PSOM-LIRIK AFROSPIRITIEL – tradixion-adaptasion par Dev Virahsawmy

ARANZMAN LIRIK PAR DEV VIRAHSAWMY

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

POU GERALD EK CLIFFORD GRENADE

01 SIME LALIMIER
Kouma li bien! Kouma li bien
Seki pa swiv move konsey;
Seki swazir sime beni;
Seki evit vantar, flater!

Li ere kan dan liv sakre
Li apresie parol Bondie.
Li ere kan dan liv sakre
Li trouv sime lalimier.

Kouma li bien! Kouma li bien
Kan so pie fri bien irige
Raport bann fri dapre sezon
E ki so fey zame fletri.

Li ere kan dan liv sakre
Li apresie parol Bondie.
Li ere kan dan liv sakre
Li trouv sime lalimier.

Me li dan pens, mari dan pens
Kan li pe glise dan lapant.
Kouma lasann pie kann brile
Li balote, li voltize.

Li ere kan dan liv sakre
Li apresie parol Bondie.
Li ere kan dan liv sakre
Li trouv sime lalimier.

Bondie kondann move dimoun
E pa permet bann dan pese
Gagn plas dan so rwayom beni.
Peyna bare, zot zwenn tase!

Li ere kan dan liv sakre
Li apresie parol Bondie.
Li ere kan dan liv sakre
Li trouv sime lalimier.

02 BONDIE ZAME ABANDONN NOU
Ennmi partou pe anserkle;
Zot dir for-for zot pe gagne
Parski Bondie finn rezet mwa;
Aster mo zis enn pov fatra.
Bondie zame abandonn nou!

Bondie pa zis mo boukliye,
Li osi gid mwa lor sime
Serpan, pikan, boutey kase;
Donn mwa kouraz pou pa kile.
Bondie zame abandonn nou!

Kan mo dimann sekour Bondie
Li reponn mwa depi lao;
Depi so tanp lor gran montagn
Li donn mwa so benediksion.
Bondie zame abandonn nou!

Aswar mo dormi san traka
Parski Bondie vey mo lakaz.
Larme ostil ki fer fezer
Pa fer mwa per, pa fer mwa per.
Bondie zame abandonn nou!

Bondie pa pou les mwa tonbe;
Li pa pou les ennmi bles mwa;
Pa pou les zot fer mwa ditor.
Li toultan protez so zanfan!
Bondie zame abandonn nou!

03 LAPRIYER AVAN DORMI
Bondie ekout mo lapriyer!
To finn toultan defann mo drwa;
Kan mo kwense dan sounami
To montre mwa sime sorti.
Bondie ekout mo lapriyer!

Bondie ekout mo lapriyer!
Ena dimoun lotorite
Ki toultan pe persekit mwa,
Envant koze, fabrik rimer.
Bondie ekout mo lapriyer!

Bondie ekout mo lapriyer!
Kouma toultan donn mwa to led
Pou mo fer fas difikilte;
Pou mo lape, trankilite.
Bondie ekout mo lapriyer!

Bondie ekout mo lapriyer!
Pa les koler touf mo lespri;
Ed mwa swazir seki pli bon;
Pa les mwa tom dan konfizion.
Bondie ekout mo lapriyer!

Bondie ekout mo lapriyer!
Mo pa pe rod vinn milioner.
Ed mwa pou viv enn lavi senp;
Ed mwa pou soulaz mo prosen.
Bondie ekout mo lapriyer!

Bondie ekout mo lapriyer!
Donn mwa repo, somey pezib;
Vey bien lor mo sekirite
Pou ki dime enn zour meyer.
Bondie ekout mo lapriyer!

04 DONN MWA TO PROTEXION
Senier Bondie donn mwa to protexion!
Ekout mo douler kriye osekour!
Toulegramaten kouma mo leve
Mo fer lapriyer, ofer sakrifis,
Dimann twa donn mwa to benedixion.
Senier Bondie donn mwa to protexion!

