SEY KONPRAN KORAN AN MORISIEN, VOLIM 1, (Soura 1, 2, … 93-114), tradixion DV

TEX SOURS:

THE QUR’AN, A NEW TRANSLATION BY TARIF KHALIDI, PENGUIN CLASSICS, DELUXE EDITION, 2009
THE QUR’AN, TRANSLATED BY MAULANA WAHIDUDDIN KHAN (GOODWORD BOOKS)
LE SAINT QUR’AAN, ENN TRADUCTION EN CREOLE DE “KANZ-UL-IYMAAN” DE IMAAM AHMED RAZAA KHAN PAR MAULANA, HAFIZ & QAARIY, B.M. NAGUIB JEEAWODY, MAJLIS-E-RAZAA, MOSQUE ROAD, PLAINE DES PAPAYES, ILE MAURICE
LE SAINT CORAN, LA TRADUCTION EN LANGUE FRANCAISE DU SENS DE SES VERSETS, REVISÉ ET EDITÉ PAR LA PRESIDENCE GENERALE DES DIRECTIONS DES RECHERCHES SCIENTIFIQUES, DE L’IFTA, DE LA PREDICATION ET DE L’ORIENTATION RELIGIEUSE

REFERANS:

BELIEVING WOMEN IN ISLAM, UNREADING PATRIARCHAL INTERPRETATIONS OF THE QUR’AN PAR ASMA BARLAS, UNIVERSITY OF TEXAS PRESS

PREFAS

Apre enpe experyans dan lekritir anzeneral ek tradiksion bann diferan tex literer ek bann tex sakre, mo ti santi ki ler ti finn vini pou sey met Parol Bondie ki dan Koran dan lang nasional Repiblik Moris. Parski mo pa konn lang Arab, mo oblize servi bann tradiksion an Angle, Morisien ek Franse.

Premie dabor li ti neseser ki mo etidie Koran ek so istwar pou anpes bann valer kiltirel ki andeor Koran rant dan travay ki mo anvi fer dan lang lepep Moris.
Answit li ti neseser ki mo idantifie klerman pou kisannla mo pe fer sa travay la. Tro boukou dimoun ena enn lopinion negatif lor Koran akoz zot ignorans. Propagann anti-Koran anpes zot trouv kler. Par ekzanp, malgre ki Koran tret fam ek zom kouma de kreatir egal, boukou panse ki li fer diskriminasion kont fam. Boukou dimoun kwar ki Koran ankouraz violans. Akoz sa mo panse ki li neseser prezant bote ek panse profon dan Koran ar bann Morisien ki pa pratik Islam me ki kwar dan dialog kiltirel. Savedir, enn Endou bizen konn so Gita bien me sa pou ed li viv bien ar so vwazen si li kone ki ena dan Nouvo Testaman ek dan Koran. Enn Mizilman ‘si, apart konesans Koran ek Hadith, li bizen kone ki ena dan Bhagavad Gita ek dan Nouvo Testaman. Kretien bizen konn so Labib me sa pa ase. Enn konesans Bhagavad Gita ek Koran pou ed li partisipe dan konstriksion enn nasion Larkansiel.

Li pa mo lentansion ankouraz dimoun sanz relizion me mo panse ki enn konesans relizion nou prosen li ed nou aprofondi nou prop lafwa. Akoz sa mo dimann mo lekter lir sa version Koran la kouma enn tex literer. Koumsa nou evit enn polemik steril ki pou anpes nou avanse ver Bondie.

Seki mo pe dir li pa nouvo. Boukou gran-gran lespri finn ekrir lor Labib, Mahabharata ek Koran kouma bann gran klasik literatir.

Pou termine, mo bizen remersie Madam Bibi Meetoo, Madam Ruqayyah Hasan Miyan ek Misie Shawkat Toorawa ki finn gid mo bann premie pa.

Ena enn sizestion pou pibliy Koran an plizier ti volim, fasil pou sarye, fasil pou lir. Mo finn trouv sa enn bien bon lide. Mo espere ki volim 1 pou fer dimoun anvi konn plis.

D.V
Out 2011

KONTENI

PREMIE PARTI: SOURA 1 EK 2

DEZIEM PARTI: SOURA 93-114

OUVERTIR
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

Nou sant louanz Bondie, Segner Liniver:
Tomen ki pardonn nou tou,
Tomem ki konpran nou tou!
Segner Zizman Dernie,
Nou vener Twa e sipliy Twa vinn ed nou.
Gid nou pa lor bon sime,
Sime ki garanti To benediksion;
Ed nou evit sime ki atir To koler,
Ed nou evit sime perdision.

VAS
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

Alif Lam Mim

Ala Liv la!
Tou vre ek kler ladan.
Li enn gid pou dimoun prop,
Dimoun ki kwar dan Lafors Envizib,
Ki fer so lapriyer,
Ki nouri limem ar seki nou donn li;
Dimoun ki kwar dan Revelasion zordi
Ek dan Revelasion yer,
Ki peyna dout dan lavi apre lamor.
Sa bann dimoun la zot gide par Segner Bondie;
Laport Paradi ouver pou zot. (2:5)

Enn dimoun ki pa kwar, li movi ar warning ek konsey; li zis pa kwar nanye. Bondie finn anvlop so leker, so zorey ek so lespri ar dra lamor e, pli divan, li pou pey sa bien ser.

Ena osi dimoun ki dir, “Nou kwar dan Bondie, dan Zizman Dernie.” Me zot pa bann vre krwayan. Zot sey trik ek anbet Bondie ek bann vre krwayan me anverite zot zis reysi trik ek anbet zotmem. Enn vilen maladi kasiet dan zot leker e Bondie fer malediksion la grandi. Finalman kan ler regleman kont vini, zot pinision pou plis ki sever paski zot pese bien lour.

Si kikenn dir zot, “Aret plant divizion lor later!” zot reponn, “Nou pe sey amenn lakorite!” Anverite, san ki zot realize zot pe plant divizion. (2:12)

Si kikenn dir zot, “Kwar kouma lezot kwar”, zot reponn, “Eski nou bizen kwar parey kouma bann bet ek bann enbesil?” Anverite, zot ki bet ek enbesil me zot pa kone.

Kan zot zwenn enn krwayan, zot dir, “Kler sa, nou’si nou kwar!” Kan zot zwenn saytann kouma zot, zot dir, “Nou manm kole nou. Nou zis fer nou senn ar bannla.” Seki zot pa kone se ki Bondie pe enstal zot, donn zot enn long lakord pou pandi.

Sa kalite zans la, zot vann bon prensip pou aste gonaz. Zot tranzaksion amenn lapert ek perdision.

Zot parey kouma sa chokrra la ki alim enn dife e kan dife la ekler so lantouraz, Bondie tengn li e touf li dan dan marenwar e atas so lizie ar dinwar.
Sourd.
Gounga.
Aveg.
Zame zot repanti, dimoun koumsa. (2:18)

Ousa parey kouma kan lapli toransiel tonbe ar so fernwar, so loraz ek so zekler, zot bous zot zorey pou pa tande parski zot per.
Me Bondie koumsamem may bann non-krwayan.
Zekler souk zot gete.

Kan ena enn ti liyer, zot avanse; kan fernwar chombo tou, zot aret sek.
Si Bondie ti anvi Li ti pou kapav tengn zot gete ek zot tande.
Segner Bondie Li Toupwisan. (2:20)

O Limanite! Vener to Segner ki ti kre twa parey kouma Li ti kre bann ki ti la avan twa. Sel fason pou to mars lor bon sime.

Limem ti kre later kot to kapav viv; Limem ki ti fer lesiel pou protez twa; Limem ki fer dilo desann depi lesiel pou aroz bann plant ki nouri twa. Akoz sa, falepa ki to envant lezot bondie. Zame fer sa!

Si to dout revelasion ki Nou finn fer ar Nou Serviter, be sey prodwir enn sel soura kouma seki Nou Nou finn prodwir. Apel tou temwen, apart Bondie, si vremem to pa pe fer fos. E si to fel – benker sek to pou fel – prepar twa pou fer fas Dife ki nouri ar dimoun ek ros, ki finn prepare pou diil ar bann vantar ki pa kwar. (2:24)

Anons bon nouvel. Dir bann krwayan ki fer dibien, ki pou zot, ena zarden aroze par larivier. Ler zot gout fri zarden beni, zot kapav dir, “Koumsamem nou ti manze lontan,” parski kado Bondie peyna so segon.

Dan zarden beni zot pou ena partner ki peyna okenn tas.
Zot pou viv laba pou leternite. (2:25)

Bondie pa fer diskriminasion. Dan So langaz ena plas pou tou, pou ti bebet kouma gran zanimo.
Bann ki kwar kone ki samem laverite Divinn.
Bann ki pa kwar dir, “Ki Bondie pe rod dir?”
Pa trouve Li pe avoy nou lor fos lapis.
Boukou swiv Li.

Anverite zis bann fatra malang ki rant dan trou;
Bann ki viol Lalians ant limanite ek Bondie,
Ki separ seki Bondie finn met ansam,
Ki sem zizani lor later
Zot ki pou konn defet. (2:27)

Kouma to kapav pa kwar dan Bondie kan Li finn met lavi dan to lekor san lavi?
Li kapav tir to lavi si li anvi
E redonn twa lavi, refer twa viv
Pou retourn twa dan So Domenn.
Limem ti kre pou twa tou seki ena lor later. Apre Li ti al dan lesiel pou diviz lesiel an set nivo.
Bondie Tousel ki Konn Tou. (2:29)

Rapel ki Bondie ti dir bann anz. Ler Bondie ti dir zot, “Mo pou nom enn reprezantan pou okip later,” zot ti reponn, “Eski Ou pou met kikenn ki sem zizani ek fer disan koule pandan ki nou nou pe sant ou Grander e proklam ou Laglwar?”
Bondie ti dir, “Mwa Mo kone seki zot zot pa kone.” (2:30)

Bondie ti montre Adam nom tou kiksoz. Lerla Li ti met tou sa bann zafer la divan lizie bann anz e Li ti dimann zot, “Donn nom tou sa bann kiksoz la, si zot vremem kone.”
Bann anz ti reponn, “O Segner, Oumem Grander ek Laglwar. Nou nou kone zis seki Ou Ou finn montre nou. Oumem ki Konesans ek Sazes Parfe.”
Bondie ti dir, “Adam, dir zot nom sa bann zafer la!” Adam ti konn tou bann nom. Lerla Bondie ti dir, “Mo pa ti dir zot ki Mo Konn Tou seki Envizib dan later ek lesiel? Mwa Mo kone seki zot montre ek seki zot kasiet ‘si.” (2:33)

Rapel kan Bondie ti dir bann anz, “Azenou divan Adam!” Tou bann anz ti azenou exepte Satan ki ti vinn vantar, arogan ek non-krwayan.
Nou ti dir, “Adam, viv dan Zarden, twa ek to fam. Manz seki zot anvi antout liberte. Me bat karte ar sa pie la parski ena danze ladan.” Satan ti manigans zot, met lak ar zot e fer zot perdi zot lakaz dorizinn.
Nou ti dir, “Fonn depi isi. Biz-biz pou minn zot lavi. Pandan enn bout letan zot pou viv lor later e zot pou bizen trase.” (2:36)

