WILLIAM EK LEZOT

TEX SOURS:
Sonet Shakespeare: Shakespeare’s Sonnets; Kindle Etext
Jose Marti: Tex sours: POEM HUNTER
Khalil Gibran: Tex sours: The Prophet. Kindle ebook.
http://www.poemhunter.com/rabindranath-tagore/

SONET SHAKESPEARE

1

Normal ki zoli bizen fer zoli
Pou ki fler zoli zame li fane;
Fer matirite ki pe al fini
Kit bon souvenir kan li finn ale.
Me twa to’nn pas bag ar to personel;
To lizie fixe lor to prop tomem;
Olie donn zwisans, twa to fer lagel;
To nek fann pikan olie donn lakrem.
Twa ki bote rar, bizou sanparey,
Lalimier briyan ki anons botan,
To pe touf dime ar regar andey,
Telman ramase ki poul gagn ledan.
Mazinn lavenir, sanz move manier
Ki pe kas konte, nouri simitier.

2

Kan detrwa bren blan lor to kokorong
Anons banane ki pe kraz to kor,
Bote katalog seve ziska zong
Pou vinn laklos maf ki anons lamor.
Kan pou dimann twa kot to bote rar,
Kot zenes frengan ti pe fer fezer?
Lerla to konpran, soufrans dan regar,
Egoism finn ronz lespri ek leker.
Si to ti partaz bote to lavi,
Servi li pou kre lot zenerasion,
Zordi ti pou’ena enn zoli kopi
Ki donn garanti to kontiniasion.
Kan vie rant dan chal, nouvo pran so plas;
Kan glason rapas, douser so fer fas.

3

Nek get dan laglas e dir to figir
Degaze matlo pou fer enn kopi
E si tro tarde, si fer latet dir,
Enn mama anmwens fer nou tou modi.
Ale fouy later, fer li raporte;
Depoz to semans dan vant lanatir;
Zis enn bachara ki mari toke
Prefer simitier dan plas lavenir.
Twa laglas zordi fer to mama yer
Trouv so prop figir zenes foul frengan;
Parey kouma li, figir leker kler
To zanfan gayar efas seve blan.
Me si to zis viv san sem to lagren,
Apre to lamor to nom rant dan kwen.

4

O bote krever, kifer touletan
To get zis tomem, refiz partaze?
Lanatir-pa-peng pret bote diaman
Pou ki bann zennzan sem posterite.
Be kifer, mo prens, to met to zenes
Dan bwat kondane san nouri lavi?
Kifer, bangoler, to devid lakes,
Pran, pran, pran kado, zame dir mersi?
To pa konn nanye apart to prop twa;
To’nn tom amoure ar to prop zimaz.
Kan to ler vini, ki pou ariv twa?
Bilan negatif lerla fer ravaz?
To zoli lekor dan rwayom lever
Lerla pou pas kord, akiz to fezer.

5

Letan ki finn kre ar boukou pasians
Bote ki nou tou admire aster
Fors nou fer parey avek ensistans
Pou obliz vantar aret fer fezer.
Letan san repo fer sezon botan
Glis dan movetan, ferm li dan kaso;
Lapli anormal ankouraz glisman
Teren ki aval dimoun, zanimo.
Si pa ti distil parfen bon sezon,
Gard li dan flakon pou letan mizer,
Ler maler fer bay, nou ti pou dan fon
San okenn memwar enn lavi anfler.
Parfen fler dan fiol zame santi pi;
Nou vinn imortel kan nou donn lavi.

6

Pa les movetan tay palto bote,
Ravaz to zenes avan fer kopi;
Dan enn fiol mazik aprann prezerve
Parski atansion pandil so zegwi.
Kan zwir zenes pa vedir bangolaz;
Gagn satisfaxion kan nou responsab:
Donn lavi enn lot avan nou tourn paz,
Silefo dis fwa. Pa ekout palab!
Si to kit deryer dis fwa dis memwar,
Kan lamor vini pa ena traka
Parski, bengker sek, aswar pa pou nwar
Dan nou douniya, dan to douniya.
Aret fer teti zoli kreatir,
Sinon tou fini dan ta pouritir.

7

Ayo get dan les, Sourrya pe leve!
So latet briyan dan lesiel kouler
Fer lizie later res emerveye
Ar bote sakre nouvo lalimier.
Amizir li mont lao dan lesiel
Li montre for-for so foul lenerzi
E nou lor later, ramas nou lezel
Pou admir soley so bel gabari.
Me ler li koumans desann dan dilo
E so vie kales koumans vinn langra
Bann admirater aster vir ledo,
Get enn lot manier, trouv li bachara.
Twa’si pou parey ler travers midi
San enn ti Sourrya: enn pov fri san zi.

