REKIEM – enn afropera

©DEV VIRAHSAWMY and ICJM

PROLOG

TON PIER

LONTAN-LONTAN

Lontan, lontan nou bann anset
Derasine depi Lafrik
Kan zot mor dan bato esklav
Ti fini dan lagel reken;
Kan zot ti mor lor later ferm
Ti fini dan lafos kominn;
Esklav maron ki zwenn tase
Ti vinn manze nouri lisien;
Nou bann anset sorti Lafrik
Pa ti gagn dernie sakreman.
Ki bizen fer? Dir for zanfan!
BANN ZANFAN
Pa kone papa, pa kone!
Pa kone papa, pa kone!

SENN 1

OZANA

Laklos legliz sonn douz fwa. Zom, fam, zanfan anpanik, galoup depi partou. Zot kriye kouma isterik; zanfan plore. Lalimier elektrik for ek kouler madigra kas lizie.

LAFOUL

Ozana, Ozana! Sov nou Senier!
Ozana, Ozana! Pa fer nou per!
Osekour, Osekour! Ed nou Senier!
Ozana, Ozana! Sov nou Senier!
Ozana, Ozana! Pa fer nou per!
Osekour, Osekour! Ed nou Senier!
Ozana, Ozana! Sov nou Senier!
Ozana, Ozana! Pa fer nou per!
Osekour, Osekour! Ed nou Senier!
Ozana, Ozana! Sov nou Senier!
Ozana, Ozana! Pa fer nou per!
Osekour, Osekour! Ed nou Senier!

Tou lalimier tengn. Enn spotlayt fixe lor LAKRWA.

ENN LAVWA OF

MO’NN TANN ZOT

( ton ironik)
Zot ki’nn tas dan kav, nouvo patiraz garanti manti-manti.
Pa bizen tris, amize baba;
Zot desten pa dan zot lame.
Atann mem!
Zot pou gagn tou – Later Promiz, paradi lor later, zot prop lerwa.
Godo pou vini, Godo pe vini.

To dan pens monwar?
Pa pran kont; dan divers ki ena nisa. Gard to lazwa.
To dan lamizer?
Pa bizen tris! Gard to lazwa.
Gard to lazwa, mo dir twa. Pa pran traka!

Malgre to soufrans, gard to lazwa.
Fer lapriyer. Tou pou korek.
Ki li pe dir?
Nam to fami pe trene? Manti sa!
Bizen donn lames?
Fer servisdemor? Manti sa!
Tamasa, jalsa, samem so yes.

Bliye seki mo finn dir twa;
Bliye ki to bizen ed tomem si to’le Bondie ed twa.

NARATER

LOR SIME BOURE

Eski solision dan aret gete?
Eski solision lor sime boure?
Eski solision dan aret panse?
Eski solision lor sime boure?

Solision li pa get zordi pa get dime;
Solision li pa dan fon kouyer kas-kase;
Solision li pa dan nisa, dan mastana;
Solision li pa dan jalsa wachiwala.
Solision, zanfan, li dan sime lalimier.

Eski solision dan aret gete?
Eski solision lor sime boure?
Eski solision dan aret panse?
Eski solision lor sime boure?

Solision, baba, li dan konpran, dan pran kont;
Li dan met sime kler, li dan konstrir bann pon;
Dan konpran yer, chombo zordi, fabrik dime;
Dan lamour, dan partaz, dan solidarite.
Enn sans Ton Pier la pou ed ouver lizie tang.

TON PIER

PLENPOS

Lontan planet ti enn zarden
Kot zanimo kouma dimoun,
Pie fri, pie fler kouma fouzer
Ti konn zis-zis sakenn so plas.
Paysa pa ti fer so grannwar;
Nou ti kone ki nou ete.
Me aster nou, gran bachara,
Ki nou finn fer? Ki nou finn fer?

KER

Aster plenpos ki dirize;
Peyna limit, peyna desans.
Gourmandiz finn kas lalinn;
Egois so fren perse.
Gropalto fer so fraka;
Tiposon tas dan lamson.

