ZILIET EK SO ROMEO

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

PROLOG

Dan enn zarden ki dimoun par labitid apel Balfour. Kifer? Personn pa bien kone. Pa neseser kone parski plis nou kone mwens nou konpran. Li enn zarden tropikal natirel. Enn larivier ki pa profon travers li e dan sa larivier la ena plen pwason ek kamaron. Dan zarden la ena plen pie fri kouma leksi, mang, longann, zanblon, bibas, mason, zamalak etc. Zis omilie ena enn pie chalta, zoli pie ki tal so fetaz dan lesiel e aroz so lonbraz lor later. Ena boukou fri chalta lor pie la. Zot bien plen, lour ek initil. Kan zot ver zot grens ledan, kan zot mir zot kouma labou.
Romeo pe kas enn poz anba pie chalta. Li ena lekor enn danser bale, li met enn kolan. Ziliet rantre. Li’si li abiye kouma danser bale.

ZILIET: Romeo mo Romeo, ki to pe fer anba pie chalta. Dan zarden papa ena pie leksi, ena pie longann, bangasay, kerdebef e twa mo zoli to perdi latan anba pie chalta; chalta ver ki kas ledan, chalta mir kouma labou. Romeo, mo Romeo … Mo disik kandi, to pa pou koz ar to siro, siro, siro?

ROMEO: (Li bay enn gran baye) Aaaaaaaaaaaa!

ZILIET: ( Li vinn koste ar li, fer ti gate ar li.) Romeo gate pouri koz ar to gate pouri.

ROMEO: ( baye) Aaaaaaaaaaa!

ZILIET: Ale do fatra. To nek dormi. Kan to’nn bien dormi, to dir to’nn fatige dormi, to bizen repoze e lerla to real dormi pou to repoze. Mo’nn plen get twa dormi. Mo fatige get twa dormi.

ROMEO: (baye) Aaaaaa! repoz twa.

ZILIET: Hen! To konn koze? Mari sa! Ki to ti pe dir?

ROMEO: Si to fatige, repoz enpe. Sirtou aret koze.

ZILIET: Me mo oblize koze. Diferans ant zwazo dan lesiel e tang anba later ek mwa se ki mwa mo ena kapasite, konesans koze. Akoz sa mo pou koze e mem si koze fini mo pou envant koze pou kapav kontinie koze. Si to pa’le koz ar mwa mo pou koz ar momem. … Silans fer mwa per.

ROMEO: Ziliet, mo prefer twa dan silans. Tapaz fer mwa plen.

ZILIET: Silans fer mwa plen.

ROMEO: Mwa, tapaz.

ZILIET: Mwa, silans.

ROMEO: Mwa, tapaz. Ziliet!

ZILIET: Hen!

ROMEO: Si nou zwe Tarzan ek Jane. ( Li gonfle so bisep, tap so lestoma ki rezone kouma enn tanbour. Li galoupe, fer koustik, fransi lor lerb, mount lor pie, anpandan lor brans, may enn laliann, balans dan lezer, trap enn lot laliann, larg so lekor, tom lor so lipie, retap so lestoma.) Mwa Tarzan, twa Jane.

ZILIET: Mo zoli Tarzan, kifer to pa may mwa, roul-roul ar mwa lor lerb, fer koumadir Tarzan pe touy move lion. Ale mo Tarzan, fer to Jane plezir. May mwa, roul-roul mwa.

ROMEO: Mwa Tarzan, mwa pa per mesan lion, mwa pa per krokodil, mwa pa per serpan, mwa pa per …

ZILIET: … lekor fam?

ROMEO: Hen! Ki to dir?

ZILIET: Nanye!

(Enn lavwa bas pwisan, ki fer tou vibre, anvlop teat net.)

LAVWA BAS: Bann zanfan, prepar zot. Lesiel finn bare, lapli pre pou tonbe. Bizen refrwadi zarden e bann lespri. Sove al kasiet lapli.

(Loraz, zekler, lapli toransiel.)

ZILIET: Kot to pe ale?

ROMEO: To papa pa’nn dir bizen kasiet lapli?

ZILIET: To disel, twa? To per to fonn. … Romeo, mo siro laroze, nek mazine. Lapli tom lor to latet, desann to likou, tranp to lekor ar so douser; to seve kol lor to latet, to kolan kol lor to lekor. Lerla to vinn kol ar mwa, mo lekor respir to lekor. Mmmm! Ki to dir?

ROMEO: (silans)

ZILIET: Ki to dir mo doudou?

ROMEO: To papa finn defann.

ZILIET: Mo papa, mo papa, mo papa! Samem tou to kapav panse?

ROMEO: Li pa finn dir nou amize, zwir lavi me les li panse seki bizen panse? Ler li ti klonn mwa samem li ti dir mwa e – to kone kouma li koze ler li serye – li ti dir mwa pangar mo dezobeir.

ZILIET: Kot to kwar li pou kone!

ROMEO: Li konn tou seki pase. So zorey tann tou. So lizie trouv tou.

ZILIET: Li konn tou, tann tou, trouv tou parski to anvi sa. Mo sir si …

ROMEO: Ki zafer?

ZILIET: Pa kone. Me koumadir ena kadna dan nou lespri ki nou lespri finn fabrike. Mo santi sa. Pa dimann mwa kifer. Mo pa kone. Mo zis santi.

ROMEO: To pa per?

ZILIET: Per? Kifer?

ROMEO: Normal to pa per. To papa sa. To kone li kontan twa. Zame li pa pou depler twa. Tandi ki mwa mo ziss enn klonn ki li finn fabrike dan so laboratwar.

ZILIET: Ar ki selil?

ROMEO: Ki selil?

ZILIET: Selil pou fer kloning. Mo sir li’nn pran enn selil ar mwa pou fabrik twa.

ROMEO: (Koumadir li dan enn rev. Li sante.) “Li pran enn kot dan so lekor // Pou fer enn fam pou so garson.”

ZILIET: Ki to pe rabase?

ROMEO: Parfwa dan mo somey mo tann sa sante la. Mo pa kone kifer me mo bien kontan sa sante la. To konpran so mesaz?

ZILIET: Siperstision! Mo sir Kontrario pe manz to krann. Tou seki papa fer, li li fer so kontrer. Tou seki papa dir, li li dir lekontrer. Li finn fer enn zarden kot ena zis pie chalta. Aster li pe rant dan to krann pou met semans konfizion. To pe ekout mwa? Romeo! To pe dormi?

ROMEO: (baye) Aaaaaah! “Li pran enn kot dan so lekor // Pou fer enn fam pou so garson.”

ZILIET: Aret sant sa sante la. Pa fer mofinn. Vinn la mo gate. Mo sant sante ki bizen pou fer twa dormi. To pa pou vinn dan lebra to siro, siro, siro? … Get sa bwat la! Mo pe koz kouma Kontrario. Li pe reysi rant dan mo krann ‘si. Romeo, si nou dans enn dans? Sa pou fer nou bliye lotorite, bliye Kontrario.

ROMEO : Ki pou danse? Mo’nn plen ar Rege, Sega, Sege.

ZILIET: Prokofiev?

ROMEO: Proko kwa? Proko ki? Ki pro ko?

ZILIET: Aret fer zozo! Ekoute, lerla to dir mwa. (Lamizik “Romeo ek Juliette” par Prokofiev ranpli lasal. Dousma-dousma lamizik koumans sarye zot. Spetak bale feerik.) … He! Romeo, kan to dan moud, to dans bien twa. Kikfwa enn zour to pou fer fraka dan Holly-Bollywood.

ROMEO: Ki ete sa?

ZILIET: To pou apel James Dean, Elvis, Michael Jaykisoun.

ROMEO: Ki langaz to pe koze?

ZILIET: Pa pran kont. Mo enn fofol. Mo kwar mo’nn swiv mo papa.

ROMEO: To papa fou?

ZILIET: Non li enn zeni … me tou zeni fou.

ROMEO: (silans) … Kifer nou la?

ZILIET: Kotsa?

ROMEO: Isi, dan sa zarden la. … Kouma li apele?

ZILIET: Balfour.

ROMEO: Kifer?

ZILIET: Pa sey konpran mo koko. Aksepte bann zafer kouma zot ete. Li apel Balfour. Li ti kapav apel Fourbal, Bourfal, Lourbaf … Kouma enn zour kikenn pou dir ‘what’s in a name’.

ROMEO: (enpe rever) Ziliet?

ZILIET: Hen!

ROMEO: Kifer nou la?

ZILIET: Kotsa?

ROMEO: La, isi dan zarden Balfour.

ZILIET: Kifer nou la, isi dan zarden Balfour?

ROMEO: Wi.

ZILIET: (pansif) Kifer nou la, isi dan zarden Balfour? Kifer nou la, isi dan zarden Balfour? Kifer …

ROMEO: To pou ale mem ar mwa la?

ZILIET: (pa pran li kont) Kifer nou la, isi dan zarden Balfour? Kifer nou la, isi dan zarden Balfour?

ROMEO: To disk finn reye?

ZILIET: Kifer nou la, isi dan zarden Balfour? Kifer nou la, isi dan zarden Balfour? … Kifer? … Pa kone.

(Enn lavwa tenor ki pa koze me sante.)

LAVWA TENOR: Li pa kone?
Li pa anvi kone.
Li bien kone
Me li per pou kone.

ROMEO: To’nn tande?

ZILIET: To kwar Kontrario aster?

LAVWA TENOR: So papa enn vantar / So papa enn vantaaaar / So papa enn vantaaaaaar / So papa enn vantaaaaaaaaaaar!

ZILIET: Twa ki twa Kontario?

LAVWA TENOR: Enpe pli vantar ki to papa / enpe pli vantaaaaaaaar!
Dan mo zarden ena enn pie
Enn pie raport chalta;
Dan mo zarden ena de pie
De pie raport chalta.
Youyou mo pie chalta
Mo pie chalta
Raport chalta,
Youyou mo pie chalta
Mo pie chalta
Raport chalta.
Dan mo zarden ena dis pie, dis pie raport chalta,
Dan mo zarden ena san pie, san pie raport chalta,
Dan mo zarden ena mil pie, mil pie raport chalta,
Dan mo zarden ena nek pie, nek pie roport chalta.
Youyou mo pie chalta
Mo pie chalta
Raport chalta,
Youyou mo pie chalta
Mo pie chalta
Raport chalta.