8

Ena lamizik, kifer to fer sourd?
Zoli ek lazwa mars ar zot parey.
Kifer to kontan respir diwil lourd;
Rod nisa apar dan malad zorey?
Armoni enn raag fer twa agase
Parski sarigama padanisa,
Filwar zoli son lame dan lame,
Pe dir pa les seliba fer lalwa.
Kan pik enn difil nou gagn enn sel son;
Kan grat tou difil plizier son vinn enn.
Kan paran-zanfan sant ojapazon,
Armoni regne longer lasemenn.
Lavwa silansie, kan nou mars ansam,
Ranz enn senfoni ki fer nou rant dam.

9

Parski to pa’le enn vev vers so larm
To prefer toultan res selibater?
Matlo, ler to gout bann lever zot sarm,
Liniver vieyfi pou plor larm amer.
Enn vev san marye dan dey permanan
Pou soupir regre peyna to portre
Kan nenport ki vev dan lizie zanfan
Retrouv so mari ki finn ferm lizie.
Kan enn bachara bangol so rises,
Zis so parazit ki majakarro;
Bote gaspiye sir ris so kales;
Bel gaspiyaz vir tou anbalao.
Pa ena lamour dan nam egois
Ki detrir lavi, fer lemonn vinn tris.

10

Ayo mo matlo, leker san lamour!
Ala to detrir to prop lavenir.
Kapavet par tonn zot grenn dan lakour
Me li kler ki twa to pa’le swazir.
To telman ranpli ar laenn profon
Ki to pe trangle to prop ekzistans;
Olie ranz lakaz ar dibwa zak bon,
To nouri karya ek lezot nwizans.
Arete monwar! Pa touy mo lespwar!
Eski Tanatos pli for ki Eros?
He zoli garson! Aret manz dinwar!
Ar to prop desten, arete fer fos!
Pa per donn lavi enn lot kouma twa;
Pa les bote mor kan twa to pa la.

11

Ler twa to vieyi, zanfan sort dan twa
Li li pou grandi pou li pran to plas;
Zanfan ki to fer ar to zenn plasma
Limem kontinie kan to res anplas.
Samem nam sazes ek posterite;
Sinon deryer twa pou res lapousier.
Si fer kouma twa, letan tik-tike
E bien vit lavi rant dan simitier.
Bliye seki pa kapav donn lavi
Ki napa pou kit okenn tras deryer;
Pran kont seki lanatir finn beni
Pou to kit deryer seki plis meyer.
Lanatir finn ranpli bien so mision
Pou ki twa to fer to par kreasion.

12

Ler mo get zegwi pandil galoupe
E lizour plonze dan lak marenwar;
Ler mo get fler roz so petal grene
E touf seve nwar finn vinn bien-bien rar;
Ler mo get bann pie perdi zot fetaz,
Nepli donn lonbraz parski zot touni;
Ler soley timid abandonn so baz
E les gro lapli nouri nik mwazi,
Lerla mo pans twa, ki pou ariv twa
Kan letan feros zet twa dan poubel
Parski bann gayar souvan vinn pagla
E zot kwar ki zot finn vinn imortel.
Pou anpes lamor koup dan to karo
Fer enn bambino. Pa bliye matlo!

13

Ayo mo koko! Chombo to tomem!
Tansion to perdi to idantite!
Lamor pe koste; aret fer karem
Parski pli divan pa pou res nanye.
Bote to’nn gagne pou tom dan dilo
Si to kontinie soumrra to lekor
Me dan enn zanfan, ler to dan kavo,
To pou les deryer enn bote rekor.
Zis move fatra les lakaz anrwinn
Kan meinntenenns regilie neseser
Pou fer fas siklonn ki fer so mofinn;
Pou anpes vieyes fer so dominer.
Twa to bien kone, mo zoli trezor,
Fierte to papa. Alor, pa zwe mor!

14

Mo konesans pa sorti dan zetwal
Me malgre sa mo konn astronomi
Pa pou mo predir siklonn so rafal,
Malsans, maladi ek epidemi.
Pa kwar mo kapav lir dan liv pannchang
Sakenn so desten, maler ek boner;
Ousa dir prens dirizan lizie tang
Sipa bel treboul, sipa sime kler.
Me enn soz mo sir. Se dan to lizie
Kouma de zetwal ki mo pran leson
Sazes ki dir mwa: “Veritab bote
Vinn dirab si to aret fer kouyon.”
Ekout mwa koko: “Pa les bote mor!
Kan to soley for partaz to trezor.”

15

Seki ne, grandi pa res dan mitan
Pandan tro lontan parski ladesant,
Kouma dan teat, pa donn nou letan
E bien vit nou pe degrengol lapant.
Tou dan lanatir pas par mem sime:
Ala zot vini, ala zot grandi;
Vantar azordi me dime koste
Pou koumans efas yer so gabari.
Zisteman akoz pli ale to pou
Deperi, to bote zordi pli for;
Mem si lavi pe ris twa ver enn trou
Pou mwa to bote zame pa pou mor.
Mem si letan pou ris twa dan aswar
Mo poem pou fer twa viv dan memwar.

