TANTINN MADOK

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

BANN PERSONAZ

Tantinn Madok
Vanek – garson Tantinn Madok
Jamoun – vwazinn Tantinn Madok
Enspekter Lapolis
Janik – tifi Tantinn Madok
Valmika – fianse Janik
Fleki – kamarad Vanek
Dalann – mari Jamoun

SENN 1

[Dan lakwizinn Tantinn Madok. Tantinn Madok enn fam 45 an. Li pe okipe for-for. Pandan ki li pe fer so louvraz li pe sante. So garson Vanek, 25 an, rantre.]
VANEK
Dite finn pare? Mo lagorz sek. Ki ler la?
TANTINN MADOK
Boner. Zis on-zer. Ki dite to ole? Dite set-er, dite di-zer, dite midi ousa dite trwa-zer?
VANEK
Fleki pa finn vinn get mwa?
TANTINN MADOK
Ni Fleki, ni Platab, ni Mouraf. A! Ena enn let pou twa.
VANEK
Ki ena lada?
TANTINN MADOK
Pa kone. Boner fakter finn vinn kit sa. Mo’nn poz li lor latab dan lot lasam To pa al pra li? Kikfwa li enportan. Kikfwa pe don twa enn travay.
VANEK
Travay! To kwar koumsamem sa.
TANTINN MADOK
Bon al ouver li, gete.
VANEK
Taler! Donn mwa mo dite. Mo swaf. Ki to finn kwi zordi?
TANTINN MADOK
Devine. To for lor la.
VANEK
Pa fatig mo lespri. Zefor anplis fatig mwa. Ki ena pou manze.
TANTINN MADOK
Get sa Vanek, depi gramaten mo okipe. Si to anvi kone ki ena pou rnanze, fer enn ti zefor, al gete tomem ki ena dan karay. Ala to dite.
VANEK
Ma! Evit deranz mwa. Dir mwa tomem … Mo sir to finn rekwi kari grenadinn.
TANTINN MADOK
Bon ki to’le? …Dir mersi Bondie sa pie la pe raport bien. Sinon mo pa kone ki ti pou arive… Yer mo finn reysi van senk. Ar sa kas la mo finn aste enpe kiksoz pou lakaz. … Aret lev nene. Manz seki ena.
VANEK
To poul pa’inn ponn zordi? … Parye to finn vann tou dizef. To pa ti kapav gard enn pou mwa?
TANTINN MADOK
Ar ki mo pou aste maze poul? Ar to latet?
VANEK
Ayo! Ankor repros. Zot pa konpran ki kantite mo soufer. Zot kwar fasil sa, gagn travay.
TANTINN MADOK
Don mwa enn koudme lev sa seo la. Boner gramaten dilo finn aret koule. Sans mo finn reysi ramas enn seo dilo. (Vanek pa bouze) Enn lazourne pou bizen roule ar sa. Kan sa lasesres la pou fini!
VANEK
To pa finn ramas enpe dilo pou mo bengne?
TANTINN MADOK
(Li lev seo la, li met li dan enn kwen, poz enn kouvertir lor li.)
Dilo pou to bengne! Pou bwar, pou kwi manze, pou lav lasiet peyna ase. Al bengne larivier.
VANEK
Al bengne larivier! To’le mo gagn lagratel… To’nn lave mo simiz?
TANTINN MADOK
Mo pa’nkor gagn letan. Tanto ler dilo koule mo va lav li. Kifer to pa lav to simiz tomem?
VANEK
Sa enn travay fam sa, ma.
TANTINN MADOK
Bon al vann grenadinn. Netway kazot poul, lav pavaz, sarye dilo, sa ousi travay fam? Zom pa kapav fer sa?
VANEK
Tomem to pou onte si mo fer sa. Ki dimoun pou dir? To finn avoy mwa kolez, mo finn pas H.S.C. Si mo fer bann zafer koumsa, mo pou degrad momem. Ler mo degrad momem, mo degrad twa.
TANTINN MADOK
Mo nepli ena grad. Pa trakase pou mo grad. Okip to grad. Vanek, pran to manze, al repoz twa, mo ena boukou lokipasion. Taler enn kliyan pe vinn pra so komann dalpouri.
VANEK
To kone yer swar mo ti reve mo’nn gagn lotri.
TANTINN MADOK
Yer swar? Ousa fekla, gramaten?
VANEK
To trouve kouma to ete. Mo pe koz serye ar twa. Twa to pran tou anbadinaz. Si mo gagn sa lotri la, to nepli pou bizen nouri poul, al vann legim, kwi dalpouri, gato-pima, samousa. Mo pou donn twa tou. Mo pou mem anplway enn servant pou fer louvraz lakaz. Mo pou fer twa viv kouma enn larenn.
TANTINN MADOK
To finn aste lotri la?
VANEK
Kikfwa pa bizen lotri pou gagn lotri
TANTINN MADOK
Get sa, aret reve. To pe anpes mwa fer mo louvraz.
VANEK
E ma, mo pe koz serye. Mo dir twa, kwar mwa. Mo ena bel-bel plan pou nou lavenir.
TANTINN MADOK
Vanek kan to koz koumsa, mo kone to pe tir enn plan. Ki to bizen?
VANEK
Mwa? Nanye Ma’. Anfen … Nanye.
TANTINN MADOK
Bon! Si to pa bizen nanye, al tir to manze, les mo fer mo louvraz. (Vanek al tir so manze.) Eh, Vanek! Pa pran tou kari. Mazinn lezot.
VANEK
Lezot! Kisanla?
TANTINN MADOK
Lezot, personn pa’kor manze.
VANEK
Pa traka, mo pra zis mo par. To sir peyna enn dizef anplis par la pou fer manze la desann.
TANTINN MADOK
Al kas detrwa pima da lakour. Li va fer to rnanze desann par fors…
VANEK
Pima! To kone mo pa kontan manz pima. Li fer mo lestoma brile. Taler mo al gagn ilser.
TANTINN MADOK
Larak pa fer gagn ilser?
VANEK
Ki larak?
