PROVERB SALOMON – tradixion-adaptasion par Dev Virahsawmy

PROVERB SALOMON
(In Morisien the expresion ‘Proverb Salomon’ means 3 things: written by Solomon; used by Solomon and associated with Solomon. So it covers all proverbs found in The Book of Proverbs.)

1 Proverb Salomon, garson David, lerwa Izrael.
1.2 Pou ki dimoun gagn sazes ek ledikasion ek dekouver konesans profon,
1.3 Pou ki dimoun aprann viv dan fason saz, konpran drwatir, lazistis e pa fer fos;
1.4 Pou ki tou dimoun konn pran prekosion e pou ki bann zenn gagn konesans ek experyans e konn pran desizion –
1.5 Pou ki bann dimoun ki finn vinn saz kontinie aprann e pou ki dimoun experyans vinn plis meyer,
1.6 Pou ki sa bann dimoun la

10 Ala bann proverb Salomon:
1 Bann zanfan saz fer zot paran extra fier; zanfan fatra fer zot paran plore.
2 Rises malgagne fer lavi amer; me kan nou onet nou lavi dous.
3 Bondie pa pou les bon dimoun soufer; me move dimoun pa pou gagn seki zot rode.
4 Kan to enn zeb to pou res pov; kan travay dir to pou dan bien.
5 Enn dimoun malen fer lakoup kan kann finn pare; ena ki dormi olie al dan karo.
6 Bon dimoun resevwar benediksion; bann leker sal kasiet mesanste dan zot parol.
7 Nou rapel bon dimoun kouma benediksion; bien vit nou bliye gabzi bann faner.
8 Dimoun rezonab ekout bon konsey. Bann ki nek zaza fini dan ganndol.
9 Dimoun onet peyna traka; bann malonet ki zwenn tase.
10 Dimoun ki kasiet laverite, zot amenn problem; bann ki pa per pou kritike, zot amenn lape.
11 Parol bon dimoun donn lavi; parol enn malang touy lavi.
12 Laenn alim dife; lamour pardone.
13 Dimoun entelizan koz bon koze; bann kouyon merit rakle.
14 Dimoun saz apresie konesans me kan pagla koze problem tap laport.
15 Larises protez risar; povrete detrir bann pov.
16 Fer lebien donn lavi; pese fer piti pese.
17 Seki ekoute kan pe koriz li fer progre; seki zame axepte so erer fini mal.
18 Enn manter nouri laenn; enn bourik fann rimer.
19 Plis to zaze, plis to ouver laport pese; konn choupchap ouver laport sazes.
20 Parol enn bon dimoun li kouma metal presie; lespri dimoun malsen li enn barik vid.
21 Parol bon dimoun fer lemonn vinn meyer; koze gonaz plonz nou dan nwarte.
22 Kan Bondie beni twa, to vinn ris ek prosper; zis travay dir pa fer twa vinn pli ris.
23 Enn kouyon gagn nisa dan lemal; dimoun malen gagn nisa dan sazes.
24 Dimoun drwat gagn seki zot bizen; move zans gagn seki zot plis per.
25 Toufann vini, balye bann verminn; dimoun onet peyna pou per.
26 Pa dimann pares fer travay pou twa; li pou minn to lavi kouma egrer lestoma ousa katarak.
27 Si to’le viv lontan, obeir Bondie; si to’le mor avan ler, fer pese.
28 Lespwar bon dimoun donn lazwa; move dimoun get lavenir dan vid.
29 Bondie protez dimoun onet; li detrir faner.
30 Dimoun drwat so lavi dous; dimoun traver zwenn tase.
31 Drwatir koz langaz sazes; pese koz langaz serpan.
32 Dimoun drwat kot parol mexinn; bann traver koz parol pwazon.