Adam ti obeyir parol Bondie e Li ti pardonn li.
Bondie Li touzour pardonn nou erer; Li toultan montre so konpasion.
Nou ti dir, “Zot tou sorti depi isi. Kan zot gagn Mo konsey, bann ki swiv li pa pou konn ni lafreyer, ni sagren. Me bann ki zwe sourd ousa dir “manti sa”, zot pou rant dan Dife Permanan pou toultan.” (2:39)

Zanfan Izrael, rapel! Rapel Mo bonte ek Mo zenerozite.
Respe nou Lalians, Lalians ant Bondie ek limanite. Pa bliye, zis Mwa ki Toupwisan.
Met zot lafwa dan seki Mo finn dir ek montre zot. Sa li garanti seki zot deza ena.
Fale pa lor vites zot rezet laverite.
Fale pa pou enn bout dipen rasi zot abandonn Mo bann revelasion. Pa bliye, zis Mwa ki Segner Bondie.
Pa melanz laverite ar mansonz e par expre touf laverite.
Fer lapriyer; donn sarite; azenou dan lapriyer ar bann ki pe azenou.
Kouma to kapav dir dimoun fer dibien kan twa tomem to pe fane. Pourtan toultan to pe lir Liv Sakre. Kan to pou konpran?
Kan to rod led, rod li ar pasians dan lapriyer. Normal, sa li paret enn korve exepte pou bann ki onet ek senser dan zot lafwa. Sa bann dimoun la zot kone zot pou zwenn zot Segner e zot pou vinn Enn ar Li. (2:46)

Zanfan Izrael, pa bliye komie Mo finn fer pou zot; rapel ki Mo ti swazir zot kouma Mo zanfan prefere. Me fer atansion! Tansion enn zour okenn nam pa pou kapav dimann pardon pou efas pese enn lot; tansion enn zour pa pou ena personn pou pled anfaver enn lot ousa pey konpansasion; tansion enn zour pa pou ena personn pou donn enn ti koudme.
Rapel ki Nou ki ti tir zot dan grif Faraon ek so dimoun ki ti tortir zot, touy zot zanfan e polie zot fam. Sa ti enn pli gran tes ki Segner Bondie ki fer zot pase. (2:49)

Rapel kouma Nou ti ouver enn pasaz dan lamer pou sov zot e anmemtan detrir dimoun Faraon divan zot prop lizie. (2:50)

Rapel ki zot ti fer, ler Nou ti pe koz ar Moiz pandan 40 lanwit! Zot pa ti profit so labsans pou vener enn vodor? Enn erer grav! Me Nou ti pardonn zot pou ki zot kapav exprim zot gratitid. (2:52)

Pa bliye ki Nou ti donn Moiz Liv Sakre ek Norm pou gid zot lor bon sime. (2:53)

Rapel kan Moiz ti dir so pep, “Mo Pep, ler zot priye vodor, zot finn bien fane. Dimann Bondie pardon e detrir bann ennmi lepep Bondie. Sa pou fer nou Kreater apresie zot.
“Bondie pou sagren zot. Pa bliye Limem lasours pardon ek expresion konpasion.” (2:54)

Rapel ki ti arive ler zot ti dir Moiz, “Nou pou kwar twa si to fer nou get figir Bondie ar nou prop lizie.” Loraz pa ti tom sek lor zot? Pou ki zot kapav dimann pardon e dir Mersi Bondie Nou ti redonn zot lavi. Nou ti fer niaz zet lonbraz lor later pou kasiet soley e Nou ti avoy Mana ek kay pou plen zot vant ar bon manze. Nou ti dir zot, “Manz sa bon manze ki Nou pe donn zot.”
Zot pa ti fer Nou ditor me zot ti fer zotmem boukou ditor. (2:57)

Rapel kan Nou ti dir, “Rant dan sa lavil la e pran manze e nouri zot dan konfor ek sekirite, kot zot anvi. Kan zot travers laport lantre, bes latet ar boukou imilite, dimann pardon. Sa se kondision neseser pou ki Mo pardonn zot pese e ogmant rekonpans pou seki viv dan drwatir.”
Malerezman bann ki ena lespri lemal ti sanz parol ki ti dir zot dir. Akoz sa, tourman ti desann depi lesiel pou pini pese lor later. (2:59)

Rapel kan Moiz ti pe priye pou gagn dilo pou so pep! Nou ti dir li, “Servi to baton pou tap lor ros!” Douz lasours ti sourse for-for. Sak group ti gagn so prop lasours. [Lerla Nou ti dir] “Manze, bwar! Samem kado Bondie. Me tansion! Pa polie later ar zot move manier.” (2:60)

Rapel kan zot ti dir Moiz, “Pa kapav manz mem manze toulezour! Dir to Bondie donn nou bann diferan plant ki gagne lor later kouma bred, kokom, may, lanti ek zoyon.”
Moiz ti reponn, “Zot ole rezet nouritir nourisan, ranplas li ar gonaz? Be retourn dan Lezip e zot pou gagn seki zot pe rode.”
Lerlamem povrete ek lamizer ti tom lor zot. Zot deklase, kraze par koler divinn parski zot ti tourn ledo ar bienfe Bondie. Biento zot pou touy zot prop profet parski zot avegle par zot movesize. Pa manti! Zot ti derape, deraye, koul dan fon. (2:61)

Lot kote, bann vre krwayan, bann Zwif, Kretien ek Sabeen – bann ki ena gran lafwa dan Segner Kreater, ki kwar dan Zizman Dernie e ki fer dibien – zot rekonpanse par Bondie. Zot pa pou konn ni lafreyer, ni lasagren. (2:62)

[Zanfan Izrael] Rapel ki Nou ti fer enn lalians ar zot e Nou ti fer Gran Montagn pli ot ki tou. Nou ti dir zot, “Zame bliye seki Nou finn revele ar zot! Rapel so mesaz pou ki zot reysi evit lemal. Malgre sa zot ti saye, glise, tonbe. San pardon ek zenerozite Bondie zot ti pou fini net. (2:64)

Zot rapel ki ti ariv bann parmi zot ki pa ti respekte Saba e rapel ki Nou ti dir, “Ayo becharra! Zot pou vinn zako!” Sa ti enn pinision pou pese zordi ek dime e pou dimoun onet ek senser li ti enn leson moral. (2:66)

Rapel kan Moiz ti dir so pep, “Bondie pe dimann zot touy enn vas.”
Zot ti dir li, “Eski to pe rod sikann ar nou?”
Moiz ti reponn, “Bondie protez mwa kont mansonz ek ignorans.”
Zot ti dir li, “Dimann to Bondie donn detay lor ki kalite vas.”
Moiz ti reponn, “Bondie dir ki li bizen ni enn vie vas, ni enn zenis me ant lede. Al vit fer seki Bondie finn komande.”
Zot ti dir li, “Dimann to Bondie ki kouler vas li ole.”
Moiz ti reponn, “Bondie ole enn vas zonn, zonn safran, enn mervey pou lizie.”
Zot ti dir li, “Dir to Bondie swazir lakel li ole parski pou nou, tou vas parey me seki Li dir samem.”
Moiz ti reponn, “Bondie ole enn vas ki zame finn ris lasari, zame finn sarye dilo pou aroz karo, enn vas parfe san tas lor so lekor.”
Zot ti dir, “Aster to pe koz vre!”
Zot ti abat vas la malgre ki zot ti manke pa fer li. (2:71)

Rapel kan zot ti touy enn kikenn! Zot diskite, dispite, pinaye, moulougande! Me Bondie toultan revel laverite ki dimoun rod kasiet.
Nou ti dir zot, “Tap kadav la ar enn bout laviann vas.”
Ala kimanier Bondie fer lemor reviv e montre So Grander. Mo espere zot pou konpran sa.
Apre zot leker ti vinn dir
Kouma ros, kitfwa pli dir.
Ena ros ki donn nesans larivier;
Ena fant dan ros ki les dilo sourse;
Ena ros ki desann lapant parski zot respe Grander Bondie.
Bondie konn bien zot manigans. (2:74)

Reflesi tou dimoun! Eski bann ki fos pou kwar dan parol ki finn revele. Pa bliye ena ki pran Parol Bondie, devir li anbalao malgre ki zot bien kone kot laverite ete.
Kan zot zwenn krwayan ala ki zot dir, “Nou kwar foul-foul.” Me kan zot zwenn dimoun, tousel-tousel, enn par enn, zot koz enn lot koze. Zot dir, “To pou dir lezot seki Bondie finn dir twa e donn zot pwen lor twa? To pe fane, matlo!”
Koumadir zot pa kone ki Bondie okouran tou seki zot pe kasiet e tou seki zot dir anpiblik. (2:77)

Parmi ena ki pa konn lir, ki zame finn lir Parol Sakre. Sa bann la zis ekout rimer ek palab.
Fer atansion bann froder ki envant koze e apre zot fer kwar ‘parol bondie sa’. Zot fer biznes ar lafwa.
Maler pini zot frod!
Maler pini lamone mal-gagne. (2:79)

Kan zot dir, “Dife lanfer pa fer nou per; bien vit li tengn!” dir zot, “Anbon! To finn sign enn agriment ar Bondie ki zame renie so promes! Ousa to pe radote. Aret koz nenport!
Ekout vre Parol Bondie: “Bann ki dan pese, ki fer lemal, zot fini dan lanfer pou leternite.
Bann ki ena lafwa e ki fer lebien, zot viv dan Zarden-Paradi pou toultan.” (2:82)

Rapel Nou Lalians ar zanfan Izrael. Nou ti dakor pou: “Priye Bondie; okip paran, fami, orfelen ek pov; pa koz brit ar dimoun; fer lapriyer e donn sarite.” Ki zot ti fer apre? Tourn ledo ar nou. Zis detrwa ti repanti. (2:83)

Rapel lakor ki Nou ti signe (ar zanfan Izrael). Nou ti tom dakor: Zot pa pou fer disan koule; zot pa pou pous dimoun depi dan zot lakaz. Zot ti dakor. Ti fer sa divan temwen. Aster get ki pe arive! Disan pe koule. Pe met dimoun deor. Pe mars ar lemal pou fer dimoun soufer. Pese ek violans pe tap pil. Malgre sa, kan amenn prizonie divan zot, zot dispoze pey ranson. Pourtan zotmem responsab bann soufrans initil. Alor, zot swazir pou swiv enn parti Liv Sakre e anmemtan zot ferm lizie lor enn lot parti.
Ki zot merite? Laont, blam ek imiliasion lor later e kan zour Rezireksion vini, pinision pli sever Mo dir zot.
Bondie kone tou seki zot pe fer. (2:85)

Ena ki swazir pou pey pou zwisans zordi ar benediksion lavi apre lamor. Pou sa bannla pa pou ena ni remision, ni sekour. (2:86)