TANTINN MADOK
Yer swar to ti retourn lakaz sou net.
VANEK
Bann kamarad finn peye. Zot ed rnwa pou bliye mo sagren.
TANTINN MADOK
(Al tir enn deksi lour lor dife) To bann kamarad pa kapav fer twa gagn enn travay?
VANEK
Zot tou somer parey kouma mwa.
TANTINN MADOK
Bon! Kot zot gagn kas pou bwar?
VANEK
Nou debrouy nou difil. Apre sa mo finn dir twa, pa rant dan mo lavi prive. Personn pa’le konpran ki nou bann somer nou ena nou dinite. Nou pa kontan ki dimoun vey nou zafer… Sa douri rasion la rann. … Manze la peyna gou.
TANTINN MADOK
Pa manze si to pa’le. Personn pa pe fors twa ( Li koumans petri lafarinn)
VANEK
To ena rezon sa larak la finn gat mo labous. Peyna enn ti zasar pou fer manze la desan?
TANTINN MADOK
Get dan bife si akor ena… Si twa ek to bann kamarad pa finn fini balye tou. Sak fwa zot bwar, zot vinn rod zasar isi.
VANEK
Pa bon fer regardan, ‘ma. Si zot vinn rod zasar isi, se parski zot apresie to zasar.
TANTINN MADOK
Dir zot aret apresie mo zasar. … Detoutfason mo nepli kapav fer zasar. Bann zepis, dilwil kout tro ser.
VANEK
Bon ki pou fer ar tou sa bilenbi ki lor pie.
TANTINN MADOK
Manz bilenbi kan zot labous pa bon.
VANEK
‘Ma, mo finn gagn enn lide … Kifer to pa fer zasar, met zot dan po, lerla al vann zot. Koumsa to kapav gagn enpe kas.
TANTINN MADOK
Enn bien bon lide … Kifer to pa fer sa tomem. …To ena boukou letan …
VANEK
Letan ! Kot mo ena letan? To trouv mwa ena letan twa. …Apre sa mo pa konn fer zasar… Sa sistem ledikasion la dan pens. Pa finn prepar nou pou lavi… Zasar nou pa konn fer.
TANTINN MADOK
To finn kit tou manze la?
VANEK
Mo pa fen.
TANTINN MADOK
Non, pa met li dan sal. … Met li da bife. Kouver li ar enn lasiet.
VANEK
Kot Janik?
TANTINN MADOK
Li finn al travay.
VANEK
Ki zour zordi?
TANTINN MADOK
Zedi. Kifer?
VANEK
Zedi. Get sa bwat la. Mo ti kwar Dimans.
TANTINN MADOK
Toulezour Dimans pou twa.
VANEK
… Ma! … Ma! To pa ena enn ti dis roupi kas-kase ar twa. Dime mo rann twa .
TANTINN MADOK
Dis roupi! Kot to’le mo’al sers sa? … Rann mwa… To kone si to ti ena pou ran mwa …
VANEK
Pa fer kont ar mwa… Deza mo latet pe fermal. Janik pa finn kit enn ti kas ar twa? … Mo bizen zis dis roupi. Tanto, kikfwa mo va rann zot dis fwa plis.
TANTINN MADOK
Janik so kas pa konsern twa. Li travay, li ramase … Li pe aste tou seki li bizen pou so maryaz.
VANEK
Samem mo ti ole koz ar twa… To pa kwar Janik ekzazere? Toultan li pe aste zoli rob, zoli soulie. Toultan li ek so fianse sorti. To pa trouve li gaspiy so lamone.
TANTINN MADOK
Mo ti kwar ki to pa kontan diskit lavi prive dimoun.
VANEK
Sa pa lavi prive. Li mo ser. So lavenir konsern mwa. Apre sa ki li prese pou marye? Li kapav atann. To bizen koz ar li. Li bizen reflesi. Li bizen realize ki so gran frer somer.
TANTINN MADOK
Vanek, to kapav al laboutik pou mwa. Mo finn bliye pran dilwil…. Get ena kas dan sa goble lor bife la… Pran enn boutey.
VANEK
(Li soufle ar sirpriz) Eh ‘ma! Ta ena enn pake pitay.

TANTINN MADOK
Bon! Bo! Pran dis roupi pou twa. … Me degaze al sers enn boutey dilwil.
VANEK
‘Ma! Mo bien prese. Mo ena enn randevou enportan… To pa kapav dimann garson Tantinn Jamoun al laboutik enn kou. …Fale pa mo rat mo randevou. (Jamoun ratre. Li ena apepre 30 an) Tantinn Jamoun ou enn anvwaye Bondie. Gran dimoun la kone ki li fer. Ou garson lamem?
JAMOUN
Non Vanek. Zordi Zedi, li lekol.
VANEK
Gaspiyaz. Al lekol pou nanye. Al lekol pou vinn somer? Pert-tan. Fer li aret lekol.
JAMOUN
Kifer to pe rod li?
VANEK
Bonfam bizen enn boutey dilwil. Peyna personn pou al laboutik. … Mwa mo bien prese. Mo ena enn randevou enportan.
JAMOUN
Les li, mo bizen al laboutik taler. Mo va pran sa pou ou Tantinn Madok.
TANTINN MADOK
Zot nek soutir li.
VANEK
Bon diskite zot. …Mwa mo prese, mo bizen tir. Bay-bay Tantinn Jamoun. Fer konpliman Tonton. (Li sorti)
JAMOUN
Tantinn Madok, zordi Zedi. Zour fim Indien. Nou televizion finn kase …
TANTINN MADOK
Vinn lakaz. Nou va get fim la ansam. Zoli fim sa mo dir twa. Me so lafen tro tris. Lane dernier to rapel nou ti al get li sinerna. Ayo! Ler lalimier alime, mo kasiet mo figir do. Mo lizie ti plen ar larm. Mo gagn onte tansion bann zenn-za la sikann mwa.
JAMOUN
Ayo! Mo’si parey… Ou kone! Bann zenn-zan la ‘si parey. Zot get enn kote ler zot pase. Zot si zot ti ena larm dan lizie.
