RUMI AN MORISIEN

©INSTITUT CARDINAL JEAN MARGEOT (ICJM)

PREFACE
For most Mauritians, Mauritian Creole is a non-language, a patois, some form of broken French. For me it is my mother tongue (first language), the language I heard when I was still in my mother’s womb for it was the language my parents used. For over half a century, I have researched the language and used it with my wife, children and grandchildren. It is the medium of my creative writing – thousands of poems, dozens of plays and short stories, several novellas and novels (My complete works can be accessed free of charge at https://boukiebanane.com.) My second language is English, another creole language and through translation of religious and lay literature, I strive to show that my mother tongue is fit to express world literature – the Bhagavad-Gita, the Bible and the Holy Koran, Shakespeare, Molière, Blake, Keats etc. Enjoy this sample of world literature in our de facto national language and the future de jure national language to be known as Morisien (Mauritian).

NOT LOR GRAFI
Si dan grafi Franse ena let silansie kouma <e> final dan ‘boire’, ‘heure’, ‘guerre’ ets., dan grafi Morisien peyna let silansie: ‘ser’ (expensive) ek ‘sere’ (tight); ‘las’ (loose) ek ‘lase’ (shoelace) etc.
Dan grafi Franse <s> ou <t> li souvan silansie: ‘bas’, ‘bat’, ‘las’, ‘bout’ etc. Dan grafi Morisien <s> ek <t> final zot pa silansie: ‘ba’ (kiss); ‘Bas!’ (Ase!); ‘bat’ (pingpong bat); ‘la’ (here); ‘las’ (loose) etc.
Parey pou <r> dan ‘chanter’ ousa ‘manger’. An Morisien <r> pa silansie: ‘manze’ (food); ‘manzer’ (eater); sante (song); ‘santer’ (singer) etc.
Pou endik nazalizasion enn vwayel, nou koste <n> ar li: <a> vinn <an> (ban, dan, fanfan); <o> vinn <on> (bon, don, fon, gon); <e> vinn <en> (ben, den, fen, gen, len, nen).
Vwayel nazal + n donn: bann, kann, pann, zann; bonn, donn, konn, zonn; denn, genn, penn, renn ets.

Tradiksion-adaptasion par Dev Virahsawmy
Tex sours: RUMI, HIDDEN MUSIC, Yassavoli Publications, Tehran, 2016.

1

(paz 19)

Shams finn vini!
Mo soley ek lalinn, mo lizie ek zorey
O Bote Mirak ki koste ar mwa.
Seki ti toultan dan mo lespri
Seki mo’nn rode depi lontan
Finn akey mwa lebra ouver
Aroz petal lor mo sime.
Mo lapriyer finn ekzose.
Kifer per aster kan proteksion
ek nouritir lavi zot la?
Zordi mo zour laglwar!
Zordi mwa ki lerwa
Bag prosperite dan ledwa
Kouronn beni lor latet.
Kapav anvole, li’nn donn mwa lezel
Dan mwa ena lafors lion, bote barlizour.
Mo zet mo plim
Parski li pe amenn mwa laba
Kot lemonn isi paret bien tipti.


6

(paz 25)

Gourou, mo gourou, pa vir ledo ar mwa,
Pran mwa, mo lalinn kouyoner!
Pitie pou enn amoure dan dif,
Pran mwa, mo Lerwa Mangann!
To mo lavi, mo lespri, mo tou!
Kouma nouvellinn dan marenwar
Vinn pas mo laswaf lalimier.
Servi mo lame, get ar mo lizie,
Tann ar mo zorey.
Tomem nam, lasours tou lavi.
Vini do bap, ankadans reyon soley
Ki balye prop lonbraz.
Tomem pavyon Nouvo Lemonn
E mo depoz mo lespri kot to lipie.
Retourne Lamour
Mo leker anmorso pa kapav tini;
Plen ar promes!
Mo’nn plen ar lanwit san somey;
Plen ar soufrans dan silans; ar sazes fatige.
Vini mo trezor, lesouf mo lavi
Vinn fer pansman mo blesir. Tomem gerizon!
Ase koze!
Vinn pran mwa ansilans.

10

(paz 29)

Kan to montre to figir
Mem bann ros sante-danse.
Kan to montre to vizaz
Gran koko gagn tourdisman.
Reflexion to figir dan dilo
Fer dilo dore
E fer dife exprim douser.
Kan mo get to figir
Lalinn ek zetwal toutotour
Perdi fas.
Lalinn li tro vie, tro som
Pou koste ar refle laglas.
To lesouf ti tous mo nam,
Fer mwa dekouver lot kote baryer.
Kan twa to la, Mars,
bondie lager, asiz trankil
Akote Venis, bondie Lamour.


15

(paz 35)

O Lalinn parfe, mwa mo to esklav!
Pa koz ar mwa lor soufrans. Pa anvi tande.
Koz lor lalimier, lazwa ek bonte
E si to pa kapav, be choupchap!

Lanwit dernie, Lamour may mwa anplen pe kriye
Kouma jab sap lor kal e li ti dir mwa:
“Mo la babou! Kifer trakase? Kifer per?”
Ayo Lamour, boukou-boukou douk.
“Chombo lamem, les mo dir twa enn sekre dan to zorey,
Zis bouz latet me pa dir nanye.”

Kouma li zoli! Kouma li gayar, sa sime lamour!
Enn bizou bote klerdelinn anvair mo lespri.