16

Kifer, monwar, to pa manz plen-plen
Ar tiran letan ki pe fer fraka?
Kifer to pa ranz armir kont deklen
Ki pli gayar ki mo poem patwa?
To kouma gopia dan zarden tropik
Kot mil mamzel pe rev twa touleswar
E anvi donn twa zwisans erotik
Ek enn ti beta pli krent ki to zar.
Ni palet artis, ni plim ekriven
Kapav blok ravaz ki letan pe fer
Pli bien ki baba sort dan to leren.
Peyna lot sime. Napa fer erer!
Se ar to disan, to prop lenerzi
Ki to pou reysi pli zoli kopi.

17

Enn zour dan fitir kisannla pou kwar
Poem ki pe dir to grander san tas?
Bondie kone li zis enn avalwar
Ki pa pe dir tou lor tou to lagras.
Si mo fer enn kont bote to figir,
Klarte to lizie, bataz to lekor,
Mo sir bann dimoun pou riye, pou dir:
“Ala manti la! Onette finn mor.”
Ena pou boufonn mo konpozision;
Dir mo’enn vie kouyon, enn pov bachara;
Ki to bote li mo prop envansion;
Ki mo poem li enn galimacha.
Anou ferm zot bwat! Twa to prokree;
Mwa mo kre poem selebre zot de.

18

Eski li korek apel twa lete?
To kas so konte dan bon, dan zoli:
Bann rafal parfwa kas bouton lor pie,
Toumanier lete vit-vit bes so pri;
Parfwa lesiel ble bril nou lekzistans,
Souvan-souvan li perdi so kara,
Zoli petal grenn-grene ansilans,
Veritab malsans ou sanzman klima;
Me to lete eternel pa pou tengn,
Pa pou perdi so dife imortel,
– Lamor gagn kabo, gout lafen so rengn
Malgre ki letan fouy trou ar lapel –
Tank dimoun reste, lizie pa dormi,
Tank sa li vivan e donn twa lavi.

19

Letan ravazer, fer lion vinn langra;
Fer later aval so bann prop piti;
Fer tig so lagel vinn enn vie kaba;
Fer zwazo Fenix tas dan lasann gri.
Fer tou bann sezon vinn to prop esklav;
Fer seki to’anvi, letan leker ros,
Ar later, lamer; plonz zot dan labav
Me mo defann twa fer enn krim atros:
To pa gagn drwa fouy fose lor figir,
Rey-rey lazou lis mo minn prefere;
Les li res entak pou ki lavenir
Ena enn model ki kapav kopie.
Letan destrikter pa kwar mo per twa!
Mo sonet kapav dam pion kalipa.

20

To’ena lekor zom, zoli figir fam
O aman-metres pasion devoran!
Zantiyes feminen dan to gran nam
Pa kouma zestaz fam ki fer sanblan.
To lizie briyan san zes ipokrit
Fer seki to gete vinn plis tamam;
Stennding maskilen rikord ek foul fit
Atir lizie zom, boulvers leker fam.
To ti pou Rani si lanatir pa
Ti tom amoure ar to bote rar
E ti donn twa sex ki fer nou Raja;
Lerla povdemwa, mo perdi labar.
Parski to la zis pou donn fam plezir
Les mo kontan twa mem lezot pe zwir.

127

Lontan nou ti kwar nwar vedir vilen;
Si li pa vilen, li prenses tamtam;
Aster lapo nwar apel zoli ten;
Lamod pe sanze; enn nouvo tamam.
Me pli grav aster kosmetik plen tenk
Fer vilen zoli – mastike-farde.
Veritab zoli gagn zero lor senk;
Bote natirel nepli sort premie.
Trannsenk lapo nwar, mo trouv twa zoli;
Pa kwar lapo kler vedir elegans.
Blak iz byoutifoul. Mo ladou-soupi
Pa bizen met mask, servi manigans.
Seki to ete, samem ki laswit;
Bann vie-vie lide bien vit zot pou twit.

128

O Armoni! Kan to zwe lamizik
Lor to klavsen e kan to ledwa fe
Akord armoni enn sante mistik,
Zorey abriti apresie bote.
Kan bann tous klavie sote pou anbras
To lame, mo lalev zalou, sheri,
Rod poz enn badou lor lapo san tas;
Klavie to klavsen giji zalouzi.
Mo lalev rod vinn tous lor to klavsen
Pou ki zot anbras to bann ledwa anz
Kouma Apsara dan bale sanfen
Dan rwayom Inndra kot larivier Ganz.
Ale, les bann tous anbras to ledwa
Me donn to lalev pou mo poz enn ba.

