ZENERAL MAKBEF

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

BANN PERSONAZ

Zeneral Makbef
Madam Makbef (fam Makbef)
Mazor Lipotik
Mazor Trankil
Mazor Kaskontour
Serzan Bouboul
Anbasader Yangkidola ek so bann konseye‚
Minis Zafer Etranzer Rouspoutik ek so bann konseye‚
Minis Boultang
Solda Boulbak
Marsan pistas
Marsan legim
Gaspar (mandian)
Polisie‚
Marsan sorbe‚
Marsan bred
Marsan naftalinn-lase-soulie‚
Enn garson 12 an
Enn madam
Enn misie‚
Enn vie bonom
Enn vie bonfam
1er planter
2em planter
3em planter
Bann solda
Bann dimoun dan plas piblik
Bann minis silansie‚
Enn dimoun dan lodians
Sooklall

AK 1

Omilie‚ lasenn ena enn fotey imans dan form enn tronn ki lor enn platform. Ler rido leve Sooklall, domestik dan pale prezidansiel, enn plimo dan lame, pe souy
lapousier lor fotey la. Li enn zom anviron karant-an e li paret bien frengan. So moustas epe, so long seve bien kwafe, so “overall” blan donn li enn laparans distenge. Dan plas plimo, si ti ena enn stetoskop dan so lame li ti pou pas fasilman pou enn dokter. Li paret enn karakter bien ge, enpe foutan. Li kontinie‚ pas plimo, tik enn kou, tir enn sifon depi dan so pos, kras lezerman lor enn lebra fotey la, pas sifon la, kil enpe fer enn sign koumadir li satisfe, re-al ver fotey la, teste so fon, asize, kas enn poz rwayal. Li imit enn lerwa ki pe dres so kouronn, fer bann zes otoriter koumadir enn lerwa ki pe donn lord. Lerla so figir sanze, li paret trakase, li get agos-adrwat, adrwat-agos koumadir ena enn pake dimoun ki pe fons lor li pou touy li. Li fer bann zes koumadir li pe defann limem; koumadir kikenn finn pik enn kouto dan so vant. Li fer koumadir dan douler li pe mor, parey kouma akter dan fim. Li sap lor so fotey li tonbe. Li leve, get fotey la, riy enn gran kout foutan, mars ver lodians.

SOOKLALL: E bann manm! Zot finn vinn get sa sinema la – extra sinema mo dir zot. Mo sir zot pou amize get bann fouka – mwa parmi – sote , pile, kriye, sante, plore, ets. ets.

ENN DIMOUN DAN LODIANS: Eta figir! Twa ki twa?

SOOKLALL: Mwa mo serviter lwayal sa mazeste.

(Li bes so latet, koumadir li pe fer lapriyer divan enn tom)

Que Dieu ramasse son âme! Me kouma sa mazeste finn kaykoun, zordi mo serviter lwayal Misie Prezidan, Zeneral Makbef.

(Gran tapaz deor. Tann lafoul pe kriye: “Viv Zeneral Makbef! Viv Repiblik! Longue vie au General! God save our Gracious President!”)

SOOKLALL:Zot tande zot mem? Lepep kontan so prezidan… parey kouma lontan li ti kontan so lerwa. Dir ou extra! Tou dimoun dan lalias. Prezidan finn donn tou dimoun enn zour konze, bann zanfan lekol finn gagn gato ek limonad. Sa ki apel enn bon dirizan. Ki zot panse? Korek? Pa korek?

ENN DIMOUNN DAN LODIANS: Eta aret to palab. Zot pou koumans sa natak la, zot pa pou koumanse?

SOOKLALL: Pa prese manm. Mo kone ou kontan manz pistas get sinema… Avan sef la vini, avan lekours large, mo ena enn ti zafer pou dir zot. Enn sekre. Kouma mo ti dir zot talerla, lerwa finn kaykoun, me ki manier mo pa kone… personn pa kone, anfen mo kwar mo kone me pa kapav dir zot. Tro sibversif. Mo sir zot finn fini devine… Wi, samem ki finn arive… Me bizen kwar kominike ofisiel. Dayer lerwa pa finn fer enn testaman? Li pa finn dir ki li finn degout so lavi? Li pa finn dir ki monarsi enn zafer depase? Ki bizen enn repiblik? Ki so eritie se Kapitenn Makbef, pardon Zeneral Makbef, so nouvo tit? bizen fer konfians kominike ofisiel… Sa mazeste ti enn bon dimoun me ki pou fer, lamor ekzis. Apre sa listwar avanse! Ler repiblik finn arive, bizen aksepte. Bann lopozision touzour mem koze, zame zot satisfe, pe dir ki finn ena enn koudeta, enn koudefors, enn revolision-de-pale‚ ek sipa ki ete. Mwa mo pa kwar tou sa. Zistwar sa. Bizen aksepte kominike ofisiel. Sa volonte Bondie sa!
(Gran tapaz la finn raprose.) Bon mo bizen sove. Bannla la pre pou vini. Salam! Pli tar nou va zwenn! (Li al dibout dan kwen).

(Zeneral Makbef dan so iniform militer rantre par laport agos. Li bien smart. Lor so ches ena toutsort kalite meday. Deryer li, bann lezot manm konsey revolision swiv li dan lord ek disiplinn kouma dan parad).

ZENERAL MAKBEF: Donn lord gard espesial pale prezidansiel dispers lafoul. Tro boukou tapaz. Nou ena bann desizion enportan pou pran.
(Kouma li donn so lord, tou so bann lietnan, amemtan, pran sime sorti)
Non! Zot tou res la. Enn sel dimoun ale.
(Li get otour li. Li trouv Sooklall dan kwen)
Twa, vinn la!

SOOKLALL: Mwa
(Sooklall pa’le kwar. Li get otour li, tansion ena enn lot dimoun pre kot li.)
ZENERAL MAKBEF: Wi, twa! (Sooklall avans ver li). Al donn lord gard espesial pale prezidansiel dispers lafoul.

SOOKLALL: Mwa!… Donn… gard…

ZENERAL MAKBEF: Ki arive? To gaga?

SOOKLALL: Me Misie Prezidan, mo zis enn domestik.

ZENERAL MAKBEF: Alor!

SOOKLALL: Domestik pa kapav donn lord larme.

ZENERAL MAKBEF: (Li riye koumadir repons la bien komik) Mon cher ami! Le peuple finn pran pouvwar, le peuple besoin dirize. Kouma to apele?

SOOKLALL: Sooklall, Misie Prezidan.

ZENERAL MAKBEF: Sooklall, tu es un beau jeune homme. J’aime la beaute, j’aime la jeunesse. Viens que je te fasse l’accolade.

SOOKLALL: Ki ete sa? (Li trakase.)

ZENERAL MAKBEF: L’accolade! To pa kone ki ete l’accolade? Zame to finn al Lafrans? Serzan Bouboul!

SERZAN BOUBOUL: Wi Sef!

ZENERAL MAKBEF: Met dan lazanda premie renion konsey revolision nesesite enn dekre pou fer akolad vinn obligatwar dan pei.

SERZAN BOUBOUL: Wi sef!

ZENERAL MAKBEF: Montre… kouma to apele?

SOOKLALL: Sooklall, Misie Prezidan.

ZENERAL MAKBEF: Serzan Bouboul, montre Sooklall kouma fer akolad.

SERZAN BOUBOUL: Wi sef ! (Li fer “gardavou”, lerla ar enn pa militer li mars ver Sooklall, aret sek divan li, trap li for par so zepol, fer akolad, larg li. Sooklall
koumadir mank respirasion, manke tonbe.)

ZENERAL MAKBEF: Rayto! Aster to finn kone. Pa bliye apartir zordi, nou bizen, sak fwa ki nou zwenn fer akolad. Samem apel kiltir. Sooklall!

SOOKLALL: Wi Kapitenn! Pardon! Wi Misie Prezidan, Zeneral Makbef.

ZENERAL MAKBEF: Sooklall, pa bizen tou sa. Mo bien kontan twa. Nou toulede nou tizanfan esklav, “fils-de-coolie”. Apel mwa Mak.

SOOKLALL: Ro ou rel?

ZENERAL MAKBEF: Ki to dir?

SOOKLALL: Rev ou reel.

ZENERAL MAKBEF: Sooklall mo bien kontan twa, to lizie kouma lagren longann, to lazou lis, to lalev roz… ena gran lavenir pou twa. Serzan Bouboul!

SERZAN BOUBOUL: Wi sef!

ZENERAL MAKBEF: Rod enn meday… Non atann. Sooklall mo donn twa mo prop meday. Mo fer twa vinn sef-domestik apartir zordi. Bon. (Li tir enn meday lor li, li pengle li lor ches Sooklall.) Aster nou fer enn akolad.

SOOKLALL: (Ar limem) Ankor!

(Zot fer akolad. Pov Sooklall paret pe toufe.)

ZENERAL MAKBEF: Bon Sooklall aster ekzekit lord. Fer dispers lafoul. Zot prezans anpes mwa fer mo travay. (Sooklall pran sime sorti par laport agos) Atann! Kot to pe ale?

SOOKLALL: Misie Mak, mo pe al donn lord larme!

ZENERAL MAKBEF: Non taler. Res lamem. Mo fer twa konfians, tomem reprezantan lepep. Mo finn fek deside… (Li get otour li. Tou ban manm konsey revolision fer bann sign ki zot dakor.) Donk to pou bizen temwagn enn gran evennman. Mazor Kaskontour eski tou finn pare pou gran seremoni?

MAZOR KASKONTOUR: Wi sef!

ZENERAL MAKBEF: Bon! Gardavou! (Bann manm konsey revolision kouma dan parad militer, fer de ranze de kote gran fotey). Lekleraz! (Bann prozekter plizier kouler tap lor fotey). Lamizik! (Enn lamizik militer ranpli lasenn. Lerla Zeneral Makbef ar enn pa lan, ar lapoz mars ver so fotey. So ledo tourne ar lodians, li mont bann peron enn par enn, lantman, li ariv lor platform, li dibout divan so fotey so ledo touzour tourne ar lodians. Enn kout sek li vire. Lamizik aret sek. Li asize dan enn poz Napoleon. Li fer enn sign ar so lame. Tou bann manm konsey revolision tap lame. Zeneral Makbef so figir serye. Li get Sooklall.)… Ki arive? Lepep pa tap lame?

SOOKLALL: (Ar limem) Mari sa! (Li tourn ver lodians) Ki arive? Zot pa finn tande? Misie la finn dir zot tap lame. Zot pa tap lame? Taler li amerde.

ZENERAL MAKBEF: Serzan Bouboul! Donn moi enn mousoir. Mo tro emosione. (Li pran mousoir la, li mous so nene ar enn gran tapaz) Mo ena leker enn artis… mo finn bizen aksepte‚ enn tro gran responsabilite. Get kouma mo pe soufer pou lepep! Sooklall, al fer dispers lafoul…(Sooklall get li e get lodians, fer enn sourir ironik, sorti par laport agos.)

KAPITENN LIPOTIK: Zeneral!

ZENERAL MAKBEF: Wi Lipotik!

KAPITENN LIPOTIK: Ou pa kwar li enn erer – anfen mo kone zame ou pa fer erer – mo panse‚ kikfwa… li posib…ki li pa bon fer enn domestik donn lord larme.

ZENERAL MAKBEF: To panse? Kisannla finn dimann twa panse? Twa, fils de bourgeois, to pa konpran soufrans malere … Atraver mwa lepep finn pran pouvwar. Lepep pou donn lord larme fer dispers lepep. Samem nouvo direksion listwar nou pei.

KAPITENN LIPOTIK: Ou ena rezon Zeneral.

ZENERAL MAKBEF: Aster to pe rezone. Ena ankor kestion? Degaze mo prese, mo fatige… Tro bel responsabilite. Serzan Bouboul!

SERZAN BOUBOUL: Wi Sef!

ZENERAL MAKBEF: Lir enn kou ki ena lor azanda premie renion konsey revolision.

SERZAN BOUBOUL: (Dres so lagorz. Pran enn ton distenge ek serye) Premie dabor: bann prizonie politik.

ZENERAL MAKBEF: Prizonie politik! Kot ena? Peyna prizonie politik dan nou pei. Si ena, fer fiziy zot tou. Tou dimoun dakor? Tou dimoun dakor. Linanimite! Apre?

SERZAN BOUBOUL: Deziem dabor: Larises lerwa tret.

ZENERAL MAKBEF: (Li dres so lagorz e fikse tou dimoun ar enn figir serye.) Personn pa ena okenn sizestion? Toultan momem bizen pans tou… Bon mo propoz ki larises personel lerwa vinn dibien personel lepep! (Tou dimoun tap lame. Li fer enn sign, tou dimoun aret tap lame.) Kouma lepep finn pran pouvwar atraver mwa, legalman, konstitisionelman e ziridikman mo vinn mandater lepep. Donk, provizwarman ziska prosenn eleksion, kan pei finn gagn stabilite, kan lekonomi vinn korek… provizwarman.. se mwa legater iniversel lepep. Fer met tou trezor rwayal anba mo lili. (Li pran so mouswar souy so fron koumadir li bien fatige.) Tou dimoun dakor? Tou dimoun dakor. Linanimite! (Li remark Mazor Trankil ki pa paret satisfe.) Mazor Trankil to enan kiksoz pou dir? Kifer to trankil? To dakor, to pa dakor?

MAZOR TRANKIL: Dakor kamarad prezidan… Selman, mo kwar ki nou ti deza deside pou partaz sa larises la ar lepep.

ZENERAL MAKBEF: Pa samem mo finn fek dir? Kifer to rod lipou poul dan fes kok? … Koze Serzan Bouboul, ki lot item?

SERZAN BOUBOUL: Trwaziem dabor : Konpansasion salarial.

ZENERAL MAKBEF: Ogmant saler tou solda par 100%. Lot item?

SERZAN BOUBOUL: Katriyem dabor …

ZENERAL MAKBEF: Komie dabor ankor ena?

SERZAN BOUBOUL: Kenz…

ZENERAL MAKBEF: Kenz! Zot pou touy mwa… Bon ase travay pou zordi. Mo dimann enn vot konfians. Tou dimoun ki dakor pou donn mwa pouvwar pran tou desizion, bes lame… Tou dimoun dakor. Mo deklar ofisielman seans zordi ferme. Tou dimoun dakor? Tou dimoun dakor. Bon aster nou pran enn ti rafresisman. (Li tap so lame. Bann serviter ek servant rantre ar boutey, ver, plato ranpli ar gajak ets. Enn santer ar so lagitar vinn divan, dan kwen gos lasenn e koumans sante. Pandan sa letan la bann manm konsey revolision bwar e manze. Santer la sant “Lapli tombe”.)

Ti-pwason rouz ki to kone
Dan to basen kouma to ge,
To lake balans-balanse
To lekay nak pe briy-briye,
To bien kontan, to bien kontan
To pran to basen pou losean

Lapli tonbe‚ zariko pouse‚
Soley kouse‚ lalinn leve‚
Lapli tonbe‚ zariko pouse‚
Miray grene‚ lasenn kase‚

Ti-krapo gri ki to kone‚
Dan to danpi kouma to ge‚
Dan bor dilo to pe flote‚
To lizie kler pe briy-briye‚
Lesiel lao li enn ti-ron
To kwar samem nou lorizon

Lapli tonbe‚ zariko pouse‚ets.

Ti-kakatwa ki to kone‚
Dan to volyer kouma to ge‚
Kronk-kronke‚ imit-imite‚
To plim kolorye‚ listre‚
To viv lavi sivilize‚
To ena lasenn dan to lipie.

Lapli tonbe‚ zariko pouse‚ets.

Twa ti-baba ki to kone‚
Dan to lakaz kouma to ge‚
Riy-riye, badinn-badine‚
Deor laseren pe tonbe‚
To tipti nik pe vinn sere‚
Laport to nik finn defonse.

Lapli tonbe‚ zariko pouse‚ets.

(Bann prozekter konsantre lor santer, fotey prezidansiel dan lobskirite‚ ek bann manm konsey revolision dan demi-lalimier. Ler sante la fini, lalimier lor santer la
tengn; bann prozekter ekler zis fotey prezidansiel. Zeneral Makbef pe anbras enn servant ki pe asiz lor so zenou. Li fer koumadir li pa konsian ki lalimier lor li. Li kontinie anbrase. Sooklall galoupe rantre, li mank souf. Li mars dousma-dousma ver fotey prezidansiel ar enn pa leze. Ler li ariv ase pre, li touse. Zeneral Makbef pa pran li kont, li kontinie‚ anbrase; li tous enn deziem kou, enpe pli for; Zeneral Makbef kontinie anbrase; li tous enn trwaziem fwa ankor pli for. Zeneral Makbef tourn so figir dan so direksion, so kravat large, so kol ena tas rouzalev.)

ZENERAL MAKBEF: Wi Sooklall.

SOOKLALL: Misie Mak, mision akonpli. Zot tou finn ale.

ZENERAL MAKBEF: Sooklall mo soukdou. Vinn pli pre… Pli pre ar mwa. Wi Sooklall.

SOOKLALL: Korek patron. Mo finn met kler partou.

ZENERAL MAKBEF: That’s my boy! To’le asiz lor mo zenou, to’si?

SOOKLALL: Hen!

ZENERAL MAKBEF: Bon! Enn lot fwa! (Li koz sa ar Sooklall. Lerla li tourn ar servant la.) Bon to kapav ale. Pa bliye aswar!… (Ar Sooklall) Ki zot finn dir? (Servant la sorti.)

SOOKLALL: Kisannla?

ZENERAL MAKBEF: Samem sa bann rann ki ti pe kriye divan pale.

SOOKLALL: Mo finn dir zot ou fatige‚ e ou bizen repoze. Zot finn konpran. Sakenn finn al so kote kouma bann bon zanfan.

ZENERAL MAKBEF: Sooklall!

SOOKLALL: Wi sef!

ZENERAL MAKBEF: Sooklall, mo fer twa mo konfianser.

SOOKLALL: Mersi sef.

ZENERAL MAKBEF: To kone komie responsabilite mo ena e komie sakrifis mo pe fer pou mo pei, pou mo lepep. Mo bizen dimoun senser otour mwa. Ena tro boukou dimoun malonet. Zot pe rod touy mwa Sooklall, mwa ki finn fer otan pou sa pei la.

SOOKLALL: (Paret enterese.) Kisannla sef?

ZENERAL MAKBEF: Enn zour mo pou dir twa. Rann mwa enn servis, si to tann kit koze, vinn rakont mwa tou. Pa traka, mo pou protez twa e mo pou rekonpans twa.