TON PIER

Nou tou nou ti nouri later
Parski later ti nouri nou.
Aster partou kot nou pase
Zouti pe viol Mama Later.
Toupoumwa pe mont kadadak;
Motapplen finn vinn sefdorkes.
Ki nou nou fer, pov bachara?
Nou manz pistas, get sinema.

KER

Aster plenpos ki dirize;
Peyna limit, peyna desans.
Gourmandiz finn kas lalinn;
Egois so fren perse.
Gropalto fer so fraka;
Tiposon tas dan lamson.

TON PIER

Nou pa manze parski nou fen,
Nou jabaljas dan konsome;
Nou aval tou resours mama;
Nou mem konsom bann tizanfan.
Konsome pe gagn repignans;
Mem zwisans rans ar konsome.
Ki nou nou fer, pov bachara?
Nou rod nou bout zwisans jalsa.

KER

Aster plenpos ki dirize;
Peyna limit, peyna desans.
Gourmandiz finn kas lalinn;
Egois so fren perse.
Gropalto fer so fraka;
Tiposon tas dan lamson.

TON PIER

Gaspiyaz kouma lamizer,
Polision kouma maladi
Fer kofor riye ar profi.
Dan Lafrik yer, partou zordi,
Nou tou nou’nn vinn enn marsandiz;
Enn nimero lor letazer.
E ki nou fer dan tousala?
Nou rod nisa ek tamasa.

KER

Aster plenpos ki dirize;
Peyna limit, peyna desans.
Gourmandiz finn kas lalinn;
Egois so fren perse.
Gropalto fer so fraka;
Tiposon tas dan lamson.

TON PIER

Nou konsome, nou amize
Pou pa rapel, pou zwe bliye
– Fer koumadir pa ekziste
Seki lontan ti arive.
Kapav bliye nam grandimoun
Ki pa pe repoze anpe?
Kapav bliye nam grandimoun
Ki pa pe repoze anpe?
Kapav bliye nam grandimoun
Ki pa pe repoze anpe?

KER

Non, non, non, non, pa kapav sa!
Non, non, non, non, pa kapav sa!
Non, non, non, non, pa kapav sa!
Non, non, non, non, pa kapav sa!
Aster plenpos ki dirize;
Peyna limit, peyna desans.
Gourmandiz finn kas lalinn;
Egois so fren perse.
Gropalto fer so fraka;
Tiposon may dan lamson.
Anou kas lasenn ilizion!

SENN 2

NARATER

Eski solision dan aret gete?
Eski solision lor sime boure?
Eski solision dan aret panse?
Eski solision lor sime boure?
Solision, baba, li dan konpran, dan pran kont;
Li dan met sime kler, li dan konstrir bann pon;
Dan konpran yer, chombo zordi, fabrik dime;
Dan lamour, dan partaz, dan solidarite.
Aret ekout promes piknik permanan!

LAVWA DE-DAN-ENN (ENN SOULAR)

Bizen manze, bwar, donn jaz may frenn,
Lavi kourt, toumoro wi day may frenn,
Bivon, bivon, lavi e bien kourt.
Ze garde ta foto sir mon ker .
Ki to dir? To tro fezer?
To pe koz kont mo lider,
To pe koz kont mo nasion?
Jati ke jati koun ke koun!!!

NARATER

Solision, baba, li dan konpran, dan pran kont;
Li dan met sime kler, li dan konstrir bann pon;
Dan konpran yer, chombo zordi, fabrik dime;
Dan lamour, dan partaz, dan solidarite.
Aret ekout promes piknik permanan!

TON PIER

BIZEN FER DEY

Kan enn fami perdi lavi
Ki bizen fer?

BANN ZANFAN

Bizen fer dey, servisdemor!

TON PIER

Si pa fer dey, servisdemor,
Ki arive?

BANN ZANFAN

Nam nou fami pa konn lape!

TON PIER

Lontan, lontan nou bann anset
Derasine depi Lafrik
Kan zot mor dan bato esklav
Ti fini dan lagel reken;
Kan zot ti mor lor later ferm
Ti fini dan lafos kominn;
Esklav maron ki zwenn tase
Ti vinn manze nouri lisien;
Nou bann anset sorti Lafrik
Pa ti gagn dernie sakreman.
Ki bizen fer? Dir for zanfan!

