SEY KONPRAN KORAN ANMORISIEN, VOL. 3

 

(Enn ti seleksion ayat lor fam par D.V – get anba net)

TEX SOURS:
THE QUR’AN, A NEW TRANSLATION BY TARIF KHALIDI, PENGUIN CLASSICS, DELUXE EDITION, 2009
THE QUR’AN, TRANSLATED BY MAULANA WAHIDUDDIN KHAN (GOODWORD BOOKS)
LE SAINT QUR’AAN, ENN TRADUCTION EN CREOLE DE “KANZ-UL-IYMAAN” DE IMAAM AHMED RAZAA KHAN PAR MAULANA, HAFIZ & QAARIY, B.M. NAGUIB JEEAWODY, MAJLIS-E-RAZAA, MOSQUE ROAD, PLAINE DES PAPAYES, ILE MAURICE
LE SAINT CORAN, LA TRADUCTION EN LANGUE FRANCAISE DU SENS DE SES VERSETS, REVISÉ ET EDITÉ PAR LA PRESIDENCE GENERALE DES DIRECTIONS DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES, DE L’IFTA, DE LA PREDICATION ET DE L’ORIENTATION RELIGIEUSE

REFERANS:
BELIEVING WOMEN IN ISLAM, UNREADING PATRIARCHAL INTERPRETATIONS OF THE QUR’AN PAR ASMA BARLAS, UNIVERSITY OF TEXAS PRESS

36. YA SIN
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

Ya Sin

Onom Koran, Parol saz-sakre! To enn parmi bann mesaze
Lor sime drwatir.
Sa li revelasion Toupwisan, lasours Konpasion,
Pou ki to kapav edik enn pep ki dan marenwar
Parski zot anset pa ti gagn lalimier. (36:6)

Kont zot tou, Parol Bondie finn materyalize me zot touzour fer zot teti e zot refiz kwar.
Nou finn met enn karkan otour zot likou ziska zot manton pou tini zot latet.
Nou finn plas enn baryer divan zot, enn baryer deryer zot e lor tousa nou finn plas enn vwal. Akoz sa zot pa trouv nanye.
Enn pert-tan dir zot ki bizen fer! Zot refiz konpran parski zot pa ena lafwa.
Okip zis seki lir Koran e ki vener ek respe Toupwisan, lasours Mizerikord. Li li pou konpran bon mesaz pardon ek lamour. (36:11)

Nou, nou fer lemor reviv,
Nou gard kont zot aksion, bon ek move,
Seki zot finn kit deryer.
Finn ekrir tou dan Gran Liv Kont.

Rakont zot zistwar sa bann abitan enn lavil ki ti refiz resevwar mesaze Bondie. Zot ti apel de premie mesaze ‘manter’. Nou ti avoy enn trwaziem. Touletrwa ti dir zot: ‘Nou nou bann mesaze ki Bondie finn avoye pou koz ar zot.’
Zot ti reponn: ‘Zot dimoun parey kouma nou. Bondie pa finn avoy okenn signal. Sirman zot touletrwa pe koz manti.’
Trwa mesaze la ti ensiste: ‘Nou nou kone ki Bondie finn avoy nou pou donn zot enn mesaz enportan dan langaz kler.’
Bann abitan lavil la ti dir: ‘Nou nou kwar ki zot lemal. Si zot pa ris zot kales, ale, nou pou fini zot akout ros.’
Trwa mesaze la ti azoute: ‘Zot finn fini rant dan latrap lemal. Plis koz Bondie ar zot, plis zot pans Satan. Akoz sa zot pe nwaye dan pese.’ (36:19)

Enn abitan sorti dan lot kote lavil ti galoupe vini pou dir zot: ‘Ayo vouzot! Ekout bann mesaze! Zot pa pe dimann nanye. Zot pe donn nou mesaz Bondie. Eski nou ena drwa pa vener nou Kreater kan alafen nou tou pou retourn kot Li? Eski nou ena drwa priye enn idol. Enn idol peyna okenn pouvwar. Li enn fos divinite. Mo kwar dan Senier Bondie. Akoz sa mo dimann zot ekout mwa.’
Pli tar ler ti dir li ‘To plas dan Paradi’, li ti dir: ‘Ki bizen fer pou ki dimoun kouma mwa dekouver kouma Bondie ti pardonn mwa e ti aksepte mwa dan So Rwayom?’ (36:27)

Grasa li pa ti ena pinision pou so dimoun. Zis enn ti warning e zot ti tom sek.

