TOUKOREK?

Rezilta HSC finn tonbe. Selebrasion! Ledikasion finn kas rekor ledikasion. Minis ere. Rekter ere. Lagazet ere parski lavant ‘si finn kas rekor. Tou dimoun ere exepte kaser nisa kouma mwa. Ki sa bikini la pe kasiet?
Anou riwayn 7 an. An 2014 apepre 22,000 zanfan Repiblik Moris ti konpoz CPE. 7 an pli tar apepre 7,000 zenes finn pas HSC ki reprezant anviron 30% zenes ki ena apepre mem laz. Savedir anviron 70% nou bann zanfan finn elimine dan lekours lavi.
Ki ete HSC? Premierman, li endik nou sipa nou zanfan finn pare pou letid dan enn liniversite; deziemman li endik enn nivo literesi fonksionel ki zenes la posede.
Nou kapav osi dir ki anviron 5,000 zenes dan sa group laz la posed literesi bazik e 10,000 zot swa semi-literet swa non-literet. Par extrapolasion, kapav dir ki 50% popilasion Repiblik Moris pa posed ni literesi bazik, ni literesi fonksionel. Pli grav ankor, MWENS KI 33% POSED LITERESI FONKSIONEL.
Ki ete literesi fonksionel: Dapre UNESCO, li vedir, “kapasite pou servi lir, ekrir, konte pou fer fas tou bann aktivite neseser pou bon deroulman lavi dan sosiete kot ou viv (capacity of a person to engage in all those activities in which literacy is required for effective function of his or her group and community and also for enabling him or her to continue to use reading, writing and calculation for his or her own and the community’s development)”.
Eski sa li enportan? Li ENN DRWA IMEN ki vital pou amenn devlopman entegral dan tou bann domenn (ekonomik, politik, social ek kiltirel) e permet tou bann sitwayen zwir bann bienfe sivilizasion dan egalite ek armoni.
18.09.21

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.