Vini, vini zanfan
Vini zanfan vinn manz chalta,
Vini, vini zanfan
Vini zanfan vinn manz chalta.
Si chalta ver grens ou ledan,
Si chalta mir kouma labou,
Kifer ou pa gout demi-mir,
Mang dofine dir mwa ki la,
Vini vinn manz chalta.
Youyou mo pie chalta
Mo pie chalta
Raport chalta,
Youyou mo pie chalta
Mo pie chalta
Raport chalta.

ZILIET: … demi-mir?

ROMEO: Ki to dir?

ZILIET: Chalta demi-mir.

ROMEO: Chalta demi-mir?

ZILIET: To pa’nn tande?

ROMEO: Ki zafer?

ZILIET: Sante Kontrario.

ROMEO: Non.

ZILIET: Pourtan!

ROMEO: Ziliet nou rezwe Tarzan ek Jane. … To pa tann mwa? … Ki arive? To finn trouv mirak? Ziliet. Ziiiliet! Zilyetyet!

ZILIET: Chalta demi-mir. … Kifer mo pa ti pans sa?

ROMEO: Ki zafer?

ZILIET: Chalta demi-mir. (Li get lao) Get sa chalta ki lao laba. Li pa ver ordiner me enn ver ki tir lor zonn.

ROMEO: Kotsa?

ZILIET: To trouv sa gro brans ki al ver les, dan direksion soley levan?

ROMEO: Wi.

ZILIET: Avans to lizie ver so damilie e get enpe pli lao li. Get kouma li gayar! Li pli gro ki tou leres, so kouler diferan. To’nn trouve?

ROMEO: Wi.

ZILIET: Si to kontan mwa, to al kas li pou mwa.

ROMEO: Rapel ki to papa ti dir.

ZILIET: To kontan mwa, to pa kontan mwa?

ROMEO: Wi, me …

ZILIET: Ale mo Tarzan.

ROMEO: To papa …

ZILIET: Sa mo problem!

ROMEO: To sir?

ZILIET: Wi, mo koko.

(Romeo mont lor pie, grenpe ziska li ariv zis anba fri la e li trap li.)

ROMEO: To sir? Tou manier tro tar. Kouma mo trap li li’nn tom dan mo lame.

ZILIET: Tou manier mo sir. Avoy li, mo gobe.

(Romeo avoy chalta demi-mir e Ziliet gob li ar elegans enn gorlkiper.)

ROMEO: Korek Ziliet?

ZILIET: Foul! Li zoli hen. Ferm, bon pou trape. Desann vit, to ed mwa pou ouver li. Kikfwa pou bizen pil li lor enn ros. Malsans mo peyna enn kouto. Defann nou mars ar kouto dan zarden Balfour. (Romeo desann, vinn zwenn li.)

ROMEO: Nou zet li do ta. Evit lamerdman. To papa pou manga koumadir li’nn manz chalta ver.

ZILIET: Ki to gagne? Chalta demi-mir enn zafer rar. Santi, gete kouma li santi bon. Trap li, gete kouma li bon pou trape. Li bizen bon pou manze, sa mo sir. (Li koumans met li pre kot so labous, ouver so labous pou krok enn bout …)

LAVWA BAS: Ziliet, pa fer sa mo tifi. Pese larogans, dezobeisans. Vit zet chalta demi-mir. Kontrario pe met dibri dan nou zarden. Li pa nou bann sa. Bannla sa. Zot’le detrir mo kreasion.

ROMEO: (mirmire) Ekout to papa Ziliet. Zet sa!

ZILIET: Res trankil twa. To pa pe konpran. Bizen konesans ek dezobeisans pou ouver laport liberte. (Li mord enn gro bout dan chalta demi-mir.) Vremem li bon.

LAVWA BAS: (loraz, zekler) Ziliet zanfan mofinn. To’nn fini dane. Kit mo zarden ale. Pran sime dan les, al rod pardon kot soley leve. Apartir aster to pou bizen travay pou gagn to manze.

ROMEO: (mirmire) Dimann li pardon.

ZILIET: Non! … Aster ki lavi pe koumanse.

LAVWA BAS: Romeo, to enn pov viktim. To kapav res dan zarden Balfour. Mo va apel li zarden Romeo. Res lamem, pa ale mo garson.

ROMEO: Ziliet, atann mwa. … (li get lao) Non, mo plas li ar Ziliet.

AK 1 SENN 1

Dan enn vilaz lor lakot ena enn bar-restoran ki apel “Kot Ziliet”. Partou ena lansegn “Kot Ziliet”. Ler rido leve 2 travayer, enn fam ki apel Angelika ek enn zom ki apel Peter, pe netwaye for-for. Angelika li enn madam anviron 45 an ki bien portan e ar li grimas pa pase. Peter, 30 an, li meg-meg kouma enn golet tir tant; li kontan kas poz. Me li per Angelika ki kontan fer sirdar-mama ar li.

ANGELIKA: Sanse to’nn netwaye isi. Get sa Peter! Get sa makacha la! Pa finn dir twa avans bann meb pou tir lapousier ki kasiet.

PETER: Madam Angelika, ou plis anmani ki enn vie dainn.

ANGELIKA: Pa koz kont dainn twa. Bann zom zot tou parey. Kouma montre zot zot defo zot detourn koze lor dainn. Tansion twa. Tansion mo fer twa gout mo masal. … Vinn pas mop la isi.

PETER: Aret tir lay, Madam Angelika.

ANGELIKA: Tir lay? Zenzam ki mo pou tire. Kifer zom lakagn koumsa?

PETER: Lakagn?

ANGELIKA: Wi, lakagn, zeb, pares, malang, malprop … Zis bon pou fer senn.

PETER: Madam Angelika, pa toultan. Nou zom nou konn grat poson, netway prop.

ANGELIKA: Weh! To servo finn desann dan to labraget twa.

PETER: Pa sa Madam Angelika. Nou konn fer bon louvraz, fer leker ek l… ou kone, kontan.

ANGELIKA: Samem to meg kouma enn golet tir tant dan bazar. To lamwel finn pas par tiyo lesapman. Bon aret radote! Nou fini vit ar netwayaz. Pa bliye, zordi zour bazar zordi. Dan enn timama Madam Ziliet pe desann pou prepar lalis komision. Yer mo tann dir to ti fer to bakanal, nek bwar pisar.

PETER: Misie Romeo ti dir mwa vinn tap enn tipti ar li ek so bann kamwad.

ANGELIKA: Enn tipti! To ena toupe. Tann dir zot finn desann detrwa boutey.

PETER: Bannla, pa mwa. Apre detrwa topet mwa mo ti tir … akoz travay zordi.

ANGELIKA: Koumadir mo bizen sagren twa. Pov jab la! Li finn bizen fer sakrifis pou li kapav fer travay ki donn li so bouse manze. Eta voryen, taler mo touf twa, taler.

PETER: Ala Madam Ziliet. Bonzour Madam.

(Ziliet rantre. Li enn zoli fam anviron 40 an ki ranpli ar lenerzi, ki kontrol so biznes, so lavi ek so fami ar fermte ek lamour.)

ZILIET: Bonzour Peter, bonzour Angelika. Tou korek?

ANGELIKA: Bann zanfan finn fini al lekol?

ZILIET: Lontan. Misie so lipie finn may dan dra. Tro amize yer swar! Bon, pou bizen fer lalis komision.

ANGELIKA: Misie Peter ‘si ti bien amize yer swar.

PETER: Pa koz koumsa Madam Angelika. Mo’nn dir ou ki ti arive. Misie Romeo ti dir mwa pran enn tipti, zis enn tipti pou fer plezir …

ANGELIKA: Anbon to ti fer plezir. To pa ti gagn plezir. Pa fer riye Misie Peter! Si ouver enn sopinn rom divan so nene li kapav marse depi isi ziska Grigri pou enn gorze. Aster li ole fer nou kwar li ti bwar zis enn tipti … pou fer plezir. Kisannla ki li pe anbete, Madam?

ZILIET: Pa mwa antouka. Les li trankil Angelika. So lefwa finn fini vinn konpot. … Pa kone kifer zot kontan bwar koumsa.

ANGELIKA: Si zot ti ena pou okip lakaz ek zanfan lerla ou ti’a gete. Zot tonbe kouma papay mir.

ZILIET: Sak fwa zot bwar zot mir e kan zot mir zot tonbe. (Angelika ki finn konpran ki Ziliet finn fer enn jok sale, trap so vant riye.)

ANGELIKA: … Parfwa kan zot pa mir ‘si zot tonbe. Pa vre Peter?

ZILIET: Aret manz so krann Angelika.

( Kaspalto rantre. Li ena apepre 50 an. Li mosad, so lame tranble-tranble.)

ANGELIKA: Bonzour Misie Kaspalto. Ou finn rat laport. Isi pa legliz. Tou manier lames 8 er finn fini depi lontan. Ki ariv ou lame? Ou pe fer saple envizib?

KASPALTO: Pa sikande Madam Angelika. Kan mo pa anetadegras mo gagn ti tranbleman ziska ki mo fer mo lapriyer.

ZILIET: Pa enn ti tranbleman sa, Misie Kaspalto. Vadire tranblemandeter an Tirki. Tansion devier latab. Asize misie. Angelika, okip Misie Kaspalto. Letansa mo fini lalis komision. Peter ena tou bann prodwi antretien? Angelika, to pa bizen nanye?

ANGELIKA: Samem seki mo ti dir ou. Misie Kaspalto, ou’le latizann lagren lorz ousa grenndelen? Li bon pou sofman. Ousa ou prefer Andrews?

KASPALTO: Madam Angelika, ou’le mo lamor? Met de dan kalis pou mo fer servis.

ANGELIKA: Servisdemor!

