VIV ENN LOT MANIER

© DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Sanndya

Mo anvi dir ki mo santi
Dan fon mo nam, dan mo lavi;
Ki mo trouve, ki mo tande
Dan mo lakaz, dan mo vilaz;
Dan mo pei ki pe’arive;
Difikilte ki fer ravaz
Lor nou Later kot fler ek pie
Ek zanimo finn perdi pie.
Me mo leker dir mwa tansion
Repet seki yer mo ti dir;
Tansion-tansion zoli parol
Glis dan klise, vinn rabase.

Lespri Kreasion gid mo pa;
Pa les traka kas mo kalpa.

Aret rabase!

Non!
Non, mo pa kwar.
Pa vre.
To pou’ale mem?
Nenport.
To koz nenport.
Kouyonod.
Mwa mo ekout misie la.
Li li kone.
Ki to pe rabase?
Kikfwa kot to bann sorti…
To pou’ale mem la?
Pa fer mwa sap lor kal!
Tansion mo grenn to ledan.
Koze pou fer ler…!

Friyapen

Li pome ar manze ek vitaminn;
li kapav nouri fami ek vwazen;
frengan, galan, li rant dan tou lasos
depi so tigrog ziska so deser.
Nourisan, li tal so lonbraz peper
ler soley lete pens nou nam, kabos
lekilib. Kan gagn fen fwet so refren,
friyapen pous lafaminn dan desbinn.

Pa lagren, pa proven, pa kwar boutir!
Se so rasinn ki donn nesans lavi
ki peple zarden e lakour vwazen
ar nouritir pou tou bann kreatir
– nouritir lekor, nouritir lespri –
ki bizen konstrir enn nouvo desten.

Eta Bobok!

Pa koz batat, pa koz maniok!
Ferm to lagel Arouy Violet!
Koz basmati, zoli baget
lafarinn blan. Tann mwa, bobok?
Friyapen wek! Koson kot mwa refiz manze.


Nou Bout Later

Ler fwet ti kase, grandimoun lontan
ti prefer kiltiv enn tibout teren;
kiltiv nouritir, nouri zanimo;
lerla vann sirplis dan bazar vilaz.
Teren bor montagn, teren borlamer,
ti’ena bon rannman si konn okipe,
rekonpans zefor, plen nou gardmanze;
kanar patouyar, fri, legim ek fler,
vas dan lekiri, pizon lor fetaz,
kabri rev ravann, triyang enn solo.
Pa zis vant ki plen, nou nam ‘si vant plen
ler dimoun lontan pa zis soul bontan.

Ki ti arive? Kifer azordi
aryer tizanfan pe manz margoz kri?

Koze La Bizar

to pa kapav koz kouma tou dimoun koze
ki to kwar to ete
plis meyer ki lezot
ler nou dir ble to dir lot zafer
koumadir nou gon nou nou gopia nou
nou tou kone bondie ti fer so lemonn kouma li ti fer so lemonn
li bon koumsa plis ki bon
dan rod sanze ena pese
taler to pou dir bizen les fam zete
bizen les pilon marye
ki pa bon ar nou pei seki bon lao mem kouler lizie ar bondie mem kouler seve mem parey pa kapav les bannla pran tou nou bondie pa pou kontan
mo konsey twa aret to senn
sankwa……………

Nouvo Kiltir Friyapen

Anou plant ArtosKarpos
dan nou lakour, dan bor sime,
isi, laba, partou kote;
anou plant dan nou later
enn gran verze ArtosKarpos
pou sof nou four, kwi nou manze,
nouri bef, vas, toro, kabri,
poul, kok, koson, kanar ek tang.

ArtosKarpos enn pie mirak.
Li donn meksinn, li donn dibwa
pou ranz lakaz; li gard ler prop,
anpes later al dan lamer.

Pa kone kifer. Nou lizie bouse,
nou pa pe trouve. Pourtan li bien kler!

Anou plant ArtosKarpos,
aprann kwi ArtosKarpos:
kat-kat, salad, kari, ladob,
baja, pate, gajak, gato.
Bliye delis dideor!
Mama Later dan nou pei
ena manze pou so zanfan.
Dan pei beni, si pa fer zako,
ena plen manze pou tou lapeti
si pa fer voras, aprann partaze,
konn bril kalori, evit maladi.

So nom gate se friyapen.
Si ou prefer plis ekzotik
apel li Artocarpus altilis.

