TESTAMAN ENN ENDO-KREOL

TESTAMAN ENN ENDO-KREOL

DEV VIRAHSAWMY FOUNDATION

The Management Company of the Foundation is OCORIAN, 6th Floor, Tower A, 1 Cybercity, Ebène, Mauritius.

Dan so liv “Creating The Creole Island, Slavery in Eighteenth-Century Mauritius” Megan Vaughan, Profeser Istwar Commonwealth dan Liniversite Cambridge donn enn definision kler seki li konpran par enn lil Kreol. “… by ‘creole’ I simply mean that the island, without natives, has always been the product of multiple influences, multiple sources, which to differing degrees merge, take root, and ‘naturalize’ on this new soil.” (paz 2) Maren lor bato Olande, maren lor bato Franse, esklav depi Madagaskar, les ek lwes Lafrik, bann ofisie ‘Compagnie des Indes’, imigran Franse, kouli depi Lazi, fona ek flora etranze finn aprofondi kreolite nou pei. Repiblik Moris li enn pei Kreol. Li ni ‘La Petite France” ni ‘Little India’. Zame li pa pou vinn enn Kalifa. Kouma mo finn deza dir dan enn poem ‘Nou Tou Kreol Isi’

Endo-Kreol, Afro-Kreol,
Euro-Kreol, Sino-Kreol;
Kreol krwayan, Kreol ate;
Endo-Kreol Endou / Kretien;
Endo-Kreol Mizilman ‘si;
Afro-Kreol Kretien / Rasta;
Afro-Kreol Mizilman ‘si;
Euro-Kreol Kretien / Endou;
Euro-Kreol Mizilman ‘si;
Sino-Kreol Boudist / Kretien;
Sino-Kreol Mizilman ‘si;
Endo-Afro-Euro-Sino
nou tou isi, nou tou Kreol,
transplante dan nouvo later.

Lor sa lil Kreol la enn lang Kreol finn devlope. Ki ete enn lang Kreol? Anou get ansam ki Profeser David Crystal ena pou dir lor sa topik la. Dan so liv “The English Language” (The Cambridge Encyclopedia) li dir kare-kare ki Angle li enn lang Kreol (paz 32). Ala so definision pijinn ek lang Kreol (paz 346).

PIDGINS AND CREOLES

A creole is a pidgin language which has become the mother tongue of a community …
A pidgin is a system of communication which has grown up among people who do not share a common language … increasing numbers of people begin to use it … This causes a major expansion of the grammar and the vocabulary … in due course (children) begin to use it as a mother tongue.”

Zordi Kreol Morisien li lang maternel plis ki 80% popilasion Rebiblik Moris e li enn deziem lang 20% ki pa koz li kouma lang maternel. Lor later Kreol Moris, Rodrig, Agalega 100% koz ek konpran Kreol Morisien.

Mo finn touzour dir ki li pa korek dir ki nou lang Kreol li enn form senplifie/batar Franse ou enn varyete Kreol Boubone. Li plis ki probab ki depi 17em siek enn pidgin ti pe devlope dan rezion Mediterane parski bann maren diferan nasionalite ti bizen li pou zot kominike. Dan Moris ‘si pa ti ena dimoun enn sel nasionalite. Kan lotorite Olande desid pou etabli isi, parmi ti ena Alman, Swis, Angle. Pandan kolonizasion Olande ti ena enn lider Nwar Maron ki ti apel Piet Bali. Dan so geng ti ena Malgas, Endien, dimoun Batavia, dimoun Les Lafrik ets. Klerman enn pijinn ti ekziste. Pli tar kan Franse desid pou koloniz nou later Kreol, bann maren abor bato franse ti kosmopolit e donk zot ti pe servi enn pijinn pou kominike ant zot e ar bann esklav ki zot ti pe sarye. Ler Angle pran kontrol Moris apre enn siek kolonizasion franse li bien posib ki ti ena boukou zanfan ki ti pe koz Kreol sa lepok la kouma zot lang maternel. Prezans Angle e pli tar larive bann travayer angaze Endien ti fer lang Kreol devlop ankor plis. De nouvo fonem (son ki itilize pou form bann mo) “tch’ ek ‘dj’ rant dan lang la e vokabiler konn enn nouvo devlopman parski bann mo dorizin Endien ek Angle koumans rant dan lang la.