ZILIET: Ale Angelika, donn li so daway. Tansion so lekor grene kouma zamalak kontsezon. Apre vinn donn mwa enn koudme pou konplet sa lalis la. Peter, si mo donn twa sa lalis la to pou kapav fer bazar zordi. Koumsa Angelika ek mwa kapav fini prepar kari pou midi.

PETER: Me sertennman. Si mo kapav tini papie la drwat, pa anbalao; si mo lizie rekonet seki li trouve; si marsan konn lir ou lalis, si zot pa met lame dan mo lagorz, normal mo kapav fer bazar zordi, dime, apredime.

ANGELIKA: Bliye li Madam, li ti al lekol anba ban.

KASPALTO: (Devid so ver enn kout sek.) Aaaaaaah! Aster mo reviv. Madam Angelika, voulez-vous m’accorder cette danse?

ANGELIKA: He, li finn vinn pagla! Ki sa lang ki li pe koze la?

KASPALTO: Ti pa konn? Lot zour dan enn fim, akter la dir aktris la sa. Mo trouv sa bien sivilize.

ANGELIKA: Ki vedir sa?

KASPALTO: Pa kone. … Pa fer nanye. Li sonn zoli. De dimoun ki akorde, zot fer zoli lamizik, enn zoli dans. Ou ek mwa, nou kapav fer zoli lamizik.

ZILIET: Angelika! Kaspalto pe pous bor ar twa. Mo koumans tann laklos legliz …

ANGELIKA: Pou so lanterman. Misie Kaspalto finn fini marye. So fam apel T.O.P.E.T. Bon les dimoun travay aster.

ZILIET: Peter finn ler pou al debarkader. Bann bato lapes finn sirman fini rantre. Mo ti dir Misie Pierre gard enpe pwason korn pou mwa.

KASPALTO: Pert-tan! Pierre, Paul, Jacques pe bat lamok. Aster Varrouna ki tir dife. Dimann Varrouna e ou pou gagne.

ANGELICA: Varouna?

KASPALTO: Pa Varouna. Varrouna. Roul ou ‘R’. ‘RRR’ Varrouna.

ZILIET: Zame mo pa’nn tann sa nom la. Kisannla sa?

KASPALTO: Normal ou pa pou konn li, Madam Romeo. Nou zom ki kone. Labib pa dir “Adam ti konn Eve”. Zom kone, fam pran kone.

ZILIET: Pran gagne Misie Kaspalto me dir mwa kisannla Varouna … pardon Varrouna ete.

KASPALTO: Varrouna, li enn prens ki sorti bien-bien lwen, lot kote dilo, dan enn pei kot montagn tous lesiel. Mem limem eritie, li finn prefer vwayaz dan lemonn pou sem nouvo parol, les privilez rwayal deryer. La li kot nou. Depi li’nn vini douniya pe vinn enn lot manier. Parfwa mo pa konpran seki li dir. Pourtan li koz nou lang. Kot li ale, mo tann dir li aprann lor vites seki dimoun koze e li koz parey kouma dimoun lokal …

ZILIET: (Paret bien enterese.) Dir ki li dir.

KASPALTO: Ki li dir? Be bizen fer zefor pou rapel. Pou fer zefor bizen lesans. Karbirater sek …

ZILIET: Plen so ver Angelika.

ANGELIKA: Ou pe soutir so vis Madam; nouri so lever.

ZILIET: Donn li mo dir twa.

KASPALTO: Done Madam Angelika, done. (Angelika plen so ver ki li devide enn kout sek.) Aaaaah! A tiger in my tank!

ANGELIKA: Ouver robine tenk aster.

ZILIET: Ki li dir?

KASPALTO: Kisannla?

ANGELIKA: Latet ou papa, taler mo fer ou rapel ar sa balie la.

KASPALTO: Violans domestik! Mo proteste.

ANGELIKA: Akouse avan. Proteste apre.

KASPALTO: Madam Romeo, mo dimann ou proteksion.

ZILIET: Pa per Misie Kaspalto. Dir mwa ki li dir, samem Varrouna.

KASPALTO: Li dir sipa ki nou pe anpwazonn liniver ki so papa finn kree. Sipa nou larg lafime dan ler, … sipa ki zafer ankor … wey nou fer lesiel vinn nwar, fer sipa ki lapli tonbe … lapli lasid? … lapli kras lasid; li dir ki nou zet sipa ki pouritir dan lamer, touy sipa ki lavi, fer manze vinn pwazon; li dir ki nou fer zanfan Bondie mizer, fer vie dimoun plore. … li dir … li dir … ki nou pe krisifie Shakti Devi toulezour dan karo, dan biro, dan sato.

ZILIET: Li dir sa?

KASPALTO: Ki zafer?

ZILIET: Samem, Shakti Devi.

KASPALTO: Mo kwar. Kisannla sa?

ZILIET: Pa fer nanye. Ki li dir ankor?

KASPALTO: Li fer tou dimoun sante anker:

Zot pianter pe touf soley
Kabos-kabos larkansiel.
Voras-voras san leker
Pe manz lefwa ti baba.
Gramaten-tanto
Zot koulout Shakti Devi lor lakrwa.

… Li fer extra mo dir ou.

ZILIET: Ki li fer koumsa?

KASPALTO: So bato toultan ranpli ar pwason e ler lezot bat lamok li donn zot pou zot pa gagn latet. Pierre, Paul, Jacques swiv li partou aster.

ZILIET: Misie Pierre pa finn dir mwa nanye. Pourtan yer mem mo ti pe koz ar li.

KASPALTO: Kikfwa Varrouna finn dir zot gard sekre.

PETER: Ki mo fer Madam?

ZILIET: Misie Kaspalto, ou kapav amenn Peter kot Misie Varrouna …

KASPALTO: Pa Misie. Li dir nek apel li Varrouna. Dan rwayom so papa tou egal. Zom, fam egal. Tou kreatir egal. Li pa kontan apel li Misie.

ZILIET: Amenn Peter ar ou. Mo bizen pwason pou tanto. Kifer ou pa dir li vinn rann nou vizit. Vinn mouy lagorz “Kot Ziliet”.

KASPALTO: Pa manti! Mo’si mo envite?

ZILIET: Pa manti … si pwason la bon, … si Varrouna vini.

KASPALTO: Pa per ou, Madam Romeo.

ZILIET: Ziliet, Madam Ziliet.

KASPALTO: Hen!

ZILIET: Ou isi “Kot Ziliet”. Mo apel Madam Ziliet. (Kaspalto ek Peter sorti.) Angelika to’nn deza tann sa koze la?

ANGELIKA: Koumsa-koumsa. Tann-tann bann zom koze kan zot bwar. Zot pa kontan li. Zot dir li met dezord dan menaz.

ZILIET: Dan so kafe peyna triyaz?

ANGELIKA: Non li pa pitasie. Li dir bann zom aret fer dominer. … Mo kwar li enpe fifi. Li pa marye, li pas so letan ar bann zom, li peyna pies.

ZILIET: Kouma to kone?

ANGELIKA: Bann zom la dir.

ZILIET: Be kifer mwa mo pa tann nanye?

ANGELIKA: Deryer kontwar pa tann boukou kiksoz. Bizen fouraye pou kone.

ZILIET: To rapel Shakti Devi ki ti mor lane dernier?

ANGELIKA: Ti trouv so kadav tas dan resif?

ZILIET: Samem. So lamor pa ti enn aksidan. Mo sir zot ti touy li.

ANGELIKA: Kisannla?

ZILIET: Bann zom.

ANGELIKA: Bann zom?

ZILIET: Nou nou kone kifer li ti forse … anfen, to kone … fer komers ar so lekor. Pou nouri so de zanfan. Me li pa ti’le les zom profit so febles.

ANGELIKA: Wi li ti tabardenn.

ZILIET: Li ti enn rebel, enn fayter. Zom pa kontan sa. Me pir, bann lezot fam ki fer mem metie ti pe koumans swiv so lekzanp. Zot refiz pey agwa komision, obliz kliyan pran proteksion kont SIDA.

ANGELIKA: Kouma ou konn tousa Madam Ziliet?

ZILIET: Mo ti konn Shakti Devi bien. Li ti enn ti kouzinn ar mwa. Fami ti aret frekant li me mwa mo ti bien kontan li. Li pa ti move ditou me difikilte ti fors li fer seki li ti pe fer.

ANGELIKA: Kifer zordi ki ou pe koz so koze ar mwa?

ZILIET: Talerla Kaspalto ti dir enn zafer. Li ti dir ki, samem, kouma li apele? Wey, Varrouna. Varrouna dir ki nou pe krisifie Shakti Devi. Mo’si mo santi parey dan mo trip, mo pans parey. Me premie fwa mo tann enn zom koz koumsa.

ANGELIKA: Kikfwa akoz li fifi …

ZILIET: Non, li konpran soufrans fam. Li enn vre zom. Li finn konpran lamour. … Kikfwa vre lamour rar. Wi Angelika, li ena rezon. Li li pe dir seki nou, nou panse, seki nou, nou santi. Voras pe touf soley, kabos larkansiel, koulout fam lor lakrwa.

ANGELIKA: Madam! Ou kapav poz kandida.

ZILIET: Aret radote. Ena enn ta louvraz pou fer.

ANGELIKA: Ala Misie pe vini. Li kouma … kouma ou dir sa?

ZILIET: Zombi. (Romeo rantre. Li enn zom anviron 45 an, zoli boug.) Mo siro-siro! To pa pou raze zordi. To labarb gri-gri pou kas lakle. Li pa mars ar seve nwar kouma sarbon. Trouve misie la tenn seve.

ROMEO: Si mo trap enn razwar mo pou masakre mo figir. Finn tro amize yer swar.

ANGELIKA: Misie Romeo, ou’le mo prepar kiksoz pou ou bwar? Dite? Kafe?

ROMEO: Alka-seltzer plito. Bizen kiksoz pou kas malad latet. Enn labier glase kikfwa.

ANGELIKA: Mo donn li Madam? (Ziliet bouz so latet pou dir wi.) Misie Romeo ou pe vinn kouma Misie Kaspalto.