11Bondie pini kan fos balans; li rekonpans balans onet.
2 Vantar vit-vit degrengole; imilite so lavi long.
3 Onette limem profeser bon dimoun; malonet pouri dan so prop malang.
4 Kan lamor vini, larises pa pou sov twa; onette kapav.
5 Kan nou onet lavi fasil; malonet fouy so prop tom.
6 Drwatir sov dimoun onet; malonet may dan so prop piez.
7 Kan move dimoun mor so lespwar swiv li. Perttan met lafwa dan pouvwar Mamonn.
8 Kan drwatir diriz ou lavi, traka tire al rod bann move dimoun.
9 Parol move dimoun amenn larwinn; sazes bon dimoun fer ou progrese.
10 Lavil anfet kan bon dimoun prospere; dimoun kriye zot lazwa kan bann salte pe kreve.
11 Lavil prospere kan bon dimoun diriz li; li vir anbalao kan malang ki gouverne.
12 Kifer to mepriz lezot? Pa pli bon to res trankil?
13 Pa fer konfians palabrer; fer konfians dimoun ki merit konfians.
14 Enn nasion san gid vit tas lor resif. Bon koseye garanti sekirite.
15 Si to garanti det enn etranze to pou regrete. Bat karte mayfrenn, bat karte.
16 Nou respekte enn fam ki pa vangvang. Fam vangvang amenn laont.
Dimoun pares toultan dan pens; bann debrouyar toultan dan bien.
17 Kan to bon, to bonte fer twa dibien; kan to move, to kriyote minn to boyo.
18 Move dimoun peyna lavenir. Bon dimoun gagn rekonpans.
19 Kan nou envesti dan enn bon lavi, nou nouri lavi; kan nou envesti dan move lavi nou nouri lamor.
20 Bondie gagn repignans ar malang-malsen; li kontan drwatir.
21Pinision pou malang; rekonpans pou drwatir.
22 Bote enn fam ki fane li kouma enn bizou lor nene koson.
23 Enn bon dimoun rod seki bon pou tou; kan move dimoun gagn li bonn tou dimoun ara.
24 Seki depans zot larzan san traka, zot vinn pli ris. Bann ki tro lare, zot vinn pli pov.
25 Pa per pou done, to pou resevwar; pa per pou ede, lezot pou ed twa.
26 Nou modi kikenn ki fer pri manze monte; nou beni seki pa get zis profi.
27 Si to lentansion bon, dimoun respe twa; si to pe rod lamerdman samem to pou gagne.
28 Si lamone fer twa vinn fier enn zour to pou grene. Si to lavi swiv sime drwat to pou monte mem.
29 Si to fer to fami soufer to pou fini mal.
Tilespri toultan li anba granlespri.
30 Drwatir donn lavi; violans touy lavi.

31 Bon dimoun gagn rekonpans lor later. Fatra, bachara ki viv dan pese gagn pinison zot merite.

12Bann ki anvi aprann pa rezet kritik. Zis enbesil ki refiz kritik.
2 Bondie kontan bon dimoun; li deteste bann ki tir plan pou fer lemal.
3 Kiltir pese pa garanti sekirite; drwatir ki donn stabilite.
4 Enn bon fam/mari amenn lazwa dan lakaz; enn move fam/mari li enn kanser ki detrir tou.
5 Dimoun onet pa pou trik ou; malonet pou kouyonn ou.
6 Parol move dimoun amenn lamor; parol dimoun drwat sov lavi andanze.
7 Move dimoun fini mal san fami, san zanfan; fami dimoun drwat kontinie grandi.
8 Kan ou entelizan, dimoun admir ou; kan ou kouyon, dimoun boufonn ou.
9 Preferab ou enn tidimoun ki travay pou zwenn de bout olie deklar gran me pe mordefen.
10 Bon dimoun okip bien zot zanimo; move dimoun tret zot ar kriyote.
11 Enn fermie ki travay dir ena bien manze pou so fami. Proze fouka enn gaspiyaz.
12 Move dimoun krez zot krann pou fer lemal; bon dimoun tini ferm.
13 Move dimoun souvan may dan zot prop lak; dimoun onet konn evit maler.
14 Rekonpans depann lor seki ou dir, lor seki ou fer; ou gagn seki ou merite.
15 Kouyon toultan kwar zot ena rezon. Dimoun saz ekout bon konsey.
16 Kan enn fatra ankoler li pa kapav kasiet. Dimoun malen movi ar ensilt.
17 Laverite nouri lazistis; mansonz nouri enzistis.
18 Parol anler kapav fer boukou dimal; parol reflesi geri.
19 Mansonz mor brit; laverite li eternel.
20 Kan ou plant lemal, pare pou gagn sok. Boner li sorti dan vant lebien.
21 Kan drwatir nouri ou, pa per gagn traka; kan ou dan pese bel bala lor ou.
22 Bondie deteste manter; li apresie seki koz vre.
23 Dimoun edike pa fer letalaz ar zot konesans; bachara toultan fer tamtam ar zot ignorans.
24 Travay dir donn pouvwar; lapares ouver laport esklavaz.
25 Traka ase pou touy boner me zantiyes egey lavi.
26 Drwatir nouri vre lamitie; mesanste ris nou dan trou.
27 Si ou pares bliye sixe! Travay dir donn nou prosperite.
28 Drwatir ouver sime lavi; move lespri ouver nou tom.