SOOKLALL: Korek sa sef! Bon sef, mo bizen ale. Travay pa ankor fini.

ZENERAL MAKBEF: Ki travay? Mo pa finn fer twa vinn sef-domestik? To nepli bizen travay, to nek bizen donn lord… ek fer mwa plezir. (So lizie briye ar dezir). Mo ena enn ti servis pou dimann twa.

SOOKLALL: (Paret trakase.) Wi sef!

ZENERAL MAKBEF: Lor seki to fek trouve… Shuut! (Li met so ledwa divan so labous) Fale pa ki mo fam kone.

SOOKLALL: Peyna traka sef.

ZENERAL MAKBEF: Enn lot zafer. To kone, mo fam kouma tou fam, kontan ser mo kwen. To pou bizen ed mwa koumadir… anfen to kone.

SOOKLALL: (Deklar kouyon) Non sef.

ZENERAL MAKBEF: Sooklall! Fale‚ kan mo pe debrouye, li okipe ayer. To konpran? (Li pez lizie ar li.)

SOOKLALL: Korek sef !(Deklar inosan.) Ou ole ki mo okip ou fam, mo’le dir madam.

ZENERAL MAKBEF: Samem.

SOOKLALL: Si ou dir sa sef, be korek, mo va fer ou plezir.

ZENERAL MAKBEF: (Ar enn ton exite.) A Sooklall! Mo ti kone mo kapav kont lor twa. To pou fer mwa boukou plezir mo Sooklall. (Sooklall kile.).

SOOKLALL: Korek sef, mo va okip madam pandan ki ou ou okip zafer lezot.

ZENERAL MAKBEF: To kone mo fam li zoli me pa kapav manz mem kari toulezour.

SOOKLALL: Ou ole mo ranz so kari?

ZENERAL MAKBEF: Ki to ole dir?

SOOKLALL: Pa vinn deranz ou ler ou pe gout lezot kari.

ZENERAL MAKBEF: Samem… Shuut? Mo kwar li pe vini. Kasiet vit, pa les li trouv twa isi, tansion li soupsonn nou plan. (Sooklall al kasiet deryer gran fotey
prezidansiel. Madam Makbef rant agos. Li enn zoli fam anviron tran-senk an. Li dibout divan Makbef plen ar admirasion. Zeneral Makbef kouma enn amoure klasik dan enn fim komik dibout‚ mars ver so fam ar lapoz. Zot anbrase.)

MADAM MAKBEF: Nou finn reysi!

ZENERAL MAKBEF: Gras ar to soutien moral. Tomem mo kolonn vertebral. Mo leternite. Mo ena gran-gran plan pou nou lavenir.

MADAM MAKBEF: Ki to’le dir?

ZENERAL MAKBEF: Les tou dan mo lame. Zwir lavi, mo pou okip tou leres. Tou seki to ou’le nek dimande, mo fer avoy twa.

MADAM MAKBEF: Tou seki mo ole se viv toultan akote twa, swiv twa partou, parey kouma ler nou ti fianse.

ZENERAL MAKBEF: Gate! Sa pa posib. Mo ena boukou responsabilite. Aster mo ena boukou kiksoz pou okipe. (Latet Sooklall paret deryer fotey, re-disparet) Twa, mo’le to viv enn lavi dan lezans, dan lazwa, dan plezir…

MADAM MAKBEF: Pou mwa pa ena plezir kan to pa la. (Sooklall tir so latet e vit re-ramas li.)

ZENERAL MAKBEF: To lasam pou ranpli ar zoli meb, ar bizou…

MADAM MAKBEF: Tomem mo bizou, mo pa’le lezot bizou (Li trap so mari li anbrase. Enn so meday may ar lenz so fam e ler zot rod separe zot pa kapav.)

ZENERAL MAKBEF: Sa fouti meday la… (Ler li rod ris li, blouz so fam desire. Sooklall tir so latet, so de lizie pre pou tonbe.) Ouf! (Zot reysi demay meday la)… Bon al atann mwa dan nou lasam. Mo ena detrwa ti kiksoz pou okipe. (Madam Makbef remark rouzalev lor kol Makbef)

MADAM MAKBEF: E! Ki ena lor to kol?

ZENERAL MAKBEF: Lor mo kol? Nanye. (Li sey kasiet so kol simiz ar rever so palto iniform. Anmemtan li dres so kravat. Madam Makbef avans ver li.) Pa koste, taler nou re-tase… Fer so!

MADAM MAKBEF: Pa rouzalev ki lor to kol?

ZENERAL MAKBEF: Rouzalev? Ki rouzalev vinn fou lor mo kol? Sirman dobi la finn mal lav mo kol.

MADAM MAKBEF: Pourtan gramaten ler mo ti donn twa to simiz, pa ti ena okenn tas rouz.

ZENERAL MAKBEF: (Pretann li bien afekte, koumadir lesiel fin tom lor so latet.) Disan! Aaah! ( Li kouver so figir ar so lame.) Mo finn dane. Disan pou swiv mwa partou. Disan dimann disan… Nou pa ti bizen fer sa…

MADAM MAKBEF: (Al ver li e kares so latet) Non gate! Pa pans koumsa. Fode pa ki to akable koumsa. Pa disan sa. Pa trakase. Bliye sa bann siperstision la. Pa disan sa mo dir twa… Kikfwa san to kone to finn kraz enn pinez lor to kol… Kalme twa mo gate…

ZENERAL MAKBEF: (Kontinie lakomedi.) Mo pe soufer. Mo tousel kone komie mo pe soufer…

MADAM MAKBEF: Kalme twa mo gate… Nou finn bizen fer seki ti marke dan nou desten… Nou finn fer nou devwar… Nou finn mars dan sime progre…

ZENERAL MAKBEF: Kifer desten finn donn mwa enn sarz sitan lour pou mo ti zepol? (Li get so fam e li kone ki li finn rant net dan so piez) Ki mo pou fer san twa?…. Mo bizen twa, zame pa bliye sa. (Li may so fam e ser li for. Letan zot rod separe enn meday re-may zot ansam. Mem sitiasion ki talerla..)

MADAM MAKBEF: To meday pou met mwa touni… Pa ris for, to pou desir mo blouz ankor. (Blouz la re-desire). Tonn trouve?

(Sooklall so latet paret e re-disparet)

ZENERAL MAKBEF: Ki to traka… Mo kapav donn twa mil blouz…. Tou manier mo prefer twa san blouz…san nanye…

MADAM MAKBEF: Pa anbale… To ena travay pou fer…

ZENERAL MAKBEF: Travay kapav atann… Vini mo gate.

MADAM MAKBEF: Isi?

ZENERAL MAKBEF: Lamour pa kapav atann…

MADAM MAKBEF: To fou? Nenport kisannla kapav rant enn kou.

ZENERAL MAKBEF: Si kikenn deranz nou, mo fer sot so likou.

MADAM MAKBEF: Bon, bon, kalme twa… mo atann twa dan nou lasam.
(Li pran sime sorti adrwat)

ZENERAL MAKBEF: San twa enn segonn paret pli long ki enn semenn… Separasion! Tomem latristes ak ek dou anmemtan.

(Li get so fam sorti. Kouma li sorti, Zeneral Makbef pous enn soupir soulazman. Sooklall sorti depi deryer fotey prezidansiel).

SOOKLALL: Mari sa!

ZENERAL MAKBEF: To ti la twa?

SOOKLALL: Be sef! (Li tike.)

ZENERAL MAKBEF: Pa fer nanye… To finn trouve kimanier li kol ar mwa? Kimanier mo pou okip mo bann zafer? Bizen trouv enn solision.

SOOKLALL: Si mo per ki ou la sef! Mo va ed ou debrouye. Mo va okip sa zafer la personelman. Fer mwa konfians sef.

ZENERAL MAKBEF: Ah mon Sooklall! To fer mwa anvi anbras twa.

(Li avans ver Sooklall)

SOOKLALL: (Kile.) Hen! (Kikenn tap laport. Sooklall pous enn soupir soulazman.) Sef, kikenn pe vini.

ZENERAL MAKBEF: Toultan zot deranz mwa foutou! Bon al gete kisannla sa. (Sooklall sorti agos e li re-rantre.)

SOOKLALL: Kapitenn Lipotik ole zwenn ou.

ZENERAL MAKBEF: Kapitenn Lipotik! Ki li ole?

SOOKLALL: Li pa finn dir mwa sef.

ZENERAL MAKBEF: Sooklall, mo pou dir twa enn ti sekre. Bizen fer atansion ar sa boug la. Li tro malen. To bizen fer atansion ar li. Li pa kontan twa. Li pa kwar dan lepep; li pa kwar dan demokrasi. Li tousel pa dakor ki mo finn donn twa promosion… Fer li rantre. Fer atansion pa koz bonavini divan li. (Sooklall re-sorti agos. Li re-rantre ar Kapitenn Lipotik. Letansa Zeneral Makbef remont lor podiom e asiz lor so fotey prezidansiel ar lapoz.)

ZENERAL MAKBEF: Wi Kapitenn?

KAPITENN LIPOTIK: (Li get Sooklall e lerla li koz ar Zeneral Makbef).
Mo kapav koz ar ou tousel?

ZENERAL MAKBEF: Nou tousel la kapitenn! (Ar enn ton otoriter.)

KAPITENN LIPOTIK: (Li get Sooklall e lerla get Zeneral Makbef.)

ZENERAL MAKBEF: Ant Sooklall ek mwa napeyna sekre. Sooklall se lepep e mwa mo reprezant lepep… Ant nou pa kapav ena sekre… Bon Sooklall to kapav sorti. Get enn kou si madam pa bizen nanye.

SOOKLALL: Rayto sef! (Sooklall sorti adrwat. Zis avan li kit lasenn li tourn ar lodians li pez lizie ar zot.)

ZENERAL MAKBEF: Ki problem Kapitenn?

KAPITENN LIPOTIK: Zeneral, bann dimoun la finn arive.

ZENERAL MAKBEF: Ki dimoun Kapitenn? Ki dimoun? (Li pe montre so lotorite.)

KAPITENN LIPOTIK: Mo finn deza koz sa ar ou Zeneral. Bann ami de la revolision. Zot dakor pou sign enn “trete led ek lamitie” ar nou. Zot pe atann dan “waiting-room”. Bann kondision bien korek. Zot rekonet nouvo rezim kouma gouvernman lezitim nou pei.

ZENERAL MAKBEF: Ki zot pou done?

KAPITENN LIPOTIK: Konsey‚ teknik ek exper kiltirel.

ZENERAL MAKBEF: Apre?

KAPITENN LIPOTIK: Led ekonomik…

ZENERAL MAKBEF: Ki manier?

KAPITENN LIPOTIK: Kredi pou enportasion bann prodwi ki Rouspoutik prodwir…

ZENERAL MAKBEF: Samem tou?

KAPITENN LIPOTIK: Non! Zot ofer pou defann nou pei kont danze exteryer ek enteryer. Zot pou donn nou zarm ar bann gran fasilite peyman. Zot pou avoy exper pou antrenn nou larme militerman ek ideolozikman… Bann kondision foul korek. Momem mo finn negosie ar zot.

ZENERAL MAKBEF: Ki kondision?

KAPITENN LIPOTIK: Okenn kondision. Zot ou’le soutenir nou revolision kont bann ennmi reaksioner ki pou rod destabiliz nou rezim. Zot pe fer tou sa dan lespri enternasionalis – imanis – sosialis. Bann reaksioner dan lemonn pe fer tou pou aret progre limanite. Kouma enn gran frer zot pou ed lamars nou pei ver liberte ek dinite. Zot dispoze fer bann sakrifis pou ed nou konsolid nou pozision.

ZENERAL MAKBEF: Ki sakrifis?

KAPITENN LIPOTIK: Fer tou depans pou konstrir enn baz militer modern… anti-militaris pou defann liberte bann pep oprime.

ZENERAL MAKBEF: Kot sa?

KAPITENN LIPOTIK: Pa lor Kotsa… Lor Mola.

ZENERAL MAKBEF: Lor Mola? Kapitenn, lor Mola enposib. Mo ena mo prop plan pou Mola. Mola pou vinn enn kan vakans pou bann travayer fatige ek enn kan re-edikasion pou bann ki pa ole fatige.

KAPITENN LIPOTIK: Zot finn aksepte pou fer depans pou amenaz lil Kotsa pou ou plan revolisioner. Pozision stratezik Mola meyer pou enn baz militer avangard ki pou propaz nou mesaz revolisioner dan larezion.

ZENERAL MAKBEF: Ki konpansasion?

KAPITENN LIPOTIK: Konpansasion?… Mo finn diskit sa ousi ar zot. Zot dispoze fer tou depans pou konstrir nouvo pale-di-pep pou amelior ou konfor e enn nouvo stad-di-pep pou selebre premie laniverser nou revolision…

ZENERAL MAKBEF: Stad-di-pep?

KAPITENN LIPOTIK: Zot finn sigzere ki nou apel li stad Makbef me zot per ki ou ankoler. Zot kone ki ou kont kilt-de-la-personalite.

ZENERAL MAKBEF: Zot ena rezon.

KAPITENN LIPOTIK: Ou pa dakor?

ZENERAL MAKBEF: Pa kapav pran desizion tro vit. Bizen reflesi. Analiz kote pozitif ek negatif. Pa kapav donn enn nom bonavini.

KAPITENN LIPOTIK: Pa finn pran okenn desizion akoz samem. Nou ole ki ou gran realism politik gid nou desizion… Ou pa santi ki … koumadir stad-di-pep li enn non enpe fad e li mank… kouma mo pou dir sa… li mank rezonans. Mwa personelman, san ofans ou Zeneral, mo prefer Stad Makbef. Li pli poetik, me lor poezi mo pa konn nanye. Mo prefer ou donn ou zizman lor la.

ZENERAL MAKBEF: (Satisfe) Kapitenn Lipotik, to senserite, to klervwayans pou amenn twa lwen… Stad Makbef, Stad Makbef! (Koumadir li pe fer enn gran zefor pou reflesi.) Li sonn bien.. me mank enn ti kiksoz ladan.

KAPITENN LIPOTIK: Stad Zeneral Makbef! Non, enpe tro feb.

ZENERAL MAKBEF: Ki to dir, mo enpe feb?

KAPITENN LIPOTIK: Non zeneral pa ou. Ou nom. Mo’le dir nom stad la. Mo ti pou prefer enn nom plis ronflan… kouma Stad Anperer Makbef I.

ZENERAL MAKBEF: Kapitenn Lipotik! Mo trouv to lide bien reaksioner. Nou finn kre enn repiblik demokratik ek popiler e aster to’le enn lanpir… (Li sanz ton) To lide pa tro move… Anperer!… Sa enn desizion tro serye…bizen ki lepep deside. Bizen enn referandom.

KAPITENN LIPOTIK: Votre altes. Lepep finn fini donn ou tou pouvwar.

ZENERAL MAKBEF: Me to ena rezon! Kapitenn Lipotik to konpran bien politik… Mo bizen nom twa responsab afer etranzer… Fer zot rantre.

KAPITENN LIPOTIK: Kisannla?

ZENERAL MAKBEF: Nou bann kamarad. Anbasader Rouspoutik ek so bann konseye. Pa kapav fer zot tro atann. (Anmemtan Sooklall rantre a-tout-vites. Ler li trouv Kapitenn Lipotik li pez enn gran kout fren, li saye, li arete.) Sooklall, mision akonpli? To finn kapav okip zafer la?

SOOKLALL: Madam dir mwa dir ou degaze vinn get li. Si ou tarde, lamerdman lor mwa.

ZENERAL MAKBEF: Mon petit Sooklall. To pa trouve mo okipe. Ena bann zafer enportan pou diskite. Al dir Madam atann (Sooklall pran sime sorti.) … Sooklall, twa ki ena sansibilite enn poet, dir mwa ki dapre twa sonn pli zoli: “Stad Zeneral Makbef” ousa “Stad Anperer Makbef I”.

SOOKLALL: Eh!.. Be‚…

ZENERAL MAKBEF: Pa bizen to timid. Dir seki to kwar fran-fran.

SOOKLALL: Sef! Seki ou dir samem.

ZENERAL MAKBEF: Sa mo Sooklall sa! To trouve Kapitenn kimanier li onet e kimanier li kontan mwa. Mo bizen donn li enn lot meday. Kapitenn fer mwa rapel. Bizen rekonpans lepep. (Enn ton dous) Sooklall!

SOOKLALL: Wi sef!

ZENERAL MAKBEF: Vinn pre kot mwa.

SOOKLALL: (Tike) Sef, ena dimoun enportan pe atann ou deor. Anbasader…

ZENERAL MAKBEF: Sooklall, to trouve komie mo bizen soufer pou mo pei? Enn minit letan mo pa gagne. Al fer zot rantre. (Kapitenn Lipotik fer demars pou sorti.) Non Kapitenn res lamem. Sooklall, mo sef protokol, va fer zot rantre. (Sooklall sorti agos)

KAPITENN LIPOTIK: Ti meyer mo akonpagn anbasader Rouspoutik ek so bann konseye.

ZENERAL MAKBEF: Non! Pa neseser. Sooklall enn gran debrouyar. Mo kone to pa tro kontan li. Li fer mwa plezir fer li konfians. (Ar lotorite.)

KAPITENN LIPOTIK: Nou bizen montre anbasader la nou bonn volonte.

ZENERAL MAKBEF: Peyna traka. Si so pei zenere, peyna traka. Mo pou montre zot nou gran lafeksion pou zot. To konn mwa ase bien. Lor kestion negosiasion napeyna mo segon. Letan zot sorti la mo sir zot pou fer enn bon rapor lor nou gouvernman. (Sooklall re-rantre‚ akonpagne par enn group dimoun bien abiye. Klerman enn ladan li enn anbasader ek lezot so bann konseye. Figir Kapitenn Lipotik sanze. Finn ena erer. Olie anbasader Rouspoutik, se anbasader Yangkidola ki finn gagn lodians premie. Zeneral Makbef pa finn realiz sa. Li diboute avans ver zot e kas pognedme.)

ANBASADER YANGKIDOLA: Misie prezidan, o non mo pei mo remersie ou ki ou finn donn nou lodians deswit koumsa.

ZENERAL MAKBEF: Nou gouvernman revolisioner kwar ki ou pei li nou alie fidel. Ant nou de lepep ena bann lien istorik ki zame bann reaksioner kapav kase.

ANBASADER YANGKIDOLA: Mo kapav asir ou gouvernman ek lepep ou pei ki nou pou fer tou pou aprofondi lamitie ki deza ekziste ant nou.

