SEY KONPRAN KORAN AN MORISIEN, VOLIM 2, Soura 3, par Dev Virahsawmy

TEX SOURS:
THE QUR’AN, A NEW TRANSLATION BY TARIF KHALIDI, PENGUIN CLASSICS, DELUXE EDITION, 2009
THE QUR’AN, TRANSLATED BY MAULANA WAHIDUDDIN KHAN (GOODWORD BOOKS)
LE SAINT QUR’AAN, ENN TRADUCTION EN CREOLE DE “KANZ-UL-IYMAAN” DE IMAAM AHMED RAZAA KHAN PAR MAULANA, HAFIZ & QAARIY, B.M. NAGUIB JEEAWODY, MAJLIS-E-RAZAA, MOSQUE ROAD, PLAINE DES PAPAYES, ILE MAURICE
LE SAINT CORAN, LA TRADUCTION EN LANGUE FRANCAISE DU SENS DE SES VERSETS, REVISÉ ET EDITÉ PAR LA PRESIDENCE GENERALE DES DIRECTIONS DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES, DE L’IFTA, DE LA PREDICATION ET DE L’ORIENTATION RELIGIEUSE

REFERANS:
BELIEVING WOMEN IN ISLAM, UNREADING PATRIARCHAL INTERPRETATIONS OF THE QUR’AN PAR ASMA BARLAS, UNIVERSITY OF TEXAS PRESS

LAFAMI IMRANN
(LAFAMI MARIE, MAMA ZEZI)

Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

Alif Lam Mim

Bondie!
Peyna lot bondie ki Li!
Permanan, Eternel.
Li ti donn twa Liv Laverite
Ki konfirm seki Li ti dir avan.
Avan li ti donn Tora ek Levanzil
Pou gid limanite.
Li finn osi donn nou Sazes pou disteng ant lebien ek lemal.

Bann ki komet blasfem kont revelasion Bondie pou sibir pinision grav. Bondie Li toupwisan e sever kan neseser.
Li konn tou seki pase dan liniver. Li donn lavi e Li donn fetis dan vant mama so devlopman ek oryantasion.
Peyna lot Bondie ki Li. Li toupwisan; Limem lasours sazes. (3:6)

Bondie ki ti donn twa Liv sakre. Dan sa liv la ena bann verse ki kler ek presi. Zot form parti sant liv la. Ena lezot verse ki paret anbigi. Zot plito alegorik e zot donn posibilite diferan enterpretasion. Ena ki pou servi anbigwite pou sem zizani. Zot fer kwar ki zot enterpretasion ki korek. Zis Bondie ki konn vre mesaz enn alegori. Bann dimoun ki saz zot dir, ‘Nou kwar ladan. Bondie ki donn nou sa.’ Malerezman zis bann ki ena lespri eklere ki rapel sa.
Senier, pa les nou leker derape aster ki To finn gid nou pa;
Donn nou To lamour ek To pardon.
Twa ki lasours zenerozite ek labondans.
Senier Twa ki vre Rasanbler limanite ki pou rasanble nou kan so zour vini. Peyna dout.
Bondie toultan respekte so promes. (3:9)

Bann ki komet blasfem pa pou gagn sans. Ni zot larzan, ni zot zanfan pa pou kapav sov zot. Zot pou brile dan dife lanfer.
Samem ti ariv Faraon ek so bann predeseser. Zot ti rezet Nou mesaz e Bondie ti pini zot pou zot pese. Pinision Bondie kapav bien sever.
Dir bann ki pa kwar: ‘Zot pou zwenn tase e zot pou fini dan dife. Soufrans atros!’ (3:12)

Finn deza donn twa enn mesaz kler. De larme ti lor sandbatay. Enn kote ti ena bann ki kwar dan laverite; lot kote ti ena seki pa kwar. Bann ki pa kwar ti trouv ar zot prop lizie ki larme ki kwar ti de fwa pli for. Bondie kone kisannla merit laviktwar. Ala enn leson kler pou bann ki trouv kler. (3:13)

Dimoun kontan zwir plezir lor later: partner, zanfan, lor, larzan, zanimo patiraz, zanimo prestiz ek karo fertil. Tousa fer lavi dous lor later me pli gran boner se kan nou rezwenn Bondie dan So rwayom.
Aster dir: ‘Eski mo pou enform zot lor seki pli bon ki tousa? Pou seki kwar dan laverite pou ena, dan Zarden Bondie, larivier ki koule dan labondans, pou ena lespas pou viv, pou ena partner fidel ek benediksion Bondie.’ Bondie pran kont so bann zanfan.
Bann krwayan fidel dir: ‘Senier Bondie, nou kwar dan Twa. Pardonn nou pese e protez nou kont dife lanfer.’ Bann krwayan fidel zot ferm, zot senser; zot obeir Bondie; zot ed bann pov. Toulegramaten zot sipliy Bondie pardonn zot pese. (3:17)

Mesaz prensipal Bondie se ‘Peyna enn lot bondie ki Li.’ Sa li osi mesaz bann anz, mesaz bann dimoun ki konpran, mesaz bann dimoun ki defann lazistis.
Peyna lot bondie ki Li. Li Toupwisan, Limem lasours sazes.
Vre relizion se soumisision total ar Bondie.

