THE WALLS

(LIBRETO ENN OPERA ROK)

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

BANN PERSONAZ

Joshwa Abraham
Kounti Abraham
Shakti Abraham (Tifi Joshwa ek Kounti)
Mark Samsonn (patron ek aman Shakti)
Azad (Kamwad Shakti)
Narater
Ker
Piblik Porlwi

Prolog

Nek plonz to nam dan fon lamer
Si to’le konn zistwar enn fler
Ki finn ouver so bann petal
Dan enn gran tourbiyon rafal.
Si to’le konn zistwar mo fler
Tranp to lespri dan lamer kler.

Lontan-lontan enn gramaten
Dan koumansman so gran desten
Douler-douser dan vant later
Ti donn nesans enn bout later.
Dan bout later enn zwazo bren
Ti vinn depoz enn ti lagren.

Lerla bann flev lor nou later
Plonz zot lespri dan fon lamer
Pou tras ansam sime Listwar
Pou ranz lespwar ar dezespwar.
Dan profonder desten amer
Tou larivier zot rev mem fler.

Dilo Lasenn, Lalwar, Nizer
– Dan profonder desten amer –
Dilo Ganga ek Zambezi
Ponnaïyarr, Godavarri,
Flev Yangtze Kiang, tou larivier
Ar zot lespwar aroz mem fler.

Tou bann dilo finn melanze,
Li bet aster sey separe!
Nou bout later finn donn enn fler,
Nou selebre so lalimier.
Olie tir lay ar lepase
Nou dir ansam ” Mersi Bondie ” .

*******

Ak 1 Senn 1

(Kot Joshwa)

NARATER: Bomaten, bomaten dan lesiel, laflam ble
Pe aroz lasesres, fer later transpire
Dan zarden Abraham.
Ton Joshwa Abraham, fidel ar so program
Pe kiltiv so zarden, aroz later kram-kram
Pou prezerv paradi.

KER: Walls, walls everywhere you look!
Walls, walls everywhere you go!
Walls, walls they creep up like hell!
When will the walls come tumbling down?

NARATER: Dan tourman move tan li pa dekouraze;
Mem soley kras dife lapli bizen tonbe,
Li kone, li kone.
Li aras bann bagas, li fer bann nouvo gref;
Li detrir bann vieyri, li protez seki nef
Pou transform destine.

KER: Walls, walls everywhere you look!
Walls, walls everywhere you go!
Walls, walls they creep up like hell!
When will the walls come tumbling down?

NARATER: Lavi li anmouvman, zame li arete;
Ler soley al dormi, anmemtan li leve,
Li kone, li kone.
Maler amenn boner, ena far dan brouyar;
So lafwa dan lavi permet li gard lespwar
Bann miray pou grene.

KER: Walls, walls everywhere you look!
Walls, walls everywhere you go!
Walls, walls they creep up like hell!
When will the walls come tumbling down?

*********

JOSHWA: Lontan letan ti mars lantman,
Sa lepok la finn fonn, finn fonn.
Me letan lontan avan li fonn
Finn donn nesans nouvo letan.

Nouvo letan kouma Shakti
Finn balye prop letan lagli.
Me li finn met soulie labou
Parey kouma miray zalou.

Old walls, new walls
When will they ever go?
Old walls, new walls
The same damn’d walls
Creeping up in hell’s haven.

Vie fler finn fini so letan;
Nouvo bizen chombo letan,
Gard tan ar sanzman dan letan,
Anpes miray blok nou lelan.

Old walls, new walls
When will they ever go?
Old walls, new walls
The same damn’d walls
Creeping up in hell’s haven.

Vie fler finn fini so letan;
Nouvo bizen chombo letan,
Gard tan ar sanzman dan letan,
Anpes miray blok nou lelan.

********

NARATER: Ton Joshwa tann Kounti apel li,
So lavwa resanble so tifi.
Pandan ki li kiltiv so zarden
So madam finn prepar so dipen.

