SANTE EK POEM POU MARMAY

KREASION/TRANSKREASION: DEV VIRAHSAWMY

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

1. Rasel Ti’ena Enn Kabri

Rasel ti’ena enn kabri
enn kabri
enn kabri
Rasel ti’ena enn kabri
so seve nwar koltar.

Partou kot Rasel ale
li ale
li ale
partou kot Rasel ale
kabri swiv so lake.

Enn zour li al lekol ar li
kol ar li
kol ar li
enn zour li al lekol ar li
sa li pa ti dan kont

Tou zanfan kriye-sante
zot sante
zot sante
Tou zanfan kriye-sante
Enn kabri dan lekol!

2. Briye-Briye ti zetwal

Briye, briye ti zetwal! Twa ki twa mo ti zetwal?
Lao dan lesiel fonse to enn diaman ki briye;
Ler soley finn al dodo lerla to alim flanbo;
Ler tou lames finn brile lerla pou twa alime.
Vwayazer dan marenwar grasa twa trouv so lagar;
Zame li ti pou kone kot so prop sime pase.
Si to pa ti alim far fernwar ti pou fer vantar.
Mem aswar li ble fonse, to reyon kares lizie;
Tank soley li pa leve, to lizie li pa bate.
Mem mo pa konn to masal, briye, briye mo zetwal.

3. Zak Ek Linn

Zak ek Linn mont lor kolinn pou plen zot seo dilo;
Zak tonbe, kas so koko
E Linn desann lor ledo.
Zak leve, retourn kot li
Tipa, tipa torti;
Lor vites mont lor lili,
Sey dormi…
Abba! Abba!

4. Marsan Disab

Marsan disab lor so saret somey;
So bef klerdelinn, so larou kristal.
Pa bizen zot per, mo zoli zanfan,
Tonton dan lalinn, limem ranz somey.

So saret roul lor sime klerdelinn
ki mont drwat ver fernwar diamante.

Finn ler zanfan! Met pizama!
Fer lapriyer!
Dir Bondie mersi!

5. Gran Bato Dan Ti Kanal

Enn gran bato rant dan enn tipti kanal
Dan enn tipti kanal, dan enn tipti kanal.
Ayo, gro bato rant dan enn tipti kanal
Vandredi trant Septam.

Kapitenn dir bato pe tas dan fon,
Bato pe tas dan fon, bato pe tas dan fon.
Kapitenn dir bato pe tas dan fon
Vandredi trant Septam.

Bato la so token tas dan disab,
Tonken tas dan disab, tonken tas dan disab.
Bato la so token tas dan disab
Vandredi trant Septam.

Vini zanfan, nou plonz dan fon lamer,
Nou plonz dan fon lamer, nou plonz dan fon lamer.
Vini zanfan, nou plonz dan fon lamer
Vandredi trant Septam.

6. Fourmi Ti Pe Mars

Fourmi ti pe mars enn par enn, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars enn par enn, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars enn par enn
Tipti chombo pou kenn enn senn
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Fourmi ti pe mars de par de, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars de par de, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars de par de
Tipti chombo pou badine
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Fourmi ti pe mars trwa par trwa, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars trwa par trwa, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars trwa par trwa
Tipti chombo pou fer fatra
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Fourmi ti pe mars kat par kat, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars kat par kat, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars kat par kat
Tipti chombo pou pik enn sat
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Fourmi ti pe mars senk par senk, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars senk par senk, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars senk par senk
Tipti chombo pou devid tenk
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Fourmi ti pe mars sis par sis, bravo, bravo
Foumi ti pe mars sis par sis, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars sis par sis
Tipti chombo pou ris enn bis
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Foumi ti pe mars set par set, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars set par set, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars set par set
Tipti chombo pou trap enn fwet
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Fourmi ti pe mars wit par wit, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars wit par wit, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars wit par wit
Tipti chombo pou kol enn fit
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Fourmi ti pe mars nef par nef, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars nef par nef, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars nef par nef
Tipti chombo pou yam enn bef
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

Fourmi ti pe mars dis par dis, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars dis par dis, bravo, bravo
Fourmi ti pe mars dis par dis
Tipti chombo pou fer kapris
Me zot tou vit-vit retourn zot lakaz
Pou al kasiet lapli, Boum! Boum! Boum!