Ena, apre ki zot finn resevwar mesaz dan Liv, zot koumans diskite ant zot lor mesaz ki zot finn resevwar pou montre ki zot pli kone. Ena ki pou koz kont Bondie. Sa bann la bien vit zot pou pey ser. Si zot rod lipou poul ar twa, zis dir zot: ‘Mo soumet net ar Bondie, mwa ek lezot ki swiv mwa.’ Dir bann ki finn pran konesans mesaz dan Liv ek bann ki pa ena Liv: ‘Eski zot finn soumet?’ Si zot soumet, zot lor bon sime. Si zot vir ledo, to devwar se propaz mesaz la. Bondie kone ki so zanfan pe fer. (3:20)

Bann ki koz kont revelasion Bondie, ki touy profet san okenn rezon valab, ki touy dimoun ki montre sime lazistis – dir sa bann la ki ena pinision bien sever pou zot pli divan. Pou zot pa pou ena okenn rekonesans, okenn rekonpans dan lemonn isi ek dan lemonn apre lamor; pou zot pa pou ena ni sekour, ni koudme. (3:22)

Pa bliye ki ena dimoun ki finn resevwar enn parti Liv la. Ki zot fer ler dir zot aksepte zizman dan Liv Bondie? Enn bon parti vir ledo e rezet laverite ek sazes. Zot dir ki dife lanfer li tanporer e li pou afekte zot zis enn timama. Zot perdi sime parski mansonz ranplas laverite dan zot lespri. Ki pou ariv zot zour Zizman Dernie kan tou bann nam pou rasanble pou resevwar seki zot merite. Zot pa pou gagn zot ‘rekonpans’? (3:25)

Dir: ‘Bondie, pli Senier ki senier!
To donn pouvwar seki To kwar merite;
To ras pouvwar ar seki To kwar pa merite.
To donn grander seki merite;
To ras grander ar seki pa merite.
Tomem zenerozite, Tomem labondans.
Twa To Toupwisan!
To fer lanwit swiv lizour;
To fer lizour swiv lanwit.
To fer lamor vinn lavi;
To fer lavi vinn lamor.
Twa ki deside kisannla pou gagn bienfe To zenerozite san limit.’ (3:27)

Falepa ki enn krwayan swazir enn non-krwayan kom alie dan plas enn krwayan. Seki fer sa li al kont volonte divinn – amwen ki li fer sa pou protez limem kont enn ennmi danzere. Me se Bondie ki bizen res preokipasion siprem. Limem nou destinasion final. (3:28)

Dir: ‘Mem si to kasiet kiksoz dan to leker, ousa to les li paret, Bondie LI, Li konn tou. Li konn tou seki ena dan lesiel ek lor later. Bondie Li Toupwisan.’
Zour Zizman Dernie sak nam pou kone ki lebien, ki lemal li finn fer e li pou anvi ki sa zour la zame vini. Bondie dir nou pa bliye So pouvwar. Zame! Me Li ranpli ar mizerikord. (3:30)

Dir: ‘Si to kontan Bondie, swiv mwa e Bondie pou donn twa So lamour e Li pou pardonn to bann pese. Bondie Li lasours pardon e expresion konpasion.’

Dir: ‘Ekout Bondie ek So Mesaze.’ Si dimoun pa ekoute, vir ledo, ale, zot perdi lagras Bondie. (3:32)

Bondie ti swazir Adan ek Noe, Lafami Abraham e Lafami Imrann (Lafami Marie, Mama Zezi) kouma model pou limanite: enn donn nesans lot. Bondie TannTou, KonnTou. (3:34)

Rapel kan Madam Imrann ti ansent? Li ti dir: ‘Mo Senier, mo dedie seki dan mo vant pou Twa. Li pou enstriman To volonte. Axepte seki mo pe ofer Twa, Twa ki TannTou, Twa ki KonnTou.’
Kan li ti donn nesans enn tifi, li ti dir: ‘Senier, mo finn gagn enn baba tifi – normal Bondie ti kone ki li ti gagn enn tibaba tifi. Mo finn apel li Marie. Senier Bondie, protez li ek zanfan ki li pou gagne pli tar kont plan malefik Satan.’
Bondie ti aksepte sa ofrand la e Li ti fer Marie grandi kouma bizen. Li ti dimann Zakarya okip li. Sak fwa ki Zakarya ti al get li dan so sanktier, li ti trouv plen manze kot li.
Li ti dimann Marie: ‘Marie, kot sa sorti?’
Marie ti reponn: ‘Bondie done. Bondie donn san limit pou seki Li finn swazir.’
Lerla Zakarya ti priye Bondie: ‘Bondie, Twa ki ekzos lapriyer, donn mwa enn zanfan prop, san pese.’
Bann anz ti koz ar li ler li ti pe priye dan sanktier: ‘Ena bon nouvel pou twa. Bondie pe donn twa Zan ki pou konfirm promes Bondie. Li pou prop, san pese; li pou enn profet pou dimoun drwat.’
Zakarya ti reponn: ‘Bondie kouma mo pou gagn enn garson kan mo’nn fini vinn vie e mo fam steril?’
Anz ti dir li: ‘Bondie Toupwisan kapav fer seki fer li plezir.’
Zakarya ti dir: ‘Senier, donn mwa enn sign.’
Anz la ti reponn: ‘Pandan trwa zour to pa pou servi parol me to pou kominike ar langaz lekor. Pans Bondie souvan e sant So Grander kan soley leve e kan soley al dormi.’ (3:41)