KER: Enn Kretien, enn Endou finn dekouver lamour,
Shakti finn pran nesans dan leker zot lamour.
Zot zanfan finn grandi dan lespri tolerans
Petri dan liberte ek respe diferans.

********

KOUNTI: Joshwa Abraham vinn bwar to dite,
Manz enn bout dipen, lerla to piose;
Kouver to latet, soley la tro for.
Joshwa mo bien kwar Shakti pa tro bien,
Li gagn maloker, li pa’le manze,
So figir bien blem, so lizie rantre.

JOSHWA: Kounti mo koko, nou tifi Shakti
Kone ki li fer, kouma tras lavi.
Mo pa kas latet, mo fer li konfians;
Li regle lavi koumadir enn dans.

KOUNTI: Joshwa mo bien per ariv li maler;
Maler to kone napeyna loder:
Gran soley lete fer siklonn vini.
Dimoun ti lespri zot zalou Shakti;
Zot priye maler tom lor nou later
Pou zot kapav dir nou ti fer erer.

JOSHWA: Kounti mo koko, to tro pran traka!
Shakti, nou tifi, li pa enn baba.
Bann zanfan zordi zot bien debrouyar;
Dan desten dime li pou met so par.

Ler nou nou ti zenn ti enn lot zafer,
Lespri aryere ti fer nou soufer.
Grasa nou lamour nou finn tini ferm.
Enn miray grene, enn lot diboute;
Parey kouma twa, parey kouma mwa
Shakti dan so tour pa pou bes lebra.

KOUNTI: Joshwa mo gate, mo gagn mari per
Ki enn zour Shakti tom dan pit maler
Parski bann dimoun tarde pou konpran
Ki lamour-pran-kont li plis enportan.

*******

KER: Enn Kretien, enn Endou finn dekouver lamour,
Shakti finn pran nesans dan leker zot lamour.
Zot zanfan finn grandi dan lespri tolerans
Petri dan liberte ek respe diferans.

*******

(Shakti rantre andansan)

NARATER: Shakti O Shakti, nouvo gref dan zarden lavi,
Bouton parfime, nouri ar lamour de imen
Ki finn grenn miray pouri par tradision vieyi,
Ouver to lizie, donn nou sok, ekler nou vilen.

KER: Nou bann gran batiser, nou fer gran-gran travay:
Nou konstrir Piramid, nou konstrir Taj Mahal,
Lotorout, soumaren, sitadel, katedral.
Toulezour otour nou, nou konstrir bann miray.

NARATER: Shakti O Shakti, nouvo fler experyans imen,
Kalis tou kouler deborde ar nouvo diven
Ki resof leker aswafe ki pe rod lespwar,
Ouver to lebra, repous bann santiman barbar.

KER: Nou bann gran batiser, nou fer gran-gran travay:
Nou konstrir Piramid, nou konstrir Taj Mahal,
Lotorout, soumaren, sitadel, katedral.
Toulezour otour nou, nou konstrir bann miray.

*******

(Joshwa, Kounti, Shakti)

JOSHWA: Eta Shakti! Mo tann dir to pe fer grevdelafen;
To mama dir to’nn refiz tous mem enn bout friyapen.
Tansion! Tansion! To vinn kouma enn golet kass-mason.
Gard lalign pa vedir vinn enn lalinn-san-lamson.

SHAKTI: Twa ek mama, pou enn ti wi, pou enn ti non zot trakase;
Zot bien kone kan pe fer so mo lapeti li mont lor pie.
Je me sens bien, je vais très bien; je suis en forme, don’t you worry.
Pe fer bien so! Labriz absan. Tansion! Tansion! Siklonn vini.

KOUNTI: Shakti beti, pa koz manti, to paret blem, to pa bien twa.

JOSHWA: Kounti koko, li pe dir twa ki li korek. Peyna traka!

SHAKTI: Mama, mama, lapli tonbe, rafal soufle, mo kontan twa.
Mo anretar, bis pa atann. Mo bizen chal. Salam, salam. (Li sorti)

*******

KOUNTI: Joshwa mo bien per ariv li maler;
Maler to kone napeyna loder:
Gran soley lete fer siklonn vini.
Dimoun ti lespri zot zalou Shakti;
Zot priye maler tom lor nou later
Pou zot kapav dir nou ti fer erer.