Senier Bondie donn mwa to protexion!
To toultan konbat pese ek lemal;
To gagn degou ar vantar ek fezer;
To deteste bann manter ek voler,
Asasen ek tret ki sem konfizion.
Senier Bondie donn mwa to protexion!

Senier Bondie donn mwa to protexion!
Donn mwa to lamour; ouver to laport
Pou les mwa priye dan to tanp sakre.
Mo bes mo latet divan to grander.
Montre mwa sime pou sort dan taxion.
Senier Bondie donn mwa to protexion!

Senier Bondie donn mwa to protexion!
Pa ekout seki mo ennmi pe dir.
Zot lespri ranpli ar plan jabolik;
Mesanste tap pil, triyangaz lerwa;
Zot koze dimiel kasiet destrixion.
Senier Bondie donn mwa to protexion!

Senier Bondie donn mwa to protexion!
Anpes bann saytann, sannyen ek jasous
Detrir zarden ver ki to finn donn nou;
Anpes zot konplo vir anbalao
Tou seki bon dan sivilizasion.
Senier Bondie donn mwa to protexion!

Senier Bondie donn mwa to protexion!
To bonte ek protexion donn lazwa;
Fer lespri-leker leze ek ere;
To gran lamour samem nou boukliye.
Pa kapav viv san to benedixion.
Senier Bondie donn mwa to protexion!

05 DIFE LOR MWA! ED MWA BONDIE
Mem to mekontan, pa abandonn mwa;
Mem to ankoler, pa les mwa tousel;
Mem mo finn fote, pitie mwa Bondie.
Mo lekor korde; mo lespri dan nwar;
Maladi minn mwa, agoni kraz mwa;
Tourman kraz mo kor, kabos mo lespri.
Dife lor mwa! Ed mwa Bondie!
Dife lor mwa! Ed mwa Bondie!
Dife lor mwa! Ed mwa Bondie!

Mem mo finn fane, napa rezet mwa
Parski to lamour kapav koriz mwa;
Mem mo’nn fer move vinn sov mo lavi
Parski dan lemonn kot lamor lerwa
Personn peyna drwa priye, glorifie
Bondie Toupwisan. Se lamor nou nam!
Dife lor mwa! Ed mwa Bondie!
Dife lor mwa! Ed mwa Bondie!
Dife lor mwa! Ed mwa Bondie!

Soufrans ek lapenn pe minn mo boyo;
Touleswar mo dra tranpe ar douler
E mo lorye vinn sale ar mo larm;
Mo lizie aster nepli pe trouv kler;
Dilo sale finn kay mo gete net
Parski pe dir mwa to pa kontan mwa.
Dife lor mwa! Ed mwa Bondie!
Dife lor mwa! Ed mwa Bondie!
Dife lor mwa! Ed mwa Bondie!

Sorti divan mwa bann ki fer palab!
Mo sir ki Bondie finn tann mo soufrans.
Mo sir li pou ekzos mo lapriyer.
Mo sir mo ennmi pou may dan raket;
Zot pou gout defet ek imiliasion.
Ki mo kapav fer pou sap dan dife?
Dife lor mwa! Ed mwa Bondie!
Dife lor mwa! Ed mwa Bondie!
Dife lor mwa! Ed mwa Bondie!

06 DONN NOU LAZISTIS
Bondie, mo Bondie, mo pe vinn ver twa
Pou mo dimann twa ed mwa, protez mwa;
Anpes mo ennmi detrir mo lavi
Sinon bann rachas pou desann lor mwa,
Trenn mwa dan labay, kas mwa bout par bout
San ki personn vinn donn mwa enn koudme.
Ki nou’le? Dir mwa ki nou’le?
Donn nou lazistis mo Bondie;
Donn nou lazistis!

Bondie, mo Bondie, si mo finn fane,
Bles enn santiman, vann enn kamarad;
Si mon’nn fer ditor, provok mo ennmi,
Koken enn pov vev, maltret orfelen,
Les ennmi may mwa, tay-tay mo lekor,
Kas-kas mo lezo, zet mwa dan labou.
Ki nou’le? Dir mwa ki nou’le?
Donn nou lazistis mo Bondie;
Donn nou lazistis!