Bann anz ti dir Marie: ‘Marie, Bondie finn swazir twa, fer twa vinn prop, san pese; Li finn swazir twa parmi tou bann fam dan lemonn. Marie, priye Lesenier regilierman; bes latet e azenou akote bann ki azenou divan Bondie.’ (3:43)

Nou pe rakont twa seki ti pase dan lemonn envizib. To pa okouran ki ti deroule kan ti bizen swazir kisannla pou responsab konfor ek sekirite Marie. (3:44)

Pa bliye seki bann anz ti dir Marie: ‘O Marie, Bondie ena enn bon nouvel, enn Parol extra, pou Marie. Li apel Zezi Krist (Zezikri), garson Marie, venere dan sa lemonn la e dan lot; li pou parmi bann ki asize akote Bondie. Li pou koz ar limanite depi so berso ziska so matirite. Li pou parmi seki viv dan drwatir.’
Marie ti reponn: ‘Senier, kouma mo pou gagn baba kan okenn zom pa finn tous mwa?’
Anz ti dir li: ‘Sa louvraz Bondie sa! Li kre seki fer Li plezir. Kan Li’nn desid kiksoz, Li zis dir “Aster to pou ete!” e nouvo realite ne.’
Bondie pou ansengn li Liv ek Sazes; Li pou donn li Tora ek Levanzil. Limem pou mesaze pou Zanfan Izrael. Li pou dir zot: ‘Mo pou donn zot enn sign ki nou Senier finn avoy zot. Ar arzil mo pou skilpte enn zwazo e ler mo soufle lor li, li pou vinn enn zwazo par lagras Bondie. Par lagras Bondie mo pou geri seki pa trouv kler ek bann ki gagn lalep. Mo pou fer lemor reviv par lagras Bondie. Mo pou dir zot ki kapav manze, ki bizen stoke dan zot lakaz. Si zot vremem kwar, zot pou trouv ladan mesaz Bondie. Mo pou konfirme seki bizen konfirme dan Tora; mo pou fer serten pratik ilisit ek imoral vinn lisit ek moral. Mo finn vini ar bann sign kler ki Lesenier finn desid pou donn zot. Vener e respe Lesenier. Ekout mwa. Bondie, Limem mo Senier, Limem zot Senier. Ador Li, vener Li, priye Li. Samem sime prop.’
Kan Zezi ti detekte ki ti ena fos temwen, li ti dir: ‘Ki bann ki mars ar mwa lor sime Lalimier?’ Bann apot ti dir: ‘Nou bann militan Bondie, nou kwar dan Bondie. Nou finn soumet net. Senier nou kwar dan seki To finn revele e nou swiv To Mesaze. Met nou lor lalis bann vre temwen Bondie.’ (3:53)

Zot tir plan. Bondie tir plan. Bondie enbatab. (3:54)

Bondie ti dir Zezi: ‘O Zezi, Mo pou fer twa mor e Mo pou fer twa mont dan lesiel pou vinn zwenn mwa. Mo pou anlev lor twa tou labou ki bann ki blasfeme ti zet lor twa; bann ki ti soutenir twa pou ena enn plas siperyer ki bann ki ti blasfeme ziska Zour Rezireksion. Lerla zot tou pou retourn ver Mwa e Mo pou ziz zot pou zot parol ek zot aksion. Bann ki ti blafeme pou sibir enn pinision atros isi ek apre e pou zot pa pou ena ni sekour, ni koudme.’ Bondie pou rekonpans bann ki ti respe laverite e ki ti lor bon sime. Bondie pa kontan bann ki fer pese. (3:57)

Sa bann verse ki Nou pe resit ar twa zot enn revelasion ek enn lasours sazes. (3:58)

Pou Bondie, Zezi li kouma Adan. Li ti kre li ar enn pogne later e Li ti dir, “To ete” e Adan ti ete. Samem laverite Bondie. Pa fer fos. Si kikenn tir lay lor Bondie apre ki to finn resevwar Konesans, nek dir: ‘Bon! Anou apel ek rasanble nou zanfan ek to zanfan, nou fam ek to fam, nou ek twa e nou priye ar lafors nou lafwa pou dimann Bondie pini bann manter.’
Samem laverite. Peyna lot bondie ki Bondie. Zis Bondie ki Toupwisan ek Tousaz. Si zot vir ledo, ale, Bondie kone kisannla ki sem zizani ek konfli. (3:63)

Dir: ‘Pep Liv, anou tom dakor ki nou vener zis Bondie, ki Li Tousel Bondie, ki peyna lot bondie ki Li.’
Si zot tourn ledo, ale, dir: ‘Marke-garde, nou ki pe soumet net.’ (3:64)

O Pep Liv, kifer zot tir lay ar Abraham? Tora ek Levanzil ti revele apre lamor Abraham. Fer lespri travay. Dakor zot ti diskite lor kiksoz ki zot ti kone. Me aster zot pe diskite lor zafer zot pa konn nanye. Abraham pa ti enn Zwif; li pa ti enn Kretien. So lafwa ti prop ek pir e li ti zis soumet net ar Bondie. Li pa ti enn adorater idol. Dimoun ki pli pros ar Abraham se bann ki swiv li kouma profet ki pe dibout divan zot, bann ki kwar dan laverite. Bondie ki protekter bann krwayan. (3:68)

Ena dimoun parmi Pep Liv ki bien anvi amenn zot lor move sime. Me seki zot pa kone se ki zot pe ris zot prop kadav dan trou.
O Pep Liv, kifer zot rezet laverite kan zotmem zot temwen bann sign Bondie?
O Pep Liv, kifer zot amalgam laverite ar mansonz; kifer zot touf laverite kan zot bien kone kot laverite ete? (3:71)

