ZARDEN GRANDER KONTINAN

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Ziska resaman nou ti kwar ki homo sapienns, zanfan evolision, ti ne anviron 200,000 banane desela. Me bann dernie dekouvert obliz nou fer bann azisteman. Homo sapienns so zistwar ti koumanse boukou pli avan ki sa. Ant 100,000 ek 200,000 banane pli avan.

Ziska resaman nou ti kwar ki nou bann anset ti ouver lizie dan bor larivier Omo, dan lesid Etiopi, dan les Lafrik. Aster nou regar oblize sanze. Li pli probab ki avan ki nou bann anset kit Lafrik pou al peple nou planet, zot ti fini peple Lafrik net depi Lafri Disid ziska Marok. Pa bliye ki 400,000-300,000 banane desela Dezer Sahara pa ti ekziste. Donk ti fasil pou nou bann anset pou al partou dan kontinan Afriken.

Savedir Zarden Dedenn, kot limanite ti ne, ti grander enn kontinan: Lafrik.

Savedir Adan ek Ev dan fab biblik zot ti Afriken.

Savedir ki, malgre bann diferans dan tre figir ousa kouler lapo, nou tou nou ena mem lorizinn; nou tou nou Afriken, zanfan ki sorti dan zarden grander kontinan.

KI PLAS BONDIE DAN TOUSA?

Ki plas Bondie dan tousa? Ena pou dir ki siyans pe prouve ki Bondie pa ekziste parski nou imen, homo sapienns, nou rezilta evolision. Mwa mo kwar ki, apre Big Beng kan Bondie ti kre liniver, li ti donn direksion ki so kreasion bizen pran. Evolision li enn expresion Volonte Divinn. MO LAFWA EK KONESANS SIYANS ZOT KONPLEMANTER. Mo bizen toulede. Nou bizen toulede.

Bann desandan zarden grander kontinan ena enn mision enportan: fer zarden vinn grander planet. Bondie Lamour finn kre Liniver Miliar Galaxi, Soley ek Planet. Nou mision se ranz lakaz Lamour partou. Pa difisil si nou kwar dan Lamour Bondie Lamour.

LAPRIYER

Lamour Bondie Lamour mo lamour,

Lamour Bondie Lamour pou touzour.

Nou ranz nik lamour toulede

Pou fer Planet Ble kas pake.

09.06.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.