ZIL SEZAR par WILLIAM SHAKESPEARE

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

BANN PERSONAZ

OKTAV SEZAR, MARK ANTWANN, M.E. LEPIDOUS (BANN TRIYONVIR APRE LAMOR ZIL SEZAR)
SISERO, PIBLIYOUS, POPILIOUS LINA (BANN SENATER)
BROUTOUS, KASIOUS, KASKA, TREBONIOUS, LIGARIOUS, DISIOUS BROUTOUS, METOULOUS SIMBER, SINA (BANN KONSPIRATER KONT SEZAR)
FLAVIOUS, MAROULOUS (BANN TRIBEN)
ARTEMIDOR (ENN PROFESER LANGAZ)
PANNCHANG (LI LIR LAVENIR)
SINA (ENN POET)
ENN LOT POET
LOUSILIOUS, TITINIOUS, MESALA, ZENN KATO, VOLOUMNIOUS, VARO, KLITOUS, KLODIOUS (BANN KAMARAD BROUTOUS EK KASIOUS)
STRATO, LOUSIOUS, DARDANIOUS (BANN SERVITER BROUTOUS)
PINDAROUS (SERVITER KASIOUS)
KALPOURNIA (FAM ZIL SEZAR)
PORSIA (FAM BROUTOUS)
BANN SENATER, SOLDA, TI-DIMOUN, SERVITER, ETC.

LANDRWA:
ENN GRAN PARTI ZIZTWAR LA PAS DAN ROM; APRE, SE PRE KOT SARDIS EK FILIPI.

AK 1 SENN 1

(Enn lari dan Rom)
Flavious, Maroulous ek detrwa ti-dimoun rant lor lasenn
FLAVIOUS
Fout lekan! Al zot lakaz, bann dramer!
Ki zot kwar toulezour konze piblik?
Zot pa kone enn zour normal bizen
Mars ar zouti? Twa, ki travay to fer?
SARPANTIE
Mwa misie? Sarpantie!
MAROULOUS
Kot to rabo, to marto, to pie-drwa?
Kifer to finn met zoli lenz sorti?
Twa dir mwa ki to travay?
KORDONIE
Kouma pou dir ou sa? Si konpar mwa ar enn bon zouvriye, mwa mo enn…enn…rakomoder.
MAROULOUS
Ki to travay? Reponn kare-kare?
KORDONIE
Enn travay, mo dir ou fran, ki mo fer ar mari plezir. Misie mo pas mo lavi bous trou.
MAROULOUS
Ki travay sovaz? Piaw, ki to travay?
KORDONIE
Pa dekole Patron, pa fer sa! Me, pa traka, si ou dekole mo va kol ou.
MAROULOUS
Ki to’le dir, kol mwa? Koze move salte!
KORDONIE
Kol ou semel.
FLAVIOUS
To enn kordonie, pa vre?

KORDONIE
Ekout mwa mo bourzwa, mwa mo gagn zafer ar lapo. Mo pa gagn zafer ar lapolitik, ar lapolis, ar lapoli… Konpran? Mo gagn zafer ar tou lapo parski mwa patron, mwa mo dokter vie soulie. Kan zot pa bien mo okip zot. Tou sa bann bon dimoun ki kontan lapo nef, mo okip zot transaksion.
FLAVIOUS
Kifer to pa dan to travay zordi…?
Kifer to pe amenn zot mars-marse?
KORDONIE
Mo bourzwa, konpran gordonn! Mo fer zot iz zot soulie, lerla mo gagn travay. Me anverite patron, nou’nn pran enn zour konze ou selebre viktwar Sezar.
MAROULOUS
Ki selebre? Ki pake li’nn kase?
Ki prizonie li pe amenn dan Rom
Pou li merit enn lakey triyonfal?
Bann engra, tilespri pir ki bebet,
Bann nimakarram, bann Romen foser
Finn bliye Ponpe? Rapel kan sak fwa
Zot mont lor miray, lor pie, lor fortres,
Lor latour, lor balkon, we lor lakaz,
Zot zanfan dan lebra, zot asize
Atann enn lazourne e parfwa plis
Zis pou zot kapav trouv Ponpe pase.
Ler zot trouv li depi lwen pe vini
Zot pa ti pe sote-pile ansam,
Kriye telman for ki lamer tranble
Ar leko zot lavwa dan vant later?
Zot pa rapel? Zot memwar finn vinn kourt!
Azordi zot pe met zoli kostim?
Azordi zot pe pran enn zour lokal?
Azordi zot pe fann petal fler lor
Sime asasen bann zanfan Ponpe?
Ale! Tire!
Al zot lakaz, tom lor zot de zenou
Dimann bondie pardon, pa pini zot
Pou zot pese kras dan zot prop lasiet.
FLAVIOUS
Ale bann kamwad, pou pey zot pese
Rasanble tou ti-dimoun kouma zot
Lor lakot e laba plor tou zot larm
Dan lamer ziska ki enn radmare
Vinn balye prop zot pese lor later.
(bann ti-dimoun sorti)
To’nn trouve kimanier tous zot boubou?
Krak zot, fer zot fonn kouma ti-toutou.
Pran sa sime la, al kot Kapitol,
Mwa mo pas isi. Ras bann oriflam
Kraz dekorasion partou kot ena.
MAROULOUS
Pa pe rod lamerdman?
To kone zordi fet Lendepandans.
FLAVIOUS
Avoy zot ferfout! Ras dekorasion
Lor stati Sezar. Tou. E letansa
Mwa, mo dispers lafoul bado, kirye;
Twa’si fer parey, pa les zot goupe.
Bizen tay-tay lezel Sezar, fer li
Retourn lor later, koup-koup so lake.
Si les li kas lalinn, nou fini net,
Nou vinn so esklav, li pou kraz latet.

AK 1 SENN 2

(Enn plas piblik)
Sezar, Antwann (an traksout), Kalpournia, Porsia, Disious, Sisero, Broutous, Kasious, Kaska, pannchang rantre; Maroulous, Flavious swiv zot.

SEZAR
Kalpournia!
KASKA
Silans, Sezar pe koze.
SEZAR
Kalpournia!
KALPOURNIA
Wi Senier!
SEZAR
Kalpournia, ler Antwann galoup lekours
Dibout lor so sime. Antwann tann sa!

ANTWANN
Wi Sezar.
SEZAR
Pa bliye Antwann, ler to galoupe
Tous vant Kalpournia; nou grandimoun dir
Kan enn atlet tous enn madam steril
Lagign disparet.
ANTWANN
Kont lor mwa Sezar.
Kan Sezar dir “fer sa”, toutswit fer li.
SEZAR
Bon aster, large! Respe tou koutim.
PANNCHANG
Sezar!
SEZAR
Kisannla pe apel mwa?
KASKA
Trankil vouzot trankil! Trankil laba!
SEZAR
Kisannla dan lafoul pe kriy mo nom?
Mo’nn tann enn lavwa pli persan ki tou,
Kriye “Sezar”. Koze! Sezar lamem.
PANNCHANG
Tansion lekenz Mars!
SEZAR
Ki li ete sa?
BROUTOUS
Pannchang pe dir ou tansion lekenz Mars.
SEZAR
Amenn li isi, mo’le get so fas.
KASIOUS
Ou laba vinn isi pre kot Sezar.

SEZAR
Ki to pe radote? Redir enn kou.
PANNCHANG
Tansion lekenz Mars.
SEZAR
So katorz ventwit! Pa pran kont. Nou’ale.

(Tropet. Zot sorti. Broutous ek Kasious reste)

KASIOUS
Ou pa pou al get deroulman lekours?
BROUTOUS
Non.
KASIOUS
Mo konsey ou al gete.
BROUTOUS
Mo pa kontan spor. Mo peyna ditou
Sa lespri sportif ki Antwann ena.
Pa pran mwa kont Kasious, al amiz ou.
Salam.
KASIOUS
Broutous, depi enpe letan mo kwar
Ou lizie pa get mwa ar zantiyes,
Ar tandres mo ti abite gagne;
Pa bon gard distans, tini-tini lwen
Enn kamwad senser.
BROUTOUS
Pa dir sa Kasious.
Pa kwar sa mo frer. Si mo paret tris
Se parski mo ankoler ar momem
Pa ar lezot. Mo lespri fatige
Depi enpe letan ar bann problem
Personel ki pa konsern lot ki mwa,
Akoz samem mo kapav paret drol;
Fale pa ki sa fatig bann kamwad,
E ou Kasious ou parmi mo kamwad.
Fale pa zot kwar ki mo’nn plen ar zot;
Me plito ki Broutous, anplen dan douk,
Pe bliye so devwar anver lezot.
KASIOUS
Pardonn mwa Broutous, mo’nn mal konpran ou.
Akoz sa betman mo finn gard sekre
Bann gran-gran lide, bann panse profon.
Dir mwa si ou trouv ou figir?
BROUTOUS
Kasious, okenn lizie pa trouv limem
Exepte par reflexion lor kiksoz.
KASIOUS
Foul dakor.
E li fer bien sagren ki gran Broutous
Peyna sa kalite laglas ki kapav
Montre li so vre valer envizib
Pou li konn so vre limem. Mo finn tann
Boukou grandimoun dan nou pov pei
(Apar Sezar bien sir) koz ou koze;
Zot dir koumsa ki pou kas zot lasenn
Bizen ki Broutous get so vre limem.
BROUTOUS
Dan ki kales ou pe ris mwa Kasious,
Ler ou pe rod fer mwa trouv dan momem
Seki pa ekziste ?
KASIOUS
Broutous mo frer, ekout mo parol bien.
Pwiske ou pa kapav trouv oumem bien
San pas par enn laglas, mwa ou laglas
Pou fer ou dekouver seki ou ete,
Tou seki dan ou ki ou pa kone.
Broutous matlo, fer mwa konfians mo frer:
Si mo ti enn boufon, enn ipokrit
Ki ale-vini fer gran-gran promes
Ar sak nouvo konesans; si ou kwar
Kan mo mepriz dimoun, mo pas siro,
Pou fons kouto dan ledo; si ou kwar
Mo swazir mo kamwad bonavini;
Si ou kwar tousa, Kasious ou ennmi.
(Tronpet ek tapaz)
BROUTOUS
Ki sa tapaz la? Mo per ki lepep
Fer Sezar vinn lerwa.
KASIOUS
Ou per sa arive?
Savedir ou kont Sezar vinn lerwa.
BROUTOUS
Mo kont, Kasious, mem mo bien kontan li.
Kifer ou blok mwa tousa letan la?
Ki sa sekre ou pe rod dir mwa la?
Si li konsern nou pei, nou patri
Met loner isi, met lamor laba
Mo pou get toulede san preferans.
Bondie ekout mo lapriyer parski
Pou sov mo loner mo pa per lamor.
KASIOUS
Mo’nn toultan admir ou grander Broutous,
Mo konn ou lespri kouma ou lekor.
Loner mem size mo zistwar zordi.
Mo pa bien kone ki lezot panse
Lor lavi zordi, me mwa mo kone
Mo prefer lamor ki viv enn lavi
Martir sou diktatir enn lot dimoun.
Mo ti ne lib kouma Sezar, ou’si:
Ou ek mwa ti bien nouri, nou kapav
Tini move-tan parey kouma li.
Enn fwa mo rapel, letan ti move,
Laroul ti pe kras lekim lor laplaz.
Sezar chalenj mwa: “Kasious to kapav
Sot ansam ar mwa dan sa dilo la
Naz ziska laba? “San perdi letan
Ar mo lenz lor mwa mo plonz dan lekim
Dir li swivre mwa; wi, li ti swiv mwa.
Bann gro vag kraze, nou toul’de fonse,
Ar lame-lipe koup dilo ande
Avanse for-for, gete ki pli red.
Me avan nou reysi ariv dan bit,
Li kriye: “Osekour, mo pe nwaye!”
Lerla kouma Eneas, nou anset,
Ki sov so papa ler Trwa pe brile,
Sarye li lor so zepol, koumsamem
Mo sarye Sezar. E samem Sezar
Finn vinn gran mari, e pov Kasious li
Enn pov mizerab, bizen bes latet
Sak fwa Sezar anvi fer enn ti-sign.
Enn fwa an Espagn li ti gagn lafiev;
Ler lakranp chombo li fale get li
Tranble; wi, sa ti bondie la tranble.
So lalev ti vinn pal kouler kapon,
So lizie ki zordi pe krak lemonn
Ti som-som; fale ou tann li plengne.
So lagel ki zordi donn nou tou lord
Ekout li, ekrir so diskour dan liv
Ti pe gele: “Donn mwa bwar Titinious”
Kouma’enn tifi. Bondie! Mo pa konpran
Kouma enn boug fay-fay, frazil koumsa
Finn reysi ramas nou tou, mont lao
E tousel dirize.
(Tapaz, Tronpet)
BROUTOUS
Lafoul pe kriye ankor!
Mo bien kwar sa bann aplodisman la
Se akoz pe donn Sezar nouvo tit.
KASIOUS
Ki pou fer matlo! Li li enn zean
E nou ti-dimoun, nou nou zis bann nen
Ki ranp ant so gran lazam, louk-louke,
Rod parsi-parla ek tom dan disgras.
Parfwa nou desten li dan nou lame:
Pa kapav, Broutous blam bondie pou sa,
Noumem antor si nou zis bann bweter.
Broutous e Sezar. “Sezar” zis enn mo!
Nou ekrir zot, ou nom osi zoli;
Pronons zot, ou nom plen labous parey;
Pez zot, zot mem pwa, servi toul’de nom,
“Broutous” fer mazik otan ki “Sezar”.
Mo dimann tou bondie dan liniver
Ki nouritir Sezar finn avale
Pou li vinn sitan gran? Laont partou!
Rom to finn perdi tou to disan nob!
Zame, zame dan listwar nou pei
Nou grander ti depann lor enn sel zom.
Dir mwa kan, apart aster, enn lider
Tousel diriz tou, kontrol tou tousel?
Rom sa, ousa rom ki tourdi lespri,
Ki permet enn sel zom tap tou limem?
Rapel ki nou papa ti rakont nou:
Ti’ena enn Broutous ki ti pou toler
Jab lanfer silefo san zame les
Rom tom dan lame enn lerwa.
BROUTOUS
Mo pa doute ou lamitie senser;
Mo konpran, mo kwar, ki ou’le mo fer.
Ki mo panse lor sa sitiasion la
Enn zour mo va dir ou. Pou lemoman
Mo bos tait – mo dir sa ar lamitie –
Pa fer okenn mouv. Tou seki ou’nn dir
Mo pou pran bien kont; seki ou ena
Pou dir mo pou ekoute e kan ler
Arive nou va diskit tou problem.
Ziska sa zour la reflesi lor sa:
Broutous prefer viv lavi peizan
Ki pretann li enn dirizan Romen
Dan kondision dir ki problem zordi
Pou pil lor nou latet.
KASIOUS
Mo bien kontan
Ki mo ti lavwa finn reysi montre
Laflam dan leker Broutous.
(Sezar e so laswit rantre)
BROUTOUS
Spor finn fini. Sezar pe retourne
KASIOUS
Kan zot pase, trap Kaska par so lenz;
Li li pou donn nou dan so manier eg
Tou lenformasion enportan zordi.
BROUTOUS
O.K. Mo fer sa. Kasious ou’nn trouv sa?
Figir Sezar anflame ar koler,
Tou dimoun vadire sok samachar,
Kalpournia bien-bien pal; get Sisero!
So figir, so lizie rouz ar saler
Parey kouma dan Kapitol sak fwa
Bann senater refit so argiman.
KASIOUS
Kaska pou dir nou seki finn pase.
SEZAR
Antwann!
ANTWANN
Sezar?