ROMEO: (Fer koumadir li pa finn tande.) Bann zanfan finn fini al lekol?

ZILIET: To kone ki ler la?

ROMEO: Wi, mo kone. Mo’nn fane. Sori koko. Kan lagam amize pran, mo pa konn arete.

ZILIET: Bliye sa! To pa fer sa souvan. To pa kouma lezot. Akoz sa mo pa mainn. Romeo, to’nn deza tann enn dimoun apel Varrouna?

ROMEO: Wi. Kifer?

ZILIET: Mo anvi kone.

ROMEO: Ki ena pou anvi kone ar li?

ZILIET: Tann dir li enn prens.

ROMEO: Sa, li ki rakonte.

ZILIET: Li fer … mirak?

ROMEO: Mirak?

ZILIET: Extra.

ROMEO: Li finn dekouver enn nouvo teknik lapes, samem tou. Momem mo kapav fer sa si mo anvi. Bann enbesil nek pe swiv li, kouma troupo bef. Bann bef tonbe!

ZILIET: Vremem Misie Pierre pe swiv li.

ROMEO: Pierre pe rod so bout. Bann roderdeler pe santi divan tourne. Bann roke renifle ler, bes latet fonse. Sakenn rod so lezo pou griyote.

ZILIET: To sever anver lezot.

ROMEO: Mo ena rezon. Enn kabri sorti sipa ki kote, vinn rakont sipa ki zistwar e kouma abriti zot tou kouma ti-toutou, balans-balans zot lake, galoup deryer li. Tankamwa ti bizen fiziy zot, fiziy zot tou. Fiziy li ‘si.

ZILIET: Si ekout twa, demokrasi pa ekziste.

ROMEO: Ena tro demokrasi.

ZILIET: Bon pli tar nou koz sa. To pou bizen rann mwa enn servis. Al fer bazar twa zordi. Koumsa mwa mo gagn latan prepar manze midi ek tanto.

ROMEO: To’nn trouv mo leta? To kwar mo pou kapav fer sa. Mo pe gagn vertiz. Mo pe gagn maloker.

ANGELIKA: Kikfwa ou ansent Misie Romeo.

ROMEO: Olie fer zokris, amenn enn labier glase plito.

ZILIET: Tou zafer anretar zordi.

ROMEO: Ki zot pe fer depi gramaten?

ZILIET: Grate, santi!

ROMEO: Angelika, fer enn ti bouyon pwason pou mo kal mo lestoma.

ZILIET: Al fer to bouyon tomem. Angelika ek mwa bizen al bazar.

ROMEO: Momem bizen fer tou dan sa lakaz la foutou. He! Ekout mwa. Tanto mo ena detrwa kamwad pou vini. Rezerv sa latab dan kwen la pou nou.

ZILIET: Kisannla pou peye?

ROMEO: Normal! Misie Ziliet. Ziliet mo gate pouri, anou fer lape. Les mo al kas enn poz. Tanto mwa mo va okip travay. Twa to va repoze.

ANGELIKA: Kan poul gagn ledan.

ROMEO: Ale, Madam Romeo, donn mwa enn ti ba.

ZILIET: Ziliet.

ROMEO: Hen!

ZILIET: Mo apel Ziliet. Pa Madam Romeo.

ROMEO: Baprrebap! Varrouna finn koul so pwazon dan to lespri? (Ziliet pa reazir.) Madam finn manz mous zonn? Bon mo tir avan li pik mwa. (Li sorti.)

ZILIET: Varrouna ena rezon, Angelika.

AK 1 SENN 2

Mem dekor ki senn 1, mem zour ver 8 er aswar. Bar-restoran pe koumans ranpli. Dan enn plas santral pre ar piblik ena enn latab vid lor ki ena enn kart ‘Rezerve’. Ziliet deryer kontwar pe souy ver; Angelika ek Peter pe ale-vini, okipe for-for pou enn sware ki zot kone pou mari bizi. Dan enn kwen ena enn zenn, anviron 25 an, ar so lagitar, pe pik detrwa lakord pou akord so lenstriman. Tanzantan li get dan direksion Ziliet ar enn regar plen ar douser ek admirasion. Li klerman amoure ar so patronn. Ena kliyan ki asiz trankil dan enn kwen, ena kliyan tapazer ki depi enn bout lasal koz ar kikenn dan lot bout lasal, ena kliyan ki konsom lantman ek lezot ki konsom lor viyes e lor vites ale, ena ki vini pou aste tekewe … (Meteransenn ena liberte pou fer sa senn la vinn otan vivan ki posib.) Romeo rantre. Li dan so traksout ek treinerz ek li ena enn gran serviet otour so likou. Li sort fer joging.

ROMEO: Ziliet, to finn prepar mo latab?

ZILIET: Wi. Lor ki kont pou met konsomasion?

ROMEO: Kont?

ZILIET: Wi, kont. Kikenn pou bizen pey manze-bwar.

ROMEO: Met li lor kont biznes.

ZILIET: Ki biznes?

ROMEO: “Kot Ziliet”.

ZILIET: “Kot Ziliet” peyna kont “Kot Ziliet”.

ROMEO: To fatigan! Met li lor mo kont.

ZILIET: Depi kan to ena kont isi? … Bon, pa fer nanye, mo met li lor kont move peyer. Mo pran perdi.

ROMEO: Ziliet, kifer to pe tir lay ar mwa?

ZILIET: Pa koz tir lay. Mo ti’a kontan, si kouma lontan, to ti pran lakaz ek travay enpe pli kont. To pa okip lakaz, to pa okip zanfan, to pa donn koudme isi … to kouma enn …

ROMEO: Dir li! Kouma enn parazit.

ZILIET: Non, mo pa’nn dir sa.

ROMEO: To ti ole dir sa.

ZILIET: Pa met parol dan mo labous.

ROMEO: Depi enntan to met dan zar.

ZILIET: Ki met dan zar?

ROMEO: Dakor kan nou ti marye mo ti enn nwar touni. Twa ki ti ena tou. … Later, lakaz, ti biznes. Mo ‘si mo’nn fer zefor pou ki sa biznes la vinn seki li ete. To fer koumadir mo anplis aster.

ZILIET: Personn pa anplis me sakenn bizen amenn so blok.

ROMEO: Mo pe amenn plis ki mo blok.

ZILIET: O.K, O.K. Nou aret diskite. Taler kliyan pou tande. Pa bon pou nou repitasion.

ROMEO: Samem ki mo pa kontan ar twa Ziliet. To pa fer mwa foul konfians. To kwar mo finn envit dimoun pou mo amize. Less kan mo fini louvraz la, tomem to pou trouve. Fer mwa konfians. Mo kone ki mo pe fer. … Ziliet gate, to bizen fer to Romeo konfians.

ZILIET: … (silans)

ROMEO: To pe tann mwa?

ZILIET: To pa trouve mo okipe? Pli tar nou koze. Mo bizen okip kliyan. (Romeo sorti.) Peter, okip latab 7. Netway latab, met kouver prop. Angelika, tini lakes; mo al fer enn ti pipi, mo vini.

TINO: Mo kapav tini lakes, si ou’le.

ZILIET: Tino, mo pey twa pou to sante. Sant enn sante pou met lanbians.

TINO: Wi … (li mirmire) mo lamour.

ZILIET: Ki to dir?

TINO: Wi, Madam.

(Ziliet Sorti. Tino al pran so lagitar, koumans sante.)

TINO: Enn bren lalimier travers lesiel nwar
Vinn poz so regar lor tristes zenes
Ki soufer douler lamour tas dan sek
Parski so soukdou finn gagn katarak.

Sante mo sawal, roule mo sawal
Anlev katarak dan lizie soukdou.

Leker zenes tris pe plor lamour sek
Ler li get soukdou dan lebra lotla;
Leker zenes tris plor disan kourpa
Ler li get soukdou pe fer tralala,

Sante mo sawal, roule mo sawal
Anlev katarak dan lizie soukdou.

(Ler li fini sante, li pas kot bann latab ar enn kasket ranverse dan so lame e bann kliyan met enn ti kas. Ziliet finn fini retourne. Bar-restoran preske plen apart latab rezerve pou bann envite Romeo. Tino al ver Ziliet.)

TINO: Mo kapav koz ar ou?

ZILIET: Tino, to pa trouve mo okipe? Li enportan, li prese?

TINO: Ki zafer?

ZILIET: Seki to ena pou dir mwa.

TINO: Li enportan me pa prese.

ZILIET: Atann travay fini alor.

TINO: Li enpe prese.

ZILIET: Koze alor.

TINO: Mo gagn for … (li mirmire) mo gagn for kontan ou.

ZILIET: To gagn for al dan drenaz?

TINO: Non, mo gagn for KONTAN OU. (Li koz telman for ki tou dimoun tande. Zot tou tourn latet ver li. Silans anbarasan pou tou dimoun.)

ZILIET: Ki ariv twa Tino? Boner la to finn fini soule ar mas.

TINO: Mo finn soule ar ou bote. (Tou dimoun riye.)

ZILIET: Aret koz nenport. Al sant enn sante. Rabas to rabase dan enn sante. Pey twa pou sante, pa pou fer ler. (Kaspalto rantre, vinn direk ver Ziliet.) Misie Kaspalto, mersi pou pwason. Bon pwason, bien fre. Ou finn fer mo komision ar Misie Varrouna?

KASPALTO: Pa Misie, mo’nn dir ou. Zis Varrouna. Li’nn dir mwa dir ou ki si li gagn letan li kapav pase; toumanier kan so ler vini li pou rann ou vizit. Eh Tino, kot to papa? Depi enn semenn mo pe rod li.

TINO: Li amoure ar so prop portre dan laglas. Li asize, li get limem, li soupire. Mo kwar so latet pe ale.

ZILIET: Aster mo kone kisannla to finn swiv. Normal, dilo swiv kanal. Tino Dammarro finn rousi net. Mo kwar nou bizen apel twa Tino Rousi. Pli zoli ki Tino Dammarro lor lafis.

TINO: Pa bon ou kas leker zenes.