ZENERAL MAKBEF: Kapitenn Lipotik finn anons mwa bann proze bien konkre ki ou gouvernman finn fini aksepte pou finanse pou konsolid nou lamitie.

ANBASADER YANGKIDOLA: Proze konkre?

KAPITENN LIPOTIK: (Ris Sooklall enn kote) Eta ki to finn fer?

SOOKLALL: (Enn kote ar Kapitenn Lipotik) Ki mo finn fer?

KAPITENN LIPOTIK: Ti dir twa al amenn bann reprezantan Rouspoutik ki pe atann dan waiting room. To finn amenn reprezantan Yangkidola.

SOOKLALL: Sorry Sir! Ler mo sorti mo trouv zot kot laport pe atann. Mo ti kwar zot mem ki ti bizen fer rantre.

KAPITENN LIPOTIK: Sa kapav kre enn ensidan diplomatik. Degaze al dan waiting room, fer bann reprezantan Rouspoutik pasiante. Dir zot dan enn timama mo pou vinn get zot. (Sooklall sorti agos)

(Pandan ki Kapitenn Lipotik ek Sooklall pe koze, Zeneral Makbef ek Anbasader Yangkidola pe mim enn konversasion. Yangkidola paret pa bien konpran ki pe arive. Par kont Zeneral Makbef plen ar lasirans, pe fer gaf lor gaf san realize.)

ZENERAL MAKBEF: Kapitenn Lipotik!

KAPITENN LIPOTIK: Wi sef! (Li galoupe, li al ver li.)

ZENERAL MAKBEF: Kouma to ti dir mwa to prefer apel stad la?

KAPITENN LIPOTIK: Ki stad Zeneral?

ZENERAL MAKBEF: Ki ariv twa Lipotik? To nepli rapel nanye?

KAPITENN LIPOTIK: (Enn touse anbarase.)

ZENERAL MAKBEF: (Tourn ar anbasader) Nou ena gran problem poetik. Kikfwa ou kapav ed nou. Ki sonn pli bien “Stad-di-pep” usa “Stad Anperer Makbef I”? Ou dakor ar mwa ki deziem la paret plis poetik?

ANBASADER YANGKIDOLA: Ou ena rezon.

ZENERAL MAKBEF: Be savedir bizen enn anperer?

ANBASADER YANGKIDOLA: Ou ena rezon.

ZENERAL MAKBEF: Nou kapav kont lor led ou pei?

ANBASADER YANGKIDOLA: Anprensip mo pa kwar ki pou ena problem. Selman…

ZENERAL MAKBEF: Wi, vot exelans.

ANBASADER YANGKIDOLA: Tou pou depann lor relasion ant nou de pei.

ZENERAL MAKBEF: Lor la peyna traka. Kapitenn Lipotik ki mo finn nom mo minis afer etranzer finn fini dres papie ar ou. Nou kwar dan koperasion ant nou de pei. Mo dakor pou donn zot Mola pou zot kapav defann liberte dan nou rezion.

ANBASADER YANGKIDOLA: Mola?

ZENERAL MAKBEF: Wi, mo finn aksepte sanz mo plan pou ranforsi nou lamitie.

KAPITENN LIPOTIK: (Touse pou atir latansion Zeneral Makbef.)

ZENERAL MAKBEF: Ki ariv twa, to pe gagn lerim? Mo pou donn zot Mola. Mo va servi Kotsa pou travay ledikasion revolisioner. Mo dakor ki zot konstrir nouvo pale enperyal ek Stad Anperer Makbef I.

KAPITENN LIPOTIK: (Touse enpe pli for pou atir so latansion.)

ZENERAL MAKBEF: Lipotik to bizen al get enn dokter… To pe touse kouma gardien dok… Ki ou dir?

ANBASADER YANGKIDOLA: (Anbarase) Be… mo bizen…

ZENERAL MAKBEF: Dir Kamarad Prezidan ou gran pei, berso lord nouvo, frer bann dane, bann explwate ki nou dakor lor tou pwendvi.

KAPITENN LIPOTIK: (Touse ankor pli for.)

ZENERAL MAKBEF: Lipotik! To pe fann to mikrob lor tou sa bann kamarad la. Li move sa. Kapav gat relasion prop ek armonie ant de pei frer… (Ar anbasader.) Kan ou kwar bann travay kapav koumanse?

ANBASADER YANGKIDOLA: Be se kongre mo pei ki bizen pran sa desizion la.

ZENERAL MAKBEF: Dir kongre pa bizen traka. Zeneral Makbef avoy so salitasion. Nou fami nou, nou frer nou. (Li may anbasader sere. Anbasader debat.)

ANBASADER YANGKIDOLA: Mo pou fer leneseser. Vot Altes, nou bizen retir nou. Nou kone ou letan presie.

ZENERAL MAKBEF: Non mo frer. Reste. Peyna nanye prese. Pa vre Lipotik?

KAPITENN LIPOTIK: Be‚ ena delegasion…

ZENERAL MAKBEF: Ki delegasion?

KAPITENN LIPOTIK: Samem seki mo ti dir ou.

ZENERAL MAKBEF: Pa neseser koz anparabol. Dir mwa ki delegasion.

KAPITENN LIPOTIK: (Ezite)

ANBASADER YANGKIDOLA: Orevwar Vot Altes. Mo va transmet ou swe ar gouvernman mo pei. (Zot kas pognedme. Delegasion Yangkidola kit lasenn par laport agos.)

ZENERAL MAKBEF: To finn trouve. Mo finn fini regle tou… Kifer to figir blem koumsa. To bien fay… To bizen al get dokter. Mo konsey twa pa get dokter isi. Meyer to al Rouspoutik. Laba sirman ena bann gran-gran spesialis.

KAPITENN LIPOTIK: Finn ena enn gran erer…

ZENERAL MAKBEF: (Pa ekout li) To’nn trouve. Anbasader la finn apel mwa “Vot Altes”… To finn trouve ki vites mo dres papie. Mo santi ki mo zetwal pe file. Stad Anperer Makbef I. Mazinn sa eklere ar lalimier neon rouz. Bizen ekrir nom la bien gran pou ki depi lwen kapav lir li. Fode konstrir Stad la dan enn plas kot li dominn lavil.

KAPITENN LIPOTIK: Zeneral, finn ena enn gran erer.

ZENERAL MAKBEF: (Kontinie pa ekout Lipotik) Mo finn gagn enn nouvo lide. To kone dan lantre stad la bizen met enn gran stati. (Li pran poz Napoleon.) Li pou plis enpresionan… Li pou bon ‘si pou bann zanfan ki bizen konn listwar zot pei.

KAPITENN LIPOTIK: Zeneral ou finn fer enn erer.

ZENERAL MAKBEF: Ki erer?

KAPITENN LIPOTIK: Delegasion Rouspoutik ankor pe atann dan waiting room.

ZENERAL MAKBEF: Delegasion Rouspoutik? Be… Kisannla?

KAPITENN LIPOTIK: Delegasion Yangkidola.

ZENERAL MAKBEF: Yangkidola! Me…

KAPITENN LIPOTIK: Bizen entervenir vit pou anpes enn problem diplomatik!

ZENERAL MAKBEF: Hen!

KAPITENN LIPOTIK: Adverser finn fini konn nou plan!

ZENERAL MAKBEF: To’nn trouve ki to finn fer?

KAPITENN LIPOTIK: Ki mo finn fer Zeneral?

ZENERAL MAKBEF: Ankor to ena toupe poz mwa kestion? Isi se mwa ki poz kestion! (Otoriter)

KAPITENN LIPOTIK: Zeneral li pa ankor tro tar. Si nou konn azir nou kapav dres papie la. Mo sir bann Rouspoutik pou konpran.

ZENERAL MAKBEF: To sir! Kifer to sir?

KAPITENN LIPOTIK: Zot bann vre ami bann pei pov. Zot pou konpran ki nou mank experyans.. Ki nou’nn fer enn ti erer akoz sa.

ZENERAL MAKBEF: Enn ti erer! Mank experyans! Kapitenn Lipotik, eski to pe tande seki to pe dir. To langaz pe vinn reaksioner! To oze dir ki revolision popiler napeyna experyans e pe fer erer.

KAPITENN LIPOTIK: Zeneral mo pa pe dir ki ou mank experyans e ki ou pe fer erer. Mo’le dir ki mwa mo mank experyans.

ZENERAL MAKBEF: Si koumsa dakor…

KAPITENN LIPOTIK: Me bizen koriz mo erer. Bizen ar boukou diplomasi fer anbasader Yangkidola konpran ki nou pa pou kapav donn zot Mola pou fer zot baz militer.

ZENERAL MAKBEF: Kifer? Kifer? Mo pa konpran to latitid reaksioner. Kifer nou pa donn Mola si zot aksepte ed nou parey… Kikfwa plis?

KAPITENN LIPOTIK: Ki ou pe dir?

ZENERAL MAKBEF: Wi, kikfwa zot pou ed nou plis. To pa trouve ki anbasader Yangkidola finn fini koumans apel mwa “Vot Altes”.

KAPITENN LIPOTIK: Be sa pa enn vre problem.

ZENERAL MAKBEF: Sa pa enn vre problem? Enn pei fraternel aksepte pou rekonet grander nou gran revolision glorie, twa to trouve ki sa pa enportan.

KAPITENN LIPOTIK: Mo pa finn dir ou ki li pa enportan.

ZENERAL MAKBEF: Ki to finn dir? (Bien agresif)

KAPITENN LIPOTIK: Mo finn dir ou li pa enn problem.

ZENERAL MAKBEF: To trouve, to avoue. Pou twa sa pa enportan.

KAPITENN LIPOTIK: Non Zeneral…

ZENERAL MAKBEF: To trouve. To finn redir ki li pa enportan. (ankoler).

KAPITENN LIPOTIK: (Gard so kalm.) Zeneral mo finn ole dir ou ki Rouspoutik ousi pou aksepte ou plan.

ZENERAL MAKBEF: Be si toulede aksepte mo plan, donk toulede bizen gagn seki zot ole. Yangkidola pran Mola e Rouspoutik pran Kotsa. Toulede donn zot led, toulede satisfe e nou nou tap plen de kote. Samem pli bon politik. Veritab non-alignman netralis-pozitif.

KAPITENN LIPOTIK: Pa kapav manz banann dan de bout. Bizen swazir enn kan usa lot. Samem prensip fondamantal dan enn politik etranzer pragmatik-realis ek obzektif.

ZENERAL MAKBEF: Be ki kan bizen swazir?

KAPITENN LIPOTIK: Kan ki mars ar progre.

ZENERAL MAKBEF: Ki kan? Donn mwa so nom.

KAPITENN LIPOTIK: Kouma mo finn deza dir ou.

ZENERAL MAKBEF: Kapitenn mo pasians ena limit. Peyna letan pou perdi… Ki kan? Koze.

KAPITENN LIPOTIK: Zeneral, avan kou-deta… mo’le dir revolision … nou ti dakor ki pa kapav mars ar Yangkidola reaksioner. Bann kamarad Rouspoutik finn bien ed nou… moralman. Mo kwar ou rapel bien dernie renion avan priz pouvwar, nou ti tom dakor ki Rouspoutik nou alye natirel.

ZENERAL MAKBEF: Alye natirel! Kan ti dir zot avoy enn spesialis pou fer travay plis danzere zot ti refize pou bann rezon sekirite ek diplomatik. Mwa, ar mo prop lame mo finn fer travay la. Mo finn asasinn mo somey… Apre sa, ar ki drwa to pe vinn dir mwa ki mo bizen fer? Se konsey revolision ki bizen pran sa desizion la… Tou desizion bizen pran par bann mwayen demokratik. Pa kapav toler konplo dan nou pei demokratik ek popiler. Sa li kont lespri nou revolision anti-monarsik, anti- kapitalis, anti-elitis e anti-diktatir.

KAPITENN LIPOTIK: Zeneral ou ena rezon dan tou seki ou pe dir… Me ou kone ki ou tousel kapav pran bon desizion. Bann lezot la zot bann laservel mwano. Si ou terne‚ zot gagn lerim.

ZENERAL MAKBEF: (Li gonfle) Akoz samem to bizen fer mwa konfians. Mo kone ki bon pou nou. Nou bizen aksepte toulede parey. Pa bon fer diskriminasion. Sakenn gagn enn baz e sakenn fer maximem pou fer nou labous dou. Nou sort gagnan de kote.

KAPITENN LIPOTIK: Sa li pa realis.

ZENERAL MAKBEF: Ki to dir? Mo pa realis? To gagn toupe ensilte sef revolision? Gard! To koz kont serviter lwayal revolision! To dir zot ena laservel mwano. To’le vann entegrite teritoryal nou pei ar bann pwisans etranzer. To enn tret… enn konploter! Depi lontan mo pe vey twa. Bannla finn donn twa enn fiz. Samem to travay kouma zot azan pou sem dezord e pou kas larmoni ant bann frer revolisioner. Sal espion! Gard!… Gard!… Kot zot foutou! (De solda rantre agos.) Ramas sa tret la. Fer tir enn kominike. Atann… Lesli, momem mo va prepar li… Mo bizen okip tou momem! Pa kapav fer personn konfians.

KAPITENN LIPOTIK: Zeneral…

ZENERAL MAKBEF: Silans!… Mo pe reflesi ki pou fer ar twa. Pas twa divan enn tribinal militer? Non, to sirman ena to mous dan larme. Tribinal Popiler. Wi! Sa enn lide zenial… (ar Lipotik) To pa felisit mwa?… Wi lepep pou ziz twa… Mo pou ziz twa. Mo finn fini ziz twa. To enn arivis san prensip. To lennmi lepep e to lennmi lanasion. Bizen fiziy twa. (Anmemtan Sooklall rantre.)

SOOKLALL: Sef, bannla enpasian. Zot pe rod ale… Zot pe koz for ant zot. Koumadir zot mari ankoler. Enn ladan rouz kouma enn kamaron dan karay.

ZENERAL MAKBEF: Sooklall, mo donn twa lord… tais toi (Li koz ar aksan angle kouma anbasader Yangkidola.) Mo ena enn desizion enportan pou pran. Mo finn dekouver enn tret ki pe rod vann nou pei ar etranze … To pe anpes mwa reflesi. (Li koz for)

SOOKLALL: Shouut sef! Zot kapav tann ou.

ZENERAL MAKBEF: (Aksan ordiner) Zot kapav tande si zot anvi. Nou pei endepandan… Ki zot pe dir?

SOOKLALL: (Sey imit enn lang etranzer) Mo pa finn bien konpran… itch…itch..niet! Kara tora itch vitch. Niet! Makro boulo taso itch vitch… anfen mo pa finn konpran nanye.

ZENERAL MAKBEF: (Tourn ar Lipotik) A Lipotik! To bann sa… To trouve Sooklall. Zot ti pe prepar enn konplo kont souvrennte nasional nou pei.

KAPITENN LIPOTIK: Zeneral…

ZENERAL MAKBEF: Silans… Gard, mo pa finn dir zot trap li? Ki zot pe atann? (Bann gard la ezite.) Enn lord! Atrap li. Li enn tret! (Bann gard fer sanblan trap
Lipotik) Bon! Al fou li dan kaso. Pli tar va pran desizion ki pou fer ar li. (Lipotik sorti agos akonpagne par de gard la.)

SOOKLALL: Sef ki mo fer ar zot?

ZENERAL MAKBEF: Sooklall, mo Sooklall. To trouve kouma mo fatige, komie mo bizen soufer pou mo pei?

SOOKLALL: Ki mo fer ar bannla?

ZENERAL MAKBEF: Ki bannla?

SOOKLALL: Bann itch-vitch-niet-niet?

ZENERAL MAKBEF: Les zot atann. Si zot koz tro boukou mo bez zot ‘si andan… Sooklall vinn la. Vinn pre kot mwa. Vinn gete kimanier mo leker pe bate. Sooklall! Sa lavi la tro dir. Mo kwar mo pou demisione. Tro bel responsabilite lor mwa. Ki to dir?

SOOKLALL: Hen!

ZENERAL MAKBEF: To pa ekout mwa Sooklall. To’si to kouma lezot. To peyna enpe santiman pou mo soufrans.

SOOKLALL: Sef, pa bliye ou madam pe atann ou.

ZENERAL MAKBEF: To trouve kouma to ete. Mo bizen enpe distraksion. Twa to pe koz problem… Mo finn donn twa responsabilite pou okip mo fam. Olie to okip to travay, to revini ar nouvo problem.

SOOKLALL: Ki mo dir bannla? Zot pe atann sef!

ZENERAL MAKBEF: Ayo Bondie! Kifer ou finn donn mwa otan responsabilite? Personn pa kapav fer nanye. Tou tom lor mwa. Bon al dir zot mo fatige zordi. Repase dime. (Li bay‚ enn gran kou.) Mo bizen repoze. (Li tourne lantman, mars dousma-dousma ver so fotey. Li asize kouma enn zanfan, ramas so lipie lor fotey la e kal so lekor dan enn kwen. Li koumans dormi. Prozekter lor fotey la tengn. Zeneral Makbef disparet dan nwar).

SOOKLALL: (Avans ver lodians. So diskour foutan.)Zot trouve kouma nou dirizan fatige. Fode pa fer tapaz, tansion kas so somey. Plis li dormi plis li bon pou nou. Dormi! Sa fer mwa rapel enn zistwar ki ti ariv nou lerwa ler li ti pe dormi! Li al dormi pou pa lev ditou. Enn kout kouto dan ledo… Sirman li ti degout so lavi. Me dir mwa enn kou! Ki manier enn dimoun kapav tap limem enn kout kouto dan so prop ledo! Lame koumadir elastok… Seki finn arive finn bien arive. Pa kapav defer seki desten finn fer. Me aster ki pou arive? Ki finn marke dan nou desten? Ki bann misie la finn deside pou nou? Gran boug la pe dormi. Lipotik pe triy lanti, Rouspoutik bien amerde. Yangkidola pe sem lapipi foul-foul. Zot tou pe desid nou lavenir. (Li get so mont.) Mo pe koz ar zot e letansa letan pe pase. Get sa! Mo bizen tir. Mo ena enn ti boulo pou fer. Taler nou zwenn. … Ki mo pou dir zot? Manz pistas get sinema!

AK II

Aryer-senn plonze dan lobskirite. Lavan-senn bien eklere. Li reprezant enn plas piblik. Enn kantite dimoun pe ale-vini : kolpoter, marsan gato, marsan naftalinn-lase-soulie, polisie, dimoun ki pe al pran bis, mandian, ets.