129

Malis, vis malis, to zwisans modi;
Tiyo gaspiyaz, robine fware,
Kan to satisfe, laont chom lespri;
Nou vinn degoutan afors degoute.
Latirans prekos, kontrol anvakans,
Apenn konsome, maloker pran plas;
Avan atirans, apre repignans;
Vadire labwet pou may lespri las.
Nou rod vis malis, nou kwar nirvana;
Nou lespri tourdi ler nou rant dan trou.
Vit-vit enn kosmar touf memwar nisa
E nou rev biennet nwaye dan labou.
Nou tou bien konn sa me nou tou prefer
Dan plas paradi ranz rwayom lanfer.

130

Lizie mo zezer pa reyon soley;
So lalev pa kouma gous mandarinn;
So lekor, dir ou, pa ditou mervey;
So seve resor gagn laparans minn.
Mo finn deza trouv fri mir veloute
Me pa kapav dir mo soukdou koumsa;
Mo konn bien parfen enn zoli bouke
Me pa kapav dir so alenn koumsa.
Li kontan sante e zame li rans
Me mo bizen dir mo’nn tann pli zoli;
Zame mo finn trouv enn anz so kadans
Me mo bizen dir mo pies li langri.
Mo kontan mo pies, les mo dir aster,
Mem si li pa enn bote ekzanpler.

131

Pa fasil ar twa, O mo bienneme!
Kifer bann zoli zezer kas leker?
Eski bizen dir tomem mo gate,
Mo trezor presie, bondie lor later?
Ena ki pe dir zot pa trouv rezon
Mo adorasion; kikfwa mo kaylous.
Mo pa kapav dir zot koze pa bon
Me zot ti bien bizen bous zot labous.
Mwa mo pou koze! To kone koko,
Les zot rabase me dan mo lespri
To bote tamtam li balye karo;
Bann lezot nengres oblize bes pri.
Tou zoli ar twa apart to manier.
Akoz sa baba, to plas dan lanfer.

132

Mo kontan to lizie lagren longann
Ki paret sagren ki to leker dir
Pe martiriz mwa. Pitie, san atann,
Met so lenz andey pou soulaz tortir.
Soley gramaten ki pous gri lesiel
Dan lorizon les; zetwal ki perse
Kan kouvertir nwar ouver so lezel,
Perdi zot kara divan to lizie
Ki fer to figir zwe rol figiran.
Les lizie fer kwar to leker sagren
Parski mo soufer tretman enn tiran
Ki peyna pitie soufrans enn imen.
Les lemonn kone se nwar ki zoli;
Bann lezot kouler bizen imit li.

133

Modi sa leker ki fer mwa soufer!
Pa zis mwa lor la me mo kamwad ‘si.
To pa satisfe tortir enn leker,
To bizen martiriz so frer osi.
To lizie nanar finn kidnap mo nam;
Pa ase, to’nn kidnap mo nam zimo.
Mo finn perdi tou: mwa, li ek twa, fam;
Aster mo bizen fer fas trwa zero.
Ferm mwa dan kazie to leker lasie
Me les mwa okip zenes leker lor;
Si to’le may li, fer mwa prizonie
Me mo sipliy twa aret fer bitor.
Tiran res tiran e atraver mwa
To pou tortir li. Samem to lalwa.

134

Aster mo’ena prev li’nn may dan file;
Mo oblize ipotek mo biznes,
Abandonn mo drwa pou to axepte
Les mo zenn kamwad konsol mo tristes.
Me to refize e li pe swiv twa
Parski to enn dayn e li enn mouton;
Li finn sign enn bonn, enn move kontra:
Lame anba ros e peyna kosion.
Kouma enn kaser to servi to sarm
Pou fors debiter grosi to profi;
Mo pov mesaze pa ti ena zarm
Pou reziste atak lor to lili.
Mo finn perdi tou dan to tranzaksion;
Mo finn pey mo det san satisfaksion.

135

Twa to’ena dezir, to kontan Artir;
Artir par ta; ar tir zame ase.
Mo kone mo plen twa ar mo dezir
Me to pa les mwa zwe ar to zwe-zwe.
To dezir Artir anvlop kontinan;
Mo sir ena plas pou mo ti lake
Ki pa pli vilen, ki pa pli gourman
Ki lezot Artir ki kontan zwe-zwe.
Lamer, O Madam, pa refiz dilo
Ler lapli tonbe; li avale mem.
Dan larme Artir, azout enn cholo
Ki swaf to dilo, ki fen to lakrem.
Pa dir mo Artir tini-tini renn;
Pa dir li chombo, les li kas enn yenn.

JOSE MARTI

GWANNTANAMERRA

Mo pa fer senn, mo pe koz vre;
Dan mo pei pie koko krent;
Mo anvi avan ferm lizie
Sante for-for mo nam ansent.
Guantanamera, guajira Guantanamera.

Parol mo sante zot ver tann,
Zot osi kouler larkansiel;
Parol mo sante zot pa rann,
Zot fer leker mont dan lesiel.
Guantanamera, guajira Guantanamera.