Ena dimoun parmi Pep Liv ki dir: ‘Dan gramaten kwar dan revelasion ki ti fer ar bann krwayan; abandonn zot tanto parski bann krwayan kapav sanze. Kwar zis dan dimoun ki kwar dan to relizion.’
Dir: ‘Bon leson se leson ki Bondie done.’
Bannla dir: ‘Pa aksepte ki lezot kapav gagne seki twa to finn gagne. Pa aksepte ki lezot kapav diskit ar twa divan Bondie.’
Dir: ‘Bondie ki distribie benediksion. Li ki deside kisannla ki merite. Bondie Li TouPrezan, Li KonnTou. Li ki deside kisannla merit so proteksion. So konpasion ek zenerozite li san limit.’ (3:74)

Parmi Pep Liv ena dimoun ki, si to donn li enn trezor pou garde, li pou rann twa; ena dimoun ki si to pret li enn roupi, li pa pou rande tank to pa lastik li. Sa bann dimoun la dir: ‘Nou pa dwa nanye enn dimoun ki pa pratik nou relizion.’ Zot servi nom Bondie pou koz manti. Bondie kontan seki onor so promes e ki viv dan drwatir. Bann ki vann Lalians ar Bondie e ki renie zot promes pou enn bout dipen rasi pa pou konn lavi beni apre lamor. Bondie pou ignor zot Zour Rezireksion. Zot pa pou konn pirifikasion me zot pou fer fas bann pinision ekzanpler. (3:77)

Parmi zot ena ki par expre zot deform mesaz dan Liv e zot fer vadire samem laverite. Zot fer kwar ki samem parol Bondie. Pa vre sa! Zot koz manti, rakont zistwar. Li inakseptab ki enn dimoun ki finn resevwar Revelasion, Sazes ek Konesans Profetik, al dir lezot dimoun: ‘Bliye Bondie, priye mwa!’ Okontrer li bizen dir: ‘Gid limanite kouma bizen parski to finn gagn konesans Liv e to finn bien aprann.’ Sa dimoun la zame pa pou dir lezot: ‘Vener anz ek profet!’ Eski enn dimoun ki finn soumet net ar Bondie pou ankouraz twa blasfeme? (3:80)

Bondie ti fer enn Lalians ar bann profet: ‘Mo finn donn zot Liv ek Sazes. Kan enn profet vini ki akonpli profesi dan Liv, akeyir li, soutenir li, ed li.’
Bondie ti dimande: ‘Zot dakor?’
Zot ti reponn: ‘Nou dakor!’
Bondie ti dir: ‘Zot tou temwen. Mwa osi mo temwen ar zot.’
Aster nenport kisannla ki vir ledo, ale, li enn tret. (3:82)

Eski vremem zot pe rod enn lot relizion apart relizion Bondie, kan tou seki dan lesiel ek later finn soumet net ar Li, anvi, pa anvi e alafen zot tou pou retourn ar li? (3:83)

Dir: ‘Nou kwar dan Bondie,
Dan tou seki finn revele ar nou,
Dan tou seki finn revele ar Abraham, Ismael, Izaak, Zakob ek bann Tribi;
Nou kwar dan tou seki finn revele ar Moiz, Zezi ek bann profet Bondie.
Nou tret zot tou parey.
Nou soumet net ar Li.’
Si kikenn rod enn lot relizion apart soumision total ar Li, sa li pou inakseptab e apre lamor li pou perdi tou. (3:85)

Kouma Bondie pou gid enn kominote lor bon sime kan dimoun blasfeme apre ki zot finn resevwar laverite? Apre ki zot finn dir ki zot fer konfians Profet? Apre ki zot finn aksepte ki zot finn resevwar laverite?
Bondie refiz gid seki pa merite. Sa bann la pou pey ser. Malediksion Bondie pou tom lor zot, bann anz ek limanite pou modi zot e zot pou brile eternelman dan dife lanfer. Tank zot pa regrete, repanti ek sanze, pa pou ena remision pou zot. Bondie Li lasours pardon ek konpasion. (3:89)

Bann ki blasfeme apre ki zot finn resevwar laverite, ki kontinie blasfeme, zot pa pou konn lape ek boner mem si zot repanti parski zot lespri vakabon.
Bann ki blasfeme e mor dan enkrwayans, pou zot pa pou ena liberasion mem si zot ofer pli gran trezor lor later. Zot pou konn tourman atros e pou zot pa pou ena ni led, ni sekour.
Pou to gagn lape ek boner, to bizen donn seki to plis kontan. Bondie konn bien seki to pe done. Pa kapav trike. (3:92)

Tou manze ti vinn prop pou bann Zanfan Izrael exepte seki Izrael limem ti deklar enprop avan revelasion Tora.
Dir: ‘Amenn Tora e resit li si to senser. Bann ki apre sa fabrik koze fos kont Bondie zot dan pese.’
Dir: ‘Bondie finn dir laverite. Swiv relizion Abraham ki ti ena lafwa prop ek pir e ki pa ti ador idol.’ (3:95)

