SI/ …ANOU!

SI/ …ANOU!

Si Bramma, Vishnou ek Siva
Enn zour, de mil an desela,
Si touletrwa ti tom dakor
Ki Vishnou ti bizen desann
Lor later, Planet Set Kouler,
Pou ekler lespri tou dimoun
Lor lenportans Lamour-Pardon
Si Vishnou ti swazir lekor
Dimoun plis dan pens lor later,
Zanfan san fami, perdi bann
Si Vishnou ti swazir pou pas
Par lekor enn fam amoure
Ar enn solda Romen nenport,
Ki pa ti’ena okenn galon
Pou montre lenportans bann fam
Ki sa lepok la ti ena
Mwens valer ki enn senp esklav
SI

Si Vishnou pa ti ena zis
Dis avatar me boukou plis
Si batar ki ti pran nesans
Dan enn lekiri Betlehem
Li osi ti enn avatar
Vishnou ar enn nouvo mesaz
Partaz, donn lamour, fer lamour
Si Vishnou ti vinn ranz bann pon
Ant valer yer-zordi-dime
Ant dimoun blan-nwar-zonn-maron
Ant dirizan ek dirize
Ant zom ek fam dan tou kiltir
SI

Si Vishnou-Zezi li anvi
Ki dan Repiblik Maritim
Moris, Rodrig, Agalega,
Trwa lil kreol ar gran desten,
Nou plant lagren nouvo lavi
Si nou aret fer lekouyon
Si nou pran konsians nou mision
E aret swiv sime ganndol
Si nou tras larout lavenir
Kot dimoun, zanimo ek plant
Kouler larkansiel aprann viv
An-narmoni ar lanatir
Dan kiltir partaz ek pran kont
Si samem ki Vishnou anvi
Si

Si nou aret perdi letan
Ar ‘si’ e koumans fer travay
Neseser dapre volonte
Vishnou-Zezi lor nou later
Nou pou kapav donn enn lelan
Pou pentir lemonn kouler ver
Pou kre paradi lor later
Olie ekout bann kouyoner
Egois, gourman, mersener
Ki mizir pouvwar ar oter
Kofor ek zouti militer.

Anou ekout mesaz Vishnou-Zezi,
Ed bann tilespri vinn bann granlespri;
Anou aret ekout giling-giling
Misie Roupi ki apel limem King;
Anou get seki bon pou nou zanfan
Ki finn vinn prizonie fos devlopman;
Anou garanti ki tou sitwayen
Partou dan pei pe manze kan fen;
Anou partou plant bann pie touy-lafen:
Maniok, may, arouy, batat, friyapen;
Anou montre paran ek profeser
Vilaz ek lavil, san deklar fezer,
Kouma pou servi nou lang maternel
Pou montre zanfan lir-ekrir san fel;
Anou replant lafore mangliye
Pou redonn lavi dan dilo sale,
Pou prodwir manze ki bien nourisan
Pou dimoun ek zanimo diferan.
ANOU…

Anou envant nouvo model krwasans!
Anou rezet
Sakenn so sakenn!
Enn pou tou
Tou pou enn
Samem mesaz
Vishnou-Zezi!
ANOU…

19.11.22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.