BANN ZANFAN

Bizen fer dey, servisdemor;
Fer lapriyer, dimann pardon
Pou ki zot nam repoz anpe.

TON PIER

Bravo zanfan! Zot finn konpran!
Aster bizen fer gran konpran.

SENN 3

NARATER

Eski solision dan aret gete?
Eski solision lor sime boure?
Eski solision dan aret panse?
Eski solision lor sime boure?
Solision, baba, li dan konpran, dan pran kont;
Li dan met sime kler, li dan konstrir bann pon;
Dan konpran yer, chombo zordi, fabrik dime;
Dan lamour, dan partaz, dan solidarite.
Me pov Tipol pe rod nisa dan marenwar.

TIPOL

KI PESE MO’NN FER?

Mo kazie vid, mo file vid;
Mo lalinn san lamson.
Ki pese mo’nn fer, kapitenn?
Ki pese mo’nn fer?

Resif pe kat, mangliye sek;
Pwason pe mor nwaye.
Ki pese mo’nn fer, kapitenn?
Ki pese mo’nn fer?

Get Titalber, Dokter Nipat?
Vers de dan enn ek so poulia?
Pike pli bon, nisa pli vit!
Peyna pese mo kapitenn;
Zis bizen kas yenn.

Lamer monte, bato lor pie;
Dilo pe mont montagn.
Ki pese mo’nn fer, kapitenn?
Ki pese mo’nn fer?

Aswar dormi pa pe dormi;
Lespri trouble somey.
Ki pese mo’nn fer, kapitenn?
Ki pese mo’nn fer?

Get Titalber, Dokter Nipat?
Vers de dan enn ek so poulia?
Pike pli bon, nisa pli vit!
Peyna pese mo kapitenn;
Zis bizen kas yenn.

Lespri pa’le al repoze;
Touleswar mem lagign.
Ki pese mo’nn fer, kapitenn?
Ki pese mo’nn fer?

Zordi ki la! Dime nahin!
Aswar, lizour tamam.
Ki pese mo’nn fer, kapitenn?
Ki pese mo’nn fer?

Get Titalber, Dokter Nipat?
Vers de dan enn ek so poulia?
Pike pli bon, nisa pli vit!
Peyna pese mo kapitenn;
Zis bizen kas yenn.

NARATER

Lot kote Virzini, enn zoli mamzel, ti gagn boukou malsans e akoz sa li ti pe fer roupi dan marenwar. Fer sagren! Me eski nou gagn drwa asize plore? Asize plore ousa nou fer fas pou tras sime dime, sime lalimier?… Ekout Ton Pier rakont nou zistwar Virzini.

TON PIER

ZISTWAR VIRZINI

Ler li ti ena katorz an
Li ti fer enn gran aksidan
Dan site kot li ti reste
Enn swar dan nwar li zwenn tase
Grengale la ti so vwazen
Ena mem dir ti so kouzen

Li finn vinn vie a vennsenk-an
Pou tou dimoun li enn pastan
Kan tou dimoun finn al dormi
Li leve pou rod so kari
Li finn ne dan lonbraz lavi
Li pou mor dan lonbraz lavi

2
Dan enn ti fet kot so fami
Li fer konesans Ti Gaby
Ki promet li bel lamizman
Si li swiv li dan enn kanpman
Depi sa zour la touleswar
Li fer roupi dan marenwar

Li finn vinn vie a vennsenk-an
Pou tou dimoun li enn pastan
Kan tou dimoun finn al dormi
Li leve pou rod so kari
Li finn ne dan lonbraz lavi
Li pou mor dan lonbraz lavi

3
Vit-vit li gagn repitasion
Ti Gaby konn fer promosion
So komision rekta li pran
Depresiasion pa dan so plan
Fer maximem avan liver
Zenes ize peyna valer

