YER-ZORDI-DIME (lalimier dan nwar)

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Yer ar enn gren disab Li ti fer mil losean;
Dime ar mil losean Li pou fer enn gren disab;
Yer ar enn lagren papay Li ti fer mil verze anfri;
Dime ar mil verze anfri Li pou fer enn lagren papay;
Yer ar enn petal pisanli Li ti fer mil parter anfler;
Dime ar mil parter anfler Li pou fer enn petal pisanli.
Yer ar enn gren lapousier Li ti fer enn miliar zetwal;
Ar enn souf Li ti fer mil miliar lavi …
Me dime ki pou ena?

01

Mama-Papa-Kreater, mersi!
To finn permet mwa viv enn bon lavi;
Aprann fer fas problem,
Aprann konpran lamour ek liberte.
Mersi to finn gid pa mo zanfan;
Mersi to finn donn mwa trwa zoli tizanfan.
Me Mama-Papa-Kreater mo tris
Pa pou mwa, pa pou mo bienneme, pa pou mo zanfan
Me parski mo per ki mo trwa tizanfan pou pas mizer
Pa akoz zot fot
Me akoz erer limanite
Ki nek pans pou galoup deryer lamone.
Nou nepli kone ki nou ete;
Nou nek pans ki nou pou gagne.
Ena finn ranplas ete!

02

Mama-Papa-Kreater
Tou to bann profet finn dir nou:
Dan perdi ki ena gagne;
Dan pa trouv kler ki ena trouv kler;
Dan fer nwar ki ena lalimier;
Dan toufann ki ena aprann;
Dan dout ki ena lafwa.
Me nou pa ekoute;
Nou tann zis seki nou anvi tande.
Lamone kontan ki nou kontan;
Routinn samem nou badinn;
Maya fer nou pagla.
Profet ti dir:
Done! Partaze!
Nou finn tann:
Dimande! Pran! Pran! Dimande!
Pran san dimande!
Pran finn pran plas Done.

03

Mama-Papa-Kreater
Ek so zanfan lor later,
Diversite planeter,
Diversite liniver,
Pardonn erer ki nou’nn fer.
To’nn donn nou enn zarden fler,
Nou’nn fer li vinn simitier;
To’nn plant partou san-parey,
Nou met partou mem-parey;
To’nn kre krwasans ki dirab,
Nou pe koul tou dan disab.
Pran, pran, pran finn vinn kiltir;
Dan done peyna fitir.
Linet roupi lor lizie,
Nou pa kone ki nou’ete.


04

Mama-Papa-Kreater!
Bigbeng, koumansman tou
Ar nanyeditou;
Evolision, lavi partou
Ar enn selil.
Kifer Mama-Papa-Kreasion?
Mazisien ki fer mirak?
Artis ki bizen montre?
Paran ki bizen donn lamour?
Tousa me boukou plis.
Kreasion se zanfan lamour;
Mama-Papa-Kreasion
Se Lespri-Sen-Lamour.


05

Mama-Papa-Kreater
Depi plis ki 300,000 an
To pe okip evolision
Nou anset ‘Homo Sapiens;
Depi plis ki 200,000 an
To pe gid zot atraver
Lafrik, Lazi, Lerop,
Lostrali, lamerik …
Me dir mwa kifer
Deva santi bon,Devi santi pi;
Daniel santi bon, Daniela pi;
Farid bon, Farida pi;
Changming bon, Changchang non…?
Ki finn ariv Shakti?
Ev?
Katija?
Mama-Papa-Kreater, dir mwa.

06

Mama-Papa-Kreater,
Depi koumansman – par miliar banane –
Lamour ek liberte pe diriz kreasion
Me zordi, partou kot nou pase,
B, I, Z, N, E, S, S ki lerwa,
Ki donn lord, dirize.
Bann paran dan biznes;
Profeser dan biznes,
Bann dokter dan biznes;
Politik fer biznes;
Relizion fer biznes …
Tou finn vinn marsandiz;
Fam-zanfan? Marsandiz.
Relasion? Marsandiz.
Eleksion? Marsandiz.
Liv lekol? Marsandiz.
Farmasi? Marsandiz.
Sportif? Marsandiz.
Divali? Marsandiz.
Monper, Maharaj, Mawlana
Trakase.
Zot traka? Marsandiz.

07

Mama-Papa-Kreater!
Ki pe ariv nou?
Zezi, avan li mor,
Kas enn bout dipen ar so bienneme
Ek so bann kamarad.
Kan nou pe manze ansam,
Nou partaz lamour ek lamitie sakre;
Nou pran kont; nou partaze.
Manze amenn kominion.
Samem parrsadi!
Kan manze vinn marsandiz – aste-vande –
Profi pran plas kominion, lamour, lamitie, lasante, solidarite, partaz …
Parrsadi vinn rans lor fey banann fletri.

08

Mama-Papa-Kreater
To ti montre nou galoupe
Pou may nou manze,
Pou sove kan danze menase,
Pou gagn pri, sort premie;
Aster nou galoupe pou gagn kas,
Gagn bout, fer plezir gran misie.
Mama-Papa-Kreater
Ti ti donn nou lame
Pou nou ranz zouti,
Sarye nou piti,
Kares nou gate,
Zwe piano, desine, skilpte;
Aster nou servi lame pou bate
Ek trangle.
To ti donn nou langaz
Pou nou koze, dir ki nou ete,
Pou fer lespri devlope,
Ekrir poem,
Sant to grander;
Aster nou servi langaz
Pou zoure, maltrete,
Fer manti vinn vre.
Mama-Papa-Kreater
To ti donn nou lespri
Pou nou rezone,
Kree, envante, devlope,
Donn lamour, pardone, amenn lape;
Aster nou servi lespri
Pou akapare, plen pos,
Detrir, fouy trou dan lesiel,
Fer lamer sek pou rod pitay.

Nou nepli tann tibaba plore.

09

Mama-Papa-Kreater,
Mo enn zanfan Lafrik, Krwasan Fertil, Lil Kreol;
Mo enn metis – disan melanze –
Ki lor later set kouler
Melanz bann kouler, fer nouvo kiltir;
Melanz disan, melanz kiltir
Pou fer bote rar ilimine …

Me lot kote brizan dife finn alime;
Divan violan tourbiyone;
Lanez dan pol pe fonn;
Lamer pe monte;
Termostat Later finn deklenke.
Lor mo Lil Kreol tilespri finn akapar tou.
Gonaz ek nenport finn vinn bos.
Ki pou ariv zwazo Samarel?
Eski to pou avoy enn lot Larkansiel?

10

Mama-Papa-Kreater
Souvan mo fer rev deler.
Mo reve ki dan mo vilaz
Koze jatpat finn manz feyaz;
Ki Toupoumwa finn abdike;
Ki Partaze pe dirize;
Kiltir zanfan pa santi pi;
Zot lavenir li garanti;
Madam-misie konn trap lame;
Zwazo lor pie pa per dime …
Me ler mo somey kase,
Kouma Kalibann mo plore.
Mama-Papa-Kreater
Kifer zoli rev aster
Peyna plas lor nou later?

16.09.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.