SO BON, SO MOVE

Tou kiksoz ena so bon, so move.
Nou bizen aprann swazir pozitif
E met dan enn kwen seki negatif.
Ena seki bon mem dan so move.

Teknolozi donn nou boukou lasans
Me malerezman ena move ‘si.
Enternet kapav devlop konesans
E innyorans ‘si, si mal servi li.

Kan viv lot manier, nou servi lespri
Pou ogmant biennet, pa zis pans profi;
Servi enternet pou ogmant lafors
Solidarite ek alim nou tors;
Konfor pa vedir viv dan bwat koton
Si nou konn separ kreson ek lastron.

27.10.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.