Li finn vinn vie a vennsenk-an
Pou tou dimoun li enn pastan
Kan tou dimoun finn al dormi
Li leve pou rod so kari
Li finn ne dan lonbraz lavi
Li pou mor dan lonbraz lavi

4
Zordi li finn gagn vennsenk-an
Deza bann kliyan koz foutan
Zot trouve ki li finn vinn rann
Ti Gaby finn rod enn pli tann
Enn marsandiz dernie model
Pou so bann kliyan dan lotel

Li finn vinn vie a vennsenk-an
Pou tou dimoun li enn pastan
Kan tou dimoun finn al dormi
Li leve pou rod so kari
Li finn ne dan lonbraz lavi
Li pou mor dan lonbraz lavi

SENN 4

NARATER

Eski solision dan aret gete?
Eski solision lor sime boure?
Eski solision dan aret panse?
Eski solision lor sime boure?
Eski solision dan aret gete?
Eski solision lor sime boure?
Eski solision dan aret panse?
Eski solision lor sime boure?

AKOZ BANNLA

GROUP 1

Akoz bannla nou tou dan pens!
Akoz bannla nou gagn nou rens!

GROUP 2

Akoz bannla midi divan;
Kouma talon nou tas deryer.

GROUP 3

Bannla tap plen! Bannla tap tou!
Bannla taker! Bannla krever!

GROUP 4

Bannla voler! Bannla souser!
Akoz bannla nou pas mizer!

TOU GROUP ANSAM

Ozana, Ozana! Sov nou Senier!
Ozana, Ozana! Pa fer nou per!
Osekour, Osekour! Ed nou Senier!
Ozana, Ozana! Sov nou Senier!
Ozana, Ozana! Pa fer nou per!
Osekour, Osekour! Ed nou Senier!
Ozana, Ozana! Sov nou Senier!
Ozana, Ozana! Pa fer nou per!
Osekour, Osekour! Ed nou Senier!
Ozana, Ozana! Sov nou Senier!
Ozana, Ozana! Pa fer nou per!
Osekour, Osekour! Ed nou Senier!

TON PIER

Move fatra! Al rod rasinn
Si to’le gagn enn bon meksinn.
Ozana dan vid! Ozana dan vid!
To’le gerizon ar fos solision!
Aret fer fos, aret fer fos!
Geri kanser ar panadol?
Aret fer fos, aret fer fos!
Geri kanser ar panadol?
Aret fer fos, aret fer fos!
Geri kanser ar panadol?

SENN 5

TIPOL

LENDI KORDONIE

Samdi ek Dimans
Zwisans fer maja ar zwisans.
Ler Lendi leve, latet karousel.
De dan enn baba, meksinn paspartou.
Mo nek ploye, mo redormi.
Momem Lendi Kordonie.

Travay anretar kapav atann;
Zanimo gagn fen kapav atann;
Tetinn vas gonfle kapav atann;
Zanfan ki malad kapav atann.
Lendi kordonie dan nisa rom tropik,
Samem so yes.

Samdi ek Dimans
Pa koz lekonomi, pey kont;
Kan Lendi leve, lerla va gete.
Det kapav atann kan zwisans lor baz;
Pa pans traka, pans tamasa.
Lendi kordonie sakre!

Samdi ek Dimans
Fete zanfan ziska zot rans;
Kan Lendi leve va pey lokasion;
Fer reparasion; pey fiz profeser.
Bliye problem; mazinn zwisans.
Dime, Lendi va gete.

Travay anretar kapav atann;
Zanimo gagn fen kapav atann;
Tetinn vas gonfle kapav atann;
Zanfan ki malad kapav atann.
Lendi kordonie dan nisa rom tropik,
Samem so yes.

VIRZINI

DIR ZEZI MERSI

Kan Samdi swar vini
Sof to ravann, dres lagitar;
Met dan lanbians, fer labous dou;
Mete sofaz, mete choula.
Ti-la-e kachakacha!

Sis zour dan travay;
Enn sware divers
Pou regagn balans.
Ler Dimans vini
Dir Zezi mersi.

Kan Samdi swar vini
Rapel fami, rapel kamwad;
Rapel vilaz, rapel kartie;
Rapel seki fer lavi dous.
Ti-la-e kachakacha!