Ak 1 Senn 2

(Dan lari Porlwi)

BANN FAM: Lesiel lete san niaz ape tal so saler
Lor koltar gransime, lor fasad bann bilding.
Ler so pe fofile dan tou kwen, dan tou zwen.
Degaze, degaze, nou deza anretar!

BANN MARSAN: pistas sale, griye, gram griye,
mang konfi, kokom konfi, zanana konfi
biye ver, biye blan, lagazet sifon ble,
naftalinn, lase soulie, so-so dalpouri,
alouda glase, siro kolorye, glason rape,
aste, aste, aste, aste, …

BANN ZOM: Bann vantilater ek bann klimatizer
Zot tourne, zot roule e zot vomi ler so.
Galoupe, galoupe, nou’al kas poz dan biro,
Lerla rod enn tiyo lor lekiri venker.

BANN MARSAN: pistas sale, griye, gram griye,
mang konfi, kokom konfi, zanana konfi
biye ver, biye blan, lagazet sifon ble,
naftalinn, lase soulie, so-so dalpouri,
alouda glase, siro kolorye, glason rape,
aste, aste, aste, aste, …

*******

(Dan lari Porlwi. Shakti rantre.)

SHAKTI: Get sa bote la! Dimoun toutsort kouler
Pe al delavan lor sime lapousier;
Lavi dir, travay red me lespwar li la
Ki soley dime li pa pou samem sa.

KER: O pep beni lor reyon lalimier,
Dilo lemonn finn aroz to bann rev;
To yer extra pe desinn lot dime
Dan pei rev larkansiel tou kouler.

SHAKTI: Zot pran zot lenerzi dan tou kontinan,
Zot pirifie zot nam dan tou losean;
Malgre zot diferans zot tou konpran bien
Nou ena mem rasinn, nou tou nou imen.

KER: O pep beni lor reyon lalimier,
Dilo lemonn finn aroz to bann rev;
To yer extra pe desinn lot dime
Dan pei rev larkansiel tou kouler.

SHAKTI: Konfli zame fini, napa deklar bet;
Sak fwa nou regle enn – ankor pe pey det –
Enn lot lev so latet, bizen fann ar li.
Napa dekouraze, regle bann konfli.

KER: O pep beni lor reyon lalimier,
Dilo lemonn finn aroz to bann rev;
To yer extra pe desinn lot dime
Dan pei rev larkansiel tou kouler.

SHAKTI: Dan mo leren zordi zanfan mo lamour
Pe nouri mo lespwar ar rev ki enn zour
Bann miray pou grene, efas bann fatra.
Mo pou’apel li Joshwa, kouma mo papa.

KER: O pep beni lor reyon lalimier,
Dilo lemonn finn aroz to bann rev;
To yer extra pe desinn lot dime
Dan pei rev larkansiel tou kouler.

Ak 1 Senn 3

(Biro Mark Samsonn)

SHAKTI: Mo pou’apel li Joshwa, kouma mo papa,
Mo pou’apel li Joshwa, kouma mo papa.
Bann miray pou grene, efas bann fatra.
Mo sir enn garson sa, so nom pou Joshwa,
So nom pou Joshwa, so nom pou Joshwa …

(Mark Samsonn rantre)

MARK: Bonzour Shakti!
Donn mwa bann dosie lor envestisman;
Telefonn exper sexion kompyouter;
Pa bliye imeyl nouvo fourniser;
Fer fotokopi sa bann dokiman …
Shakti, mo lamour!

SHAKTI: Mark mo gate!
Les travay anplan, ekout mwa koko;
Mo’ena pou dir twa enn zafer serye
Ki konsern nou de dan nou plis profon.
Baba dan mo vant, fri nou de lamour …
To pe ekout mwa?