7. Ti Kardinal Asiz Lor Enn Brans

Ti kardinal asiz lor enn brans;
Mimisat fer lepri pou may li.
Ler li grenp lor pie la pou manz li
Ti zwazo bat lezel, tous later.
Mimisat fransi depi lao;
Kardinal bat lezel, sot miray.
“May mwa si to kapav bachara!”
Mimisat vir ledo, fer fanor:
“Mo labous refiz gout sak lezo.”
8. Zanfan Lendi
Zanfan Lendi pa koz manti;
Zanfan Mardi pa fer sanblan;
Merkredi beni tou zanfan;
Zanfan Zedi kontan manz fri;
Vandredi fet, lekol fini.

Bann zanfan Samdi pa fer fenean!
Ler Dimans vini, dir Bondie mersi!

9. Mo Lamour Li Lot Kote Dilo

Mo lamour li lot kote dilo;
Mo lamour li lwen-lwen laba.
Mo lamour li lot kote dilo,
Rann mwa mo lamour deswit.
Rann mwa, rann mwa
Rann mwa mo lamour deswit-deswit.
Rann mwa, rann mwa
Rann mwa mo lamour deswit.

Yer swar ler mo ti lor mo lili;
Yer swar ler latet lor lorye;
Yer swar ler mo ti lor mo lili,
Mo ti rev lamor mo lamour.
Rann mwa, rann mwa
Rann mwa mo lamour deswit-deswit.
Rann mwa, rann mwa
Rann mwa mo lamour deswit.

10. Komie Dimoun Al Makadam?

Ler mo ti pe al Makadam
Mo zwenn misie ar set madam;
Sak madam ti sarye set sak;
Dan sak sak ti ena set sat
E sak sat ti’ena set tisat.
Tisat ek sat, sak ek madam!
Komie dimoun al Makadam?

11. Planter Dan So Karo

Planter dan so karo,
Planter dan so karo,
Ayo do mo bayo,
Planter dan so karo.

Planter gagn enn madam,
Planter gagn enn madam,
Ayo do mo bayo,
Planter gagn enn madam.

Madam gagn enn baba,
Madam gagn enn baba,
Ayo do mo bayo,
Madam gagn enn baba.

Baba gagn enn toutou,
Baba gagn enn toutou,
Ayo do mo bayo,
Baba gagn enn toutou.

Toutou la gagn enn sat,
Toutou la gagn enn sat,
Ayo do mo bayo,
Toutou la gagn enn sat.

Sat la gagn enn lera,
Sat la gagn enn lera,
Ayo do mo bayo,
Sat la gagn enn lera.

Lera gagn bout fromaz,
Lera gagn bout fromaz,
Ayo do mo bayo,
Lera gagn bout fromaz.

Fromaz pe bat lamok,
Fromaz pe bat lamok,
Ayo do mo bayo,
Fromaz pe bat lamok.

12. Senk Ti Kanar

Senk ti kanar al vakarne
Dan bor lamer kote Granbe.
Mama Kanar dir “KWENK, KWENK kot zot?”
Kat ti kanar retourn lakaz.

Kat ti kanar al vakarne
Dan bor lamer kote Granbe.
Mama Kanar dir “KWENK, KWENK kot zot?”
Trwa ti kanar retourn lakaz.

Trwa ti kanar al vakarne
Dan bor lamer kote Granbe.
Mama Kanar dir “KWENK, KWENK kot zot?”
De ti kanar retourn lakaz.

De ti kanar al vakarne
Dan bor lamer kote Granbe.
Mama Kanar dir “KWENK, KWENK kot zot?”
Enn ti kanar retourn lakaz.

Enn ti kanar al vakarne
Dan bor lamer kote Granbe.
Mama Kanar dir “KWENK, KWENK kot zot?”
Zero kanar retourn lakaz.