Bisiklet

– bisiklet, bisiklet
to poem bisiklet
pa poem sa
propagann
to zalou mo komers
to zalou zanfan kouli vinn milioner
to ole anpes mwa manz dalpita karribarri tipourri
taler mo dir twa kot to met to friyapen
 fann ar li mo dalon
kominis sa
so zalou fermal parski nou ena pitay
nou ena pitay parski nou travay dir
so bann ole pitay san travay
 pa so bann sa
li peyna bann
enn perdi bann sa
akoz samem so groker fer li gagn maloker

Bisiklet 2

To rapel letan lontan
kan, lor bisiklet, zanfan
– tifi, garson melanze –
al lekol, al vakarne
ar lenerzi pedale?
Malsans aster zot prefer
servi lenerzi fosil;
antonn kalori par tonn;
lav li ar disik gaze;
frot vant, get televizion.

Anou tras lapis siklis
lor sime lavil, vilaz;
anou ankouraz zenes
pedale pou rant dan bit.

Global warming, Global warning

Tansion gabzi gourman pitay
ki manz leker so prop mama
fer nou bliye enn pli gran douk:
peyna bare, global warming
menas sirvi limanite.
Tansion bliye ki gourmandiz
enn ti pogne “mo-mwa-momem”
finn kondann zanfan pa’nkor ne:
pa enn, de, detrwa me plizier
zenerasion tou kontinan.
Tansion nou les tipti boubou
fer nou bliye ki Sahara
pe sous glason rape Polnor.

Ouver lizie! Ouver zorey!

Tann zot koze ki bizen fer
oua’kwar zot sorti paradi,
zot pa responsab zavari,
zot pa kone, zot pa ti la,
pa ti zot sa, sa bannla sa.
Zot zongle miliar pou bous trou;
zot bous enn trou me fouy dis trou;
fer barakat ar nou larzan
e obliz nou rekonesan,
bes latet, dir mersi exper.

Letansa glasie pe fonn,
lafore pe zet lekor,
dezer pe devor later,
lamer pe mont lor montagn.

To pou ale mem!

Fer mo bourzwa konfians,
li li kone li.
Ki friyapen to pe zaze?
Pri diri, pri lafarinn pe bese;
pri lesans pe piktet;
taler pou pey nou pou konsome.
Aksepte to enn piago, to pa konpran gordonn.
Si to’le mo dres to papie, dir mo bourzwa to pe regret to sor, to regrete, fer penitans …
Aret koz bizar.
To trouve?
Toukorek.
Lame envizib fer louvraz sasi.
Pa ekout sa bann kominis la.
Ekout mwa, to lavi pou dous.

Ki Avtarr To Koze?

– To’le melanz sanbrani ar dilar?
Diven ar manteg? Bhagavad Gita
Ek to tralala pa mem zafer sa!
Pa vinn vers soma sakre lor koltar!

– Kifer to pe sap lor kal, mo matlo?
Grandimoun pa finn dir nou dan nou liv
finn dir ki Bondie desann lor later
kan li neseser met nou sime kler?
Pa ti’ena Rama, Krishna ek Buddha?
Li pa drol aster Zezikri vini.
Avtarr mo fami. Samem, peyna lot.
Aret get deryer; get enpe divan.

– Aret get deryer; get enpe divan?
Melanz sanbrani ar disan koson?

Kan maler ena loder

Gro vag kraz disab, desir filao;
pwason al kasiet anba ros lao;
zwazo plonz dan vag, kasiet dan resif;
enn baba plore, sat finn tir so grif.
Pa dir mwa to pa ti tann sa zame;
loder la, matlo, lontan pe fane.

Kan maler ena loder,
Kot kapav fer koumadir
nou pa kone li vini.
Kan maler may nou touni,
pa dir mwa to pa ti lir
mesaz lor miray lanver.

Later nepli rouz, li nepli maron;
li pe grene blan dan poban letan;
larivier gagn swaf, bwar so lili sek;
dilo finn vinn ros, tek-tek bek lor dek.
Pa dir mwa to pa ti tann sa zame;
loder la, matlo, lontan pe fane.

Kan maler ena loder,
Kot kapav fer koumadir
nou pa kone li vini.
Kan maler may nou touni,
pa dir mwa to pa ti lir
mesaz lor miray lanver.

Bann baba fek ne refiz respire;
bann mama plore, personn pa tande;
larm lasid pe krez rigol dan leker
A Bondie kifer lanfer lor later?
Pa dir mwa to pa ti tann sa zame;
loder la, matlo, lontan pe fane.

Kan maler ena loder,
Kot kapav fer koumadir
nou pa kone li vini.
Kan maler may nou touni,
pa dir mwa to pa ti lir
mesaz lor miray lanver.

