ZANFAN 7 KOULER

Enn ti badinaz
Pou fer fas konfinaz

Kouraz, bon manier viv, sazes anpermanans, zenerozite, oto-kontrol, lespri sakrifis, letid tex sakre, frigalite, bonte, onette, laverite, gard kalm, renonsiasion, satisfaksion, fransiz, konpasion, imilite, fermte, pardon, pirte, modesti ets. tousa zot bann kalite Divinn.
Ipokrizi, vantardiz, ensolans, kriote, ignorans se bann kalite demoniak… Kalite Divinn gid nou lor sime liberasion. Kalite demoniak koul nou dan lesklavaz. (Bhagavad-Gita)

SOUGRIM CHACHA

Pa kone kot li sorti;
Pa kone ki li fer la.
Me nou tou nou respe li;
Nou apel li nou chacha.

Li konn koz ar ti marmay
Ek ar gran ‘si san tir lay
Dan sato ek dan maray.

SO LARMWAR

So larmwar konn varyete;
Kantite kriy lafaminn.
Kostim, kravat ek zile,
Kourrta, doti met lalinn.

Dan pei soley leve,
Dan pei soley kouse
So kostim konn abiye.

SO KATORA

So katora pa lev nene:
Douri-kari ek briyani,
Minn touni ek bol devire,
Salad leti donn lapeti.

Zepis tou kouler parfime
Aranz labous ek lasante,
Fer leker kler, lespri briye.

DAN SO POUJA

Trimourrti ek zot Shakti,
Mohammed ek Khadija,
Marie Madlenn, Zezikri
Ansam prezan dan pouja.

Parol Bondie dan bann liv
Li aprann, konpran ek swiv;
Dapre zot mesaz li viv.

SO KILTIR

So kiltir pa konn mwazi;
Li toultan pe avanse.
Kan li pa nouri lavi,
Savedir li’nn depase.

Kiltir ne, grandi, vieyi;
E kan so ler finn vini,
Donn so plas nouvo lespri.

SO ISTWAR

Li rapel bien so koumansman,
Depi Lafrik ek Lamer Rouz,
Pepleman tou bann kontinan,
Dekouvert fri, rasinn, lengouz.

Istwar parfwa ge, parfwa tris,
Parfwa blesir ek sikatris,
Parfwa kalman ek sinapis.

SO LALANG

So lalang pa fer rozet
Pou dir vremem ki li’ete;
Li pa enn fwet, ni li bet
Me li sir ki li ole.

Li konn dir so santiman;
Li konn partaz so tourman
San ki rod dezagreman.

SO TALAN

Li konn zistwar pou zanfan;
Zistwar pou gran dimoun ‘si
Ki fer riye tanzantan
E souvan fer plore ‘si.

Li pa bizen liv gramer
Ousa gro-gro diksioner.
Lor koze li enn exper.

BON PROFESER

Etidian ramas parol
Ki li partaze gratis;
Bann malen lerla zwe rol,
Ekrir zot nom lor lafis.

Li’nn aprann dan liv Gita
Falepa fer tralala;
Dan done ki gagn moksha.

TRANSPOR

So loto res dan garaz;
Li prefer nimero onz.
Bisiklet so leritaz;
Lor lesans li’nn pas leponz.

Grasa li ler respirab;
So lasante enbarab
E so dokter entrouvab.

SO LAMOUR

Lilinn ti so gran lamour
Ki ti mor dan aksidan;
Depi sa zour, toulezour,
Li okip so bann zanfan.

So vwazinn ki enn zenn vev
Souvan vizit li dan rev
Me Lilinn efas tou prev.

LI EK TIFRER

Li ek Tifrer dan Dimans
Sof ravann, regle tabla
Avan koumans met lanbians,
Fer vwazen gout tamasa.

Ravann, dolok ek tabla,
Armoniom, armonika
Fizione pou donn jalsa.

RITIEL FER RIYE

Bann ritiel fer li riye
Me bann panndit mersener
Fer so sagren plen lizie
Me vit li rod lalimier.

Olie dir mersi Bondie,
Zot pa aret dimande;
Dan pran zame rasazie.

BONDIE LAMOUR

Pa bondie ki ankoler,
Avoy maler pou pini;
Bondie-vanzans destrikter
Me Lamour zame fini.

Bondie solidarite
Ki konpran ek pardone,
Ki ansengn nou partaze.

SO LAFWA

So lafwa bwar dan lasours
Gita, Labib ek Koran;
Koz tou lang, pa met lekours
Pou anbrouy lespri zanfan.

Lafwa koz lang maternel
Tous net zorey Eternel
Ki ekout mal ek femel.

BAY NANAR

Priye Pouvwar Lanatir ki pou nouri zot. Kan sakenn soutenir so prosen, biennet nou tou vinn bien for. Kan lespri sakrifis prezan, Lanatir donn nou tou satisfaksion ki nou bizen. Me seki konn zis pran me pa konn done li anverite enn voler. (Bhagavad-Gita)

SEN MAMON

Bay Nanar priye Mamon,
Sa ki vre divinite.
Ar lamone li gagn bon.
Konn pran pa konn partaze.

Plis li manze, plis li fen;
So lapeti peyna fren.
Li trase! Sa so desten.

NANAR-NAZARINN

Nanar ek so Nazarinn
Konn zis zot prop personel.
Kouzinn, vwazinn bann verminn
Ki merit kas zot lagel.