ROMEO: (Rantre anmemtan.) To pa aret to senn, lezot zafer pou kase ar twa. (Li finn abiye bien krent. Pantalon kolan, simiz laswa kouler vif, enn foular kouler apropriye otour likou.)

ZILIET: Kot pe ale koumsa Misie?

ROMEO: Dine biznes ar mo bann fitir partner.

ZILIET: Pa dir mwa! Mo kwar to bann envite pe arive. (4 zennom ant 20 ek 25 an rantre. Zot abiye mem stil ki Romeo. Enn par enn zot vinn may Romeo, anbras li. Ziliet pa’le kwar so lizie.) Peter montre sa bann misie la latab rezerve. (Dousma, preske dan zorey Romeo.) To’nn bien dir to bann partner dan biznes? Ki biznes?

ROMEO: Restorasion odegam.

ZILIET: Odegam!

TINO: (Li apros ar Ziliet.) Mwa mo pa rod odegam. Mo prefer lagam dan lasam. (Ziliet avoy enn kalot. Tino avanse zis atan.) Rate! ( Li galoupe al lwen dan enn kwen.)

ZILIET: Ki pe ariv bann zom zordi? Katorz pe ventwit. Angelika kot twa?

ANGELIKA: Mo la Madam.

ZILIET: To kwar mwa ki bizar ousa lemonn pe vinn bizar.

ANGELIKA: Lemonn toultan ti bizar me nou finn pran libitid fer sanblan ki li pa bizar. Zordi bizar pe pet dan nou figir.

ZILIET: Aamenn!

AK 1 SENN 3

Mem dekor. ‘Freeze-frame’ ek obskirite partou eksepte enn latab kot Kaspalto ek enn lot biver pe bwar. Tanzantan Angelika pou pase.

KASPALTO: Kwar mwa mo dir twa. Sa boug la fer mirak.

BIVER: Kisannla? Dammarro ousa Varrouna?

KASPALTO: Ki Dammarro? Dammarro finn fini fouti. So garson mem pa fek dir? Mo pe koz twa Varrouna. Bliye seki li dir. So latet pa bon. So bann zistwar egalite, pa pran kont. Me so pirog toultan plen ar pwason kan tou lezot pe bat lamok. Sa ki serye. Si mo fer enn diil ar li, pran tou so pwason, mo kapav zwe ar pri kouma mo anvi. Ena enn ta pitay dan sa biznes la.

BIVER: Be koumanse.

KASPALTO: To pa pe konpran. Pou koumans enn biznes bizen kapital. Mwa mo pos kanze me twa …

BIVER: Bliye mwa!

KASPALTO: Kifer?

BIVER: To gagn toupe dimann kifer? To nek konn pran prete me rande pa dan to diksioner.

KASPALTO: Bizen ‘sink big’. Sannkoutla mo sir mo kou. Mo rann twa tou ar 100 % lentere.

BIVER: Fer to kalkil lor zero.

KASPALTO: Pa fer bezer do ta. Nou nou partner nou.

BIVER: Partner dan bwar. Pa enn sou plis. Al rod enn lot zwazo pou plime.

KASPALTO: (Li lev so lame pou atir latansion Angelika. Angelika vini.) Ki ou dir Madam Angelika, pwason la ti bon, pa ti bon?

ANGELIKA: To finn deranz mwa pou koz pwason. To pa trouve ki kantite mo okipe?

KASPALTO: Kan mo biznes amenn enn bato ranpli ar profi lerla ou vinn okip zis mwa, ou pa pou ena pou okip personn.

ANGELIKA: Taler kout poukni ki mo pou okip twa. Koze ki to bizen.

KASPALTO: Met de dan enn dan sa de ver la.

ANGELIKA: Lor ki kont?

KASPALTO: Ki kont?

ANGELIKA: Kan bwar bizen peye.

KASPALTO: Ou pa ti tann Madam Romeo envit mwa …

ANGELIKA: Madam Ziliet.

KASPALTO: Samem.

ANGELIKA: Sa ou al dres papie ar li. Mo pa rant dan zot tranzaksion. Si ou’le mo servi ou, ou bizen regle kont ar mwa.

KASPALTO: Ou leker dir Madam Angelika.

ANGELIKA: (Koz ar Biver.) Ou pas komann la?

BIVER: De dan enn zis dan mo ver.

KASPALTO: Nou pa partner dan bwar?

BIVER: Partner dan bwar si partner dan peye.

KASPALTO: Lemonn pe vinn tro materyalis.

AK 1 SENN 4

Mem dekor ki senn presedan. Isi lalimier ekler zis latab kot Romeo ek so 4 invite pe amize.

ENVITE 1: So lanplasman mari siper. Romeo, to pe les bel pitay dormi. Pa tavern ki ti bizen ena isi me enn restoran 5 zetwal.

ROMEO: Ziliet kontan li koumsa. Plis entim, li dir. Dimoun koumadir dan zot lakaz mem. Enn plas kot dimoun vilaz zwenn, amize ansam.

ENVITE 2: Tousa bien zoli. Nou pe koz biznes pa sosial welfer.

ROMEO: Ziliet pa’le separ sa de zafer la.

ENVITE 1: Ziliet, Ziliet, Ziliet! Nou, nou pe koz Romeo, twa ki to pe koze … Hen! Ziliet. Nou pe koz globalizasion. Twa ki to koze? Lavi kominoter. Nou pe koz trwaziem milener, tandik ki twa to lespri finn tas dan mwayen-az. Bizen redres planet, matlo.

ROMEO: Sa lanplasman la li pa pou mwa. Ziliet ki propriyeter.

ENVITE 1 : Kot problem? Zot marye kor-e-bien? Seki pou li pou twa ‘si. Lalwa ki dir sa matlo. To drwa sa.

ROMEO: Boutey ankor plen e ver ki vid. Pa normal sa.

ENVITE 4: Romeo, mo koko. Pa les zot fatig to zoli latet ar koze fatigan. Si to latet fatige les mo soulaz twa ar mo lame mazik. Mo pas mo ledwa dan to seve e to gagn giligiligiligili.

ENVITE 1: Pa ler pou giligili la. Anou redres nou planet avan. Fiasko ek enkonpetan partou. “Kot Ziliet” bizen vinn “Kot Romeo”. Bizen sanzman. Sel solision, transformasion!. Sel solision, transformasion!. Sel solision, transformasion!.

ROMEO: Ziliet pa pou manz.

ENVITE 4: Bliye Ziliet. Mo la mo koko.

ENVITE 1: Tini-tini matlo. Les nou fini louvraz la, lerla twa ek Romeo zot soul zot nam dan lebra Eros. … Kapav fer Ziliet manz. Bizen dekouver so boubou.

ENVITE 2: Normal li ena boubou. Tou fam ena boubou. Si li pa’le konpran, sakouy-sakouy li.

ROMEO: Fer atansion, pa koz for. Li kapav tande. Sirtou pa koze kan Peter pe servi. Li pou raport tou seki li tande.

ENVITE 1: Donk, bizen netraliz Peter. To ena enn lide?

ENVITE 2: Ki so boubou?

ROMEO: Boubou?

ENVITE 2: Normal, sak zom ena omwen enn boubou. Ki so boubou?

ROMEO: Ben! … Mo … en! … en! Wey, depi ki li finn zwenn Varrouna …

ENVITE 1: Varouna!

ROMEO: Varrouna. Roul r! RRR!

ENVITE 1: Kisannla sa?

ROMEO: Tou dimoun pe koz so koze. Tann dir li enn prens ki sorti dan enn pei kot montagn tous lesiel. Li pres mesaz egalite. Li kondann nou manier. Li dir nou pe detrir liniver; nou pe krisifie Shakti Devi. Dimoun kontan ekout li koze.

ENVITE 2: Sirman li’nn lir sa dan enn liv.

ROMEO: Li pa zis konn koz zoli koze. Li fer mirak.

ENVITE 1: Mirak?

ROMEO: So pirog toultan plen ar pwason. Bann lezot peser ki konn lamer dan bout zot ledwa pe bat lamok.

ENVITE 2: Mo sir ena enn trik ladan.

ENVITE 3: Bien sir ena enn trik ladan. (Tou dimoun get li.)

ROMEO: Ki to’le dir?

ENVITE 3: Li pe servi SONAR MMMX.

ROMEO: Ki ete sa?

ENVITE 3: Enn laparey ki servi iltrason ki fer pwason mal kwar ki femel pe apel li pou krwaze.

ENVITE 4: Mal, femel krwaze! Wek, degoutan. Mal-mal pa mal.

ENVITE 2: Nou pa kapav servi SONAR MMMX nou?

ENVITE 3: Nenport kisannla kapav. Bizen finansman samem tou.

ROMEO: Peter pe vinn par isi. Nou fer li koze. (Peter vinn kot latab.)

PETER: Korn frir finn pare. Mo amenn li Misie Romeo?

ROMEO: Peter, vinn asiz la, pran enn tipti ar nou.

PETER: Patron, ou pou fer mwa gagn lamerdman. Ou kone defann sa. Nou pa gagn drwa bwar ansam ar kliyan. Madam Ziliet so lord sa.

ROMEO: Ki Madam?

PETER: Samem, ou madam, Madam Ziliet, … mo’le dir Madam Romeo.

ROMEO: Kisannla ki sef? Misie ousa Madam?

PETER: Normalman Misie … me …

ENVITE 4: Peter, personn pa’nn dir ou ou ena zoli lalev?

ROMEO: Twa ferm to bwat. Peter, vinn asiz la e dir mwa ki to kone lor Varrouna. Enn lord!

ENVITE 4: Li enn zoli boug?

PETER: Zoli kouma akter. Li gran, zanon dan zorey, seve kedseval, sil long kouma Poupe Barbie …

ENVITE 4: Ayoooooo! Mo rev!

ROMEO: Ki li dir, ki li fer?

PETER: Mo pa bien konpran seki li dir me mo kone li fer mirak.

ROMEO: Ki mirak?