Premie Sanktier ki ti kree pou limanite li ti dan Meka, enn landrwa beni ek enn lasours konesans pou limanite. Ena bann senbol pwisan ladan: plas kot Abraham ti diboute. Nemport kisannla ki rant ladan li pou ansekirite. Enn pelerinaz pou vizit Sanktier li enn devwar pou nenport kisannla ki ena mwayen pou fer li. Seki pa kwar bizen zis rapel ki Bondie Li otosifizan. Li pa bizen seki renie li. (3:97)

Dir: ‘Pep Liv, kifer zot blasfem kont bann mesaz Bondie kan zot bien kone ki Bondie li okouran tou?’
Dir: ‘Pep Liv, kifer zot blok sime ki amenn bann krwayan ver Bondie? Eski zot ole fer sime la rant dan labirent kan zotmem zot temwen bon sime ki finn trase? Bondie vey sak pa, sak fopa. (3:99)

O krwayan, fer atansion bann ki pou servi zot pozision pou detourn zot depi bon sime, trase par Bondie. Kifer zot abandonn lafwa kan laverite divan zot lizie, kan Mesaze Bondie li la parmi zot. Tini ferm dan zot lafwa e zot pou lor bon sime, trase par Bondie. (3:101)

O krwayan, vener ek respe Bondie e kan ler lamor pe arive soumet net ar volonte divinn. Tini ferm ansam e pa les zizani diviz zot. Rapel Bondie so zenerozite ek bonte ler Li ti amenn lakorite ek fraternite parmi zot e Li ti tengn dife diskord. Kan zot ti pre pou tom dan dife, Li ti vinn sov zot. So mesaz bien kler e Li tras sime liberasion. (3:103)

Fer ki parmi zot enn group devlope ki kwar dan verti, ki ankouraz lebien e ki rezet lemal. Sa group la pou konn boukou sikse. Pa fer kouma sa bann zans ki malgre ki zot finn resevwar bonn-nouvel, zot koumans dispite, divize, fane. Zour Zizman Dernie sa bann la pou zwenn pinision sever. Sa zour la pou ena figir eklere e pou ena figir som. Bann ki zot figir som pou bizen reponn sa kestion la: ‘Eski apre ki zot finn resevwar lafwa zot ti blasfeme? Be aster gout refren zot pese.’ Bann ki zot figir eklere pou rant dan rwayom Bondie pou leternite. (3:107)

Sa se bann revelasion Bondie ki Nou pe resite san fot. Bondie pa’le maler limanite. Tou seki lor later ek dan lesiel, zot pou Bondie. Alafen, tou pou retourn ar Bondie. (3:109)

Zotmem meyer model pou limanite parski zot fer lebien avanse e zot fer lemal rekile. Zot lafwa dan Bondie li solid ek ferm kouma montagn.

Si Pep Liv ti met so lafwa dan Bondie sa ti pou pli bon pou zot. Ena parmi zot ki bann vre krwayan me ena tro boukou difolter. Zot pa pou kapav fer gro dega me zot minant. Kan lev ar zot, zot fonn. Pou zot pa pou ena ni led, ni sekour. Zot pou modi nenport kot zot ete amwen ki zot fer enn lalians ar Bondie ousa ar bann dimoun beni. Sinon zot pou bizen fer fas mekontantman Bondie parski zot finn koz kont revelasion Bondie; ena finn mem touy profet san rezon. Tousa akoz zot move size. (3:112)

Pa kapav met tou dan mem pagne. Parmi Pep Liv ena dimoun ki ferm, lwayal ek devoue. Zot konn revelasion Bondie par ker; zot fer resitasion toutlanwit; zot vener Senier Bondie. Zot kwar dan Bondie e dan Zizman Dernie; zot ankouraz verti e zot konbat vis; zot toultan dispoze pou fer lebien. Zot viv dapre drwatir. Bann bonn-aksion ki zot fer pou reste toultan e Bondie kone ki zot onet ek senser dan zot lafwa. (3:115)

Bann ki blasfeme, pa kwar ki zot trezor ousa zot zanfan pou kapav sov zot. Zot finn pare pou Dife Lanfer pou leternite. Dan lavi isi zot pou fer fas siklonn ki ravaz net zot plantasion. Pa kwar Bondie ki pe pini zot; anfet zot pe pini zotmem par zot prop fot. (3:117)

O krwayan, pa rant dan entimite ar bann ki pa to bann. Zot pou fer tou pou pouri to lespri, pou fer twa ditor. Zot labous vomi laenn; dan zot leker ena pir. Nou finn donn twa revelasion pou ki to kapav trouv kler.
To kontan zot me zot deteste twa. To kwar dan Liv antie e ler zot zwenn twa zot pou deklare: ‘Nou’si nou kwar’. Me kan zot parmi zot zans zot modi twa. Dir: ‘Pouri dan to malang!’ Bondie konn tou seki pe pase. Pa kapav kasiet nanye.
Kan to lasans pe porte, zot leker fermal; kan maler pil lor twa, ala zot exite la. Me si to fer fas adversite ar pasians e grandi to lamour pou Bondie, bannla kapav fer seki zot anvi me zot mesanste pa pou detrir twa. Bondie kontrol tou. (3:120)

Rapel kan enn gramaten boner to ti kit to lakaz pou organiz bann krwayan lor sandbatay? Bondie ti okouran tou parski Li TannTou e Li KonnTou. De batayon ti pe koumans febli malgre ki Bondie ti ar zot. Dir bann krwayan ki si zot met zot lafwa dan Bondie, zot pou gagne kouma to ti gagne dan Medina malgre ki to larme ti feb e malgre ki to ti ena mwens solda. Met konfians dan Bondie e to pou sirman gagn rekonpans. (3:123)