Pov mama la al rod bebe
Dan bor lamer kote Granbe.
Papa kanar kriye KWENK for-for.
Senk ti kanar retourn lakaz.

13. Ena Trant Zour Dan Septam

Ena trant zour dan Septam,
Dan Avril, Zen ek Novam;
Lezot ena trante-enn.
Zis Fevriye fer so senn:
Trwa kou ventwit, enn kou ventnef.

14. Enn Fwa Enn Madam

Enn fwa enn madam ti aval enn mous.
Be kifer li ti aval enn mous? – Li kapav mor!
Enn fwa enn madam aval enn kankrela
Ki tourne, ki vire, koustik dan lestoma.
Li aval kankrela pou met lak ar mous la.
Be kifer li ti aval enn mous? – Li kapav mor!
Enn fwa enn madam ti aval enn zwazo.
Ou kapav kwar! Aval zwazo?
Li aval enn zwazo pou may enn kankrela;
Li aval kankrela pou met lak ar mous la.
Be kifer li ti aval enn mous? – Li kapav mor!
Enn fwa enn madam ti aval enn gro sat.
Ou kapav kwar! Aval enn sat?
Li aval enn gro sat pou met lak ar zwazo;
Li aval enn zwazo pou may enn kankrela;
Li aval kankrela pou met lak ar mous la.
Be kifer li ti aval enn mous? – Li kapav mor!
Enn fwa enn madam ti aval enn lisien.
Ou kapav kwar! Aval enn lisien?
Li aval enn lisien pou met lak ar enn sat;
Li aval enn gro sat pou met lak ar zwazo;
Li aval enn zwazo pou may enn kankrela;
Li aval kankrela pou met lak ar mous la.
Be kifer li ti aval enn mous? – Li kapav mor!
Enn fwa enn madam ti aval enn toro.
Ou kapav kwar! Aval enn toro?
Li aval enn toro pou met lak ar lisien;
Li aval enn lisien pou met lak ar enn sat;
Li aval enn gro sat pou met lak ar zwazo;
Li aval enn zwazo pou may enn kankrela;
Li aval kankrela pou met lak ar mous la.
Be kifer li ti aval enn mous? – Li kapav mor!
Enn fwa enn madam ti aval enn seval…

TO TROUV DROL LI TI MOR SEK???

15. Enn, De, Enn bol Dile

Enn, de, enn bol dile
Trwa, kat, pou donn mo sat
Senk, sis, bel-sinapis
Set, wit, aster nou kit
Nef, dis, aret rod pis
Onz, douz, zoli blouz rouz
Trez, katorz, ziska lagorz
Kenz, sez, pa rant dan piez
Diset, dizwit anou kol fit
Diznef, ven, mo pe gagn fen

16. Fane Lapli, Fane

Fane lapli, fane!
To pa trouve mo bizen zwe?
Fane lapli fane!
To fer soley ramas mwazi;
Fler ek feyaz paret boufi.
Fane lapli, fane!
Aroz disab kot Sahara.
Zot kontan twa, zot kontan twa.
Fane lapli, fane!
To pa trouve mo bizen zwe?

17. Enn Koko Pike

Koko Pike so zafer sal.
Li trouv dalpouri dan lamal.
Li dir marsan, “Donn dalpouri.”
“Montre to kas!” Marsan dir li.
Koko Pike so zafer sal.

Li desid lapes labalenn;
Dimoun riy li, li bien anpenn.
Li servi enn lamson perdi
Dan bor dilo laplaz Gri-gri.
Koko Pike bien anpenn.

Koko Pike desid fer fet
Dan karo pikan raket.
Ler pikan pik so tonken,
Li oblize sanz so refren.
Koko Pike sanz so kasket.

Parski personn pa konpran li
Enn zour Bondie ti apel li.
Get li laba pe asize
Akote tronn Segner Bondie.

18. Sis Aveg Ek Enn Lelefan

Sis aveg ti’anvi kone
Ki ete enn lelefan.
Ansam zot tat zot sime,
Rann vizit ‘Ton Lelefan.

Premie la fer enn fopa,
Tap ar vant kalipa la.
“Etae!” Li kriye for:
“Lelefan li enn kapor.”