PETER: Mem kan pwason rar, so pirog plen. Mo sir li enn anvwaye-de-Die. Li fer miltiplikasion pwason. Taler ou pou zwenn li. Madam Zil … pardon, Romeo finn envit li e li finn aksepte. Li pou vini si li gagn letan.
ROMEO: Bon, to kapav ale. Atann! Met ankor de sez kot mo latab e amenn korn frir so-so. Kisannla ole enn ti drink? … Les tou dan mo lame. Mo kwar mo ena enn mari plan.

AK 1 SENN 5

Mem dekor. Spotlait li lor enn latab kot ena enn fami – fam, mari, enn tifi anviron 10 an – pe manze.

FAM: Manze, mo fifi. To pa’nn tous to minn. Pourtan to kontan manz minn.

FIFI: Pa fen Mam. Kiler li pe vini?

MARI: Li anretar. Sirman problem transpor.

FIFI: Kouma li ete?

FAM: Parey kouma dan so foto. Li pa fek avoy twa enn.

FIFI: Kouma zot finn fer so konesans?

FAM: Tantinn Ziliet ti fer nou zwenn. To mama biolozik ti enkapab okip twa tousel parski personn pa ti’le ed li. Nou nou ti anvi enn zanfan e nou pa ti pe kapav gagne. Nou finn tom dakor. Toultan nou’nn gard kontak parski li bon ki to konn to mama biolozik …

FIFI: Mo papa bio …

MARI: Nou pa kone koko. Les to mama biolozik dir twa si li ena nouvel. (Ziliet rantre ar enn fam anviron 28 an.) … Asize Madam. Fifi ti pe atann ou. Fifi, dir bonswar to mama. Pa bizen to timid. Anbras li.

FAM: Asize Rozalinn. Ziliet, ou asiz ar nou enpe.

ZILIET: Sori vouzot. Ena boukou louvraz pou fer. Si zot bizen kiksoz kriye mwa. (Li sorti.)

MARI: Mo servi ou kiksoz?

ROZALINN: Mo pa swaf. Fi, to bien?

FIFI: Kifer to ti abandonn mwa? (Silans)

FAM: Enn ver zi, Rozalinn? (Silans. Fifi kit latab, galoupe sorti. Li leve al poz so lame lor zepol Rozalinn.) Li enpe normal seki pe arive. Li enn moman bien difisil pou nou tou, sirtou pou Fifi. Pov piti la! Li ti bien eksite pou zwenn ou. … Me la divan realite … li … koumadir finn perdi lekilib. Pa trakase. Bizen donn li enpe letan. Li ti kone li ena de mama me trouv so de mama anmemtan e kone kouma pou viv sa de rol la pa fasil ditou.

MARI: Li finn al kasiet dan lebra Ziliet. Mo al get ennkou si mo kapav fer li vini. (Li sorti)

ROZALINN: Li bien.

FAM: Fifi ena bon lasante. Li bien gayar.

ROSALINN: Li koz mo koze?

FAM: Toultan. Depi enn tan li poz boukou kestion lor so papa biolozik. Mo’nn dir li mo pa konn nanye me ki ou, kikfwa, pou kapav dir li.

ROZALINN: (Silans)

FAM: Ou sir ou pa’le enn zi? … Enn labier? … Enn wiski sek?

ROZALINN: Kot twalet ete? Mo kwar mo pou … (Li galoupe, sorti. Mari rantre anmemtan.)

MARI: Ki finn arive?

FAM: Li boulverse. Fifi?

MARI: Ziliet pe konsol li. Ki nou fer?

FAM: Tini anplas, les siklonn traverse.

MARI: Pov Rozalinn!

FAM: Pov Fifi!

MARI: Pa fasil, tousa!

FAM: Sans ena lamour!

AK 1 SENN 6

Mem dekor. Spotlait lor latab Kaspalto. Li tousel e li pe dormi, latet lor latab. Peter pe netway latab la enpe brit-brit. Angelika vini, fer li sign pa fer tapaz. Zot mars lor pwent lipie, sorti.

AK 1 SENN 7

Mem dekor. Spotlait lor Tino ar so lagitar. Ziliet ek Fifi koste ar li.

ZILIET: Tino, sant enn sante pou nou zoli Fifi. Toultan li ti kone li ti ena de mama. Zordi li kapav trap lame toulede. Bizen selebre sa, pa vre Fifi.

FIFI: (Silans)

TINO: Fifi, nou sant “Tikou-Tikou”.

FIFI: (Silans)

ZILIET: To sante prefere sa. Ale,mo gate. Fer enn sourir pou so Tantinn Ziliet. Tino, koumans sante. Si Fifi pa’le, mwa mo’le.

TINO: (Koumans sante)

Zozo mayok, tipti-tipti
Bat-bat lezel mizir lesiel
Ale-vini, poz-poz lor brans
Bek-bek enn nik pli gro ki li.
Tikou-tikou touy loulou
Baton piondenn pou lougarou
Titalber gagn maloker
Tiklaketik dendenkouden.

Get fourmi nwar tipti-tipti
Travers montagn,travers dezer
Ti pa, ti pa li deplase
Me so lemonn li transforme.

Tikou-tikou touy loulou
Baton piondenn pou lougarou
Titalber gagn maloker
Tiklaketik dendenkouden.

Get enn karya tipti-tipti
Tripot dibwa pli gro ki li
Li touk-touke, li manz-manze
Sato lerwa vinn lapousier.

(Lalimier partou alime. Tou dimoun koumans sante, apart Fifi ki touzour tris.)

Tikou-tikou touy loulou
Baton piondenn pou lougarou
Titalber gagn maloker
Tiklaketik dendenkouden.

Get sa seni tipti-tipti
Bouz dan feyaz dousma-dousma
Glipe-glipe ver lavenir
Enn papion kouler lalimier.

(Timidman Fifi koumans rant dan lanbians e koumans sante.)

Tikou-tikou touy loulou
Baton piondenn pou lougarou
Titalber gagn maloker
Tiklaketik dendenkouden.

(Ver lafen sante la tou dimoun antour Fifi apart Romeo ek so bann envite. Mem Kaspalto balot-balote sey sante. Fifi may lame so de mama. Ler sante fini, Kaspalto, balot-balote retourn kot so latab, rekoumans dormi.)

AK 1 SENN 8

Mem dekor. Lamizik slo. Spotlait lor latab Romeo. Li ek so bann envite finn koumans gagn konpran. Romeo ek Envite 4 pe dans enn slo. Envite 1 pe dormi, latet lor latab. Danse fini. Romeo ek Envite 4 retourn kot latab. Ena lalang finn vinn lour, ena lalang pe bat fol.

ENVITE 4: Mo santi mo pe razeni. Ah lamour!

ROMEO: (Ar Envite 1) Leve move zeb. Jalsa fek koumanse e to pe fini zet zarm. (Ar Envite 3) Kouma li vini, nou souk li, nou fer li vinn asiz kot nou latab.

ENVITE 3: Kisannla?

ROMEO: Varrouna, cher ami, Varrouna surement. Nou manz so krann ziska ki li vinn manz dan nou lame. Mo sir li pou dakor ar nou. Normal, li enn zom.

ENVITE 4: Mo kontan zom. Vre zom. Pa zom fatra. Zom joukal. Zomlet. Les li vini, mo manz li, so krann, so eksetera. (Envite 1 lev latet, fer enn sourir dormi-dormi, repoz so latet lor latab dormi.)

ENVITE 3: Pa Varrouna ki nou bizen fer konpran me to fam.

ROMEO: Trouve to pa konpran taktik politik. Mo fam kwar dan seki Varrouna dir koumadir parol levanzil. Nou fer Varrouna aval nou levanzil. Lerla mo fam … koz parol levanzil dapre St Romeo. Easy! What sayest thou?

ENVITE 3: Kifer fer letour dan vid. Met enn razwar kot so lagorz, fer li sign enn papie tenbre kot li donn twa tou so dibien. Kwi vide. Easy! What sayest thou?

ROMEO: Nou servi metod dous avan. Si li pa marse, lerla chak-chak. Shouuuttt! Ziliet pe vinn par isi. (Ziliet rantre, vinn kot Romeo.) Kot to envite spesial?

ZILIET: Kisannla?

ROMEO: Samem, Varrouna.

ZILIET: Li finn avoy enn mesaz pou dir mwa sori li pa kapav vini seswar. Enn lot fwa kikfwa.

ROMEO: Samem tou?

ZILIET: Wi. … Non. Li dir mwa “chombo, napa les sape”. Ki li pe rod dir?

ROMEO: Li kontan radote. Vinn asiz kot mwa.

ZILIET: Mo prefer res dibout pou degourdi mo lazam.

ROMEO: To finn gagn letan panse lor seki mo ti dir twa?

ZILIET: Ki zafer?

ROMEO: Biznes odegam.

ZILIET: Biznes odegam?

ROMEO: Mo pa’nn dir twa? Mo sir mo’nn dir twa. Kikfwa to’nn bliye.

ZILIET: Mo sir non.

ROMEO: Pa fer nanye. Mo bann koleg ek mwa, nou panse ki nou pe gaspiy resours. Sa lanplasman la kapav fer nou fer kas kouma kaka mile. Nou pa pe fer seki bizen fer.

ZILIET: Ki bizen fer?

ROMEO: Kraz tou, konstrir enn batiman siper lix, restoran 5 zetwal, gril bar, snak bar, pitza bar, … tou odegam pou touris lokal ek etranze.

ZILIET: Be dimoun nou vilaz?

ROMEO: Mazinn trwaziem milener, pa mwayen-az. Mazinn vilaz global, pa vilaz tribal.

ZILIET: Pa pou ena plas pou Kaspalto kan li santi li tousel e li bizen konsolasion?

ROMEO: Enn ti detay.

ZILIET: Pa pou ena plas pou Tino sant-sante pou gagn so lavi?

ROMEO: Bizen profesionel, pa amater.

ZILIET: Pa pou ena plas pou ki Fifi kapav anmemtan trap lame so mama biolozik ek so mama adoptif?

ROMEO: (Silans)

ZILIET: Finn ler pou dimoun al dormi. Bonnwi! (Lalimier ekler lasenn net. Bar-restoran vid apart prezans bann envite Romeo. Bann sez lor latab. Angelika ek Peter pe netwaye. Ziliet tris.) Finn ariv ler. Tou lezot finn fini ale. Bann travayer bizen retourn zot lakaz.