MARSAN BRED: Bred, bred, bred!

ENN GARSON 12 AN: Aste sak plastik bon-marse!

MARSAN NAFTALINN: Naftalinn, lase-soulie, lam razwar, naftalinn, lase-soulie, lam-razwar. E Tibay! Nou’al enn lekay tanto? Naftalinn, lam-razwar, lase-soulie.

MARSAN PISTAS: Pistas sale-griye, gram-griye! … Non may frenn. Tanto mo ena enn ti boulo. Pistas sale-griye, gram-griye. Madam pran pistas? E to’nn tann sa niouz la?
Bann la dir ki… (Zot mim enn konversasion)

MARSAN LEGIM: Ena zariko tann, ziromon, kalbas, margoz… Ena zariko tann, ziromon, kalbas… Tansion piti… gete kot to marse… Ena zariko tann, ziromon, kalbas, margoz… Ki lapoz Gaspar? Tap plen zordi?

GASPAR: Tap plen! dimoun pe vinn tro lare… Enn ti kas peyna mama, peyna papa, peyna lipie!

POLISIE: To pa kone pa gagn drwa dimann lasarite!

MARSAN SORBE: Sorbe, sorbe, sorbe, sorbe… Manz enn ti sorbe sef? Li rafresi!

POLISIE: Wey do! Sa enn saler sa! Met bien sorbe, pa trike.

GASPAR: Peyna mama, peyna papa… enn ti sorbe ar ou patron.

MARSAN SORBE: To ena kas pou peye?

GASPAR: Zis misie la tousel gagn swaf?

MARSAN SORBE: Sa mwa ki deside! (Ar lapolis) Sef ou finn okip sa ti-zafer ki mo ti dir ou?

GASPAR: Donn mwa enn ti sorbe. Peyna papa, peyna mama, peyna lipie.

MARSAN SORBE: Taler to galoupe ar mwa!

MARSAN BRED: Bred, bred, bred.

ENN MADAM: Komie sa pake bred kreson la?

MARSAN BRED: Trwa roupi trwa!

ENN MADAM: Komie enn?

MARSAN BRED: Trwa diviz par trwa!

ENN MADAM: Kifer li ser koumsa?

MARSAN BRED: Nouvo regleman! Pri fixe.

ENN MADAM: Pa gagn de pou Rs.1.50?

MARSAN BRED: Ou ole mo al dan prizon? Pri fixe mo dir ou! (Zot kontinie mim enn konversasion)

MARSAN NAFTALINN: Ena naftalinn, lase-soulie, lam razwar. Pran enn pake lam madam?

ENN MADAM: Ensolan! Taler mo fer lapolis ramas ou! Malelve!

ENN MISIE: Eskiz mwa madam! Ou kapav dir mwa ki bis bizen pran pou al lopital-di-sid?

ENN MADAM: Dimann li.

MARSAN NAFTALINN: Ena naftalinn! Lase-soulie! Naftalinn misie?

ENN MISIE: Ou kapav dir mwa kot pran bis pou al lopital-di-sid?

MARSAN NAFTALINN: Enn pake trwa roupi… akoz ou. Ki ou dir?

ENN MISIE: Bis pou al lopital-di-sid?

MARSAN NAFTALINN: Rs2.75 akoz ou. Pran li. Mo tann dir dime tou pri pou monte. Rs.2.75 li pa ser.

ENN MISIE: Mo pa bizen naftalinn, mo bizen bis pou al lopital.

MARSAN NAFTALINN: Mo kwar par la! Naftalinn, lase soulie, lam razwar.

MARSAN PISTAS: To ti al stad yer swar. Nou anperer ti prezan… Fale to get sa fedartifis la! Extra mo dir twa. Anperer finn fer tou pou ki premie laniverser so
gloriez revolision selebre bien mem. Mo tann dir toulesemenn pou ena enn gran fet ziska deziem laniverser.

MARSAN NAFTALINN: Ena naftalinn, lase-soulie, lam razwar… Mo ti bloke yer… Enn ti tranzaksion! We‚ mo tann dir foul korek… Semenn prosenn mo pou ale. Mo tann dir ki enn lekip premie division Yangkidola pou zwe kont enn lot sorti Rouspoutik. Ena naftalinn, lase-soulie, lam razwar.

MARSAN PISTAS: Bez ar nou Anperer la! Li fer de lekip ennmi zwe. Li get tamasa.. Pistas sale-griye, gram-griye. Pran pistas misie? Li bien fre. Goute si ou pa kwar! Sef, gout enpe pistas?

POLISIE: To pistas rasi la!

MARSAN PISTAS: Goute sef, lerla ou dir mwa. (Li met enn pogne dan so lame.)

ENN VIE BONOM: Dirr mwa babou, sa birro la kote? (Li montre polisie la enn bout papie.)

POLISIE: Kifer ou ole al laba bonom?

ENN VIE BONOM: Mouse! Mo pitifi finn pase so lekjame. Aster moso travay mo pe rrode pou li non!

POLISIE: Sa biro la pa donn travay sa!

ENN VIE BONOM: Kifer beta?

POLISIE: Sa biro Anperer Makbef sa.

ENN VIE BONOM: Limem beta! Perrerr-perrerr zot apel li non! Limem. Mo konn li sa babou. Kan li ti piti-piti boukou fwa li ti vinn zwe kot mwa. Bon garson sa.

POLISIE: Difisil pou rant dan so biro. Bizen randevou.

ENN VIE BONOM: Ki rrandevou babou.

POLISIE: Anperer ena boukou traka e boukou travay… Li pa kontan dimoun deranz-deranz li.

ENN VIE BONOM: Pa pou derranz li babou. Zis enn trravay pou mo pitifi…

POLISIE: Bon al drwat, deziem sime tourn agos, traziem sime tourn adrwat, al drwat 500 pie, tourn agos. Lerla ou pou trouv enn gran batiman letaz ar gard divan. Laba mem sa.

ENN VIE BONOM: Enn garran lakaz letaz ar gard divan, adrwat-agos e trrwaziem…

POLISIE: Samem (Vie bonom la sorti)

MARSAN LEGIM: Ena zariko tann, ziromon, margoz.

MARSAN BRED: Bred, bred, bred.

MARSAN LEGIM: Eta to pou kontinie swiv mwa! To pa trouve ki to pe farous mo kliyan ar to bred fletri.

MARSAN BRED: Mo bred fletri! To kwar to ziromon pouri la sa?

MARSAN LEGIM: Sa pouri sa? (Montre enn trans ziromon.)

POLISIE: Ki pe arive la?

MARSAN LEGIM: Sa kouyon la dir ki mo ziromon pouri.

MARSAN BRED: To pa ti dir ki mo bred fletri?

POLISIE: Kot zot permi saniter ek innkomtax pou vann bred ek legim?

MARSAN BRED/MARSAN LEGIM: Ki permi?

POLISIE: Zot pa kone ki dapre nouvo regleman ki finn sorti gramaten, tou marsan bizen ena enn permi. Sinon pa gagn drwa vann nanye.

MARSAN SORBE: Sorbe, sorbe, sorbe, sorbe! Korek sef?

MARSAN BRED/MARSAN LEGIM: Li, li ena permi li?

POLISIE: Sa pa regard zot! Isi se mwa ki poz kestion! (Zot kontinie mim enn konversasion.)

ENN VIE BONNFAM: Beta, ki kote birro pansion?

MARSAN SORBE: Sorbe, sorbe, sorbe, sorbe! Sorbe gran dimoun?

ENN VIE BONNFAM: Kifer sove beta? Biro pansion kote?

MARSAN PISTAS: Pistas sale-griye, gram-griye … Pistas gran dimoun?

ENN VIE BONNFAM: Birro pansion kote beta?

MARSAN PISTAS: Biro pansion!

ENN VIE BONNFAM: Boukou zour mo pa finn gagn mo pansion. Kote birro beta?

MARSAN PISTAS: Biro finn ferme gran dimoun. Pa ti gete dan television. Nou Anperer finn desid pou ferm tou biro pansion. Peyna ase kas.

ENN VIE BONNFAM: Ki manier mo pou fer beta. Mo vie, mo malad, pa kapav travay beta.

MARSAN PISTAS: Pran pistas misie … Get sa misie lapolis la. Li kapav ed ou.

ENN VIE BONNFAM: Boukou mersi beta… Misie, ki mo pou fer?

POLISIE: Ki ou’le bonnfam?

ENN VIE BONNFAM: Birro pansion beta.

POLISIE: Biro pansion! Ou pa kone ki nepli ena biro pansion. Ena lopital, lospis, kouvan pou bann vie dimoun kouma ou. Nou gran Anperer finn fer bann zoli-zoli kouvan pou tou bann dimoun ki nepli kapav travay.

ENN VIE BONNFAM: Kouvan pa bon beta. Mo kontan mo lakaz. Mo bizen okip mo ti zanfan. Li peyna mama, li peyna papa. Kot birro pansion beta?

POLISIE: Al drwat laba, dimande. Zot pou dir ou ki bizen fer…

1e PLANTER: Sa lasesres la finn fini mwa.

2em PLANTER: Pri fertilizan finn vinn tro ser. Pa kapav zwenn de bout.

MARSAN LEGIM: Ena ziromon, patol, margoz…

2em PLANTER: Komie enn liv patol?

MARSAN LEGIM: Rs.3.00 laliv!

2em PLANTER: Rs.3.00? Mo vann patol 50cs laliv ar marsan. Tousa profi la lor mo ledo?

MARSAN LEGIM: Ena boukou fre!

1e PLANTER: Nou, nou peyna fre nou?

MARSAN LEGIM: Sakenn get so zafer!

3em PLANTER: Lorla nou ena enn nouvo tax lor nou prodiksion.

2em PLANTER: Sa mo pa pou peye. Silefo mo les mo karo abandone.

POLISIE: Ki mo pe tande?

1e PLANTER: Nanye sef!

POLISIE: Ki to ete twa?

1e PLANTER: Enn planter, sef.

POLISIE: Enn planter bizen plante. To ti bizen dan to karo. To ti bizen pe prodwir… Peyna plas pou bann pares. Si zot pa disparet divan mwa, mo fer ramas zot… Enn ti sezour dan enn kan re-edikasion pou fer zot enpe dibien.

1e PLANTER: Eskize sef!

POLISIE: Eskize? Sek-sek koumsa?

3em PLANTER: Eskiz li sef, li pa bien konpran. Premie fwa li vinn lavil.

POLISIE: Premie fwa li vinn lavil! Finn tire paspor?

2em PLANTER: Paspor sef?

POLISIE: Zot pa kone ki depi lasemenn dernier, bizen enn permi spesial pou vinn lavil. Enn ofans bien grav sa! Ena prizon ladan.

1e PLANTER: Prizon!

POLISIE: Wey prizon! Sans zot finn tap ar mwa. Mo kapav dres zot papie …. Komie ferlong zot kapav galoupe.

3em PLANTER: Ferlong! Ki ete sa!

POLISIE: Zot bizen sante!

1e PLANTER: (Ar 2em planter) Sante twa ta. To ena enn zoli lavwa. To abitie sante dan gamat.

POLISIE: Lagorz sek, bizen mouy li.

2em PLANTER: Samem sef. Mo lagorz sek. Mo pa kapav sante kan mo lagorz sek.

POLISIE: Abon! Zot’le fer lenteresan. Zot pale mouy lagorz, zot pa’le sante, zot pa’le galoupe.

3 PLANTER: Galoupe! Sa nou kapav. (Zot galoupe‚ zot kit lasenn).

POLISIE: Eee! Kot zot sove? Atann!

ENN VIE BONOM: Babou mo finn rrode mem birro misie la, mo pa finn trrouve. Boukou marse mo finn marse. Mo trrouve misie la so foto partou non, me misie la mo pa trrouve. Kote bizen ale babou?

POLISIE: Ki ou bizen bonom?

ENN VIE BONOM: Perrer-perrer so biro non.

POLISIE: Koze ou pa kone, ki manier mo pou ed ou.

ENN VIE BONOM: Samem babou, pou mo pitifi. Mo pe rod enn travay non.

POLISIE: Ou tifi! Ki laz li ena?

ENN VIE BONOM: Sinnyorr, ginnyorr finn fini pase babou…

POLISIE: Amenn li vinn get mwa. Mo va debrouy enn zafer pou li.

ENN VIE BONOM: Ou boukou bon babou!

MARSAN SORBE: Sorbe, sorbe‚ sorbe.

MARSAN NAFTALINN: Naftalinn, lase-soulie, lam-razwar.

MARSAN PISTAS: E to’nn tann dir! Kapitenn Lipotik finn reysi tir. …Pistas sale‚ griye‚…

MARSAN NAFTALINN: Kot to’nn gagn sa niouz la?

MARSAN PISTAS: Enn ti manm ki dan larme finn dir mwa. Li ti ena so zom partou. Zeneral Makbef pa ti kapav avoy li manze parski li bien ar enn pake dimoun. Li met li anrezidans sirveye. Li finn reysi tir. Mo tann dir ki li finn al Rouspoutik. Laba li finn organiz enn gouvernman anekzil.

MARSAN NAFTALINN: Ki finn arive ant li ek Zeneral Makbef? Zot ti torsenn kole.

MARSAN PISTAS: Normal beta. Zot ti marye pike pou zet lerwa. Apre sakenn finn rod ris so kote… Shouut! Mous pe aprose.

POLISIE: E zot de la! Ki zot pe konplote.

MARSAN PISTAS: Konplote? Nou patron? Ou pa konn nou patron? Nou bann partizan ferm nou Anperer… Manz enpe pistas sef?

POLISIE: Ale! Sirkile! Zot pa finn tande?

MARSAN NAFTALINN: Wi sef! (Enn laklos sone)

POLISIE: (Get so mont) Finn senker! Kouvfe pou koumanse dan enn-er-tan. Tou dimoun sirkile. Al zot lakaz. Fode peyna personn dan lari… Sirkile, sirkile.

(Bann dimoun koumans kit lasenn enn par enn dan enn gran silans. Lalimier sonbre dousma-dousma ziska ki lasenn plonze konpletman dan lobskirite. Li rekoumans alime dousma-dousma ziska ki lasenn eklere konpletman. Makbef lor so tronn, enn kouronn lor so latet. Li ena enn gran manto rouz. De kote so tronn ena so bann minis abiye an redengot, zot sapo dan zot lame. Parmi ena ousi Madam Makbef an rob-di-swar.)

ZENERAL MAKBEF: Mazor Trankil, to pa koze ditou. Kifer? To peyna nanye pou dir?

MAZOR TRANKIL: Vot Altes, mo prefer ekout lezot. Kan zot finn fini kikfwa mo va dir kiksoz.

ZENERAL MAKBEF: Koze Mazor. Peyna pou per. Dan nou konsey revolisioner, fode ki tou dimoun koze libreman. Samem ki apel veritab demokrasi.

SERZAN BOUBOUL: Vot Altes, lepep bien kontan bann fet ki ou pe organize dan Stad Anperer Makbef I. Zot finn dir mwa felisit ou pou ou lespri envantif e pou ou zeni kreater.

ZENERAL MAKBEF: Mersi Bouboul. Mersi… Wi, Mazor Trankil.

MAZOR TRANKIL: Votre Altes… Kouma mo pou dir ou sa! Ki dapre ou bizen fer pou amelior prodiksion alimanter dan lakanpagn? Ou tousel kapav trouv solision.

ZENERAL MAKBEF: Pa finn fini regle sa. Mo finn met enn tax obligatwar pou ankouraz prodiksion?

MAZOR TRANKIL: Zisteman, bann planter pa pe konpran porte ou desizion. Zot pe dir ki si ena pou pey tax prefer abandonn karo.

ZENERAL MAKBEF: Bann pares la! Zot nek kontan kas poz. Si zot pe fer rekalsiltran ena enn sel solision. Konfiske zot later‚ avoy zot fer enn sezour dan kan re-edikasion revolisioner… (Li koz ar Madam Makbef). Gate, twa ki finn pran responsabilite Minister Zafer Femininn, ki to panse lor sa problem la?

MADAM MAKBEF: Bizen obliz zot fam fer lagrev sex. Sa pou fer zot sanze.

ZENERAL MAKBEF: To ena rezon! Si pa prodwir pa gagn drwa reprodwir. Enn lide zenial!

MAZOR TRANKIL: Vot Altes Madam, eskiz mwa si mo fer enn ti remark. Bann madam la dakor ar zot mari.

ZENERAL MAKBEF: Sel solision se separ tou bann zom ek tou bann fam. Nou fer de kan konsantra… pardon re-edikasion. Enn pou tou bann fam planter. Enn pou tou bann zom planter. Zis seki seme pou gagn drwa seme. Mo trouv sa solision la extra.

MAZOR TRANKIL: Vot Altes!

ZENERAL MAKBEF: Ki to bizen ankor? (ar otorite)

MAZOR TRANKIL: Nanye.

ZENERAL MAKBEF: Koze Mazor Trankil, nou viv dan enn rezim lib ek revolisioner, sosialis-imanis. Pa bizen per koze.

MAZOR KASKONTOUR: Eskiz mwa si mo sanz size. Vot Altes, pa bliye enn delegasion Rouspoutik pou vini nenport ki moman. Nou bizen prepar tou pou resevwar zot. Sirtou depi ki…

ZENERAL MAKBEF: Pa koz sa nimakaram la ar mwa Mazor Kaskontour… Serzan Bouboul! Tou finn pare pou gran spektak kiltirel lasemenn prosenn.

SERZAN BOUBOUL: Wi Vot Altes! Pou koumanse pou ena enn gran laprosesion bann atlet atraver lavil…

ZENERAL MAKBEF: Korek sa. Mo dakor ar to plan. Mo fer twa konfians. Sa de lekip foutborl la pou vini?

SERZAN BOUBOUL: Tou korek Vot Altes… Selman ena enn ti problem. Lekip Yangkidola pa disponib.

ZENERAL MAKBEF: Pa disponib! Ki to’le dir?

SERZAN BOUBOUL: Be…seki… mo finn konpran se ki gouvernman Yangkidola kwar ki nou pa pe respekte nou angazman. Nou pe donn tro fasilite Rouspoutik.

ZENERAL MAKBEF: Kouma to kapav dir sa? Mo finn donn toulede parey. Sakenn finn gagn enn baz, enn lor Kotsa e enn lor Mola.

MAZOR TRANKIL: Gouvernman Yangkidola kwar ki parski nou pa pe konn rezoud problem nou pei nou pe vinn enpopiler… zot dan erer bien sir.. ek lopozision pe gagn teren… zot kwar.