Limanite bien bet! Sak fwa enn mesaze vini, zot rezet li.
Zot pa kone komie zenerasion finn perdi lavi avan zot? Eski zot pa kone ki zour Zizman Dernie zot pou pas an zizman divan Mwa? (36:32)

Pourtan Mo finn donn zot sign ki bizen: ti ena enn teren steril e Nou ti donn li lavi. Grasa Nou, later la pe prodwir manze; ena lasours ki aroz later la. Grasa Nou, dimoun pa travay dan vid. Rannman bon. Zot pa pou montre okenn rekonesans? (36:35)

Kreater liniver ek lavi Li Sakre. Zot pa konn sa?
Dan leker marenwar Nou finn alim lalimier. Grasa Nou, ena lanwit ek lizour. Si Nou ranvers kreasion, marenwar repran pouvwar.
Soley swiv parkour ki Nou finn deside pou li.
Sa li travay Toupwisan, KonnTou.
Lalinn ‘si swiv parkour predestine.
Lalinn, soley, lanwit, lizour, sakenn swiv larout ki Senier Bondie finn trase pou zot.
Bizen ankor sign? Mo ti fer Noe ranz enn bato pou fer fas inondasion. Grasa Nou bonte zot lavi finn sov. (36:44)

Kan ti dir zot ‘Fer atansion zordi, fer atansion dime si zot dezir pardon divinn’ zot ti prefer pa tande. Sak fwa donn zot enn mesaz kler, zot prefer tourn ledo, ale.
Kan ti dir zot ‘Donn enn parti bann malere seki Bondie finn donn zot’ ki zot dir? ‘Eski nou ki pou fer seki Bondie bizen fer?’ Zot kontinie fons dan labou pese.
Zot dimande: ‘Kan liberasion pou vini, si to pe koz vre?’
Zot pa kone ki enn sel souf pou chom zot ler zot pe fer zot bakanal e zot pa pou gagn letan okip lezot zafer. Ler Tronpet Zizman Dernie pou sone, zot tom pou ouver pou ki zot pas anzizman.
Zot pou dir: ‘Ayo Bondie! Kifer finn tir nou dan nou repo?’ Samem ki Lasours Mizerikord ti promet. Bann mesaze ti koz vre. Pou ena enn sel souf e zot tou pou dan dok divan Mwa.
Zordi okenn nam pa pou soufer dan vid e rekonpans pou dapre merit.
Zordi bann abitan Paradi pou dan mangann; zot, ansam ar zot partner, pou dan bien e zot pou ena tou seki zot bizen. Lavwa Bondie pou dir ‘Lape’.
Bondie pou dir bann ki dan pese: ‘Bat karte, zot ki finn swazir sime pese.’ (36:59)

Eh bann zanfan Adan, mo pa ti dir zot pa priye Satan? Li ennmi laverite. Zot bizen priye Mwa. Sa ki sime laverite.
Satan finn ris boukou dimoun lor sime perdision. Servi zot lespri!
Ala lanfer ki ti promet zot. Ala ki arive kan to rezet laverite.
Zordi Nou pou bous zot labous; zot lame pou dir tou; zot lipie pou rakont zot mesanste.
Si Nou anvi, Nou kapav ferm zot lizie. Zot pou lite pou trouv zot sime dan nwar san ki zot reysi.
Nou kapav paraliz zot si Nou anvi. Zot pou oblize res anplas kot zot ete.
Kan Nou fer zot vinn bien vie, zot revinn zanfan. Kan zot pou servi zot lespri? (36:68)

Mo pa finn fer literatir ar li. Sa pa ti pou neseser.
Nou finn donn li Konesans Kler dan Koran
Pou ekler lespri bann vivan
E pou ki Parol Bondie devir Satan anbalao. (36:70)

Zot pa finn remarke ki Nou finn kre, pou zot profi ek benefis, troupo betay? Nou finn aprivwaz zot pou transpor ek nouritir; pou donn dile ek enn ta lezot zafer. Kot zot rekonesans ete? (36:73)

Malgre tousa, zot bliye Bondie e zot al priye idol. Bann idol peyna okenn pouvwar mem si enn lamas dimoun swiv zot. Pa les zot koze atriste twa: Nou kone ki zot deklare for-for e ki zot oblize kasiet. (36:76)