Kan Samdi swar vini
Debit-kredit to lasemenn;
Gete kote bon vinn pli bon;
Pa bon perdi so lepeser.
Ti-la-e kachakacha!

Sis zour dan travay;
Enn sware divers
Pou regagn balans.
Ler Dimans vini
Dir Zezi mersi.
Ler Dimans vini
Dir Zezi mersi.
Ler Dimans vini
Dir Zezi mersi.
Ler Dimans vini
Dir Zezi mersi.

SENN 6

Blakout. Enn roulman tanbour. Enn ti lalimier alime. Enn group dimoun, zom ek fam annonm egal, labouzi alime dan lame pe priye.

GROUP FAM EK ZOM

BIZEN RAPEL

Bizen rapel, bizen priye
Pou ki dime pa repete
Erer ki yer fer larm koule,
Disan fane.
Bizen rapel, bizen priye
Pou ki dime pa repete
Masak zanfan Mama Lafrik,
Mama Later.
Bizen rapel, bizen priye
Pou ki dime pa repete
Tretman dimoun kouma bebet,
Bebet san nam.
Bizen rapel, bizen priye
Pou ki dime nou pa bliye
Nou tou zanfan dan mem fami,
Fami Zezi.

Anou priye! Anou priye
Pou tou bann nam ki andetres
Repoz anpe.

Pou bann kadav ki’nn vinn koray;
Ki’nn fertiliz mama later
San lanterman, san lapriyer,
Anou fer dey, anou priye
Pou ki dime pa vinn parey
Kouma lavey.

(Boukou labouzi partou. Ton Pier ek ker koumans enn sante ki dir ki dime kapav meyer. Bann danser ek dansez koste enn ar lot)

TON PIER

PERYOD DEY PE FINI

Boukou erer dan lepase,
Pase lontan, pase resan
Finn fer zarden vinn enn dezer.
Aster anou koriz erer;
Anou souy larm, efas tristes;
Replant lamour; kiltiv partaz;
Nouri pardon.

KER

Peryod dey pe fini;
Nou finn fer sakrifis;
Finn fer servisdemor.
Aster nam grandimoun
Kapav repoz anpe.

TON PIER

Tou dimoun dir ‘pa mwa, li sa’;
Anverite nou tou antor
– Sakenn so par dibien, ditor.
Dey finn fini, pa savedir
Rant dan nisa, rant dan zwisans;
Aster nou ed nouvo nesans;
Enn renesans.

KER

Peryod dey pe fini;
Nou finn fer sakrifis;
Finn fer servisdemor.
Olie rant dan zwisans,
Nou ed nouvo nesans.

SENN 7

Lalimier pir kristal ekler partou. Tipol ek Virzini sakenn so kote, ranpe pou sorti dan trou; zot reysi; zot finn rezenere; zot dans enn bale kot klasik ek modern, Endien, Afriken ek Eropeen anfizion.

KER

NAPA BES LEBRA

Bravo Virzini, bravo nou fifi!
To’nn reysi travers dan laport sere;
Remont lapant ki amenn liberte.
Bravo nou Tipol, bravo nou garson!
To’nn reysi travers dan laport sere;
Anter sereng ki detrir liberte.

VIRZINI

Kan trou nwar pe bwar soley;
Orbit lalinn pe fer wit;
Kan pol nor pe zwenn tropik,
Napa bes lebra mo baba,
Napa bes lebra.

TIPOL

Kan gramaten gagn gou rans;
Lanzelis sonn kabose;
Kan pol sid zwenn ekwater,
Napa bes lebra mo baba,
Napa bes lebra.

VIRZINI

Kan dibri yer kas nisa;
Memwar lontan kraz boja;
Souvenir lour fer maja,
Napa bes lebra mo baba,
Napa bes lebra.

TIPOL

Virzini, to bien grosie!

VIRZINI

Me, fatra, mo kontan twa!

TIPOL EK VIRZINI

Nou tras sime, ranz bann pon;
Prepar nesans nou baba,
Nesans nou baba.