TANTINN MADOK
Sak fwa mo pans sa fim la, mo mazinn Vanek. Mo per, mem zafer ariv li. Ki mo pou fer si sa vinn vre?
JAMOUN
Tantinn, sa fim sa. Lavi li lot kalite.
TANTINN MADOK
Ki manier enn bon garson kapav sanze koumsa?
JAMOUN
Move frekantasion. … Selma parfwa dimoun forse pou fer move frekantasion.
TANTINN MADOK
Souvan zot swazir move sime.
JAMOUN
Difisil pou dir. Ou kone parfwa lavi li kouma enn peser dan move lamer. So lakok pistas balote dan dilo. Enn tipti zafer fer bato la devire … Peser la kapav bien konn lamer, li kapav enn fwet me enn ti zafer fer tou devir ambalao. Parfwa kouran ris nou san ki nou pa kapav fer naye.
TANTINN MADOK
Ena dimoun peyna sans do.
JAMOUN
Parfwa ou kone, mo dimann mwa si lasans ekziste. Eski nou pa merit seki ariv nou. Difisil pou konpran lavi.
TANTINN MADOK
Pa kone… Mo kwar dan lasans. Ena lasans, ena malsans.
JAMOUN
Ou pa kwar parfwa noumem fer nou prop malsans, noumem fer nou prop maler.
TANTINN MADOK
To koz kouma Janik. Li si toultan li dir mwa sa. Li kontan dir ki mo finn tro soutir Vanek, akoz sarnem li koumsa.
JAMOUN
Janik sagren ki so frer pa travay, pa fer naye. Li per ki li fini mal.
TANTINN MADOK
Mo ‘si mo per … Mo sagren li … Li finn sanze boukou. Enn sel garson mo ena. Mo ti panse li ti pou ed mwa ler mo vinn vie. Abba! Li pa serye do Jamoun.
JAMOUN
Li zenn. Li pou sanze. Get mo bonom. Tigit komeraz li finn fer. Get aster kouma li serye. Zenes sa. Li pou saze.
TANTINN MADOK
Li pa tro zenn. Li ena 25 an. Kan mo ti ena so laz, mo ti finn fini gagn de zanfan.
JAMOUN
Letan finn sanze. Dimoun marye dan tar.
TANTINN MADOK
Sannla travay li pa’le. Li asize, li rod manze, li rod bwar, li rod larzan. Mo nepli kone. Kan li ti fek kit lekol, li ti enn lot dimoun. Li ti pe ed mwa dan lakaz, li ti pe travay. Li ti pe al dan so klib, li ti pe zwe foutborl. Zordi koumadir nanye pa enteres li. Li tal so lekor. Li pa konn ler, li pa konn dat. Sel zafer touleswar li sou. Li vini ar so bann kamarad, zot rakont zistwar, zot al dormi tar. Apre lelandime li lev tar. … Enn lavi sa?
JAMOUN
Pa fatig ou latet, li pou sanze. Get kouma li gagn enn travay ki li kontan, li pou vinn enn lot.
TANTINN MADOK
Be sannla mo kwar li pa pou rod travay. Koumadir kiksoz nepli normal dan so latet. … Ki to dir si mo rod enn tifi pou li. Kikfwa li va sanze.
JAMOUN
Kifwa! Kikfwa non. Pa kone.
TANTINN MADOK
Mo kwar li finn swiv so papa. Mo tann dir avan li marye, li ‘si ti koumsa.
JAMOUN
Ou ti konn sa avan ou marye.
TANTINN MADOK
Si mo ti kone kot mo ti pou aksepte.
JAMOUN
Samem! Kisannla pou aksepte donn li so tifi. Get ki finn ariv ou. Li finn kit ou, li finn al ar enn lot fam. Ou pa’le sa ariv enn lot malere tifi.
TANTINN MADOK
Mwa mo desten move. Pa parey pou tou dimoun.
JAMOUN
Seki li bizen se enn travay ki li kontan. Mo bonom depi ki li travay, li finn bien sanze… Vanek nanye afer. Li agase. Akoz samem li koumsa.
TANTINN MADOK
Non do! Li parey kouma so papa. Nek pans lamizman. Pares. Pa kontan travay. Parey kouma so papa. Parey.
JAMOUN
Donn ou kas, mo al pran dilwil. Mo bizen al laboutik mem.
TANTINN MADOK
Atann mo donn twa. … Bezsominn la !
JAMOUN
Ki ena?
TANTINN MADOK
Li finn balye tou mo kas. Enn sou li pa finn kite. … Bondie! Bondie ! Ki mo pou fer ar li?
JAMOUN
Pa fer nanye. Mo va aste dilwil la. Pli tar ou va donn mwa mo kas.
TANTINN MADOK
Non atann. Bizen ena enpe kas dan mo bwat zepis. (Li al ouver bwat, fouy ladan, tir detrwa biye). Si mo pa konn kasiet mo kas, kan mo pa la, li balye tou.
JAMOUN
En sans ou konn enn pake trik.
TANTINN MADOK
Si mo pa ti konn trike, zordi mo pa kone kot mo ti pou ete. Hen! pran sa kas la.
JAMOUN
Mo va avoy ou komision. Tanto mo vini pou get fim. Salam!
TANTINN MADOK
Vey bien komi la. Li kontan trike ler li servi dilwil.
JAMOUN
Pa traka. Mo’si mo bien konn so grimas. Ou prese ar dilwil la?
TANTINN MADOK
Non, dime ki mo pou bizen. Kamem aswar, ler to vini, to kapav amenn li.
JAMOUN
Salam! (Li sorti) …
(Jamoun retourne atout-vites)
TANTINN MADOK
Age! To pa fek ale la?
JAMOUN
Ki finn arive?
TANTINN MADOK
Ki zafer?
JAMOUN
Enn vann lapolis divan ou laport.
TANTINN MADOK
Lapolis? Kifer?
JAMOUN
Pa kone. Sef lapolis la pe vini.