Bondie, mo Bondie, dres ar mo ennmi,
Dres ar zot violans, prouv mo inosans;
Fer to tribinal pas nou anzizman,
Parski mo kone, mo sir to kone
Ki mo lavi prop, ki mo inosan.
Bondie mo pa per fer fas to zizman!
Ki nou’le? Dir mwa ki nou’le?
Donn nou lazistis mo Bondie;
Donn nou lazistis!

Bondie, mo Bondie, twa lasours drwatir,
Ki ziz nou panse ek nou santiman,
Ki detrir lemal dan lespri malsen;
Twa ki rekonpans seki fer dibien,
Protez to zanfan ki obeir twa;
Pini bann salte ki nouri pese.
Ki nou’le? Dir mwa ki nou’le?
Donn nou lazistis mo Bondie;
Donn nou lazistis!

Bondie, mo Bondie, mo dir twa mersi!
Mo sant to grander parski to beni!
Ki nou’le? Dir mwa ki nou’le?
Donn nou lazistis mo Bondie;
Donn nou lazistis!

07 LAGLWAR BONDIE
Bondie Kreater,
Lemonn antie rekonet to grander.
Nou sant to louanz e nou rekonet
Ki to pli gran ki lesiel ek later.
Mem to ennmi axepte to pli for!

Zanfan tou kouler sant laglwar Bondie!
Zanfan tou kouler sant laglwar Bondie!

Bondie Kreater,
Kan mo get lesiel ki to finn kree;
Lalinn ek zetwal ki to finn fixe
Mo realize grander to lamour
Ki fer twa okip bann senp kreatir.

Zanfan tou kouler sant laglwar Bondie!
Zanfan tou kouler sant laglwar Bondie!

Bondie Kreater,
To finn donn nou ‘si pouvwar kreasion
Me malerezman nou servi pouvwar
Pou sem destrixion: nou touy nou presen,
Devaliz later, fouy trou dan lesiel.

Zanfan tou kouler sant laglwar Bondie!
Zanfan tou kouler sant laglwar Bondie!

Bondie Kreater,
Beni nou lespri sou kontrol satan
Ki pe fer nou fer krim lor krim sak zour;
Ouver nou lespri pou ki nou zanfan
Dime kapav sant bote liniver.

Zanfan tou kouler sant laglwar Bondie!
Zanfan tou kouler sant laglwar Bondie!

08 MWA MO KWAR DAN TWA
Dimoun pe dir mwa sove,
Sove al kasiet lao,
Lao lor montagn laba
Parski bann move dimoun
Pe fit zouti pou touye.
Ki mo kapav fer, Bondie?

Mwa mo kwar dan twa, Bondie!
Twa ki mo sekirite!
Mwa mo kwar dan twa, Bondie!
Twa ki mo sekirite!

Bondie dan so tanp sakre
Konn tou seki pe pase.
Pa kapav kasiet nanye,
Ni so bon, ni so move.
Li deteste dominer!
Bondie, ki mo bizen fer?

Mwa mo kwar dan twa, Bondie!
Twa ki mo sekirite!
Mwa mo kwar dan twa, Bondie!
Twa ki mo sekirite!

Lor bann rachas li pou vers
Labrez ek souf anflame;
Li pou avoy bann rafal
Ki klose kouma dife.
Bondie li kwar dan drwatir!
Li dir nou ki bizen fer!

Mwa mo kwar dan twa, Bondie!
Twa ki mo sekirite!
Mwa mo kwar dan twa, Bondie!
Twa ki mo sekirite!

09 ED NOU BONDIE
Ayo Bondie, ki nou pou fer?
Bonte lamour pe retresi;
Dimoun onet pe vinn bien rar.
Partou-partou kot mo pase
Mo trouv manter, paser siro
Ki pas bagou pou trik so frer.

Ed nou Bondie!
Sov nou Bondie!
Ed nou Bondie!
Sov nou Bondie!

