SAKENN SO PROGRAM

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Tatwann pe gagn lakranp-lafiev. Depi enn tan so lasante finn vinn bien-bien frazil. Enn ti lagrip vit-vit dezenere, vinn bronsit. Lor enn fotey roten so fam, Klekle, asiz kot lili e get so figir pal, ramas-ramase, marke par soufrans, eklere par lalimier feb enn veyez. So respirasion lour ar tchwenk-tchwenk. So lekor pe tranble, so ledan klake, so fron kouver ar sier-frwad. Trwa gro kamli lor li e li pe gagn fre mem. Trwazer-dimaten! Kot pou gagn dokter salerla? Bizen atann soley leve pou fer dokter vini. Salerla, zot finn sirman dekros telefonn.

“Bondie pa pran li. Samem tou mo ena”. Klekle toultan per ki enn zour li pou bizen viv tousel. So bann zanfan finn vinn gran. Sakenn so kote pe debrouye, pe tir jab par lake. Fale pa fatig latet bann zanfan la. Zot ena zot prop lamerdman. Si les zot kone zot pou fer det, si bizen, pou pran avion vini. Tatwann zame pou aksepte sa. Toultan li finn dir ki paran pa bizen vinn fardo pou zanfan. Lexperyans lavi finn montre li ki zanfan kapav degout zot paran si bann paran la blok devlopman bann zanfan la. Me ena osi enn lot rezon. Tatwann enn dimounn fier ek endepandan. Li ti finn pran tou prekosion me li pa ti panse ki so lasante pou fer koustik sa vites la.

Nou trase, nou tir plan me toultan nou plan voltize. So garson, apre so letid dokter, finn swazir pou al viv dan enn vilaz dan Lafrik Nwar. Tanzantan gagn so nouvel. Li donn lenpresion ki li ere. Lenpresion. Kifer zis apre lamor so gerlfrenn dan enn axidan bet – tou axidan bet – ki li ti pran so desizion? Ler li ti anons so desizion, Tatwann ti chomtayt pou pa les so sagren paret. Me depi sa zour la li ti vinn enn lot. Li ti transfer tou so lafeksion lor Klekle. Telman, ki kan li ti aprann ki so tifi enn lesbienn li pa ti montre okenn reaksion. Koumadir nanye aster pa kapav donn li sok. Drol tou sa. Zot deziem garson pourtan ena enn bon job dan enn enstitision enternasional. Li finn marye, li ena de zanfan. Kan koz li, Tatwann fer vadire li pa santi okenn fierte. Lavi finn donn li detrwa kout matrak lor latet e akoz sa li prefer pa montre ni so boner ni so maler.

Li tourn so latet, ouver so lizie. So lagren lizie pa kapav kasiet so douler. Li fer enn sourir forse pou anbet so fam.

– “To’le bwar enpe dite pir. Mo pers enn limon ladan”.

Li sakouy so latet dousman pou dir non. Ar enn regar som-som, fatige li get Klekle, elegan dan so vie dezabiye rouz, ki pe vey so lavi kouma enn santinel. Dan lespri Tatwann, Klekle enn sitadel ki zordi pe protez so lavi. Li rapel kan zot ti fek zwenn. Kouma li ti zoli! Zoli? Non. Pa zoli. Enn lot zafer. Enn kiksoz espesial. Enn lenerzi ki pran form enn sourir, enn lafors ki donn lavi enn gou espesial, enn bon santiman profon ki sem lespwar dan so lantouraz. Zoli, sa zis enn konvansion. Klekle zame ti enn konvansion. Tou so demars se enn kadans kot form, mouvman ek traze an-armoni. Parfwa Klekle ek Tatwann ti kouma volkan ki pet fler-dife, parfwa zot ti kouma enn larivier dilo kler ki desann depi montagn ziska lamer, parfwa zot ti kouma ler parfime ar disel maren dan gramaten. Zot ti tou, ansam. Dife, dilo, ler, later, lamer, montagn. De bengali lor enn brans, de kouto ki desir lape, de gout dilo sale ki fer lizie brile, enn senfoni ki nouvo sak fwa. Klekle finn donn Tatwann so zenes, so nam. Samem pli gran kado enn zom kapav gagne. Tatwann kone. Dan zot vie zour li nek bizen fouy so souvenir pou regagn anvi viv.

– “To ankor kontan mwa?”
– “To konn bien. Kifer to dimande?”
– “Mo kontan tann twa rabas mem betiz”.

Li pe rekoumans ris so lakord. Li pe bien savedir. Klekle konn bien so bonom. Kan li dan so moud li enn manzer krann. Dimoun ki pa konn li kapav sap lor kal.
– “Eta vie kouyon! To pizama tranpe. Atann, mo al sers enn serviet ek enn lot resanz pizama.”
– “To tro kontan met mwa touni”.
– “Ki pou fer ar enn vie makatcha rasi kouma twa”.

Finn fer gard so lekor dan lamorg pou ki so bann zanfan kapav vinn asiste so lanterman. Apre lanterman so trwa zanfan dimann Klekle ki li pou fer. Klekle get zot ar enn sourir. Li dir zot pa bizen trakase pou li. Tatwann ek li finn fini pran tou prekosion. Pa pou ena problem. So gran garson propoz pou retourn dan pei, so tifi propoz pou vinn viv ar li, so deziem garson propoz pou amenn li lot pey. Li fer so bann zanfan konpran ki zot ena zot lavi pou viv. Sak sezon ena so fler. Fler ge, fler tris. Sakenn ena so program e fale pa enn program gat enn lot program. Li finn bien viv so lavi.

Li get so trwa zanfan, fri so lamour pou Tatwann, ar boukou fierte ek emosion. Zot zoli bann zanfan la. Wi, zot bann portre zot papa; zot pou gard so lespri ek so zimaz vivan pou toultan. So tifi vinn asiz kot so lipie, poz so latet lor so zenou kouma li ti abitche fer lontan sak fwa so leker ti gro. Klekle kares so seve. So de garson get deor par lafnet. Zot lizie mouye. Pendan detrwa segonn ti ena dan salon Klekle ase lamour pou nouri liniver.

Klekle so lizie fixe lor foto Tatwann. Li ti enn zoli zom. Zoli me sirtou bon. Li sir aster ki taler li pou rezwenn sel zom ki finn fer li santi ki lavi enn gran kado, ki lamor pa vedir separasion. Antoine ek Cleopâtre pa ti ne pou viv separe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.