(Enn enspekter Lapolis rantre)
ENSPEKTER LAPOLIS
Bonswar madam. Eski Vanek Vayling res isi?
TANTINN MADOK
Wi. Kifer?
ENSPEKTER LAPOLIS
Bizen li stasion. Kot so lasam? Nou finn gagn lord fouy partou.
TANTINN MADOK ,
Fouy partou! Get sa misie lapolis, ki drwa ou ena pou rant dan mo lakaz pou fouy partou. Ki drwa?
ENSPEKTER LAPOLIS
Nou ena lenformasion …
TANTINN MADOK
Ki lenformasion? Ou kwar M.B.C. isi.
ENSPEKTER LAPOLIS
Get sa madam. Napa anpes nou fer nou travay. Tansion problem grenn lor ou.
TANTINN MADOK
Mo napa per problem. Problem pe fer mel dan mo lakaz. …Mo pa pou les ou fouy dan mo lakaz. Ou bizen respe mo lavi prive.
JAMOUN
Ou ena enn warant?
TANTINN MADOK
Wey! Ou ena warant?
ENSPEKTER LAPOLIS
… Warant pa neseser.
JAMOUN
Lalwa dir ou pa gagn drwa rant dan enn lakaz san warant.
TANTINN MADOK
Wey! Kot ou warant?
ENSPEKTER LAPOLIS
Bon, si ou ensiste, mo al sers warant mo vini. Taler ou pou kone. (Sorti)
TANTINN MADOK
Ki ete sa? Warant.
JAMOUN
Enn papie signe par enn mazistra ki permet lapolis rant dan enn lakaz, fouye.
TANTINN MADOK
Kouma to konn sa?
JAMOUN
Lepok mo mari ti somer, mo finn aprann boukou kiksoz. Kifer lapolis pe rod Vanek?
TANTINN MADOK
To kwar li’nn sou, li finn fer dezord?
JAMOUN
Kikfwa. Bizen dimann li kan li vini. Bizen dir li fer atansion. Maler peyna loder.
TANTINN MADOK
Li finn fek ale. To ti lamem non. Kot li’nn gagn letan fer kiksoz move? Non! Sirman enn lot zafer. Kikfwa zot finn vinn dir li ena travay pou li dan lapolis.
JAMOUN
Travay! Fer lafouy pou donn travay! Ena enn sarz lor li, mo sir.
TANTINN MADOK
Ki sarz kapav ena lor li?
JAMOUN
Yer swar, ki ler li ti rant lakaz?
TANTINN MADOK
Li abitiie vinn tar.
JAMOUN
Li ti bwar?
TANTINN MADOK
Be toule zour li bwar.
JAMOUN
Li ti sou?
TANTINN MADOK
Li ti enpe sou … parey kouma toultan. Li ek so bann kamarad ti pe sante, riye, zwe kart … parey kouma toultan.
JAMOUN
Kot zot gagn larzan?
TANTINN MADOK
Zot debrouy zot … To kwar zot pe bwar ar lamone …
JAMOUN
Lamone koken. Mo kwar.
TANTINN MADOK
Non do! Zordi mem, to’nn trouve, li finn pran mo lamone. Non, li pa pou koken deor… Zame… Dan lakaz wi … Deor, zame … Sa mo sir. Si li ti ena lamone, li pa ti pou dimann mwa dis roupi zordi.
JAMOUN
Pa kone. Bon, mo ale. (Li sorti)

SENN 2

(Touzour dan lakwizinn. Mem zour; tanto.)
TANTINN MADOK
Janik, si ena enn sarz lor li, ki bizen fer?
JANIK
Les li… Personn pa ti dir li fer komeraz.
TANTINN MADOK
To frer sa Janik. Pa bon koz koumsa.
JANIK
Mo frer! Mo frer! Eski li panse enn sel fwa ki mo so ser, ki akoz li mo kapav gagn problem.
TANTINN MADOK
Li malere. Li peyna travay. Bizen ed li.
JANIK
Get sa, ‘ma. Mo finn plen ar li… Kan li pou koumans ed limem.
TANTINN MADOK
To tro zenn. To pa konpran.
JANIK
Mo fatige. Mo finn travay enn lazourne. Mo bien fatige. Mo tro fatige pou konpran. Tou seki mo avi se enpe lape.
TANTINN MADOK
Kifer Valmika pa finn vini zordi?
JANIK
Pa koz sa boug la ar mwa.
TANTINN MADOK
Zot finn lager?
JANIK
Mo finn plen ar sa boug la.
TANTINN MADOK
Janik, ki finn arive?
JANIK
Nanye!
TANTINN MADOK
To pran enpe kari? Get tou sa douri to’nn kite la.
JANIK
Non … Mo pa fen. … Ma, mo kwar mo pou kas bag.
TANTINN MADOK
Ki pe arive zordi? Lapolis pe rod to frer; twa to pe rod kas to fiansay.
JANIK
Ki pou fer ar enn boug ki asakfwa kan dir li pran enn desizion, li dir li bizen dimann so mama. Koumadir li ankor enn baba!
TANTINN MADOK
Li kontan so mama, Janik.
JANIK .
Li kontan so mama! Ena enn limit. Tou ti zafer: “Mo bizen dimann mo mama”. Mo kwar meyer nou diskontinie.
TANTINN MADOK
Ayo Bondie! Me ki pe ariv nou lakaz. Tou pe vir ambalao.
JANIK
Tou deza ambalao. Enn frer somer ki pa’le travay; enn mama ki soutir li; enn fianse ki dan zip so mama. Tou ambalao… Depi lontan … Mwa, mo finn plen ar tou sa.
TANTINN MADOK
Kifer to dir mo soutir li? Mo kontan zot touledan parey. Zame mo pa finn fer preferans.
JANIK
Li pa enn zafer preferans ‘ma. Oumem kone ler li ti kit lekol, li ti gagn enn plas komi dan magazen. Ou finn anpes li al travay. Oumem ou ti dir li sa pa enn plas pou li… Dan lakaz nanye li pa fer. Ou anpes li fer louvraz … ou trouv normal ki dan Samdi-Dimas mo fer louvraz, mo lav mo lenz … Me Vanek non. Li enn ti prens. Aster ou trouv drol li finn vinn en zeb… ‘Ma, ou pa trouve ou antor. Ou finn gat li.