13Enn zanfan saz ekoute kan so papa koz ar li; enn vantar refiz rekonet so erer.
2 Kapav fer konfians koze bon dimoun; bann mardayer zot toultan swaf vanzans.
3 Tansion, tansion! Vey bien seki to dir; vey to sekirite. Seki zaza san reflesi anmemtan koul so prop bato.
4 Enn gro pares pas so letan fer rev grander. Abba, abba! Travay, si to’le arive.
5 Dimoun onet pa koz manti; lalang manter tranp dan labay.
6 Drwatir li bar gorl inosans. Lemal li lakord pou pandi malfeter.
7 Ena grener ki delar ris; ena risar deklar grener.
8 Kan ou ris, ou bizen lamone pou defann ou lekor; kan ou pov ou pa bizen tousa.
9 Drwatir li enn lalimier ki briye for-for; lespri malang li enn lalanp bobes kase.
10 Grannwar apel lamerdman. Dimann konsey kan pa kone.
11 Lamone fasil pa res lontan; li ena plis valer kan ou rente pou gagn li.
12 Kan lespwar pe koule, nou leker koule; lazwa retourne kan enn rev vinn vre.
13 Si to boud enn bon lide to envit dezas; kan axepte seki bon lerla konn sixe.
14 Lansengnman enn gourou nouri nou lavi; li ed twa sape kan ena danze.
15 Entelizans merit respe si ena konfians.
16 Dimoun rezonab reflesi avan azir; enbesil fer letalaz ar so ignorans.
17 Mesaze foser konplik lekzistans; mesaze serye inogir lape.
18 Si to pa’le aprann to fini dan poubel. Aprann ekoute pou to fer progre.
19 Extra sa kan nou gagn seki nou’le. Pa fer kouyon ki swiv lake pese.
20 Mars ar dimoun saz e to pou vinn saz; dan konpagni kouyon to pou vinn kouyon.
21 Ler dife bril bann peser, bon dimoun rekonpanse.
22 Bon dimoun kit leritaz pou tizanfan; larises move dimoun al dan pos enn lot.
23 Karo abandone kapav fer malere viv; bann leker ros prefer les li anfris.
24 Si to gat to zanfan pa vedir to kontan li; si to kontan li koriz li, montre li bon sime.
25 Bon dimoun pa mank manze. Move dimoun ki mordefen.