ZENERAL MAKBEF: Lopozision! Ki lopozision? (Li finn koz telman for ki li koumans touse koumadir li pe trangle.)

MADAM MAKBEF: (Al tap so ledo) Ki mo lamour gagne? Fale pa to eksite. Sa pou fer twa malad!

ZENERAL MAKBEF: To trouve komie mo bizen soufer!

MADAM MAKBEF: Mo amenn kiksoz pou to bwar?

ZENERAL MAKBEF: (Fer koumadir li pe soufer boukou) Non! Non! Duty first.. Wi Mazor Trankil! Koze! Pwiske to ranpli ar bon nouvel!

MAZOR TRANKIL: Mo pe fer mo devwar Vot Altes. Mo pe dir ou seki mo finn tande.

ZENERAL MAKBEF: Ki to finn tande?

MAZOR TRANKIL: Be!… Vot Altes…

SERZAN BOUBOUL: Vot Altes si nou fer de lekip Rouspoutik vinn zwe mach la isi?

ZENERAL MAKBEF: Bouboul! Tais toi!

SERZAN BOUBOUL: Wi sef! Pardon! Wi Vot Altes!

ZENERAL MAKBEF: Koze Mazor Trankil!

MAZOR TRANKIL: Zot pe gagn teren. Depi ki Li…

ZENERAL MAKBEF: Li…pa koz li ar mwa..Li..Li..Li..A! Mo ti pou al zoure.

MAZOR TRANKIL: Bann Rouspoutik pe soutenir li. Yangkidola per ki zot zot pe donn baking move souval.

MAZOR KASKONTOUR: Akoz samem si nou konn dres papie nou kapav gagn soutien total Rouspoutik. Si nou donn zot garanti, zot pou les Lipotik tonbe. Zot prefer gagn zafer ar gouvernman. Si nou kas tou relasion ar Yangkidola, mo sir Rouspoutik pou donn nou led ki nou bizen pou konsolid nou pouvwar.

SERZAN BOUBOUL: Samem mo ti pe dir. De lekip Rouspoutik kapav vinn zwe.

ZENERAL MAKBEF: Bouboul, si to ouver to labous ankor enn fwa, mo…mo…mo fer twa manz enn boul foutborl.

MAZOR TRANKIL: Vot Altes. Nou kapav gagn tou soutien ki nou bizen alenteryer nou pei.

ZENERAL MAKBEF: Ki to’le dir?

MAZOR TRANKIL: Lepep ankor kontan ou. Li pe grongn-grongne parski somaz pe monte, lavi pe vinn ser, manze pe koumans manke dan bann laboutik. Si nou reysi rezoud sa bann problem la, nou pa pou bizen led okenn pwisans etranzer.

ZENERAL MAKBEF: San led bann pwisans etranzer nou pa kapav fer nanye. Bizen lamone! Bizen zarm!

MAZOR TRANKIL: Donn dizef! Pran bef!

ZENERAL MAKBEF: Ki to dir? Mo enn bef?

MAZOR TRANKIL: Non sef!

ZENERAL MAKBEF: Sef enn bef!

MAZOR TRANKIL: Vot Altes, bann pwisans etranzer explwat nou febles. Zot donn nou enn dizef, zot pran enn bef. Nou bizen redwir nou depandans.

ZENERAL MAKBEF: Redwir nou depandans! Ki tole dir?

MAZOR TRANKIL: Si nou redwir… Si nou redwir nou bann depans prestiz?

ZENERAL MAKBEF: Depans prestiz! Kot ena depans prestiz. Okontrer nou pe amenn enn lavi senp. Peyna okenn lix. Abon! To’le dir ki mo kouronnman ti enn depans prestiz? Akoz enn zanfan lepep finn vinn Anperer to apel sa depans prestiz. Akoz mo ena enn ti pale enperyal to apel sa depans prestiz… Ala rekonpans ki mo gagne pou tou sa sakrifis ki mo pe fer pou mo pei.

MAZOR TRANKIL: Non Vot Altes! Pa sa…

MAZOR KASKONTOUR: Mazor Trankil aret fatig latet nou Anperer. To ankor ena enn lespri kolonize. Vot Altes! Ou ena rezon. Pou fer respekte nou dinite, pou amen devlopman, nou bizen led enn gran frer. Samem ki apel enternasionalis-sosialis-imanis. Fer mwa konfians. Gouvernman revolisioner Rouspoutik pa pou ezite pou ed gouvernman revolisioner nou pei.

ZENERAL MAKBEF: Be Mazor Kaskontour, zot pe ed sa fatra, sa tret Lipotik.

MAZOR KASKONTOUR: Si nou kas relasion ar Yangkidola, zot pou apiy zis nou.

ZENERAL MAKBEF: To sir sa Mazor Kaskontour?

MAZOR KASKONTOUR: Vot Altes, mo donn ou garanti.

ZENERAL MAKBEF: Eski zot pou retourn Lipotik pou ki lepep isi ziz li?

MAZOR KASKONTOUR: Mo sir pa pou ena okenn problem.

ZENERAL MAKBEF: Mazor Kaskontour! Mo panse to enn dimoun lwayal… Dir mwa enn kou. Lontan to ti foul dakor ar Kapitenn Lipotik. Kifer aster to finn sanze.

MAZOR KASKONTOUR: Vot Altes. Mo lwayote li anver ou. Ou lennmi se mo lennmi.

ZENERAL MAKBEF: Dis lor dis!… Mazor Trankil ki to ena pou dir?

MAZOR TRANKIL: Nanye Vot Altes!

ZENERAL MAKBEF: Aster mo trouve ki to pe vinn saz… To enn bon garson … to mank experyans. Fer mwa konfians. Mo kone ki plis meyer pou nou pei… Personn peyna nanye ankor pou azoute. Bann lezot minis pa finn koze. Twa Boultang? Ki manier to Minister Lapes?

BOULTANG: Tou pe mars bien. Enn sel ti problem. Akwariom Nasional pou kout boukou pli ser ki nou ti panse. Nou pou bizen enn som siplemanter.

ZENERAL MAKBEF: Komie?

BOULTANG: Pa boukou … zis dis milion!

MAZOR TRANKIL: Dis milion!

ZENERAL MAKBEF: Wi Mazor Trankil!

MAZOR TRANKIL: Nanye!

ZENERAL MAKBEF: An! Be kifer depans pe depas prevision?

BOULTANG: Pri materyo pe kontinie monte.

ZENERAL MAKBEF: Bann fourniser pa pe trike?

BOULTANG: Non Vot Altes. Tou materyo pe fourni par Magazen Deta ki dirize par Minister Komers… Minis Komers pa la… Li anmision pou negosie ar fourniser enternasional.

MADAM MAKBEF: Get sa! Mo ti pou al bliye enn zafer enportan… Ena konferans enternasional lor kondision bann fam. Finn envit enn delegasion nou pei. Mo kone ki li mo devwar diriz sa delegasion la me mo pa pou kapav ale.

ZENERAL MAKBEF: Kifer mo gate?

MADAM MAKBEF: Mo peyna enn sel bon lenz pou mete. Mo pa kapav ariv laba kouma enn jangli. Bizen mazinn repitasion mo pei.

ZENERAL MAKBEF: Fer enn ti letour Paris ek Londres. Swazir seki to bizen… Met lor mo kont.. Pran osi bann zoli bizou. Fale ki dan sa konferans la tou bann delege zot lizie sorti gro-gro. Fale zot tou realize ki kalite zoli bann fam zoli dan nou pei… Pa ezite divan okenn depans… Pa bliye tomem pou anbasadris nou pei… Kifer to tris?

MADAM MAKBEF: Mo leker sere kan mo panse ki mo pou bizen kit twa tousel.

ZENERAL MAKBEF: Nou peyna drwa pans noumem. Pei avan tou. (Tou bann minis tap lame.)… Mersi, mersi mo bann frer… Mo gate, nou ena enn mision pou akonpli. Mem si nou soufer li pa enportan. Seki enportan se prestiz nou pei dan lemonn. Pa bizen to sagren.

MAZOR KASKONTOUR: (Get so mont.) Vot Altes! Nou pou bizen reservwar delegasion Rouspoutik dirize par so minis zafer etranzer.

ZENERAL MAKBEF: Ankor travay!… Kot Sooklall?

MAZOR KASKONTOUR: Sooklall?

ZENERAL MAKBEF: Wi Sooklall, sef Protokol.

MAZOR KASKONTOUR: Ah Sooklall! Mo fer apel li?

ZENERAL MAKBEF: Wi, mo’le li prezan dan diskision. Li enn gran soutien pou mwa.

MADAM MAKBEF: Gate, tomem to finn donn li konze. Mo pa konpran kifer to kontan li koumsa.

ZENERAL MAKBEF: Kan zot pou konpran! Sooklall limem senbol lepep. Mo kontan Sooklall, savedir mo kontan lepep. Fer apel li. Dir li kannsel so konze. Mo bizen li… Bon Mazor Kaskontour, fer delegasion Rouspoutik rantre. Mo’le ki tou dimoun reservwar zot bien… To finn bien konpran Mazor Trankil! Fale pa fer okenn fo pa.(Mazor Kaskontour sorti agos) Gate kan to pou bizen parti pou al dan konferans la? (ar Madam Makbef)

MADAM MAKBEF: Dan de semenn.

ZENERAL MAKBEF: De Semenn!

MADAM MAKBEF: To pa paret kontan.

ZENERAL MAKBEF: Kontan! To’le mo kontan kan to pe kit mwa …. Komie letan to pou absan?

MADAM MAKBEF: Enn semenn!

ZENERAL MAKBEF: Enn semenn!

MADAM MAKBEF: Si to’le, mo pa va ale. Mo va fer ranplas mwa.

ZENERAL MAKBEF: Non! non! non! To bizen ale. To ena to devwar vizavi to pei. Mem si mo ena pou soufer, pa fer nanye. Okontrer mo sigzere ki to ale dime. Koumsa to va gagn plis letan pou prepar twa pou konferans la. Apre li ti pou enn bon zafer pou nou pei si to profit lokazion pou vizit enpe pei pou ki kan to retourne nou kapav benefisie ar to experyans. Ki to dir Mazor Trankil?

MAZOR TRANKIL: (Silans)

ZENERAL MAKBEF: Mazor Trankil!

MAZOR TRANKIL: Wi Vot Altes!

ZENERAL MAKBEF: Ki to panse? Mo ena rezon, mo pa ena rezon?

MAZOR TRANKIL: Ou ena rezon Vot Altes (ironik)

ZENERAL MAKBEF: (Ar Madam Makbef) To trouve, tou dimoun dakor ar mwa. Mo va prepar to depar pou dime … Enn sef bizen konn fer sakrifis pou so pei. Malsans Sooklall pa la pou konsey mwa… Mazor Trankil, eski to kwar mo bizen diboute ek mars ver delegasion la? Usa mo bizen res lor mo tronn, fer zot vinn fer reverans divan mwa?

MAZOR TRANKIL: Ou, ou Anperer nou pei. Sef delegasion Rouspoutik li zis enn senp minis. Li normal ki ou bizen res dan ou plas pou montre ou siperyorite.

ZENERAL MAKBEF: To sir sa pa pou ofans zot?

SERZAN BOUBOUL: Vot Altes, zot kapav refiz avoy de lekip foutborl. Ki pou ariv nou gran spektak kiltirel?

ZENERAL MAKBEF: Trap mwa avan mo bez li.

MAZOR TRANKIL: Bouboul, li pa enn kestion boul, li enn kestion dinite nasional.

ZENERAL MAKBEF: To ena rezon Mazor Trankil. Mem si zot pli for ki nou, zot bizen respekte nou dinite nasional! Zot bizen mars ver mwa, fer bann reverans protokoler, zot bizen… (Amemtan delegasion Rouspoutik rantre par laport agos akonpagne par Mazor Kaskontour. Zeneral Makbef vit-vit leve, li avans ver zot e ouver so lebra bien gran, fer akolad ar sef delegasion, lerla ar toule-senk manm delegasion. Dan lagam akolad li may Mazor Kaskontour, li realiz so erer, fer enn zes degoute, retourn ver sef delegasion). Misie Kamarad Minis Afer-etranzer, li enn gran plezir pou mo lepep, mo gouvernman, mo fam – Madam Kamarad Enperatris-Minis Kondision Femininn – ek momem pou resevwar lor nou later ospitalie imanis-sosialis bann zanfan senser ek devwe gran patri sosialis-imanis-enternationalis.

MINIS ROUSPOUTIK: (Ar enn aksan etranze, roul bann “r”) Mo pe amenn ar mwa enn mesaz solidarite, lape, korperasion ek fraternite lepep ek gouvernman mo pei. Mo porter enn mesaz personel ki Misie Kamarad Prezidan omnisian ek omnipwisan mo pei finn avoy ou Altes enperyal. Li finn dir mwa dir ou ki li apresie boukou ou politik netralis-sosialis-imanis-enternasionalis. Ou desizion pou fou deor bann reaksioner finn bien aplodi par lepep Rouspoutik.

ZENERAL MAKBEF: Zot konn mwa?

MINIS ROUSPOUTIK: Vot Altes, ou non dan labous ek leker tou sitwayen nou pei. Dan bann lekol, nou finn desid pou entrodir enn liv ki pou retras ou lavi ek ou gloriez revolision. Dayer Misie Kamarad Prezidan nou pei finn dir mwa envit ou pou enn vizit ofisiel dan nou pei pou ki nou kapav reser bann lien istorik ant nou de lepep ek nou de pei.

ZENERAL MAKBEF: Be kifer gouvernman ou pei finn donn azil politik Kapitenn Lipotik?

MINIS ROUSPOUTIK: (Pa ti atann enn kestion osi direk.) Hen! Be … (Li tourn ar so bann konseye. Zot mim enn ti konversasion.) Kapitenn Lipotik finn reysi anbet anbasader nou pei. Dayer kan nou finn konn laverite nou finn desid pou limoz li. Akoz samem mo finn vini personelman pou explik ou sitiasion ek pou garanti ou ek ou gouvernman nou soutien enkondisionel. Pou montre ou nou bonn volonte nou finn obliz Kapitenn Lipotik kit nou pei.

ZENERAL MAKBEF: (Ar satisfaksion) Ah!… Be kot li ete?

MINIS ROUSPOUTIK: Li finn sove, li finn al Yangkidola.

ZENERAL MAKBEF: Yangkidola!

MINIS ROUSPOUTIK: Bann Yangkidola reaksioner finn aste li. Zot pe ed li pou ranvers ou. Me pa traka nou Servis Sekirite pe okip li.

ZENERAL MAKBEF: Ki ou ole dir?

MINIS ROUSPOUTIK: Chak! Chak! (Ar so lame lor so likou li fer mouvman koumadir pe koupe ar razwar.)

ZENERAL MAKBEF: Chak! Chak! (Li fer mem mouvman) Zoli lide! Chak! Chak!

SERZAN BOUBOUL: Misie Kamarad Minis Afer Etranzer, ou pou avoy de lekip pou mach sa semenn la?

MINIS ROUSPOUTIK: De lekip! Nou kapav avoy dis si ou’le.

SERZAN BOUBOUL: Dis! Be… Kimanier pou fer zot tou zwe anmemtan?

ZENERAL MAKBEF: Bouboul! Mo kwar enn boul finn tom lor to latet.

SERZAN BOUBOUL: Wi Vot Altes!

MINIS ROUSPOUTIK: Gouvernman Yangkidola pe arm bann mersener pou ranvers ou pouvwar lezitim popiler sasialis-imanis. Dapre nou servis sekre zot pou servi baz militer lor Mola pou fer enn landing. Lape ek stabilite menase.

MAZOR TRANKIL: Vot Altes! (Li al koz dan so zorey.) (Zeneral Makbef redi. Trouve lor so figir ki li pa dakor).

ZENERAL MAKBEF: Mazor Trankil. Res trankil.. To pa kone li malelve koz dan zorey divan dimoun. Delegasion Rouspoutik finn vinn isi ar enn mesaz solidarite, led, lape, korperasion ek fraternite … To bann soupson zot san fondman… (Ar Minis Rouspoutik) Eskiz sa ti ensidan la… Mo antoure ar bann enkonpetan … Mazor Trankil, to responsabilite se lagrikiltir ki enn fayit. Prodiksion finn diminie, pri pe monte, ena peniri… Olie to okip lagrikiltir, olie to fer bann pares travay, to ole okip sekirite… Sekirite enteryer ek exteryer sa mo problem sa…

MINIS ROUSPOUTIK: Si ou permet mwa Vot Altes. Mo finn vini ar enn propozision ferm. Nou okouran bann difikilte ekonomik ou pei. Mo gouvernman ena enn propozision pou fer ou gouvernman. Nou dispoze avoy enn gran kargezon manze dan ou pei. Anplis nou ofer ou nou bann exper anmatier agrikol… Si neseser nou kapav vann ar ou gouvernman pou enn pri derizwar bann trakter spesial pou prodiksion ek rekolt dible.

MAZOR TRANKIL: Me nou pa prodwir dible; nou prodwir ek manz diri isi.

ZENERAL MAKBEF: Mazor Trankil. To pa trouve ki to latitid li reaksioner. To pe anpes developman enternasionalis-sosialis-imanis. (Li telman ankoler ki li rekoumans touse e trangle. Li larg lekor dan lebra so fam. So bann minis tini li, lev li al poz li lor so tronn.)

MADAM MAKBEF: Mo finn dir zot ki so lasante frazil. Fale pa kontredir li (Li al tap-tap so ledo) Kalme twa gate… Misie Kamarad Minis Afer Etranzer… Aksepte exkiz mo mari… Li fatige! Li travay tro. Mo sir ki li dakor ar ou me mo pa kwar ki li bon ki sa sesion travay la kontinie. Mo kwar li meyer ki nou fixe enn nouvo renion pou dime. Son Altes Enperyal bizen repoze.

MINIS ROUSPOUTIK: Madam Kamarad Enperatris-Minis Kondision Femininn se ar gran tristes ki mo trouv soufrans flanbo revolision. Nou diskision pa plis prese ki lasante Son Altes Enperyal… Sel zafer nou bizen azir vit. Sinon bann Yangkidola pou profit maladi… pardon… endispozision gid ek far revolision pou fann zot pikan.

SERZAN BOUBOUL: Si lepep pa gagn zot spektak kiltirel zot kapav sayde ar Lipotik. Sa pa kapav atann.