Limanite finn bliye ki ar enn atom Nou finn kre li. Aster li deklar fanor. Li envant koze lor Nou me li finn bliye so prop istwar. Ki li dir? ‘Kisannla kapav redonn lavi kan lezo finn vinn lapousier?’
Dir li: ‘Kreater lezo la pou redonn li lavi. Li konn tou kreatir ki So kreasion finn anfante.’
Pa bliye ki se Li ki ti fer dife ar pie ver e ti donn twa sa pou to prop itilizasion. Eski kreater ki finn kre liniver pa kapav kre dimoun kouma zot? Normal Li kapav! Li Toupwisan, TannTou, KonnTou. (36:81)

Si Li bizen kiksoz, Li nek bizen dir ‘Aster to pou ete!’ e kiksoz la pran nesans, vinn realite.
Nou sant So grander ek So laglwar parski Li tini tou dan So lame. Alafen tou pou retourn ar Li. (36:83)

55. LASOURS MIZERIKORD

Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.
Limem Lasours Mizerikord!
Li finn donn nou Koran,
Li finn kre imen
E Li finn donn nou laparol. (55:4)

Soley, lalinn swiv parkour trase;
Ti pie ek gran pie bes latet par respe;
Li ti ranz lesiel anekilib parfe
Pou ki personn pa kas lekilib
Me tret tou ar zistis e pa trik balans. (55:9)

Li finn prepar later pou nouri so zanfan:
Ena fri, grap koko, zepi may
E fler kouler santi-bon. (55:12)

Dir mwa aster, ki benediksion Bondie zot de pou rezete?

Li finn kre imen ar arzil, vadire porslenn;
Li finn kre Jinn, lespri envizib, ar dife tranble.
Dir ki benediksion Bondie zot de pou rezete? (55:18)

Li finn fer de lamer zwenn
San ki dilo melanze.
Koze! Ki benediksion Bondie zot de pou rezete?

De lamer la donn nou koray, donn nou perl.
Lekel benediksion Bondie zot de pou rezete? (55:23)

Bondie so bato, Bondie so navir
Fouy bann vag oter montagn.
Lekel benediksion Bondie zot de pou rezete?

Tou seki lor later enn zour pou fini
Me Prezans Bondie, nob ek rwayal, kontinie briye.
Lekel benediksion Bondie zot de pou rezete? (55:28)

Liniver antie rod so sekour;
Li toultan okipe ar problem lezot.
Lekel benediksion Bondie zot de pou rezete? (55:30)

Biento Nou pe okip zot, Jinn ek imen.
Lekel benediksion Bondie zot de pou rezete?

O diferan lespes Jinn ek imen, si zot anvi sove
Depi diferan rezion lesiel ek later, seye si zot kapav.
San permision Bondie peyna sime zot reysi.
Lekel benediksion Bondie zot de pou rezete? (55:34)

Laflam Lanfer ek metal bouyant pou grenn lor zot
E pa pou ena personn pou ed zot.
Lekel benediksion Bondie zot de pou rezete?

Lesiel pou kas ande,
Pou gagn kouler lamor.
Lekel benediksion Bondie zot de pou rezete? (55:38)

Sa zour la, ni dimoun, ni Jinn pou sibir enterogatwar
Lor zot konportman.
Lekel benediksion Bondie zot de pou rezete?

Bann dan pese pa pou kapav kasiet laverite;
Pou trenn zot par seve ek par lipie.
Lekel benediksion Bondie zot de pou rezete? (55:41)

Samem Lanfer ki bann dan pese dir li fos!
Zot pou oblize pas ant dife ek dilo bouyant.
Lekel benediksion Bondie zot de pou rezete?