Deziemm la trap so defans
ki lis, pwent kouma zouti.
“Mo konn bien so gabari;
Li fite kouma enn lans.”

Trwaziem trap tronp lelefan
Ki soup e ki kas kontour.
“Zame zot ekout mo kour;
Lelefan li enn serpan.”

Katriyem trap so zorey.
“Kan zot pou aret fane?
Zot pa trouve li parey
Kouma levantay ete.”

Senkiem antour so lapat
Ki maf kouma pie bwadnat.
“Kan zot pou aret fer ler?
Enn pie pa kapav fer per.”

Siziem la trap so lake.
“Kan zot pou aret fane?
Mo dir zot, zot bann fatra.
Pa konn lakord labaka?”

Malsans! Malsans! Dan nou pei,
Nou koze pou labous pa pi.
Nou kwar noumem pli gran oustad
Malgre ki nou lespri malad.

19. Enn Trou Dan Mo Seo

Ena enn trou dan mo seo, mo gate, mo gate;
Enn trou dan mo seo, mo gate, enn trou.

Repar li mo gate, repar li, repar li.
Repar li mo gate, mo gate. Repar li!

Ar kwa pou repar li, repar li, repar li.
Ar kwa pou repar li, repar li, gate.

Sey dibwa mo lavi, mo lavi, mo lavi.
Sey dibwa mo lavi, mo mari. Dibwa!

Dibwa la li tro long, li tro long, mo koko.
Dibwa la li tro long, li tro long, koko.

Be koup li mo mari, mo mari, mo mari.
Be koup li mo mari, mo mari, koup li.

Ar kwa mo pou koup li mo seri, mo koko.
Ar kwa mo pou koup li mo gate-pouri.

Pran kouto do baba, do baba, do baba.
Pran kouto do baba, do baba. Kouto!

Kouto la pa fite, mo koko, mo koko.
Kouto la pa fite, mo koko-seri.

Al fit li do matlo, do matlo, do matlo.
Al fit li do matlo, do matlo. Fit li!

Kouma mo pou fit li do gate, do gate.
Kouma mo pou fit li, do gate. Fit li!

Lor lamel mo koko, mo koko, mo koko.
Lor lamel, mo koko, mo koko. Lamel!

Lamel la li tro sek, mo koko, mo koko.
Lamel la li tro sek, mo koko. Tro sek!

Be mouy li do matlo, do matlo, do matlo.
Be mouy li, do matlo, do matlo. Mouy li!

Ar kwa mo pou mouy li mo gate, mo koko.
Ar kwa mo pou mouy li mo lamour, mouy li.

Sey dilo, mo mari, mo mari, mo mari.
Sey dilo, mo mari, mo mari. Fatra!

Me… Ena enn trou dan mo seo, mo gate, mo gate….
Kan to pou konpran sa, mo gate, mo gate.
Ena enn trou dan mo seo, mo gate, mo gate.
Kan to pou konpran sa, mo gate, mo gate.
Ena enn trou dan mo seo, mo gate, mo gate.
Kan to pou konpran sa, mo gate, mo gate.
Ena enn trou dan mo seo, mo gate, mo gate……

20. Ton Gaspar Dan So Karo

Ton Gaspar dan so karo AYOYOYOYO
Dan so karo ti’ena enn vas AYOYOYOYO
Enn ti meen-meen la, enn lot meen laba
Meen isi, meen laba
Partou-partou meen-meen
Ton Gaspar dan so karo AYOYOYOYO

Ton Gaspar dan so karo AYOYOYOYO
Dan so karo ena koson AYOYOYOYO
Enn ti ronk-ronk la, enn lot ronk laba
ronk isi, ronk laba
Partou-partou ronk-ronk
Enn ti meen-meen la, enn lot meen laba
Meen isi, meen laba
Partou-partou meen-meen
Ton Gaspar dan so karo AYOYOYOYO

