RELIR TO LIV, MAYFRENN!

Toukorek, bizen ferm lizie pou viv;
Toukorek, tou dimoun aret panse,
Toukorek.

          LAFWA EK RITIEL
Lafwa ek ritiel, ritiel ek lafwa
Zot de kontrer ki bizen pou fer ENN.
Malgre toulede zot bien neseser
Enn li prensipal, lot li segonder.
Me kan segonder pran plas prensipal,
Garrbarr rant partou. Fer senn vinn lerwa!
Kaporal donn lord dan plas Zeneral;
Sibaltern reklam salyout kapitenn.

Kan nou finn perdi nou priyorite,
Anba vinn lao; lao vinn anba;
Bol dal devire; tou anbalao.
Ritiel vinn final, lafwa vinn stepne;
Siperfisiel pran tou pouvwar lerla.
Ritiel mont lor tronn; lafwa dan karo.
20.10.21

The LORD God took the man and put him in the garden of Eden to till it and keep it. (The book of Genesis 2:15)

          KIFER NOU LA
Nou tou lib pou kwar seki nou tou kwar:
Ti’ena koumansman; pa ti’ena Big Bang;
Tou bann liv rakont zistwar pou zanfan
Pou fer zot dormi, pa agas paran.
Eski nou kone ki nou bizen kwar?
Zistwar malelve koken fri lor pie?
Zistwar ki file kouma laliann leng?
Zistwar zardinie ki bliye plante?

Eski nou tou la pou majakarro
Ousa pou ki nou okip nou karo?
Eski nou mision fer biznes marse
Ousa okip bien kreasion Bondie?
Kifer nou’nn bliye nou premie devwar:
Kiltiv nou zarden; rapel nou istwar?
20.10.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.