Nou finn donn Moiz Liv Sakre. Apre li, Nou finn avoy plizier mesaze. Nou finn donn Zezi, garson Marie, pouvwar fer mirak e finn fer Lespri Sen akonpagn li e gid li. Sak fwa ki enn mesaze vinn ar enn mesaz ki pa dan zot lentere, zot fer zot fanor. Entel manter. Entel bizen mor. Ki zot ti dir? “Nou lafwa li arme kont mansonz.” Anverite Bondie so verdik ti kler. Zot lafwa pli mens ki papie mouslinn. (2:88)

Kan enn Liv Sakre vinn konfirm seki zot kone, seki zot ti dimande, ala zot koz kont. Blasfem! Blasfem! Blasfem!
Bondie modi zot, bann ki blasfeme!
Zot vann zot nam pou enn bout dipen rasi.
Zot blasfeme parski zot pa’le ki Bondie swazir pou beni seki Li Li anvi.
Zalouzi trangle zot ar koler entans.
Pinision ki zot merite pou fer bann arogan bes latet. (2:90)

Si Nou dir zot, “Nou bizen kwar dan seki Bondie pe dir nou,” zot pou reponn, “Nou, nou kwar dan seki Bondie TI dir nou.” Zot rezet seki vinn apre malgre ki zot kone ki samem laverite ki zot ti pe rode.
Nek dir zot lerla, “Kifer, zot ki dir zot ena lafwa, zot finn touy, dan lepase, bann profet ki Bondie ti avoye?” (2:91)

Moiz ti donn zot bann lansegnman prop ek pir me dan so labsans zot ti swazir pou ador idol Vodor. Pese sa! (2:92)

Rapel kan Nou ti tom dakor e Nou ti lev enn Gran Montagn pli ot ki tou! Nou ti dir, “Chombo ferm nou revelasion e ekoute.”
Ki bannla ti dir? “Nou tande me nou pa ekoute.”
Lamour pou Vodor ti pli for parski zot pa ti vremem ena lafwa.
Dimann zot, “Kifer vre lafwa pe met zot lor sime perdision?”
Azout sa, “Si vremem zot sir ki apre lamor zot plas rezerve dan lakaz Bondie, dimann lamor vini toutswit. Samem pli gran prev zot lafwa.”
Peyna sime zot dimann lamor parski zot lardwaz pa prop ditou.
Bondie konn bien kisannla prop, kisannla malang.
Fasil kone kisannla malang. Li extra per lamor.

Parmi politeis ena ki ole viv mil an.
Koumsa dapre li li pou evit pinision. Pa fer riye! Enn rev dan vid sa!
Bondie konn bien ki pe pase. (2:96)

Repet sa, “Si kikenn li ennmi Gabriyel, fer li rapel ki se Bondie ki ti dimann Gabriyel donn So mesaz ki konfirm bann profesi e ki ofer bann fidel gid ek bon nouvel.
“Bann ki ennmi Bondie, So bann anz ek mesaze, ki ennmi Gabriyel ek Michael, rapel ki Bondie Li ennmi bann enfidel.”
Nou finn donn zot bann prev sitan kler ek zoli ki zis bann lespri kabose, bann imoral, kapav ena dout. Koumadir sak fwa zot sign enn lakor, parmi zotmem ena ki pou tir lay. Anverite mazorite parmi zot pa ena veritab lafwa. (2:100)

Kan mesaze Bondie koz ar zot pou konfirm seki ti deza revele, ena parmi zot, ki pourtan konn bien Parol Sakre me ki tourn ledo ar Liv Bondie parski sanse zot pa pe rekonet li. Zot swazir pou swiv seki bann malefik ti rakonte pandan rengn Salomon. Pa Salomon ki ti enfidel me bann malefik ki ti entrodir sorselri e ki ti enflians Harout ek Marout dan Babilonn. Me rapel ki sa de la ti koumans zot lansengnman par, “Nou nou la pou tant zot. Akoz sa nou dir zot mentenir zot lafwa dan Bondie.”
Me malsans, lespri malefik finn montre zot kouma met dezord ant mari ek fam.
Erezman selman zis Bondie ki kapav permet lespri malefik fer ravaz.
Dimoun aprann seki detrir e pa fer dibien ditou.
Zot bien kone ki pratik sorselri li bar larout pou lavi apre lamor.
Zot pey ser zot erer; perdision koken zot nam. Ayo, si selman zot ti kone!
Si zot ti met zot lafwa dan Bondie, benediksion Bondie ti pou lor zot. Ayo, si selman zot ti kone! (2:103)

O bann krwayan! Pa dir Profet, “Ekoute, do ta!” me plito, “Pran nou kont,” e ekout seki li ena pou dir.
Pou bann enfidel ena tourman san presedan.
Bann non-krwayan parmi Lepep Labib e parmi bann politeis pou kontan si zenerozite Segner Bondie pa beni zot.
Me Bondie kone kisannla merit So lamour ek So pardon.
Lagras nou Segner Bondie li san limit. (2:105)

Pou sak verse ki Nou rezete ousa Nou fer dimoun bliye
Nou kre enn lot osi bon sinon pli bon.
Bizen dir zot ki Bondie ena foul pouvwar lor tou kiksoz?
Zot pa kone ki Bondie Li souvren lor lesiel ek later?
Zot finn bliye ki apart Bondie zot pa ena okenn lezot protekter ousa sover?
Eski zot ‘si zot ole enteroz zot Mesaze parey kouma bannla ti enteroz Moiz?
Bann ki rezet lafwa pou anbras doutans zot finn fini rat bon sime. (2:108)

Parmi bann dimoun Labib ena boukou ki pou rod detrir zot lafwa. Zalouzi dan zot nam touf zot lespri parski zot kone kot laverite ete.
Pardonn zot e atann desizion Bondie.
Nou Segner Bondie ena pouvwar lor tou kiksoz. (2:109)

Fer lapriyer e fer sarite.
Tou zot bann bon aksion ki pirifie zot nam lor later
Gagn so rekonpans dan Rwayom Bondie.
Bondie okouran tou seki zot fer. (2:110)

Zot pe dir, “Zis bann Zwif ek bann Kretien pou rant dan Zarden-Paradi.” Manti sa!
Dir zot, “Donn prev si zot pe koz vre.”
Anverite tou dimoun ki viv dapre drwatir e soumet divan Bondie, zot pou gagn rekonpans ar Bondie. Zot pa pou konn ni lafreyer, ni sagren. (2:112)

Ena Zwif ki dir ki bann Kretien pa vo enn sou; ena Kretien ki dir ki se bann Zwif ki pa vo enn sou. Me toulede lir mem Labib. Bann latet vid nek swiv san reflesi. Zour Rezireksion Bondie pou donn so verdik lor zot dispit. (2:113)

Kisannla pli move ki enn dimoun ki anpes servi nom Bondie dan lakaz kot priye Bondie e fer tou pou kraz lakaz la? Sa dimoun la rant dan lakaz lapriyer ar lafreyer dan so leker. Laont pou li lor later e pinision sever apre lamor. (2:114)

Ki li Les, ki li Lwes, zot tou pou Bondie.
Kot to gete ena prezans Bondie.
Bondie Li partou, Li Konn Tou.
Ena dir, “Bondie finn fer enn garson.”
Nou sant so laglwar. Non, bizen sant Laglwar Bondie parski tou seki ekziste dan lesiel ek lor later zot pou Li.
Limanite obeyir Li.
O Bondie, Tomem Gran Kreater lesiel ek later!
Kan Li desid kiksoz, Li zis dir “Samem!” E samem tou. (2:117)

Bann ignoran dir, “Ayo Bondie koz ar nou! Dir nou ki bizen fer!”
Dan lepase ‘si ti ena mem koze, mo pou mo. Dimoun pa finn sanze.
Eski zot pa kone ki Nou finn donn bann signal kler? Bann ki ena lafwa veritab zot kone. (2:118)

Nou finn avoy zot Laverite,
Enn mesaz bon nouvel,
Ek so avertisman.
Zot pa responsab mefe bann ki dan lanfer. (2:119)

Bann Zwif ek bann Kretien pou dakor zis si to mars dapre zot relizion.
Dir zot, ” Zis Lansengnman Bondie ki vre Lansengnman.”
Si to swiv zot kapris apre ki to finn gagn vre Konesans to pou perdi Bondie kouma Protekter ek Sover. Bann ar ki nou finn revel Liv Sakre, zot lir li kouma bizen lir li. Zot kwar ladan. Me bann ki rezet Nou Lansengnman zot pou fini dan perdision. (2:121)

Zanfan Izrael, pa bliye Mo zenerozite. Pa bliye ki Mo ti swazir zot kouma Mo pep. Pa fer erer! Tansion enn zour vini kan personn pa pou kapav sov personn, kan pa pou ena regleman alamiab, kan personn pa pou vinn pled pou zot, e personn pa pou vinn ed zot. (2:123)

Rapel kan Bondie ti teste Abraham ar serten enstriksion e kouma li ti reponn lapel.
Bondie ti dir, “To enn model pou limanite.”
Abraham ti dimande, “Mo bann desandan ‘si?”
Bondie ti dir, “Nou lakor li pa konsern bann ki fer fos.”
Rapel kan nou ti etabli Lakaz kouma enn landrwa frekante par limanite, enn sankcher! Nou ti dir, “Landrwa kot Abraham ti diboute li bizen vinn enn landrwa sakre kot fer lapriyer.” Nou ti donn lord Abraham ek Ismael, “Pirifie Mo Lakaz pou tou dimoun ki fer so letour, ki res andan pou priye e ki bes latet ek prosterne dan lapriyer.” (2:125)

Rapel kan Abraham ti dir, “Bondie, fer sa lavil la vinn enn sankcher e beni bann ki kwar dan Bondie e Zizman Dernie ar bon nouritir.”
Bondie ti reponn, “Pou bann ki pa kwar pou ena enn ti peryod zwisans efemer e apre enn sezour permanan dan dife lanfer. Mo bien sagren pou zot!” (2:126)

Rapel kan Abraham ek Ismael ti pe mont fondasion Lakaz, zot ti dir, “Segner aksepte nou ofrand,
Ou ki partou, Ou ki Konn Tou.
Segner Bondie, gid nou pou ki nou soumet net divan Ou
E fer ki nou desandan vinn enn nasion ki soumet divan Ou.
Montre nou bann ritiel ki bizen akonpagn nou lapriyer
E pardonn nou. Oumem Lasours Pardon, Oumem Expresion Konpasion.
Bondie, avoy kot zot enn mesaze zot prop nasion
Pou montre zot Parol Bondie,
Liv Sakre ek Sazes
Ki pou pirifie zot.
Ou ki Pwisans ek Sazes.” (2:129)

Kisannla ase teti pou abandonn relizion Abraham? Sirman li anvi fer so senn. Nou ti swazir Abraham dan sa lemonn la e dan Lotla li pou parmi bann Sen. (2:130)