Zordi nou kapav dir ki nou finn fini depas faz kreolizasion e akoz sa mo kwar ki ti pou enn bon zafer ki nou koumans apel li Morisien, Lang Nasional Repiblik Moris. Bann Rodrige kapav apel zot lang Rodrige.

Lor later Kreol, lafwa ek relizion ‘si pa bouz fix. Mo kapav koz plis lor mo prop experyans. Mo papa ti enn Arya Samajis (Arya Samaj li ti enn mouvman revolisioner ki ti finn transform Endouism); mo mama ti anfaver enn senkretism relizie. Kan polio ti koken mo lame gos (mo ti ena 3 an), mo mama ti dimann sekour Bondie dan kovil, sivala ek legliz Katolik (sirtou Per Laval). Ver laz 22 an mo ti perdi lafwa e ler mo ti retrouv li 20 an pli tar li ti pran form Zezikri. Aster dimoun dimann mwa si mo enn Kretien. Non, mo pa enn Kretien. Dan Endouism ena enn konsep (mo pa kone si li ekziste dan lezot relizion): AVATARA/AVTARR. Bondie, kan li trouv so nesesite, pran form imen pou vinn ed nou tras enn nouvo sime. Vishnu, Krishna, Rama, Buddha zot bann avatara/avtarr. Pou mwa Zezikri ‘si enn avatara/avtarr. Mo pa premie ki pans koumsa. Ena gran-gran lespri ki finn dir sa avan mwa. Mo ena lafwa me mo pa pratik okenn relizion. Ena krwayan ki panse ki relizion neseser, ena non. Kikfwa, san kone, mo pe pratik enn relizion Kreol! Pou mwa Zezikri li enn Bondie ki ansegn lamour, pardon ek liberte. Li dimann nou lit kont dominer ek enzistis. Mo Bondie pa dakor ki nou koz bel-bel koze lor lape ek larmoni pou bous nou lizie e lerla les dominer kraz nou kor. Akoz sa mo dakor ar teolozi liberasion.

Lor later Kreol nou finn montre nou fidelite ar enn prensip fondamantal dan listwar limanite. Nanye pa bouz fix. Tou kiksoz anmouvman. Migrasion li enn aspe esansiel limanite. Nou tou lor nou later Kreol nou bann imigran. Nou sorti lor 3 kontinan (Lerop, Lafrik, Lazi) e depi Moris nou finn al peple 5 kontinan parey kouma depi Savann Les Lafrik Homo Sapiens finn peple Planet Ter. Pa zoli sa? Nou tou Afriken. Nou tou Kreol. Ti detay bar nou gete me kan nou get bien nou tou parey, zanfan mem Bondie. Mo frer Ero-Kreol, Gerard Sullivan, finn avoy mwa enn ti mesaz ki dir mem zafer.

Lane 2008 pe al bwar dilo. Mo anvi dir mo bann ser ek frer dan Moris, Rodrig ek Agalega tini ferm parski 2009 pou enn lane difisil. Me nou bann Endo-Kreol, bann Afro-Kreol, bann Islamo-Kreol, bann Sino-Kreol ek bann Ero-Kreol nou ena enn desten komen parski isi nou tou Kreol. Pou ena konfli ant bann diferan klas sosial ek group etnik me nou kapav sey rezoud problem par bann mwayen pasifik.

Aksepe soue enn Endo-Kreol ki, malgre tou, nou pou fer kiltir Kreol lor later Kreol avanse pou ki zanfan Bondie kapav viv enn meyer lavi.

25.12.08

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.