar li.)

Toukorek
Ki mofinn to pe feur? Ki propagann to pe feur? Ti mars ar latet brile twa. Tou dumonde pe rod loto, twa to dir montr bisiklet; tou dumonde anvi vinn milioner, twa to’le zot dimann sarite; tou dumonde pe rod chosir delux, twa to dir metr pastalon. To pa trouve to latet nepa bon?
Santer
Ki to’le mo sante Misie Toukorek?
Toukorek
Sant: “Paysa, paysa, tomem mon leurwa;
Paysa, paysa, clef du paradi;
Paysa, paysa, ti e mon bondie;
Paysa, paysa, shak zour ki pashe
Je kontan twa pluss.”
Santer
Zoli sante pou rajokrose!
Toukorek
Kesketikrwa! (Sifonble rantre. Li finn met enn jaket-sovtaz.) … Misie Sifonble, nouvo lamod sha?
Sifonble
Lamod? Kouyon, to pa kone ki pe arive? To pa lir lagazet?
Toukorek
Ze li, ze li. Me twamem ti me di lagazet manteur.
Sifonble
Toukorek, aret fer ler! Pa ler pou badine.
Toukorek
Yes Sir! … Ki peu ariveu?
Sifonble
Global warming, sanzman klimatik, inondasion, lasesres, freser-saler rekor, lafaminn, maladi …
Toukorek
Tousala?
Sifonble
Tousala ek plis ki sa. Bez opliryel!
Toukorek
Be kisannla peu faneu?
Sifonble
To pa kone?
Toukorek
Non, ze ne konn pa.
Sifonble
Bannlamem sa.
Toukorek
Sa bannla?
Sifonble
Ki bannla?
Toukorek
Bannla laba.
Sifonble
Kotsa laba.
Toukorek
Pa laba. Laba. Ena pe sharrye lamansh piosh. Bann fam pe sharrye balyeu. Bann zanfan ar zot flesh.
Sifonble
Zot pe kriye, ki zot pe dir?
Toukorek
Difisil pou djur. Me komandjur zot ankoleur. Mo kwar zot pe djur lagajett koj mantchu.
Sifonble
Bez lor nou Toukorek.
Toukorek
Mo pli kwar bej lor ou, Messie Sifonble.
Sifonble
To pe tir to kanet dan zwe?
Toukorek
Zameu. Zameu. Je pa de kanet dan jweu.
Sifonble
Pa fer bezer. To bizen ed enn dimoun andanze.
Toukorek
Mwa je bourr. (Li disparet lor vites. Sifonble gagn difikilte pou kasiet akoz so groser. Enn group zom, fam, zanfan rant lor lasenn. Zot sarye pankart. Enn group zom trap Sifonble pou bate.)

Group Zom
Tir so manze, kas so lagel;
Li kontan mars ar gro pitay;
Fer seki vre pas pou manti
E fer manti vinn levanzil.
Sifonble
Pardon misie, pardon madam,
Pa kwar mwa sa; se enn lot sa!
Pardon misie, pardon madam,
Pa kwar mwa sa; se enn lot sa!
Group Zom
Tir so manze, kas so lagel;
Li kontan mars ar gro pitay;
Fer seki vre pas pou manti
E fer manti vinn levanzil.
Group Fam
Fer atansion pa met tou tor
Lor enn dimoun kan sak dimoun
Ena so par dan sa zistwar.
Pa zis li sa, pa zis li sa.
Sifonble
Pardon madam, pardon misie!
Pa kwar mwa sa, Toukorek sa.
Pardon madam, pardon misie!
Pa kwar mwa sa, Toukorek sa.
Group Zenn
Nou tou antor, nou tou antor!
Akoz nou tou nou finn fane
Zarden Bondie pe vinn lanfer.
Nou tou antor, nou tou antor!
Sifonble
Yes, yes, yes, yes, zot tou antor…
Group Zom
Ki to pe dir move sovaz?
Tir so manze, kas so lagel;
Group Fam
Chombo, chombo. Kontrol laraz!
Anou ansam rod solision.
Group Zenn
Vre solision li dan pardon
Kan finn ena vre repanti.
Sifonble
Pardon madam, pardon misie!
Pardon madam, pardon misie!