SEZAR
Mo prefer gagn zafer ar dimounn gro,
Seve bien pegne, pas letan dormi.
Par kont get Kasious, meg e afame;
Li nek panse mem: li bien danzere.
ANTWANN
Li pa danzere, peyna pou per li;
Li enn Romen nob ki respekte lord.
SEZAR
Ti bizen pli gro! Me mo pa per li.
Si Sezar ti ena pou per kikenn
Premie dimoun mo ti pou evite
Se sa megrer Kasious la. La lir tro,
So lizie persan ed li dekouver
Sekre dan nou profon. Li kont plezir,
Pa kouma twa Antwann; kont lamizik;
Rar-rar li sourir, kan sa arive
Koumadir li mok limem e mepriz
So lespri ki finn oze fer sourir.
Dimoun koumsa pa fouti res trankil
Kan zot trouv kikenn ki pli gran ki zot;
Kwar mwa Antwann, zot bien-bien danzere.
La mo pe dir twa seki bizen per,
Pa seki mo per. Mwa mo Sezar mwa!
Vinn adrwat, mo zorey gos pa tann bien,
Dir mwa fran-fran ki to panse lor li.
(Tronpet. Sezar ek so laswit sorti)
KASKA
Ou ti trap mo lenz, ou’anvi koz ar mwa?
BROUTOUS
Wi Kaska, ki finn arive laba
Fer Sezar paret boude?
KASKA
Ou pa ti ar li ler sa arive?
BROUTOUS
Si sa vre mo pa ti pou dimann ou.
KASKA
Be, ti pe donn li enn kouronn e ler ofer li sa li ti repous li ar rever so lame, koumsa; pa dir ou lerla lafoul kriye.
BROUTOUS
Segon tapaz la kifer?
KASKA
Mem rezon.
BROUTOUS
Trwa fwa lafoul ti kriye. Trwaziem fwa ?
KASKA
Mem rezon.
BROUTOUS
Trwa fwa finn ofer li enn kouronn?
KASKA
Mari sa mo dir ou. Trwa fwa li’nn repous li me sak fwa pli dousman ki lafwa avan. E sak fwa, pa dir ou, tou sa bann bon dimou la kriye.
KASIOUS
Kisannla ti ofer li kouronn?
KASKA
Be Antwann.
BROUTOUS
Kaska matlo, dir nou kimanier sa’nn pase.
KASKA
Difisil pou dir kimanier. Detout fason ti enn maskarad, mo pa’nn pran kont. Mo ti trouv Mark Antwann ofer li enn kouronn – anfen pa enn vre-vre kouronn, plito enn sa bann tipti kouronn imitasion la, ou kone – e kouma mo ti dir ou, li ti refiz li enn premie fwa; me apart so senn, mwa mo bien kwar deziem fwa li ti repous li e, ant ou ek mwa, koumadir li pa ti’le larg li. Enn trwaziem fwa ler ti ofer li, li ti refize e ler li ti pe repous kouronn la so bann chokra ti kriye, ti tap zot lame plen ar kor, ti avoy zot kasket lagres dan ler e zot lagel pi ti larg telman pianter akoz ki Sezar ti refiz zot kouronn ki pov diab la ti mank respirasion. Sezar ti tom san konesans, zot kone. Tanka mwa, mo ti per pou riye tansion ler mo ouver mo labous zot pianter ti pou rant dan mo poumon.
KASIOUS
Chombo! Sezar ti tom sankonesans?
KASKA
Li ti bez anba dan lafwar, ti pe kime, enn gounga pa manti.
BROUTOUS
Sirman li enn epileptik.
KASIOUS
Sezar pa enn epileptik. Ou, mwa,
Mo frer Kaska, nou nou epileptik.
KASKA
Ayo! Ki ou pe dir? Mo sir Sezar ti tom sankonesans. Si bann zans la pa ti aplodi li ousa pip li kan li ti fer zot plezir ousa non, parey kouma zot fer ar bann akter teat, mo pa apel Kaska.
BROUTOUS
Ki li’nn dir ler li regagn konesans?
KASKA
Get sa, avan li ti tonbe, ler li ti trouve ki lamas ti dan mangann akoz li ti refiz kouronn, li ti ouver so manto e ti dir zot koup so lagorz plito. Si mo ti enn parmi sa valtay la, san tike mo ti pou sot so likou – parol mo dir ou. Lerla li zet lekor! Ler li ti regagn konesans li ti sipliy so lantouraz onorab pardonn so febles si li ti finn fane. Detrwa bonnfam pre kot mo ti pe diboute li dir: “Ayoyo, pov jab la!” Zot ti pardonn li tou. Pa kapav pran zot kont. Si Sezar ti asasinn zot mama zot ti pou fer parey.
BROUTOUS
Apre sa tris-tris, li ti retourne?
KASKA
Wey!
KASIOUS
Sisero ti dir kiksoz?
KASKA
Wey! Li ti koz Grek.
KASIOUS
Ki li ti dir?
KASKA
Pa kapav koz manti. Mo pa’nn konpran. Me seki ti konpran ti pe fer sourir ant zot e ti pe sakouy-sakouy zot latet. Mo koz fran, tousa ti Grek pou mwa. E enn nouvel sok: finn aret Maroulous ek Flavious ki ti pe ras bann dekorasion lor bann stati Sezar. Salam. Mo sir ti ena plis boufonnri, me mo pa rapel.

KASIOUS
Vinn manze lakaz tanto Kaska.
KASKA
Sori, mo’nn deza aksepte enn lot envitasion.
KASIOUS
Dime tanto?
KASKA
Bien sir, si mo ankor vivan, si envitasion la tini touzour e si manze la volapenn deranze.
KASIOUS
Korek! Nou zwenn dime!
KASKA
Korek sa. Salam vouzot! (Li sorti)
BROUTOUS
Ala li finn vinn enbesil ar laz,
Li ti bien-bien vif lepok so zenes.
KASIOUS
Li ankor bien-bien vif kan bizen fer
Enn louvraz korek ki dimann kouraz,
Mem si li paret enn tipe lakagn.
So manier raf-raf samem bon zepis
Pou nou apresie so lentelizans
E dizer so sazes.
BROUTOUS
Ou ena rezon. Mo bizen ale.
Dime, si ou anvi diskit ar mwa
Mo kapav vinn kot ou; swa, si ou’le
Vinn dan mo lakaz, mo pou atann ou. (Broutous sorti)
KASIOUS
Broutous to enn bon dimoun, me kwar mwa
To sasi onorab mo vir-vir li,
Kas so konte; zot, dimoun onorab,
Frekant bann onorab, bon kouma zot.
Kisannla sitan bay pa fer koustik?
Sezar mefie mwa, li kontan Broutous.
Si mo ti Broutous, li li ti Kasious
Peyna sime li may mwa. Seswar mem
Ar fos lekritir mo avoy bann let
Par lafnet, fer koumadir bann dimoun
Pe dir li, li tousel kapav sov nou;
Parsi-parla enn ti lak ar Sezar.
Apre sa, les Sezar get so zafer,
Swa li li grene, swa nou trouv zekler.

AK 1 SENN 3

(dan lari)
Loraz, zekler, Kaska ek Sisero rantre sakenn so kote.

SISERO
Kimanier Kaska! Sezar li kot li?
Kifer ou ronfle? Kifer ou get fix?
KASKA
Ou pa trakase kan nou liniver
Pe tranble kouma’enn deler? Sisero
Mo finn zwenn siklonn kan rafal divan
Desir gro-gro pie; mo finn zwenn osi
Lamer jabolik kime ar laraz,
Ki gonfle so ches pou lager ar niaz;
Me avan, zame, zame mo dir ou,
Mo finn zwenn siklonn ki kras boul dife.
Swa bann bondie dan lesiel pe lager,
Swa bann bondie, plen ar nou larogans,
Pe kras zot laraz pou bril nou foli.
SISERO
To finn trouv zafer extraordiner?
KASKA
Enn senp ti-esklav, mo sir ou konn li,
Lev so lame gos ki alime for
Kouma ven flanbo, me so lame la
Pa brile ditou, mem pa enn ti klos.
Fekla – mo pa’nkor ramas mo lepe –
Mo finn zwenn enn lion pre kot Kapitol,
Li yam mwa bien, boud so sime ale
San fer mwa ditor. Dan mem plas ti’ena
Plis ki san madam, blan ar lafreyer,
Finn perdi laboul. Zot tou fer serman
Zot finn trouv dimoun anflam dan lari.
Yer enn sovsouri pa ti pe kas poz
Anplen lazourne dans lafwar laba,
Nek fer so mofinn? Kan mirak koumsa
Ariv anmentan, napa vinn dir mwa
“Sa li normal sa, toutafe normal.”
Mwa mo kwar zot pe anons gran maler
Ki pou fer fraka la lor nou later.
SISERO
Mo dakor tousa bien-bien anormal,
Sakenn pou get sa dan so prop manier,
Pou sey trouv ladan so laverite.
Sezar, li pe al Kapitol dime?
KASKA
Mo kwar bien. Li finn dimann Mark Antwann
Fer dir ou ki li pou laba dime.
SISERO
Bonnwit Kaska! Par enn letan parey
Pa bon trenn deor.
KASKA
Salam Sisero.
(Sisero sorti. Kasious rantre)
KASIOUS
Kisannla sa?
KASKA
Enn Romen.
KASIOUS
Kaska sa?
KASKA
Ou finn bien tande. Get sa letan la.
KASIOUS
Enn zoli letan pou dimoun onet.
KASKA
Kisannla kontan enn letan koumsa?
KASIOUS
Bann seki kone lemonn finn pouri,
Mwa mo pa per, mo finn al mars partou
Expoz mo lekor ar koler lesiel;
Get mwa Kaska, mo finn larg mo semiz
Chalenj loraz-zekler bril mo lekor;
Ler zigzag elektrik desir lesiel
Mo prezant mo ches san okenn freyer
Lor sime lafoud, envit li vini.
KASKA
Be kifer ou provok koler lesiel?
Nou, dimoun ordiner, nou bizen per
Ler bann bondie pwisan avoy signal
Ki bel-bel bala pe desann lor nou.
KASIOUS
Ou bien bet Kaska e sa lespri vif
Ki tou Romen ena, ou ou manke
Swa ou pa servi. Ou pal, abriti,
Trakase kouma enn zako sagren
Parski ena dezord dan liniver.
Me sey pans enn kou veritab rezon
Kifer boul dife, kifer jab partou,
Kifer zanimo pe al kont-natir,
Kifer vie zako ek baba predir,
Kifer tou zafer devir dan ganndol,
Kas lalinn ale, manz zot prop piti,
Riy ambalao, kifer? Si get bien
Ou pou konpran ki bondie fer expre
Pou ouver nou lizie, fer nou trouve
Ki golmal pe diriz nou douniya.
Si ou’le Kaska mo kapav dir ou
Kisannla kouma marenwar lanfer
Brile, ouver tom, kras dife, kriye
Kouma sa lion la pre kot Kapitol;
Enn dimoun pa pli for ki ou, ki mwa
Ki nou’le mate, me ki danzere
Ek efreyan kouma sa deboulman.
KASKA
Ou’le dir Sezar, pa vre sa Kasious?
KASIOUS
Foupamal kisannla! Dimoun zordi
Ena lekor kouma nou gran-dimoun
Me, abba, kouraz nou papa finn mor,
Se lespri nou mama ki diriz nou.
Nou nek konn chato, zis bon pou met zip.

KASKA
Vremem sa! Mo tann dir bann senater
Dime mem pou fer Sezar vinn lerwa;
Li pou gagn pouvwar rwayal partou, sof
Isi dan Itali.
KASIOUS
Mo kone kot pou fons sa pwagnar la.
Kasious pou aret lesklavaz Kasious.
Dan swisid, bondie fer bann feb vinn for;
Dan swisid, bondie kas konte tiran.
Gran-gran sitadel, bel miray beton
Prizon souteren, gro lasenn lasie
Pa kapav bare volonte lespri.
Kan nou finn plen ar prizon dominer
Lavi ena pouvwar aret lavi.
Si mwa mo konn sa, les lemonn kone
Ki, ler tirani pez mo nam dan pens
Koumsa, mo kas so konte.
(Loraz touzour for)
KASKA
Mo’si parey!
Nenport ki prizonie ena pouvwar
Ar so prop lame fini so martir.
KASIOUS
Ki finn fer Sezar vinn enn gran tiran?
Pov jab la! Finn fors li vinn enn loulou
Parski bann Romen finn vinn bann mouton;
Li pe fer rambo parski nou bann feb.
Si nou’le vit-vit fer enn gran dife
Servi lapay. Rom, to finn vinn gonaz,
Brousay ek lerip, lapousier dibwa,
Kaka vas pou ekler foli-grander
Enn esklav volonter; mo bizen pran
Mo responsabilite. Mo pa per
Pou fer fas danze, ariv ki ariv.
KASKA
Ou pe koz ar Kaska, enn zom onet
Pa enn meter dan siro. Tap ladan!
Organiz mouvman pou devir bol dal
E mwa mo pou la koste ar bann ferm
Ki mars divan-divan. (zot kas pognedme)

KASIOUS
Korek sa mam!
Kaska tann mwa, mo’ena dan mo lame
Bann gran-gran koko ki finn aksepte
Pou fer ansam ar mwa enn bel louvraz
Ki pou amenn laglwar danzerezman;
La deza tou bannla pe atann mwa
Kot Teat Ponpe; grasa move tan
Peyna pou traka, tou bann sime kler;
E kondision atmosferik parey
Kouma gran louvraz nou pou akonpli:
Sanginer, elektrik, plis ki terib.
(Sina rantre)
KASKA
Kasiet la! Tansion, kikenn pe vini!
KASIOUS
Sina sa! Nek get so manier marse,
Nou bann sa. Sina kot ou pe ale?
SINA
Rod ou. Li ki li? Metelous Simber?
KASIOUS
Non. Kaska sa. Li’si dan nou korom
Pou fer louvraz la. Peyna niouz, Sina?
SINA
Bienveni Kaska. Douk sa letan la!
Dir ou nou finn zwenn bann zafer extra.
KASIOUS
Sina reponn mwa, peyna okenn niouz?
SINA
Ayo wi Kasious! Fer latet-lipe,
Bizen ki Broutous rant dan nou latant.
KASIOUS
Kas pa latet! Sina pran sa let la
Poz li lor fotey Broutous enn fason
Ki zis Broutous gagn li; sa papie la
Avoy par so lafnet; kol sannla la
Lor stati so anset. Apre sa vinn
Kot Teat Ponpe, nou tou pou laba.
Disious Broutous ek Trebonious laba?
SINA
Tou dimoun apart Metelous Simber;
Li finn al rod ou kot ou. Bon mo tir,
Mo’al fer louvraz la kouma ou finn dir.
KASIOUS
Rapel randevou kot Teat Ponpe (Sina sorti)
Vini Kaska. Avan soley leve
Nou pou zwenn Broutous kot li. So trwa kar
Mo’nn fini maye, mo pou may li net
Ler mo pou zwenn li dan prosenn renion.
KASKA
Lepep terib kontan ek respe li,
Seki paret fay kan nou nou fer li,
Ar so soutien, parey kouma mazik,
Mem zafer briye kouma diaman pir.
KASIOUS
Ou finn bien trouve veritab rezon
Kifer nou bizen li. Anou ale!
Minwi pase la e avan lizour
Nou pou al lev li, pa les li sape. (zot sorti)

AK 2 SENN 1

Dan verze Broutous – li rantre

BROUTOUS
E Lousious! Lousious!
Bann zetwal dan lesiel pe refiz dir
Si barlizour ankor lwen. E Lousious!
Li dormi mem; mo zalou so somey,
To tann mwa Lousious? Leve degaze!
(Lousious rantre)
LOUSIOUS
Ou’nn apel mwa Misie?
BROUTOUS
Alim enn labouzi dan mo biro,
Apre sa vinn isi, vinn appel mwa.
LOUSIOUS
Wi Misie. (Li sorti)
BROUTOUS
Sel sime, bizen touy li; mo peyna
Rezon personel pou rod so maler,
Pei avan tou. Li pou vinn lerwa,
Si sa fer li sanze, samem problem.
Ler zot mont lao zot aprann morde,
Bizen fer atansion. Donn li kouronn
Koumadir donn li pwazon pou touy nou,
Masakre nou sak fwa ki li anvi.
Tirani vini kan pouvwar bliye
Zenerozite: me laverite
Mo pa kwar zame Sezar finn permet
Leker dominn lespri. Me ki kone,
Li ramas lake pou li mont lao,
Ler li mont lesel li get lao mem,
Me ler li’nn fini ariv dan so bit,
Li tourn so ledo, bliye lesel la,
So latet dan niaz, lerla li mepriz
Sak mars anba li. Kapav li fer sa;
Donk bizen anpes li. Napeyna prev
Pou dir ki zordi Sezar li koumsa;
Nou get sa enn lot manier: nouvo tit
Kapav fer li perdi so lekilib;
Sezar koumadir enn dizef serpan
Ki, si li eklo, pou vinn enn danze,
Donk bizen kraz dizef la.
(Lousious rantre)
LOUSIOUS
Mo’nn alim labouzi dan ou biro.
Misie, ler mo ti pe rod zalimet
Kot lafnet mo finn trouv enn let sele
Ki pa ti laba ler mo ti’al dormi.
(Donn li let la)
BROUTOUS
Al dormi garson, pa’nkor gramaten.
Lousious dir mwa, pa dime lekenz Mars?
LOUSIOUS
Pa kone Misie.
BROUTOUS
Chek enn kou dan kalandriye, dir mwa.
LOUSIOUS
Wi Misie. (Li sorti)
BROUTOUS
Bann zetwal filant ki travers lesiel
Donn ase lekleraz pou mo lir sa.
(Li ouver let, koumas lir)
“Broutous pa dormi; konn to vre lafors. Eski Rom etsetera. Fer kiksoz. Broutous pa dormi. Leve.”
Tanzantan sa kal’te mesaz tonbe,
Mwa mo ramas zot.
“Eski rom etsetera.” Sa li vedir
Eski Rom toler enn tiran? Ki Rom?
Mo anset ti fou deor depi Rom
Tarkwinn ler li ti pran pouvwar rwayal.
“Fer kiksoz.” Dimann mwa fer kiksoz? Rom,
Mo promet twa, mo fer enn serman, si
Ena kiksoz pou fer, Broutous pou la
Pou balye karo, remet tou dan lord.
(Lousious rantre)

