SANTE MO TATA/ MY GRANDAD’S SONG

PAR/BY TAZ VIRAHSAWMY-COY

©Taz Virahsawmy-Coy

Nou tou nou ne, nou viv, nou mor
Me nou vwayaz diferan.
Par ki sime nou pou pase?
Samem question enportan!
Enn gran bolom finn kompran ki
So lafors li dan so fami.
Li donn so leker so bann zanfan
Pou ki zot kapav fleri.

Wi mo tata mo pe koz twa, kifer to spesial koumsa?
Parski to fer mwa krwar dan mo rev.
Tou seki artistik kouma mo lamizik, to fer mwa trouve.
To kone to ed nou donn enn sans nou lavi, trouv nou sime,
Tras nou destine, fer nou extra ere.
Akoz sa nou kontan twa koumsa, Mo Tata.

Li enn Mari, enn Papa, enn Granper
Me avan tou li enn zanfan later.
Zame li pa finn perdi so rasinn;
So bann valer ankre dan so leker;
Poezi koul dan so lavenn.
Kreasion peyna sekre pou li;
Li enn lalimier ki ed mwa trouve
Kan mo Lemonn vinn nwar

Wi mo tata mo pe koz twa, kifer to spesial koumsa?
Parski to fer mwa krwar dan mo rev.
Tou seki artistik kouma mo lamizik, to fer mwa trouve.
To kone to ed nou donn enn sans nou lavi, trouv nou sime,
Tras nou destine, fer nou extra ere.
Akoz sa nou kontan twa koumsa, Mo Tata.

Parski to fer mwa krwar dan mo rev.
Tou seki artistik kouma mo lamizik, to fer mwa trouve.
To kone to ed nou donn enn sans nou lavi, trouv nou sime,
Tras nou destine, fer nou extra ere.
Akoz sa nou kontan twa koumsa, Mo Tata.

16 Mars 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.