Rapel kan Bondie ti dir li, “Soumet!” Li ti dir, “Mo soumet divan ou, Segner Liniver.” Abraham ti dikte sa komannman la ar so bann zanfan e Zakob ‘si, “Mo bann zanfan, Bondie finn fer zot kado enn relizion prop ar pirte kristal. Res soumet divan Segner Bondie zizka lamor.
Zot ti prezan ler lamor ti pe chombo Zakob?
Li pa ti dimann so bann garson, “Kisannla zot pou venere ler mo finn ale”?
Zot ti reponn, “Nou pou vener to Bondie, Bondie to papa Abraham, Ismael ek Izak. Enn sel Bondie. Nou soumet net divan li.” (2:133)

Sa nasion la finn fini ale.
Bannla finn gagn zot rekonpans parey kouma zot zot finn gagn seki zot merite.
Zot zot pa responsab pou erer ki lezot finn komet. (2:134)

Zot dir, “Adopte relizion Zwif; batize, vinn Kretien e lerla tou pou korek.”
Dir zot, “Nou prefer relizion Abraham, veritab lafwa ki pa finn kontamine. Nou rezet politeism.”
Dir anplis, “Nou kwar dan Bondie, dan relizion revele. Samem relizion ki ti revele ar Abraham, Ismael, Izak ek Zakob ek bann diferan tribi;
Samem ki ti revele ar Moiz ek Zezi;
Seki Segner Bondie ti revele ar so bann profet.
Nou respe tou bann profet mem parey
E nou soumet divan Segner Bondie.” (2:136)

Si apre sa zot pans kouma twa, savedir zot lor bon sime. Si zot sakouy latet, vire, ale, savedir zot lor sime konfli ek dezord. Les zot dan lame Bondie. Li partou, Li Konn Tou.
Lalimier Bondie pe ekler nou. Peyna so segon.
Nou vener Li.
Dir bannla, “Zot pe rod polemik lor Bondie? Li nou Segner. Li zot Segner. Nou fer nou devwar. Zot fer zot devwar. Nou nou senser ek devoue ar nou Segner Bondie. Eh! Eski zot pe ensinie ki Abraham, Ismael, Izak, Zakob, bann Tribi zot ti swa Zwif, swa Kretien?
Dimande, “Kisannla pli kone: zot ousa Bondie?”
Kisannla plis koupab ki kikenn ki posed Parol Bondie me ki kasiet li?
Bondie kone ki pe deroule. (2:140)

Sa nasion la finn fini ale.
Bannla finn gagn zot rekonpans parey kouma zot zot finn gagn seki zot merite.
Zot zot pa responsab pou erer ki lezot finn komet. (2:141)

Bann gopia pou dimande, “Kifer dimoun sanz direksion zot regar dan lapriyer?”
Reponn, “Les ek Lwes, toulede pou Bondie sa! Li kapav gid nenport kisannla lor sime ki Li Li swazir.” (2:142)

Nou finn etablir zot kouma lepep damilie
Pou ki zot temwagn seki limanite pe fer
E pou ki Profet kapav temwagn seki zot zot pe fer.
Nou finn donn direksion zot regar dan lapriyer pou kone kisannla pe swiv enstriksion Profet e kisannla pou sanz bataz ek mouyaz.
Sanzman direksion li fondamantal mem si li difisil. Bann ki swiv enstriksion Bondie peyna problem. Me pa bliye ki Bondie pa pou penaliz ansien pratik.
Bondie Li okip tou e Li konpran tou. (2:143)

Nou trouve ki zot regar pe tourn agos, adrwat dan lesiel,
Akoz sa Nou pou diriz zot regar ver seki merveye:
Tourn zot regar dan direksion Moske Sakre.
Nenport ki kote zot ete, tourn zot regar ver li.
Bann ki finn resevwar Parol Bondie kone ki sa li enn volonte Segner Bondie.
Segner Bondie Li kone tou seki nou fer. (2:144)

Si to al ver bann ki finn resevwar Parol Bondie ar tez lor tez, zot pa pou aksepte sanz direksion zot regar parey kouma twa to pa pou sanz direksion to regar. Personn pa pou les zot enflianse par lezot. Si, apre ki to finn resevwar Konesans, to desid pou adopte kapris lezot, li vedir ki to finn pran sime perdision.

Bann ki finn resevwar Parol Bondie zot konn sa parey kouma zot konn zot prop zanfan.
Ena fer expre pou touf laverite.
Ala Laverite ki Segner Bondie finn ansengn nou. Pa les dout detourn zot lespri. (2:147)

Sak kominote ena so prop priyorite ek so prop direksion.
Olie lager lor detay sak group bizen fer so maximem dibien.
Nenport kot to ete, Bondie pou akeyir twa.
Bondie Li Toupwisan.
Nenport kot to sorti, tourn to regar dan direksion Moske Sakre.
Samem revelasion veritab Bondie ki okouran tou seki pe pase.
Nenport kot to sorti, tourn to regar dan direksion Moske Sakre.
Nenport kot to ete get dan direksion Moske Sakre.
Koumsa pa pou ena tirayman ar personn apart detrwa ki pas zot letan tir lay.
Pa les zot fatig to latet.
Konsantre lor Mo pouvwar pou ki Mo devers Mo zenerozite lor twa
E gid twa lor bon sime. (2:150)

Koumsamem Nou ti avoy parmi zot nou Mesaze pou ansengn zot Parol Bondie ki pou pirifie zot
E montre zot Liv Sakre ek Sazes:
Fer zot pran konsians seki zot pa ti kone.
Pa bliye Mwa e Mo pa pou bliye zot.
Montre zot rekonesans e fale pa blasfeme. (2:152)

O bann krwayan, dimann led ar pasians dan lapriyer;
Bondie Li toultan akote bann ki ena pasians.
Aret kwar zot finn mor, bann ki finn tonbe dan konba pou Bondie;
Zot bien vivan me mazorite pa kone. (2:154)

Nou pou teste zot ar lafreyer, lafaminn, lapert larises, lavi ek rekolt.
Donn bon nouvel dimoun ki pasian,
Bann ki, kan ena maler,
Zot dir, “Nou nou zanfan Bondie e nou pou retourn dan so lakaz.”
Sa bannla zot gagn benediksion ek pardon Bondie.
Zot lor bon sime. (2:157)

Safa ek Marwa zot ena enn plas dan dan pratik relizion. Bann pelren ki pe fer gran pelerinaz kot Lakaz Sakre kapav osi al Safa ek Marwa. Bondie apresie kan enn krwayan fer sa san kontrent dan lafwa parski Li okouran tou seki pe arive. Me seki sey kasiet ousa touf mesaz kler ek Lansengnman ki Nou ti donn limanite dan Liv Sakre, zot pou gagn malediksion Bondie e bann fidel pou rezet zot. Me Mo pou pardonn seki regrete, repanti e sanz zot manier. Momem Lasours pardon ek konpasion. (2:160)

Bann ki blasfeme e ki pa sanze avan zot mor, zot pou gagn malediksion Bondie, bann anz ek limanite. Pou zot pou ena tourman eternel. Pa pou ena remision ousa entersesion.
To Bondie Li Inik. Li Enn ek Endivizib. Limem Lasours pardon ek konpasion. (2:163)

Dan kreasion lesiel ek later,
Dan lanwit ki swiv lizour ki swiv lanwit,
Dan kargo ki fouy lamer pou nouri lavi,
Dan dilo ki Bondie fer desann depi lesiel,
Pou nouri later ki ti fini mor,
Peple li ar kreatir tou kalite,
Dan bann divan ek bann niaz ki sirkile ant lesiel ek later,
Dan tousa ena mesaz kler pou dimoun ki sey konpran. (2:164)

Parmi dimoun, ena seki atase ar bann swadizan divinite ki zot met lor mem plan ki Bondie. Me bann vre krwayan, zot vener zis Bondie. Ayo! Si selman bann ki dan pese ti realize e zot pou realize ler dife lor zot, ki zis Bondie ki Toupwisan, ki so pinision li bien sever. Lerla, bann ki ti lider pou renie bann swiver e bann lien ant zot pou fonn. Bann swiver pou dir, “Si nou gagn enn deziem sans, nou pou koup bann lien kouma zot ti koup lien ki ti tini nou ansam.” Koumsa Bondie fer zot pran konsians zot erer me pa kwar zot pou sap dan Dife. (2:167)

O dimoun lor later! Manz bann fri later. Li korek ek bou pou zot. Pa swiv Satan. Limem zot ennmi. Li ris zot dan lemal, dan pese e li dir bann obsenite enkrwayab lor Bondie. (2:169)

Kan dir zot, “Swiv seki Bondie ti montre zot”, zot reponn, “Nou prefer swiv seki nou anset ti pratike.” Grav sa! Zot anset pa ti konpran nanye e pa ti lor bon sime. Zot parey kouma zanimo ki zis konpran ‘haysh’ ek ‘ho’.
Sourd.
Gounga.
Kaylous.
Latet vid. Bachara! (2:171)

O bann fidel, manz bon nouritir ki Nou pe donn zot e dir “Mersi Bondie” si zot priye vre Bondie. Li zis defann laviann avarye, basbousri e laser pork. Li osi defann manze ki finn ofer lezot swadizan divinite an-sakrifis. Me si kikenn dan obligasion manz sa, pa parski li movi ar Lansengnman Bondie ousa parski li pe fer so vantar, li pa pe fer pese.
Bondie, Limem Lasours pardon ek expresion konpasion. (2:172)

Bann ki kasiet ousa touf seki Bondie finn revele dan Liv Sakre e vann li pou zot ti profi personel, zot pou manz labrez dan lapousier. Bondie pou ignor zot Zour Rezireksion e pa pou ena pardon pou zot. Pou zot pou ena soufrans entans. Zot finn marsand zot sor parski zot finn vann drwatir pou aste seki fos, vann pardon pou aste tortir. Eski zot fezer e pa per lanfer? Bondie finn donn nou Liv Sakre ki kontenir laverite me bann ki pa dakor, bann vantar, pe kiltiv konfli ek dezakor. (2:176)

Verti pa dimann twa tourn to figir ver Les ousa ver Lwes. Verti vedir:
Kwar dan Bondie, dan Zizman Dernie, dan bann anz, dan Liv Sakre e dan bann profet;
Dispoze donn to fortinn – ki to finn travay dir pou gagne – to fami, bann orfelen, bann dan pens, bann vwayazer, bann mandian ousa pou pey ranson;
Fer lapriyer e donn sarite dapre koutim;
Respekte kontra ki to finn signe;
Pa dekouraze kan maler, kalamite ek danze fer letour.
Bann ki koumsa zot bann vre krwayan,
Bann ki onet ek senser dan zot lafwa. (2:177)

O krwayan rapel ki li neseser kan finn ena enn mert, enn lavi pey pou enn lavi:
Enn zom pou enn zom, enn esklav pou enn esklav, enn fam pou enn fam.
Me si kikenn ki konserne desid pou pardonn enn ofans, bizen pardone e enn konpansasion rezonab bizen akonpagn pardon. Sa li enn aksion-degras ar benediksion Bondie. Si benefisier la refer mem erer, pinision pou extra sever.
Prensip lamor pou lamor li anpes fer erer, O dimoun ki reflesi; li fer tilespri per Bondie. (2:179)