14Enn fam/zom ki enn bon dimoun okip so fami me enn fam/zom faner-laryaz li pou detrir li.
2 Si to onet sa vedir ki to respe Bondie; malonet pa respe nanye.
3 Kouyon vantar pa konn choupchap; dimoun saz koz bon koze, kan bizen.
4 Si to konn labour later, to gard manze pou plen; sinon li pou vid.
5 Vre temwen koz laverite; fos temwen rakont zistwar.
6 Vantar ek fezer zame pou vinn saz; vre entelizans ed nou pou aprann.
7 Pa frekant kouyon; pa gaspiy letan.
8 Kifer enn malen vinn saz? Parski li kone ki li bizen fer. Kifer enn bourrbak res bourrbak? Parski li zis kwar li kone.
9 Enbesil pa konsian so erer. Bon dimoun rod pardon.
10 To lazwa kouma to lapenn zot dan twa. Personn pa finn donn twa sa.
11 Lakaz bon dimoun li pou res frengan kan lakaz modi kraz lor so latet.
12 Tansion twa! Seki to kwar bon sime kapav ris twa dan enn trou.
13 Riye kapav kasiet tristes me kan boner finn ris kales, sagren fer so vantar.
14 Move dimoun gagn seki li merite; bon dimoun gagn rekonpans.
15 Enn joukal vit-vit rant dan pano; dimoun rezonab fer atansion.
16 Dimoun saz pran prekosion pou evit problem; tilespri bes latet fonse, rant dan trou.
17 Bann ki sap lor kal brit-brit fer bann kouyonad; dimoun saz gard so kalm, pa exite.
18 Bann ignoran koz gonaz; bann ki malen rod konesans.
19 Dimoun dan pese oblize bes latet divan drwatir pou gagn enn ti bout.
20 Zanfan mizer peyna zorey; personn pa pran li kont. Dimoun ris ki ena kamarad!
21 Si to’le viv ere pran dimoun pov kont. Pa mepriz zot. Enn pese sa!
22 Si to fer dibien, dimoun pou respe ek kontan twa. Fer lemal enn erer grav.
23 Travay ki donn twa mwayen gagn lavi; peyna lavenir dan plak deryer ek fer palab.
24 Dimoun saz gagn larises; kouyon gagn zis kouyonad.
25 Enn temwen sov lavi dimoun ler li koz vre; kan li koz manti li pe vann dimoun.
26 Kan nou respe Bondie, nou gagn konfians ek sekirite pou noumem ek nou fami.
27 Si to pa’le fini dan trou, priye Bondie ki donn lavi.
28 Grander enn lider li trouv dan komie dimoun li pe gide. San dimoun li pa vo nanye.
29 Si to gard to kalm sa vedir to saz. Si to sap lor kal brit-brit to enn bachara.
30 Kan to lespri trankil to lekor anbonn lasante; kan to zalou, kanser manz twa.
31 Kan fer dominer ar dimoun pov nou zour Bondie, zot Kreater. Ed bann pov! Samem pli gran lapriyer!
32 Move dimoun fouy zot prop tom ar zot pese; bon dimoun zot proteze par zot bonte.
33 Dan sak panse dimoun malen ena sazes; enbesil toultan met ba enbesilite.
34 Drwatir fer enn pei gran; pese fer li rant dan baydoum.
35 Enn vre lider kontan seki travay bien; li pa toler bann fatra.

15Enn repons dou tengn nou laflam; enn koze brit anflam nou.
2 Kan enn saz koze, nou anvi aprann; kan gopia koze nahin fer mari.
3 Bondie Toupwisan konn tou, trouv tou. Li kone ki nou pe fer, ki li bon, ki li move.
4 Koze zanti amenn lavi; koze gra detrir lespri.
5 Pa fer fezer ar to papa! Seki li dir kapav ed twa.
6 Kan viv dan drwatir nou pa pou grene; kan viv dan pese nou vinn bangoler.
7 Konesans grandi grasa dimoun saz; bliye bachara!
8 Lespri Sen ere kan bon dimoun priye. Pa kwar li kontan ofrand bann malang.
9 Bondie apresie kan drwatir prezan; li bien agase ar move manier.
10 Si to swiv move larout to pou bizen peye; si to pa sanze lerla bez lor twa.
11 Ena ki panse zot kapav kasiet zot move lespri, pa les Bondie kone. Me Bondie kone seki pe pase dan rwayom lever.
12 Bann vantar zot kwar ki zot kone, pa bizen aprann; pou zot, parol dimoun saz li zis blablabla.
13 Kan dimoun dan bien, zot ena sourir; kan zot malere zot figir vinn tris.
14 Dimoun malen kontan aprann; dimoun kouyon kwar li konn tou.
15 Lavi enn pov li pa fasil me dimoun ge kontan lavi.
16 Preferab pov dan lamour Bondie ki ris dan lamour Mamonn.
17 Prefer dal-douri ar dimoun mo kontan ki banke ar ipokrit.
18 Kan nou sofe dispit pran pouvwar; kan nou res kalm lape triyonfe.
19 Si to pares nanye pa marse; si to onet peyna traka.
20 Zanfan saz fer boner fami; fatra fer paran plore.
21 Enbesil kwar li terib; seki malen zot kone ki bon.
22 Pou arive pran bon konsey; san sa to fel net.
23 Ala nou kontan kan nou trouv parol ki bizen pou sak lokazion.
24 Dimoun eklere pran sime ki donn lavi, pa sime ki donn lamor.
25 Bondie kraz latet vantar, protez vev ek orfelen.
26 Bondie deteste lespri malang; li kontan parol amikal.
27 Si to’le vinn ris atraver marday, to fami ki pou soufer; koripsion pou fini twa.
28 Bon dimoun reflesi avan reponn; kan reponn san reflesi tou vinn pli golmal.
29 Kan bon dimoun priye, Bondie ekoute; li pa ekout lespri kabose.
30 Enn sourir fer nou plezir; bon nouvel fer leker kontan.
31 Si to axepte ler montre twa to fot sa vedir to saz.
32 Ler to refiz aprann to fer tomem ditor; ler to axepte, to soley leve.
33 To lespri grandi kan to axepte grander Bondie. Imilite ouver laport avansman.