Bous zot labous plen ar flatri!
Bril zot lalang serpan flater
Ki gargariz parol dimiel
Pou may dan lak bann lespri senp;
Pou trik lalwa; kouyonn dimoun
E kontinie fer zot ravaz!

Ed nou Bondie!
Sov nou Bondie!
Ed nou Bondie!
Sov nou Bondie!

Mo sir Bondie pou vinn ed nou!
Mo sir bondie pou vinn sov nou!
Li pa kapav get pov soufer;
Li pa kapav tann orfelen
Kriye-plore parski zot fen.
Li pou vini pou tengn lanfer.

Ed nou Bondie!
Sov nou Bondie!
Ed nou Bondie!
Sov nou Bondie!

10 PROTEZ MWA BONDIE
Komie letan ankor mo pou mat bann fangas?
Komie letan ankor mo pou res anpandan?
Komie letan ankor tousel mo pou fer fas?
Komie letan ankor mo pou sibir tourman?

Protez mwa Bondie, ed mwa pou fer fas!
Pa les mwa tousel, ed mwa pou fer fas!
Protez mwa Bondie, ed mwa pou fer fas!
Pa les mwa tousel, ed mwa pou fer fas!

Komie letan ankor to pou ignor mwa net?
Komie letan ankor mo pou kourbe ar pwa?
Komie letan ankor lapenn pou kraz latet?
Komie letan ankor ennmi pou zwe lerwa?

Protez mwa Bondie, ed mwa pou fer fas!
Pa les mwa tousel, ed mwa pou fer fas!
Protez mwa Bondie, ed mwa pou fer fas!
Pa les mwa tousel, ed mwa pou fer fas!

Bondie, Bondie, Bondie, ekout mo lapriyer!
Bondie, Bondie, Bondie, donn mwa mo lasante!
Bondie, Bondie, Bondie, lamor pe fer fezer!
Bondie, Bondie, Bondie, fer mo ennmi kile!

Protez mwa Bondie, ed mwa pou fer fas!
Pa les mwa tousel, ed mwa pou fer fas!
Protez mwa Bondie, ed mwa pou fer fas!
Pa les mwa tousel, ed mwa pou fer fas!

Bondie, Bondie, Bondie, pardonn mo enpasians!
Bondie, Bondie, Bondie, mo fer twa foul konfians!
Bondie, Bondie, Bondie, mo pa pou tris aster
Parski mo sir Bondie limem mo Kreater.

Protez mwa Bondie, ed mwa pou fer fas!
Pa les mwa tousel, ed mwa pou fer fas!
Protez mwa Bondie, ed mwa pou fer fas!
Pa les mwa tousel, ed mwa pou fer fas!

11 MALANG PE FANE PARTOU
Ena ki pe dir pa bizen Bondie;
Krim lor krim atros finn fini vinn bos.
Partou kot pase, lemal triyonfe;
Dimoun inosan kasiet deryer ros.

Malang pe fane partou;
Sakenn so sakenn mari!
Goumandiz finn mont lor tronn!
Malang pe fane partou;
Sakenn so sakenn mari!

Tou dimoun isi finn perdi sime;
Zot pe fer laplans lor lamer pese.
Zot tou finn bliye ki ete drwatir;
Zot pe gagn li bonn bengn dan pouritir.

Malang pe fane partou;
Sakenn so sakenn mari!
Goumandiz finn mont lor tronn!
Malang pe fane partou;
Sakenn so sakenn mari!

Finn zet lasazes dan lamar labay;
Bann valer dirab finn vinn bien-bien fay.
Eski res dimoun ki ankor konpran
Ki nou bizen okip zarden Bondie?

Malang pe fane partou;
Sakenn so sakenn mari!
Goumandiz finn mont lor tronn!
Malang pe fane partou;
Sakenn so sakenn mari!

12 BONDIE LIMEM MO GARDIEN
Bondie limem mo gardien;
Mo pa bizen plis.
Li amenn mwa kot lerb tann
Ek dilo bien fre.
Li montre mwa bon sime,
Veritab drwatir.