Li neseser kan lamor pe aprose ki nou fer enn testaman pou dir kouma pou fer lapartaz ekitab larises ki nou pe kit deryer parmi paran ek fami. Sa li enn devwar sakre. Si enn dimoun sanz testaman la apre li finn tande ki ena ladan, li pou fer enn pese grav. Bondie Tann-Tou, Konn-Tou.
Me si enn dimoun trouv enzistis dan testaman la e li fer bann koreksion neseser, li pa enn pese. Bondie Limem Lasours Pardon ek Konpasion. (2:182)

O krwayan, karem li form parti ou devwar kouma li ti form parti devwar bann ki ti la avan ou pou ou kapav fer fas kont lemal. Nou preskrir enn serten nonm zour. Si ou pa bien ousa ou pe vwayaze, ranplas li par enn nonm egal enn lot fwa. Si karem extra difisil ena so konpansasion: nouri enn dimoun pov. Si kikenn kapav fer dibien san kontrent, sa li net dan so lavantaz. Les Mo dir ou, karem meyer. Lemwa Ramadan se moman kan Bondie ti avoy nou Koran. Samem gid sakre ki permet nou disteng ant foste ek laverite. Tou dimoun ki prezan lemwa Ramadan zot bizen tini karem. Seki malad ousa anvwayaz ranplas li par enn nonm egal enn lot fwa.
Bondie ole ki ou alez, san kontrent.
Koumsa ou kapav fer foul karem, glorifie Bondie ki finn gid ou e exprim ou gratitid.
Si kikenn poz kestion lor Mwa, dir li ki Mo la koste ar zot.
Mo ekzos lapriyer bann ki priye Mwa.
Alor dir tou dimoun obeyir Mwa e kwar dan Mwa. Si zot ole rant dan bon sime! (2:186)

Aswar dan peryod Ramadan, zot gagn drwa dormi ar zot konzwen parski sakenn donn serenite so prosen. Si kikenn finn trike, Bondie pardonn li. Aswar zot kapav fer lamour, manze ek bwar seki gagn drwa ziska ki barlizour koumans efas fernwar. Lerla karem koumanse e alemem ziska ki labrim leve. Pandan peryod retret dan moske, karem ek sastete mars ansam.
Bondie finn dikte sa bann lalwa la. Respekte zot. Mesaz Bondie li kler pou ki nou ranforsi nou lafwa. (2:187)

Pa trik ou prosen pou koken so dibien ousa servi koripsion pou gagn seki ou pa merite kan ou bien kone kot lazistis ete. (2:188)

Dimoun poz kestion lor nouvel-linn.
Dir zot, “Diferan faz lalinn ed nou organiz nou aktivite e fer nou pelerinaz”. Verti pa vedir rant dan lakaz par deryer. Verti vedir viv lafwa dan onette ek senserite. Rant dan lakaz par laport divan e respe Grander Bondie e sa pou ed ou avanse lor bon sime. (2:189)

Kan ou pe lite kont adverser, swazir pou azir dan sime trase par Bondie me pa atak lezot bonavini. Bondie Li kont bann agreser. Si touye neseser, fer li pou ki ou agreser pa touy ou; fors li ale depi kot li ti fors ou ale; kan fors kikenn abandonn so ideal, sa li pir ki lamor. Evit lager pre kot Moske Sakre amwen pe fors ou. Si agreser pe sey touy ou laba be touy li si ou kapav parski li merite. Me si li sanz so manier bizen pardone parski Bondie Li Lasours Pardon ek Konpasion. Kontinie lalit tank ki ena dimoun ki rod fors so prosen abandonn so lafwa e tank ki relizion Bondie andanze. Si agreser sanz so manier, lerla fale ki agresion disparet exepte konba kont lemal. Mwa Sakre ranplas Mwa Sakre e sakrilez merit pinision. Si kikenn agres ou, atak li ar mem entansite. Respe Bondie ki toultan soutenir dimoun onet ek senser dan zot lafwa. (2:194)

Servi ou lamone pou fer Bondie kontan; pa bangole e provok ou prop destriksion. Ed lezot parski Bondie kontan bann ki pa tike pou done. (2:195)

Fer Gran ek Mwen-Gran Pelerinaz pou onor Bondie. Si danze anpes twa, fer ofrand ar seki to ena. Pa raz to latet tanki ofrand la pa finn ariv kot li bizen. Pou seki malad e ki ena problem dan latet, ranplas pelerinaz par karem, sarite ousa sakrifis. Si pa ena danze me kikenn finn kas peryod konsekrasion ant Mwen-Gran ek Gran Pelerinaz, li bizen fer enn ofrand ar seki li ena. Si li pa ena nanye, li bizen fer karem pandan trwa zour dan Gran Pelerinaz e set zour lor sime retour ki fer dis zour antou. Sa li obligatwar pou kikenn ki pa ena okenn fami dan Moske Sakre. Respekte Bondie e pa bliye ki so pinision li bien sever. (2:196)

Pelerinaz li ena bann dat fixe. Bann ki fer pelerinaz selon program bizen fer atansion: koz bon koze, evit vilgarite, refiz dezord ek bagar pandan Pelerinaz. Bondie kone tou dibien ki to fer. Fer enn stok provizion e pa bliye ki pli bon provizion se to lafwa dan Bondie. O Pelren ki ena entelizans, viv dan lafwa senser ek onet. (2:197)

Peyna nanye demal sey gagn faver Bondie. Kan to retourn depi Arafat, pans Bondie dan Lakaz Sakre. Rapel kouma Li finn gid twa kan to ti pe perdi sime. Answit al zwenn lezot pelren e dimann Bondie pardon. Limem Lasours Pardon ek Konpasion.
Kan to finn akonpli to devwar relizie, rapel Bondie parey kouma to rapel to paran, kikfwa avek plis entansite. Ena ki dir, “Bondie, donn mwa plennti-plennti lor later”. Sa dimoun la pa pou konn serenite dan lavi apre lamor. Parmi ena osi ki dir, “Bondie, donn mwa seki bon dan sa lavi la ek seki bon dan lot lavi e pa les mwa tom dan dife lanfer.” Seki pans koumsa, zot pou gagn seki zot merite. Lor vites Bondie regle zot kont. Fer lapriyer pandan peryod preskri. Si kikenn bizen ale apre de zour, peyna pese ladan; bann ki desid pou reste pli lontan zot ‘si zot pa fer pese pourvi zot respekte Pouvwar Bondie. Vener Bondie e pa bliye ki zot pou vinn Enn ar Li. (2:202)

Ena osi ki koz lor lavi lor later dan manier ki kapav fer lezot plezir. Zot fer kwar ki zot leker kler me anverite zot nouri move santiman e ler zot ale, zot plant koripsion ek dega partou. Bondie deteste koripsion. Si dir zot, “Bondie pe vey zot,” zot fer zot fanor e fann plis maler partou. Zot plas dan lanfer; samem zot destinasion. (2:206)

Me ena osi bann ki sakrifie tou pou fer Bondie plezir. Bondie pran bien kont so bann vre fidel. (2:207)

O krwayan! Al kot Bondie ete. Pa mars lor sime Satan parski li ennmi kreasion. Si zot saye, tonbe apre ki zot finn gagn lagras Bondie, rapel ki Bondie Li Toupwisan ek So Sazes li enfini. Eski vremem zot pe atann zour kan Bondie ek So bann anz, dan enn lanvlop niaz, desann lor later pou pas So Zizman e ki kreasion revinn Enn ar Bondie? (2:210)

Bann zanfan Izrael kone komie fwa Nou finn donn zot bann signal kler. Bann ki koz manti lor Grander ek Bonte, ki Segner Bondie finn revele, pou bizen fer fas pinision sever. (2:211)

Pou bann ki pa ena lafwa, lavi isi lor later kapav paret extra dan gou. Akoz sa zot boufonn bann ki kwar ek respe Bondie. Me zour Zizman Dernie, bann ki ena lafwa e ki viv zot lafwa dan onette ek senserite, pou gagn gran boner. Pou bann ki merite, bienfe Bondie pa konn limit. (2:212)

Okoumansman ti ena enn sel kominote. Bondie ti desid pou avoy bann profet pou donn bon nouvel ek bann warning ‘si. Li ti osi donn zot Liv Sakre pou ki zot kone kot laverite ete kan ena enn dispit ant zot. Me zis bann ki ti gagn Liv Sakre e ki ti gagn revelasion ki ti pe moulougande ek mardaye. Zot ti zalou zot prosen. Lerla Bondie ti gid bann krwayan pou zot kone kot laverite ete. Bondie gid seki merite lor bon sime. (2:213)

Eski to kwar to pou rant dan Zarden-Paradi san pas tes ki lezot finn pase? Zot ti konn difikilte ek maler ki ti telman for ki mem Mesaze Bondie ek bann krwayan ti dimande, “Kan sekour Bondie pou vini?” Sekour Bondie li zame lwen. (2:214)

Zot pou dimann twa komie pou bizen depanse lor lezot. Dir zot, “Donn seki to kapav to paran, to fami, bann orfelen, bann pov ek bann vwayazer andifikilte.” Bondie kone tou dibien ki to fer.

Parfwa to bizen lager mem si to deteste lager.
Parfwa, san to kone, seki to pa kontan ki bon pou twa.
Parfwa to kontan kiksoz me samem to pwazon.
Bondie kone seki twa to pa kone. (2:216)

Ena pou dimande, “Eski lager posib pandan Mwa Sakre?” Dir zot, “Li enn pese grav si pandan Mwa Sakre, lager trouble lape. Me ena pli grav: kan kikenn met obstak pou blok sime ki amenn nou ver Bondie; kan kikenn dir obsenite lor Bondie ousa lor Moske Sakre; kan pous bann fidel ki dan Moske Sakre, sa li ankor pli grav. Si servi violans pou anpes kikenn kwar dan Bondie, sa li pli pir ki touy dimoun, fer disan koule.”
Bann move lespri pou kontinie arsel twa pou fors twa abandonn to relizion. Bann ki sede e abandonn zot lafwa, zot pou perdi tou dan sa lavi la e dan lavi apre lamor. Lanfer zot plas pou leternite. (2:217)

Bann krwayan ki finn al enn lot pei me ki kontinie gard zot lafwa e pratik zot relizion, zot pou beni par Bondie, Lasours Pardon ek Konpasion. (2:218)

Ena pou poz kestion lor lalkol ek gambling.
Dir zot, “Dan toulede ena pese me ena osi bienfe. Kan met toulede dan balans, pese pli lour ki bienfe.”

Ena pou dimande komie bizen depanse dan sarite.
Dir zot, “Donn tou seki anplis.”
Enstriksion Bondie kler pou ed twa reflesi lor lavi isi e lor lavi apre lamor.

