TI PROMET NOU …

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Ti promet nou mirak M pou venkenz,
Mirak I pou vensez, R pou diset;
Diset finn deroul lamwatie bobinn
Pandan ki Lenpos pe debous sopinn
Ek Sinatanbou pe bat so tanbour.
Letansa A dizwit ek K diznef
Per gagn bate bef, pe rod enn lot sef.
Get sa bez la bap! Finn ariv diset,
Sezon mirak R. M pa lev latet.

Ti promet nou mirak paradiziak!
Bogi finn rant brit dan zarden fleri,
Dan verze garni, anpwazonn rasinn
Pandan ki Lenpos pe debous sopinn
Ek Sinatanbou pe bat so tanbour.
Nou pie friyapen finn zet so lekor;
Zwazo ek pwason finn swazir lamor.
Get sa bez la bap! Finn ariv diset,
Sezon mirak R. M pa lev latet.

Ti foul promet nou pou met partou prop;
Nepli pou’ena pov, vev ek orfelen.
Pou dezenfekte soy, lagign, mofinn
Pandan ki Lenpos pe debous sopinn
Ek Sinatanbou pe bat so tanbour.
Vikram ek Dawoud zot nat dan koudvan;
De Sesisela dan foul kontantman.
Get sa bez la bap! Finn ariv diset,
Sezon mirak R. M pa lev latet.

08.06.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.