MARK: Shakti mo siro!
Ena let pou poste Minis Finans;
Pa bliye randevou avek noter;
Konfirm randevou ar Misie Lemer;
Konsilte kontab pou prim lasirans.
To dan rev gate?

SHAKTI: Mark mo koko!
Garson dan mo vant pou apel Joshwa;
Kouma ero dan Ansien Testaman
Li pou grenn miray ki blok devlopman;
Bann miray pou grene, efas fatra …
Ekout mwa gate.

MARK: Shakti mo baba!
Aret koz nenport, mo pa konpran twa.
Ki ena ankor? Ena enn zafer …
… To ansent? Pa dir mwa! …
Aret badine! …

*******

NARATER: Kan Mark Samsonn realize vremem Shakti ansent,
Li santi fre, li transpire, li perdi so sanfrwa.
Shakti get li ar konpasion, so ero nepli krent;
Enn gran tristes nway so leker me li gard so lafwa

Kouma Samsonn enn gran gerye dan Ansien Testaman
Ki so lafors ek so febles ti trouv dan so seve,
Misie Samsonn, so bieneme, pionie nouvo kouran
Finn may dan lak kouler lapo, dan lasenn prezize.

*******

MARK: Ekout mwa Shakti, nou gard latet kalm;
Peyna pou panik; les mo regle sa;
Prepar to valiz, to al Larenion.
Dan de minit kat tou retourn normal.
E dan detrwa zour pou bliye tousa.
To trouve baba, peyna pou panik.

SHAKTI: Gran Misie Samsonn ouver to zorey!
Pa zwe to gran-blan-ar-ti-nwar ar mwa.
Mo pa enn mandian dimann sarite.
Sa nouvo lavi ki la dan mo vant
Li fri santiman ki pa fer sanblan
E aster to dir bizen detrir li?

MARK: Shakti ekout mwa! Mo enn zom marye,
Separe me pa divorse, gate.
To konpran Shakti, si mo ti’enn zom lib …

SHAKTI: Lib, lib, lib, lib me mwa mo enn fam lib!
Pa kwar mo pou les liberte ale!
Pa kwar mo pou les zot tous mo garson!

MARK: To pa pe pran kont mo sitiasion;
Me mazinn enn kou to repitasion.

SHAKTI: Me sirtou bliye lavi mo garson!
Mo mor silefo, to tann mwa monwar!
Me mo’nn bien konpran, mo plas pa isi.
Mark, Mark! Bann miray zot ankor kosto. (li sorti)

MARK: Atann! Pa fer sa … Res la! …
Res la mo dir twa! … Ah les femmes!

NARATER: Mark Samsonn araze kouma’nn jab,
Li anvi devir tou lor latab.
So koler monte mem, fren perse,
Li kouma enn bebet ki’nn blese.

Li anvi donn Shakti enn kalot,
Li anvi chombo li kas so kot.
Li panse tou bann fam isterik,
Zot tir lay ar detay, nek panik.

KER: Kan rafal nwar ek rouz finn fane
Li koumans trouv lizour, li kalme.
Lasenn vie prezize bien koryas,
Li finn tas dan reflex ras ek klas.

NARATER: Mark Samsonn fer zefor fouy to krann,
Pa les bann vie reflex lepok kann
Anpes twa pran sime vre lamour;
Pa perdi dan karo, dan lakour.

*******

MARK: There was once Kamla Devi,
A bright light from the East.
She so wanted to marry me
But I was such a beast.

To her I preferred my own kind,
Too terrible to say!
I was a fool and I declined
A road so fair and gay.

Kamla Devi came back to me,
Shakti took up her shape.
Was it a flash from memory?
Why do I stand agape?

I thought through her I would retrieve
Emotions from my brain.
She taught me to live, give and receive,
Set my soul free from pain.
I live again! I live again!

Now I am sure my memory
Played me no dirty trick.
I’m not after Kamla Devi …
Monsieur Samsonn, you make me sick!

Shakti my dove, it’s you I love,
It’s you I love, I really do.
It’s not fancy, thanks God above.
Oh, I feel free now I have you.

