VIV ENN LOT MANIER?

POSIB SA? KIFER NON!

             NANYE PA BOUZFIX
Soley pe vieyi, so zour pou fini;
Liniver grandi ziska so kramkram
– Liniver li ne, grandi ek fane;
Depi koumansman, lavi finn sanze.
Keyet, agrikol vinn endistriyel
Ki pou oblize aret bat lezel.
Seki la zordi dime pou fini;
Istwar pa pou vinn Zordi-Net-Tamam.

Viv enn lot manier? Enn nesesite!
Nou planet pe mor; klima li ankriz;
Gardien-zardinie finn vinn brakonie;
Limanite finn vinn exper betiz.
Si nou pa sanze, viv enn lot manier,
Dime pou met ba lanfer lor later.

24.10.21

          KAN GLOBAL MONT LOR KES
Avion lezel plat pou tas lor tarmak;
Kargo ar vant vid pa pou mont dadak
Kan nou pou konpran lenerzi zordi
Oblize dormi dan lakav modi.
Globalizasion lerla plor disan
Parski tou bann pep dan tou kontinan
Pou bizen devlop enn nouvo kiltir:
Prodwir zot bezwen san bles lanatir.

Limanite pou oblize lerla
Devlop sororite-fraternite
Dan kiltir partaz-solidarite
Ki pou permet nou viv anarmoni
Ar tou kreatir Fona ek Flora
Pou ki vrevremem nou later beni.

24.10.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.