TABLO 6

Lavwa-of. Niouz dan rajo. “Isi Rajo Moab. Enn flash-enfo. Nivo lamer pe monte ar vites enkrwayab. Sounami pe kraz partou lor lakot. Dimoun ek zanimo pe mor brit. Kadav pe flote partou. Enn lepidemi kolera finn eklate. Ena boukou viktim.”

TABLO 7

(Detrwa zour pli tar. Enn laprosesion. Tou dimoun pe sant enn sante tris me ki donn lespwar.)
Sime la li bien-bien long
Sime la li bien-bien dir
Komie finn pas lor la avan mwa
Zegwi dife dan lesiel
Lapousier dan mo labous
Mo lagorz pe amar-amare

Lasours la li ankor lwen
Bien-bien fre, bien-bien kler
Lasours kot nou tou pou al bwar

Simitier ranpli ar fler
Kot bann frer finn depoz zarm
Sime la li pas kot simitier
Mo lavi kouma lapousier
Pou fini dan simitier
Mo lespwar zame li pa pou tengn
Pou sak flanbo ki pou tengn
Ena mil pou alime
Ziska ki sime tous lasours

Marenwar pe rod nway mwa
Marekaz pe rod bwar mwa
Ena kamrad ferm koste ar mwa
Me dime komie pou ena
Ler soley manz marenwar
Komie ki pa ankor vinn fler
Seki yer swar ti ar mwa
Zordi nek enn souvenir
Souvenir ki lour dan mo leker

Nou bizen met sime kler
Nou bizen konstrir bann pon
Pous par pous, pa par pa ziska lasours
Mem si nou nou pa gagn sans
Nou zanfan va profite
Lapousier pou vinn lalimier

Lasours la li ankor lwen
Bien-bien fre, bien-bien kler
Lasours kot nou tou pou al bwar

(Dan laprosesion ena Naomi, Orpa ek Ruth ki abiye an nwar. Laprosesion kit lasenn. Naomi, Orpa ek Ruth res lor lasenn. Sifonble ek Toukorek vinn zwenn zot.)
Sifonble
Madam Naomi …
Naomi
Mo peyna deklarasion pou …
Sifonble
Mo pa zournalis zordi. Mo zis enn sitwayen ki sagren. Pa ale Madam Noami. Pa ale.
Toukorek
Li ena rezon Madam. Res ar nou.
Orpa
Toukorek! Twa sa? To’nn sanz manier koze.
Toukorek
Mis Orpa, zis enbesil ki pa sanze.
Ruth
Misie Sifonble, ou’si ou finn sanze.
Sifonble
Lavi sanze, bizen sanze. Madam Naomi kontan dir ki nou tou zanfan mem Bondie. Vremem sa. Lontan mo lagazet ti pe pey mwa pou koz manti; aster zot dir mwa koz vre. Lavi bien drol. Andire nou bizen dibwa pwent pou nou konpran.
Naomi
Dan mo pei sitiasion pli grav. Akoz sa mo’nn desid pou retourn mo lakaz kot mo fami plis bizen mwa. Isi mo nepli ena personn. Mo mari ek mo de garson finn mor.
Orpa ek Ruth
Nou nou la.
Naomi
Mo kone. Zot ankor zenn e Orpa pre pou gagn baba. So paran finn dimann li retourn kot li. Zot pou ed li okip so baba. Orpa, to pou pli bien isi e to zanfan pou pli dan bien. … Zot pou kapav refer zot lavi. Ruth, enn zoli tifi kouma twa, mo sir enn zour enn bon garson pou rod marye ar twa. Mo sir to pou ere isi.