Ena kestion lor bann orfelen.
Dir zot, “Kan nou okip orfelen kouma bizen nou montre ki nou bann bon krwayan.
Zot kapav viv ansam kouma frer-ser.
Bondie kone kisannla pe fer fos.
Si Bondie anvi, Li kapav avoy maler lor twa.”
Bondie Li Toupwisan e So Sazes peyna limit. (2:220)

Pa marye ar enn fam politeis amwen ki li finn konverti. Enn esklav-fam ki kwar dan Bondie monoteis ena plis valer ki enn fam politeis, mem si to trouv li admirab. Pa les enn fam monoteis marye ar enn zom politeis amwen ki zom la finn konverti. Enn esklav-zom ki monoteis li ena plis valer ki enn zom lib politeis, mem si to trouv li admirab. Sa bann politeis la zot pou ris twa dan dife lanfer. Me Bondie Li fer tou pou to pran sime Zarden-Paradi.
So mesaz kler. Reflesi e to pou trouve. (2:221)

Ena pou dimande ki bizen fer kan enn fam gagn so reg.
Dir ki sa li enn boubou, enn endispozision. Kan enn madam gagn so reg, pa sey penetre li (li gagn dimal). Kan so reg fini, lerla zot kapav viv enn lavi konzigal normal.
Bondie kontan bann ki repanti kan zot finn fer erer e ki viv enn lavi prop.
To fam li to partner dan devlopman e ansam zot kapav fer enn zoli travay dan respe Bondie. Koumsa to sir to pou beni. Proklam bon nouvel ar tou bann krwayan. (2:222)

Pa servi serman divan Bondie kouma enn exkiz pou pa fer dibien, pa respe Bondie, e pa amenn lape parmi dimoun. Bondie Li Tann Tou, Li Konn Tou. Bondie pa pran kont serman ki finn fer bonavini me li pou vey twa pou seki to ti fer dan senserite. Bondie Li Pardonn Tou, Li separ detay ar esansiel. (2:225)

Si enn zom desid pou kit so fam, ena enn peryod kat mwa avan finaliz separasion. Si zot desid pou rekonsider zot desizion, Bondie ki Lasours Pardon ek Konpasion, pou konpran. Si zot desizion pou divorse li ferm, Bondie Li Tann Tou, Li Konn Tou. Enn fam divorse, si li ole remarye, li bizen atann enn peryod trwa reg. Enn fam pa gagn drwa kasiet ki li ansent si li vremem kwar dan Bondie e dan Zizman Dernie. Si ena enn dezir rekonsiliason, mari la ena drwa retourn ar fam la. Fam la ‘si ena mem drwa me zom la ena pli gran responsabilite. Bondie Li Toupwisan e So Sazes li san limit. (2:228)

Kan finn pronons divors 2 fwa, koup la kapav gagn enn relasion amikal ousa zot kapav separe alamiab. Enn zom pa kapav repran seki li ti donn so fam amwen ki zot santi ki zot pa pou kapav swiv regleman Bondie. Dan sa ka la, fam la kapav retourn kado e gagn so liberte anretour. Personn pa pou dan pese. Ena bann limit enpoze par Bondie ki bizen repekte. Si al andeor limit, li enn pese. Apre divors, si zom la anvi reviv ar fam la, li bizen dabor atann li marye ar enn lot zom. Apre so divors ar deziem mari, zot kapav refer enn lavi ankomen akondision ki zot swiv preskripsion Bondie.
Bondie finn explik klerman bann prensip ki diriz lavi. (2:230)

Si ou pe divors ou fam e ki peryod atant finn termine, swa ou desid pou dir li reste, swa zot separe kouma dimoun sivilize. Falepa ou fors li reste atraver menas ou violans. Si kikenn fer sa li pou fer limem boukou ditor. Falepa ki ou tret revelasion koumadir zistwar pou fer riye. Zame bliye zenerozite Bondie. Zame bliye seki Li finn revele dan Liv Sakre ek Sazes pou ou ledikasion zeneral ek moral. Respe Bondie ki Konntou. (2:231)

Si ou finn divors enn fam e li finn ariv alafen peryod atant, pa anpes li si li anvi marye ar so presedan mari akondision ki toulede dakor e ki zot relasion li sivilize. Sa komandman la li valab pou tou dimoun ki kwar dan Bondie ek Zizman Dernie. Sa fer ou vinn enn pli bon dimoun e ou leker pou vinn pli kler.
Bondie kone seki ou ou pa kone, (2:232)

Enn mama divorse bizen donn so baba bwar doudou pandan de-zan si li ole konplet so peryod okip zanfan la. Li responsabilite papa la pou ki mama la gagn tou seki li bizen pou ki li kapav fer so louvraz san difikilte.
Personn pa bizen gagn plis responsabilite ki li kapav sarye.
Pa gagn drwa fer enn mama soufer akoz so zanfan; parey pou papa ‘si.
Eritie bizen fer fas sa responsabilite la (si par maler papa la mor).
Si toulede dakor pou anplway enn nouris pa kapav blam personn pourvi zot respekte tou kloz dan kontra san trikaz, san marday.
Respe Bondie e rapel ki li trouv tou seki pe pase. (2:233)

Si enn zom marye mor, so vev bizen fer dey pandan kat mwa ek dis lanwit. Apre sa peryod la li pa pou enn pese ousa enn laont pou personn si li refer so lavi dan loner. Bondie okouran tou bann posibilite. Li pa enn pese si enn zom anvi marye ar vev la ousa santi enn atasman pou li ankasiet. Me falepa fer fos promes ar lentansion malonet. Pa selebre maryaz avan ki peryod dey finn fini.
Pa bliye ki Bondie konn bien ki ena dan zot leker. Respe Li. Li Pardonn Tou, Li Konpran Tou e Li Pasian. (2:235)

Si ou divors enn fam san ki ou finn gagn relasion ar li ousa san ki finn regle dot, pa pou kapav blam ou si ou fer leneseser pou ki li pa mank nanye. Enn risar donn selon so kapasite e dimoun pov donn dapre so mwayen. Tousa bizen fer dan lazistis ek ferple. Enn vre jenntoulmenn konn bien so responsabilite. Me si ou desid pou divors ou fam ar ki ou pa finn ena rankont me ou finn fini donn dot, lerla bizen rann ou lamwatie som dot la amwen fam la desid pou rann tou ou zom la desid pou pa pran nanye. Seki abandonn so drwa li fer enn aksion ki Bondie kontan.
Fode nou toultan zenere anver lezot. Bondie okouran tou seki nou fer. (2:237)

Fer lapriyer regilierman, sirtou lapriyer lapremidi. Kan to anprezans Bondie to bizen priye avek imilite. Si ena danze otour twa to kapav priye ler to pe marse ousa vwayaze. Ler danze nepli la, rapel ki Bondie finn ansengn twa seki to pa ti kone. (2:239)

Seki ena plizier fam, rapel kan lamor pe aprose, ki to bizen pran tou prekosion pou ki to bann fam zot ena manze ek lakaz pou omwen enn an. Si zot desid pou kite, pa pou ena okenn tas lor twa pou zot aksion si seki zot fer li onorab.
Bondie Li Toupwisan e So Sazes li san limit. (2:240)

Pou enn fam divorse, desizion li kler ek ekitab. Enn zom onet ek senser dan so lafwa, li bizen sarye so responsabilite. Enstriksion Bondie li kler pou ki nou konpran bien, san anbigwite. (2:242)

Zot bizen okouran! Par milie dimoun ti kit zot lakaz pou sap zot lavi. Bondie ti dir zot, “Mor!” Apre Li ti redonn zot lavi.
Bondie Li bon ek zenere anver limanite
Me laplipar zot nimakarram. (2:243)

Lite anfaver Laglwar Bondie Ki Tann Tou e Ki Konn Tou.
Kisannla pou pret Bondie enn gro fortinn? Bondie pou rann li dis fwa, san fwa plis?
Bondie ki deside ki kalite rekonpans enn dimoun merite e finalman nou tou nou pou vinn Enn ar Li. (2:245)

Zot rapel bann notab dan Izrael kan, apre Moiz, zot dir zot profet, “Nom enn lerwa pou nou pou diriz nou dan lager anfaver Bondie”.
Profet la ti dimann zot, “Eski zot fer serman ki, kan lager deklare, zot pa pou kil parad?”
Zot ti reponn, “Ki kapav anpes nou lager kan finn met nou ek nou zanfan deor dan nou prop lakaz?” Me kan lager ti deklare pa ti trouv zot bout, apart detrwa. Bondie konn bien manigans bann ki nouri lemal dan zot leker ek zot lespri. (2:246)

Lerla zot profet ti dir zot, “Bondie finn swazir Saul pou vinn zot lerwa.”
Zot ti reponn, “Kifer nou pou aksepte li kouma nou lerwa kan nou nou pli kalifie? Anplis li pa ena larises neseser.”
Profet la ti dir zot, “Bondie finn donn li konesans ek fizik. Bondie ki deside kisannla merit vinn lerwa. Zis Bondie ki Toupwisan ek e ki Konpran ek Konn Tou.”
Profet la kontinie, ” Senbol so pouvwar rwayal se bann Lalwa Sakre ki li pou transmet zot ki pou donn zot lape, Benediksion Bondie, e anplis pou ena enn relik sorti dan fami Moiz ek dan fami Aaron ki enn anz pou sarye. Si zot bann vre krwayan, sa se bann sign Bondie ki pe enform zot lor so desizion.” (2:248)

Kan Saul ek so bann solda avanse, li dir zot, “Bondie pou teste zot kot enn larivier. Seki bwar dilo larivier pa mo larme; mo larme pa bwar dilo larivier la exepte enn ti pogne pou goute.” Mazorite ti bwar plen tenk. Ler Saul ek so vre larme ti travers larivier, zot ti dir, “Pou Difisil mat ar Goliat ek so larme.” Me bann ki zot lafwa ti bien for ti dir, “Souvan finn arive ki enn ti group eklat enn lafors pwisan si sa li dan plan Bondie ki soutenir bann ki tini ferm.” (2:249)

Kan zot ti pare pou manz ar Goliat ek so larme, zot ti dir, “Segner Bondie, beni nou lespri ek nou leker ar lafwa endefektib, fer nou lipie tini ferm, e donn nou laviktwar kont bann enfidel.” Ar led Bondie zot ti sort venker; David ti touy Goliat e Bondie ti fer li vinn enn lerwa ki ti senboliz Sazes e Li ti montre li azir dapre So Volonte.
Bondie oblize parfwa servi enn parti limanite pou kontrol enn lot parti pou anpes dezord devir tou anbalao. Me finalman li plis ki kler ki Bondie Li Bon ek Zenere anver So Kreasion. (2:251)

Tousa se bann revelasion Bondie ki Nou Nou met okler pou zot san kasiet nanye. Twa to enn nou bann mesaze; ena mesaze ki nou prefere. Parmi ena ar ki Bondie koz direkteman; ena ki li donn enn ran siperyer.

