RANN NOU NOU EBENN EK NOU MANGLIYE

Enn fwa dan enn pei, ti ena
Enn ti lil omilie gran dilo.
Lor ti lil ti ena enn zwazo
Ki ti ponn so dizef lor later
San traka, ni okenn lafreyer
Parski pa ti ena ni lera,
Ni bebet pou menas nou dodo.

Rann nou nou ebenn ek nou mangliye.

Enn fwa dan enn pei, enn bourik
Debarke ar so gran konpayon,
Onorab Chouchoundarr Sanfason,
Parazit san limit, san etik.
Li koumans devore, enn par enn,
Tou dizef dodo ponn lor laplenn
Ziska disparision-extenksion.

Rann nou nou ebenn ek nou mangliye.

Enn fwa dan enn pei, bann bourrbak
Par santenn koumans koup pie ebenn,
Fer lafore vinn enn gran laplenn
Pou kapav plant pie kann, fer larak.
Lafore mangliye perdi baz
Pou ranz zoli laplaz pou bronzaz
Bann kliyan dideor depasaz.

Rann nou nou ebenn ek nou mangliye.

13.10.21

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.