Ruth
Kot to ale do ‘ma
Mo pou vinn ar twa.
To later do mama
Pou vinn mo later;
To senier do mama
Pou vinn mo senier;
To maler do mama
Pou vinn mo maler;
To boner do mama
Pou vinn mo boner;
To Bondie do mama
Pou vinn mo Bondie.
Naomi
Ayo mo tifi,
Bondie beni twa.
Sifonble ek Toukorek
Madam Naomi
Bondie beni ou.
Bondie beni ou
Madam Naomi.
Zot tou
Nou bizen met sime kler
Nou bizen konstrir bann pon
Pous par pous, pa par pa ziska lasours
Mem si nou nou pa gagn sans
Nou zanfan va profite
Lapousier pou vinn lalimier

Lasours la li ankor lwen
Bien-bien fre, bien-bien kler
Lasours kot nou tou pou al bwar
Naomi
Nou’al Betlehem, Ruth. Nou’al prepar nouvo dime.

TABLO 8

(Kot Naomi dan Betlehem. Rajo pe zwe.)
Naomi
Mo finn gagn enn let ar Lydi. Orpa finn gagn enn tifi, enn zoli baba. Zot tou anbonnsante. … Tou finn bien pase dan to travay, Ruth?
Ruth
Tibwaz tret bien so travayer. Li dir tou dimoun ki nou fami, ki so papa ek to bonom ti de kouzen.
Naomi
Tousa vre.

(dan rajo: Isi Rajo Betlehem. Nou enteronp nou program pou donn zot rezilta ofisiel ek final eleksion minisipal. Lekip dirize par Tibwaz finn gagn eleksion. Donk Lemer Tibwaz finn regagn so fotey meral. Felisitasion Misie Lemer.)

Naomi
To patron bien for.
Ruth
Li’nn dimann mwa si li kapav vinn get twa dime tanto.
Naomi
To kone kifer?
Ruth
Li pa’nn dir mwa. To pa pou refiz zwenn li sannfwala?
Naomi
Mo pa’le dimoun kwar ki mo frekant li parski li enportan.
Ruth
Li frekant tou dimoun.
Naomi
To paret apresie li bien.
Ruth
Mo’nn dir twa li enn bon patron.
Naomi
Bon. Dir li vini. Dir li vinn dine.
Ruth
To sir?
Naomi
Wi. Mo pou prepar enn pla ki so papa, Gran-Bwaz, ti kontan manze.
Ruth
To pou gagn letan?
Naomi
Va trouv letan. To va ed mwa.
Ruth
Rayto!

