ZARDEN TIZISTWAR NIMERO 1

ZARDEN TIZISTWAR
Tex sours: A STORY GARDEN
For Little Children
BY MAUD LINDSAY
(Mersi Project Gutenberg)
Transkreasion par Dev Virahsawmy
©Institut Cardinal Jean Margeot (ICJM), 1, Celicourt Antelme street, Rose Hill, 71360, Mauritius.

PREFAS

Enn swar mo ti reve ki bann zanfan Moris pe aprann lir ek ekrir dan zot lang maternel, Morisien. Lor vites mo ti rod 10 ti zistwar e mo ti tradir zot pou nou bann zanfan. Ler mo somey ti kase, mo ti asize, plore PARSKI NOU BANN ZANFAN PA KONN LIR ZOT LANG MATERNEL.

Ala NIMERO I sa 10 tizistwar la.

Nou zanfan pa pou kapav lir li me si ou konn lir, lir li ar nou bann ti marmay. Mo sir zot pou ennjoy!

1. TILATET PLEN SOMEY

Enn fwa dan enn pei ti ena, boner gramaten ler soley ti pe mont lor bann kolinn, e bann niaz ti roz-roz, enn zanfan dan profon somey dan so zoli ti lili dra blan.
“Tik-tak, tik-tak,” revey lor tabdenwi ti sey kas so somey san okenn sikse. Tilom ti vinn sourd net.
“Mo sir mo pou kapav kas so somey”, tizwazo ti dir. “Toulezour li donn mwa timil pou manze e mo sir mo sante pou fer li leve”. Lor enn brans so pie, li ti koumans sante. “Leve ti lamour, leve”. Li ti sante, sante, sante san rezilta. Lezot zwazo ti rant dan jalsa. Zot tou ti bat lamok. Tilom, ti ploye, may so lorye, dormi.
Li ti kontinie kaysou ler divan lete ti koumans soufle rafal. “Mo konn sa tilom la. Yer mo ti fer so awakal (moulenavan) tourne. Mo pas par lafnet, rant dan so lasam. Mo sir li pou leve.” Divan lete ti rant dan so lasam, ti kares so lazou ek ti sifonn so seve. Divan lete ‘si ti bat lamok.
Kok vantar dan poulaye ti koze, “Mwa ki pou lev li. Nou, nou de torsenn kole. Marke, gete!” Li ti mont lor enn kes, bat so lezel e ti koumans sante: –
“Koukouroukou, koukouroukou, leve do matlo!
Koukouroukou, koukouroukou, to pou gagn gato!
Li ti reysi lev bann denn, poul, kanar, lezwa, pentad; zanimo dan lekiri; kabri dan patiraz me tilom ti kontinie bos tayt dan so zoli ti lili konfortab. Kok nepli ti kapav. Anroue, li ti zet zarm.
Letansa, soley ti koumans briye partou dan karo, dan laplenn, lor kolinn, dan poulaye kot kok ti larg lekor, dan zarden kot zwazo ti sante. Li ti rant par lafnet pou al ekler figir nou tilom ki ti ouver so lizie. Deswit li ti koumans kriye, “Agema, agemagema!” Lor vites so mama ti vinn okip li.
“Kisannla finn kas somey mo baba?”
Personn pa ti reponn.
Personn pa ti kone.
Mem tilom pa ti kone ki se soley ki ti kas so somey.

13.02.23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.