Rapel kan to ti dir ar bann krwayan: ‘Eski li pa ase ki Bondie avoy 3,000 anz pou ed twa?’ Normal! Me si to fer fas problem ar boukou pasians e ki to vener ek priye Bondie, ler to ennmi tom lor twa antret, Bondie pou donn twa 5,000 anz pou ed twa fer fas ennmi feros dan batay. Bondie fer sa pou remont to moral dan sitiasion difisil. Laviktwar li garanti par Bondie, Toupwisan, TannTou, KonnTou. Li fer sa pou dres bann ki koupab blasfem, fer zot fonn, al kasiet dan laont. (3:127)

Pa kas latet sipa Bondie pou pini ousa pardonn zot. Zis rapel ki zot koupab. Tou seki lor later ek dan lesiel zot pou Bondie. Li lib pou pini ousa pardone kouma Li anvi. Bondie Li lasours pardon ek konpasion. (3:129)

O krwayan, aret ‘pratik kaser’ (izirye) ki enpoz lentere ekzazere ki depas kad. Mazinn Bondie dan respe ek lamour parski li ena pouvwar sov to nam. Pa bliye Dife Lanfer ki bril bann ki pa kwar dan Bondie. Ekout e obeir Bondie ek So Mesaze; dan sa manier la ena sime pardon ek liberasion. Ale vit, dimann pardon ar Bondie e si Li satisfe, to pou kapav viv dan enn Zarden (Paradi), gran kouma later ek lesiel met ansam, kot zis bann ki onet ek senser dan zot lafwa gagn drwa rantre:
Pou bann ki partaze dan bontan kouma movetan,
Ki kontrol lakoler,
Ki pardonn erer so prosen – Bondie kontan bann ki fer bonn-aksion –
Ki regrete ek repanti kan zot finn fer erer, rapel zot devwar anver Bondie e dimann pardon – personn apart Bondie kapav pardonn erer ousa pese –
E ki pa persiste fer mem erer malgre ki zot kone zot pe fane.
Dimoun ki dan drwatir zot pou gagn pardon ek benediksion Bondie e pou ena zot plas dan Zarden (Paradi). Samem rekonpans extra pou seki fer zefor lor bon sime. (3:136)
Boukou zenerasion finn pase avan twa. Get otour twa e to pou trouve ki finn ariv bann ki blasfeme, ki rezet laverite.
Sa li Parol Bondie ki Senier Liniver ti avoy limanite dan enn langaz kler ek senp. Pa tike, pa plengne; to pa pou konn defet si to lafwa for. Si to finn blese dan batay, to ennmi ‘si finn konn mem sor. Nou fer sa de kote pou ki Bondie kapav zize kisannla veritab krwayan e kisannla pou rant dan Paradi kouma martir. Bondie pa ena senpati pou bann ki fer pese; souvan Li teste bann krwayan e li pini bann ki blasfeme.
Eski to ti kwar to ti pou kapav rant dan Paradi san ki Bondie kone kisannla finn travay dir e finn fer fas adversite ar boukou pasians? To ti anvi konn lamor avan; aster to kone ki li ete. (3:143)

Mohamed li zis enn mesaze; kouma li, finn ena boukou avan li. Si li zwenn tase ou si li mor, eski to pou retourn dan to vie labitid? Si to repran to vie labitid pa kwar Bondie ki pou perdi. Me pa bliye, Bondie rekonpans bann ki rekonesan.
Enn nam pa mor apart si Bondie deside e fixe so dat ek ler. Seki dezir rekonpans dan sa lavi la, li pou gagn li; seki dezir rekonpans dan lavi apre lamor, li ‘si li pou gagne. Nou rekonpans bann ki rekonesan. (3:145)

Finn ena boukou profet ki finn gagn soutien boukou dimoun ki ti ena verti ek konesans. Zame zot ti kil parad parski lor sime drwatir ti ena difikilte e zame zot ti dekouraze ousa abandone. Bondie Li kontan nou kan nou fer fas difikilte ar pasians. Kan ena pou koze, ala seki zot ti dir: ‘Senier Bondie, pardonn nou pese ek nou bann exse dan lavi toulezour. Donn nou lafors pou tini ferm e ed nou pou gagn laviktwar kont bann ki refiz laverite.’ Akoz sa Bondie ti donn zot rekonpans dan sa lemonn la e pli gran rekonpans dan lavi apre lamor. Bondie Li satisfe ar dimoun ki konbat lemal. (3:148)

O krwayan, si to ekout bann ki refiz aksepte laverite, to pou tom dan erer lepase e to pou rant dan trou. Mazinn sa! Bondie ki to vre Patron; limem to meyer Siporter. Bann ki refiz aksepte laverite, nou pou paraliz zot leker ar lafreyer parski zot fer kwar ki Bondie finn donn pouvwar seki anverite pa finn resevwar okenn lotorite divinn. Zot plas pou dan Dife Lanfer, terminis atros pou bann marsan pese. (3:151)

Bondie ti onor so promes kan Li ti ed twa pou detrir to ennmi me apre to ti koumans gagn dout, to ti febli malgre ki Li ti montre twa seki to ti anvi kone. Ena ti rod zot plas isi; lezot ti rod lavi apre lamor. Lerla Bondie ti fer twa kile divan to ennmi pou teste twa. Li finn pardonn twa parski Li kone ki to kwar dan laverite. (3:152)