MADAM MAKBEF: To ena rezon Serzan Bouboul. Amenn delegasion dan to biro pou okip sa.(Bouboul ek delegasion Rouspoutik fer bann reverans e lerla zot sorti...) Mazor Trankil, kifer sak-fwa to provok lokoler mo mari?

MAZOR TRANKIL: Mo fer mo devwar selon mo konsians Madam!

ZENERAL MAKBEF: To trouve kouma li rezenbe?

MAZOR TRANKIL: Non Vot Altes. Ou kone ki mo finn touzour azir selon ou dezir. Mo kwar li mo devwar dir ou ki mo panse sirtou kan mo kone ki dimoun pe mal konsey ou.

ZENERAL MAKBEF: (Kouma enn zanfan gate patetik.) Ala li rekoumanse!

BOULTANG/MAZOR KASKONTOUR: Mazor Trankil, li pa ler pou diskite. Nou Anperer pa pe santi li bien.

MAZOR TRANKIL: Zot, zot anvi res trankil. Mwa mo finn ase res trankil.

MADAM MAKBEF: Be ki tole?

MAZOR TRANKIL: Mo pa dakor ki nou met nou desten dan lame etranze. Nou kapav rezoud nou problem si nou ena volonte.

MADAM MAKBEF: Dapre twa nou pa ena volonte.

MAZOR TRANKIL: Nou pa pe fer seki bizen fer.

MAZOR KASKONTOUR: To pe kritik nou travay?

MAZOR TRANKIL: Eski nou pe fer seki bizen fer?

MAZOR KASKONTOUR: Bizen fer! Bizen fer ! Ki bizen fer?

MAZOR TRANKIL: Mo finn deza soumet enn dokiman ki exprim mo lide klerman. Zot finn pran lapenn lir li?

BOULTANG: Sa kouyonad la? Li pa vo papie lor ki finn ekir li. Bel bel lide me mo bann exper finn dir mwa ki to plan relans ekonomik li pa realis… To bann lide lor
liberte ek demokrasi, li sibversif. Sa pou amenn dezekilib ek dezord. To plan tro politik. Seki bizen se disiplinn ek sakrifis.

MAZOR KASKONTOUR: Mo trouv sa plan la reaksioner. To kwar ki kapav devlope san enn gran frer sosialis-imanis? To konsepsion ideolozik li bankal, li ti-bourzwa, li ignor enternasionalis-sosialis-imanis, kouran progresis dan lemonn modern. Kot kapav fer sosialis dan enn sel pei?

MADAM MAKBEF: To pa onte to pe lager kan nou Anperer malad.

MAZOR TRANKIL: Madam depi kan ou finn vinn enterpret nou Anperer?

MADAM MAKBEF: Mo peyna kont pou rande ar twa. Li mo devwar soutenir ek defann mo mari.

ZENERAL MAKBEF: Bien koze gate! To tousel kapav dres li.

MAZOR TRANKIL: Zeneral … Pardon. Vot Altes (ironik). Nou pei dan enn sitiasion grav. Pa ler pou perdi letan lor bann problem segonder.

MAZOR KASKONTOUR: Sitiasion grav akoz twa. Si to ti fer to travay kouma bizen, olie perdi to letan ar teori, pa ti pou ena problem. Veritab problem se twa. Lapratik kamarad, sa ki to bizen aprann.

MADAM MAKBEF: (Ar Zeneral Makbef) Gate! Pa ekout so bann gran-gran koze. Tou so zoli teori se zis parski li zalou to pouvwar. Li ti pou kontan pran to plas lor tronn ek lor… to lili.

ZENERAL MAKBEF: Kisasa! (Li leve toutswit)

MADAM MAKBEF: Mo pa finn dir twa nanye gate parski mo pa ti ole fatig to latet. Li finn rod fer galan ar mwa.

MAZOR TRANKIL: Mansonz! Mansonz!

BOULTANG/MAZOR KASKONTOUR: Shame! Shame

(Enn dezord – Tou dimoun pe koz anmemtan)

MADAM MAKBEF: So lespri bien malsen. Li kone komie mo kontan twa. Li finn vinn rakont zistwar lor twa… Bann zistwar terib… ayo, mo prefer pa koze. (Li fer sanblan li pe plore.)

BOULTANG/MAZOR KASKONTOUR: Shame! Shame!

MAZOR TRANKIL: Vot Altes, pa kwar sa. Laverite se…

ZENERAL MAKBEF: Trankil! Trankil! Pa azout nanye lor mo soufrans ki deza pe pez lor mwa kouma enn montagn… Bizen pran enn desizion toutswit?

MAZOR TRANKIL: Les mwa omwen donn mo version.

MAZOR KASKONTOUR: To pa finn fer nou Anperer ase dimal? To’le tourn kouto la dan so blesir. Mo propoze fer fiziy li!

MADAM MAKBEF: Non!… Sa enn pinision tro dous. Les li dan mo lame. Mo ena enn pli bon lide pou ranz so kari.

(Tou lalimier lor lasenn tengn. Lasenn plonze dan lobskirite. Enn spotlayt alime, montre nou Sooklall dan enn kwen lasenn.)

ENN DIMOUN DAN LODIANS: Eta piaw! Ki to pe fer la?

SOOKLALL: Mo finn desid pou pran konze permanan… Pa kapav res dan sa kavern Ali Baba la. Bizen ena fiel pou res dan sa lanfer la. Bann la pe manze ant zot kouma bann reken afame. Kout kouto dan ledo, sa lor meni toulezour. Deor lafen pe amar trip. Kisannla ti dir sa? “Trip Sere, Lagorz Amare!” Lipotik exper lor fer koustik finn fini form enn gouvernman anekzil. Dirizan Yangkidola finn donn li tou baking. Pitay pe fane kouma konfeti. Isi Kaskontour pe debrouy so difil. Li exper lor vey tonbaz. Paret koumadir so sime kler. Li finn fini vinn nimero trwa… Ki zot dir? … Kisannla nimero de?… Zot pa finn trouve. Kondision femininn pe amelior so pozision. Liberasion beta! Ki zot ti kwar? Sa, so deziem pa ankor ne. Enn larme pa ase pou tengn so dife. Pov Mazor Trankil! Li finn tom dan so piez. Tou bann ki finn refiz fer li plezir finn fini parey… Kimanyer mo’nn sape? Mo pa finn sape. Mo finn konn fer li plezir… Zot pale kwar mwa? Ki mo pou dir zot? Tou manier sa li enn zafer prive … Be kifer mo pe koze? Si li ti anvi fer so tralala zis pou so plezir personel mwa mo ti pou bos tayt. Me kan tralala finn vinn taktik politik, mo kwar prive ek piblik finn melanze. Mazor Trankil li tro prop e li tro kwar dan prensip… Ala aster li pou pas kord. Mo ti dir li pa kapav fer okenn sanzman par andan. Tou finn tro pouri. Bizen kraze pou rekonstrir! Pou mwa ena enn sel solision. Tir‚ depi isi. Sirman zot pe panse ki, kouma lera ki pe kit bato ki pe koule, mo pe tire. Mo pa dimann zot seki zot panse. Kan tou sa natak la finn fini, kikfwa nou pou zwenn. Salam (Li sorti.)

(Spotlayt ekler enn santer ar so lagitar. Li sant “Kaise Belona”)

Enn peser ki so lalinn san lamson,
Enn kouper ki so laserp pa fite,
Planter ki so later ipoteke
Dan enn lemonn ki pa pe tourn bien ron.
Kaise belona do koko?

Enn lalanp ki napeyna petrol,
Enn labouzi ki napeyna lames,
Enn loto ki pe dibout lor de kes
Dan enn lemonn kot tou finn vinn bien drol.
Kaise belona do koko?

Dan enn vilaz kot karya pe fer nik,
Dan enn vilaz kot bann vie pe plore,
Dan enn maray kot zanfan pe kreve
Dan enn lemonn kot jab pe fer piknik.
Kaise belona do koko?

Kan nou zanfan oblize bes latet,
Kan pie kiltir raport bann fri amer,
Kan konesans pe fer dimoun vinn fier
Dan enn lemonn kot reken pe fer fet.
Kaise belona do koko?

Kan labrim pe anpwazonn gramaten,
Kan lalinn pe zet lonbraz lor soley
Kan montagn pe tranble kouma enn fey
Dan enn lemonn kot dimoun mor defen.
Kaise belona do koko?

Dan enn pei kot enmi fer mari,
Kot vale etranze pe dirize,
Kot dinite, respe finn anvole
Dan enn lemonn kot bann fri pe pouri.
Kaise belona do koko?

AK 3

Mem dekor ki Ak I ek II. Madam Makbef ek Mazor Kaskontour pe koze.

MAZOR KASKONTOUR: Vot Altes madam Enperatris, ou kone ou kapav fer mwa konfians. Mo finn prouv mo lwayote anver ou ek ou mari.

MADAM MAKBEF: Zame mo finn soupsonn twa. Mo zis soke par seki to pe dir mwa. Mwa zame mo finn pans enn zafer parey.

MAZOR KASKONTOUR: Mo pe sey trouv enn solision politik pou rezoud enn problem ki pe anpire.

MADAM MAKBEF: Dan ki fason li pe anpire Mazor Kaskontour?

MAZOR KASKONTOUR: Ou finn lir sa trak sibversif ki pe sirkile dan pei depi semenn dernier?

MADAM MAKBEF: Non. Ki ena ladan?

MAZOR KASKONTOUR: Lipotik pe dimann popilasion souleve kont nou Anperer. Ena enn long paragraf lor ou. Bann latak personel.

MADAM MAKBEF: Eski mo mari kone?

MAZOR KASKONTOUR: Mo finn prefer pa dir li nanye. Depi enn tan ou kone li nepli kapav tini presion. Kouma enn ti problem lev latet li koumans kime ar laraz. Apre li tom san konesans. Mo prefer evit donn li plis traka. Dan enn sitiasion parey bizen pran bann desizion ferm. Zafer prese. Pa kapav perdi letan. Zis nou de…

MADAM MAKBEF: Nou de! Ki to’le dir?

MAZOR KASKONTOUR: Oumem nimero de dan pei. Mwa mo nimero trwa dan yerarsi. Kouma nimero enn endispoze li normal ki nimero de ranplas nimero enn ek nimero trwa ranplas nimero de… (ezite) ziska ki nimero enn geri.

MADAM MAKBEF: Eski nimero enn dakor?

MAZOR KASKONTOUR: Nimero de plis kapav persiad li.

MADAM MAKBEF: Bann lezot minis?

MAZOR KASKONTOUR: Mo finn fini koz ar zot. Zot tou dakor. Li enn kestion sirvi… Mo finn zwenn anbasader Rouspoutik. Li osi li trouve ki si pa pas alatak vit sitiasion pou pouri plis. Rezilta: Nou nepli pou kapav kontrol sitiasion ditou. Vot Altes, lakle dan ou lame.

MADAM MAKBEF: Mo lame? Dan lame enn fam? To kwar ki bann zom pou aksepte ki direksion dan lame enn fam?

MAZOR KASKONTOUR: Sa bann prezize zom-fam finn fini disparet. Okontrer enn fam li pou enn pli bon senbol inifikater. Otomatikman nou pou ralie 50% nou popilasion. Bann zenn zan ki toultan kontan vener zoli fam pou swiv lizie ferme.

MADAM MAKBEF: To kwar sa?

MAZOR KASKONTOUR: Mo pa kwar! Mo sir! Tou bann zenn zan reve pou gagn enn fam kouma ou. Dan zot leker oumem fam model, fam ideal. Si ou dir zot marse zot pou marse. Pou bann vie ou senboliz fertilite, labondans.

MADAM MAKBEF: Fertilite! Labondans!

MAZOR KASKONTOUR: Fam, samem Laxmi! Li lalimier dan lakaz. Aster mazine kan sa lalimier la koumans ekler pei. Fam reprezant stabilite ek lamour. Pei bizen stabilite ek lamour. Akoz samem mo kwar ki se ar ou prezans e ar ou lenflians ki nou kapav bar Lipotik ek so bann konploter.

MADAM MAKBEF: Kanpagn Lipotik pe morde?

MAZOR KASKONTOUR: Normal so kanpagn pe morde. Li pe atake. Li finn gagn foul baking Yangkidola e li pe fann lamone. Nou pa pe mem kont-atake. Nou lor defansiv. Ou kone ki dimoun mars ar seki for!

MADAM MAKBEF: Kifer lepep finn sanze? Zot ti foul dakor ar nou kan nou ti ranvers lerwa. Mo mari ti vinn zot ero, zot Zoro, zot bondie. Kifer zot finn sanze?

MAZOR KASKONTOUR: Lepep swiv kouma enn troupo. Nou Anperer nepli enspir zot. Lipotik pe promet zot later, travay, manze, ledikasion gratis e meksinn gratis. Dimoun finn tom dan so piez. Lipotik ena mem enn stasion radio klandesten. Toulezour li koz ar dimoun dan zot lakaz.

MADAM MAKBEF: Be kifer nou pa fer parey. Anou itiliz radio ek television pou fer nou propagann.

MAZOR KASKONTOUR: Dimounn nepli ekout nou radio. Bann program radio klandesten Lipotik plis nisa. Dimoun prefer ekout li.

MADAM MAKBEF: Be kifer nou pa brouy so lemision?

MAZOR KASKONTOUR: Nou finn seye ar bann laparey ki gouvernman Rouspoutik finn donn nou. Lipotik so lekipman plis perfeksione. Detout fason nou laparey finn kase. Depi de semenn nou pe atann piesderesanz.

MADAM MAKBEF: Anou servi larme pou kraz zot.

MAZOR KASKONTOUR: Kisannla?

MADAM MAKBEF: Tou seki pe ekout program Lipotik!

MAZOR KASKONTOUR: Larme divize. Ena partizan Lipotik. Zot pe koumans grongne. Zot kwar ki Lipotik tousel ena kapasite amenn stabilite dan pei. Ena bann partizan Mazor Trankil.

MADAM MAKBEF: Mazor Trankil! Me li nepli la!

MAZOR KASKONTOUR: So lekor nepli la… me so lespri bien prezan.

MADAM MAKBEF: Be mazorite lwayal ar nou.

MAZOR KASKONTOUR: Samem gro problem! Mo kwar nou anminorite. Si nou pa azir vit nou zafer pa pou bon. Sak minit ki pase pe agrav nou pozision. Sel solision… (Tann enn tapaz pa)

MADAM MAKBEF: Shouut! Kikenn pe vini!

MAZOR KASKONTOUR: Reflesi lor seki mo finn dir ou.

(Zeneral Makbef rantre par laport adrwat. Li finn met enn dezabiye lor so pizama, pantouf dan lipie, enn bone lor latet)

ZENERAL MAKBEF: (Enn ton plengn-plengne) Gate… Kifer to finn kit mwa tousel?

MAZOR KASKONTOUR: Bonzour Vot Altes. Eski ou santi ou enpe bien?

ZENERAL MAKBEF: (Ar lotorite) Enpe bien? Mo tre bien! Zot anvi mo mor pou zot pran mo plas?

MADAM MAKBEF: (Al ver li e kares so lazou) Kifer to koz koumsa gate? To kone nou tou bien kontan twa.

ZENERAL MAKBEF: (Ton plengn-plengne) Mo fatige. Mo dekouraze. Dimoun tro nimakaram. To’nn tande seki sa salte Lipotik pe dir lor nou.

MAZOR KASKONTOUR: Pa pran sa kont Vot Altes.

ZENERAL MAKBEF: (Ar koler, otoriter) Pa pran zot kont? Zot pa pran nanye kont. Akoz samem nou pei dan sa bez la. Zot tou bann enkonpetan. Bann enkapab. (Li tourn ver so fam e adopte enn ton plengn-plengne) To trouve mo gate, akoz sa bann la komie mo bizen soufer? (Li resanz ton e sanfwala li koz ar koler) Mo pou kraz zot, mo pou  desir zot, mo pou detrir zot … mo… mo…mo…

MADAM MAKBEF: Wi mo gate. Enn ti problem pasaze sa. Tou pou korek biento.

ZENERAL MAKBEF: Zis to tousel mo kapav fer konfians. Bann lezot la zot bann oportinis, bann zalou, bann anbisie.

MAZOR KASKONTOUR: Vot Altes!

ZENERAL MAKBEF: (San mem get li) To ankor lamem twa?

MADAM MAKBEF: Get sa gate. Retourn dan to lili. Dokter finn dir twa res lor lili.

ZENERAL MAKBEF: Bann dokter! Zot tou bann fos! Zot tou bann fos! Zot pa konpran nanye. Zot nek donn meksinn. Mo vant finn vinn kouma letazer lafarmasi… Mo prefer mo konseye spiritiel.

MADAM MAKBEF: Zot kone ki bon pou twa. Zot pou geri twa.

ZENERAL MAKBEF: Zot pa konpran nanye. Tanka-mwa bizen fiziy zot tou. Zot nek pans kas. Pa mwa ki malad. Pei ki malad. Dimoun finn vinn pagla. Zot pe ekout propagann bann tret. Larme ki malad. Kaskontour ar so gran lagel pa pe kapav met lord ek disiplinn dan larme. Enkapab! Zot tou bann enkapab. Lepep malad, larme malad, lekonomi malad, bann sef malad… Apre sa zot gagn toupe donn mwa meksinn.

MADAM MAKBEF: Kalme twa!

ZENERAL MAKBEF: Ena enn sel solision. Nou bizen kas tou lakor ar Rouspoutik. Yangkidola se nou veritab alye. Mo finn mal fer ekout Kaskontour. Si mo pa ti ekout li, zordi mo ti pou ena baking Yangkidola. Lipotik pa ti pou kapav fer so dezord.

MAZOR KASKONTOUR: Vot Altes!

ZENERAL MAKBEF: Sel solision! Gate, mo ena enn mision spesial pou twa. Pran enn delegasion al Yangkidola. Dir zot ki nou regret nou erer. Nou pou fou bann Rouspoutik deor e nou pou repran Kotsa pou donn zot. Garanti zot tou fasilite ki zot bizen.

MAZOR KASKONTOUR: Vot Altes!

ZENERAL MAKBEF: Fer dir Anbasader Rouspoutik ki li ena 24er pou ki li ek so bann konseye kit pei. (Li mont lor podiom, li al asiz lor so tronn). Apartir zordi nepli pou ena minis. Mo tousel pou dirize. Tou minister pou sou mo kontrol. Sel solision se enn pouvwar for. Donk bizen enn zom for, enn zom ki kapav enpoz so volonte… Enn zom for…for…for…kouma mwa. (Li gagn enn kriz touse. Personn pa avans ver li. Madam Makbef diboute‚ get li.) Mo tousel kapav sov lasitiasion. Mo enn zom providansiel. Mo tousel kone ki bizen fer. Mo tousel ena lespri ek experyans. Mo tousel kone, mo tousel kapav… Mazor Kaskontour!