Ena de zarden pou bann ki ena lafwa dan Bondie.
Lekel benediksion Bondie zot de pou rezete?
Toulede plen ar verdir.
Lekel benediksion Bondie zot de pou rezete?
Ena de lasours.
Lekel benediksion Bondie zot de pou rezete?
Pou sak fri ena de varyete.
Lekel benediksion Bondie zot de pou rezete?
Zot alonze lor divan konfortab
E fri de zarden fasil pou kase.
Lekel benediksion Bondie zot de pou rezete?
Ena partner fidel ek onet.
Lekel benediksion Bondie zot de pou rezete?
Bann partner zot zoli kouma bizou.
Lekel benediksion Bondie zot de pou rezete?
Eski rekonpans pou bonn-aksion kapav vinn lemal?
Lekel benediksion Bondie zot de pou rezete? (55:61)

Apart sa de la, ena de lezot zarden.
Lekel benediksion Bondie zot de pou rezete?
Zot donn lonbraz fre.
Lekel benediksion Bondie zot de pou rezete?
Ladan ena de lasours ki donn dilo fre anabondans.
Lekel benediksion Bondie zot de pou rezete?
Ladan ena fri, kalite lor kouler.
Lekel benediksion Bondie zot de pou rezete?
Ladan ena partner ki prop, onet ek fidel.
Lekel benediksion Bondie zot de pou rezete?

Bondie Rwayal ek Nob, So nom li beni! (55:72)

81. BLAKAWT
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

Kan soley tengn;
Kan zetwal fonn;
Kan montagn plati;
Kan femel-akous abandone;
Kan bebet feros marye pike;
Kan lamer anflame;
Kan bann nam lager;
Kan tififi-fek-ne antere vivan;
Kan Gran Liv Kont finn ouver;
Kan lesiel grene;
Kan Dife Lanfer pran partou;
Kan Paradi koste;
Lerla sak nam pou kone seki li merite. (81:14)

Non! Non! Non!
Mo fer serman
Par planet ki monte, desann;
Par lanwit ki glise, rantre;
Par barlizour ki anons nesans
Ki Koran li parol sakre
Ki Mesaze Nob finn done.
So pouvwar li gran
Parski Senier liniver
Donn li so grander. (81:21)

Pa kwar mesaze li fou!
Li finn trouv ar so prop lizie
Arkanz Gabriyel.
Li pa gard pou li
Seki Bondie finn donn li.
Parol sakre pa sorti dan labous Satan.
Kifer to tike?
Pran Leson vital pou limanite
Pou ki to kapav swiv larout lalimier.
Pou to reysi, Bondie bizen ole ki to reysi;
Bondie Limem Senier Liniver. (81:29)

FAM DAN KORAN, ENN TI SELEKSION AYAT

REMERSIMAN: Asma Barlas

Ena pou dimande ki bizen fer kan enn fam gagn so reg.
Dir ki sa li enn boubou, enn endispozision. Kan enn madam gagn so reg, pa sey penetre li (li gagn dimal). Kan so reg fini, lerla zot kapav viv enn lavi konzigal normal.
Bondie kontan bann ki repanti kan zot finn fer erer e ki viv enn lavi prop.
To fam li to partner dan devlopman e ansam zot kapav fer enn zoli travay dan respe Bondie. Koumsa to sir to pou beni. Proklam bon nouvel ar tou bann krwayan. (2:222)

Bondie ti reponn zot lapriyer:
‘Mo pa ignor travay nenport kisannla, ki li zom, ki li fam.
Zom ek fam egal. (3:195)

O limanite, vener to Bondie ki ti kre twa ar enn senp atom e ar sa mem atom la li ti fer to partner… (4:1)

Bann krwayan, zom kouma fam, zot konplemanter. Zot devlop seki bon e zot konbat lemal. Zot fer lapriyer e zot donn sarite. Zot obeir Bondie ek So mesaze… Bondie donn bann vre krwayan zom ek fam enn plas dan Paradi. (9:72)

Fam malang zot bon pou zom malang,
Zom malang zot bon pou fam malang;
Fam prop zot bon pou zom prop,
Zom prop zot bon pou fam prop… (24:26)

Zom ek fam Mizilman,
Zom ek fam krwayan,
Zom ek fam ki pa ipokrit,
Zom ek fam senser,
Zom ek fam ki ena pasians,
Zom ek fam ki viv dan imilite,
Zom ek fam ki fer sarite,
Zom ek fam ki fer karem,
Zom ek fam ki res prop dan zot lekor ek zot lespri,
Zom ek fam ki toultan pans Bondie,
Pou zot tou Bondie donn pardon, lagras ek enn rekonpans extraordiner. (33:35)

Li pou admet dan Paradi zom ek fam ki kwar dan Bondie… Li pou pini zom ek fam Ipokrit ; zom ek fam ki ador idol… (48:5-6)

(konplete le 26.02.2012)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.