I thought through her I would retrieve
Emotions from my brain.
She taught me to live, give and receive,
Set my soul free from pain.
I live again! I live again!

*******

NARATER: Mark Samsonn aster finn bien konpran
So lamour pou Shakti li bien fran.
Bann miray lor sime aryere
Pe grene ros par ros, pe fane.

KER: Mark Samsonn to bizen deside,
Pa kapav kontinie ezite.
Napa les sa bann vie prezize
Blok sime devlopman sosiete.

*******

NARATER: Letansa Shakti dan lari Porlwi
Kot nouvo lavi pran so fortifian.
Li finn deside pou al delavan
Pou ki so garson touf bann ti lespri.

AK 1 Senn 4

(Dan lari Porlwi)

AZAD: Porlwi vie kapital, temwen nesans enn zenn nasion;
Depi letan margoz zom, fam, zanfan tou kontinan
Finn reponn enn lapel ki rezone dan nou disan
Ki finn travers letan pou tras lanprent nouvo vizion.

KER: Ou pas lari Rwayal ou zwenn Bay Baboulal,
Ou pas lari Deforz ou zwenn garson Ton Zorz,
Ou pas lari Moka ou zwenn Bay Abdoula,
Ou pas lari Madam ou zwenn fami Lamkam.
Porlwi mini Nasionzini!

AZAD: Porlwi vie kapital, temwen istwar axelere
Dan lespas trwa-san-zan finn viv istwar limanite;
Esklavaz, angazman, abolision sistem pouri,
Sifraz iniversel, lendepandans, demokrasi.

KER: Ou pas kot Plasdike ou trouv Labourdonnais,
Kot Lotel Gouvernman ou trouv larenn Angle;
Dan zarden kot mize, Adrien d’Epinay;
Ledouz Mars vinn Sannmars get nou pavyon monte.
Porlwi mini Nasionzini!

AZAD: Porlwi vie kapital, temwen progre axelere,
Kot ansien ek nouvo ankor kapav koabite.
Vie batiman lontan grat-grat ledo gran-gran bilding,
Loto dernie model, saret repoz dan mem parking.

KER: Ou pas fobour-delwes ou trouv lakaz kreol;
Sitadel pier taye, bann vila kolonial,
Bann batiman anpier pe zwe enn nouvo rol;
Laba lari Legliz zean beton fer bal.
Porlwi mini Nasionzini!

AZAD: Porlwi vie kapital, temwen lespri adaptasion;
Li finn konn fer melanz ar bann kiltir san konfizion.
Katedral, Shivala, Legliz, Kovil, Pagod, Moske,
Tou bann landrwa sakre koekziste dan mem respe.

KER: Ou’le swiv Kavadi, ou’le get Divali
Ou’le swiv Moharam, ou’le get fet Holi,
Ou’le get fet St Louis ousa loulou Sinwa
Fer enn letour Porlwi ou pou trouv tousala.
Porlwi mini Nasionzini!

AZAD: Porlwi vie kapital, temwen lavi ki anmouvman:
Kalite lor kouler, enn defile lamod vivan;
Festival nouritir, maryaz reset pou tou pale;
Levantay tradision, fri lexperyans limanite.

KER: Nou al bazar santral manz roti manilal,
Bwar enn ver alouda garni ar toukmarya;
Ou’le gato moutay, vanienn, akienn, sawmay,
Briyani, dalpouri? Fer enn letour Porlwi.
Porlwi mini Nasionzini!

AZAD: Porlwi vie kapital, temwen-mirwar realite,
Reflekte san trikaz aktivite nou sosiete:
Gro biznes, ti biznes, biznes ansien, biznes fek-fek;
Ena peyna biznes, rod fer biznes me may dan sek.

KER: Laba dan Plennlozan lizinn donn foul rannman;
Lor trotwar kot bazar ‘enn ti kas mo dan nwar’;
Laba akot mize bazar finn rat sime;
Dan zarden Konpagni tansion so maladi!
Porlwi mini Nasionzini!