MAZOR KASKONTOUR: Vot Altes!

ZENERAL MAKBEF: Reyni leta-mazor larme. Mo bizen koz ar zot. Zot pou ekout mwa.. Mo finn fini dir Lipotik mo aksepte negosie ar li. Mo aksepte fer li vinn mo premie-minis avek plen pouvwar. Bizen rekonsiliasion nasional. (Koumadir enn dimoun ki dan enn rev, li leve, desann depi podiom mars ver laport adrwat.) Nou bizen viv dan lape, lakorite, larmoni, fraternite … Mazor Trankil! Kot Mazor Trankil?

MADAM MAKBEF: Gate, kifer to koz koumsa! To kone Mazor Trankil ti komet enn gran traizon…

ZENERAL MAKBEF: Mo’le Mazor Trankil, mo’le Sooklall. Sooklall, Sooklall kot twa? (Kouma enn zanfan gate, li ena sanglo dan so lavwa) Sooklall… (li baye) Mo pe gagn somey… Bonswar… Mo bizen konsilte mo konseye spiritiel. (Li sorti adrwat.)

MAZOR KASKONTOUR: Ou pa dakor ar mwa ki napeyna lot solision?

MADAM MAKBEF: Mo pa sir mo pou kapav…

MAZOR KASKONTOUR: Pa bizen ou trakase … Nou bizen ou kouma enn senbol pou donn lenpresion ena enn gran sazman dan kontinwite. So lenpak sikolozik pou enportan. Enn fam alatet nou pei! Mo sir nou pou ralye mazorite. Pa trakase. Mwa mo pou la pou soutenir ou, pou fer tou travay dir, pou fer ou plezir… pou donn satisfaksion.

MADAM MAKBEF: Be mo mari!

MAZOR KASKONTOUR: Les li gard tit Anperer. Me pran veritab pouvwar dan ou lame. Pouvwar ek bote ansam samem ki pou tir nou dan petren. (Li mars ver Madam Makbef trap so lame.) Fer mwa konfians. Ou pou trouv anmwa enn serviter lwayal. Vini mo montre ou enn zafer. (Li ris Madam Makbef zantiman ver tronn. Madam Makbef pa montre okenn rezistans) Asize! (Madam Makbef asize.) Se sa ou plas. Ou finn ne pou dirize.

(Serzan Bouboul rantre atout vites par laport agos. Ler li trouv sa senn la, li get zot ar etonnman. Madam Makbef ek Mazor Kaskontour zene. Madam Makbef leve depi lor tronn. Ena enn moman silans. Tou dimoun anbarase.).

SERZAN BOUBOUL: Kot nou Anperer?

MAZOR KASKONTOUR: Bouboul mo bon kamarad, mo ena enn zafer serye pou koz ar twa.

SERZAN BOUBOUL: Taler nou koze. Mo bizen koz ar nou Anperer avan.

MAZOR KASKONTOUR: (Paret trakase) Kifer?

SERZAN BOUBOUL: Enn zafer pa korek pe arive. Mo bizen koz ar nou sef.

MADAM MAKBEF: Mo mari bien malad serzan Bouboul. Ou kapav dir mwa ki ena. Fode pa deranz li, fode pa fatig li. Li pou plis malad.

MAZOR KASKONTOUR: Akoz samem mo bizen koz ar twa ansekre. Nou, Madam Enperatris ek momem, nou panse ki si…

SERZAN BOUBOUL: Eski nou Anperer kone?

MAZOR KASKONTOUR: Bouboul mo pe sey fer twa konpran, mo kamarad, ki pa kapav dir li nanye.

SERZAN BOUBOUL: Nou Anperer pourtan finn dir mwa vinn dir li tou.

MADAM MAKBEF: Taler nou dir li. Aster la mo bizen ki ou ou konpran tou.

SERZAN BOUBOUL: Ki ena pou konpran? Mo finn konpran tou!

MADAM MAKBEF: Pa les ou lizie anbet ou. Seki ou kwar kikfwa pa vre…

SERZAN BOUBOUL: Mo finn trouve ar mo lizie. Mo bizen kwar.

MAZOR KASKONTOUR: Bouboul, mo kamarad, mo konn to lwayote anver nou anperer. Me sitiasion pe sanze. To bizen sanze.

SERZAN BOUBOUL: Bizen dir li ki sitiasion finn sanze.

MAZOR KASKONTOUR: Kifer bizen dir li? Anou pran desizion, anou azir, lerla nou dir li.

MADAM MAKBEF: (Sey servi so sarm lor Bouboul) Bouboul, mo kone ou bien kontan mwa e ou bien konton nou Anperer, parey kouma mo bien kontan li ek mo bien kontan ou…

SERZAN BOUBOUL: Pa koz koumsa Madam, ou fer mwa gagn timid.

MADAM MAKBEF: Kifer ou bizen timid. Enn bel zom kouma ou. Ou frengan, ou for, ou zoli.

SERZAN BOUBOUL: Mo… Mo… zoli!

MADAM MAKBEF: A Bouboul! Pa dir mwa ki ou pa kone ou zoli. Mo sir tou bann fam dan nou pei rev ou touleswar.

SERZAN BOUBOUL: (Fer zes enn dimoun ki bien timid me exite.) Madam…

MAZOR KASKONTOUR: Bouboul, to kone sitiasion finn sanze.

SERZAN BOUBOUL: Wi!

MAZOR KASKONTOUR: Donk bizen azir vit?

SERZAN BOUBOUL: Wi!

MAZOR KASKONTOUR: Pa kapav perdi letan?

SERZAN BOUBOUL: Bizen enform nou Anperer vit!

MAZOR KASKONTOUR: (Perdi pasians) Gete Bouboul!

MADAM MAKBEF: (Ar Kaskontour) Les mo koz ar li! Bouboul eski ou kontan nou Anperer?

SERZAN BOUBOUL: Wi Madam!

MADAM MAKBEF: Eski ou anvi so bienet?

SERZAN BOUBOUL: Bien sir Madam.

MADAM MAKBEF: Ou dakor ar mwa ki nou bizen ed nou Anperer?

SERZAN BOUBOUL: Wi Madam.

MADAM MAKBEF: A Bouboul! Ou lizie! Ou lizie zoli… Personn pa finn dir ou sa?

SERZAN BOUBOUL: Wi Madam… Mo’le dir non madam.

MAZOR KASKONTOUR: Bouboul get sa! Eski sitiasion finn sanze?

SERZAN BOUBOUL: Wi mazor.

MAZOR KASKONTOUR: Dan lager kan sitiasion sanze, ki bizen fer?

SERZAN BOUBOUL: (Fer enn zefor pou reflesi) Bizen… Bizen sanz taktik.

MAZOR KASKONTOUR: Eski nou bizen sanz taktik?

SERZAN BOUBOUL: Wi Mazor.

MAZOR KASKONTOUR: Ki nouvo taktik nou bizen anplwaye?

SERZAN BOUBOUL: Nou bizen enform nou Anperer.

MAZOR KASKONTOUR: (Agase) Ayo Bondie!

MADAM MAKBEF: (Zantiman) Ki bizen enform nou Anperer?

SERZAN BOUBOUL: Bizen dir li ki Sooklall enn tret.

MAZOR KASKONTOUR/MADAM MAKBEF: Ki to dir?

SERZAN BOUBOUL: Mo ena prev!

MAZOR KASKONTOUR: Ki prev to ena?

SERZAN BOUBOUL: Sooklall, prefere nou Anperer, finn bien kouyonn tou dimoun.

MADAM MAKBEF: Sooklall! Ki li finn fer?

SERZAN BOUBOUL: (Fier ki li konn plis ki lezot) Toultan mo ti pe dir nou Anperer pa fer li konfians. Olie li ekout mwa, li finn prefer ekout so leker.

MAZOR KASKONTOUR: Ki Sooklall finn fer?

SERZAN BOUBOUL: (Li mem pa ekout kestion Kaskontour. Li kontinie koz ar Madam Makbef). Pou reysi fer so travay malang, li finn konn pas bagou. Nou Anperer finn tom dan so piez. Olie li ekout so bann veritab serviter lwayal, li finn les enn fatra voryen manz so krann. Mo ti kone sa pou arive.

MADAM MAKBEF: Ki finn arive?

SERZAN BOUBOUL: (Li kontinie koze kouma enn dimoun fristre ki pe gagn satisfaksion pou enn fwa dan so lavi). Samem ki arive kan bann gran pa ekout bann piti. Mo ti santi ki pa kapav fer Sooklall konfians. Li enn tro gran triyanger. Li finn servi so lenflians pou met nou Anperer dan siro. Tou seki li ti pe dir, nou Anperer ti pe aksepte. Koumadir enn mazisien, li finn manitiz li, fer li manz tout sort kalite boul, fer li aval tout sort kalite koulev. Li finn konn apiy lor so gran febles. Mo’si
mo ti kapav fer parey. Me li ti prefer Sooklall. Aster gete ki finn arive.

MADAM MAKBEF: Ki finn arive?

SERZAN BOUBOUL: Zame zot ekout mwa. Zot fer koumadir mo enn gon…

MAZOR KASKONTOUR: (Bien otoriter) Serzan Bouboul! Attention! (an Angle ) (Serzan Bouboul drese kouma enn solda divan so sef.) Serzan Bouboul ki finn arive? Enn lord! Koze!

SERZAN BOUBOUL: (Kouma enn zanfan ki pe resit so devwar par ker.) Serzan Bouboul reporting sir! Sooklall tret finn organiz enn bann sibversif. Zot pe kasiet dan montagn. Zot arme ar fizi ek mitrayez.

MAZOR KASKONTOUR: Kot zot finn gagn zarm?

SERZAN BOUBOUL: Plizier santenn solda finn dezert larme ek finn al zwenn zot. Dan sertenn rezion nou pei, bann kazern vid.

MAZOR KASKONTOUR: Kifer zot pe fer sa?

SERZAN BOUBOUL: Zot dir ki zot bann eritie Mazor Trankil. Zot apel zot mouvman “Fron Trankilis”.

MADAM MAKBEF: Ki zot ole?

SERZAN BOUBOUL: Zot dir ki nou finn vann pei ar etranze. Bizen liber pei.

MAZOR KASKONTOUR: Zot mars ar Lipotik.

SERZAN BOUBOUL: Non! Zot dir ki Lipotik ‘si enn tret.

MADAM MAKBEF: Tou dimoun tret! Zis zot ki bon… Sooklall ar zot?

SERZAN BOUBOUL: (Li rilax) Kouma mo ti pe dir ou so leker zame ti ar nou. Mo ti santi sa depi koumansman.

MAZOR KASKONTOUR: Attention! (an Angle) (Bouboul redrese) Kisannla bann lider?

SERZAN BOUBOUL: Ena Sooklall, ena Serzan Sitronel, ena Kapitenn Kanpes, ena Mazor Yapana…. (Li fer enn zefor pou rapel)… Ena Sooklall…

MAZOR KASKONTOUR: Sa to finn fini dir!

SERZAN BOUBOUL: Bizen enform nou Anperer.

MAZOR KASKONTOUR: (Ton otoriter) Serzan Bouboul! Kan enn sitiasion grav ki bizen fer?

SERZAN BOUBOUL: Bizen azir.

MAZOR KASKONTOUR: Avan azir ki bizen fer?

SERZAN BOUBOUL: (Fer zefor pou panse) Bizen fer plan.

MAZOR KASKONTOUR: Kisannla bizen fer plan?

SERZAN BOUBOUL: Sef.

MAZOR KASKONTOUR: Kan sef malad?

SERZAN BOUBOUL: So adzwen.

MAZOR KASKONTOUR: Kisannla adzwen?

SERZAN BOUBOUL: (Get zot koumadir li dan niaz) Madam Enperatris-minis kondision femininn ek oumem.

MAZOR KASKONTOUR: Bien! Se nou ki pou bizen fer plan?

MADAM MAKBEF: (Ar limem) Sooklall mars ar zot? Domaz! Li fer lamour bien.

MAZOR KASKONTOUR: Madam. Mo kwar ou bizen pran ou plas. (Li trap Madam Makbef so lame, akonpagn li ziska tronn. Madam Makbef asize ar lapoz ek lotorite) Koze Madam. Desten nou pei dan ou lame. Nou finn tase ant marto ek lanklim. Bizen dezamors kriz la. Mo trouv enn sel solision. Bizen nou envit larme Rouspoutik vinn ed nou pou konbat bann… reaksioner feodal ki pe rod ranvers nou gouvernman progresis-sosialis-imanis. Lipotik finn brouy latet dimoun. Zot nepli kone kot laverite ete. Larme Rouspoutik kapav fer zot konpran.

MADAM MAKBEF: Be Sooklall?

MAZOR KASKONTOUR: Sooklall ek so bann, zot bann gosis ki obzektivman pe fer zwe ladrwat feodal reaksioner, ennmi lepep, pei, ek lanasion… Bizen kraz tou bann reaksioner.

SERZAN BOUBOUL: Ki nou Anperer pou panse?

MAZOR KASKONTOUR: Bouboul, nou Anperer pou pans parey kouma nou. Mo finn fini koz ar li. Li dakor. Li finn dir mwa fer travay la. Kan to obeir mwa, fer koumadir to pe obeir nou Anperer. To finn bien konpran.

SERZAN BOUBOUL: Wi sef!

MAZOR KASKONTOUR: Mo finn fini dimann larme Rouspoutik entervenir pou sovgard liberte, demokrasi ek progre. Sa li enn entervansion enternasionalis-sosialis. Si nou pa fer sa, pou ena enn envazion Yankidola reaksioner enperyalis-kapitalis-fasis.

SERZAN BOUBOUL: Wi sef!

MADAM MAKBEF: Be mwa, ki mo rol dan tousa?

MAZOR KASKONTOUR: Fer seki dir ou e tou pou pas bien. Oumem senbol nou nouvo pouvwar. Ar ou sourir, ar ou tandres feminen, ar ou sarm revolisioner ou bizen gagn leker tou dimoun pou zot soutenir nou lalit.

MADAM MAKBEF: (Enpe ezitan) Si mo mari rant enn kou e li trouv mwa lor so tronn, li pa pou kontan. Mo kwar li meyer nou met li dan kou.

MAZOR KASKONTOUR: Kifer? Ade nou pou plis kapav diriz operasion la.

MADAM MAKBEF: Si nou ole gagne, nou bizen ralye mazorite. Si mo mari mars ar nou, mo sir ki bann lezot kouma Boultang pou swiv.

MAZOR KASKONTOUR: Pa traka pou Boultang ek lezot. Mo konn telma sekre lor zot bann tranzaksion ki si mo terne, mo sir zot gagn lerim.

SERZAN BOUBOUL: Mazor, mo kapav dir enn ti zafer?

MAZOR KASKONTOUR: Wi Bouboul, koze.

SERZAN BOUBOUL: Kan larme Rouspoutik vini, eski kapav organiz bann mach foutborl. Lepep bien kontan sa. Mo rapel lontan kan nou ti pe organiz bann gran fet lor Stad Anperer Makbef I…

MAZOR KASKONTOUR: Serzan! To kwar enn ler pou koz foutborl sa?

MADAM MAKBEF: Serzan Bouboul finn donn mwa enn lide. Nou bizen enn kote san pitie pou bann organizater revolt. Me lot kote nou bizen konn fer lepep so labous dou. Bann fet, bann mach foutborl, bann sirk, bann ekzekision piblik, bann parad, tou sa bann aktivite la, zot pou permet nou konsolid nou pouvwar. Lepep bizen jalsa. Nou donn li jalsa e li pou fou nou lape. Toultan mo mari dir sa…

MAZOR KASKONTOUR: Get rezilta!

MADAM MAKBEF: Ki rezilta?

MAZOR KASKONTOUR: Nou bizen enn nouvo politik baze lor prodiktivite, disiplinn, senplisite, travay ek sakrifis. Sel fason. Lerla nou kapav ena enn larme for; lerla nou kapav grandi nou lenflians dan larezion. Ou ole vinn enn gran enperatris? Be fer mwa konfians. Disiplinn, sakrifis; sakrifis, disiplinn. Lepep pa bizen nanye apart sa.

SERZAN BOUBOUL: Pa pou ena mach foutborl ditou?

MAZOR KASKONTOUR: Non Bouboul. Foutborl se enn gaspiyaz lenerzi. Lenerzi bizen servi pou amelior prodiksion.

MADAM MAKBEF: Lor ki nou grander pou repoze?

MAZOR KASKONTOUR: Lor zarm, lor fizi, lor bal.

SERZAN BOUBOUL: Foul dakor ar bal. Nou Anperer toultan ti dir nou ki bann bal, bann fet, bann gran selebrasion, bann gran defile, bann gran laprosesion e fedartifis zot egey leker lepep. Fer zot bliye zot traka.

MADAM MAKBEF: Ar sa bann ti trik la li finn reysi gard enn ti plas dan leker dimoun. Zame li pa pou aksepte abolir so bann spektak.

SERZAN BOUBOUL: Ou pe koz vre. Nou Anperer ti toultan kontan bann zoli spektak. Kan li rant dan so loz spesial, tou dimoun leve e tap lame.

MADAM MAKBEF: Bizen ki nou gagn li dan nou kan si nou ole gagn pouvwar partou. Nou servi so nom pou fer seki nou nou anvi … (Enn kou li paret trakase.) Mazor Kaskontour.

MAZOR KASKONTOUR: Wi Madam!

MADAM MAKBEF: Nou finn bliye enn kiksoz. Mo mari ena enn dosie konprometan lor sakenn parmi nou. Si li larg pese deor nou fini. Si li soupsonn kiksoz li kapav pas alatak avan nou. Fode pa ki li soupsonn kiksoz. Sel fason! Nou bizen donn li lenpresion ki limem sef.

MAZOR KASKONTOUR: Nou pa kapav gagn bann dosie la? Si nou detrir zot?

MADAM MAKBEF: Lor la li finn pans tou posibilite. Kouma pou ariv li kiksoz, bann dosie la pou sorti ar gran fraka. Lor boukou kiksoz li finn fer erer me lor la so sistem parfe. Momem mo pa konn nanye lor la. Sa se so gran sekre. Si nou ris li ar nou dousma-dousma nou kapav konn so trik ziska ki nou ariv dezamors so bom.