SENN 8

Koral annonm egal zom-fam. Foul lalimier ek kouler natirel. Lamizik sega-jaz. Danser ek dansez dan nouvo kostim pe kre nouvo kadans. Spotlayt lor lakrwa. Enn lavwa of sant Manifikat.

MANIFIKAT

Mo nam selebre grander mo Senier,
E mo lespri ranpli ar boner grasa Bondie mo Sover.
Li finn poz so regar lor enn fam san valer
E aster pou toultan mo pou res Bienere.
Bondie Toupwisan finn donn mwa gran kiksoz;
So nom beni li sakre;
Li pardonn tou ki konsian so grander.
Ar lafors so lebra
Li’nn fer vantar fane;
Li’nn fer dominer perdi zot pouvwar;
Bann ki anba net pe gagn dinite;
Bann ki pe gagn fen zot vant pe ranpli
E bann risar aster pe bat lamok.

SENN 9

KER

ALELOUYA

Dey finn fini! Nam nou anset
Aster kapav repoz anpe.
Ale Kolo bat to ravann!
Sot likou poul, debous boutey!
Aster Kreol pou amize!

TON PIER

Tansion zanfan! Tansion! Tansion!
Avan koumans selebrasion
Nou dir ansam ‘Bondie mersi’.
Nou fer serman, nou fer serman
Zame ankor nou pou permet
Lespri gourman ek egois
Sem laterer ek lamizer;
Fer inosan nway dan tourman.

KER

Fisprodig finn retourne!
Alelouya! Alelouya!
Erer yer finn efase!
Alelouya! Alelouya!
Mama-Papa dan lazwa!
Alelouya! Alelouya!
Aster nou kapav selebre!
Alelouya! Alelouya!

Nou kriye for, nou kriye for;
Nou sant anker, nou sant anker:
Alelouya! Alelouya!
Nouvo lavi pe koumanse.
Alelouya! Alelouya!
Kouma Zezi resisite,
Met bann imen lor bon sime
Nou sakrifis pe donn nesans
Nouvo zordi, nouvo dime.
Alelouya! Nou sant anker!
Alelouya! Nou sant for-for
Nouvo lavi ki koumanse:
Rwayom Bondie lor later.
Rwayom Bondie lor later.
Rwayom Bondie lor later.
Rwayom Bondie lor later.

TOU DIMOUN – PARTISIPAN EK PIBLIK ANSAM

Sak dimoun ena enn labouzi dan so lame.
Alelouya! Nou sant anker!
Alelouya! Nou sant for-for
Nouvo lavi ki koumanse.
Alelouya! Nou sant anker!
Alelouya! Nou sant for-for
Nouvo lavi ki koumanse.
Alelouya! Nou sant anker!
Alelouya! Nou sant for-for
Nouvo lavi ki koumanse:
Rwayom Bondie lor later.
Rwayom Bondie lor later.
Rwayom Bondie lor later.
Rwayom Bondie lor later.

EPILOG

TON PIER

Lontan, lontan nou bann anset
Derasine depi Lafrik
Kan zot mor dan bato esklav
Ti fini dan lagel reken;
Kan zot ti mor lor later ferm
Ti fini dan lafos kominn;
Esklav maron ki zwenn tase
Ti vinn manze nouri lisien;
Nou bann anset sorti Lafrik
Pa ti gagn dernie sakreman.
Ki bizen fer? Dir for zanfan!

BANN ZANFAN

Bizen fer dey, servisdemor;
Fer lapriyer, dimann pardon
Pou ki zot nam repoz anpe.

TON PIER

Redir zanfan, mo ekoute!

BANN ZANFAN

Bizen fer dey, servisdemor;
Fer lapriyer, dimann pardon
Pou ki zot nam repoz anpe.

TON PIER

Redir! Redir!

BANN ZANFAN

Bizen fer dey, servisdemor;
Fer lapriyer, dimann pardon
Pou ki zot nam repoz anpe.

SANTE FINAL: MANIFIKAT 2 – TOUDIMOUN SANTE-DANSE.

RIDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.