ROMEO: Met tou lor mo kont. Bon bann kamarad, nou kas bann. Dime nou zwenn pou kontinie diskit nou proze. (Ar Envite 1 ki pe dormi, latet lor latab.) Leve mo mam. Bizen retourn lakaz, koko. … Ziliet, pa deranz mwa dime gramaten. Mo fatige, mo bizen repoze.

(Bann envite anbras Romeo e fer enn mouv pou anbras Ziliet ki par mouvman so lekor fer zot konpran ki li pa’le zot tous li.)

BANN ENVITE: Bonswar Romeo! Bonswar Madam Romeo!

ZILIET: Ziliet! Madam Ziliet!

BANN ENVITE: Hen!

ZILIET: Mo apel Ziliet. Madam Ziliet. Peter ouver laport pou sa bann misie la sorti. Angelika, ase travay. Dime nou kontinie. … Dime … Dime va gete. … (Li larg enn soupir profon koumadir li santi enn vid pe aspir li.) Ler finn arive pou … ferme?

AK 2 SENN 1

10 an plitar. Dan enn lakwizinn-salamanze siper-lix, meb ansien, bann gran tablo lor miray, boukou obze devaler. Ziliet pe manz enn yaout. Li paret bie pli vie ki so laz. Li finn grosi e li ena plis seve blan ki seve nwar lor so latet. Li pe sant-sant enn ti ler ki finn kol dan so memwar.

ZILIET: Tikou-tikou touy loulou ta ta ta ta ta ta ta; ta ta ta ta ta ta ta; tikou-tikou touy lou lou. (Li get drwat divan li dan vid. So figir bien tris.) Ki Tino finn devini zordi? (Ler li finn fini manz so yaout, li enspekte partou pou gete si peyna lapousier, si bann diferan obze bien dan zot plas, si bann serviter pe fer zot travay kouma bizen. Li dres enn tablo, rekile pou gete si li kare-kare lor miray. Romeo rantre, akonpagne par enn zennom anviron 18 an. Romeo finn razeni, rezilta sirirzi plastik; so seve nwar sarbon, rezilta tenn. Zennom la pe sarye so atase-kees.)

ROMEO: Koko, gete si to finn met tou bann dosie pou bann renion zordi dan mo atase-kees. Sirtou pa bliye dosie “Romeo’s Millenium Treat” e “Romeo’s Massage Parlour”.

ZENNOM: Mo fek cheke, tou ladan.

ROMEO: Ziliet, mo pe retourne dan detrwa zour …

ZILIET: To pe al fer enn face-lift? Ki parti to lekor bizen repare?

ROMEO: (Fer koumadir li pa’nn tann nanye.) Koko, vers enn tas kafe pou mwa. (Zennom vers so kafe.) Al atann mwa dan loto. (Zennom sorti.) … Ki mous pe pik twa?

ZILIET: Get sa! Mo pa anpes twa viv to lavi sexiel kouma to’le. Me to pe al tro lwen. Aster to amenn to boyfrenn dan nou lakaz.

ROMEO: Nou lakaz? Mo lakaz.

ZILIET: 50% tou seki isi pou mwa. 50% tou biznes pou mwa.

ROMEO: Mwa ki fer lamone fer piti.

ZILIET: Mo lamone.

ROMEO: Tou finn fer dapre lalwa. To ti signe.

ZILIET: (Soupire) Malarezman. Enn kout signatir e mo’nn perdi tou.

ROMEO: Perdi? Enn ti bwi-bwi nanye ditou yer, zordi enn lanpir, “Romeo’s Empire” e to koz perdi. Grasa mwa zordi to posed plizier miliar roupi. Olie tir lay, remersie mwa.

ZILIET: Zame to pa pou konpran. Nou pa pans parey.

ROMEO: (Ton moker) Nou pa pans parey. Get so zar do!

ZILIET: Ki ena ar mo zar?

ROMEO: Ar to seve gri ek to bann rid to kouma enn dainn. Enn veritab sorsier.

ZILIET: Wi, mo ena rid parski mo pa fer face-lift, mo seve pa kouler sarbon parski mo pa tenn li. Mo ena 50 an, mo nepli zenn. Mo ena enn garson 25 an, enn tifi 20 an. Erezman zot pa la pou get to sinema.

ROMEO: Aret to palab! (Li sorti ankoler, klak laport.)

ZILIET: Foufffff! (Li al ouver frizider, pran enn fri pou manze, realize ki li bizen kontrol enn reflex ki fer li manze sak fwa li fristre.) Ziliet, to’nn get to groser? Tansion to vinn tounntounn! Fode pa mo les sa boug la fini mo lekzistans. (Telefonn sone.) … Alo! Wi. …. Tino? Tino Rousi? Pardon! Tino Dammarro? Talerlamem mo ti pe pans twa. Ki to finn devini, mo garson? … Pa vre? … To finn fek tir enn nouvo CD? … To sante top lor itparad? Felisitasion! … To finn marye? … To pa pou marye. Kifer? … To ankor amoure ar mwa? Mo pli vie ki to mama. … Wi, si to vinn get mwa, mo pou resevwar twa ar gran plezir. … Kan? … Dime 10 er. Wi, peyna problem. … Salam, mo garson. (Li poz telefonn, fer enn sourir. Angelika rantre.)

ANGELIKA: Bonzour Madam.

ZILIET: Bonzour Angelika. To pa pou kwar si mo dir twa kisannla fek telefone la.

ANGELIKA: Kisannla?

ZILIET: Tino, garson Dammarro. To rapel li?

ANGELIKA: Yer li ti vinn get mwa lakaz. Li finn bien arive, ou kone.

ZILIET: Wi, li’nn dir mwa.

ANGELIKA: Li’nn amenn enn zoli kado pou mwa. Finn dwatet kout li enn fortinn. … Li ankor toke-toke.

ZILIET: Li enn artis. Bann artis zot souvan enpe spesial. Samem ki fer zot trouv seki nou nou pa kapav trouve. Enn sans ena zot. Sinon lavi ti pou bien tris. Biznes ti pou fer piti ar biznes.

ANGELIKA: Ou’nn deside ki pou prepare pou dezene? Komie envite pou ena.

ZILIET: Parey kouma lemwa dernie. … Prepar sannwich. Pa bliye ena 3 ladan vezetaryen.

ANGELIKA: Madam, mo kapav dir ou kiksoz?

ZILIET: Wi, pourvi to pa koz Romeo ar mwa.

ANGELIKA: Pa Romeo. Mo movi ar li. Me ou.

ZILIET: Mwa?

ANGELIKA: Mo trouve ou pe perdi ou letan ar sa bann madam ki vinn isi enn fwa par mwa. Zot koz nenport, fer ler. Lot zour, samem sa madam enpe sef-sef la, ti pe dir ki bann mama ki responsab kan zanfan fini mal, bann mama pa konn okip zot zanfan. Ki li kone? Dir li vinn dan site kot mo reste, lerla li dir mwa.

ZILIET: To pa viv dan site twa? Pourtan to de zanfan finn reysi pas lekzamen, gagn enn bon travay. Zot enn bon lekzanp.

ANGELIKA: Enn move lekzanp, Madam. Si pa ti ena ou papa avan ek ou apre, mo de zanfan ti pou fini parey kouma laplipar. Mwa ek mo de zanfan finn gagn boukou sans. Tou dimoun pa ena sa kalite sans la.

ZILIET: Kikfwa …

ANGELIKA: Pa kikfwa Madam. Mwa mo sir seki mo pe dir ou. Kouma ou ole ki bann paran okip zot zanfan kan zot kit lakaz 6 er gramaten e retourn lakaz 6 er, 7 er tanto pou gagn enn bouse manze. Zanfan site pe grandi tousel. Boukou maler ariv zot madam. Prefer pa koze. Piyaz!

ZILIET: Nou sey fer seki nou kapav Angelika.

ANGELIKA: Ou ou senser. Me bann lezot la koumadir zot pe rod aste enn plas dan paradi ousa enn dekorasion ar Prezidan. … Ayo, mo pe perdi letan. Les mo al prepar sannwich.

ZILIET: Mo al prepar mwa. Si telefonn sone, dir zot retelefone dan 1 ertan. (Li sorti.)

ANGELIKA: Pov Madam! (Li fer louvraz, li sante.)

Tikou-tikou touy loulou
bato piondenn pou lougarou
titalber gagn maloker
tiklaketikdendenkouden
zozo mayok dendenkouden
finn may dan lak dendenkouden …

(Lalimier tengn. Detrwa segonn lobskirite. Kontinie tann Angelika sante. Ler lalimier realime ena plato sannwich ek labwason lor latab. Tou finn pare pou renion. Sonet laport sone.) Mo vini la. ( Sonet resone.) Pran pasians grandimoun. Peyna dife dan lanka. (Angelika al ouver laport.) Bonzour Madam. Madam dir ou enn timama li vini.

MADAM 1: Bann lezot pa’nkor vini?

ANGELIKA: Non Madam. Oumem premie.

MADAM 1: Les premiers seront les derniers.

ANGELIKA: Hen!

MADAM 1: Enn ti badinaz.

ANGELIKA: Anbon! Antre, asize. Mo al dir Madam ou finn arive.

ZILIET: (rantre anmemtan) Pa deranze Angelika. (Sonet resone.) Al ouver Angelika. (5 Madam rantre, esanz polites ets.) … Bon tou dimoun finn arive, nou kapav koumanse. Sakenn ena so rapor lor dernie renion ek aktivite. Nou finn reysi rekolte Rs100,000 antou. Aster, bizen deside ki pou fer ar larzan la. (Angelika sorti.)

MADAM 1: Bizen konbat exklizion.

MADAM 2: Non, mo kwar bizen konbat povrete. Povrete ki amenn exklizion.

MADAM 3: Non,non, non! Bizen sanz mantalite dimoun. Si nou sanz dimoun zot mantalite, tou problem pou disparet.

