REZIME

Ena detrwa tizafer ki neseser konpran si nou’le ki lavi dan Moris vinn seki li ti bizen ete. Bann dirizan politik, ekonomik ek sisiokiltirel finn prefer met linet roupi e akoz sa zot enkapab konpran seki pe vremem arive dan nou douniya. Bann ‘swadizan neoliberal’, ki anverite rasis ek fasis, fer tou pou bous lizie lepep e anpes nou trouv toufann dan lorizon ki pe fons lor nou.
Nou finn rod lager ar lanatir; nou finn viol ek defigir Mama Later. Aster lanatir pe pous so vanzans e limanite finn perdi davans. Nou finn detrir bann lafore, veritab poumon nou planet; nou finn met prop lafore mangliye, abita bann zanfan Varouna; nou finn touy biyodiversite ki esansiel pou lekilib ek devlopman lanatir; nou servi lenerzi fosil ki pe destabiliz tou dan nou atmosfer e finalman li pou fer lavi lor nou planet vinn difisil, sinon enposib. Nou ki responsab sofman global ek kriz klimatik me linet roupi anpes nou trouve. Nou ponp pwazon dan latmosfer pou nou plen nou pos e nou refiz get lasante nou zanfan ki pa pe kapav respire.
Bann gran siyantis, bann filozof e Sekreter-Zeneral Nasion-Zini pe dir nou aret fane me nou prefer ekout lamizik Roupaya.
Bizen replant bann lafore andemik; bizen rebwaz lakot ar lafore mangliye; bizen servi later pou ranz enn lakaz pou sak fami; bizen servi later pou plant seki nou manze e manz seki nou plante; bizen stop net laferm-lizinn; bizen plant pie friyapen, zak ek banann planten de kote sime pou donn tou dimoun nouritir bazik …
Bizen asire ki nou sistem ledikasion donn tou dimoun literesi fonksionel bileng dan Morisien ek Angle, 2 lang kreol; donn tou dimoun konesans ekolozik e fer nou tou konpran ki nou pli gran responsabilite se okip lasante nou planet.
LOR MORISIEN
Kreol li pa enn lang me enn fami, group, kategori lang. Dan sa kategori/fami lang la ena plizier lang kreol ki ena diferan nom. Par ekzanp, lang nasional ek ofisiel Repiblik Sant-Afriken li enn lang kreol ki apel Sango; lang nasional ek ofisiel Endonezi, Bahasa Indonesia, li osi enn lang kreol (lontan ti apel li Bazaar Malay); lang nasional ek ofisiel Malezi, Bahasa Malaysia, finn devlope apartir Bazaar Malay, enn pijinn ki ti enn lingwafrangka (koine) esansiel dan rezion sides Lazi; lang nasional ek ofisiel Ayti (Haiti) li Kreol Ayisien (ansam ar Franse); Afrikaans ki enn parmi plizier lang nasional dan Lafrikdisid, li osi enn lang kreol; dan Siera Leonn, Krio ki defakto lang nasional, li osi enn lang kreol; ‘Tok Pisin’ se enn lang kreol ki lang ofisiel Papua New Guinea; Angle, lingwafrangka iniversel, li osi enn lang kreol.
Dan nou rezion ena Morisien, Seselwa, Renione, Rodrige. Dan lemonn antie ena plis ki 60 lang kreol.
Pa tou lang kreol finn sorti dan vant esklavaz. Enn lang kreol pran nesans kan diferan dimoun ki koz diferan lang kre enn nouvo zouti pou kominike. Sa nouvo lang la li determine par seki Noam Chomsky apel ‘Gramer Iniversel’ ar lekel Homo-Sapiens zenetikman programe. Li rezet seki siperfli e konsantre lor seki endispansab pou ki dimoun kapav kominike ar dimoun.
Mem bann lang kreol ki finn devlope dan bann koloni kot ti ena esklavaz, zot pa rezilta direk relasion propriyeter esklav ek esklav.
Bann lang kreol dan Karaib ek lwes Osean Endien, zot finn devlope apartir enn lingwafrangka ki bann maren ti pe servi dan basen Mediterane.
Dan Moris, Kreol Morisien li lang maternel 90% popilasion e li osi deziem lang bann ki ena Bojpouri (5-6%) ou Franse (3-4%) kouma lang maternel.
Depi 1966, mo pe dimann ki nou apel Kreol Morisien, MORISIEN, lang nasional Repiblik Moris. Anvi pa anvi, mo sir ki dan enn lavenir pa tro lwenten, Morisien pou vinn nou lang nasional e pli lwen li pou vinn lang ofisiel ansam ar Angle, enn lot lang kreol. Tou bann lezot lang pou ena enn rol bien segonder, anvi pa anvi.
Si nou konn bien servi nou resours lengwistiko-kiltirel, nou pou kapav vinn enn nasion ki posed literesi fonksionel dan de lang, Morisien ek Angle. Sa, li pou enn zouti endispansab pou fer fas bann problem ekolozik, saniter ek ekonomik.
17.12.20

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.