Bondie limem mo gardien;
Mo pa bizen plis!
Bondie limem mo gardien;
Mo pa bizen plis!

Mem kan mo dan lafore
Mo pa trakase.
Marenwar pa fer mwa per,
Bondie la, koste.
Difikilte tanporer
Akoz so lamour.

Bondie limem mo gardien;
Mo pa bizen plis!
Bondie limem mo gardien;
Mo pa bizen plis!

Bondie prepar enn banke
Pou fer ennmi vwar.
Li met mwa lor sez loner
E ranpli mo ver.
Li dir mwa ki dan so tanp
Ena plas pou mwa.

Bondie limem mo gardien;
Mo pa bizen plis!
Bondie limem mo gardien;
Mo pa bizen plis!

13 MO LAFWA LI DAN TWA
Bondie twa ki diriz mo lavi,
Tou bienfe ki mo fer zot sorti
Dan profon to leker.
Tou dimoun ki swiv twa zot peper;
Mo ti pou bien kontan al kot zot,
Viv ar zot san fer fot.
Bondie, mo Bondie, mo lafwa li dan twa!
Bondie, mo Bondie, mo lafwa li dan twa!

Bann ki galoup deryer enn vodor,
Zot envit katastrof san zefor
Ki vinn kraz zot latet.
Mo pa pou partisip dan zot fet;
Zot servis, sakrifis enn blasfem;
Zot karem fos sistem.
Bondie, mo Bondie, mo lafwa li dan twa!
Bondie, mo Bondie, mo lafwa li dan twa!

Bondie twa ki mo pli gran dibien;
To donn mwa tou seki mo bizen;
Se twa ki mo desten.
Mersi pou seki to finn donn nou:
Enn kado manifik, enn bizou;
Enn mervey san parey.
Bondie, mo Bondie, mo lafwa li dan twa!
Bondie, mo Bondie, mo lafwa li dan twa!

Bondie twa touletan to gid mwa;
Kan dout pe paraliz douniya,
Mo les twa gid mo pa.
Kan to la mo pa per fer erer;
To prezans anpes mwa rat sime,
Rant dan piez lafime.
Bondie, mo Bondie, mo lafwa li dan twa!
Bondie, mo Bondie, mo lafwa li dan twa!

Akoz sa mo lespri viv anpe;
Parski to donn mwa sekirite.
Mersi, mersi Bondie!
To toultan montre mwa bon sime;
Kan to la mo lavi bien ora
Ar boner ek lazwa.
Bondie, mo Bondie, mo lafwa li dan twa!
Bondie, mo Bondie, mo lafwa li dan twa!

14 PARSKI TO KONN LAVERITE
Bondie ekout mo lapriyer;
Fer lazistis rant dan lakour;
Mo pe apel ou osekour;
Napa ignor mo lapriyer.
Mo sir to pou donn mwa rezon
Parski to konn laverite.
Mo sir to pou donn mwa rezon
Parski to konn laverite.

Si to teste senserite;
Si to sey tant mwa pou gete;
Si to verifie mo panse
To pou trouve ki mo koz vre.
Mo sir to pou donn mwa rezon
Parski to konn laverite.
Mo sir to pou donn mwa rezon
Parski to konn laverite.

Mo pe vinn ver twa mo Bondie
Parski mo sir to pa refiz
Ekout enn pov ki sipliy twa
Ekout li ar enpe pasians.
Mo sir to pou donn mwa rezon
Parski to konn laverite.
Mo sir to pou donn mwa rezon
Parski to konn laverite.

Bondie donn mwa to gran lamour
E ofer mwa to proteksion
Parski deryer to boukliye
Ena lape, sekirite.
Mo sir to pou donn mwa rezon
Parski to konn laverite.
Mo sir to pou donn mwa rezon
Parski to konn laverite.

Gard mwa anba to prop lezel;
Anpes dimoun fer mwa dimal.
Ennmi partou pe antour mwa,
Donn mwa lamour ek proteksion.
Mo sir to pou donn mwa rezon
Parski to konn laverite.
Mo sir to pou donn mwa rezon
Parski to konn laverite.