Rapel kan to ti defalke san okip biennet lezot? Mesaze Bondie ti pe apel twa me to pa ti tande. Akoz sa li ti avoy enn tonn maler lor twa pou ki to pa gagn letan plor to maler. Pa bliye ki Bondie konn tou seki pe pase. Apre ki to’nn manz to margoz, li ti donn twa enn santiman konfor ek sekirite vadire to pe dormi. Ti ena lezot ki ti nek pans zot prop biennet e zot lespri ti plen ar panse fos ek negatif, panse ki ti ekziste lontan avan revelasion.
Zot ti pou dir: ‘Ki nou rol dan sa zafer la?’
Dir: ‘Sa li konsern Bondie net.’
Zot ti gard dan leker seki zot pa ti ‘le dir twa.
Zot dir: ‘Si nou ti ena rol dan sa zafer la, nou pa ti pou zwenn lamor isi.’ Dir: ‘Mem si to ti res kot twa, bann ki ti predestine pou lager ti pou mars drwat-drwat ver landrwa kot lamor ti pe atann zot parski Bondie ti ena plan pou teste zot kouraz ek mizir santiman dan zot leker.’ Bondie kone seki pe kasiet dan zot leker. Ena parmi zot ki ti tourn ledo pou sove zour ki bizen lager – Satan ti reysi fer enn louvraz ar zot lespri akoz pese ki zot ti fer. Me Bondie, PardonnTou ek KonpranTou, pas leponz. (3:155)

O krwayan, pa fer kouma sa bann ki blasfeme e lerla dir so bann kamwad ki pe vwayaz ansam ar zot ousa pe al lager ansam: ‘Si zot ti mars ar nou, zot pa ti pou zwenn lamor.’ Sa pe arive parski Bondie ti bizen sem lapenn dan zot leker. Se Bondie ki donn lavi ek lamor e Li konn bien tou seki nou fer. Si to mor parski to pe proklam grander Bondie, pardon ek mizerikord ki Bondie akord twa zot pli gran ki tou larises. Lamor pou amenn twa dan rwayom Bondie. (3:158)

Grasa mizerikord Bondie to bon anver lezot. Si to ti move, si to leker ti kouma ros, zot pa ti pou mars ar twa. Pardonn zot e dimann Bondie pardonn zot. Sey gagn zot konsey dan tou zafer. Kan finn fini pran desizion, met foul konfians dan Bondie ki protez bann ki fer li konfians. Soutien Bondie vedir sikse. Si Bondie refiz ed twa, kisannla pou vinn ed twa? Akoz sa nou dir: ‘Krwayan, met to lafwa ek konfians dan Bondie.’ (3:160)

Enn profet pa kapav retir so konfians. Seki fer sa pou bizen fer fas so erer zour Rezireksion. Sa zour la, sak nam pou resevwar seki li merite dapre drwatir ek lazistis. Seki toultan rod fer plezir Bondie pa pou konn douler dan Dife Lanfer. Sak nam pou resevwar dapre so merit. 93:163)

Dir mersi Bondie ki finn avoy parmi nou enn Mesaze ki pe resit bann verse ar nou, pe pirifie ek rafinn zot e pe montre nou bann leson dan Liv ek dan Sazes kan avan nou ti pe patoz dan erer. Ki pe ariv zot? Kan katastrof tom lor zot, malgre ki avan zot ti soufer enn sitiasion ki ti pli grav, zot plengne e zot dir: ‘Kifer sa pe ariv nou?’
Dir plito: ‘Nou merite seki pe ariv nou. Bondie gran.’ (3:165)

Kan volonte Bondie fer de larme zwenn se pou ki bann krwayan aprann pou vinn pli saz e pou ki bann Ipokrit zot mask tonbe. Ti dir zot: ‘Vinn lite anfaver Bondie, sinon pou ena dezas.’ Zot ti reponn: ‘Si nou ti kone ki pou bizen lager nou ti pou swiv san fot.’ Anverite zes ti pe touy konesans. Labous zaza me leker nayba. Me Bondie ti konn bien zot ipokrizi. Zotmem ki ti dir for-for: ‘Si zot ti ekout nou, zot pa ti pou zwenn lamor.’
Dir zot: ‘Anpes lamor koste si zot kapav!’ (3:168)

Pa kwar bann ki finn tonbe dan konba anfaver Bondie finn mor. Non! Zot dan rwayom Bondie. Zot pe gagn so bonte ek so benediksion; zot ere ek exite par seki zot pe resevwar e zot priye ki seki pa ti swiv pou sanze ek pou swiv zot.
Anverite zot ansekirite e zot nepli konn sagren.
Pou zot, lavenir ranpli ar boner ek rekonpans divinn.
Bondie bien zenere ar dimoun ki ena lafwa. (3:171)

Bann ki finn reponn lapel Bondie ek So Mesaze e ki finn blese; bann ki finn fer bonn-aksion e ki finn swiv enstriksion Bondie, zot rekonpans pou extraordiner. Dimoun ti dir zot: ‘Enn gran larme finn pare pou kraz zot. Zafer pa bon!’ Zot pa ti krake. Okontrer! Zot lafwa ti grandi. Zot ti dir: ‘Nou pa per. Bondie ar nou; nou pa bizen plis.’ Arme ar zot lafwa zot ti fer fas e ti gagn laviktwar parski zot ti dan larme Bondie. Bondie li DonnTou. Anverite Satan ti pe rod teroriz bon dimoun ar so larme vwayou. Pa per zot. Fer Bondie konfians. (3:175)

