SO BOY

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Sa gramaten la lesiel ti kler mem si lwen laba dan lorizon enpe niaz gri ti pe sey bar soley. Lor enn ros dan bor larivier enn ti-garson, asize lor so talon, ti pe vers divan pou get lavi kadanse par touf dan dilo kler.
Depi so lafnet Ton China ti pe fixe li.
– “Li finn revini. Parey kouma yer.”

Li tourn ver so fam, Tantinn Janegi, ki ti enn madam maladi-maladi. Detrwa mwa apre zot maryaz li ti fer enn fos-kous. Depi sa zour la zame li ti finn re-ansent. Sagren kikfwa, lezot problem osi ti finn koumans minn so lasante. Depi so lili li ti pe get so bonom dibout kot lafnet. Kifer li ti exite koumsa? Gran Misie Grannkaz so boy ti abitie ale-vini me depi yer China ti koumans get zanfan la koumadir mirak.

Vremem ti ena enn zafer espesial ar sa piti la. Tou dimoun ti konn so mama, enn zoli fam dorizinn Afrikenn, elegant kouma enn estati me so papa ti enn mister ki ti donn garson la enn ten kler ek lizie gri. Ena ti pe dir ki Gran Misie Grannkaz ti ankor amoure ar so mama. Li ti pran ti garson la kouma so boy pou kapav zet enn koudey lor li san lev choula palab. Me kot kapav anpes palabrer fer palab!

Tou dimoun ti trouv drol vites ki Jesi ti pe aprann, mem bann zafer difisil. Enn zanfan mirak.

– ” Kifer to pa dir li vinn bwar enpe dite”, Janegi dir China.

Pa ti bizen dir sa de fwa. Ton China ti deza deor. Direksion bor dilo. Tantinn Janegi leve, al dan lakouzinn pou prepar dite ek dipen so bonom. San enn gro goble dite Ton China so moter refiz demare.
– “Zordi Vandredi. Bizen netway lakaz, met sanbrani, kwi kari legim. Enpe jawa pou fer China plezir. Met bien rezen, bien disik, enpe koko. Ena enn bout.”

Ton China ek Tantinn Janegi ti fer zot ti revolision dan zot zenes. Enn zenn Korengi ti desid fer enn maryaz damour ar enn tifi Madras. Sa lepok la, mem sa ti kapav provok tansion ek konfli. Ton China toultan ti rapel reaksion so paran. Zot ti mem menas pou dezerit li… Dir ki apre zot pa ti kapav viv san Janegi ki ti vinn pli zoli fler dan zot zarden, parrsadi zot lekzistans …

Ton China paret lor laport lakouzinn, tousel. So figir drol, koumadir li ti finn trouv enn zafer pa normal.
– “Kot li?” Tantinn Janegi dimann li… “Ki ariv twa? To finn vinn gounga?”
– “To ti trouv li non … Par lafnet”
– “Non, me to ti dir mwa ki li ti finn revini”.
– “Mo dir twa, mo ti trouv li, wi, trouv li ar mo de lizie.”
– “Ki finn arive?”
– “Ler mo ariv laba, mo pa trouv personn”.
– “Ant to sorti ek to ariv laba, li ti finn fini ale”.
– “Enposib!”
– “Bon vinn bwar to dite… To’le enpe kari yer pou manz to dipen?”

Ton China re-al get deor. So leker koumans bat for-for. Li frot so lizie, tansion enn lapousier ti pe kouyonn so gete. Pa ena okenn dout. Garson la laba dan bor dilo. Misie Grannkaz so boy pe touzour asize lor so lipie, pe touzour get dan dilo. Ton China galoup kouma fles pou pa donn Jesi letan al kasiet. Li fons drwat ver larivier, pas deryer enn touf brousay. Ler li ariv divan ros kot garson la ti ete li regagn so sok. Pa ti ena personn. Pa ti ena okenn tras prezans imen. Li avans lor ros la, asiz lor so lipie kouma Gran Misie Grannkaz so boy ti verse pou get dan dilo. Ton China trouv so prop figir dan dilo kler kan enn kout sek dilo la brouye koumadir kikenn ti finn zet enn ti ros. Bann serk konsantrik grandi ziska zot fonn. Ton China kontinie gete. Ler dilo la revinn kler, kan tou bann ti-vag ti finn fonn, dan plas so figir ti ena enn ti-pwason rouz ar lekay lor ki ti pe balans so nazwar ar elegans enn dansez bale. Ton China sey may li me kouma so ledwa tous dilo, enn touff milion vinn bwet-bwet so lame. Ti-pwason rouz ti touzour la me kouma dan enn bwat fer ar laglas li ti pre ek lwen anmemtan.

Ler li ariv so lakaz, Ton China larg so lekor lor enn sez; li fixe dan vid.

Tantinn Janegi donn li so goble dite, enn bol kari ek de trans dipen moul. Li kontinie get dan vid.
– “E China, ki pe ariv twa? To finn trouv enn mirak?”
Ton China pa reponn. Li zis get figir so madam, fer enn sourir. Samem sourir ki, Janegi kone, ti dir li ki lespri so bonom bien-bien lwen.

Sa Vandredi gramaten la Tantinn Janegi, kouma toule Vandredi ti pe fer gran netwayaz; Ton China, leker ge ek leze, ti pran so bisiklet pou al okip zarden Gran Misie Grannkaz; dan bor dilo enn ti-garson ti pe get enn pwason rouz ar lekay lor balans so nazwar ar elegans enn dansez bale; niaz gri dan lorizon ti al fonn dan lamer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.