Ayaya! Maya! Maya!

Bann zanfan pa pe konpran
kifer papiyon frengan
pe tom pouf kouma diplon;
kifer zazo kardinal
pe sant ar lavwa anrwe
so plim rouz ki’nn vinn maron;
kifer pie toulsi laba
finn vinn enn skelet sek
refiz bwar dilo sakre;
kifer pe ferm tibaba
dan tibwat dibwa verni;
kifer bolom nwel yer swar
ti bliye pas zot lakaz;
zot mama ek zot papa
pa lev boner, al travay
kifer?

Lagazet dan zot vilaz,
radio ek televizion
pe anons enn gran mirak:
aster kapav efas larm;
kapav aret pran traka.
Dan enn zwazo metalik
nouvo sover pe vini.
Li li konn dres tou papie.
Tourman lev pake, ale.

Enn sel pagla pe fane.
Li pe rabas-rabase:
“Ayaya, maya, maya!’

Lakaz Zouzou

Ki to kwar?
Nou pei lakaz zouzou?
Badinaz pran plas partou;
rev ranplas realite;
kraz tou seki pe marse
pou ranplas li par deler
parski foser, joubaner
pe rod rol?

Ki to kwar?
To kwar nou pou les twa fer
grimas vantar zako rar?
Les twa fann to lapipi
pou kouyonn bann enbesil
ki pa konn fer diferans
ant krwayans ek konesans?
Les twa lib pou brouy lespri,
fer nou bwar dilo dir wi?
Les twa lib pou fer mari,
pran nou pou larzan kontan …

Komie to’nn dir?
……………..
Samem?
………..
Met for, gagn for!
….
Sa wi!

Dir mwa bourzwa ki bizen fer
pou fer bannla swiv nou lonbraz?
Fer zot konpran plis kler ki kler
Lavi li zis zouzou menaz.

Anou zwe lakaz zouzou!

Sakenn So Sakenn

Mo papa dir mwa:
“Pa get li beta; li pa ekziste;
Pa les li kone seki to kone.
Sakenn so sakenn, twa to kontrol baz;
pa les so lonbraz vinn tous to lonbraz;
si li tro koste li pou sal to paz,
devier to desten. Papa pou sagren.”

Sakenn so sakenn.
Twa pran tou lakrem,
anpes lot kas yenn.

Profeser dir mwa:
“Bliye li piti! To entelizan;
to sorti dan gran fami, rapel bien.
Sakenn so sakenn, anpes li gore;
pirat to kone, ayjak to lide;
kouma karapat koken destine,
sous disan beni, bwar to lenerzi.”

Sakenn so sakenn.
Twa pran tou lakrem,
anpes lot kas yenn.

Mo patron dir mwa:
“Pans zis twa, monwar. To pou arive
si to fer plezir, si to konn respe
ki pli gran ki twa; fer seki anba
napa depas kad, regle bien zot pa,
pa deklar grannwar, aksepte lalwa.
Peyna promosion pou bann gat nasion.”

Sakenn so sakenn.
Twa pran tou lakrem,
anpes lot kas yenn.

Mo panndit dir mwa:
“Aksepte to plas kot nesans met twa;
sa finn deside par pli gran ki twa.
Twa ki enn bien gran dimoun dan landrwa,
pa get bann rif-raf; to plas li parmi
dimoun spesial, pa bann tilespri,
bann bweter, krever me zans siperyer.”

Sakenn so sakenn.
Twa pran tou lakrem,
anpes lot kas yenn.

Mo kopinn dir mwa:
“Kifer to dir mwa zom ki siperyer?
Mo pa kwar to vo plis ki mo deryer.
Pa kapav toultan to get zis to bout,
rod gout zwisans ek delis koutkekout
san pans ki lezot anvi. Al ferfout!
Aprann pran kont ek partaze, fatra!”

Sakenn so sakenn?
Aprann tini renn
ek partaz lakrem.

Jabet Ek Obezite

Jabet dir Obezite,
“To trouve kouma nou bien
dan pei Moris?”
Obezite dir Jabet,
“Pa manti gate-pouri!
Moris enn mari pei;
so disik samem pli dou.”

Jabet dir Obezite,
“Pa zis sa mo jilebi!
Dalpouri ek tipouri,
kennteki ek makacha,
madriye ek dipenfrir
grandi mo larme, baba.”
“Pa dir mwa, mo soutalfinn,”
Obezite dir Jabet,
“Kan twa to dan bien, Barrfi,
mo kone mo desten kler.
Akoz sa nou sant anker:
Hawdouyoudou! Hawdouyoudou!
Disik Moris li bien-bien dou.”