LOUSIOUS
Misie, nou lekenz zordi.
(kikenn tap laport)
BROUTOUS
Mersi. Ouver laport. Ena kikenn.
(Lousious sorti)
Depi Kasious finn mont mwa kont Sezar
Mo pa pe dormi.
Ant fer sa aksion ar konsekans grav
Ek so konsepsion ena enn peryod
Kot tou bien bizar kouma enn kosmar.
Nou nam, nou lespri ek nou santiman
Zot rant ankonfli: lerla nou leta
Li net parey kouma enn ti rwayom
Ki pe fer fas enn… enn lager sivil.
(Lousious rantre)
LOUSIOUS
Misie ou bofrer Kasious kot laport,
Li ou’le zwenn ou.
BROUTOUS
Eski li tousel?
LOUSIOUS
Non Misie, ena lezot ar li.
BROUTOUS
Eski to konn zot?
LOUSIOUS
Non, zot sapo kasiet bien zot lizie
Rever zot palto kasiet zot figir.
Difisil, Misie pou rekonet zot
Par zot laparans.
BROUTOUS
Fer zot tou rantre. (Lousious sorti)
Bannla mem sa. Ayo konspirasion!
To onte montre to figir aswar
Kan jab fer gamat? Me dan gran lizour
Kot to pou gagn enn kavern nwar, nwar net
Pou maske to vizaz repiyan? Pa rod kasiet!
Kouver to lagli ar sourir manter.
Parski si to devwal to vre pianter
Mem fenfon lanfer pa ase dan nwar
Pou anpes lizie may to lamatier.
(Bann konspirater, Kasious, Kaska, Disious, Sina, Metelous Simber ek Trebonious rantre)
KASIOUS
Sori nou vinn deranz ou salerla!
Bonzour Broutous, pe deranz ou pa vre?
BROUTOUS
Mo’nn fini leve, pa pe gagn somey.
Eski mo konn tou sa bann kamwad la?
KASIOUS
Wi, ou konn zot tou, sak dimoun isi
Mari respe ou; e sakenn swete
Ki ou ti kapav get ou prop portre
Ar lizie senser tou bann Romen nob.
Mo prezant ou Trebonious.
BROUTOUS
Bienveni!
KASIOUS
Disious Broutous.
BROUTOUS
Bienveni dan mo lakaz.
KASIOUS
Kaska, Sina, Metelous Simber.
BROUTOUS
Zot tou bienvni.
Ki problem serye anpes zot dormi,
Anpes zot lizie swiv konsey lanwit?
KASIOUS
Mo kapav dir ou enn ti zafer?
(zot mirmire)

DISIOUS
Isi se les, lamem soley leve.
KASKA
Non.
SINA
Li’ena rezon. Get laba, barlizour
Dan niaz pe anons larive soley.
KASKA
Zot bizen dakor zot toul’de antor.
Soley leve dan sa direksion la,
Apepre la, boukou plis ver lesid
Parski leprentan li ankor bien zenn.
Dan de mwa soley pou ekler lesiel
Enpe plis dan nor; les plen-plen li la,
Kot Kapitol, dan sa direksion la.
BROUTOUS
Les mo rekas pognedme ar zot tou.
KASIOUS
E nou tou nou fer enn serman…
BROUTOUS
Non, pa bizen serman! Senserite,
Nou soufrans, koripsion dan sosiete
Ase! Si bizen plis, tengn tou lamem,
Sakenn retourn dormi dan so lili.
Les tiran kouma votour dam nou pion,
Sak zour swazir so viktim. Sa ase
(Mwa mo sir) pou’alim dife nou leker,
Donn kapon kouraz, koul beton arme
Dan lespri bann fam. Li pa neseser
Rod lezot dopaz? Nou devwar Romen
Pa ase pou fer nou azir? Serman?
Bann Romen ferm, diskre, determine,
Zot bizen sa? Ena pli gran serman
Ki loner fer seki loner rode?
Swa nou tou monte, swa nou tou tonbe!
Les pret, kapon, magouyer fer serman
Ousa mor-vivan, bann swiver, souser
Ki manz malpropte; atas ar serman
Bann malfeter-triyanger; me pa sal
Nou mision onorab, pli prop ki prop,
Pa sal lenerzi nou lespri miskle
Fer koumadir nou mision, nou travay
Bizen enn serman; sak ti gout disan
Ki sak Romen sarye, ar dinite,
Li koupab mil krim kont so prop natir
Si li pa respe mem pli tipti bout
Promes ki li’nn fer, parol li’nn done.
KASIOUS
Be Sisero? Pa bizen sey ris li?
Mwa mo kwar li pou bon gagn li ar nou.
KASKA
Pa les li deor.
SINA
Mwa mo foul dakor.
METELOUS SIMBER
Bizen gagn li. Ar so seve larzan
Nou kapav aste bon repitasion,
Aste lopinion net dan nou faver.
Dimoun pou kwar so sazes diriz nou;
Nou zenes sirvolte pou al kasiet
Dan pli so lespri kalm, stab ek serye.
BROUTOUS
Bliye li! Fale pa dir li nanye;
Zame li pa pou mars dan enn zafer
Ki enn lot finn koumanse.
KASIOUS
Bliye li!
KASKA
Vremem li bien rann.
DISIOUS
Fode pa tous personn apart Sezar?
KASIOUS
Enn bon pwen Disious. Mo pa kwar li bon
Ki Mark Antwann, ki Sezar bien kontan,
Res vivan apre. Nou pou trouv dan li
Enn maniganser fite; li pa bet;
Si li konn servi so lentelizans
Li pou vinn bien zenan. Pou anpes sa
Antwann ek Sezar bizen tom ansam.
BROUTOUS
Nou aksion pou paret tro sanginer:
Fini koup latet, koup lame-lipie
Koumadir asasen ki swaf disan.
Antwann li zis enn lame Zil Sezar,
Nou vers disan, pa fann disan , Kayous !
Nou tou pe lite kont lespri Sezar
E lespri Sezar napeyna disan.
A, si ti kapav detrir so lespri
San tous so lekor ditou. Me abba!
So disan bizen koule. Bann kamwad,
Les nou touy li ar kouraz san koler;
Nou dekoup so lekor pou donn bondie,
Pa tay-tay so kadav pou donn lisien.
Nou les nou leker donn lord nou lekor
Azir britalman, desir nou ennmi,
Apre nou montre remor. Koumadir
Nou ti oblize, me nou pa move;
Lerla tou dimoun pou dakor ar nou:
Nou nou bann dokter, nou pa bann gengster.
Tanka Mark Antwann napa pran li kont;
Ki lame Sezar kapav fer kont nou
Kan latet Sezar finn sote?
KASIOUS
Mo per!
So profon atasman ar Sezar pou…
BROUTOUS
Ayo mo kamwad, bliye Mark Antwann.
Li kontan Sezar? Li va zenn limem.
Li va mor pou Sezar ar lasagren.
Mwa mo konn li bien! Li kontan jalsa,
Zwe, maja karro, manze-bwar donn jaz.
TREBONIOUS
Peyna pou per li. Pa bizen tous li.
Li pou zwir lavi, movi ar tousa.
(pandil sone)
BROUTOUS
Konte komie kou!
KASIOUS
Li finn sonn trwa fwa.

TREBONIOUS
Finn ler pou ale.
BROUTOUS
Enn zafer pa sir.
Eski Sezar pou’al Kapitol zordi?
Depi enn tan li bien siperstisie
Sa li pa ti so labitid lontan
Kwar dan movezer, dan warning treter.
Li posib ki sa bann move sign la,
Move tan extraordiner seswar,
Choula ki bann astrolog pou mete
Pou anpes li vinn Kapitol zordi.
DISIOUS
Si mo la ki zot per. Si sa koumsa
Mo konn so boubou. Li kontan zistwar
Kimanier inikorn fons drwat lor pie,
Lours get dan laglas, lelefan dan trou,
Lion may dan file, dimoun dan flatri;
Flat li, dir ki li deteste flatri,
Li dakor ar mwa plis mwa mo flat li.
Les sa dan mo lame.
Mo pou fer li fer seki mo anvi,
Li pou vinn ar mwa kot bizen, zordi.
KASIOUS
Non, nou al kot li, nou akonpagn li.
BROUTOUS
Rande-vou wit-er. Pa pli tar ki sa!
SINA
Pa pli tar ki sa. Tou dimoun aler.
METELOUS SIMBER
Kayous Ligarious ayir Sezar ki’nn
Brousay li akoz li kontan Ponpe.
Drol, personn pa finn pans kontakte li.
BROUTOUS
Mo kamwad Metelous, al so lakaz.
Li bien kontan mwa, mo finn bien ed li,
Dir li vinn get mwa, mo dres so papie.
KASIOUS
Gramaten koste. Bizen ki nou tir
Sakenn so kote. Pa pou kil parad.
BROUTOUS
Bann kamwad, bizen paret fre, zovial.
Pa les nou regar trair nou profon,
Kasiet li bien, zwe rol kouma akter;
Tini ferm, res bien kalm, gard lekilib.
Orevwar zot tou, taler nou va zwenn.
(Zot tou, apart Broutous, sorti)
E Lousious! Pe dormi? Pa fer nanye.
Les douser pez to popier ar somey.
To pa konn bann terer imaziner
Ki traka desinn dan latet dimoun
Donk to somey profon.
(Porsia rantre)
PORSIA
Broutous, Senier.
BROUTOUS
Porsia ou pa bien, kifer ou’nn leve?
Pa bon expoz ou lasante frazil
Ar sa bien move freser gramaten.
PORSIA
Pou ou’si pa bon. Lor vites Broutous
Ou finn kit lili; yer swar ler dine
Ou ti nek kit latab, mars-mars anron
Pansif, malere, ou lebra krwaze.
Ler mo dimann ou ki pe arive
Ou nek get mwa sek laflam dan lizie,
Ler mo ensiste ou grat-grat latet,
Tap lipie anba telma ou’agase.
Mo redimann ou, ou nek fou mwa sek;
Ou zis balans ou lame britalman
Fer mwa sign les ou trankil. Mo bos tait
Mo ale tansion ou ankoler plis,
Tansion ou perdi kontrol e osi
Ar lespwar ki li enn moud pasaze
Ki parfwa afekte lavi enn zom.
Li anpes ou manze, koze, dormi.
Si li ti kapav sanz ou laparans
Otan ki li’nn sanz ou letadespri
Mo pa ti pou rekonet ou Broutous.
Senier rakont mwa lakoz ou tourman.

BROUTOUS
Mo pa santi mwa trop bien, samem tou.
PORSIA
Broutous pa bet, kan li vreman malad
Li pran prekosion pou so gerizon.
BROUTOUS
Seki mo pe fer. Porsia al dormi.
PORSIA
Broutous li malad? Eski li normal
Mars ar lenz large dan limidite
Freser mouye? Eski Broutous malad,
E li souk depi so lili bien so
Pou rod sikann ar maladi aswar,
Pran risk ki ler imid, malsen, enpir
Fer li plis malad? Non, non mo bonom,
Veritab malad li dan ou latet,
Mwa ou fam marye mo gagn drwa kone,
Ou bizen dir mwa; lor mo de zenou
Mo sipliy ou onon mo prop bote,
Ou deklarasion lamour, nou serman
Ki finn fer nou de vinn enn pou lavi,
Dir ou sekre ar mwa ou lot oumem,
Kifer ou sagren, ki sa bann zom la
Finn vinn rod ar ou; ti ena isi
Sis ou set dimoun ar figir maske
Malgre ki fer nwar.
BROUTOUS
Leve mo bonnfam.
PORSIA
Pa ti neseser si ou’si ti bon.
Par respe pou nou lien, dir mwa Broutous
Kifer mo pa gagn drwa konn bann sekre
Ki konsern ou? Eski dan nou kontra
Ena bann kloz ki limit mo bann drwa,
Pou manz ansam ar ou, dormi ar ou,
Koz-koz ar ou parfwa? Eski mo viv
Lor lakot ou plezir? Si sa koumsa
Porsia li metres Broutous, pa so fam.
BROUTOUS
Oumem mo fam marye, mo vre lamour
Ki mo kontan kouma mo prop disan
Ki nouri mo leker tris.
PORSIA
Si tousa vre, ou bizen dir mwa tou.
Dakor mo enn fam; pa nenport ki fam,
Fam ki Broutous finn swazir pou marye.
Fam sort dan gran fami, tifi Kato.
Mo pa pli for ki tou bann lezot fam,
Mwa tifi Kato, fam marye Broutous?
Dir mwa ou sekre, mo gard li sekre.
Mon’nn deza donn prev ki mo enn fam ferm
Ler mo finn donn momem en kout pwagnar
La dan mo lazam. Mo’nn tini douler,
Ki ena pou tini sekre?
BROUTOUS
Bondie!
Donn mwa lafors pou merit sa fam la!
(kikenn tap la port)
Tande, kikenn pe tape. Al andan.
Taler, gate, mo pou partaz ar twa
Tou sekre mo leker.
Mo pou explik twa desizion mo’nn pran,
Ki traka pe fer mo seve vinn blan.
Vit rant andan.
(Porsia sorti)
(Lousious ek Kayous Ligarious rantre)
Lousious, kisannla sa?
LOUSIOUS
Enn dimoun malad pe rod koz ar ou.
BROUTOUS
Kayous Ligarious, kamwad Metelous.
Lousious, al laba. Kayous kimanier?
KAYOUS
Aksepte bonzour enn dimoun malad.
BROUTOUS
Ki moman ou finn swazir bay Kayous
Pou tom malad? Ayo move moman.
KAYOUS
Mo nepli malad si Broutous dir mwa
Ena enn louvraz pou bann dimoun drwat.
BROUTOUS
Samem Kayous Ligarious, napa lot,
Si ou zorey kapav tann mesaz la.
KAYOUS
Onon to bann sen ki nou tou priye
Mo rezet mo maladi. Lespri Rom,
Garson Rom, zanfan fami onorab
Kouma enn mazisien ou finn revey
Mo nam angourdi. Ou nek donn mwa lord
Mo pou akonpli seki enposib,
Fer miray grene. Ki ena pou fer?
BROUTOUS
Enn louvraz ki pou fer malad vinn bien.
KAYOUS
Louvraz la pa pou fer bien vinn malad?
BROUTOUS
Samem Kayous, samem. Ki sa ete,
Mo pou rakont ou pandan ki nou al
Kot seki pou malad.
KAYOUS
Mars divan ou,
Mo leker ranpli ar dife swiv ou
Pou pa kone kwa. Foupamal pourvi
Broutous ki donn lord. (loraz)
BROUTOUS
Be swiv mwa alor. (zot sorti)

AK 2 SENN 2

(Dan lakaz Sezar)
Loraz, zekler, Zil Sezar rantre an dezabiye.

SEZAR
Enn lanwit lesiel, later dan taksion,
Trwa fwa Kalpournia kriye dan somey:
“Osekour, zot pe touy Sezar!” E boy!
(Enn boy rantre)
BOY
Wi Misie!
SEZAR
Dir ban pret fer enn sakrifis vit-vit,
Vinn dir mwa deswit si bon ou move.
BOY
Toutswit Misie! (Li sorti)
(Kalpournia rantre)
KALPOURNIA
Kisasa Sezar? Ou pe rod sorti?
Zordi ou pa pou met nene deor.
SEZAR
Sezar pou sorti. Sa bann menas la
Fer vantar deryer mo ledo. Me kan
Mo fer zot get mwa fran, zot kas pikan.
KALPOURNIA
Sezar, zame mo’nn kwar bann simagre,
Me zordi mo per. Ena enn servant,
Apart bann zafer noumem finn gete,
Pe dir gardien finn trouv pli gran orer.
Enn femel lion finn met ba dan lari,
Bann tom finn baye e rann zot kadav;
Dan niaz bann gerye feros ti lager,
Pa lager fos-fos, veritab lager,
Enn lapli disan tom lor Kapitol.
Rafal dan batay desir latmosfer,
Bann seval kriye, bann mouran rale
E dan sime bann jab grense, ronfle.
Sezar, tousala pa normal Senier,
E mo bien-bien per.
SEZAR
Kapav evite
Seki bondie finn desid pou’avoye?
Sezar pou ale; bann prediksion la
Pa zis pou Sezar, pou lemonn osi.
KALPOURNIA
Kan bann mandian mor komet pa paret,
Me tronpet lesiel anons lamor prens.
SEZAR
Bann kapon mor san fwa avan lamor
Me bann brav gout lamor zis enn sel fwa.
Zafer plis drol, plis bizar mo kone
Seki dimoun tranble, krake, kaye
Kan zot tann dir lamor, inevitab,
Pe vini ler li vini.
(Boy rantre)
BOY
Zot rekomann ou pa sorti zordi.
Ler zot ouver lekor zanimo la
Zot trouve bebet la peyna leker.
SEZAR
Bondie pe fer sa pou foud bann kapon.
Sezar ou enn bebet peyna leker
Si zordi ou per pou kit so lakaz.
Non, Sezar pa per. Danze bien kone
Ki Sezar li pli danzere ki li.
Nou toulde de lion, ne dan mem porte,
Mo’nn sorti avan, mwa ki pli feros.
Donk Sezar pou ale.
KALPOURNIA
Non, pa fer sa.
Kan nou tro sir nou grat ledo maler.
Pa sorti zordi. Dir akoz mo per
Ou pe res lakaz, pa akoz ou per.
Nou dimann Mark Antwann al dan Sena
Dir bannla ki ou pa tro bien zordi.
Azenou mo dimann ou ekout mwa.
SEZAR
Mark Antwann pou dir zot mo pa tro bien,
Akoz ou trakase, mo res lakaz.
(Disious rantre)
Ala Disious Broutous! Li va dir zot.
DISIOUS
Sezar namaste! Bonzour gran sezar,
Mo finn vinn sers ou pou al dan Sena.