15 KONFOR EK LASIRANS
Bondie, mo leker pe rod twa;
Mo lespri gagn swaf to prezans
Kouma later sek rod dilo.
To tousel kapav okip mo konfor;
To tousel kapav donn mwa lasirans.
To tousel kapav okip mo konfor;
To tousel kapav donn mwa lasirans.

Permet mwa rant dan to lakaz
Pou mo admir pouvwar, laglwar
Bondie Kreater Toupwisan.
To tousel kapav okip mo konfor;
To tousel kapav donn mwa lasirans.
To tousel kapav okip mo konfor;
To tousel kapav donn mwa lasirans.

To lamour enfini pli for
Ki tou kiksoz dan nou lemonn.
Akoz sa mo glorifie twa.
To tousel kapav okip mo konfor;
To tousel kapav donn mwa lasirans.
To tousel kapav okip mo konfor;
To tousel kapav donn mwa lasirans.

Mo nam rasazie ar lazwa
Kan mo selebre to grander.
Mersi Bondie to protez mwa.
To tousel kapav okip mo konfor;
To tousel kapav donn mwa lasirans.
To tousel kapav okip mo konfor;
To tousel kapav donn mwa lasirans.

Ennmi lamour pe rod touy mwa
Me zot zefor pe fer dan vid.
Lamour Bondie ki viktorye.
To tousel kapav okip mo konfor;
To tousel kapav donn mwa lasirans.
To tousel kapav okip mo konfor;
To tousel kapav donn mwa lasirans.

16 MERSI BONDIE
Bondie finn beni nou lavi;
Li finn donn nou so gran lamour;
Li finn poz so regar lor nou.
Ena detrwa pa’le konpran.
Anou ansam sant so louanz;
Nou dimann tou kominote
Ansam ar nou kriye for-for
« Mersi Bondie ».

Anou ansam sant nou lazwa
Parski Bondie finn beni nou.
So zizman zis; so konsey bon;
Li met nou tou lor bon sime.
Anou ansam sant so louanz;
Nou dimann tou kominote
Ansam ar nou kriye for-for
« Mersi Bondie ».

Later finn donn extra rannman;
Nou bann zanfan pe grandi bien;
Nou pe kapav rezoud konfli,
Anpes erer vinn permanan.
Anou ansam sant so louanz;
Nou dimann tou kominote
Ansam ar nou kriye for-for
« Mersi Bondie ».

17 BONDIE NOU PROTEKTER
Kan nou al ver Bondie
Pou gagn so protexion
Nou kapav dir for-for:
“Tomem mo berze,
Tomem protekter,
Tomem mo Bondie
Ki mo fer konfians.”

Bondie protez nou tou
Kont danze, maladi.
Pa per pou dir for-for:
“Tomem mo berze,
Tomem protekter,
Tomem mo Bondie
Ki mo fer konfians.”

Nou anba so lezel
Antout sekirite.
Akoz sa nou kriye:
“Tomem mo berze,
Tomem protekter,
Tomem mo Bondie
Ki mo fer konfians.”

Sou protexion Bondie
Ena sekirite.
Akoz sa nou sante:
“Tomem mo berze,
Tomem protekter,
Tomem mo Bondie
Ki mo fer konfians.”

Nou pa per marenwar
Ouswa latak antret.
Nou pa per pou sante:
“Tomem mo berze,
Tomem protekter,
Tomem mo Bondie
Ki mo fer konfians.”

To sov nou, protez nou;
Ed nou sort dan dife
Parski nou dir for-for:
“Tomem mo berze,
Tomem protekter,
Tomem mo Bondie
Ki mo fer konfians.”

18 ANOU SANT LOUANZ BONDIE
Kan mo pans grander liniver;
Kan mo pans tou seki to’nn fer
Kan mo pans ki to lespri sen
Pe ed nou pou tras nou sime,
Mo leker ranpli ar lazwa.
Pou dir twa mersi
Mo sant to laglwar
Ar mandolinn,
Gitar ek sitar.