*******

(Azad trouv Shakti)

AZAD: Ayo Shakti, ki ariv twa?
To kouma enn ti poul mouye.
Vinn dans ar nou, rant dan jalsa,
Lavi tro kourt, to tro serye.

SHAKTI: Les mwa Azad, mo pa dan moud,
Mo prefer kal dan mo ti kwen
Ziska ki mo problem rezoud.
Les mwa Azad, mo lespri lwen.

KER: Ayo Bondie kan Shakti tris
Lesiel kouver ar gro niaz gri;
Soley kasiet so lalimier,
Labriz aret soufle douser,
Dilebi gagn gou bilenbi,
Labou fane lor bann fler lis.

AZAD: Ale Shakti vinn dans ar mwa;
Mizisien pe met dan lanbians:
Sanba, Roumba, swa Chachacha,
Tango, Disko isi kadans!

SHAKTI: Azad mo frer li napa ler
Pou koz ladans … mo grovant!

AZAD: Shakti ansent! Mari nouvel!
Eh bann dalon! Shakti grovant!

Debous boutey, sofe ravann
Mete sawal, Shakti ansent.
Ale Shakti aret fer rann!
Shakti ansent, enn nouvel krent!

KER: Bondie beni enn ti tifi.
Non, non li pou gagn enn garson.
Garson, tifi ki diferans.
Nouvo lavi, sa ki lasans!
Ale Vonvon zwe to violon
Nou sant ansam fa, sol, la, si.

*******

SHAKTI: Azad aret fer to boufon,
To lamizik andeor ton.
Li pa konpran … mo finn kit li;
Azad mo ankor kontan li.

AZAD: Kifer alor to finn kit li
Si to ankor bien kontan li?

SHAKTI: Lamour senser peyna valer
Kan enn pwenter fer so fezer …

AZAD: Li finn azir kouma sovaz
So lapo kler …

SHAKTI: … Ki lapo kler?
Aret koz nenport! …

AZAD: Oke, oke! Mo’nn fer erer.
… Dir mwa kifer?

SHAKTI: Mo pa ole so sarite,
Ni so larzan, ni so pitie.

AZAD: Pa fer nanye, vinn viv ar mwa;
Nou va elve to ti baba.

SHAKTI: Azad, Azad to’ena bonker …
Dan mo leker to mo gran frer.

AZAD: Shakti, Shakti mo santiman
Pli for ki sa … To okouran?
Avoy promne bann prezize,
Marye ar mwa, to pou ere.

SHAKTI: Marye mo frer? Latet pa bon! …

*******

Ak 1 Senn 5

(Kot Kounti ek Joshwa)

NARATER: Letansa Joshwa ek so fam Kounti
Dan routinn lavi pe rod fer sanblan
Zot peyna traka. Ayo mo fami!
Dan zot tabisman ena bel tourman.

*******

KOUNTI: Joshwa,
Aret fer dezord, fann lasann partou;
Kan to fim to pip al asiz lor ros
Laba anba pie dan lonbraz bann fey
Olie plak isi, anpes mwa travay.
Joshwa,
To pa kwar Shakti pe kasiet kixoz?

JOSHWA: Kounti,
Toultan dimoun dir bann fam manzer krann;
Mo pa ti’le kwar, bizen axepte:
Zot ena rezon. To enn manzer krann
Me pa fer nanye, mo bien kontan twa.
Mama,
Eski to pa kwar nou Shakti ansent?

KOUNTI: Joshwa!
Aret fer lagign ar koze mofinn.
Enn sans to peyna enn lalang kabri!
Sinon … Ah Bondie! Ki laont lor nou!
Tou nou bann vwazen pou riy nou maler.
Joshwa,
To kwar vre-vremem nou Shakti ansent?

JOSHWA: Kounti,
Mo kwar vre-vremem seki dimoun dir:
Bann fam pas letan rakomod kosmar.
Aret radote, servi mwa enn grog.
Olie divage, fer kixoz itil.
Mama,
To kwar nou Shakti pa ti pou dir nou?