SEZAR
Ou finn arive dan enn bon moman
Pou fer tou bann senater konpliman
E dir zot mo pa pou prezan zordi.
Pa kestion pa kapav; swa pa oze.
Mo pa pou vini zordi. Dir zot sa.
KALPOURNIA
Dir zot li malad.
SEZAR
Sezar koz manti?
Mwa ki finn konstrir enn lampir zean,
Mo pou per zordi zot vie labarb blan?
Disious al dir zot Sezar pou absan.
DISIOUS
Sezar gran Senier, donn mwa ou rezon
Tansion zot riy mwa ler mo dir zot sa.
SEZAR
Rezon? Mo pa ole. Pa pou ale.
Sa li sifizan pou bann senater.
Mo pou dir ou Disious, personelman
Parski mo estim ou, laverite.
Mo fam, Kalpournia, pa’le mo sorti.
Dan so rev aswar li’nn trouv mo stati
Pe sourse ar disan partou kote,
E enn pake Romen, bien-bien gayar,
Riy-riye, pe lav zot lame ladan.
Li kwar ki so rev enn premonision
Gran-gran danze. E lor so de zenou
Li finn sipliy mwa res lakaz zordi.
DISIOUS
Zoli rev, move enterpretasion.
Rev la pe predir lavenir glorye:
Ou stati pe fann disan lor lemonn
E bann Romen ere pe naz ladan:
Savedir grasa ou gran Rom pe tet
Nouvo disan, e ki bann gran-gran boug
Anfoul pou vinn rod tit ek distenksion.
Se sa vre mesaz Kalpournia so rev.
SEZAR
Ou enterpretasion bien-bien korek!

DISIOUS
Mo kone. Tann bien ki niouz mo ena:
Mo kone ki Sena finn deside
Pou ofer Sezar enn kouronn rwayal.
Si zot gagn nouvel ou pa pou vini
Zot kapav sanze. Apart sa pou’ena
Ki pou ris lakord, pou pas komanter:
“Nou azourn renion pou enn prosenn fwa
Kan Madam Sezar fer enn meyer rev.”
Si Sezar kasiet, zot pou mirmire,
Zot pou dir: ” Ayo, Sezar enn kapon !
“Sezar permet mwa, mwa ki estim ou,
Pou ou prop dibien dir ou sa kri-kri,
Mo lestim pou ou fors mwa koz koumsa.
SEZAR
Kalpournia, trouve, ou per nou nanye!
Mo onte aster mo’nn aksepte sa.
Donn mwa mo manto, mo pou al Sena.
(Broutous, Ligarious, Met. Simber, Kaska, Trebonious, Sina ek Pibliyous rantre)
Get laba, Pibliyous finn vinn sers mwa.
PIBLIYOUS
Bonzour Sezar.
SEZAR
Bienveni Pibliyous.
Broutous, ou’nn fini leve boner la?
Bonzour Kaska. E Kayous Ligarious
Sezar zame li finn minn ou otan
Ki sa maladi ki fer ou megri.
Ki ler la?
BROUTOUS
Wit-er fek sone Sezar.
SEZAR
Mersi zot finn deranze vinn isi.
(Antwann rantre)
Get sa! Mem Antwann ki nek pas lanwit
Pa finn vinn anretar. Bonzour Antwann.

ANTWANN
Bonzour nob Sezar.
SEZAR
Fer prepar latab.
Sori mo pe fer zot tou atann mwa.
Sina, Metelous, ou’si Trebonious
Omwen enertan nou’ena pou koze;
Pa bliye mo bizen zwenn zot pli tar,
Dibout pre zot mwa pou mo pa bliye.
TREBONIOUS
Wi Sezar. (ar limem) Mo pou sitan pre ar twa
Ki to bann vre kamwad pou regrete.
SEZAR
Bann kamwad nou al pran enn ti nasta,
Lerla kouma bon kam nou al ansam.
BROUTOUS
(Ar limem) Malsans, seki paret pa vre Sezar,
Mo leker fermal kan mo pans tousa. (zot sorti)

AK 2 SENN 3

(Enn sime pre kot Kapitol, pa lwen ar lakaz Broutous)
Artemidor rantre, pe lir enn papie
ARTEMIDOR
“Sezar, tansion Broutous; vey bien Kasious; res lwen ar Kaska; yam bien Sina; pa fer konfians Trebonious; tansion Metelous Simber; Disious Broutous deteste twa; to’nn fer ditor Kayous Ligarious. Zot tou pans parey kimanier pou detrir Sezar. Si to pa imortel get bien otour tou; kan tro-tro sir, konspirasion defons laport. Bondie beni twa.
To vre kamwad, Artemidor”
Mo pou dibout la vey Sezar pase,
Kouma petisioner mo donn li sa.
Fer leker sagren kan valer pa viv
San menas voras bann zans gro-poumon.
Si to lir sa, Sezar, to sape net,
Sinon, Desten finn desid mars ar tret. (li sorti)

AK 2 SENN 4

(Enn lot bout mem sime)
Porsia ek Lousious rantre
PORSIA
Galoupe garson vit al kot Sena;
Pa diboute gete, ale vit-vit.
To pa ale?
LOUSIOUS
Ki pou al fer Madam?
PORSIA
Mo prefer to al laba, revini
Ki dir kifer bizen to al laba.
Fermte tini ferm, pa les mwa tonbe;
Dibout ant mo leker ek mo lalang!
Mem mo lespri zom, mo’ena lafors fam.
Tro dir, tro dir pou enn fam gard sekre!
To’ankor lamem?
LOUSIOUS
Madam ki bizen fer?
Galoupe al Kapitol, samem tou?
Galoupe revinn isi, samem tou?
PORSIA
Wi, vinn dir mwa kouma Misie ete.
Li pa ti bien gramaten, e get bien
Ki Sezar fer, kisanla otour li.
Shuuut! Ki sa tapaz la?
LOUSIOUS
Tapaz Madam?
PORSIA
Ekout bien garson.
Mo’nn tann koumadir kafouyaz lager
Ki divan sarye depi Kapitol.
LOUSIOUS
Avredir Madam mo pa tann nanye.
(Pannchang rantre)
PORSIA
Ou laba vinn isi. Kot ou sorti?
PANNCHANG
Mo lakaz Madam.
PORSIA
Kiler la?
PANNCHANG
Pre nev-er Madam.
PORSIA
Sezar finn fini rant dan Kapitol?
PANNCHANG
Pa’nkor Madam. Mo pe al rod enn plas
Pou get li ler li al ver Kapitol.
PORSIA
Ou ena enn petision pou donn li?
PANNCHANG
Wi Madam. E si Sezar dispoze
Ekout mo koze pou dibien Sezar
Mo pou dimann li vey so prop kadav.
PORSIA
Kifer? Ena danze pe menas li?
PANNCHANG
Nanye sir-sir, me boukou ki posib.
Orevwar Madam. Sime la sere
E lafoul ki kol ar talon Sezar,
Senater, zeneral, petisioner
Pou touf enn vie bonom feb kouma mwa.
Mo prefer rod enn plas enpe pli lib
Pou koz ar Gran Sezar ler li pase. (li sorti)
PORSIA
Mo bizen al lakaz. Ayo kifer
Leker enn fam li sitan feb? Broutous
Bondie ed twa pou reysi to travay!
Mo sir Lousious finn tann mwa – Broutous pou
Prezant enn mosion, Sezar refize –
Ayo mo latet! Lousious al vit-vit,
Dir Misie tou korek, vit revini
Vinn dir mwa tou seki li finn dir twa.
(Sakenn sorti so kote)

AK 3 SENN 1

Rom. Divan Kapitol
Tronpet. Sezar, Broutous, Kasious, Kaska etc rantre
SEZAR
Lekenz Mars finn vini.
PANNCHANG
Wi Sezar, me pa’nkor ale.
ARTEMIDOR
Namaste Sezar! Lir sa papie la.
DISIOUS
Trebonios dimann ou zet enn koudey
Lor so petision kan ou gagn letan.
ARTEMIDOR
Sezar lir pou mwa premie; li konsern
Ou prop sekirite, lir li Sezar.
SEZAR
Seki konsern nou toultan pas dernie.
ARTEMIDOR
Pa tarde Sef, lir li aster la mem.
SEZAR
So latet pa bon?
PIBLIYOUS
E twa la! Fonndos!
KASIOUS
Depi kan lir petision dan lari?
Vinn dan Kapitol.
(Sezar al ver Kapitol, kortez la swiv li)
POPILIOUS
Mo swete ou reysi ou tranzaksion.

KASIOUS
Ki tranzaksion Popilious?
POPILIOUS
Orevwar!
(Li al ver Sezar)
BROUTOUS
Ki Popilious Lina pe dir?
KASIOUS
Li swete nou reysi nou tranzaksion;
Mo bien per ki kikenn finn vann lames.
BROUTOUS
Get kouma li al ver Sezar. Vey li!
KASIOUS
Kaska nou azir vit, transion may nou.
Broutous, ki pou fer? Si pese deor
Kasious ou Sezar pa pou sort vivan,
Mo pou swiside.
BROUTOUS
Kasious gard ou kalm.
Popilious Lina pa pe koz lor nou;
Get so sourir, e Sezar bien normal.
KASIOUS
Trebonious konn tayming; gete Broutous
Li pe tir Mark Antwann lor nou larout.
(Antwann ek Trebonious sorti)
DISIOUS
Kot Metelous Simber? Dir li bouze
Al prezant so petision ar Sezar.
BROUTOUS
Li’nn pare, nou’al pli pre pou apiy li.
SINA
Kaska, tomem tap premie kout kouto.

SEZAR
Bon, nou koumanse. Ki zafer traver
Ki Sezar ek so Sena pou met drwat?
METELOUS SIMBER
O gran, valere e pwisan Sezar,
Metelous Simber depoz divan ou
Enn leker ordiner. (Li azenou)
SEZAR
Chombo Simber,
Sa bann manier ranpe, flate, souse
Zot gidi fierte dimoun ordiner
E fer nou lalwa, koutim, tradision
Vinn zouzou zanfan. Pa rod zwe to bet,
Lavenn Sezar pa konn disan kourpa
Ki evapore vadire dilo
Ar saler flater – to zoli siro,
To bataz souser, to demars roke!
Mo’nn dekrete to frer bizen kit Rom.
Si to ranpe, plengne, souse pou li
Mo fou twa deor kouma enn lisien.
Sezar zame fane, li ekout zis
Argiman solid.
METELOUS SIMBER
Peyna okenn lavwa meyer ki mwa
Pou adousi zorey nou gran Sezar,
Fer li sanz so verdik dan ka mo frer?
BROUTOUS
Mo tous ou lipie san flatri, Sezar
Pou dimann ou grasie frer Metelous,
Kas ou lord ekzil, rann li liberte.
SEZAR
Kwa! Broutous!
KASIOUS
Pardon, pardonn mwa Sezar!
Mo pa ezite tom lor ou lipie,
Rann Pibliyous Simber so liberte.
SEZAR
Ti kapav bouz mwa si mo ti joukal;
Seki rod faver bizen donn faver;
Me mwa mo ferm kouma zetwal poler
Ki fix, stab, tini drwat, kare-kare,
Pa kouma lezot zetwal dan lesiel.
Lesiel lao mouste ar etensel
Sakenn so dife, tou zetwal briye;
Parmi ena enn sel pa dans-danse.
Lor later parey: li foul ar dimoun,
Dimoun ena lekor, lavi, lespri;
E dan sa lamas la ena enn sel
Ki tini red, pa bouz enn pwal, malgre
Siklonn pe kraz partou; samem Sezar.
Les mo montre zot zis enn ti reklam
– Mo ti ferm ler mo ti bani Simber,
Mo res ferm ler mo dir li res bani.
SINA
O Sezar –
SEZAR
To’le lev Imalaya?
DISIOUS
Nob Sezar –
SEZAR
Pa perdi letan Broutous!
KASKA
Kouto pou fer twa konpran!
(Zot pik Sezar)
SEZAR
E tu Brute? Mo rengn fini.
(Li mor)
SINA
Liberte! Dinite! Tiran finn mor!
Galoup partou! Anons zot bon nouvel.
KASIOUS
Al mont lor platform piblik, kriye for “Liberte, dinite, liberasion!”
BROUTOUS
Bann kamarad, bann senater, pa per.
Res anplas; seki rode finn gagne!