Aring-Bouring, Gouli-Dannta

Nou ti zwe aring-bouring,
gouli-dannta ek boul kaskot,
lamarel ek sot-mouton,
kanet, lamok-delivre,
kouk-kasiet, kouk galoupe,
sapsiway ek servolan;
nou ti konn kas fri lor pie,
mont montagn, desann dan gorz …
Aster zanfan ar ledwa
gagn nisa ar zot portab,
zwe video lor t.v,
droge ar bigmak-koka.

Ki pou fer? Zot kiltive.
Samem sivilizasion.

Faner Pikan

Aret fann pikan, aret vomi fiel.
To’nn trouve
Obama ar travay pasian, entelizan
finn arive.
So granmer dan Kenya kontan,
Tou Afriken kontan.
Rev Ameriken = Rev Morisien.
Anou reve babou.
Barak pou okip nou serye.
Fini resesion! Fini enflasion!
Fini kominism! Fini kominalism!
Bel-bel barak-at.
To pa dakor? Zame to dakor!
Kominis twa.
Faner pikan!
Faner kaka!

Maya May Lespri

Enpe boul tamaren! Pa kafe nwar!
Plito kafeole. Zoli bronzaz.
Parol gidi zorey, zoli bataz;
mari ideal, papa kaspake.
Malen, edike, otman kalifie,
peyna so segon dan kominike;
Mem so adverser bizen aksepte
ki limem meyer pou alim nou far.

Zeneral dakor, militer ere;
fabrikan fizi, kontrakter lager,
kourtie tranzaksion, larme mersener,
marsan kanon ek serkey satisfe.
Kofor pe ranpli; lepep angourdi
aplodi lamor zwazo paradi.

Refer Parey?

Kan siklonn kraz ou lakaz
e bizen reranz ou baz
eski ou refer parey?
Kan ou fel enn lekzame
e bizen rekonpoze
eski ou refer parey?
Apre ki finn gat zami
gagn enn sans pou rereyni
eski ou refer parey?
Eski ou refer parey?

Akoz toultan zom lao
kraz kor fam ki anba li
eski dan nouvo kiltir
nou pa kapav vinn egal?

Kiserti!

Rapel Lerwa Dagober
ti met lenz divan-deryer?
Dapre zistwar mo granper
li ti ranz sato delix
pou bann prens ek bann prenses
Me li ti bliye done
laport lantre so lakle.
Zot tou ti dormi deor.

Mo lekol ‘si li parey.
Bann klas plen ar laparey
-innternet, miltimedia,
pawerpognt, omsinema.
Me metdekol finn bliye
kouma bann zanfan koze.

Tilae Dan Kazot

Si nou lamizik ti res amare
ar konba esklav ki sorti Lafrik,
ar konba kouli ki sorti Lazi;
si nou lamizik ti koul dan disan
bann nwar Lamerik ek pep Sidafrik;
si li pa ti dan kazot touristik
nou sega zordi -lagam, melodi,
parol, aranzman- ti pou plis miskle.

Me malsans pou nou, sega azordi
li amare ar nisa pasaze,
komersialize pou lanbians vakans;
so monotoni boumbadoumbadoum
amar so desten ar repetision
ki trangle lelan nouvo kreasion.

Prezerve Pou Konsome

Dan enn poban anterkwit
bonnfam gard vinnday ourit
masere dan lasos lay,
delwil, vineg ek moutard.
Lasos prezerv vinnday bien;
ar letan li pli goute.
Ourit la fonn dan labous
kan li finn bien prezerve.

Parey kouma nou koutim!
Prezerv li, li pou dire.
Plis li dire, plis li bon
ziska li vinn eternel.

Abba! Mwazi dan poban
pe kiltiv gran konfizion.

Pou Bann Tizanfan

Pa swiv gran dimoun lor larout ganndol.

Zot koz personel vadire valer
iniversel. Zot koz krwasans plen-pos
vadire toultan kapav viv lor bos
mama later e zot fer koumadir
zwisans alemem peyna finision.
Zot vinn sourd kan koz sime perdision.
-Sa enn envansion gro poumon, groker.

Zwisans konsome finn bous zot lespri;
dan fer gaspiyaz zot trouv zot profi;
plezir partaze finn vinn aryere;
zot trouv aryere lavi san flafla
e senplisite finn vinn bachara.

Tras enn lot sime, Zanfan Lalimier!
Novam 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.