Dan mo zarden ena roz blan
Depi Zanvie ziska Desam;
Zoli fler pou nou bann zanfan
Ki sarye inosans dan nam.
Guantanamera, guajira Guantanamera.

Mo mars ar dane lor later
Mo’nn pik mo latan dan zot kan;
Mem bann pli tipti larivier
Zot pli zoli ki losean.
Guantanamera, guajira Guantanamera.

DOMESTIK LWAYAL

Mo domestik mari lwayal;
Li satisfer tou mo dezir;
Pran mwa bien kont, zame li tir;
Grasa li, mo sikse donn bal.

Mo domestik zame li fel;
Li pa manze, li pa dormi,
Ousa plengne lor so lili
Kan ena pou reponn lapel.

Kan mo sorti ala li rann,
Swiv mwa partou kot mo ete;
Ler revini li deside
Pou ofer mwa enn tas lasann.

Kan mo leve dan gramaten,
Ala li la kot mo lili;
Kan mo pe ekrir mo lavi
Se so disan ki fer refren.

Mo domestik? Pa kwar li bet
Mem si so marse fer tapaz;
Fer per, fer kontan dan so baz:
Mo domestik se mo skelet.

KHALIL GIBRAN

LOR ZANFAN

Enn madam ki ti pe sarye enn tibaba ti dimann Profet Almustafa koz lor zanfan. Ala ki profet ti dir:

To zanfan, zot pa to zanfan.
Zot tifi-garson Lavi ki renouvle anpermanans.
Zot pran nesans atraver twa me pa par twa,
E mem si zot ar twa, zot pa pou twa.

Kapav donn zot lamour me pa lespri
Parski zot ena zot prop lespri.
To kapav okip zot lekor me pa zot nam,
Parski zot nam li viv dan domenn dime
Ki to pa kapav vizite mem dan to rev.
To kapav sey vinn kouma zot,
Me pa sey fer zot vinn kouma twa.
Lavi pa met aryer e li pa bouzfix dan yer.
Twa to kouma enn lark ki servi pou lans to zanfan,
Fles vivan, dan lavenir.

Gran Arse kone ki bizen vize dan lenfini;
Li kabos twa ar tou so lafors
Pou ki so fles al bien-bien lwen ek bien-bien vit.
Kan Gran Arse kabos twa, sant lazwa.
To kone! Otan ki li kontan fles ki anvole,
Otan li kontan twa, So lark ki stab.

LOR LAMOUR

Lerla Almitra, enn klervwayan ar enn don extra ti dimann Profet Almustafa koz lor lamour. Li ti lev so latet, get bann dimoun otour li. Enn mous pa ti bouze. Enn lavwa pwisan ti koze.

Kan lamour apel twa, pa tike
Mem si sime la pa fasil.
Kan lamour ouver so lezel, pa reziste
Mem si kouto dan so lezel kapav bles twa.
Kan lamour koz ar twa, fer li konfians
Mem si so lavwa kapav eklat to rev kouma siklonn kraz zarden.
Enn kote lamour met kouronn lor to latet, lot kote li krisifie twa.
Enn kote li fer twa gandi, lot kote li tay-tay twa.
Enn kote li mont ziska to latet, kares to bann nouvo bourzon ki tranble dan soley,
Lot kote li desann dan to rasinn, sakouy-sakouy to siko.
Kouma zerb dible li ploy twa dan so leker.
Li fwet-fwet twa, met twa touni.
Li taminn twa pou tir lapay.
Li kraz twa, fer twa vinn prop.
Li petri twa, fer twa vinn soup;
Lerla li met twa dan four sakre, kwi twa pou fer twa vinn dipen sakre pou festen divinn.
Lamour fer tousa ar twa pou fer twa konn sekre to leker e lerla to pou kapav vinn enn ti bout dan leker Lavi.
Me si to timid e si to pe rod plis lape ek plezir lamour,
Alor li preferab remet to kostim lapay e kit grenie kot lamour transform dible
E al dan lemonn bouzfix kot to pou riye san konn riye, plore san konn plore.
Lamour pa donn nanye apart limem; li pa pran nanye apart seki li done.
Lamour pa posede e pa kapav posed li;
Lamour konn zis lamour.
Kan to amoure, pa dir, “Bondie dan mo leker,” me plito, “Mo dan leker Bondie.”
E pa kwar ki to kapav diriz deroulman lamour, parski kan lamour trouve ki to merite, li pou diriz to deroulman.
Lamour pa anvi nanye apart satisfer lamour.
Me si to amoure e to ena bann dezir, tou bann dezir zot pou twa me pa pou lamour:
To anvi fonn e vinn dilo lasours ki sant so sante ar lanwit.
To pe konn douler dan tro boukou tandres.
To prop konesans lamour fer twa soufer;
To pe segne volonterman ek dan lazwa.
To leve boner gramaten, leker leze e to dir mersi pou akeyir enn nouvo zour lamour;
To repoze midi pou medite lor biennet dan lamour;
Tanto retourn lakaz ar plen rekonesans;
Apre al dormi avek enn lapriyer pou to bienneme ek enn sante lamour lor to lalev.

