YER, ZORDI, DIME

Joshua fought the battle of Jericho
And the walls came tumbling down.

Mo anset ti plak lame lapentir
Lor parwa lakav pou dir lavenir
Pa bliye, zanfan, mo’si mo ti la,
Pe tras sime zeping pou vinn tous twa.
Lar li swa angaze ousa li pa.

Mikelanz lor plafon Sistinn dir twa
Fer zefor, zanfan, pou ki to ledwa
Tous ledwa Bondie – samem paradi;
Pa les bachara deklar Zezikri.
Lar li swa angaze ousa li pa.

Ton Pablo Pikaso pa ti dir twa,
Dan Gernika, napa les bann fatra
Toro kraz seki seval finn kree
Pou biennet limanite anantie?
Lar li swa angaze ousa li pa.

Zordi ki nou trouve partou kote?
Lanez Kilimannjaro vinn dilo;
Lapli pe tonbe lor lanez Polnor;
Lamer demonte pe aval laplaz.
Lar li swa angaze ousa li pa.

Enn sans Ratna la pou dir bann fatra
Aret touy zanfan Bondie; fer mofinn
Vinn mexinn pou anpes nou ledwa
Tous ledwa Bondie lor plafon Sistinn.
Lar li swa angaze ousa li pa.

15.09.21

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.