MAZOR KASKONTOUR: Ki ena dan so dosie lor mwa?

MADAM MAKBEF: Mo pa kone me kan li finn sou enpe li kontan dir: “Kaskontour! Mo pou kas so konte”. So bann espion finn bien fer zot travay. Kwar mwa! So servis sekre bien organize. Si li anvi fini twa, enn sel kou li kapav fer li.

MAZOR KASKONTOUR: Li pa pou ole manz nou plan. Li anvi rekonsilie ar Lipotik, li anvi kas tou bann lakor ar Rouspoutik. Si mo les li, tou mo bann plan pou tom dan dilo. Bizen fer li aksepte mo plan.

SERZAN BOUBOUL: Bizen dir li ki Sooklall…

MAZOR KASKONTOUR: Bouboul, to enn zeni. Vini mo anbras twa… Me wi. Nou anons li dabor ki Sooklall finn zwenn bann Trankilis. Sa pou fer li bwiy ar laraz. Lerla nou kapav fer li aksepte nou plan. (Ar limem) Wi, wi… sel solision. Nou finn sov. Mo zeni pou pran pouvwar; mo kapav pran direksion. Wi…Wi…Wi… Bouboul!

SERZAN BOUBOUL: Wi Mazor.

MAZOR KASKONTOUR: Bouboul al zwenn nou Anperer e rakont li tou.

SERZAN BOUBOUL: Tou? Ou sir?

MAZOR KASKONTOUR: Wi, Bouboul. Tou!

SERZAN BOUBOUL: Rayto sef! (Li sorti adrwat)

MADAM MAKBEF: To kwar li pa ti preferab ki mo al koz ar li momem? Kikfwa mo ti pou plis kapav konvenk li.

MAZOR KASKONTOUR: Li pa ler pou konvenk li. Bizen fer li swiv nou. Mo plan li al bien pli lwen.

MADAM MAKBEF: Ki to’le dir?

MAZOR KASKONTOUR: Pou lemoman nou bizen li. Nou servi li… Kifer bizen partaz pouvwar? Pouvwar li enn zafer endivizib. Plis ena partaz, plis ena dezord.

MADAM MAKBEF: Savedir ki ant nou de osi pa kapav ena partaz.

MAZOR KASKONTOUR: Ant ou ek mwa sa enn lot zafer. Nou pa diferan, nou konplemanter. Nou desten liye. (Li mars ver li ar sarm enn amoure.)

MADAM MAKBEF: Eski to pe fer mwa enn deklarasion lamour?

MAZOR KASKONTOUR: Lamour? Pli gran ki sa. Enn deklarasion maryaz pouvwar. Nou de bizen venn enn. Negatif ek pozitif bizen marye pou fer lalimier alime.

MADAM MAKBEF: Si mo mari tann sa zoto!

MAZOR KASKONTOUR: Si ou ekout mwa e si ou fer seki mo dir ou fer, biento nou nepli pou bizen per si pa li tann nou ousa non.

MADAM MAKBEF: To pou pran so plas?

MAZOR KASKONTOUR: Non! Ou pou pran so plas. Mwa mo pou zis pran ou plas. Nek mazine enn kou: de pouvwar finn vinn enn. Nanye pa pou kapav reziste nou. Nanye pa pou kapav fer nou per. Fini lepok kot nou bizen obeir lezot. Lezot pou bizen tom divan nou lipie. Nou lalwa ki pou dirize. Nou senp ti dezir pou vinn bann lord pou leres… Mo rev pou realize.

MADAM MAKBEF: Fode ki nou reysi kraz rebelion Sooklall ek so bann. Ek amemtan detrir mouvman Lipotik ki apiye par Yangkidola.

MAZOR KASKONTOUR: Les sa dan mo lame. Larme Rouspoutik enn timama pou netway zot.

MADAM MAKBEF: To finn bliye ki popilasion pa tro kontan nou.

MAZOR KASKONTOUR: Popilasion! Si zot pa konpran langaz dimoun nou va fer zot konpran langaz fizi… Pa pou ena problem.. Tou problem ena so solision… Peyna traka!

MADAM MAKBEF: Serzan Bouboul pa’nkor retourne! Ki li pe fer koumsa?

MAZOR KASKONTOUR: Nou bizen prepar nou pou enn aksion rapid…

(Anmemta enn solda galoupe rantre par laport agos)

MAZOR KASKONTOUR: Pa finn dir twa pa deranz nou Boulbak?

BOULBAK: Mazor kot nou Anperer? Ena enn mesaz prese pou li.

MADAM MAKBEF: Donn mwa mesaz la.

BOULBAK: Dapre lord mo bizen donn sa dan lame nou Anperer.

MAZOR KASKONTOUR: Solda Boulbak! Attention! (Boulbak met li ogardavou) Donn sa mesaz la! Enn lord!

BOULBAK: Sef pa ankoler. Mo finn gagn lord ar mo siperyer. Mwa ki pou pas kord si mo dezobeir li.

MAZOR KASKONTOUR: To pou pas kord si to pa obeir mwa. Mwa mo siperyer to siperyer!

MADAM MAKBEF: Ki ena dan mesaz la?

BOULBAK: Pa kone. Li dan enn lanvlop sele.

MADAM MAKBEF: Les mo ouver li.

BOULBAK: Madam Enperatris. Mo devwar se obeir ou. Li fer mo leker fermal ki mo oblize refiz ou kiksoz…Mo finn gagn lord ar mo siperyer…

MADAM MAKBEF: Kisannla to siperyer?

(Zeneral Makbef ek Serzan Bouboul pe rantre anmemtan. Zeneral Makbef finn met so iniform larme.)

ZENERAL MAKBEF: Mwa!… (Tou dimoun tourn dan so direksion)… Wi Boulbak!

BOULBAK: (Ogardavou) Vot Altes! (Li donn li enn lanvlop)

ZENERAL MAKBEF: Mersi Boulbak!… To garson ki ti malad la, li finn bien?

BOULBAK: Mo peyna garson Vot Altes. Mo mama ki ti malad.

ZENERAL MAKBEF: Samem ! Kimanier? Li bien?

BOULBAK: Li ti mor lasemenn dernier. Mo ti dir ou Vot Altes.

ZENERAL MAKBEF: Bon! Bon! To kapav ale. (Boulbak fer enn demi-tour al ver sorti agos. San pran zot kont, Makbef ouver so lanvlop, mars ver so tronn ek lir anmemtan. Madam Makbef sorti lor tronn vit-vit, panik lor so figir)

MADAM MAKBEF: Mo gate, to santi twa enpe pli bien?

(Zeneral Makbef pe kontinie lir so let ar gran lentere. Li pa mem reponn so fam. Gran silans lor lasenn apart bann tipti remark ki Makbef pe fer ar limem. Lot kote Madam Makbef ek Mazor Kaskontour paret bien trakase. Madam Makbef get Mazor Kaskontour ki lev so zepol. Mazor Kaskontour get Serzan Bouboul. Bouboul koumadir enn krwayan dan legliz. Zeneral Makbef ferm let la ar lapoz e met li dan so pos. Li get lantman otour li, tap-tap lor lebra so tronn ar so lame e li fredonn enn lamars militer.)

ZENERAL MAKBEF: Bouboul!

SERZAN BOUBOUL: Wi Vot Altes.

ZENERAL MAKBEF: Mo bann lennmi pou dekouyone ar mwa.

SERZAN BOUBOUL: Wi Vot Altes.

ZENERAL MAKBEF: Zot pa ti konn mo lafors. Zot pa ti kone ki mo pou konn laverite enn zour.

MADAM MAKBEF: Mo gate mo kontan mo trouv twa ere … Mo kapav kone kifer?

ZENERAL MAKBEF: Ki zafer?

MADAM MAKBEF: Kifer to ge koumsa?

ZENERAL MAKBEF: (Li sante) Ge‚ge, ge ge, gele tou mo lennmi. Ge, ge ge, gete kouma zot fini. Bouboul.

SERZAN BOUBOUL: Wi Vot Altes.

ZENERAL MAKBEF: To kone ki ena dan sa let la? (Li tap-tap lor so pos kot li finn met so let.)

SERZAN BOUBOUL: Non, Vot Altes.

ZENERAL MAKBEF: To anvi kone?

SERZAN BOUBOUL: Wi, Vot Altes.

MAZOR KASKONTOUR: Vot Altes nou bizen…

ZENERAL MAKBEF: Shouut! Silans! Silans lamor!

MADAM MAKBEF: Mo gate! Kifer to pe koz enn koze misterye. To kone ki…

ZENERAL MAKBEF: Mo konn tou! Mo kone tou seki pe pase. Me mo pa per. Bouboul!

SERZAN BOUBOUL: Wi Vot Altes.

ZENERAL MAKBEF: Ki kalite pinision bizen pou bann tret?

SERZAN BOUBOUL: Vot Altes! Les sa dan mo lame. (Li koz kouma enn sadik ki pe gagn plezir pou zis pans tout sort kalite tortir.) Mo pou unnnn! annn! rrr! Les mwa! Les mwa! Vot Altes! (Kouma enn zanfan exite.)

ZENERAL MAKBEF: Bouboul, to enn serviter lwayal. To pou gagn satisfaksion.

SERZAN BOUBOUL: Mersi Vot Altes (Li galoupe li al ver tronn e anbras lame Zeneral Makbef.)

(Li kler ki Zeneral Makbef pe zwe ar Madam Makbef ek Mazor Kaskontour kouma sat zwe ar lera, kouma enn veritab sadik.)

MADAM MAKBEF: Kan mo bizen al Yangkidola?

ZENERAL MAKBEF: Peyna pou al Yangkidola!.. Plas enn fam li akote so mari… Pa vre mo seri, mo gate?

MADAM MAKBEF: To kone ki toultan mo pou akote twa… Pa bizen al Yangkidola pou rod rekonsiliasion?

ZENERAL MAKBEF: Bouboul!

SERZAN BOUBOUL: Wi Vot Altes!

ZENERAL MAKBEF: Finn fini fer sa bann demars la?

SERZAN BOUBOUL: Wi Vot Altes!

MADAM MAKBEF: Kisannla to finn avoye?

ZENERAL MAKBEF: Mo lamwatie!

MADAM MAKBEF: To finn avoy to metres?

ZENERAL MAKBEF: Ayo! Metres. Enn mo vilger. Mo finn avoy mo lamwatie. Mo meyer lamwatie.

MADAM MAKBEF: Me mwa?

ZENERAL MAKBEF: (Li tir so let dan so pos e li lir) “Kan lamwatie pe trik lamwatie, bizen ranplas lamwatie par meyer lamwatie”. Ki manier to trouv sa sirandann la?

MADAM MAKBEF: Ben! Mo kwar li ve dir nou bizen trouv enn konfianser plis onet pou ranplas Sooklall.

ZENERAL MAKBEF: Sooklall! Ki Sooklall vinn fer ladan?

MADAM MAKBEF: Serzan Bouboul pa finn dir twa nanye?

SERZAN BOUBOUL: Mo finn dir ou Vot Altes.

ZENERAL MAKBEF: Sa enn problem segonder. Pou regle fasilman. Mo finn lans enn gran program rekonsiliasion nasional… Kisannla pou kapav ranplas Sooklall?

MADAM MAKBEF: Mo propoze ki nou swazir Mazor Kaskontour.

ZENERAL MAKBEF: Nou swazir? Isi se mwa ki swazir!

MADAM MAKBEF: Kaskontour finn toultan bien lwayal.

ZENERAL MAKBEF: (Lir so let) “Vot Altes bizen fer atansion. Deryer sourir ena pwazon e zoli fler kasiet serpan.”

Mon premie ramas dan kofor;
Mon segon bizen fer lafen-di-mwa;
Mon trwaziem organize pou touris.

MADAM MAKBEF: Depi kan enn dirizan kouma twa kwar dan siperstision. To pa trouve li pe anbet twa ar koze san valer.

ZENERAL MAKBEF: Mwa mo fer mo konseye spiritiel konfians.

MAZOR KASKONTOUR: Si ou peyna konfians lor mwa, mo prefer soumet mo demision.

ZENERAL MAKBEF: Isi peyna demision. Ena zis ekzekision. Mon premie ramas dan kofor:- kas; Mon segon bizen fer lafen-di-mwa:- kont;
Mon trwasiem organize pou touris…

SERZAN BOUBOUL: Tour! (ar fierte)

ZENERAL MAKBEF: Kas-kon-tour! Gard! gard! (trwa solda rantre agos) Gard ramas sa verminn la! Bouboul mo garson, occupy li.

SERZAN BOUBOUL: Ar plezir sef.

MAZOR KASKONTOUR: Vot Altes, ena enn malantandi. Dimann madam enperatris. Li temwen mo lwayote anver ou.

ZENERAL MAKBEF: Wi gate, to ena kiksoz pou dir pou defann li?

MADAM MAKBEF: Mwa gate? Non.

ZENERAL MAKBEF: To peyna nanye, nanye, nanye pou dir? To pa konn nanye, nanye, nanye.

MADAM MAKBEF: (Deklar inosan) Mwa gate… Non!

ZENERAL MAKBEF: Pourtan Bouboul finn dir mwa tou.

MADAM MAKBEF /MAZOR KASKONTOUR: Bouboul finn dir tou?

SERZAN BOUBOUL: Be Mazor, oumem finn dir mwa dir tou.

ZENERAL MAKBEF: Gard, met sa de la dan prizon. Bizen prepar enn gran ekzekision piblik. Depi bien lontan pa finn ena enn gran lamizman pou lepep. (Trwa solda la sorti ar Madam Makbef ek Mazor Kaskontour)… To trouve Bouboul komie mo bizen soufer pou mo pei? (Enn solda rantre par laport agos.)

SOLDA: Vot Altes, Lipotik ek enn larme mersener finn anvai pei. Zot pe avans rapidman ver nou. Peyna okenn rezistans.

ZENERAL MAKBEF: Aret vinn rakont zistwar. Mo finn avoy plizier emiser pou dimann rekonsiliasion ar Lipotik.

SOLDA: Vot Altes! Mo pe dir ou laverite.

ZENERAL MAKBEF: Be trwaziem sirandann! (Li lir so let)
“Vot Altes, ou enbatab ziska ki envizib vinn vizib.”

SOLDA: Bann avion Yangkidola bien spesial. Nou radar pa pe kapav detekte zot. Zot pe bonbard partou.

ZENERAL MAKBEF: Mo konseye spiritiel finn kouyonn mwa. Nepli kapav fer personn konfians. Bouboul to tousel finn res ferm… Kot to pe ale koumsa?

SERZAN BOUBOUL: (Pe kil ver laport agos.) Mo… Mo… Mo pe al okip enn zafer serye. Enn timama mo revini. (Li tourne, li galoupe li sorti.)

(Lalimier tengn. Lasenn plonze dan lobskirite. Tann tapaz fizi ek mitrayez, dimoun pe galoupe‚ pe kriye. Enn spotlayt alime lor enn santer ek so lagitar agos lasenn. Li sant “Sime la li bien bien long”.)

Sime la li bien-bien long
Sime la li bien bien dir
Komie finn pas lor la avan mwa
Zegwi dife dan lesiel
Lapousier dan mo labous
Mo lagorz pe amar-amare.
Lasours la li ankor lwen
Bien-bien fre, bien-bien kler
Lasours kot nou tou pou al bwar.

Simitier ranpli ar fler
Kot bann frer finn depoz zarm
Sime la li pas kot simitier
Mo lavi kouma lapousier
Pou fini dan simitier
Mo lespwar zame li pa pou tengn
Pou sak flanbo ki pou tengn
Ena mil pou alime
Ziska ki sime tous lasours
Marenwar pe rod nway mwa
Marekaz pe rod bwar mwa
Ena kamarad ferm koste ar mwa
Me dime komie pou ena
Ler soley manz marenwar
Komie ki pa ankor vinn fler

Seki yer swar ti ar mwa
Zordi nek enn souvenir
Souvenir ki lour dan mo leker
Nou bizen met sime kler
Nou bizen konstrir bann pon
Pous par pous, pa par pa, ziska lasours
Mem si nou nou pa gagn sans
Nou zanfan va profite
Lapousier pou vinn lalimier
Lasours la li ankor lwen
Bien-bien fre, bien-bien kler
Lasours kot nou tou pou al bwar.

(Kan li fini spotlayt avans ver sant lasenn. Sooklall pe diboute.)

SOOKLALL: Mo pa bizen dir zot ki finn arive. Bann nouvo dirizan finn pran pouvwar. Bel-bel koze pe tap pil partou : demokrasi, liberte, dinite, devlopman. Boukou finn fini rant dan piez. Bann nouvo sef finn vinn bann nouvo ero. Zot parol finn vinn levanzil. Promes pe fer letaz lor latet dimoun. Me ki pou arive vremem mo sir zot plis kone ki mwa. Dir mwa enn kiksoz! Kifer bann mo nepli ena valer? Tou dimoun servi mem mo me sakenn so manier. Rezilta olie nou konpran kiksoz, laliann konfizion file partou. Mo kwar bizen re-envant langaz e redonn bann mo enn pirte me nou les sa dan lame bann poet.

Nou nou finn gagn plezir amenn enpe lamizman dan zot lavi. Zot bann bon spektater. Me mo espere ki zot pa pou kontinie res spektater. Zot bizen vinn akter. Me avan, swazir bien ki rol zot pou zwe. Toultan lezot ki desid pou zot, bann gran-gran panser pans pou zot; bann gran-gran akter zwe pou zot. Kouma enn fim, lavi devlope divan zot lizie me fim la enn lot ki dirize. Bann gran malen pe fer lalwa. Kouma Mazor Trankil ti kontan dir, zot donn enn dizef pou pli tar pran enn bef. Bizen aret zot sinema. Zoli-zoli mask pe kasiet pese vanpir; zoli-zoli lanbalaz pe kasiet kado anpwazone; dan zarden bann serpan pe prepar plan… Bann lelefan pe lager… Kan lelefan lager se lerb ki kraze. Me zot zot pa lerb. Grasa zot li pou sanze… Si zot ou’le… Si zot aret manz pistas get sinema.

(Lalimier ekler lasenn net. Tronn finn disparet. Kouma dan enn plas piblik enn pake dimoun pe ale-vini. Ena kolporter, ena dimoun ki pe al pran bis, ena marsan sorbe, dalpuri ets. me peyna polisie ek mandian. Bann marsan pe kriye pou atir kliyan. Ban dimoun pe koze, pe riye. Latmosfer bien rilax. Sooklall paret bien kamarad ar zot tou; zot pe blage, riye, koze, badine …)

R I D O

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.