TOU FINN VINN MARSANDIZ

Enn fwa dan enn pei, lot kote
Larivier Samarel kot montagn
Ba lesiel, ti’ena enn ti tribi
Saser-agrikilter ar lespri
Lakanpagn ki konn pran ek done
E pa nek ranpli pos, mars ar dagn.

Sak fwa ki koup enn pie, replant de;
Sak fwa ki manz enn mang, plant loyo;
Ar fimie zot nouri zot karo;
Zot ti viv enn lavi balanse.

Zot aryertizanfan zordi-zour
Nek konn pran; dan done zot gagn kriz.
Lanatir finn vinn enn marsandiz.
Akoz sa zarden finn vinn enn four.

15.10.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.