KOUNTI: Joshwa,
Soley pe kouse, Shakti anretar;
Zame li vinn tar. Ki finn ariv li?
Olie to res la kouma enn pagla
Al kot gran sime, atann li laba.
Joshwa,
Joshwa .. Vant mama brile Joshwa!

JOSHWA: Kounti,
Ayo vie bonnfam, to latet pa bon;
To bien kone twa ki parfwa Shakti
Oblize travay apre ler biro
Pou kapav reponn lapel so patron.
Mama,
Pa fatig to nam, Shakti foul korek.

Gete!
Ki mo ti dir twa? Ala li vini!
Azad ‘si ar li. Bonswar mo tifi!
To’nn trouve bonnfam, Shakti ek Azad
Zot pe vakarne, twa to nek manz zong.
Mama,
Zot pe vakarne, twa to nek manz zong.

*******

(Shakti ek Azad rantre)

KOUNTI: Shakti beti, to bien mo tifi?
Kan to vinn tar mo nam angourdi.
Mo sir to fen, mo al tir manze;
Apre dine nou va koz-koze.

AZAD: Tantinn Kounti, mwa ki pe gagn fen;
Pa get Shakti, mo kwar so vant plen …

JOSHWA: Ki to’le dir? …

AZAD: … … Li manz tro gonaz.
Salam Tantinn, les mo sanz mouyaz.

KOUNTI: Azad beta, kifer to prese?
Reste, manze mo’nn kwi bon briye.

AZAD: Ayo Tantinn, kouma pou dir non;
Ou briyani peyna so segon.
Tantinn, ou’le mo ed ou Tantinn?

JOSHWA: Azad pa kasiet dan zip Tantinn!
To finn bliye? To dwa mwa enn mach.
Yer to ti gagne! Bare lakes!

AZAD: Tantinn akoz enn lasiet briye
Get douk lor mwa, dife dan langka.

SHAKTI: Nou ale ‘Ma, pa deranz bann zom;
Fam fer menaz ler bann zom zwe dam.

*******

NARATER: Kounti ek Shakti al dan lakouzinn,
Les bann zom tousel debrouy zot zwe dam.
Shakti so lespri pe plann dan lalinn,
Kounti letansa frir sipek kram-kram.

Anba lavarang Joshwa ek Azad
Divan zot zwe dam lizie pa bate.
Tanzantan Joshwa santi zwe la fad,
Li sir ki Azad pe kasiet sekre.

KER: To bouz isi, mo bouz laba;
To manz mwa enn, mo manz twa trwa.
Ayaya to gard mwa mouton!
Atansion mo gard twa koson!

Kot to bouze to manz feyaz;
Mo pe rant dam, pa fer laraz.
Aret zaze! To gagn lagam?
Ala pou twa! Preferans dam!

NARATER: Joshwa tro distre, fer erer dan zwe;
Azad konsantre, may Joshwa dan lak.
Kounti kriye zot, dir zot degaze
Vinn dan lakouzinn, manz enn ti gajak.

Kan zot vant bien plen, Joshwa pran so pip
Al dan lavarang, rant dan so fotey.
Lerla lot trwa la fer enn ti lekip
Partaz konfidans zis pou zot zorey.

KER: Li bouz parsi, li bouz parla;
Lafime pip, parfen taba.
Ayaya lape dan prizon!
Atansion move reaxion!

Shakti ansent? Vomie tourn paz.
Shakti zame fer komeraz.
Joshwa gagn fre, li ris enn dam,
Soupson monte kouma laflam.

*******

(Kounti rantre ar so korbey koutir)

KOUNTI: Ala fer so! Fouf! To finn bien manze Joshwa?
Yer ‘si ti fer so. Me pa so kouma zordi.
Get bann fey lor pie! Zot bouz fix, okenn mouvman.
To pip santi bon. E Joshwa, aret reve!

JOSHWA: Kounti mo bonnfam, fale pa to koud aswar.
Dokter finn defann, tansion to vinn aveg net.

KOUNTI: Travay la prese, mo deza bien anretar.

