RASINN DAN LATER, RASINN ANLER!

“This phenomenal creation, which is both ephemeral and eternal, is like a tree, but having its seed above in the Highest and its ramifications on this earth below. The scriptures are its leaves, and he who understands this, knows.
Its branches shoot upwards and downwards, deriving their nourishment from the Qualities; its buds are the objects of sense; and its roots, which follow the Law causing man’s regeneration and degeneration, pierce downwards into the soil.
In this world its true form is not known, neither its origin nor its end, and its strength is not understood until the tree with its roots striking deep into the earth is hewn down by the sharp axe of non-attachment.
(Bhagavad-Gita 15.1; Translation by Shri Purohit Swami.)

BONDIE KRISHNA DIR NOU:

Liniver ki mo finn kree li efemer ek eternel anmemtan. So rasinn dan lesiel pli lao ki lao e so bann brans lor later isi. So bann fey se bann liv sakre. Seki konpran sa so lespri eklere. So bann brans mont lao ek desann anba; li pran so lenerzi dan 3 Kalite; so bann bouton zot devlop nou bann sans; so rasinn amare ar bann aksion dan lavi materyel. Dan lemonn kot nou viv li pa posib imazinn sa pie la so vre form. Personn pa kapav konn ni so koumansman, ni so finision. Si nou’le konn sa nou bizen koup li ar lars fite nou lespri detase.
(Transkreasion: D.V)


01. PIE LAFOURS
Rasinn dan lezer, toultan li pe rod
Pou plant so rasinn dan nouvo later.
Li kouma nou tou, imigran ki rod
Enn tibout later pou plant nou leker.
E san badine, li kapav nouri
Enn gran lafore ki nouri lavi;
Li pa zis enn gran ek enn zoli pie,
Li kasiet sekre zis Bondie kone.

Dan sapit 15, dan Bhagavad-Gita,
Nou gran pie lafours, dapre Lord Krishna,
Kouma Kreasion, li sort dan bann niaz
Pou rant dan later; so fey se bann paz
Ki ekler lespri; li senbol konple
Gran koumansman ziska leternite.

02. KOT NOU RASINN?
Li kwar ki so rasinn beni
Begn dan Godavari, Ganga,
Lalwar, Lasenn, Tamiz, Yangzi;
Dan lanez pir Imalaya.
Li kriy for-for so lorizinn
Ki dapre li ti ne laba
Dan pei sen kot so rasinn
Pa finn melanz ar santi pi.

Tansion matlo, napa dir li
Limanite ti ne laba,
Dan savann kot katpat dibout.
Foste atir boukou ekout,
Pa koze vre; fos teori,
Ki kasiet vre, donn plis nisa.

03. MO RASINN
Kouma pie lafours, rasinn Dravidien
Finn travers dilo Losean Endien,
Depi Korengi ziska set kouler,
Finn plann dan lezer pou enn bout later.
Dan sa later la, zoli pie lafours
Finn plant so rasinn Afro-Larkansiel
Ki finn pas par Lenn, rod nouvo lasours
Pou aroz so nam ar iniversel.

Lor later Kreol, boutir tou kouler
Pe kiltiv zarden nouvo gref ek fler.
Rasinn exotik finn vinn andemik;
Natiralizasion finn fer mazik.

Aret zwe kouyon! Lor later Moris,
Nou tou melanze, nou tou nou metis.

04. MO KONE KI MO ETE!
Mo lafwa dir mwa mo nam ki sorti
Dan lasours lavi, enn zour pou kit mwa
Pou rant dan lekor laba ou isi;
Sa pou kontinie ziska zwenn Moksha.
Reenkarnasion enn explikasion
Ki fer mwa konpran direksion lavi
Depi koumansman ziska finision
Dan liberasion, fizion ar Lavi.

Lor later Kreol, kiltir efemer
Pe fer tanporer konpran permanan
Pou ki pli divan nou gagn lalimier.
Lor later Kreol nou tou imigran;
Sa fer nou konpran ki nou lavenir
Li dan metisaz disan ek kiltir.

05. LOR LATER KREOL
Avan Olande, dan Moris ti’enan
Lafonn ek laflor ki ti diferan.
Par axidan zot ti touy bann dodo
Me zot ti amenn nouvo zanimo
Ek vezetasion, nouvo abitan
Ki ti fer Moris enn lil diferan.
Franse ek Angle ki ti vinn apre
Ti’amenn imigran depi tou kote.

Lor later Kreol, azordi enan
Endo-Afro-Ero-Sino-Kreol
Ki viv zot lafwa Endou ek Kretien,
Islam ek Boudis; nou de lang Kreol,
Morisien, Angle ek nou lakwizinn
Ek kiltir Kreol, samem nou rasinn.

08.03.21

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.