Ton Gaspar dan so karo AYOYOYOYO
Dan so karo ti’ena seval AYOYOYOYO
Enn ti hin-hin la, enn lot hin laba
Hin isi, hin laba
Partou-partou hin-hin
Enn ti ronk-ronk la, enn lot ronk laba
ronk isi, ronk laba
Partou-partou ronk-ronk
Enn ti meen-meen la, enn lot meen laba
Meen isi, meen laba
Partou-partou meen-meen
Ton Gaspar dan so karo AYOYOYOYO

Ton Gaspar dan so karo AYOYOYOYO
Dan so karo ti’ena mouton AYOYOYOYO
Enn ti bee-bee la, enn lot bee laba
Bee isi bee laba
Partou-partou bee-bee
Enn ti hin-hin la, enn lot hin laba
Hin isi, hin laba
Partou-partou hin-hin
Enn ti ronk-ronk la, enn lot ronk laba
ronk isi, ronk laba
Partou-partou ronk-ronk
Enn ti meen-meen la, enn lot meen laba
Meen isi, meen laba
Partou-partou meen-meen
Ton Gaspar dan so karo AYOYOYOYO

Ton Gaspar dan so karo AYOYOYOYO
Dan so karo ti’ena volay AYOYOYOYO
Enn ti kwik-kwik la, enn lot kwik laba
Kwik isi, kwik laba
Partou-partou kwik-kwik
Enn ti bee-bee la, enn lot bee laba
Bee isi bee laba
Partou-partou bee-bee
Enn ti hin-hin la, enn lot hin laba
Hin isi, hin laba
Partou-partou hin-hin
Enn ti ronk-ronk la, enn lot ronk laba
ronk isi, ronk laba
Partou-partou ronk-ronk
Enn ti meen-meen la, enn lot meen laba
Meen isi, meen laba
Partou-partou meen-meen
Ton Gaspar dan so karo AYOYOYOYO

Ton Gaspar dan so karo AYOYOYO
Dan so karo ti’ena kanar AYOYOYOYO
Enn ti kwenk-kwenk la, enn lot kwenk laba
Kwenk isi, kwenk laba
Partou-partou kwenk-kwenk
Enn ti kwik-kwik la, enn lot kwik laba
Kwik isi, kwik laba
Partou-partou kwik-kwik
Enn ti bee-bee la, enn lot bee laba
Bee isi bee laba
Partou-partou bee-bee
Enn ti hin-hin la, enn lot hin laba
Hin isi, hin laba
Partou-partou hin-hin
Enn ti ronk-ronk la, enn lot ronk laba
ronk isi, ronk laba
Partou-partou ronk-ronk
Enn ti meen-meen la, enn lot meen laba
Meen isi, meen laba
Partou-partou meen-meen
Ton Gaspar dan so karo AYOYOYOYO

Ton Garpar dan so karo AYOYOYOYO
Dan so karo ti’ena lisien AYOYOYOYO
Enn ti waw-waw la, enn waw laba
Waw isi, waw laba
Partou-partou waw-waw
Enn ti kwenk-kwenk la, enn lot kwenk laba
Kwenk isi, kwenk laba
Partou-partou kwenk-kwenk
Enn ti kwik-kwik la, enn lot kwik laba
Kwik isi, kwik laba
Partou-partou kwik-kwik
Enn ti bee-bee la, enn lot bee laba
Bee isi bee laba
Partou-partou bee-bee
Enn ti hin-hin la, enn lot hin laba
Hin isi, hin laba
Partou-partou hin-hin
Enn ti ronk-ronk la, enn lot ronk laba
ronk isi, ronk laba
Partou-partou ronk-ronk
Enn ti meen-meen la, enn lot meen laba
Meen isi, meen laba
Partou-partou meen-meen
Ton Gaspar dan so karo AYOYOYOYO