Nou ti donn bann gran pouvwar Zezi, garson Marie e lor la li ti gagn lentelizans Lespri Sen pou akonpagn li. Si Bondie ti anvi, bann ki ti vinn apre zot pa ti pou dispite apre ki zot ti resevwar revelasion. Me zot ti koumans lager; ena ti kwar, ena pa ti kwar. Si Bondie ti ole, pa ti pou ena konfli me Bondie kone ki li fer. (2:253)

O krwayan, servi provizion ki Nou finn stoke pou zot ziska zour kan pa pou ena ni komers, ni lamitie, ni pledwaye anfaver kikenn. Veritab lemal se kan nou refiz laverite. (2:254)

Bondie,
Peyna lot bondie ki Bondie,
Vivan ek Eternel.
Li ni kaskou, Li ni dormi.
Tou seki dan Liniver, Tou pou Li.
Kisannla kapav pled anfaver kikenn san So konsantman?
Li konn zafer zordi kouma zafer yer.
Personn pa kapav konn so panse apart seki Li Li anvi nou kone.
So tronn asiz dan Liniver boutanbout;
Pou Li, tini tou anplas pa difisil ditou.
Li Toupwisan, Eternel ek Enfini. (2:255)

Pa kapav met reday dan relizion.
Bon lansengnman meyer pou koriz erer.
Bann ki rezet idol pou konsantre zot lafwa lor Bondie
Zot chombo ferm enn sipor ki zame pou kase.
Bondie Li Tann Tou, Li Konn Tou. (2:256)

Bondie Limem Patron tou bann krwayan:
Li ed zot sap dan latrap fernwar pou al ver lalimier.
Bann non-krwayan zot servi idol kouma patron
Ki fer leklips nway lalimier pou met fernwar lor tronn.
Sa bann la pou fini dan lanfer pou leternite. (2:257)

Pa rapel sa dimoun ki ti chalenj desizion Bondie ki ti swazir Abraham kouma lerwa?
Rapel, kan Abraham ti dir li, “Mo Segner Bondie Li donn lavi e Li donn lamor”?
Li ti reponn, “Mo ‘si mo donn lavi ek lamor!”
Abraham ti kontinie, “Bondie fer soley leve dan les. Aster twa, fer li leve dan lwes!”
Vantar ti kwak. Bondie pa fami ar dominer. (2:258)

Pa rapel sa dimoun ki ti pe travers enn lavil anrwinn e ki ti dir, “Eski Bondie kapav fer sa lavil la revinn nef”?
Bondie ti fer li mor e apre san-tan Li ti redonn li lavi.
Bondie dimann li, “Komie letan to ti res dan domenn lemor?”
Li ti reponn, “Enn zourne; … kikfwa enn demi-zourne!”
Bondie ti reponn, “Non! Pandan san-tan to finn res dan domenn lemor. Chek to manze ek to bwar! Zot finn res fre. Get leta to bourik! Pou fer twa trouv kler Nou pou fer enn mirak ki limanite pou rapel. Get bann lezo bourik la! Get kouma Nou remet zot ansam, kouver zot ar laser e redonn lavi zanimo la.
Kan dimoun la ti pran konsians tousa, li ti dir, “Mo rekonet formelman: Bondie Li Toupwisan.” (2:259)

Rapel kan Abraham ti dir, “Segner, montre mwa kouma pou fer lemor reviv.”
Bondie ti dimann li, “To finn perdi lafwa?”
Li ti reponn, “Mo ena lafwa me donn mwa plis konfians dan momem.”
Bondie ti dir li, “Pran kat zwazo, koup zot anmorso e met sak bout lor enn montagn separe. Lerle, depi lwen, apel zot e zot pou anvole, vinn ver twa. Pa bliye, Bondie li Toupwisan e So Sazes Li San Limit. (2:260)

Bann ki depans zot trezor pou fer travay Bondie avanse, zot parey kouma enn lagren may ki vinn set zepi may sakenn ar san lagren. Bondie Li ogmant so bonte pou seki merite. Bondie Li pa zis Konn Tou me So Zenerozite Li San Limit. Bann ki depanse san gete pou plezir Bondie, ki pa rod rekonpans, ki pa fer vantar, zot gagn rekonpans ki zot merite ar Bondie. Zot pa pou konn lafreyer ousa soufrans. (2:262)

Enn bon parol ki presed bonker, li boukou pli bon ki sarite dan zepis kasleker.
Bondie Li Tou; Limem Lamour, Limem Pardon. (2:263)

O krwayan! Pa fer ou bonaksion perdi so valer parski ou pe rod grander ousa servi ou lafors pou imilie seki feb kouma seki fer letalaz ar so dibien e vit bliye Bondie e Zizman Dernie. Sa dimoun la li kouma enn gran ros imans ki rekouver ar enn ti kous later. Kan lapli tonbe, dilo lav tou e ros touni pa kapav kasiet laverite. Dimoun koumsa enkapab servi zot lafors pou fer dibien. Bondie refiz ed bann ipokrit.

Me bann ki servi zot fortinn pou fer Bondie kontan e pou ki zot lafwa vinn pli for, zot kouma enn zoli zarden lor enn kolinn. Kan lapli tonbe, rekolt double; mem enn tilapli fer zarden la prospere. Pa kapav anbet lizie Bondie. Eski ou ti pou kontan si dan ou vie zour kan ou ena pou okip zanfan ek tizanfan, ou trouv ou zarden ki normalman donn bon rannman, irige par bon dilo, enn kou koumans fletri, sakouye par sesres ek rafal? Bondie avoy mesaz kler pou fer nou reflesi. (2:266)

O krwayan, pa ezite pou partaz ar pov bann bon zafer ki Nou finn donn zot. Pa fer piner dan partaz, trik parsi-parla. Zot pa ti pou kontan si kikenn fer marday ar zot amwen ki zot konn fer vadire seki ete pa ete. Bondie Li Tou, Li Merit Tou Louanz. Satan promet zot povrete e ris zot lor sime pese; Bondie Li, Li promet So pardon ek So zenerozite. Bondie Li Tou, Toupwisan ek Konn Tou. (2:268)

Li donn sazes seki merite,
E seki gagn sazes gagn boukou bienfe ‘si.
Mazorite bliye exepte bann lespri siperyer. (2:269)

Nenport ki kantite zot done,
Nenport ki serman zot fer
Bondie kone.
Pa pou ena sekour pou malfeter. (2:270)

Si zot pibliye zot aksion zenere, pa enn move zafer. Me si ansekre zot ed bann pov, sa li boukou pli bon. Bondie pou pardonn zot erer. Lespri Bondie trouv tou. (2:271)

Li pa zot responsabilite pou gid bann pov. Bondie ki deside kisannla bizen gide.

Kan zot depanse pou ed bann pov, zot fer zot prop dibien. Dan tou seki zot fer, mazinn plezir Bondie e tou zot zefor pou rekonpanse. Peyna perdi ladan. Kan enn pov totalman konsantre lor travay pou Bondie e akoz sa li pa gagn letan rod so bouse manze, ena pou kwar ki li pa mizer ditou parski li pa pe dimann sarite. Zot kapav rekonet li par so konportman. Li pa agas personn. Kan zot depans lor li, se Bondie Ki resevwar. (2: 273)

Bann ki depans zot kas pou ed malere, lanwit kouma lizour, ansekre kouma anpiblik, pou gagn rekonpans Bondie. Zot pa pou konn ni lafreyer, ni lapenn.

Bann kaser (izirye), malgre zot ris, pa pou konn rezireksion; zot pou divage ar malediksion Satan. Samem zot rekonpans parski zot fer kwar ki biznes normal ek explwat malere ar lentere ekzorbitan mem zafer sa. Me Bondie finn montre nou klerman ki komers normal li bon me aktivite kaser li kont volonte Bondie. Bann ki repanti apre ki Bondie finn met zot angard, kapav gard ansien profi malgagne me se Bondie ki pou pas zot anzizman. Me seki resite, replonz dan imoralite, dan lavi kaser, so plas dan lanfer pou leternite. Bondie modi bann kaser e beni dimoun onet. Bondie deteste bann malfeter ki ignor Parol Bondie. (2:276)

Bann ki ena lafwa, ki fer bann bon aksion, ki fer lapriyer e donn sarite, pou gagn rekonpans ar Bondie. Zot pa pou konn ni lafreyer, ni lapenn. (2:277)

O krwayan, respe Bondie e aret pratik kaser, si zot vremem kwar dan Bondie. Si zot pa sanze pou ena treboul ant zot ek Bondie; ant zot ek Mesaze Bondie. Si zot repanti zot pa pou perdi zot kapital. Si zot pa fer lezot ditor, zot pa pou soufer ditor lezot. Si enn debiter li andifikilte, donn li letan pou li regagn pie. Si ou kapav kannsel det la sa li pou enn gran dibien. Rapel ki enn Zour pou vini kan ou pou bizen retourn ver Bondie, pou vinn Enn ar Li. Sa Zour la sak nam pou resevwar seki li merite. E pa pou ena tourman pou personn. (2:281)

O krwayan, si zot pe fer enn det pou enn peryod ek enn montan fix, met li lor papie. Fer enn skrib ekrir li divan zot onetman. Pa permet okenn skrib ekrir enn manier diferan ar seki Bondie finn montre nou. Les debiter dikte konteni e les skrib ekrir. Tansion! Falepa trik sif. Si debiter la li enpe pagla e li pa pe kapav dikte kouma bizen, les enn responsab onet fer sa pou li. Rod de temwen zom; si mank zom, enn zom ek de fam kapav fer louvraz la. Si enn fam bliye, lotla kapav fer li rapel. Enn temwen pa gagn drwa refiz temwagne. Pa ezite pou met tou lor papie. Se seki Bondie prefere; li garanti lazistis; e li anpes tantasion pou frode. Me si pe fer enn tranzaksion komersial normal, li pa neseser met tou lor papie. Kan enn tranzaksion finn kokretize, falepa les kikenn fer skrib ousa temwen ditor. Si ou fer zot ditor ou pou antor net. Respe Bondie ki pou gid ou. Bondie Li Konn Tou. (2:282)

Si ou pe vwayaze e ou pa konn personn ki konn lir ek ekrir, donn enn avalwar kom garanti. Si ant de dimoun ena relasion baze lor konfians, fale ki sa dimoun ki finn gagn responsabilite gard lartik ki finn met angaz, rann li so propriyeter kan so ler finn arive. Bondie veye ki nou pa fane. Falepa kasiet prev. Sa li enn pese e Bondie konn bien kan ou pe trike. (2:283)

Tou seki dan lesiel ek lor later, zot pou Bondie sa. Ki ou revel ousa kasiet seki ena dan ou lespri, zour zizman tou pou vinn okler. Bondie pou pardonn seki bizen pardone e pini seki bizen pini. Bondie Li Toupwisan. (2:284)

Mesaze Bondie kwar dan seki finn revele par Bondie parey kouma bann krwayan bizen kwar. Tou dimoun bizen kwar dan Bondie, So bann anz, So bann Liv ek So bann mesaze. Nou pa klas bann mesaze dan diferan kategori. Bann mesaze dir, “Nou tande ek nou obeir. Nou atann To pardon, Segner Bondie. Tomem nou destinasion.”
Bondie pa dimann personn fer seki Li Li kone sa dimoun la pa pou kapav fer. Pou ena rekonpans pou sikse ek pinision pou defet.

