VLADIMIR VYSOTSKY AN MORISIEN

(V. VYSOTSKY IN MAURITIAN CREOLE)

DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

BATO DAN LEPOR (SHIPS IN PORT)

Bato dan lepor, timama li la, timama pa la;
Botan, movetan ala li re la.
Dan sis mwa bayo, mo’si mo pou la
E mo pou rechal pou ankor sis mwa.

Apart bann foul cham, dimoun retourne,
Apart nou lamour, nou prop bienneme.
Apart ki nou’le, dimoun retourne.
Aret koz desten! Mo pa kwar nanye.

Sel zafer mo kwar zour la pe vini
Kan ferm kouma mwa, bann pon pou tini;
Lerla ar ser-frer dan lape-lazwa

Nou pou sant anker. Atann zis sis mwa.

LI TI DIR MWA… (HE SAID TO ME…)

Li ti dir mwa pa rabase:
Apre lamor peyna nanye.
Enn swar dan nwar mo ti reve
Ki Satan ti tir so manze.

PA PE BADINE ( IT’S NOT A JOKE…)

Mo pa pe badine, ena lamor ladan:
Anpes ekout mo sante? Nou fini, zanfan!
Set zour san bwar dilo, nou kapav debrouye;
Senk zour san mo sante? Lemonn net devire.

POU MARINA VLADI (TO MARINA VLADI)

Pe fer bien fre, glason partou;
Mo pou koule ousa flote?
Viv lamour-lespwar toupoutou,
Mem si birokrat pe grense.

Glason pou fonn, mo pou sorti,
Travayer kouver ar laswer…
Sir nou pou rezwenn, pa manti;
Reviv ansam, sant sante yer.

Mo ankor zenn, zis karant-de;
Twa ek Bondie finn beni mwa.
Li pe’apel mwa. Ler mo sante,
Li pou dir, “Al kot Marina.”

(28.02.2016)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.