UMAR TIMOL AN MORISIEN

TEX SOURS: 52 FRAGMENTS POUR L’AIMÉE; L’HARMATTAN, NOVEMBRE 2017;
TRADIXION PAR DEV VIRAHSAWMY

FRAGMAN 01
Tousala zot zanfan douler dan rev lizie ouver. Sa anpes nou vinn fezer. Li donn nesans zwisans parol ek lide. Enn may ar lot. Lerla bizen koze, dir ki nou ete, rakont nou zistwar, dekouver noumem dan lotla. Pa kwar li nou lot lamwatie. Li ena enn lot lepeser. Li ekler kote pa-kone dan so nam e pa-kone vinn kone dan zarden ilimine, taye par so lapo.

FRAGMAN 02
Nou tou nou finn may dan enn sel parol
samem seki
fann fernwar ar sizo lalimier.

FRAGMAN 03
Meyer Maya ki kaykoun. Mo bizen ki to la sak fwa ki lavi trase. Movi ar sa fose ant nou. Movi si dan lanwit to lekor vinn nahin. Movi ar laverite. San twa mo nanyeditou, napeyna mwa, mo zis mathi ki tay bann form dan granit memwar. Mo andey. Mo orfelen, mo finn perdi mister mazik kan parol tres seve realite.

FRAGMAN 19
Peyna sime bliye, nahin, nahin, nahin, peyna sime to vinn souvenir las-las, mo pa kapav, mo pa ole ki to vinn enn regre san disel, peyna sime, ar marto-sizo mo pou skilpte to nam dan pou mwa, peyna sime aret nesans-renesans to lalimier ki mo dekore ar to seve kotle.

02.08.18

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.