KASKA
Mont lor platform Broutous.
DISIOUS
Ou’si Kasious.
BROUTOUS
Kot Pibliyous?
SINA
Isi. Li finn abriti ar tousa.
METELOUS
Res ansam, tansion enn kamwad Sezar
Rant enn kou –
BROUTOUS
Pa dir sa! Pibliyous pa trakase;
Personn isi pa pou tous ou seve,
Ni okenn Romen. Dir zot Pibliyous.
KASIOUS
Ale Pibliyous! Tansion ler dimoun
Fons brit-brit lor nou zot fer ou dimal.
BROUTOUS
Wi! E fale pa personn gagn problem
Apart nou.
(Trebonious rantre)
KASIOUS
Kot Antwann?
TREBONIOUS
Panike, li’nn sov kot li.
Bann zom, fam, zanfan kriye, galoupe
Koumadir lafendimonn.
BROUTOUS
Desten, aster nou pou konn to lalwa.
Pou mor nou tou pou mor; kan? ki ler?
Kimanier anpes li? Samem problem.
KASKA
Be kan nou koup vent-an dan enn lavi
Nou koup vent-an traka atann lamor.
BROUTOUS
Be si koumsa, lamor enn soulazman.
Nou bann vre frenn Sezar, nou finn redwir
Peryod so sispans. Romen, nou bese
Plonz nou de lame dan disan Sezar
Ziska koud, frot disan lor nou lepe
Lerla nou sorti, nou al kot bazar,
Lev nou lepe rouz lao nou latet,
Kriye: “Lape, dinite, liberte!”
KASIOUS
Bese, lave! Ziska leternite
Limanite pou zwe nou gran drama
Dan nouvo nasion, dan nouvo langaz.
BROUTOUS
Komie fwa Sezar pou mor dan teat
Li ki la zordi kot lipie Ponpe
Kouma lapousier.
KASIOUS
Sak fwa zot zwe li,
Sak fwa zot pou dir ki nou gran lekip
Nou ti bann liberater nou pei.
DISIOUS
Nou pa pou ale?
KASIOUS
Nou sorti ansam.
Broutous mars divan, nou tou nou swiv li
Ar pli gran kouraz ki zame ti’ena.
(Enn serviter rantre)
BROUTOUS
Atann! Kisannla sa? Enn zom Antwann.
SERVITER
Mark Antwann dir mwa prostern mwa koumsa;
Ler mo lor sali, mo bizen dir ou
Broutous li nob, saz, granker, e onet;
Sezar ti pwisan, zenere e bon
Dir Broutous mo estim e respe li;
Dir li mo ti per, me estim Sezar.
Si Broutous donn garanti ki Antwann
Kapav vinn get li pou li gagn lizour
Kifer Zil Sezar ti merit lamor,
Mark Antwann pa pou prefer Sezar mor
Ki Broutous vivan; e li pou apiy
Onorab Broutous so novo rezim,
E ed li fer fas nouvo sitiasion
San aryer panse. Samem so mesaz.
BROUTOUS
To patron enn bon e lwayal Romen;
Toultan mo ti dir.
Dir li si li’anvi li kapav vini.
Li pou konpran tou; mo donn mo parol,
Pa pou tous li.
SERVITER
Les mo’al dir li vini.
(Serviter sorti)
BROUTOUS
Mwa mo kwar li pou mars ar nou rekta.
KASIOUS
Kikfwa ou ena rezon me mwa mo
Pa fer li konfians; e mo entwision
Zame finn tromp mwa.
(Antwann rantre)
BROUTOUS
Ala li vini! Bienveni Antwann!
ANTWANN
Ayo gran Sezar! Twa ki’nn tombe net?
Tou to bann konket, laglwar, triyonf, tit
Mirzir zis sis pie? Adie gran Senier.
Onorab manm, pa kone ki zot plan,
Ki likou anplis, ki latet malad.
Si mo lor lalis, mo ti’a prefer mor
Ansam ar Sezar, ar mem enstriman,
Ar samem lepe ki finn gagn valer
Ar disan pli nob ki’ena lor later.
Mo sipliy zot, si zot kwar ki mo fos,
La, ar zot lame rouz ar disan so
Fer seki bizen. Mem si viv mil-an
Pa pou’ena pli bon moman pou mo mor.
Pli bon plas ki sa, pli meyer manier
Ki la, kot Sezar, e konn mo desten
Dan lame bann ero nouvo lepok.
BROUTOUS
Antwann pa dimann nou pran ou lavi!
Nou kapav paret sanginer, kriyel
Ler get nou lame e seki nou’nn fer,
Me ou pe zis get nou lame disan
E disan ki’nn fane ar nou lame.
Ou pa trouv nou leker plen ar pitie;
Pitie pou maler Rom pe andire
– Dife touy dife, pitie touy pitie –
Finn fors nou touy Sezar. Pa trakase
Antwann! Nou lepe pa’le ou disan;
Nou lebra for dan danze, nou leker
Ferm ar santiman, nou akeyir ou
Ar lestim, bon lentansion e respe.
KASIOUS
Ou pou’ena mem drwa ki nou tou isi
Pou nom bann dimoun e donn promosion.
BROUTOUS
Me bizen atann ziska nou’nn fini
Kalme bann lespri ki pe panike,
Lerla mo’a donn ou veritab rezon
Kifer, mwa, malgre mo lamour pou li
Finn bizen zet Sezar.
ANTWANN
Mo pa dout ou.
Sak dimoun donn mwa so lame disan.
Dabor,ou Broutous, donn mwa ou lame;
Aster Disious Broutous, e Metelous,
Sina; e bien sir mo kamwad Kaska;
Anfen, Trebonious, dernie me premie!
Onorab manm! – ki mo kapav dir zot?
Mo repitasion pe glis dans labou.
Dan tou zot lestim mo finn perdi pwen;
Swa mo enn kapon, swa mo enn manter.
Pa dout mwa Sezar, ki ti kontan twa!
Si to nam lao pe get mwa zordi
Mo sir to leker pou sengn plis ankor
Ler to trouv Antwann pe rod pas siro,
Pe kas pognedme ar to asasen
Nob, onorab, la divan to kadav.
Si pou sak blesir ki pe sours disan
Mo ti’ena lizie pou les larm koule
Lerla mo ti pou pe fer mo devwar;
Me ki mo pe fer? Tom dakor ar zot.
Pardonn mwa Sezar! Choula finn monte,
Zot finn antour twa, zot finn desir twa.
Lame pentire ar lekritir rouz!
Lemonn, to enn liv, li ti zis enn paz,
Me limem ti pli zoli paz dan liv.
To kouma enn paz sansire par prens,
Fann-fann bout par bout.
KASIOUS
Mark Antwann!
ANTWANN
Pardonn mwa Kayous Kasious!
Bann ennmi Sezar zot pou koz koumsa,
Dan labous Antwann sa li bien banal.
KASIOUS
Mo pa mainn ou koz lor grander Sezar,
Me dir nou enn fwa ki ou desizion.
Kapav konsider ou parmi nou bann,
Ousa nou kas bann, sakenn so kote?
ANTWANN
Mo’nn donn zot lame, me mo bien sori
Mo’nn pedi laboul ler mo get Sezar.
Mo foul frenn ar zot, mo kontan zot tou.
E mo gard lespwar zot pou dir mwa tou,
Kifer, ki rezon Sezar pa ti bon.
BROUTOUS
Sankwa tousa ti pou enn vre masak.
Nou bann rezon zot telman rasionel
Ki si ou, Antwann, ti garson Sezar
Ou ti pou dakor.
ANTWANN
Samen tou mo’le;
E mo dimann zot rann mwa enn servis
Les mo amennn so kadav kot bazar,
Lor platform piblik, kouma li dwatet,
Fer enn ti diskour pou so lanternman.
BROUTOUS
Dakor Mark Antwann.

KASIOUS
Broutous, ekout sa!
(ar Broutous tousel)
Ou pe fer erer, pa les li koze,
Pa les Antwann fer so eloz-fineb.
Li kapav devir lopinion piblik
Ar so diskour.
BROUTOUS
Pa trakase Kasious!
Mwa ki pou mont lor platform anpremie
Pou donn bann rezon lor lamor Sezar.
Mo pou dir lepep ki Antwann finn gagn
Permission ar nou pou gagn drwa koze
Parski nou nou’le ki lekor Sezar
Gagn enn lanterman dapre tradision.
Sa pa pou fer nou ditor. Okontrer!
KASIOUS
Pa kone ki pou’ arrive ! Mo pa sir.
BROUTOUS
Mark Antwann, korek. Pran lekor Sezar.
Dan ou diskour, ou pa gagn drwa blam nou,
Me lor Sezar dir tou dibien ou’le;
Dir lepep nou finn donn ou permission,
Sinon ou pa pou gagn okenn koudme
Pou so lanterman. E ou pou koze
Lor mem platform ki mwa mo pou servi,
Apre mo diskour.
ANTWANN
Mo dakor ar ou , samem ki mo’le.
BROUTOUS
Prepar so lekor, apre ou swiv nou.
(Zot tou sorti, apart Antwann)
ANTWANN
Pardonn mwa O later ki pe segne,
Ki mo pe fer sourir ar bann mafia!
Tomem kadav anrwinn pli gran dimoun
Ki finn respir ler dan listwar imim.
Pese pou lame ki’nn fann disan rar!
Lor to bann blesir, mo fer profesi
(Labous silansie ar lalev disan
Pe sipliy mwa pret zot mo prop lalang)
Malediksion pou paraliz bann zom;
Revolt, piyaz, lager sivil feros
Pou detrip nou pei, sem lasoufrans;
Disan ek revaz pou telman normal,
Laterer pou vinn telman kotidien
Ki bann mama pou fer sourir, gete
Ler lebra lager desir zot baba,
Labitid kosmar pou touf santiman;
E lespri Sezar sek ar swaf vanzans
Ar Dees Kali pou vinn rod disan,
Lor nou teritwar ar lavwa Gran Sef
Pou kriye “Kraz tou!” Lerla larg ravaz.
Partou pyanter pouritir pou monte
Ler bann kadav pou pouri anplen-er.
(Serviter Oktav Sezar rantre)
Ou travay ar Oktav Sezar, pa vre?
SERVITER
Wi Mark Antwann.
ANTWANN
Sezar ti ekrir li, dir li vinn Rom.
SERVITER
Li finn gagn tou bann let. Li pe vini.
Li finn diman mwa dir ou verbalman –
(Li trouv lekor Sezor)
Ayo Sezar!
ANTWANN
To leker gro; al plore dan enn kwen.
Douler pe monte. Ler mo de lizie
Trouv dilo amer pe nway to lizie
Zot’si zot larme. To patron pa la?
SERVITER
La li apepre set mil depi Rom.
ANTWANN
Degaze al dir li ki finn pase.
Rom li andey, Rom finn vinn danzere,
Li pa Rom korek pou Oktav Sezar.
Ale vit, al dir li. Non, non, atann!
Atann ziska mo’nn amenn so lekor
Kot bazar; e laba mo pou teste,
Ler mo pou koze, reaksion lepep
Lor sa krim orib bann konspirater;
Apre to ale, al rakont Oktav
Kimanier zafer la pe deroule.
Donn mwa enn koudme. (zot sorti)

AK 3 SENN 2

(Plas piblik kot bazar)
Broutous rantre, mont lor platform. Kasious dan lafoul
LAFOUL
Kot laverite! Nou’ le dir nou tou!
BROUTOUS
Swiv mwa e ekout mwa bann kamarad.
Kasious, ou al pran sa lot sime la,
Ris enn parti lafoul.
Seki envi ekout mwa res isi.
Seki anvi ekout Kasious, swiv li.
Nou toulde pou donn zot rezon kifer
Sezar ti bizen mor.
DIMOUN 1
Mo’le ekout Broutous.
DIMOUN 2
Mo ekout Kasious, lerla nou konpar diferan rezon ki zot pou done.
DIMOUN 3
Misie Broutous finn pran mikro. Silans!
BROUTOUS
Ekout mwa ziska lafen. Romen, mo bann frer, mo bann kamarad, ekout mo parol e pa fer tapaz pou zot kapav tann mwa bien. Fer mwa konfians, zot kone mo’nn toultan travay pou loner. Servi zot lespri pou ziz mwa, revey zot lentelizans pou ziz mwa bien. Si isi ena enn bon-bon kamwad Sezar, les mo dir li ki mo lestim pou Sezar ti osi gran ki pou li. Si sa kamwad la ole kone kifer Broutous finn lev so lame lor Sezar, ala mo repons: pa parski mo ti kontan Sezar mwens me parski mo ti kontan Rom plis. Ki zot prefer: Sezar res vivan, zot tou esklav; ousa Sezar mor me zot tou viv lib? Parski Sezar ti kontan mwa, mo plor so lamor; parski li ti arrive, mo kontan pou li; parski li ti enn gran greye mo respe li; me parski li ti anbisie, mo finn touy li. Larm pou so lamour, lazwa pou so sikse, respe pou so kouraz. Lamor pou so anbision. Kisannla isi sitan enbesil pou aksepte vinn esklav? Si ena kikenn, les li koze, parski mo finn fer li ditor. Kisannla isi sitan barbar ki li pa’le viv kouma enn Romen? Si ena kikenn, les li koze, parski mo finn fer li ditor. Kisannla isi sitan sovaz ki li pa kontan so pei? Si ena kikenn, les li koze, parski mo finn fer li ditor. Bon mo ekout zot!
LAFOUL
Personn Broutous, personn!
BROUTOUS
Savedir mo pa’nn fer personn ditor. Mo pa finn fer plis kont Sezar ki zot, zot ti pou fer kont Broutous. Bann rezon kifer lamor vinn neseser finn ekrir dan lalwa pou pei. Nou pa pe diminie so grander kan li ti gran; nou pa pe ekzazer so defo ki finn amenn so lamor.
(Mark Antwann rantre ar lekor Sezar)
Ala so lekor pe vini e Mark Antwann pe plor so lamor. Mem Mark Antwann pa’nn partisip dan sa lamor la li pou reservwar privilez ki sa la mor finn amene. Drwa viv kouma enn sitwayen lib dan enn repiblik, parey kouma zot. Enn dernie parol avan mo ale: mo finn touy mo meyer kamwad dan lentere Rom; mo finn gard pwagnar la pou momem si enn zour mo pei reklam mo lamor.
LAFOUL
Non Broutous, ou bizen viv!
DIMOUN 1
Nou’ amenn li so lakaz lor nou zepol.
DIMOUN 2
Nou met so stati dan laplas piblik.
DIMOUN 3
Donn li plas Sezar.
DIMOUN 4
Met Broutous lor tronn!
Limem nou lerwa!
Limem nou Sezar!
DIMOUN 1
Nou sarye li lao-lao!
BROUTOUS
Mo bann frer!

DIMOUN 2
Silans laba, Broutous pe koze!
DIMOUN 1
Silans!
BROUTOUS
Bann frer, kamarad, les mo al tousel.
Fer mwa plezir res la, ekout Antwann.
Respe memwar Sezar,ekout Antwann
So diskour lor grander Sezar, diskour
Ki li pou fer grasa nou permision.
Mo sipliy zot tou , personn pa bouze,
Apart mwa, tank Antwann pa finn fini. (li sorti)
DIMOUN 1
Nou tou reste, nou ekout Mark Antwann.
DIMOUN 3
Ki zot pe atann! Donn li mikro la.
Koze Antwann! Koze mam! Pa per twa!
ANTWANN
Onon Broutous, mo remersie zot tou.
DIMOUN 4
Ki li dir lor Broutous?
DIMOUN 3
Li dir ki onon Broutous. Li remersie nou tou.
DIMOUN 4
Tansion li kwar li pou koz kont Broutous.
DIMOUN 1
Sezar ti en tiran.
DIMOUN 3
Foul dakor. Enn sans finn avoy li manze.
DIMOUN 2
Trankil! Nou ekout seki Antwann ena pou dir.
ANTWANN
Mo bann frer Romen –
LAFOUL
Trankil! Ekout li!
ANTWANN
Mo bann frer, bann kamarad ekout mwa.
Mo’nn vinn lanterman pa pou pas siro.
Ditor ki nou fer viv apre lamor,
Nou dibien antere ar nou lekor.
Samen desten Sezar. Misie Broutous
Finn fek dir zot Sezar ti anbisie,
Si sa li vre, se enn bien grav defo
E gravman Sezar finn bizen peye.
La, ar permission Broutous ek so bann
(Broutous li enn dimoun bien onorab)
Mo finn gagn drwa koz dan lamor Sezar.
Li ti mo kamwad, e enn kamwad ferm;
Me Broutous dir nou li ti anbisie,
E Broutous li enn dimoun onorab.
Sak fwa li’nn amenn prizonie-deger
Ar larzan ranson li’nn plen nou kofor.
Eski se sa ki fer li anbisie?
Kan bann pov plengne, Sezar li plore;
Ambision mo kwar li boukon pli red.
Me Broutous dir nou li ti anbisie
E Broutous li enn dimoun onorab.
Zot tou temwen! Fek-fek la ler mo ti
Ofer li trwa fwa enn kouronn rwayal,
Trwa fwa li ti dir non. Anbision sa?
Me Broutous dir nou li ti anbisie
E sa misie la li bien onorab.
Mo pa la pou rod lager ar Broutous,
Mo pe zis dir zot seki mo kone.
Lontan zot ti kontan li. Normal sa!
Kifer zordi zot pa plor so lamor?
Ayo! Lisien finn manz nou lamour-prop,
E dimoun finn vinn dogla. Eskiz mwa,
Mo leker ladan, dan serkey Sezar,
Pa kapav koze, pardonn mo febles.
DIMOUN 1
Pa manti ditou seki li pe dir.
DIMOUN 2
E matlo. Si nou get tousa bien-bien, Sezar finn pas kord.
DIMOUN 3
Pa manti matlo! Tansion sap dan karay tom dan dife.

DIMOUN 4
We; rapel! Li ti refiz pran kouronn, peyna sime dir li ti anbisie.
DIMOUN 1
Me si tousa vre, kikenn pou pey ser!
DIMOUN 2
Pov jab la ! Get so lizie kouma rouz!
DIMOUN 3
Antwann, peyna so segon dan bonker.
DIMOUN 4
Ferm labous! Li pe rekoumans koze.
ANTWANN
Pa pli tar ki yer zis non Sezar ti
Ase pou mat lemonn; aster get li,
Li telman ba ki personn pa pran kont.
Ayo bondie! Si mwa mo ti anvi
Anflam zot lespri ar yenn destriksion
Mo ti pou fer Broutous, Kasious ditor
Dimoun onorab sa bannla, pa vre?
Pa kapav fer zot ditor; mo prefer
Fer ditor lemor, momem, ek zot tou,
Ki fer ditor bann dimoun onorab.
Ala enn papie signe par Sezar;
Ti dan so tirwar; so testaman sa.
Nek les lepep konn sa testaman la!
Pa kont lor mwa pou dir zot ki ena,
Zot pou fer lake pou anbras Sezar,
Tranp zot mouswar dan so disan sakre;
Rod enn bren seve pou gard kom relik
E kan zot pou mor, dan zot testaman
Zot pou donn sa zot zanfan, vadire
Pli gran leritaz.
DIMOUN 4
Lir testaman la, lir li Mark Antwann.
LAFOUL
Pa fane beta, lir so testaman.
ANTWANN
Tini mo bann frer, pa kapav lir li.
Pa bon zot kone so lamour pou zot;
Zot pa poto, zot pa gon, zot dimoun;
Kan dimoun pou konn testaman Sezar,
Zot pou araze, pou dekontrole.
Pa bon zot kone zot so eritie;
Si zot al konn sa, tansion grand maler.
DIMOUN 4
Lir sa do ta! Nou’le kone Antwann ! Lir testaman la, testaman Sezar!
ANTWANN
Atann kamarad! Atann timama!
Mo finn al tro lwen ler mo’nn dir zot sa.
Mo’nn al fer ditor dimoun onorab
Ki finn pik Sezar; mo’nn fer zot ditor.
DIMOUN 4
Bann tret sa! Onorab!
LAFOUL
Testaman! Lir testaman!
DIMOUN 2
Bann sovaz, asasen! Testaman! Lir testaman!
ANTWANN
Zot pe fors mwa lir testaman Sezar?
Bon, zot tou fer letour lekor Sezar,
E get dimoun ki’nn fer testaman la.
Mo desan anba? Eski zot dakor?
LAFOUL
Wi, desann!
DIMOUN 2
Desann Antwann!
(Antwann desann)
DIMOUN 3
Tou dimoun dakor!
DIMOUN 4
Nou form enn serk.
DIMOUN 1
Vanse laba, vanse!