Pa fatig to nam ar dimoun ki pa tike pou blasfeme. Zot pa fer ditor Bondie me zotmem. Zot pinision pou ekzanpler. Kan enn dimoun renie laverite se pa Bondie ki soufer me dimoun la mem ki pou konn gran penitans. Bann ki blasfeme kapav kwar ki kan Bondie ranvway zot pinision Li tro kontan zot. Non! Li pe donn zot enn long lakord pou zot anpandan net. Zot soufrans li pou sanparey. Bondie pa pe abandonn bann vre krwayan me Li pran So letan pou separ seki bon ar seki pouri. Pa kwar Bondie pou les zot pionn dan Lemonn Envizib. Li avoy enn mesaze ki Li Li swazir. Savedir li devwar enn krwayan pou kwar dan Bondie ek bann mesaze ki Li swazir pou gid nou pa. Si nou lafwa li onet ek senser nou pou gagn rekonpans extraordiner. (3:179)

Bann ki soumrra, zot kwar ki zenerozite Bondie li pou zot zwisans personel. Pa kwar sa! Zot trezor samem zot lamor. Larises materyel pou amar zot ar pese e zot pou pey sa bien ser. Trezor liniver li pou Bondie ki konn tou detay lor tou seki nou fer. (3:180)

Bondie finn bien tann bann ki dir: ‘Bondie pov, nou ki ris.’ Nou marke, garde tou seki zot dir, tou seki zot fer, ikonpri asasina profet e Nou dir zot: ‘Dife Lanfer samem zot rasion!’ Pa vinn dir Bondie pe fer dominer! Zot pe peye seki zot merite. Aster ena seki dir: ‘Bondie finn dir nou pa ekout enn mesaze si li pa amenn enn ofrand ki kapav brile dan dife.’ Dir zot: ‘Ti finn ena bann mesaze ki ti vinn ver zot ar bann sign kler, ti fer mirak, ti donn zot ofrand ki brile dan dife. Kifer zot ti asasinn zot si bizen kwar ki, la, zot pe koz vre? Ti rezet ek mepriz zot? Pa bliye ti ena bann mesaze ki ti konn mem sor. Pourtan zot ti amenn Liv sakre e zot ti fer mirak. (3:184)

Tou dimoun pou konn lamor. Zour Rezireksion to pou gagne seki to merite. Seki gagn drwa al ver laport Paradi li enn nam beni. Lavi lor later li zis enn maya. (3:185)

Pou ena enn tes dir-dir lor to lavi, larises ek konportman. Pou ena akizasion par seki finn gagn Liv avan twa. Bann ki vener idol pou vers labou lor twa. Me si to tini ferm e to lafwa res solid, to pou travers adversite e konn konfor ek boner. (3:186)

Rapel kan Bondie ti fer Lalians ar pep ki ti resevwar Liv? Li ti dir zot: ‘Proklam mesaz Liv ar tou dimoun. Falepa kasiet nanye.’ Ki zot ti fer? Zot ti bayant li pou enn bout dipen rasi. Enn laont! Pa kwar bann ki fier zot move aksion, ki gagn felisitasion ar bann ki dan erer, pou sape! Non! Zot pou zwenn pinision sever.
Bondie Toupwisan Li Senier Liniver. (3:189)

Dan kreasion liniver,
Dan organizasion lanwit-lizour
Dan tousa ena bann sign kler pwisans Bondie pou bann ki servi zot lespri.
Sa bann dimoun la zot kapav reflesi lor Kreater ek So kreasion:
Zot dir: ‘Senier Bondie, Twa To kone kifer ti bizen kre tousa.
Nou glorifie To grander.
Protez nou kont Dife Lanfer.
Senier Bondie, les nou proklam nou lafwa dan Twa.
Senier Bondie, pardonn nou pese
E fer ki nou fini nou lavi parmi bon dimoun.
Senier Bondie, ed nou pou swiv sime ki To finn trase pou To Mesaze
E beni nou zordi pou Zour Rezireksion.’ (3:194)

Bondie ti reponn zot lapriyer:
‘Mo pa ignor travay nenport kisannla, ki li zom, ki li fam.
Zom ek fam egal.
Bann ki finn perdi tou: lakaz, pei;
Bann ki finn soufer parski zot finn afirm zot lafwa dan Mwa,
Mo pou efas zot pese
E zot pou ena enn plas dan Paradi.
Bondie donn rekonpans selon merit.’ (3:195)

Pa les bann ki fer blasfem enpresionn zot ler zot fer zot vantar atraver pei:
Zot kontantman li pou tanporer. Apre se Dife Lanfer ki pou gagn maja ar zot. Paradi li pou seki onor so Senier. So kontantman li pou permanan parski li pou enn envite permanan dan rwayom Bondie, plas pou seki onet ek senser dan zot lafwa. (3:198)

Parmi Pep Liv ena ki kwar dan Bondie, dan seki finn revele ar twa ek seki ti finn revele ar zot. Zot priye Bondie dan respe ek devosion e pa zot ki pou vann mesaz Bondie pou enn bout dipen rasi. Bondie pou rekonpans zot san perdi letan. (3:199)

O krwayan, res ferm dan to konba; fer fas adversite ar pasians; pa kil parad e vener Bondie ar imilite. Lerla to pou reysi. (3:200)

(konplete le 22.02.2012)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.