Ayo mo leker, dir mwa: Lalinn sa? Ousa mo lespri?
“Trankil! Pa sey konpran!
To pa konpran? Benediksion pe grenn lor twa.”
Dir mwa: figir anz ousa dimoun?
“Choupchap! Plis anz ki anz; plis dimoun ki dimoun.”
Dir mwa, dir mwa do. Mo latet pe ale.
“Pa fatig to nam! Bliye maya! Samem tou.”
“Pa kit mwa dan vag! Pa vizaz Bondie sa?”
Mo leker dir wi ansilans.


22

(paz 47)

Ouver laport! Enn ti joukal sa.
Donn mwa enn ti ver e mars-mars ar mwa
Enn tibout sime.
Mo kone distans pa pou fer twa per
Parski lor larout to pou tir to plan
Ki to bizen fer pou kas mo leker.
To finn satisfer boukou mo dezir
Me plis mo manze, plis mo reanvi.
To bonte soulaz e beni nou tou;
Mem soley dir twa namaste.
Les mo vinn to esklav
Ki res la koste ar twa.
Pou sak lazwa, sak tristes pou’ena nouvo sans.
E dan sa silans la
Mo pou tann lavwa lespri
E dan mo liberasion
Mo pou dekouver enn nouvo rengn kot lafen
Anons nouvo koumansman.


31

(paz 55)

Si ou pa konn lamour
Res dormi.
Si ou pa konn tristes lamour,
Si ou leker pa finn konn pasion
Res dormi.
Si ou pa rod linion
Ek nek dimande, “Kot Li?”
Res dormi.
Sime lamour li pas andeor ritiel relizion
Si mansonz ek ipokrizi samem ou rasion
Res dormi.
Si ou pa fonn kouma kwiv ler ou rod
Lor mazik
Res dormi.
Si kouma enn soular ou balote
Pa kone ki soley pre pou apel lapriyer
Res dormi.
Desten finn souk mo somey me parski
Ou somey ankor frengan, zenes,
Res dormi.
Nou nou finn rant dan lebra lamour
Me parski ou ou konn zis ou
Res dormi.
Mwa mo soule ar lamour
Me si ou soule ar boure
Res dormi.
Mo’nn aret panse, nepli ena nanye pou dir
Me ou ou kapav met kostim blabla e
Res dormi.

41

(paz 65)

Mo pou galoup vit, galoupe mem ziska
Mo zwenn bann kavalie.
Mo pou fonn dan ler, vinn nanyeditou
Pou ki mo reysi zwenn mo Bienneme.
Mo pou vinn dife, bril mo lakaz,
Pran sime dezer.
Mo pou gagn douler partou pou ki mo gagn gerizon.
Mo pou vinn ordiner kouma later
Pou ki to fler fleri dan mwa.
Mo pou anbras later e lerla vinn dilo
Ki pou koul dan to zarden roz.
Mo pou fer mo figir briye kouma lor
Pou ki mo merit lamour mo Bienneme.
Mo ti rant dan sa lemonn la leker bat dan mole
Me kan mo rant dan bit pou ena konfor ek sekirite.
Benediksion laverite li kouma larivier
Ki desann ver lamer.
Mo finn ne lor sa later la pou dekouver larout
Ver mo Bienneme.

57

(paz 85)

Mo anvi fizionn dan twa, mo lamour
Mo fouka net, atas mwa
Ar to seve boukle.
Si mo pa large net,
Raport mwa.

To finn ale, Liv Sakre dan to lame
Revini e lir liv ki trezor mo leker,
Aprann mars ar bann ki konn sime.

To fer lamizik ar leker,
Ranpli mo nam ar lamizik lesiel.
To briye kouma Venis, pli for ki lalinn
Sarz mwa ar to regar pou fer mo lizie
Briye ar to lamour.

To pa trouve ki to nam kouma nam Moiz
Pa zis enn ti gardien,
Kit to troupo e nipat mars
Lor later sakre ziska Montagn Sinai.
To sagay pa pou kapav tini twa
Zis Laverite ki pou tini twa.


112

(paz 149)

Pa ti dir twa?
Pa kit mwa parski to pa ena lot kamwad.
Momem lasours lavi.
Mem si, ankoler, to kit mwa pandan milie banane
To pou revini parski mwa mo to vre destinasion.
Pa ti dir twa?
Pa les zoli kouler anbet to lizie
Parski mwa ki Veritab Artis.
Pa ti dir twa?
To enn pwason, to plas pa lor later
Parski mwa ki Lamer Profon.
Pa ti dir twa?
Pa may dan file kouma zwazo
Parski mwa ki to lezel ek to lafors anvole.
Pa ti dir twa?
Pa les zot kouyonn twa, fer twa vinn glason
Parski mwa ki to dife ek to saler.
Pa ti dir twa?
Zot pou gat to lespri, fer twa bliye
Ki mwa ki Lasours to verti.
Pa ti dir twa?
Pa poz kestion bet
Mo kone ki mo fer, mwa ki Kreater.
Pa ti dir twa?
Les to leker gid to pa lor sime retour
Parski li kone mwa ki to Met.

143

(paz 181)

To finn tom amoure, mo gate
Bravo!
Nanye nepli atas twa
Bravo!
To finn kit tou pou viv tousel
E liniver admir to solitid
Bravo!
Dout finn vinn lafwa
Egrer finn vinn douser
Bravo!
To finn rant aster dan laflam Lamour, mo gran gate
Bravo!
Dan leker Soufi toultan nou anfet
Gate, nou pe selebre
Bravo!
Mo lamour, mo finn trouv to larm ranpli lamer
E aster sak vag pe dir
Bravo!
O lamour silansie ki kontinie monte
Fer ki Bienneme toultan pou ar twa
Bravo!
To finn bien lite, fer ki to lezel pouse e to monte mem
Bravo!
Silans mo lamour, tou korek aster
Bravo!

01.05.20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.