TANTINN MADOK
Mo finn gat zot toulede parey.
JANIK
Pa sa gate la. Mo kone ou finn fer boukou sakrifis, boukou zefor pou nou toulede… Me li, ou pa finn konn dres li kan ti bizen.
TANTINN MADOK
Tou seki mo fer, toultan tou dimoun nek reprose. Mo peyna personn akoz samem. Si mo ti ena mo mama mo ti pou kapav gagn soulazman… Mo peyna personn akoz samem tou dimoun tom lor mwa.
JANIK
Get sa ‘ma. Bliye tou sa. Fer koumadir nanye pa finn arive.
TANTINN MADOK
To pa pou kas to fiansay?
JANIK
Mo fiansay sa enn lot zafer. Sa regard zis mwa.
TANTINN MADOK
To’nn trouve kouma to ete …. To kwar enn ler pou to fer sa. Vanek kapav al antray, twa to pe rod kas to fiansay.
JANIK
Mo kwar ki enn ti sezour dan prizon kapav met enpe diplon dan so latet. Get Tantinn Jamoun so bonom. Enn ti sezour finn bien sanz li.
TANTINN MADOK
Tou dimoun pa parey. Tomem to finn deza dir mwa ki ena dimoun ler zot sorti dan prizon zot vinn pir.
JANIK
Debrouy zot kouyonad. Mo nepli konpran nanye.
TANTINN MADOK
Enn loto finn arete divan laport. Al get enn kou. Mo kwar Valmika sa.
JANIK
Mo pe al dan mo lasam. Dir li mo pa la.
TANTINN MADOK
Kifer to fer koumsa? Si li finn vini se parski li kontan twa. To pa trouve li pa anvi kas bag. Reste, koz ar li.(Valmika rantre)
VALMIKA
Bonswar Tantinn Madok. Vanek la?
JANIK
To finn vinn get Vanek ousa mwa?
VALMIKA
Kot Vanek?
TANTINN MADOK
Li’nn sorti dan lazourne. Li pa ankor rantre. Ki finn arive?
JANIK
Mo kone ki finn arive. Lapolis pe rod li.
VALMIKA
Kouma to kone?
JANIK
Lapolis ti vinn isi dan lazourne.
TANTINN MADOK
Mo finn fou zot deor. Zot pa ti ena warant.
VALMIKA
Zot ti ekout nouvel yer swar?
JANIK
Non!
VALMIKA
Rajo ek televizion ti anons enn holdep manke. Lapolis pe rod bann sispe. Mo kwar zot soupsonn Vanek.
TANTINN MADOK
Vanek. Zot fou. Zame. Zame mo pou les zot fer mo garson ditor. Zame, zame, zame.
VALMIKA
Kikfwa li pa ti ladan. Me lapolis pe rod li. Mo ena enn kamarad avoka ki finn gagn sa niouz la. Li pe paret pou enn sispe. Li finn tann dir ki lapolis pe rod Vanek. … Me bizen kone kot li ete. Fale pa li for okenn betiz.
TANTINN MADOK
Ki drwa zot ena pou soupsonn mo garson?
JANIK
‘Ma, atann. Lapolis kapav soupsonn nenport kisannla.
VALMIKA
Janik to kapav al apel Tantinn Jamoun. Dir li vinn res ar to mama. Nou de nou va al sey rod li. (Janik sorti)
TANTINN MADOK
Li grav sa?
VALMIKA
Si gagn prev kont li, wi.
TANTINN MADOK
Valmika, to kwar ki Vanek kapav fer enn zafer koumsa?
VALMIKA
Pa kone Tantinn, pa kone. … Ou kone parfwa dimoun bon tas dan langrenaz. Seki pase da latet enn dimoun difisil pou konpran.
TANTINN MADOK
To kone Vanek enn bon garson, li finn pas H.S.C. Li pa pou fer enn move kiksoz. Sa mo sir.
VALMIKA
Mo sir Tantinn. Mo pa kwar li move. Me pa kone ki finn arive. Nou atann, nou gete. Bizen zwenn li avan … Ou pa finn tann li dir nanye. Koumadir enn ti parol ki finn sap dan so labous.
TANTINN MADOK
Non, non, tou ti normal. Parey kouma toulezour. Li finn lev tar, li’nn manze, li’nn sorti … Li ti ena enn radevou. …
VALMIKA
Ki randevou?
TANTINN MADOK
Zame li dir. Sa so lavi prive, li dir.
VALMIKA
Li pa finn koz lamone?
TANTINN MADOK
Lamone! Li finn pran kas dan mo goble lao. Okontrer mo ti dir li pran zis dis roupi, li li finn balye tou.
VALMIKA
Li ti bien bizen kas pou li fer sa.
TANTINN MADOK
Toultan li bizen kas. Kas pou so transpor; kas pou so sigaret, kas pou al sinema.
VALMIKA
Li bwar boukou ?
TANTINN MADOK
Kifer to dimann mwa sa?
VALMIKA
Si li bwar boukou li bizen boukou kas.
TANTINN MADOK
Li pa travay, samem so problem.
VALMIKA
Mo pa pe akiz li.
TANTINN MADOK
Tou dimoun akiz li koumadir li enn kriminel. Li pa enn move garson. Peyna move dimoun dan nou fami. Get Janik! (Janik ek Jamoun rantre)
JANIK
Ki ena ar mwa? Val nou kapav sorti al rod li. Tantinn Jamoun pou res ar mama. (ar so mama) Si ena kiksoz apel tonton Dalann.
VALMIKA
Nou seye, nou gete si nou tap ar li. Si li retoume avan nou vini, dir li tini lamem, pa bouze.
TANTINN MADOK
Si lapolis vini?
VALMIKA
Si lapolis vini …
JANIK
Dir li al kasiet kot Tantinn Jamoun ziska nou retoume.