LOR MARYAZ

Almitra ti dimann Almustafa koz lor maryaz. Ala ki li ti dir:

Zot ti ne ansam e ansam zot pou reste pou toultan.
Zot pou ansam kan lezel blan lamor vinn brouy kart.
Wi, zot pou ansam mem dan memwar silansie Bondie.
Me pa soud rebor zot de ekzistans
Parski bizen lespas pou ki divan Bondie kapav soufle ant zot de.
Partner bizen kontan partner me pa fixe nanye;
Plito les lamour flote ant zot de kouma lamer ant laplaz zot de nam.
Ranpli zot de koup me pa bwar dan mem koup.
Sakenn partaz so dipen ar lotla me pa rod manz mem dipen.
Sante, danse, amize ansam me sakenn gard prop limem
Parey kouma difil lagitar: sakenn viv separeman me ansam zot fer zoli lamizik.
Donn to leker san perdi to leker.
Zis lame Bondie ki kapav tini zot leker.
Dibout ansam me pa vinn enn:
Bann pilie katedral zot separe
E pie mang ek pie lafours pa grandi dan lonbraz lotla.

LOR LAZWA EK LAPENN

Lerla enn madam ti dimann Almustafa ki ete lazwa ek lapenn. Profet ti reponn:

To lazwa se to lapenn san mask.
Dan mem lasours kot riye sorti, bien souvan ti ena plen larm.
Li normal sa!
Plis lapenn fouy dan to profon, plis to gagn kapasite santi ek zwir lazwa.
Rapel! To koup diven ti pas dan dife pou vinn koup.
Violon ki konsol to nam li fer ar dibwa ki’nn konn lars ek kouto.
Kan to ere, get bien dan fon to leker e to pou dekouver ki seki finn donn twa lapenn pe donnn twa lazwa.
Kan to tris, get bien dan fon to leker e to pou konpran ki to pe plore pou seki finn donn twa kontantman.
Ena ki dir, “Lazwa pli gran ki lapenn,” e lezot dir, “Pa vre, lapenn ki pli gran.”
Me mwa mo kwar zot enseparab.
Toulede vinn ansam e kan enn ar twa atab, rapel ki lotla pe dormi dan to lili.
Anverite to dan balans ant lapenn ek lazwa; tomem balans.
Zis kan to’nn devide net ki to bouzfix annekilib; balans pil anplas.
Me kan gran-bizoutie lev balans pou pev so lor ek so larzan, swa lazwa, swa lapenn ki monte ousa desann.

PABLO NERUDA

SANTE DEZESPWAR

(Tex sours: Version Angle par W.S Merwin. The Poetry of Pablo Neruda; Kindle Edition. Mersi SHMOOP pou zot ekleraz.)

Lanwit nwar pe anvlop mwa ar memwar tris to depar.
Larivier pe plor so lamor dan teritwar bato.

Bann ke dan lepor san aktivite, tousel ek tris.
Separasion amer pe enpoz so lalwa. Ayo!

Latet fler san petal pe grene lor mo leker lour.
Trou san fon plen ar debri, kavo nofraz pov matlo!

Teren militer privilezie, sime kas pikan.
Dan to vant, rosignol ti larg lezel, ti mont lao.

Lapeti jabaljas ti aval tou: kouma lespas,
Kouma lamer, kouma letan. Tou ti tom dan dalo.

Ti enn extra jos: lekor mate, de labous kole.
Mazik ti flanbe kouma far aswar ki gid bato.

Angwas kapitenn abor, lodas enn plonzer fouka,
Ek nisa soulezon violan, tou ti tom dan dalo.

Zenes joukal ar nam blese ti kwar li’enn rwadezer.
Explorater trazik ayo, tou ti tom dan dalo.

To ti ploy net ar sagren, to ti chombo dezir for,
Tristes ti matrak partou e tou ti tom dan dalo.

Mo ti fer miray lonbraz kouma sitadel kile,
Kit deryer dezir, aksion; mo ti pe kit mo kaso.

O fam, laser mo laser, mo ti kontan ek perdi,
Laroze mouy mo seve; ekout mo sante lalo.

Kouma enn poban terkwit to ti ranpli ar tandres
Me to ti telman plen ki tou ti vir anbalao.

Eski to rapel sa bann ti lil soliter kot nou,
O bienneme, lame-lipie amare, ti piarro?

Kan pa ti’ena manze-bwar, to ti la pou nouri mwa.
Kan ti’ena larm ek detres, to ti donn tou lor plato.

O bienneme, difisil pou dir kouma to gard mwa
Dan karo to gran nam, dan lakrwa to lebra baro.

Ayo, ala li ti for me kourt dife ti bril mwa!
Kontrol difisil, aster gos, apre majakarro.

