RELIZION EK SEX

Mo enn Endou ki admir Pap Franswa ki mo konsidere kouma enn ‘avtarra’. Pap Franswa pe dimann Legliz prepar Sinod 2023. Parski pozision Legliz Katolik lor sex li bien sokan, mo ti pou ere si lotorite Legliz amenn enn reflexion lor sa isyou la.
Namaste Fraternel,
Dev Virahsawmy
19.10.21

               KAN SEX TI PESE?

Ena relizion senk mil banane
Ki konsider sex kouma expresion
Siprem kreasion san okenn fosont
Ousa derapaz. O Khajurao!
Kan divinite li mal ek femel;
Kan sak Shaktimann ena so Shakti;
Kan Durga ek Shiv ansam zot fer ENN
Zis lespri malad trouv pese dan sex.

Ena relizion, ki fek mont lor tronn,
Ki rod fer nou kwar ki fam bizen res
Anba pouvwar zom parski sex femel
San lord maskilen fer boukou vilen.
Kan divinite li mal ek femel;
Kan sak Shaktimann ena so Shakti;
Kan Durga ek Shiv ansam zot fer ENN
Zis lespri malad trouv pese dan sex.

Enn sans nou ena Swami Pap Franswa
Ki ena kouraz denons ipokrit,
Ki pe sey koriz erer lepase
Ki rod fer nou kwar sex bien malelve.
Kan divinite li mal ek femel;
Kan sak Shaktimann ena so Shakti;
Kan Durga ek Shiv ansam zot fer ENN
Zis lespri malad trouv pese dan sex.

19.10.21

             KIFER KOZ MANTI?

Yer zot ti dir nou Zezi ti res prop,
Se Marimadlenn ki ti enn malprop;
Zozef ti res prop, pa ti les madam
Amenn polision dan zot relasion.
Ti servi soutann pou kasiet pilsion;
Met kouronn raket lor latet pasion.
Me miray mansonz zordi pe grene;
Li nepli kapav touf santiman vre.

Fer sanblan pa finn fouti touf LAMOUR!
Represion pa finn fouti touy LAMOUR
Ki zordi dimann so drwa ekziste.
Nepli pe kapav kasiet seki vre,
Fer paret kasiet seki nou ete:
Zanfan Bondie ki bizen liberte.

19.10.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.