VALMIKA
Samem. Tantinn Jamoun, kot ou pa pou ena problem?
JAMOUN
Non, Dalann kone. Tansion kikenn pe vini!
TANTINN MADOK
(al kot laport, kriye) Kisanla sa? (Deor enn lavwa zom reponn “Mwa sa Tantinn”) Fleki, twa sa. Rantre!
FLEKI
Kot Vanek?
JANIK
Li pa ar zot?
FLEKI
Depi gramaten mo pe rod li
VALMIKA
Lapolis ‘si pe rod li…
FLEKI
Lapolis! Kifer?
VALMIKA
To pa kone? Zot pa ti ansam yer?
FLEKI
We! Nou ti asam tout lazourne ziska tar aswar.
VALMIKA
To pa kone lapolis pe rod tou dimoun dan zot group?
FLEKI
Non. Lapolis pa pe rod nou. Mo fek sorti kot bann kamarad. Zot tou pe rod Vanek. Non. Lapolis pa pe rod nou.
TANTINN MADOK
Lapolis finn vinn isi gramaten. Zot pe rod Vanek.
FLEKI
Kifer? Fos niouz sa !
VALMIKA
Pa fos de nanye. Plizier sispe. Vanek parmi.
FLEKI
Sispe! Kifer?
VALMIKA
Yer pa ti ena enn holdep manke?
FLEKI
Mo kone. Be lapolis fini may zot tou. Ki Vanek vinn fer ladan.
JAMOUN
Vanek pa ti ladan?
FLEKI
Vanek? … Non. Zot pe fer erer. Mwa, Vanek, Platab, Mouraf nou tou ti ansam. Nou tou temwen. Enn fos sarz sa.
TANTINN MADOK
Mo ti kone. Mo ti kone Vanek pa enn move garson … Zame li pa pou fer enn zafer koumsa. Mo ti dir zot.
JANIK
Atann, ‘ma. Pa eksite … Bizen dabor zwenn Vanek. Si li’nn tann dir ki lapolis pe rod li, li kapav panike, al fer kiksoz ki napa bizen.
VALMIKA
Wey! Zot de res la. Janik, Fleki ek mwa nou va al rod li. Nw’ale Janik. (Zot sorti)
TANTINN MADOK
To’nn trouve Jamoun manier lapolis fer erer. Zot fatig sa garson la pou nanye.
JAMOUN
Pa fatig ou latet. Enn erer. Aster tou finn fini, tou korek. Letan nou atann zot anou get nou fim.

SENN 3

(Tantinn Madok pe fer dite)
JANIK
Onzer-diswar. Li pa’kor retourne mem. Nou finn al rode partou. Partou kot kapav rode.
TANTINN MADOK
Janik, al dormi. Dime to bizen lev boner pou al travay.
VALMIKA
To mama ena rezon. Al repoz twa. Nou va res ar li.
JANIK
Non, korek. Mo pa pe gagn somey.
TANTINN MADOK
To’le mo sof enpe dile pou twa?
JANIK
Non. Pa gagn lapenn. Donn mwa enpe dite parey kouma tou dimoun.
JAMOUN
Pa bwar dite. Taler to pa gagn somey ditou.
FLEKI
Mwa, mem kan mo bwar kafe mo dormi kouma enn bef.
JANIK
Fleki, si to fatige to kapav ale. Nou va atann li.
FLEKI
Kas pa latet ar mwa. Mwa mo enn kreatir de la nuit. Dan lazourne ki mo dormi. Sa lavi la finn fer mwa vinn kouma enn sovsouri .
JAMOUN
Samem aswar to al anpandan lor pie leksi dan lakour dimoun.
FLEKI
Leksi se enn kado Bondie. Bann zanfan Bondie bizen goute.
VALMIKA
Ziska ki enn zour to sap lor pie to tonbe.
FLEKI
To finn deza trouv zako sap lor pie.
TANTINN MADOK
Hen! Pran zot dite. Mo finn fini met disik.
JANIK
Eh Tantinn Jamoun! Fim la kouma ti ete?
JAMOUN
Ayo! Tris mo dir twa. Trwa fwa mo finn get sa fim la. Tris, tris mem. Fer larm koule.
JANIK
Ou ek mama parey. Zot kontan get fim tris ki fer plore.
VALMIKA
Mo mama ‘si parey. (Janik get li, pa dir li nanye, zis fer enn sourir ) … Jann, sori pou mo erer. Mo rekonet mo ti antor. … To ena rezon. Dan tou zafer ena limit.
FLEKI
Fouf! Dite la bouyant.
JAMOUN
To’le mo fer li fre?
FLEKI
Non, lesli. Mo soufle-soufle, mo bwar.
JAMOUN
Kouma lera soufle-soufle morde.
FLEKI
Toultan ou manz mo krann, Tantinn.
VALMIKA
Tantinn Madok, ou’le mo fer enn letour mo al rod li?
TANTINN MADOK
Pa neseser. Mo sir li pre pou vini.
JANIK
Val, to finn fer tou seki to kapav. Finn bien tar. Dime to bizen al travay.
VALMIKA
Peyna problem. Mo abitie lir ziska tar.
JANIK
Tantinn pa pou trakase? Sa ler la to pa akor rantre. Akoz li tousel.
TANTINN MADOK
Vremem Valmika. Kikfwa li bon to retourn lakaz.
VALMIKA
Non Tantinn. Pa trakase. Bonfam la ankor solid.
JANIK
‘Ma, dan lakaz ki nou pe monte nou finn desid pou fer enn lasam pou mama Val.
TANTINN MADOK
Enn bon lide sa. Valmika, li bon to mama res kot zot.
FLEKI
Peyna enn plas dan garaz pou mwa ?
JANIK
Mo va plant enn pie leksi. Aswar to kapav vinn anpandan lor la.
FLEKI
Kot zot gagn kas pou mont lakaz? Zot finn gagn lotri?