Lafos bann badou pasione, tonbo ki ansaler,
Dife ki bril brans lour ar fri, korbo ki bek kavo.

Ayo labous ti gagn morde; ayo lekor frison;
Ayo ledan ki rod morde; ayo lekor flanbo.

Ayo de ti marye-pike, ti vinn lespwar, lafors;
De nam ti fizione me vit dezespwar ti bravo.

Lorla afeksion, vadire dilo ou lapousier.
E bann parol tas dan labous, enkapab fer zwazo.

Samem ti mo karrma; larout mo nam ti pe rode
Me tou ti vit degrengole, tou ti tom dan dalo.

Trou san fon plen ar debri, depotwar grander lamer,
To enn kavern sagren; to pou nway dan basen salo.

Roule-tange, tange-roule, to sante kouver vag.
Enn maren lor latet bastengaz, to kontrol bato.

To enn parter sante, to koule kouma larivier.
Trou san fon plen ar debri, basen ranpli ar kavo.

Plonzer fouka pa trouv kler, saser bourrbak viz dan vid
Ek explorater trazik, zot tou ti tom dan dalo.

Ler finn arive pou ale dan gramaten glase;
Kapitenn lanwit finn pran desizion ler pou chalo.

Lamer ploy laplaz ar sentir monotoni glase.
Bann zetwal tranble pe lev lank; vwayaz nwar pou zwazo.

Bann ke dan lepor san aktivite, tousel ek tris.
Mo lame tranble tini enn pogne lonbraz kavo.

Ayo, tou pli lwen ki lwen. Ayo, tou pli lwen ki lwen.
Dezolasion amer pe enpoz so lalwa. Bago!

SONET LAMOUR 17/LOVE SONNET 17

Tex sours: Version Angle par Mark Eisner. The Poetry of Pablo Neruda. Kindle Edition. Mersi SHMOOP pou zot ekleraz.)

Mo pa kontan twa kouma kontan fler ousa pier
Ousa zeye ekarlat ki lans laflam kolorye.
Mo kontan twa kouma kontan zafer ki pa kler,
Difisil konpran parski dan som pa konn so profon.

Mo kontan twa koume pie fler ki pa anfleri,
Ki kasiet so bote pou lizie konn apresie;
E grasa to lamour, dan profon obskir mo nam
Ena parfen pwisan ki sort dan profon later.

Mo kontan twa pa kone kifer, kouma, kan, kotsa;
Mo zis kontan twa san okenn problem, san ki met dan zar;
Mo kontan koumsa parski mo pa konn lot fason

Kontan apart kan nou de lekor finn fonn pou vinn enn;
Telman koste-fizione, mo lekor vinn to lekor;
Telman koste-fizione, to lizie pe get mo rev.

ENN OD POU ENN PER SOSET/ ODE TO A PAIR OF SOCKS

Tex sours: version Angle par Mark Strand. The Poetry of Pablo Neruda. Kindle Edition. Mersi SHMOOP pou zot ekleraz.)

Maru Mota ti donn mwa
Enn per soset
Ki limem ti trikote
Ar so ledwa gardien mouton;
De soset dou
Kouma de lapen.
Mo fons mo lipie
Dan soset
Koumadir de pantouf
Fer ar difil
Soley kousan
Ek lalenn mouton.

Soset mirak ti fer
Mo lipie vinn
De pwason
Ar lekay lalenn;
De gro reken ble are
Ar difil lor;
De gro zwazo nwar,
De kanon:
De soset mazik
Ti anbeli mo lipie
Dan lamanier.
Zot ti telman zoli
Ki premie fwa
Dan mo lavi
Mo de lipie
Ti vinn vilen,
Pa ti merit
Enn plas
Dan zoli soset
Artistik.

Mo ti reziste tantasion
Fer seki ti garson abitie fer:
Met papiyon dan enn bokal;
Fer kouma
Gran entelektiel fer:
Ramas bann liv rar
Olie lir;
Mo ti reziste
Anvi malsen
Met de soset la
Dan enn volier dore;
Donn li
Toulezour
Timil
Ek trans melon roz.
Kouma explorater dan lafore
Ki touy enn zenn serf,
Roti li lor dife
E manz li ar regre,
Mo ti dres mo lipie,
Abiy li ar
Mo de zoli soset
E lerla
Plonz
Mo de lipie
Dan mo soulie.

Ala moral mo poem:
Bote vinn de fwa
Pli zoli;
Bonte vinn de fwa
Pli bon
Kan nou gagn zafer
Ar enn per soset lalenn
Kan liver donn bal.

LIV KESTION

Tex sours: The Poetry of Pablo Neruda. Kindle Edition.

1
Kifer bann avion zean
Pa anvole ar zot zanfan?

Lekel zwazo zonn
Ranpli so nik ar limon?

Kifer pa montre elikopter
Tir dimiel ar soley?

Kot plennlinn ti kit
So bal lafarinn zordi-swar?