DIMOUN 2
Les Antwann pase. Mari dimoun sa!
ANTWANN
Pa apiy lor mwa, tini enpe lwen.
LAFOUL
Kile foutou! Kile!
ANTWANN
Si zot ena larm aster zot vers li.
Zot tou konn sa manto la; mo rapel
Premie fwa Sezar ti met sa lor li,
Enn tanto anete, dan so latant,
Mem zour li ti kraz enn tribi sovaz.
Ou trouv sa trou la? Sa lepe Kasious;
Isi lepe Kaska finn fouy so trou;
La, lepe Broutous, pourtan so kamwad.
Gete kouma disan Sezar swiv li,
Koumadir li pa’le kwar ki Broutous
Vre-vre mem kapav fer enn krim koumsa
Zot kone Broutous ti so prefere.
Ayo zoto! Sezar ti ador li !
Samem kou pli dir pou li avale;
Ler Sezar trouv li fons ar so kouto,
Engratitid plis ki zarm asasen
Dezarm li. So gran leker eklate;
Ar so manto li kasiet so figir,
E lerla kot lipie stati Ponpe
(Kouver ar disan) nob Sezar tonbe.
Ki kal’te tonbe mo bann frer Romen!
Lerla mwa, ou, nou tou tombe parey
E lor nou tom, krim lor krim rouz fleri.
Zot pe plore ; lasagren chombo zot
Par lagorz; li bon sa zot larm koule.
Bann bon dimoun, zot plore ler zot get
Lenz Sezar tay-taye? Gete aster,
Get nou Sezar tay-taye par bann tret.
DIMOUN 1
Ayo bondie!
DIMOUN 2
Sezar mo Sezar!
DIMOUN 3
Fini, tou fini!
DIMOUN 4
Tret, tret, verminn!
DIMOUN 1
Pa kapav gete!
DIMOUN 2
Nou vanze!
LAFOUL
Vanzans! Nou’ale! Kot zot! Bril partou! Touye!
Trangle! Enn si pa pou sape.
ANTWANN
Atann mo bann frer!
DIMOUN 1
Silans! Les nou Antwann koze.
DIMOUN 2
Nou ekout li, nou swiv li, silefo mor ar li.
ANTWANN
Frer, kamwad, dalon, pa bizen sape,
Exite, fer dezord, rod kraz partou.
Bann ki finn fer sa zot bien onorab.
Ki koz personel finn fer zot fer sa,
Mwa mo pa kone. Bann gran dimoun sa,
Mo sir zot pou explik ou tousa kler.
Mo pa’nn vinn la pou ris ou dan mo lak;
Mo pa enn orater kouma Broutous;
Zot tou konn mwa, mo zis enn zenn joukal
Ki kontan mo kamwad; zot konn sa bien,
Bann seki finn donn mwa drwa pou koze.
Mo peyna talan, teknik, ni toupe
Ni akting, ni stil, ni don orater
Pou fer ou disan marse; mo koz kri,
Mo zis dir zot seki zot tou kone,
Montre so blesir, bann labous gounga,
Fer zot koz pou mwa. Si mo ti Broutous,
Broutous ti Antwann, be sa Antwann la
Ti pou sof zot disan, fer sak blesir
Lor lekor Sezar koze ar laflam,
Fer bann ros dan Rom leve al kraz tou.
LAFOUL
Nou kraze!
DIMOUN 1
Nou’al bril lakaz Broutous.
DIMOUN 3
Nou’ale papa! Rod zot enn par enn.
ANTWANN
Ekout mwa mo bann frer! Enn ti parol.
LAFOUL
Les li koze. Koze mari Broutous.
ANTWANN
Kamarad zot pe’al fer sipa ki’ete.
Zot kone kifer zot kontan Sezar?
Mo sir non ; aster les mwa mo dir zot
Zot tou finn bliye net so testaman.
LAFOUL
Pa manti! Lir so testaman, Antwann.
ANTWANN
Ala li la! Get so signatir la.
Li finn deside pou donn sak Romen,
Sak Romen, tann bien, mil roupi sakenn.
DIMOUN 2
Bon dimoun sa! Nou pou vanz so lamor.
DIMOUN 3
Enn leker lerwa!
ANTWANN
Pa fini, vouzot.
LAFOUL
Ekout Antwann!
ANTWANN
Li finn donn lepep tou so bann zarden,
Kiosk, tonel, parter, potaze, verze
Sa kote larivier, tou sa pou zot
Ek zot eritie pou leternite:
Landrwa kot piblik zwir ek repoze.
Sa ki’apel Sezar! Kan pou’ena enn lot?
DIMOUN 1
Zame! Zame! Nou’ale papa! Kraz tou!
Nou bril so lekor dan landrwa sakre,
Servi so dife pou bril lakaz tret.
Amenn so lekor.
DIMOUN 2
Al alim dife.
DIMOUN 3
Demont tou bann ban.
DIMOUN 4
Demont tou, laport, lafnet, tou.
(Lafoul sorti ar lekor Sezar)
ANTWANN
Les choula la monte! To’nn lev latet
Ravaz; antere baba!
(Serviter rantre)
ANTWANN
Wi, ki’ena?
SERVITER
Misie Antwann, Oktav finn rant dan Rom.
ANTWANN
Kot li?
SERVITER
Li ek Lepidous finn al kot Sezar.
ANTWANN
San perdi letan mo pe al get li;
Li finn vinn atan. Lasans dan nou kan,
Moman propis pou nou gagn kou lor kou.
SERVITER
Mo finn tann li dir Broutous ek Kasious
Kouma bann toke finn kit Rom sove.
ANTWANN
Zot tou finn gagn niouz koler popiler,
Manier mo’nn diploy. Nou al get Oktav. (Zot sorti)

AK 3 SENN 3

(dan lari)
Sina poet rantre, lafoul swiv li
SINA
Yer swar mo’nn reve nou dan enn banke,
Maler la pli grav ki mo ti panse.
Mo pa anvi al mars-marse ditou,
Me kiksoz ris mwa andeor lakaz.
DIMOUN 1
Twa ki twa?
DIMOUN 2
Kot to pe’ale?
DIMOUN 3
Kot to reste?
DIMOUN 4
To marye? To selibater?
DIMOUN 2
Reponn bann kestion!
DIMOUN 1
Kare-kare!
DIMOUN 4
Pa fer kouyon!
DIMOUN 3
Koz laverite! Tansion
SINA
Mwa ki mwa? Kot mo pe’ale? Kot mo reste? Mo marye ousa selibater? Pou reponn zot kare-kare, pa fer kouyon, koz laverite: mo pa kouyon, mo enn selibater.

DIMOUN 2
To’le dir zis kouyon ki marye; pran sa pou twa. Koz drwat-drwat.
SINA
Mo pe al drwat lanterman Sezar.
DIMOUN 1
To so kamwad, ousa so ennmi?
SINA
So kamwad.
DIMOUN 2
Bien korek!
DIMOUN 4
Kot to reste? Vit!
SINA
Vit! Mo res kot Kapitol.
DIMOUN 3
Ki to nom? Koz vre.
SINA
Vre, mo apel Sina.
DIMOUN 1
Tay-tay li. Enn konspirater sa!
SINA
Momem Sina poet, Sina poet.
DIMOUN 4
Tay li, so poem pa bon! Tay li, so poem pa bon!
SINA
Mwa mo pa Sina konspirater.
DIMOUN 4
Pa fer nanye, so nom Sina, koup so nom dan so leker, apre les lis ale.
DIMOUN 3
Koup li, koup li! (Zot tom lor Sina) Amenn dibwa labrez! Amenn dife! Lakaz Broutous, lakaz Kasious! Bril tou! Enn parti, al kot Disious, enn parti kot Kaska; enn lot group kot Ligarious! Bril partou!
(Zot sorti, trenn-trenn Sina)

AK 4 SENN I

(Dan enn lakaz dan Rom)
Antwann, Oktav ek Lepidous rantre
ANTWANN
Sa bannla bizen mor. Zot lor lalis.
OKTAV
Ou frer bizen mor. Dakor Lepidous
LEPIDOUS
Dakor.
OKTAV
Met so nom lor lalis Antwann.
LEPIDOUS
Me akondision ki zenn Pibliyous,
Neve Mark Antwann, pas dan mem pake.
ANTWANN
Kler! Ar enn ti rayt mo tengn so lizour.
Lepidous ou al enn kou kot Sezar,
Amenn testaman la, nou get enn kou
Ki kapav koupe pou redwir depans.
LEPIDOUS
Mo rezwenn zot isi?
OKTAV
Swa isi swa dan Kapitol. (Lepidous sorti)
ANTWANN
Sa boug la enn veritab gopia sa!
Zis bon pou fer komision. Li normal
Ler diviz lanpir antrwa zonn distenk
Li’si gagn so bout?
OKTAV
Ou ti trouv normal
Ki li’ena so mo ler prepar lalis
Bann ki bizen mor ousa ekzile.
ANTWANN
Oktav mo finn trouv soley avan ou;
Malgre nou donn li enn parti pouvwar
Pou fer dan nou plas bann travay malang,
Kouma bourik nou fer li sarye lor;
Li rente, swente, fer travo-forse,
Ekzekit nou plan, fer dapre nou lord;
Me ler li’nn amenn nou lor kot bizen
Nou pran livrezon, avoy li manze,
– Koumandir bagas – les li rod so bout
Dan karo pikan.
OKTAV
Fer kouma ou’le;
Li enn bon solda ki finn fer so prev.
ANTWANN
Kouma mo seval Oktav, akoz sa
Mo donn li rekta so rasion lavwann.
Mo finn montre sa bebet la lager,
Tourne, arete, fons drwat-drwat divan;
Mwa ki kontrol sak mouvman so lekor.
Enn fason-parle Lepidous koumsa.
Bizen dir li tou seki bizen fer.
Enn bachara! Zis bon pou manz restan,
Plen so vant ar rebi, imitasion;
Kan dimoun finn rans ar enn vie lamod
Lerla li li swiv. Anou servi li
Kouma enn zouti. Aster nou okip
Zafer enportan. Broutous ek Kasious
Pe lev enn larme; nou bizen fer fas.
Alor, les nou konsolid nou lalians,
Konn swazir partner, pa gaspiy resours;
Anou lor vites reyni lasanble,
Pou gagn enn lizour lor problem maske,
Diil avek sikse ar danze vizib.
OKTAV
Dakor ar ou. Nou kouma zanana;
Lao ek anba ennmi pe dam nou;
Mem bann seki pe fer sourir, anfe
Zot leker mousana. (Zot sorti)

AK 4 SENN 2

(Dan kan pre Sardis)
Tanbour. Broutous, Lousilious, Lousious ek larme Titinious ek Pinndarous vinn zwenn zot.
BROUTOUS
Stop!
LOUSILIOUS
Donn lord arete!
BROUTOUS
Lousilious, eski kan Kasious bien lwen?
LOUSILIOUS
Non li pa lwen. Li’nn avoy Pinndarous
Pou prezant ou kompliman so patron.
BROUTOUS
Pinndarous, kimanier! Ou patron la,
Swa li’nn sanze, swa so zom pe fane,
Me mo koumans kwar kikfwa seki’nn fer
Pa ti bizen fer. Be si li parla
Les limem koze.
PINDAROUS
Mwa mo peyna dout
Ki mo nob patron, oumem pou trouve,
Li merit respe, li pa finn sanze.
BROUTOUS
Personn pa dout li. Lousilious vinn la,
Finn akey ou bien? Bizen dir mwa fran.
LOUSILIOUS
Ar boukou polites ek kourtwazi !
Me lanbians kamaradri ti absan ;
Bann diskour ti mank zepis lamitie,
Pa kouma avan.
BROUTOUS
Sa bann sign klasik
Kan lestim pe fonn. Rapel Lousilious,
Kan lamitie koumans dezenere
Konvansion ranplas santiman vivan.
Pa bizen zwe rol kan lamour senser ;
Parkont ipokrit, kouma seval fou,
Fer enn pake zes, enpresionn lizie ;
(olwen lamars militer)
Me kan ler vini pou reponn lapel
Zot krinier grene, zot kouyonn servis,
Pa kapav pas tes. So larme kote?
LOUSILIOUS
Zot pou pik latant seswar dan Sardis;
Mazer parti, sirtou so kavalri,
Pe vinn ar Kasious.
(Kasious rantre ar so larme)
BROUTOUS
Li finn arive.
Al dousman, al zwenn li.
KASIOUS
Stop!
BROUTOUS
Stop! Donn lord partou!
SOLDA 1
Stop!
SOLDA 2
Stop!
SOLDA 3
Stop!
KASIOUS
Broutous, mo frer, ou finn fer mwa ditor.
BROUTOUS
A bondie! Mo fer ditor mo ennmi?
Zame! Pa vinn dir mo’nn ofans enn frer.
KASIOUS
Broutous ou manier sek-sek pa normal,
E ler ou koumsa –

BROUTOUS
Kasious gard ou kalm.
Ki problem? Koz dousman. Mo konn ou bien.
La, divan lizie tou nou bann solda
(Ki peyna pou konn nou dezagreman)
Aret lev lavwa. Donn zot lord ale;
Nou’al dan mo latant, e laba Kasious
Ou’a dir mwa ki pe pik ou.
KASIOUS
Pinndarous,
Dir tou nou bann sef amenn zot bann zom
Enpe par laba.
BROUTOUS
Lousilious, mem son. Napa les personn
Vinn isi tank ki nou pa finn fini.
Lousious ek Titinious vey lantre.
(Apart Broutous ek Kasious zot tou sorti)

AK 4 SENN 3

(Latant Broutous)
KASIOUS
Ala prev ki ou finn fer mwa ditor:
Ou’nn blam Lousious Pela, disgrasie li,
Sanse li’nn pran gous ar bann Sardinien;
E mo bann petision dan so faver –
Mo fer li konfians – ou’nn zet dan pagne.
BROUTOUS
Ou finn fer oumem ditor pran so par.
KASIOUS
Ou kwar li lemoman ouver lizie
Lor tou ti detay, fer bel-bel lanket?
BROUTOUS
Kasious, les mo dir ou, koze la pi
Ki oumem ou lame gagn lagratel:
Ou pran komision, ou vann promosion,
Protez montagn.
KASIOUS
Mo lame lagratel?
Ou sans pou ou, ou Broutous ki dir sa,
Sinon mo ferm ou labous pou toultan.
BROUTOUS
Grasa ou, koripsion finn gagn tit “Sir”,
Pinision, telman per, finn al kasiet.
KASIOUS
Pinision!
BROUTOUS
Rapel lemwa Mars, lekenz Mars, rapel.
Onon lazistis Zil Sezar tonbe.
Ki sa salte la ki ti pik Sezar
Pou enn lot rezon? Aster parmi nou
Ki ti zet pli gran boug dan nou lemonn
Akoz li ti protez voler, nou pou
Toler manzer braib? Nou sal nou lame,
Nou vann bout par bout nou gran patrimwann.
Prefer vinn lisien, zap-zap ar lalinn
Ki dir mo’enn Romen.
KASIOUS
Broutous, tansion ou!
Pa depas limit. Ou pe fer erer
Rod kwens mwa dan zwen. Mwa mo enn solda
Ar plis experyans, pli kapab ki ou
Pou roul governman.
BROUTOUS
Zistwar! peyna sime Kasious!
KASIOUS
Mo sir!
BROUTOUS
Fos, mo dir!
KASIOUS
Pa provok mwa plis, tansion konsekans!
Mazinn ou lavi, pa pous mwa abou !
BROUTOUS
Ale do bachara!
KASIOUS
Kwa!
BROUTOUS
Ekoute aster! Les mwa mo koze.
Alor, bizen les ou kime enpe?
Mo bizen krake kan bann fou irle?
KASIOUS
Bondie! Bondie! Mo bizen manz tousa?
BROUTOUS
Tousa ek ankor. Ziska oumem rans.
Ar ou laraz, al fer ou chokra per,
Fer ou esklav tranble. Mwa mo bos tait?
Toler ou kapris? Krwaz lebra atann
Ou laraz pase? Silefo monwar,
Ou aval pwazon ou prop lakoler
Ki kas ou ande; apartir zordi
Kan bizen enn kloun pou fer mwa riye
Mo’a mazinn ou senn.
KASIOUS
Ki pe arive?
BROUTOUS
Ou kwar ki ou pli bon solda ki mwa,
Amenn prev montre; prouv ou vantardiz,
Mo ti’a bien kontan. Mwa mo dispoze
Aprann kouma viv ar dimoun onet.
KASIOUS
Ale-vini ou ofans mwa Broutous;
Mo’nn dir mo pli vie, mo pa’nn dir meyer.
Mo’nn dir meyer?
BROUTOUS
Mo bien merd ki ou’nn dir!
KASIOUS
Mem Sezar pa ti ofans mwa koumsa.
BROUTOUS
Ou pa ti oze provok li koumsa.