Ton Gaspar dan so karo AYOYOYOYO
Dan so karo ti’ena enn sat AYOYOYOYO
Enn ti miaw-miaw la, enn lot miaw laba
Miaw isi, miaw laba
Partou-partou miaw-miaw
Enn ti waw-waw la, enn waw laba
Waw isi, waw laba
Partou-partou waw-waw
Enn ti kwenk-kwenk la, enn lot kwenk laba
Kwenk isi, kwenk laba
Partou-partou kwenk-kwenk
Enn ti kwik-kwik la, enn lot kwik laba
Kwik isi, kwik laba
Partou-partou kwik-kwik
Enn ti bee-bee la, enn lot bee laba
Bee isi bee laba
Partou-partou bee-bee
Enn ti hin-hin la, enn lot hin laba
Hin isi, hin laba
Partou-partou hin-hin
Enn ti ronk-ronk la, enn lot ronk laba
ronk isi, ronk laba
Partou-partou ronk-ronk
Enn ti meen-meen la, enn lot meen laba
Meen isi, meen laba
Partou-partou meen-meen
Ton Gaspar dan so karo AYOYOYOYO

21. Mo Pie Zanblon

Dan mo zarden ena enn pie,
Enn pie raport zanblon.

You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.
You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.

2
Dan mo zarden ena enn pie,
Enn pie raport zanblon.
E lor mo pie ena gro-brans,
Gro-brans raport zanblon.

You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.
You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.

3
Dan mo zarden ena enn pie,
Enn pie raport zanblon.
E lor mo pie ena gro-brans,
E lor gro-brans ena ti-brans,
Ti-brans raport zanblon.

You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.
You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.
4
Dan mo zarden ena enn pie,
Enn pie raport zanblon.
E lor mo pie ena gro-brans,
E lor gro-brans ena ti-brans,
E lor ti-brans ena gro-grap,
Gro-grap raport zanblon.

You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.
You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.

5
Dan mo zarden ena enn pie,
Enn pie raport zanblon.
E lor mo pie ena gro-brans,
E lor gro-brans ena ti-brans,
E lor ti-brans ena gro-grap,
E lor gro-grap ena ti-grap,
Ti-grap raport zanblon.

You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.
You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.

6
Dan mo zarden ena enn pie,
Enn pie raport zanblon.
E lor mo pie ena gro-brans,
E lor gro-brans ena ti-brans,
E lor ti-brans ena gro-grap,
E lor gro-grap ena ti-grap,
E lor ti-grap ena bann fler,
Bann fler raport zanblon.

You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.
You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.

7
Dan mo zarden ena enn pie,
Enn pie raport zanblon.
E lor mo pie ena gro-brans,
E lor gro-brans ena ti-brans,
E lor ti-brans ena gro-grap,
E lor gro-grap ena ti-grap,
E lor ti-grap ena bann fler,
E dan bann fler ena lagren,
Lagren raport zanblon.

You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.
You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.

8
Dan mo zarden ena enn pie,
Enn pie raport zanblon.
E lor mo pie ena gro-brans,
E lor gro-brans ena ti-brans,
E lor ti-brans ena gro-grap,
E lor gro-grap ena ti-grap,
E lor ti-grap ena bann fler,
E dan bann fler ena lagren,
E dan lagren ena zanblon,
Zanblon raport zanblon.

You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.
You you mo pie zanblon,
Mo pie zanblon raport zanblon.

22. Enn Bouke Larkansiel

1
Kouler rouz flanbwayan pe apel banane,
Enn papiyon oranz dan lalimier dore
Pe kas poz lor fler zonn kot legliz Kaylason,
Pe kas poz lor fler zonn kot legliz Kaylason.

Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel;
Enn bouke larkarsiel do papa,
Enn bouke larkansiel.
Zis pou twa,
Zis pou twa.
2
Enn seren-dikap zonn lor pie filao ver
Laba dan lesiel ble pe kontanple lamer,
Lamer ki finn marye laba ar ble fonse,
Lamer ki finn marye laba ar ble fonse.

Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel;
Enn bouke larkarsiel do papa,
Enn bouke larkansiel.
Zis pou twa,
Zis pou twa.
3
Soley finn al dormi dan dilo endigo,
Lesiel finn vinn violet, li finn sanz so palto,
Bann zetwal pe briye, tou zanfan al dodo,
Bann zetwal pe briye, tou zanfan al dodo.

Enn bouke larkarsiel do mama,
Enn bouke larkansiel;
Enn bouke larkarsiel do papa,
Enn bouke larkansiel.
Zis pou twa,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.