7
Eski lape li lape kolom?
Eski leopar deklar lager?

Kifer profeser montre
Zeografi lamor?

Ki ariv mwano
Ki anretar pou al lekol?

Eski vremem zot fann
Alfabet transparan dan lesiel?

10
Ki komanter dimoun pou fer
Lor mo sapo dan san banane?

Ki zot pou dir lor mo poem,
Bann ki zame finn tous mo disan?

Kouma nou mizir lekim
Dan enn ver labier?

Ki enn mous pou fer ler finn ferm li dan
Enn sonet Shakespeare?

UNITED FRUIT CO.

Tex sours: The Poetry of Pablo Neruda. Kindle Edition. Version Angle: Jack Schmitt.

Kan tronpet Zenez ti soufle
Pou anonse ki tou ti pare
E Bondie ti fer barrakat,
Donn tou Coca-cola Inc., Anaconda,
Ford Motors ek lezot biznes;
United Fruit Inc ti rezerv pou li
Seki plis nisa: parti santral mo later,
Zoli laans Lamerik.

Li ti rebatiz nou later
“Repiblik Banann”.
Lerla lor disan kadav inosan
Ek ero triyonfan-patriyotik
Ki ti amenn dinite, liberte, idantite,
Li ti mont so spektak boufon,
Anter lendepandans,
Donn doudou pouvwar enperyal,
Giji gourmandiz,
Nouri lever diktater,
Mous ver Trujillo , Tacho,
Carias, Martinez, Ubico;
Parazit ki sous disan lepep,
Plen zot pos;
PhD tirani.

United Fruit Inc.
Zet so lank dan marekaz
Tazar, swazir so agwa,
Akapar larises later,
Plen vant kargo
Pou nouri verminn
Ek afam zanfan Bondie.

Letansa zanfan later pe zwenn tase
Dan tourbiyon sikre
Larad payason dolar
Ki anvlop kadav dan laroze gramaten.
Enn kadav pe flote:
Enn marsandiz zetab,
Enn nimero,
Enn san nom,
Enn fri pouri
Ki zis bon pou depotwar
Kiltir gaspiyaz.

RABINDRANATH TAGORE

Tex sours: http://www.poemhunter.com/rabindranath-tagore/

KOT LESPRI PA PER

Kot lespri pa per ek latet bien ot
Kot konesans lib
Kot lemonn pa finn rant dan ti kazot
Divizion sekter
Kot parol ne dan nam laverite
Kot zefor pou fer pli bien zame mor
Kot dilo lasours lespri zame sek
Ou fini dan disab sek labitid
Kot lespri diriz lavi touletan
Grandi lorizon ek teren aksion
Dan sa landrwa la fer Moris grandi

03.08.2016

KAS ENN TI POZ

Les mo kas enn poz la koste ar twa.
Louvraz mo pe fer bien kapav atann.

Kan mo lwen ar twa, mo pa konn lape
E mo louvraz vinn enn gran lamer demonte san rivaz.

Liver finn ale, lete finn vini
E bann mous dimiel pe sante anker dan enn karo fler.

So ler finn vini pou asiz trankil, lizie dan lizie
E sant bote lavi dan lape ek trankilite.

03.08.2016

LEMONN MO TIBABA

Ayo si mo ti kapav gagn enn tibout plas dan leker lemonn mo tibaba.
Mo kone zetwal koz ar li e lesiel vinn koste ar li pou zwe ar niaz ek larkansiel.
Mem seki nou kwar gounga ousa pagla vinn kot so lafnet pou rakont zistwar ousa zwe zouzou.
Ayo si mo ti kapav mars lor mem sime ki travers so lespri e al lot kote lorizon;
Kot mesaze fer komision lor pa finn arive dan rwayom pa finn ekziste;
Kot Larezon fer servolan ar lalwa e Laverite kas lasenn ki amar konesans.

04.08.2016

LENPAS

Mo ti kwar mo vwayaz ti pe al dan tengn,
Ti pe zwenn terminis, – divan mwa lenpas –
Gardmanze ti vid
E ki so ler ti vini pou rant dan marenwar silans.

Ki mo dekouver? To volonte enn lot.
Ler bann parol rasi pe mor
Nouvo raag large depi fon leker;
Kot vie santie kouse,
Nouvo gawn leve ar mil mervey.

04.08.2016

LAMOR

Twa dernie bistop dan lavi,
O lamor, pran mwa dan to lebra.

Zour apre zour mo finn atann twa;
Pou twa mo finn sarye boner ek maler.

Mo lavi, mo dibien, mo lespwar, mo lamour
Tou finn toultan glis ver twa, trankil-trankil, chori-chori.

Kouma to verse-gete
Mo lavi pou vinn pou twa.

Finn fini tres bann fler
E haar doula finn pare.

Kouma sadi fini doulinn pou kit so lakaz
Pou al kot doula tousel dan aswar silans epe.

04.08.2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.