TANTINN MADOK
To parey kouma Vanek. Nek pans lotri. Bizen travay pou gagn kas. Jamoun, gramaten to kwar ki Vanek dir mwa? Li finn reve ki li finn gagn lotri. Ler mo dimann li si li finn aste lotri; to kwar ki li dir mwa? … Enn komik sa! … Li dir mwa pa bizen lotri pou gagn lotri.
VALMIKA
Kan li’nn dir ou sa?
TANTINN MADOK
Zordi, avan li sorti.
JANIK
Val, to pe pans mem zafer ki mwa?
VALMIKA
Mo kwar.
TANTINN MADOK
Ki zot pe panse?
VALMIKA
Nanye Tantinn. Ankor ki li’nn dir ou zordi?
TANTINN MADOK
Samem tou.
VALMIKA
Kan lapolis ti vini ki li ti pe rode?
TANTINN MADOK
Li ti pe rod Vanek.
JAMOUN
Zot ti pe rod fouy so lasam. Mwa mo’nn dimann zot si zot ena warant.
JANIK
Fouy so lasam?
VALMIKA
Jan, al get enn kou dan so lasam si …
TANTINN MADOK
Non, pa fer sa! Si li kone li pou pik enn koler.
JANIK
‘Ma, pa pe rod fouray dan so lavi prive…. Kikfwa dan so lasam nou kapav trouv kiksoz ki pou permet nou konpran ki pe arive.
TANTINN MADOK
Pa tous nanye selman. To konn so karakter.
JANIK
Pa traka! (Li sorti)
VALMIKA
Fleki, twa ki konn li bien, to pa kapav ed nou?
FLEKI
Mo kas mo latet mem, mo pa trouv nanye.
VALMIKA
Ki kiksoz ilegal ki li’nn kapav fer?
FLEKI
Tou seki nou fer ilegal. Me tipti ilegal.
VALMIKA
Par ekzanp?
FLEKI
Pa kone mwa … zwe kart pou lamone, … tipti tranzaksion … Nanye serye.
VALMIKA
Ki ti tranzaksion?
FLEKI
Vwayaz dan bis pa peye, trike rant dan lasal sinema.
VALMIKA
Ganja?
FLEKI
Non personn dan nou group pa fime. Nou pa bann droger.
VALMIKA
Vann ganja?
FLEKI
Parfwa-parfwa pou gagn enn ti tay.
VALMIKA
Samem tou?
FLEKI
Samem tou.
JAMOUN
Zot pran boukou kiksoz san dimande. … Semenn dernie, Fleki ti pe rod vann enn rajo ar mwa.
FLEKI
Pa marsandiz koken sa … marsandiz kabri …
TANTINN MADOK
Mo kwar li pe vini. Ena kikenn dan lakour. …Non pa li sa. Pa so manier marse.
JAMOUN
Mo bonom sa. (Dalann rantre)
DALANN
Li pa ankor retourne.
JAMOUN
To finn kit Sonn tousel?
DALANN
Li korek. Li finn fini so devwar. Li pe dormi … Peyna okenn nouvel?
TANTINN MADOK
Li pa’kor revini Misie Dalann. Pa kone ki finn ariv li.
DALANN
Nanye pa finn arive belser? Pa trakase pou nanye. Bann zenes sa. Zot fer dapre zot latet. Apre li pou sanze. Nou tou pas par sa.
VALMIKA
Ton Dalann, ki dapre ou finn arive.
DALANN
To kone lemonn somer enn ti lanfer sa. Sak ti kiksoz ou fer ris ou ver enn latrap. Enn kou latrap la ferme. Get dan mo ka. Pou reysi debrouye, mo pa kasiet, mo ti pe vann ganja. Mo kone li move. En zour mo ti mari dan pens. Enn kamarad donn mwa enpe ganja pou vande. Li donn mwa enn ti komision. Dousma-dousma mo fer konesans enn fourniser. Mo gagn pli gro komision … (Janik rantre anmemtan).
JANIK
‘Ma, ou pa kapav dir li netway so lasam. Li kouma enn park koson.
TANTINN MADOK
Li defann mwa rant dan so lasam.
VALMIKA
To pa finn trouv nanye?
JANIK
Dan so lasam, nanye. Me dan salon, lor latab mo finn trouv sa let la. Pa’nkor ouver. Enn let ofisiel …To kwar mo kapav ouver li?
VALMIKA
Peyna lot sime.
(Janik ouver let la, lir li)
JANIK
Li ti bizen prezante lakour zordi.
TANTINN MADOK
Be zordi gramaten let la finn vini.
VALMIKA
Ki dat ena lor let la.
JANIK
14 septam.
VALMIKA
Depi 10 zour sa let la finn ekrir. Parfwa lapos fer lekouyon.
JANIK
Parfwa bann ofisie fer lekouyon. Enn let sorti dan enn biro al dan enn lot, rant dan enn liv, sorti dan lot. Parfwa li perdi lor sime.
VALMIKA
Mo konpran kifer lapolis pe rod li. Li pa finn prezant lakour. Zot finn rod fouy so lasam pou gete sipa li pa pe kasiet.
DALANN
Vit-vit koumsa! Di-zer li pa prezant lakour, midi vann lapolis koumans rod li. … Lapolis finn vinn bien rapid! … Mo pa kwar. … Bizen ena enn lot rezon.
JANIK
Ki lot rezon?
DALANN
Dan bafon ena boukou lak. Dan mo ka to kone kisannla ti vann mwa? Mo prop fourniser.
VALMIKA
Kifer?
DALANN
Tanzantan bizen enn dimoun al dan prizon. Toultan ti marsan ki zwenn.
JANIK
Mo pa konpran.
DALANN
Tou dimoun kone ena gran komers ganja dan pei. Si personn pa zwenn tase, piblik perdi konfians dan lotorite. … Me si tanzantan ena ennde ki al fer sezour dan lazol tou dimoun kontan. Gro poson avoy ti poson manze. Gro poson gagn lape. Biznes kontlnie. Mo per ki Vanek finn tas dan lak.
JANIK
Lavi konplike. Tro konplike parfwa.
DALANN
Wi Janik. Li bien konplike. Sa fode ladan pou kone.