KASIOUS
Pa oze?
BROUTOUS
Wi.
KASIOUS
Pa oze provok li?
BROUTOUS
Ou ti tro per.
KASIOUS
Pa tro ale akoz mo lamitie;
Tansion mo fane, apre regrete.
BROUTOUS
Ou’nn fini fane. Regrete aster.
Kasious, ou menas napa fer mwa per;
Mo telman arme ar bann gran prensip
Ki ou bann menas pa pou bouz enn pwal,
Plito fer riye. Mo ti dimann ou
Avoy enpe kas, ou finn refize;
Ou kone mo pa konn pran larzan braib.
A bondie! Mo prefer kas mo leker,
Pey ar mo disan ki al pran larzan
Dan pos malere, souk enn sou parsi,
Souk enn kas parla. Mo ti dimann ou
Avoy lamone pou pey bann solda,
Ou finn refize. Samem gran Kasious?
Eski mo ti pou fer koumsa ar ou?
Si Broutous enn zour vinn sitan lare
Ki li blok tou kas, refiz ed lezot,
Bondie sa zour la avoy ou loraz
Kraz li bout par bout.
KASIOUS
Mo pa’nn refiz ou!
BROUTOUS
Si!
KASIOUS
Napa vre sa! Ki sa mamlouk ki finn
Rakont ou sa ? Broutous ou finn bles mwa.
Enn kamwad konpran febles enn kamwad;
Me ou, ou gonfle mo pli ti defo.
BROUTOUS
Zame, tank ki ou pa sey li lor mwa.
KASIOUS
Ou mepriz mwa.
BROUTOUS
Mo mepriz ou defo.
KASIOUS
Lizie enn kamwad pa trouv ti febles.
BROUTOUS
Lizie enn flater pa trouve mem si
Defo la osi gran ki enn montagn.
KASIOUS
Mark Antwann vini, vini zenn Oktav
Vinn tir zot vanzans ar Kasious tousel,
Parski Kasious li finn plen ar lavi:
So pros ayir li, so frer chalenj li
Tret li kouma kouli, tir lay ar li,
Not tou dan enn liv, aprann sa par ker,
Fou li so pake. Mo kapav aster
Nway mo nam dan larm. Ala mo pwagnar !
Mo ches san defans; andan, mo leker
Ki vo plis ki tou lor dan liniver.
Ou ou enn gran Romen, ale pran li.
Mwa mo’nn refiz ou lor? Pran mo leker.
Pike, kouma ti pik Sezar. Li kler
Zame ou ti ayir Sezar otan
Ki ou ayir mwa.
BROUTOUS
Ramas ou pwagnar,
Ankoler kan ou anvi, mo bos tait.
Mo pou sey konpran, mem kan ou sape.
Kasious, mwa ou frer, mo kouma mouton,
Mo koler li vif kouma zalimet.
Me vit-vit li tengn.
KASIOUS
Eski Kasious zis
Enn klounn pou fer so frer Broutous riye
Kan lasagren ek panse nwar minn li?

BROUTOUS
Ler mo ti dir sa, mo ti sap lor kal.
KASIOUS
Ou rekonet sa? Donn mwa ou lame.
BROUTOUS
Pran mo leker ‘si.
KASIOUS
Broutous!
BROUTOUS
Wi Kasious.
KASIOUS
Ar ou lexperyans ou bizen siport
Karakter petar mo mama’nn donn mwa,
Mo manga brit-brit.
BROUTOUS
Apartir mentnan
Sak fwa mo trouv ou vinn nerastenik
Mo zwe mor. Pa kapav sanz ou natir.
(Enn poet rantre. Lousilious, Titinious ek Lousious swiv li)
POET
Les mo rant andan, Broutous ek Kasious
Pe lager. Pa kapav les zot tousel.
LOUSILIOUS
Pa gagn drwa rantre!
POET
Touy mwa silefo, me mo pou rantre.
KASIOUS
E la! Ki pe arive?
POET
Zot pa onte zot de? Ki zot gagne?
De zeneral bizen torsenn kole.
Ekout mwa, mo sir avan zot mo’nn ne.

KASIOUS
Bourrbak! To makacha peyna koko.
BROUTOUS
Sort isi ale! Fout lekan ale!
KASIOUS
Pa pran kont Broutous, samem so manier.
BROUTOUS
Mo va siport li si li res dan ton.
Foser anrime rod diriz lager !
Ale ! Fonndos !
KASIOUS
Ale monwar, pa deranz nou. (Poet sorti)
BROUTOUS
Lousilious, Titinious dir bann lietnan
Prepar tou zafer pou nou pas lanwit.
KASIOUS
Apre sa zot de revinn vit isi
Ar Mesala. (Lousilious ek Titinious sorti)
BROUTOUS
Lousious, servi diven. (Lousious andeor)
KASIOUS
Ala ou enan move karakter!
BROUTOUS
Kasious, mo leker sarze ar traka.
KASIOUS
Kot ou met ou filozofi Broutous,
Si ou les malsans kas ou lekilib.
BROUTOUS
Mo konn manz mo kou bien. Porsia finn mor!
KASIOUS
Kwa! Porsia?

BROUTOUS
Finn mor.
KASIOUS
Mo merit lamor pou seki mo’nn fer.
Enn grand lapenn sa! Enn gran-gran lapert!
Ki li’nn gagne?
BROUTOUS
Soufrans separasion,
Traka ki zenn Oktav ek Mark Antwann
Pe vinn plizanpli for – nouvel lamor,
Nouvel zot lafors ti ariv ansam –
Finn brouy so lespri, li finn swiside.
KASIOUS
Li finn mor?
BROUTOUS
Wi.
KASIOUS
Ayo bondie lao !
(Lousious rantre ar diven ek labouzi)
BROUTOUS
Nou sanz topik. Donn mwa enn ver diven.
Kasious, nou nway tou nou erer ladan. (Li bwar)
KASIOUS
Mo leker li swaf rekonsiliasion.
Ranpli Lousious, ziska li deborde;
Pa kapav aret bwar lamour Broutous. (Li bwar. Lousious sorti)
(Titinious ek Mesala rantre)
BROUTOUS
Rantre Titinious! Mesala sava?
Anou tou asiz otour lalimier
Pou nou etidie bann problem irzan.
KASIOUS
Porsia nepli la?

BROUTOUS
Koz enn lot koze.
Mesala mo’nn fek resevwar bann let
Ki dir mwa zenn Oktav ek Mark Antwann
Pe fons drwat lor nou ar enn gran larme,
Zot pe mars dan direksion Filipi.
MESALA
Mo’si mo ena nouvel similer.
BROUTOUS
Peyna lezot nouvel?
MESALA
Par proklamasion ek dekre spesial
Oktav, Antwann ek Lepidous finn fer
Ekzekite enn santenn senater !
BROUTOUS
Nou bann let ena mem lenformasion.
Dan pou mwa zot dir swasann-dis finn mor
Par proklamasion, Sisero parmi.
KASIOUS
Sisero?
MESALA
Li’si finn pas dan pake
Par mem proklamasion.
Eski ou finn gagn let ar ou madam?
BROUTOUS
Non Mesala.
MESALA
Dan bann let la, napeyna niouz lor li?
BROUTOUS
Non, nanye Mesala.
MESALA
Mo trouv sa drol.
BROUTOUS
Kifer? Ou finn tann dir kiksoz lor li?
MESALA
Non Misie Broutous.
BROUTOUS
Kouma enn Romen dir laverite.
MESALA
Kouma enn Romen tini sa sok la.
Li finn mor enn lamor pa natirel.
BROUTOUS
Nou okip plito problem bann vivan.
Ki zot dir si nou mars ver Filipi.
KASIOUS
Mo pa dakor!
BROUTOUS
Kifer?
KASIOUS
Get sa Broutous
Les nou bann ennmi marse vinn rod nou;
Koumsa bannla fer zefor, rent zont nam,
Fatig zot kadav. Ler nou res anplas
Nou lespri, lekor pare pou fer fas.
BROUTOUS
Enn bon rezon karte divan pli bon.
Bann dimoun ant isi ek Filipi,
Zot pa tro kontan nou, bizen dakor.
Zot mekontan ki nou’nn fer zot pey tax.
Ler nou ennmi travers zot teritwar
Zot kapav al ogmant lafors ennmi,
Grandi so lafors, remont so moral.
Par kont si nou nou avans ver ennmi
Sa bann dimoun la zot pou deryer nou
Ler nou manz plen-plen kont larme ennmi.
KASIOUS
Mo frer, ekout mwa.
BROUTOUS
Eskiz mwa Kasious. Pa bizen bliye
Nou’nn reysi rasanble tou nou alye,
Bann batayon miskle ; nou ler finn mir.
Lafors nou ennmi pe grandi sak zour,
Nou’nn ariv lor top, lapant koumanse.
Dan lavi nou bizen vey lamare,
Plonze kan li ot, pran sime sikse;
Rat sa, e lerla pou leres lavi
Ou tas dan disab, dan karo gomon.
Pou nou, lamare finn fini monte
Les kouran sarye nou dan nou faver,
Sinon, tas lor resif.
KASIOUS
Kouma ou’le
O.K. nou marse, nou al Filipi.
BROUTOUS
Nwayo lanwit finn may ar nou deza,
Lanatir pe dimann respe so drwa,
Enn tipe somey mo kwar neseser.
KASIOUS
Wi mo kwar. Bonswar.
Boner gramaten nou va demare.
(Lousious rantre)
BROUTOUS
Lousious, mo dezabiye.
(Lousious sorti)
Orevwar.
Salam Mesala! Salam Titinious!
Kasious mo frer, dormi bien.
KASIOUS
Wi gran frer!
Sa lanwit la ti bien mal koumanse.
Nou pa les zame divizion ant nou.
Zame ankor Broutous, zame ankor.
(Lousious rantre ar dezabiye)
BROUTOUS
Tou korek aster.
KASIOUS
Bonn-nwi Broutous.

BROUTOUS
Bonn-nwi Kasious.
TITINIOUS EK MESALA
Bonn-nwi Sef!
BROUTOUS
Salam vouzot. (zot sorti)
Donn dezabiye la. Kot to lagitar?
LOUSIOUS
Isi dan latant.
BROUTOUS
To lizie somey.
Mo pa blam twa, to finn bien fatige.
Apel Klodious ek detrwa lezot zom,
Mo pou dimann zot vinn dormi isi.
LOUSIOUS
Varo, Klodous !
(Varo ek Klodous rantre)
VARO
Finn apel nou, Sef?
BROUTOUS
Silvouple, vinn dormi dan mo latant.
Mo kapav bizen zot nenport ki ler
Pou fer komision ar mo frer Kasious.
VARO
Korek Sef! Nou va res la, nou atann.

BROUTOUS
Non, non! Zame! Dormi, mo sipliy zot;
Pa traka, kapav mo sanz mo lide.
(Varo ek Klodous dormi)
Lousious, liv la la. Mo ti pe rod li,
Tousa letan la li ti dan mo pos.

LOUSIOUS
Mo ti sir Misie ou pa ti donn mwa.
BROUTOUS
Pardonn mwa garson, parfwa mo bliye.
To kapav tini to somey enpe,
Zwe mwa enn ti ler lor to lagitar?
LOUSIOUS
Wi Misie si ou’le.
BROUTOUS
Zwe mo garson.
Mo nek agas twa, me to’enn bon garson.
LOUSIOUS
Mo fer mo devwar, Misie.
BROUTOUS
Mo pa ti bizen ekziz tro koumsa;
Mo kone zenes bien bizen somey.
LOUSIOUS
Mo finn deza dormi enpe.
BROUTOUS
To’nn bien fer, taler to dormi ankor.
Ankor enn tipe pasians. Si mo viv
Mo pou ed twa.
(Lamizik + sante)
Ler la fer dormi. Somey tous lamor,
To poz to pwa diplon lor mo garson
Ki pe sant bersez? Bonswar mo piti.
Mo pa pou kas to somey; pa fer sa,
Si to tourne, lagitar la kase.
Les mo ramas li. Bonswar mo garson.
Kot mo ti’arive, mo ti met zorey
Sirman pou mark paz la; ala li la.
(Nam Sezar rantre)
Lalimier la feb. E! Kisannla sa?
Mo sir akoz mo lizie fatige
Mo pe trouv fantom dibout divan mwa.
Li pe vinn ver mwa. Ki to ete twa?
Enn sen, enn anz, ousa demon lanfer?
Mo disan kaye! Mo seve drese!
Dir mwa ki to’ete?
NAM SEZAR
To move konsians, Broutous.
BROUTOUS
Kifer to la ?
NAM SEZAR
Pou dir twa nou pe zwenn Filipi.
BROUTOUS
Korek, nou va zwenn laba.
NAM SEZAR
Wi laba, Filipi.
BROUTOUS
Dakor, nou va zwenn Filipi.
(Nam Sezar sorti)
Ler mo pran kouraz twa to disparet.
Movezer, mo ti’le koz plis ar twa.
Lousious! Varo! Klodious! Leve! Leve!
Klodious!
LOUSIOUS
Li’nn dezakorde Misie.
BROUTOUS
Li kwar li ankor pe zwe lamizik.
Leve Lousious.
LOUSIOUS
Misie!
BROUTOUS
Kifer to kriye? Eski to’nn reve?
LOUSIOUS
Misie mo pa kone si mo’nn kriye.
BROUTOUS
Wi, to’nn kriye. Eski to’nn trouv kiksoz?
LOUSIOUS
Non Misie.
BROUTOUS
Dormi Lousious, dormi. Klodious!
(Ar Varo) E twa! Leve!
VARO
Sef !
KLODIOUS
Patron !
BROUTOUS
Kifer zot kriye dan zot somey?
TOULEDE
Nou patron?
BROUTOUS
Wi zot! Ki zot finn trouve?
VARO
Pa’nn trouv nanye patron!
KLODIOUS
Mo’si parey!
BROUTOUS
Bon, degaze al get mo frer Kasious.
Dir li demare boner avan mwa,
Mwa mo pou swiv li.
TOULEDE
Toutswit Sef! (Zot sorti)

AK 5 SENN 1

(Laplenn Filipi)
Oktav, Antwann ek zot larme rantre
OKTAV
Antwann nou soue zordi pe vinn vre;
Ou ti dir bannla pa pou vinn anba,
Zot pou atann nou laba dan oter.
Ler gete fos; zot larme pe desann
Pou chalenj nou isi dan Filipi,
Pare pou konba avan dimann zot.
ANTWANN
Me non, mo lir zot lespri; mo kone
Kifer zot fer sa. Zot ti pou prefer
Kal dan enn lot plas, me zot pe desann,
Koumadir bann brav, pou enpresionn nou,
Pou fer nou kwar ki zot zot kouraze;
Me sa enn senn sa.
(Enn mesaze rantre)
MESAZE
Zeneral pare!
Ennmi pe vini, zot paret konfian,
Pavyon rouz deor, lager deklare,
Nou bizen deswit pare pou fer fas.
ANTWANN
Oktav ou diriz ou larme dousma
Agos lor sa teren plat ki la laba.
OKTAV
Mwa mo pe’al adrwat, ou tini agos.
ANTWANN
Kifer ou rod sikann dan moman kriz?
OKTAV
Pa pe rod sikann ; mo fer dapre mwa.
(Tanbour: Broutous, Kasious etc. rantre)

BROUTOUS
Zot finn arete, zot’le diskite.
KASIOUS
Stop Titinious! Bizen parlmante.
OKTAV
Mark Antwann, nou pas alatak premie?
ANTWANN
Non Sezar, atann zot, les zot vini.
Nou’al divan ; bannla ole diskite.
OKTAV
Pa bouze avan signal.
BROUTOUS
Koze avan, bate apre, pa vre?
OKTAV
Pa kouma zot, nou pa kwar dan koze.
BROUTOUS
Zoli koze meyer ki vilen kou.
ANTWANN
Ou zoli diskour kasiet bann sal kou.
Sa trou ou’nn perse dan leker Sezar
Pe dir nou for-for ‘Viv Sezar’.
KASIOUS
Antwann
Listwar pa’nkor konn lafors ou bann kou
Me lor pas siro peyna ou segon,
Vanpir dir pardon.
ANTWANN
Li kapav morde.
BROUTOUS
Mem pa! So ledan divan finn grene.
Ou finn koken so lapeti disan.
Ou servi so sarm avan ou morde.