MADAM 4: Pou sanz mantalite, nou servi kas ki nou finn rekolte pou organiz kourdiswar pou bann fam ki travay.

MADAM 5: Bizen steriliz tou bann zom ek fam mizer pou ki bann ki mizer pa fer zanfan mizer.

ZILIET: Twa to pa dir nanye?

MADAM 6: Mwa mo dakor.

ZILIET: Ar ki?

MADAM 6: Ar zot tou. ( Zot mim enn konversasion pandan ki lalimier koumans bese ziska ki lasenn plonze dan nwar total.)

AK 2 SENN 2

Boukou mouvman lor lasenn ek dan loditoryom. Dimoun pe goloup agos, adrwat; pe kriye “rod laba, mo rod isi”. Dousma-dousma lalimier koumans alime. Nou dan borlamer.

PIERRE: (Mank respirasion.) To’nn trouv kiksoz Paul?

PAUL: (Mank respirasion.) Non. Kot Jacques?

PIERRE: Li’nn al par laba. … Mo bien per pou so sekirite. Mo ti dir li pa al laba. Depi lontan bannla pe rod enstal li. Li pa ekout mwa; li al drwat dan lagel loulou. … Nou kontinie rode. (Zot galoupe sorti, sakenn so kote.)

AK 2 SENN 3

Dan enn lakaz site. Enn mama pe okipe dan lakaz e anmemtan pe koz ar so tifi 10 an.

MAMA: Mo anretar! Patron la pou fou mwa deor. Fi, pa bliye dir Tigar al lekol. Li pou zwe mem sinon. Tibaba ankor pe dormi; kan li leve donn li so bibron. To pe ekout mwa?

FI: Wi. Mo’si mo bizen al lekol.

MAMA: Pa fatig mo latet. Mo finn explik twa kifer to finn bizen kit lekol. To papa finn bez so sime ale. Mo bizen travay pou donn zot boure. Si to’si to al lekol, kisannla pou okip Tigar ek tibaba. (Li realize ki li ti tro sever. Li poz so balie, vinn pre kot so tifi.) Mo’si mo ti pou kontan ki to al lekol, konn lir, ekrir; gagn enn lavenir; pa bizen al travay servant kouma mwa … Kan nou gagn lotri, mo avoy twa kolez. Ki to dir?

FI: Be kot papa finn ale?

MAMA: Ase poz kestion Fi. Kan to vinn gran, mo va dir twa. To tro tipti pou konpran. … Bon! Mo ale aster. Ferm laport, met take. Fer atansion. Maler peyna loder. Pa bliye met take, to’nn tande. (Li sorti. Fi al met take dan laport, pran so poupet, asiz lor enn sez e fer koumadir li pe fer enn tibaba dormi. Li sante.)

FI: Zozo mayok, tipti-tipti
Bat-bat lezel mizir lesiel
Ale-vini, poz-poz lor brans
Bek-bek enn nik pli gro ki li.
Tikou-tikou touy loulou
Baton piondenn pou lougarou
Titalber gagn maloker
Tiklaketik dendenkouden.

(Kikenn tap laport dousma.) Kisannla sa?

LAVWA: Ouver, to va kone.

FI: Mama finn dir pa ouver laport.

LAVWA: Ouver, sinon mo defons sa laport la.

FI: Mama finn … (Enn gran tapaz. Laport ouver ar fraka. Blakout lor lasenn.)

AK 2 SENN 4

Ler lalimier alime, nou dan lakaz Ziliet. Mem dekor ki Ak 2 senn 1. Bann madam pe manz sannwich, bwar dite e kontinie diskite.

MADAM 6: Zot pares. Samem zot pov. Kouma zot gagn enn ti kas zot depans tou dan tamasa.

MADAM 1: Pa bon koz koumsa. Kikfwa dan zot desten finn ekrir ki zot bizen pas mizer. Kikfwa dan enn nesans avan zot ti fer erer. Zot pe pey zot pese lor later me dan prosenn nesans zot pou dan bien.

MADAM 3: Non do ta. Zot enn letap anretar dan evolision. Akoz sa nou devwar se ed zot pou zot sirmont zot andikap. Me sa pou pran boukou zenerasion. Koumadir nou donn Bondie enn koudme konplet so kreasion. Selman pa fasil!

MADAM 4: Mazinn so bon kote. Si pa ti ena zot, kisannla ti pou travay servant, zardinie ek gardien kot nou. Bondie kone ki li fer.

MADAM 6: Mo pa les zot rant dan mo lakaz. Zot santi tro pi. Mo kwar zot pa bengne.

(Angelika ki pa ti la tousa letan la, galoupe rantre.)

ANGELIKA: Madam, Madam! Ou finn tande ki finn arive?

ZILIET: Angelika, to pe deranz nou.

ANGELIKA: Madam avoy sa bann zans la promne. Ena bel problem deor.

ZILIET: Angelika, pa ensilte mo envite. Ki problem deor?

ANGELIKA: Zot finn touy li.

ZILIET: Kisannla finn touy kisannla?

ANGELIKA: Zot finn pandi li dan so kaso.

ZILIET: Kisannla finn met pandi dan so kaso?

ANGELIKA: Lapolis finn pandi li dan so kaso e pe rod fer kwar ki li finn met pandi.

ZILIET: Kisannla Angelika?

ANGELIKA: Varrouna.

ZILIET: Varrouna?

ANGELIKA: Wi! …. Ou pa rapel li lepok “Kot Ziliet”?

ZILIET: Zame li ti vinn get mwa.

ANGELIKA: Li ti vini me li ti prefer pa rantre akoz …

ZILIET: Akoz?

ANGELIKA: Ou rapel kisannla ti dan restoran sa zour la?

ZILIET: Wi, ti ena Tino. Fifi, so paran … samem, Rozalinn …

ANGELIKA: Apre?

ZILIET: Kaspalto. (Enn riye nerve.) Li ti pe dormi lor latab.

ANGELIKA: Apre?

ZILIET: Ti ena tomem, Peter …

ANGELIKA: Apre?

ZILIET: Kisannla ankor?

MADAM 1: Ziliet!

ANGELIKA: Res trankil zot laba. Kisannla ankor?

ZILIET: Romeo.

ANGELIKA: Apre?

ZILIET: Bann envite Romeo.

ANGELIKA: Akoz samem li pa ti’le rantre. Me li ti kit enn mesaz pou ou. Ou rapel?

ZILIET: (Silans)

ANGELIKA: Sey rapel Madam Ziliet.

ZILIET: (Timid, akontreker.) Chombo … napa les … sape.

ANGELIKA: Samem.

ZILIET: Pa samem mo’nn fer?

ANGELIKA: Non Madam Ziliet, ou’nn fer lekontrer.

ZILIET: Kouma sa, lekontrer?

ANGELIKA: Chombo, napa les “Kot Ziliet” sape! Ou ki ou’nn al fer? Chombo, napa les Romeo sape. “Kot Ziliet” finn fonn. “Kot Romeo” finn pran partou. Aster kot nou pase nek ena “Kot Romeo”. “Kot Romeo” bar, “Kot Romeo” restoran, “Kot Romeo lotel, “Kot Romeo motel”. Kot “Kot Ziliet” Madam Ziliet?

ZILIET: Kifer zordi ki to pe fer mwa tou sa repros la?

ANGELIKA: Zordi bake lenz sal finn deborde. Bizen lave, perse, met sek. Enn Varrouna finn mor, bizen mil Varrouna lev latet.

ZILIET: Zot finn touy li to dir. Kifer?

ANGELIKA: Parey kouma Shakti Devi. Li, li ti pe anpes zot touy nou planet ar zot Sonar MMMX, viol tibaba, met laenn dan leker, kraz kor seki feb.

ZILIET: To konn li bien pa vre?

ANGELIKA: Rapel sa zour kan Kaspalto ti koz so koze? Depi sa zour la mo finn koumans enterese. Ou program ti enn lot, Madam. … Mo’nn res ar ou pou ou pa tousel. Li, mo ti pe zwenn li souvan. Li, li ti konn soufrans site, pa kouma ou bann envite ki resanble boukou bann envite Misie Romeo. Zoli sourir sarye pwazon!

ZILIET: Ki to konsey mwa fer?

ANGELIKA: Rekonstrir “Kot Ziliet”.

ZILIET: Pa fasil sa, Angelika.

ANGELIKA: Sey mazinn enn rev kot Ziliet ek so Romeo trap lame avanse, bontan, movetan; enn rev kot zanfan pa per pou sot sime, kot lavi fleri ar sourir. Kot pa ena dominer.

ZILIET: Difisil Angelika!

ANGELIKA: Pa enposib.

ZILIET: Pran boukou letan.

ANGELIKA: Pran letan ki bizen me bizen seye. Pa bliye sante Tino, “Tikou-tikou touy loulou”.

Zozo mayok, tipti-tipti
Bat-bat lezel mizir lesiel
Ale-vini, poz-poz lor brans
Bek-bek enn nik pli gro ki li.
Tikou-tikou touy loulou
Baton piondenn pou lougarou
Titalber gagn maloker
Tiklaketik dendenkouden.

Get fourmi nwar tipti-tipti
Travers montagn,travers dezer
Ti pa, ti pa li deplase
Me so lemonn li transforme.

Tikou-tikou touy loulou
Baton piondenn pou lougarou
Titalber gagn maloker
Tiklaketik dendenkouden.

Get enn karya tipti-tipti
Tripot dibwa pli gro ki li
Li touk-touke, li manz-manze
Sato lerwa vinn lapousier.

(Lalimier partou alime. Tou bann akter/aktris vinn lor lasenn e koumans sante..)

Tikou-tikou touy loulou
Baton piondenn pou lougarou
Titalber gagn maloker
Tiklaketik dendenkouden.

Get sa seni tipti-tipti
Bouz dan feyaz dousma-dousma
Glipe-glipe ver lavenir
Enn papion kouler lalimier.

(Bann akter/aktris fer lodians sante.)

Tikou-tikou touy loulou
Baton piondenn pou lougarou
Titalber gagn maloker
Tiklaketik dendenkouden.

RIDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.