JANIK
‘Ma, ou pe fatige pou nanye. Al repoz ou. Val ek mwa nou va atan li.
TANTINN MADOK
Ki nou finn fer pou nou merit sa?
JAMOUN
Tantinn, ou napa antor. Sa bann kiksoz la arive. Bizen manz kou.
TANTINN MADOK
Non do Jamoun. Kiksoz napa nek arive koumsa. Janik ena rezon. Kikfwa mo finn tro soutir li.
JANIK
Non ‘Ma, ou pa antor. Ou ti kwar ou ti pe bien fer.
DALANN
Parfwa nou kwar ki nou pe bien fer. Ler gete nou pe mal fer. Tou vir ambalao.
JANIK
Mo nepli kone ki amba, ki lao. Parfwa mo agase ar Vanek, mo blam li. Parfwa mo sagren li.
VALMIKA
Janik gate. Pa bizen boulvers to lespri koumsa.
FLEKI
Eh! Mo’nn gagn enn lide. Si mo pran sarz la lor mwa …
DALANN
Fleki aret rabase.
FLEKI
Mo pa pe rabase. Mo serye … Get sa, mo dosie pa viez. Mo al lapolis, mo dir ki mwa ki fer trafik, Vanek inosan; san li kone li finn al may dan lak; mwa ki veritab koupab … mwa ki finn trenn li ladan. Li pa kone ki li ti pe fer.
TANTINN MADOK
Non Fleki. Sakenn bizen sarye so lakrwa.
FLEKI
So lakrwa li mo lakrwa. Dayer mo responsab. Vremem mo finn trenn li ladan.
VALMIKA
Li enposib seki to pe rod fer. Zot toulede finalman pou zwenn tase.
JANIK
Enn bon avoka pa pou kapav tir li? … Mo finn ramas enpe kas.
TANTINN MADOK
Kas pou to maryaz sa.
VALMIKA
Nou va fer enn ti maryaz.
JANIK
Val ena rezon. Pa neseser fer fla-fla.
JAMOUN
Nou’si nou kapav ede, non Dalann.
DALANN
Nou get avoka Malink. Mo konn li bien.
TANTINN MADOK
Sannfwala mo sir li sa. Mo sir li’nn bwar ankor. … Akor li gagn toupe sante.
(Vanek rantre. Klerman li’nn bwar plis ki li kapav tini.)
TANTINN MADOK
Enn ler pou to retourn lakaz sa. Get to leta.
VANEK
Eh! Ki ariv zot tou. Zot lili finn pous zot.
TANTINN MADOK
To pa onte?
VANEK
Ote? Depi lontan lisien finn manz mo onte. “Mama mo zoli mama, fer kone ki tomem mo mama.” … Ki zot tou gagne. Ena lamor dan fami… Ton Dalann! Tantinn Jamoun! Valmika! Janik! Felki, gro piaw! Zot kone ki ler la?
FLEKI
Ti mam, kot to ti ete zordi? Bann mam ti pe rod twa.
VANEK
Fleki, shut up! To pe apes mwa konsantre.
VALMIKA
Nou finn fer letour partou pou rod twa.
VANEK
Rod mwa? Kifer rod mwa? Je suis partout et nul part. Je suis l’esprit qui rode, la mauvaise conscience de la societe. I am he.
TANTINN MADOK
Aret radote. Finn ler pou to met diplon dan to latet.
VANEK
A vos ordres madame. I am a ship without a rudder. Ou’le mo zet lank? Korek, mo zet lank. … Lamer la move!
JANIK
Lamer la move pou tou dimoun Vanek. Pa zis pou twa. Fer enn zefor. Nou pou ed twa.
VANEK
Janik … To pe plore. … Souy to larm, mo ser. Pa bizen zot tris koumsa. …Tou korek mo dir zot.
VALMIKA
Lapolis pe rod twa.
VANEK
Mo kone. Enn ti mam ki dan lapolis finn dir mwa sa.
TANTINN MADOK
Kifer lapolis pe rod twa?
VANEK
Pa trakase. Peyna nanye serye. Zot ole kone kot mo ti ete yer kan ti ena sa holdep manke la. Bann ti kouyon la, holdep ‘si zot pa konn fer.
DALANN
Be ki to finn fer?
VANEK
Ton Dalann, ou ena lexperyans parey kouma mwa. Mo finn al lapolis, mo finn donn enn depozision. Mo ena prev. Mo ti ansam ar Fleki, Platab ek Mouraf. Pa vre ti mam. Enn senp formalite. Dayer finn fini may zot tou. Peyna okenn sarz lor mwa.
TANTINN MADOK
To finn fer nou tou bien trakase. Manier to amen to lavi, to pou fini mal.
VANEK
Vanek kone ki li fer. Vanek est insaisissable. Momem Fantomas.
VALMIKA
Be si tou korek, finn ler pou mo ale. Salam tou dimoun. Mo ale Janik.
JANIK
Atann, mo akonpagn twa ziska to loto.
JAMOUN
Salam Tantinn. Nou’nn trakase pou nanye. Ou trouve pou nanye nou finn fatig nou latet. Vanek pa pou fini parey kouma dan fim la.
DALANN
Vanek, kwar mwa to bizen sanze. Peyna lavenir dan sa kalite lavi la.
VANEK
Peyna lavenir pou amater. Bizen profesionel pou reysi.
VALMIKA
To ena rezon. Nou pou ed twa; to bizen aprann enn profesion.
VANEK
(Li riye for) ‘Ma, gramaten mo ti pran vennsenk roupi dan to goble …
TANTINN MADOK
Pa fer nanye. Dime nou koz sa. … Dime nou refer nou lavi. Lamer move, pa move, nou bizen refer nou lavi.
VANEK
Les mo fini koze! … Ala trwa san roupi. Kapital ek lentere. Les bons comptes font les bons amis. Good business.
TANTINN MADOK
Kot to finn gagn sa larzan la?
VANEK
Mo finn gagn lotri, ‘Ma!
TANTINN MADOK
Vaneeeeek! (Li tom san konesans)

RIDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.