ANTWANN
Bann verminn ! Zot ena toupe koze.
Kan zot zouti asasen pik Sezar
Zot fer grimas zako, kouma lisien,
Kouma esklav zot lis lipie Sezar
Pandan ki Kaska kouma enn serpan
Pik li par deryer dan likou. Souser!
KASIOUS
Pa gaspiy ou talan ar enn baba
Ki mars ar enn zwiser ek joubaner.
ANTWANN
Kasious vie zako!
OKTAV
Antwann nou ale!
Bann sal tret! Nou chalenj zot zordi mem,
Si zot ena fiel pou mont lor teren,
Sinon, nou atann zot kan zot pare.
(Oktav, Antwann ek zot larme sorti)
KASIOUS
Soufle rafal! Kraze vag! Nou fer fas!
Siklonn pe bate. Nou zwe tou pou tou.
BROUTOUS
Lousilious kot ou? Vinn get sa enn kou.
(Lousilious ek Mesala avanse)
LOUSILIOUS
Wi sef.
(Broutous koz ar Lousilious enn kote)
KASIOUS
Mesala.
MESALA
Wi Zeneral.
KASIOUS
Mesala,
Zordi mo laniverser, zordi dat
Mo nesans. Donn mwa to lame monwar.
Mesala tomem mo temwen: zordi
Kont mo volonte, pe fors mwa zwe tou,
Kouma Ponpe, met tou lor enn batay.
Zame mo pa’nn kwar dan siperstision
Me kwar mwa zordi mo finn bien sanze,
Mo pe koumans kwar dan bann move sign.
Ler nou sort Sardis lor nou sar divan
De leg ti poze, e zot ti bouz fix,
Zot mem aksepte manz dan nou lame,
Tini ferm ar nou ziska Filipi.
Gramaten zot finn sove, disparet,
E dan zot plas ena korbo, marten;
Lor nou latet votour pe anvole
Pe vey nou kadav; zot tal zot lonbraz
Kouma enn mofinn lor nou lavenir,
Koumadir nou tou pre pou rann nou nam.
MESALA
Pa pran sa kont!
KASIOUS
Mo pe zis dir twa sa
Me mwa mo pare, kouraz dan lame
Pou fer fas danze kouma li vini.
BROUTOUS
Dakor Lousilious.
KASIOUS
Broutous mo gran frer,
Lesiel zordi dan nou faver, e nou
Kapav anpe fer plan pou nou vie zour.
Me dan lavi zame kapav kone,
Akoz sa nou bizen mazinn lepir.
Si nou perdi zordi samem dernie
Fwa nou pe zwenn pou diskite ansam.
Si sa arive, ki ou’nn deside?
BROUTOUS
Mo’nn touzour kont filozofi swisid,
Akoz sa mo ti blam papa Porsia
Ki ti swiside. Pa kone kifer,
Mo trouv sa degelas e imoral
Akoz nou per lavenir nou aret
Lavi avan ler, preferab mo kwar
Aksepte desten ki gran sef lao
Finn marke pou nou.

KASIOUS
Donk si nou perdi
Ou pou aksepte ki zot trenn-trenn ou
Lor bann sime Rom.
BROUTOUS
Kasious nob Romen, pa kwar sa mo frer.
Broutous retourn Rom lasenn dan lipie?
Zame! So lespri tro lib. Silefo
Zordi lespri lekenz Mars tengn lamem.
Si nou pou rezwenn, sa mo pa kone;
Nou kas pognedme avan separe.
Kasious orevwar! Preferab adie?
Si nou rezwenn nou leker va riye
Sinon, be nou’nn separe san egrer.
KASIOUS
Orevwar, lesiel beni ou Broutous!
E si nou rezwenn, normal nou pou ge.
Sinon! Li vre peyna okenn egrer.
BROUTOUS
Bon, oboulo! Ti pou bon si nou ti
Kone ki pou ariv nou tou zordi.
Ler tanto vini, tanto nou kone
Ariv seki ariv. Anavan mars ! (Zot sorti)

AK 5 SENN 2

(Sandbatay)
Tronpet. Broutous ek Mesala rantre
BROUTOUS
Ale vit Mesala. Donn sa not la
Larme Kasious ki laba lot kote.(roulman tanbour)
Dir zot atake deswit. Mwa mo kwar
Larme Oktav mank determinasion,
Enn ti forsing ase pou devir zot.
Vit Mesala vit! Nou tom lor zot sek. (Zot sorti)

AK 5 SENN 3

(Sandbatay)
Tronpet. Kasious ek Titinious rantre

KASIOUS
Get zot Titinious, kouma zot tire.
Mo prop solda finn vinn mo prop ennmi,
Mo prop port-drapo ti pe sey sove,
Mo touy koson la, ras pavyon ar li.
TITINIOUS
Bez Kasious bez! Broutous finn donn signal
Tro boner. Ler li trouv Oktav dan pens,
Li nek fonse; so bann zom plen zot pos,
Letansa Antwann pe anserkle nou.
(Pinndarous rantre)
PINNDAROUS
Sove Sef, sove, tire depi la,
Mark Antwann finn rant dan ou kan, patron;
Sove Misie Kasious, napa res la!
KASIOUS
Sa kolinn la ase lwen. Titinious!
Sa dife laba, pa dan mo kan sa?
TITINIOUS
Wi Sef.
KASIOUS
Titinious si to kontan mwa
Mont lor to seval, fons atout-vites,
Al ziska laba kot bann solda la
E revinn deswit, vinn don mwa nouvel
Si bann solda la nou bann ou bannla.
TITINIOUS
Mo pou revinn la pli vit ki zekler. (Li sorti)
KASIOUS
Ale Pinndarous, mont pli ot lao;
Mwa mo pa trouv bien, vey bien Titinious
Kriye for dir mwa tou seki pase.
(Pinndarous sorti)
Zordi mo ti ne. Serk la finn ferme.
Lor mo pwen depar mo pe tous mo bit.
Youg finn konplete. Pinndarous ki niouz?
PINNDAROUS
(depi lao) Ayo patron!
KASIOUS
Ki niouz!
PINNDAROUS
(depi lao) Zot finn anserkle Titinious,
Bann kavalie pe fons lor li rapid,
Li pe rape mem. Zot finn zwenn ar li.
Ale Titinious! Detrwa finn desann!
Li’si! Zot finn may li. Tann zot kriye.
KASIOUS
Desann! Desann! Pa get sa masak la!
Kapon ! Mo enn kapon! Mwa mo vivan,
Li li’nn zwenn tase divan mo lizie.
(Pinndarous rantre)
Twa vinn la.
Mo ti may twa prizonie dan Parsia,
To ti fer serman kont to prop lavi
To pou fer tou seki mo dir twa fer.
Ler finn arive pou respe serman,
Pou to liberte pran sa lepe la
Li ti pers Sezar, fouy mo lestoma.
Peyna pou tike! Ala so lamans.
Ler mo figir kasiet kouma aster
Fons li la – Sezar to’nn gagn to vanzans
Ar lepe ki ti servi pou touy twa.
(Li mor)
PINNDAROUS
Mo enn dimoun lib me si dimann mwa
Preferab pa lib. Kasious, O Kasious,
Pinndarous pou tire depi isi;
Mo’al kot zame enn Romen pou gagn mwa. (Li sorti)
(Titinious ek Mesala rantre)
MESALA
Ankor kif-kif Titinious ! Enn kote
Larme Broutous finn bat larme Oktav,
Lot kote Antwann finn devir Kasious.
TITINIOUS
Sa nouvel la pou konsol nou Kasious.
MESALA
Kot li ti ete?
TITINIOUS
Dan enn tourdisman
Ar so zom Pinndarous, isi lor mel.
MESALA
Pa li sa anba laba lor later?
TITINIOUS
Li pa paret vivan. Ayo bondie !
MESALA
Pa li sa?
TITINIOUS
Ti li sa do mo frer, ti ;
Kasious finn kit nou. O soley kousan
To plonz dan lanwit dan enn manto rouz,
Koumsamem Kasious finn kouse anrouz.
Soley Rom finn tengn. Nou lepok finn mor.
Labrim pe leve, nou ler finn vini.
Li ti per pou mwa, samem li’nn fer sa.
MESALA
Kan perdi konfians nenport kwa posib.
Detestab erer! Zanfan depresion!
Kifer to enpresionn koko dimoun
Ar fos-fos zimaz? Erer, ler to ne
Avan mem to gagn letan vinn deor,
To touy to mama depi dans so vant.
TITINIOUS
E Pinndarous! E kot twa Pinndarous?

MESALA
Rod li Titinious! Letansa mo’al zwenn
Broutous, mo’al eklat sa nouvel tris la
Dan so zorey. Veritab eklate.
Explozion, destriksion, tapaz defet
Pa pou fer zorey Broutous plis dimal
Ki sa nouvel la.
TITINIOUS
Ale Mesala
Letansa mwa mo al rod Pinndarous. (Mesala sorti)
Kasious, kifer to ti dir mwa ale?
Mo pa ti zwenn to bann zom? Zot pa ti
Met kouronn laviktwar lor mo latet,
Dir mwa donn twa li? To pa ti tann zot?
Ayo matlo! To finn mal konpran tou!
Atann enn kou! Sa kouronn la pou twa,
Broutous ti dir mwa pou twa sa. E mwa
Mo ekout so lord. Broutous vini vit !
Gete kimanier mo respe Kasious.
Bondie pardonn mwa! Enn devwar Romen!
Lepe Kasious, fann leker Titinious
(Li swiside)
(Tronpet, tanbour. Broutous, Mesala etc. rantre)
BROUTOUS
Kotsa Mesala? Kot Kasious ete?
MESALA
Par laba. Titinious ti pe plore.
BROUTOUS
Titinious lor ledo, anba.
KATO
Li’nn mor.
BROUTOUS
Dakor Zil Sezar, to ankor bien for.
To nam vwayaz partou, plonz nou lepe
Dan nou prop lekor.
KATO
Brav, brav Titinious!
Li’nn met kouronn la lor latet Kasious.
BROUTOUS
Ena ankor Romen kouma zot de?
Dernie gran Romen, bondie beni zot.
Rom zame pa pou donn nesans dimoun
Kouma zot ankor. Bann frer, mo dwa sa
Ero la plis larm ki mo’ena zordi.
Enn lot zour Kasious, kikfwa enn lot zour.
Avoy so lekor Tasos, ale vit.
Pa kapav fer so lanterman dan kan,
Pou kas moral bann zom. Twa Lousilious,
Twa Kato vini. Nou mont lor teren.
Labeo, Flavious diriz bann larme.
Finn fini trwa-zer! Frer, avan seswar
Nou sey nou sans dan enn deziem batay. (Zot Sorti)

AK 5 SENN 4

Tronpet. Broutous, Mesala, etc. rantre.
BROUTOUS
Tini ferm kamwad! Pa dekouraze!
(Li sorti ar so bann solda)
KATO
Pa pou kil parad! Ale vinn ar mwa!
Mo pou al partou, kriy for-for mo nom.
Tande! Momem garson Markous Kato.
(Solda rantre – Lager)
LOUSILIOUS
Tande! Momem Broutous, Markous Broutous
Broutous, serviter Rom. Momem Broutous.
(Zenn Kato tonbe)
Ayo zenn Kato, to’si to’nn tonbe?
To’nn pran mem sime ki brav Titinious,
Nou pou grav to nom an-or zenn Kato.
SOLDA 1
Zet zarm sinon lamor.
LOUSILIOUS
Mo zet zarm zis pou mor.
Si to’le prestiz touy mwa lor vites,
Touy Broutous, lerla to rant dan listwar.
SOLDA 1
Non zame! Enn prizonie onorab!
(Antwann rantre)
SOLDA 2
Avanse! Dir Antwann, finn may Broutous.
SOLDA 1
Koze ki long! Ala li pe vini.
Finn may Broutous, Antwann, finn may Broutous.
ANTWANN
Kot li?
LOUSILIOUS
Ansekirite! Broutous li bien lwen.
Les mo dir ou Antwann, peyna sime,
Personn pa pou may nob Broutous vivan.
Bondie pa pou les zot imilie li.
E ler zot zwenn li, swa mor, swa vivan,
Zot pou zwenn Broutous dign kouma bizen.
ANTWANN
Kamwad, sa pa Broutous sa, me kwar mwa
Pa so segon dan valer. Vey li bien;
Okip so konfor. Bann dimoun koumsa
Meyer gagn zot lestim ki zot laenn.
Al gete si Broutous ankor vivan.
Vinn donn mwa nouvel dan latant Oktav
Lor seki pe pase. (Zot sorti)

AK 5 SENN 5

(Sandbatay)
Broutous, Dardanious, Klitous, Voloumnious ek Strato rantre
BROUTOUS
Mo bann pov kamwad, vinn repoz isi.

KLITOUS
Statilious ti al aneklerer,
Li pa’nn retourne. Kikfwa li’nn tonbe.
BROUTOUS
Asize Klitous. Li finn sirman mor ;
Enn par enn zot mor. Ekout sa Klitous.
(Koz dan so zorey)
KLITOUS
Mwa Senier? Pa dimann mwa sa!
BROUTOUS
O.K bliye sa!
KLITOUS
Dir mwa touy momem.
BROUTOUS
Dardanious vinn la!
(Koz dan so zorey)
DARDANIOUS
Enposib Senier!
KLITOUS
Bwat sa Dardanious!
DARDANIOUS
Gran-gran bez Klitous!
KLITOUS
Ki nou gran Broutous finn dimann twa fer?
DARDANIOUS
Li dir mwa touy li. Get kouma li tris.
KLITOUS
Kouma enn kalis gonfle ar tristes,
Li pe deborde mem par so lizie.
BROUTOUS
Vinn la mo bon Voloumnious. Ekout sa.
VOLOUMNIOUS
Ki ena Senier?
BROUTOUS
Tann sa Voloumnious:
Nam Sezar finn rann mwa vizit aswar
Ande lokazion, enn fwa dan Sardis,
Deziem fwa yer swar, la, dan Filipi.
Mo ler finn vini.
VOLOUMNIOUS
Pa vre sa Senier.
BROUTOUS
Mo kone ki mo pe dir Voloumnious.
Voloumnious, ki lemonn pe devini ?
Ennmi finn kwens nou dan bor presipis;
(Tronpet olwen)
Li meyer aster ki noumem sote
Avan ki bannla pous nou. Voloumnious
Rapel nou de ti al lekol ansam;
Onon nou lamitie, mo sipliy twa
Tini mo lepe, mwa mo rant lor li.
VOLOUMNIOUS
Senier pa dimann enn kamwad fer sa.
(Trompet olwen kontinie)
KLITOUS
Sove Senier sove! Napa res la.
BROUTOUS
Bondie beni zot tou, bann kamwad ferm.
Twa Strato, to ti dan somey profon ;
Bondie beni twa’si. Bann frer Romen
Mo gagn gran boner ki dan mo lavi
Mo finn toultan zwenn kamwad ferm ar mwa.
Malgre mo’nn perdi, mo laglwar pli gran
Ki laglwar Oktav ousa Mark Antwann
Parski zot laviktwar li kont progre.
Anou separe, Broutous finn ekrir
Dernie paz dan so otobiografi.
Nwar pe bous mo lizie; mo nam rente
Pe rod repo ki kouronn lekzistans.
(Tronpet. Enn lavwa kriye “Sove, sove”)
KLITOUS
Sove Senier, sove!
BROUTOUS
Al touzour zot!
(Klitous, Dardanious, Voloumnious sorti)
Strato, piti, res ar to bourzwa,
To enn bon garson, to’ena bon manier.
To finn konn viv to lavi onetman;
Trap lamans mo lepe, get enn kote
Ler mo fons lor li. To dakor Strato?
STRATO
Trap mo lame, Sef. Adie mo Senier!
BROUTOUS
Adie mo garson – Sezar to’nn reysi!
Mo pa ti touy twa ar otan lape.
(li mor)
(Tronpet. Tanbour. Antwann, Oktav, Mesala, Lousilious ek larme rantre)
OKTAV
Kisannla sa?
MESALA
Serviter Broutous. Kot Broutous, Strato?
STRATO
Lib Mesala. Li’nn kas lasenn li’ale.
Bann venker kapav zis bril so lekor
Zis Broutous ti kapav ranvers Broutous,
Personn pa kapav rod tit lor so tom.
OKTAV
Tou bann zom Broutous mo pou pran ar mwa.
Twa, eski to dispoze mars ar mwa?
STRATO
Selman si Mesala rekomann mwa.

OKTAV
Ki ou dir Mesala?
MESALA
Strato, dir kimanier nou sef finn mor?
STRATO
Mo’nn tini so lepe, li’nn fons lor li.
MESALA
Oktav admet Strato dan ou servis,
Li’nn rann mo patron so dernie servis.
ANTWANN
Parmi sa bannla limem ti pli prop.
Tou lezot konspirater, apart li,
Ti bann gro-poumon ki zalou Sezar;
Zis li ti senser dan seki li’nn fer,
Pa finn get so pos ler li’nn mars ar zot.
Li ti enn gran boug e bann eleman
Dan so karakter telman bien regle
Ki lesiel kapav dir later: “Sa Zom!”
OKTAV
Akoz so merit nou bizen donn li
Enn lanterman dign enn ero Romen.
Dan mo prop latant nou gard so lekor
Dan respe strik protokol gerye.
Donn lord bann solda al repoz enpe,
E nou nou’al partaz laglwar bann venker. (Zot tou sorti)

RIDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.