Kan mo pans to bann gran explwa;
Kan mo pans to entelizans;
Kan mo pans to gran konesans
Ki fer sanzman e gard balans
Mo leker ranpli ar lazwa.
Pou dir twa mersi
Mo sant to laglwar
Ar mandolinn,
Gitar ek sitar.

Kan mo pans to lespri profon
Mem si tilespri pa konpran;
Kan mo pans lamour enfini
Mem si detrwa pa apresie
Mo leker ranpli ar lazwa.
Pou dir twa mersi
Mo sant to laglwar
Ar mandolinn,
Gitar ek sitar.

To finn donn mwa boukou lafors;
To finn donn mwa boukou boner.
Mo verze ranpli ar manze.
Friyapen ek mezon rouz fer
Mo leker ranpli ar lazwa.
Pou dir twa mersi
Mo sant to laglwar
Ar mandolinn,
Gitar ek sitar.

19 SANTE TRIS ENN EKZILE
Dan bor larivier Babilonn
Nou ti asize dan tristes,
Nou larm ti koule ler nou pans
Nou pei laba.
Si mo bliye twa mo pei;
Si mo bliye twa mo fami;
Si mo bliye twa mo Bondie,
Fer mo lame paralize;
Fer mo lizie aret trouve.

Dan bor larivier Babilonn,
Lor enn gran pie dan bor dilo,
Nou ti atas nou lamizik.
Pa kapav sante.
Si mo bliye twa mo pei;
Si mo bliye twa mo fami;
Si mo bliye twa mo Bondie,
Fer mo lame paralize;
Fer mo lizie aret trouve.

Dan bor larivier Babilonn
Kot nou ennmi pe fer mari
Kouma pou sant laglwar Bondie
Kan nou leker tris.
Si mo bliye twa mo pei;
Si mo bliye twa mo fami;
Si mo bliye twa mo Bondie,
Fer mo lame paralize;
Fer mo lizie aret trouve.

Dan bor larivier Babilonn
Met bann enstriman sek lor pie ;
Kouma pou sante kan lalang
Finn kol lor pale.
Si mo bliye twa mo pei;
Si mo bliye twa mo fami;
Si mo bliye twa mo Bondie,
Fer mo lame paralize;
Fer mo lizie aret trouve.

20 BONDIE TOUPWISAN
Bondie to konn tou, napeyna sekre
Ki to pa kone.
To okouran tou seki mo pe fer,
Seki mo panse.
Avan mo ouver labous pou koze,
To fini kone.
To prezan toultan pou donn proteksion,
Ed mwa lor larout.
Twa ki Kreater sak pwen mo lekor;
Twa ki finn met mwa dan vant mo mama;
Twa ki finn fer mwa devlop dan so vant;
Twa ki konn mwa mem avan mo ti ne,
Mo salie twa O Bondie Toupwisan.

Pa kapav kasiet, evit to gete;
Sa li pa posib.
Eski li posib pou trik to regar?
Sa li pa posib.
Si mo dimann marenwar kasiet mwa,
Li pa pou kapav.
Dimann lalimier met fernwar partou
Li pa pou kapav.
Twa ki Kreater sak pwen mo lekor;
Twa ki finn met mwa dan vant mo mama;
Twa ki finn fer mwa devlop dan so vant;
Twa ki konn mwa mem avan mo ti ne,
Mo salie twa O Bondie Toupwisan.

Avan mo lizie ouver ti’ena plan
Pou mo devlopman.
Difisil pou enn imen, konn to plan
Parski to ena
Plis plan dan latet ki lagren disab
Lor lakot Moris.
Kifer to pa eliminn bann nwizans
Ki gat kreasion?
Twa ki Kreater sak pwen mo lekor;
Twa ki finn met mwa dan vant mo mama;
Twa ki finn fer mwa devlop dan so vant;
Twa ki konn mwa mem avan mo ti ne,
Mo salie twa O Bondie Toupwisan.

16.02.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.