TABLO 9

(Kot Naomi)
Naomi
To patron anretar. Kikfwa Misie Lemer finn gagn enn anpesman.
Ruth
Li ti pou telefone. (tann enn tapaz loto) Mo kwar li sa. … Li pa tousel. Ena kikenn ar li.
Naomi
Pa fer nanye. Ena ase manze. (Li al get par lafnet) So mama ar li. Li ankor krent, bonnfam la!
Ruth
Parey kouma twa. Zot apepre mem laz, non?
Naomi
Olie diboute, fer ler, al ouver laport.
(Ruth sorti e retourne ar Tibwaz ek so mama.)
Bienveni kot nou Tibwaz. Eh Zertrid, to pa’le vieyi, vie sat.
Zertrid
Parey kouma twa. (zot anbrase)
Tibwaz
Mwa mo pa gagn drwa donn ou enn tibadou, Matant Naomi?
Naomi
Permision akorde. (zot anbrase) Asize. Ruth, to servi nou envite? Zertrid, touzour enn jinntonik?
Zertrid
To pa’nn bliye.
Naomi
Tibwaz, ki to ti’a kontan?
Tibwaz
Enn zi.
Naomi
Zi. To mama pa les twa bwar?
Tibwaz
Mo anvi koz enn zafer serye avan.
Naomi
Eleksion pa’nn fini?
Ruth
Naw, les Tibwaz koze!
Tibwaz
Matant Naomi, mo kontan Ruth e li kontan mwa. Nou ti’a kontan gagn ou benediksion pou marye.
Naomi
Ruth, to konfirme ki to ole marye ar Tibwaz?
Ruth
Wi, Naw.
Naomi
Zertrid, to dakor?
Zertrid
Kifer non?
Naomi
Ruth mo souet twa ek Tibwaz boukou boner ek zoli zanfan.
Tibwaz
Akoz sa mo ena enn lot zafer pou dir.
Naomi
Ankor koze! Kan pou pran enn drink? … Ruth, met enn boutey sanpagn dan glason.
Tibwaz
Ena enn ti problem legal pou regle.
Naomi
Problem legal? To enn zom marye?
Tibwaz
Non, mo lib.
Naomi
Be kot problem legal?
Tibwaz
Mo premie madam finn donn mwa de zanfan; Ruth ‘si pou donn mwa …
Naomi
Be kot problem?
Ruth
Naw, les li fini seki li ena pou dir.
Naomi
Koumadir to kone ki li ena pou dir.
Ruth
Wi.
Tibwaz
Matant Naomi, konpran mwa. Ou ena enn tizanfan, tifi Orpa. Mo’le protez so lentere. Falepa li sorti perdan.
Naomi
Perdan?
Tibwaz
… Si bizen partaz seki pou ou …
Naomi
An, sa ki pe fatig twa. Bann paran Orpa ena plis ki bizen. Tibaba pa pou mank nanye.
Tibwaz
Mo’si mo ena plis ki bizen. Mo zanfan pa pou mank nanye. Akoz sa …
Naomi
Eh! Nou pe fer kouma boutikie. Olie selebre lamour nou pe fer kont.
Zertrid
Naomi, ekout seki Tibwaz ena pou dir.
Naomi
Oke, mo choupchap.
Tibwaz
Si ou fer ou testaman anfaver tibaba Orpa, mo pou sign enn lafidavit pou dir ki mo dakor ki ou later ek propriyete vinn eritaz enn eritie inik, tibaba Orpa.
Naomi
To dakor Ruth?
Ruth
Wi.
Naomi
Tou dimoun dakor, mo dakor. Debous boutey sanpagn Tibwaz. Anou selebre koumansman nouvo lavi.

Yer Montagn Signo ti plen ar lerb zonn
Ki menas dife desann dan lakaz;
Later dan karo dan grabo pe fonn,
Lipou blan lor fey dominn peizaz;
Enn lesiel san niaz zet saler par tonn
Lor zarden kram-kram. Lavenir angaz!
Grandimoun anlarm fini depoz zarm,
Zanfan dan lavi nepli trouv enn sarm.

Zot Tou
Me zordi Senier lapli pe tonbe,
Later pe santi parfen renouvo;
Laba lor montagn, isi dan karo
Kot ti’ena detres kouler bourzone.

(Tou bann personaz rant lor lasenn.)

Elimelek
Yer Montagn Signo ti plen ar lerb zonn
Ki menas dife desann dan lakaz;
Sifonble
Later dan karo dan grabo pe fonn,
Lipou blan lor fey dominn peizaz;
Lydifisil
Enn lesiel san niaz zet saler par tonn
Lor zarden kram-kram. Lavenir angaz!
Toukorek
Grandimoun anlarm fini depoz zarm,
Zanfan dan lavi nepli trouv enn sarm.
Zot Tou
Me zordi Senier lapli pe tonbe,
Later pe santi parfen renouvo;
Laba lor montagn, isi dan karo
Kot ti’ena detres kouler bourzone.
Tibwaz
Yer Montagn Signo ti plen ar lerb zonn
Ki menas dife desann dan lakaz;
Orpa
Later dan karo dan grabo pe fonn,
Lipou blan lor fey dominn peizaz;
Ruth
Enn lesiel san niaz zet saler par tonn
Lor zarden kram-kram. Lavenir angaz!
Malon ek Shilion
Grandimoun anlarm fini depoz zarm,
Zanfan dan lavi nepli trouv enn sarm.
Zot Tou
Me zordi Senier lapli pe tonbe,
Later pe santi parfen renouvo;
Laba lor montagn, isi dan karo
Kot ti’ena detres kouler bourzone.

RIDO

28 OUT 2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.