Zot finn aranz otour zot
Enn miray pli ot ki ot
Pou kasiet trezor san fot.

FIDELITE?

Nanar, Nazarinn parey.
Nisa plen tenk permanan
Finn fer lamour met lenz dey,
Sanz partner sel regleman.

Fidelite gat lasos,
Fidelite mari fos,
Fidelite pa plen pos.

ZARDEN EDENN

Nanar dan zarden Edenn
Konn zis tranzaksion foulous;
Li finn met plat Bwadebenn
Pou nouri foulous ek gous.

Ebenn ki dibout, perttan;
Ebenn alonze, larzan.
Pou li peyna lot prentan!

LARME GOUNDA

So larme gounda feros
Permet li koken later,
Defons tou, kraz montagn ros,
Fer zarden vinn simitier.

Li konn zis zwisans aster,
Zis pez akselerater
E partou krez bann krater.

KONKERAN

Li’nn masakre endizenn
Partou, dan Amazoni,
Dan vale ek lor laplenn,
Pigme ek Adivasi.

Li koken resours lezot,
Vinn ris san ki li kas kot,
Kraz dinite ar so bot.

SATO EK SITADEL

Li ranz sato, sitadel
Pou selebre so grander;
Katedral ek lasapel
Pou kasiet so dezoner.

Efas kiltir proverbial
Ek relizion ansestral
Pou kanoniz Sen Lemal.

BANKE

Touletan dan gran banke
Tou bann diniter prezan
Pou gout pla sef-kwizinie
E bwar dan koup anlarzan.

Bann diniter pas siro,
Fer li dedikas foto,
Dir li li enn gran koko.

BEZWEN ILIMITE

Kan bezwen ilimite
Bondie donn satisfaksion:
Enn planet pou gaspiye
San okenn limitasion.

Konsome san get dime,
Samem moter fer progre,
Karbiran pou devlope.

PA EZITE

Pa ezite koupe-transe,
Plant beton, rant dan fenfon
Later-lamer pou bwar dile
Mama-Later san fason.

Pran, pran, pran! Bondie done.
Konsome san kalkile!
Bondie dir nou amize.

KI KOUYONAD?

Kot ti dir bizen pran kont?
Kan ti dir nou ki gardien?
Li ti dir peyna laont
Amize dan so zarden.

Konsome ziska nou rans!
Lavi deroul dan enn dans
Pou tou apart bann sal zans.

NANARISM

Dezir aval tou, pouri tou. Samem pli gran ennmi limanite. Parey kouma lafime kasiet dife, lapousier kasiet laglas, iteris kasiet tibaba, dezir kasiet liniver. Samem ennmi permanan limanite. Li detrir bote sazes. Plis li manze plis li gagn fen kouma dife dan lafore. Li enfiltre atraver nou sans, nou lespri, nou larezon. Li servi zot pou detrir sazes e abriti nou nam. (Bhagavad-Gita)

Nanarism finn rant partou
Fouy-trou-bous-trou pe donn bal.
Foulous pe fer labous dou
Pou tras sime bakanal,

Dife partou? Pa gete!
Kriz klimatik? Enn foste!
Sekirite blok progre!

PAYSA RAJA

Misie roupi dirize,
Dikte nou dezir profon,
Exit lapeti gagne
E donn foul satisfaksion.

Plen to pos! Ki dinite?
Kraz so kor! Li merite!
Moralite fer riye!

PA DAKOR?

Zis fouka ki pa dakor;
Zis pagla ki pe fer fos.
Sanse zot pa kontan lor!
Laverite dan zot pos.

Lao-lao zot fer senn;
Piten viez ki fer kemkem.
Anba-anba manz lakrem.

EKOUTE TO POU TANDE!

Nouvo lamizik finn ne;
Parol poetik lor baz;
Atlet pe tras nou sime.
Ansam anou ranz lakaz.

Ena enn lot manier viv!
Bizen ekrir nouvo liv
Ki nou zanfan kapav swiv.

TRIYONF LAMOUR LOR LAMOR

Romeo, Ziliet vivan;
Paul ek Virzini parey.
Se lamour ki triyonfan
Kont lamor so laparey.

Slogan par tonn bat lamok;
Koze manti pe gagn sok;
Eros frengan ar so tok.

EKOUT NOAM EK VANDANA

Nouvo profet dan dezer
Pe kriye laverite
Me nou ekout bann foser
Ki defons limanite.

Nou ekout Noam Chomsky
Ek Vandana Shiva ‘si.
Peyna plas pou tilespri.

MERSI COVID

Ti kwar lamone mari;
So regn pou res eternel.
Enn tanto, so vre mari
Vinn met plat so gran tonel.

O Gaia, Mama Later,
To mesaz aster bien kler:
Ar Covid lizie’nn ouver.

ENN LOT MANIER

Kapav viv enn lot manier:
Zwir lavi san touy lavi.
Tou kreatir lor later
Met ansam fer zindagi.

Nou mision protez lavi
Anpes Nanar fer piti,
Fer lespri Zezi grandi.

EPILOG

San konsantrasion peyna meditasion; san meditasion peyna lape. Si peyna lape kot kapav ena boner? (Bhagavad-Gita)

Sougrim Chacha dan ashram
Pe medite pou trouv kler;
Gagn enn lizour san tamtam
Evit fer mem erer yer.

Zenes ki rod lalimier
Toultan zot tous so leker,
Fer li sir dime meyer.

21.04.20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.