JOSHWA: Ki travay prese? …

KOUNTI: … … … bizen fini leyet la.

JOSHWA: Leyet?

KOUNTI: Wi leyet!

JOSHWA: Pou kisannla?

KOUNTI: Pou nou baba!

*******

(Shakti ek Azad rantre)

SHAKTI: Papa,
Mo ena enn zafer serye pou mo dir twa:
Dan mo leren lamour finn sem nouvo lavi …

JOSHWA: Azad, to finn profit so febles!

AZAD: Not guilty your honour!

SHAKTI: Papa,
Pa Azad sa. Pa enportan kisannla sa.
Plis enportan dan tousala se mo baba.

JOSHWA: Shakti, kisannla sa koson la?

KOUNTI: Joshwa, ferm to labous, ekoute!

SHAKTI: Papa,
Mo promet twa pa pou ena problem pou twa;
Si mo’nn grandi dan liberte se grasa zot,
Zordi mo’le ki mo zanfan, fri mo lamour
Vinn dan lemonn pou konn lamour ek liberte.

KER: Vinn dan lemonn pou konn lamour ek liberte.

SHAKTI: Ler mo ti ne twa ek mama ti dibout krent,
Zot pa ti per sa bann palab ki blok progre;
Zot ti prepar enn nik lamour pou akey mwa.
Zordi mo tour pou lev flanbo. Papa ed mwa!

KER: Zordi so tour pou lev flanbo, zordi so tour.

SHAKTI: Twa ek mama pou zot lepok ti bann pionie;
Ar zot kouraz zot finn fer fas bann prezize;
Zot finn reysi grenn bann miray lor zot sime,
Aster mo tour pou grenn miray lor mo sime.

KER: Aster so tour pou grenn miray lor so sime.

SHAKTI: Sa baba dan mo vant, mo sir, li enn garson,
Akoz samem papa, mo pou’apel li Joshwa.
Parey kouma Joshwa dan Ansien Testaman,
Li osi pou ena so miray pou grene.

KER: Li osi pou ena so miray pou grene.

SHAKTI: Dan nou pei enn zour pou’ena boukou Joshwa.
Zot tou pou zwenn ansam, kriye ar enn lavwa.
Kan sa zour la vini bann miray prezize
Pou grene enn par enn, sa zour la bien-bien pre.

KER: Sa zour la bien-bien pre, bann miray pou grene.
Bann miray pou grene, sa zour la bien-bien pre.
Sa zour la bien-bien pre, bann miray pou grene.
Bann miray pou grene, sa zour la bien-bien pre.
Sa zour la bien-bien pre, bann miray pou grene.
Bann miray pou grene, sa zour la bien-bien pre.

*******

NARATER: Dan lavarang Joshwa kat dimoun bien senser
Pe ekout zot lespwar fer eko dan leker.
Labriz koumans soufle, bann brans bouz-bouz latet:
Dimoun ek lanatir ansam pe rev mem fet.

Laba dan bor sime enn loto arete;
Enn misie kostime, timid me distenge
Pe gagn difikilte ar laport lantouraz …
… …Ou pa pou kwar zoto!
… Mark Samsonn dan paraz.

KER: Pa bizen explike, Shakti finn konpran tou;
Li galoupe sorti, al sot lor so likou.
Zot finn rekonsilie, lamour finn triyonfe …
Enn zour napa enn zour bann miray zot grene.

NARATER: Bon bann zanfan! Aster mo bizen dir bay-bay,
Salam, namaste. Mwa mo’ena lezot travay.
Me avan mo ale nou sant enn ti sante
Ki Ton Joshwa enn zour ti’ekrir pou so gate.

*******

JOSHWA: Tou bann dilo finn melanze,
Li bet aster sey separe!
Nou bout later finn donn enn fler,
Nou selebre so lalimier.
Olie tir lay ar lepase
Nou dir ansam ” Mersi Bondie “.

KER: Olie tir lay ar lepase
Nou dir ansam ” Mersi Bondie “.

RIDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.