Segner Bondie,
Pardonn nou si nou bliye ousa fote.
Segner Bondie,
Pa met lor nou zepol fardo lour kouma seki To ti met lor zepol bann ki ti la avan nou.
Segner Bondie,
Pa donn nou fardo ki nou pa kapav sarye.
Grasie nou, pardonn nou, Segner Mizerikord.
Tomem nou Sover, ed nou dan nou konba kont lemal. (2:286)

TEX SOURS: VERSION ANGLE PROZ RIME PAR SHAWKAT M. TOORAWA
SOURA 93-114

93. Lalimier Gramaten
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

1. Par so barlizour dan les
2. Ek soley kousan dan lwes
3. To Segner Bondie pa finn bliye twa. Peyna zes!
3. Lavi apre lamor pli bon ki lekzistans lor later.
4. To Segner Bondie pou donn twa so leker
5. E to pou konn gran boner.
6. Twa orfelen, to pa finn gout so douser?
7. Twa dan marenwar, li pa finn gid to pa?
8. Kan to ti dan pens Li pa finn nouri twa?
9. Falepa aster to maltret orfelen!
10. Kras lor dimoun dan lebezwen!
11. Okontrer proklam for-for grander Bondie, to Souvren!

94. Konsolasion
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

1. Eski Nou pa finn donn to nam repo?
2. Delivre fardo ki kraz to ledo?
3. Ed twa dibout drwat, drwat kouma poto?
4. Eski Nou pa finn donn twa gran loner?
5. Apre gran maler ena gran boner,
6. Pa manti vouzot, ena gran boner.
7. Aster ki to lib trap konsantrasion
8. Dan kontanplasion Segner Konpasion.

95. Fig
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

1. Par fig, par Zoliv,
2. par Montagn Sinai
3. E par nou later beni!
4. Nou finn kre limanite dapre model anzelik;
5. Apre Nou finn rezet li dan ran bebet satanik.
6. Apart detrwa ki finn gard lespri nob ek leker kler, paradi garanti.
7. Kisannla kapav nouri dout lor Zizman Dernie?
8. Nou Ziz Siprem, pa Limem nou Bondie?

96. Disan Kaye
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

1. Proklame onom Segner Bondie ki finn kre,
2. Ki finn kre limanite ar disan kaye.
3. Proklame partou bonte nou Segner Bondie
4. Ki finn servi so plim pou ekler lespri limanite,
5. Fer ignorans fonn, kasiet dan fernwar.
6. Me abba, abba! Dimoun vinn vantar;
7. So tigit pouvwar fer li vinn fezer.
8. Eski li pa kone Bondie Li Toupwisan?
9. Kisannla kapav anpes enn krwayan
10. Fer so lapriyer, sant grander Segner?
11. Seki arogan pa konn sime kler,
12. Pa konn drwatir ki Bondie ansegne.
13. Get kouma li pe tourn so ledo tret!
14. Vadire pou li, nou Bondie li bet!
15. Si li refiz sanz so move manier, nou chom so seve,
16. So krinier mofinn petri dan pese.
17. Les li rod sekour ar konplisite.
18. Nou nou pou apel bann gardien lanfer!
19. Bliye bann foser! Nou fer nou devwar, al ver nou Segner.

97. (I) Lanwit Gran Desten
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

1. Nou finn revel tou dan lanwit gran desten.
2. Ki ete lanwit gran desten?
3. Li pli for, li pli gran ki mil mwa.
4. Sa lanwit la ar permision nou Segner Bondie, Lespri Sen desann,
ansam ar bann anz pou akonplir volonte divinn;
5. Tank lalimier pa leve, silans beni fer lalwa.

97. (II) Lanwit Revelasion
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

1. Nou finn revel tou dan Lanwit Revelasion.
2. Ki Lanwit la so deklarasion?
3. Lanwit Revelasion depas dis zenerasion.
4. Segner Bondie donn permision
Lespri Sen ek anz pou fer parol vinn aksion;
5. Toutlanwit lape donn nou direksion.

98. Prev Kler
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

1. Ena seki pa kwar – pourtan zot dimoun dan labib ; ena seki ador idol. Toulede group refiz sanze tanki zot pa gagn prev kler.
2. Fale pou zot ki Mesaze Bondie Limem
3. Vinn dir zot ki bizen fer.
4. Anverite tou seki finn gagn konesans finn sanze kan Bondie finn alim lalimier.
5. Zot finn gagn enstriksion pou vener Bondie ar devosion senser, res fidel dan zot lafwa, fer lapriyer regilier e ed dimoun mizer. Samem vre relizion drwatir.
6. Bann ki refiz sanz manier, dimoun dan labib kouma seki ador idol, zot pou fini dan lanfer parski zotmem rebitaz liniver.
7. Bann ki kwar ek fer zot devwar, zotmem model sistem soler.
8. Pou zot Bondie finn rezerv plas dan zarden Edenn aroze par larivier. Bondie kontan zot e zot kontan Bondie. Lape ek lazwa garanti parski zot respekte volonte Bondie.

99. Konvilsion
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

1. Kan later tranble, pe gagn kongolo;
2. Kan later pe rezet so fardo
3. E dimoun pe dir, “Ki pe arive, zoto?”
4. Sa zour la li pou rakont so zistwar
5. Dapre Bondie so pouvwar.
6. Sa zour la dimoun pou vini angroup
pou gout lespwar ek dezespwar:
7. Seki finn fer bon kiksoz, pou gout so fri;
8. Seki finn fer move kiksoz, pou pey so pri.

100. Seval Araze, Fonse
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

1. Get seval araze, fonse;
2. Zot sabo lasie kras dife
3. Ler boner zot rant dan kan,
4. Soulev niaz lapousier epe
5. Pandan ki ennmi tranble!
6. Imen tro nimakarram,
7. Bliye vit kado Bondie,
8. Nek pans marday pou plen pos.
9. Eski imen finn bliye, kan bann tom finn devide
10. Ek leker perdi sharram,
11. Ki Bondie Omnisiyan konn nou tou tou nou pese.

101. Katastrof Kraz Tou
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

1. “Katastrof Kraz Tou.”
2. To pa konn Katastrof Kraz Tou?
3. Ki vedir Katastrof Kraz Tou?
4. Dimoun kouma lay pou fane partou;
5. Montagn defile kouma difil dan labou.
6. Bann ki zot lavi lour dan balans lazistis
7. Pou konn boner, lape ek lazwa;
8. Bann ki leze lor balans lazistis
9. Pou piktet dan presipis.
10. E ki ete presipis?
11. Samem laflam lanfer sa.

102. Plen Pos Ar Lapeti
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

1. To lespri finn savire par nisa tap plen
2. E to finn bliye to prop lafen.
3. To pou zwenn, monwar!
4. Pa kwar to pa pou zwenn, vantar!
5. Si to lespri pa ti angourdi
6. To ti pou trouv to lapeti
dan laflam modi.
7. Si to’le trouv laverite, get bien.
8. Lerla to pou konpran, “Dibien pa Lebien.”

103. (I) Amizir Letan Pase
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

1. Amizir letan pase
2. Limanite pe divage
3. Exepte bann ki tini ferm dan zot lafwa; fer lebien, pa lemal; resers laverite e gid lezot lor sime fidelite.

103. (II) Kan Labrim Leve
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

1. Kan labrim leve
2. Limanite perdi sime
3. Exepte bann ki tini ferm dan zot lafwa; fer lebien, pa lemal; resers laverite e gid lezot lor sime fidelite.

104. Faner Lapipi
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

1. Gran maler lor twa faner rimer, faner pikan
2. Ki, gramaten-tanto, pe kont so larzan
3. E ki kwar lamone donn lavi permanan.
4. Peyna sime! Zot pou tas dan sodier souf.
5. E ki ena dan sodier souf?
6. Dife lanfer alime par Bondie eternel,
7. Ki rant partou, ki bril partou,
8. Ki anvlop tou
9. Dan tornad enfernal.

105. Lelefan
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

1. To pa’nn trouve ki Bondie fer ar dimoun ki vwayaz lor lelefan so ledo?
2. Li pa ti vir zot plan anbalao?
3. Avoy enn larme zwazo
4. Ki lans lor zot bal seramik,
5. Fer zot redi kouma siko sek?

106. Tribi Kourryash
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

1. Parski ar Tribi Kourryash nou finn fer lape
2. Zot gagn drwa aster vwayaze, liver kouma lete;
3. Zot gagn drwa dan Kaa ‘ba priye Bondie
4. Ki donn zot manze ek sekirite.

107. Labonte
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

1. Get li do! Li pa kwar dan lazistis Bondie.
2. Li repous orfelen ki dimann sarite,
3. Refiz donn manze dimoun san manze.
4. Lespri, leker dan brouyar li fer sanblan priye;
5. Li deklar sen pou anbet lizie
6. Me li enkapab ed enn malere.

108. Lasours Labondans
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

1. Me wi, Mwa to Bondie, Mo finn donn twa Lasours Labondans!
2. Fer sakrifis pou Segner Bondie e priye So Pwisans.
3. Pa per! Se to ennmi ki dan pens.

109 (I) Bann Ki Pa Kwar
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

1. Ekout mwa, twa ki pa kwar!
2. Mo pa kwar seki to kwar,
3. Dan mo krwayans to pa krwayan.
4. Zame mo pou kwar seki twa to kwar,
5. Dan mo krwayans to pa krwayan.
6. Mo ena mo krwayans … Twa gard to krwayans.

109. (II) Bann Ki Pa Kwar
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

1. Sal ipokrit, ekout mwa!
2. Mo pa bes latet kot to bes latet;
3. To pa pou tande seki mwa mo tande.
4. Zame mo pou kwar seki twa to kwar;
5. To pa pou tande seki mwa mo tande.
6. Kwar seki to kwar … Mo gard mo lafwa.

110. Laviktwar
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

1. Kan lafwa dan Bondie pe triyonfe
2. E dimoun pe konverti par milie
3. Sant grander nou Segner e dimann Li pardon. Li pou pardonn twa.

111. Abou Lahab
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

1. Abou Lahab ek so pouvwar pa eternel!
2. So desten tini ar enn lafisel.
3. Dan dife lanfer so plas ofisiel
4. E so fam, gran meter choula,
5. Pou anpandan ar lakord labaka.

112. Enn Ek Tou
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

1. Mo lafwa dir mwa: Bondie, Li Enn, Li Tou,
2. Sanparey, Omniprezan,
3. Eternel, San Koumansman,
4. Omnisiyan, Toupwisan.

113. Barlizour
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

1. Repete: Mo rod selter ek refiz dan mo Segner Barlizour.
2. Li protez mwa kont malang ki polie So kreasion;
3. Kont marenwar ki pran plas lalimier dan So zarden;
4. Kont bann lespri malefik ki pe nouri konfizion;
5. Kont mardayer ki pe plant aswar dan leker lizour.

114. Limanite
Onom Segner Bondie
Lasours pardon,
Expresion konpasion.

1. Repete: Bondie, Kreater nou liniver, donn mwa proteksion!
2. O Segner Souvren,
3. Bondie Kreasion, donn mwa proteksion
4. Kont lespri malsen
5. Ki ponp mesanste, nouri fos temwen
6. Dan leker jinn ek leker sitwayen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.