16Nou kapav fer bel-bel plan me Bondie ki deside.
2 To kapav kwar ki to enn gran terib me Bondie konn bien to aryer panse.
3 Si to’le sixe, dimann Bondie beni twa.
4 Tou kiksoz dan kreasion ena so desten. Desten verminn se destrixion.
5 Bondie deteste arogans. Pa kwar arogan pou sape.
6 Lwayote, fidelite amenn pardon Bondie. Si to obeir Bondie, pese pa koste.
7 Konn volonte Bondie e lerla ennmi vinn kamwad.
8 Preferab to ena tigit lamone biengagne ki enn ta malgagne.
9 Nou kapav fer plan me Bondie ki deside.
10 Si enn sef koz ar lotoriye divinn so mesaz korek.
11 Komersan bizen onet; pa fer dominer.
12 Se lazistis ki fer bon gouvernman marse.
13 Lider veritab koz laverite; li pa swazir manter.
14 Enn dimoun saz pa provok lider; kan lider sap lor kal, ena zavari.
15 Kan lider satisfe ena devlopman.
16 Sazes ek konesans pli bon ki lor ek larzan.
17 Lespri eklere pran sime kler; kan konn swazir sime nou evit problem.
18 Vantardiz akous destrixion; arogans akous defet.
19 Preferab enn lavi senp dan povrete ki lavi delix ar lamone sal bann arogan.
20 Pou to gagn sixe aprann to leson; pou to viv ere fer Bondie konfians.
21 Kan enn dimoun ena matirite lespri, li konpran vit, li konpran bien; li pa koz brit e lezot konpran pli bien.
22 Sazes nouri lavi me souvan nou perdi letan fer bourik manz lazle.
23 Kan reflesi avan koze, kapav fer gon konpran.
24 Parol zanti kouma lanti nouri lespri, nouri lekor.
25 Tansion! Tansion! Seki paret korek kapav kasiet pikan raket.
26 Plis nou lapeti li gran, plis nou travay pou gagn mwayen soulaz lafen.
27 Move dimoun rod tou mwayen pou fer ditor; sak mo zot dir kapav bril nou kouma labrez.
28 Move lespri ki fann rimer pou lev lager, detrir lamour.
29 Lespri violan kouyonn lezot, ouver laport pou makanbo.
30 Atansion bann sourir forse ki fer ziedou! Zot pe tir plan pou fer dibri.
31 Viv lontan rekonpans drwatir; seve blan so kouronn.
32 Preferab ena pasians ki pouvwar. Kontrol tomem avan to sey kontrol lezot.
33 Ena ki fer tirazosor pou dekouver volonte Bondie. Me zot pa kone ki Bondie limem desid rezilta zot tirazosor.

17Meyer manz enn bout dipen sek san traka ki al dan banke kot sourir kasiet pwazon.
2 Enn serviter devoue ena plis merit ki enn zanfan bangoler; li mem kapav gagn enn par leritaz.
3 Nou servi dife pou teste lor ek larzan. Zis Bondie kapav teste nou leker.
4 Lespri malang ekout koze malang; manter ekout mansonz.
5 Ler ou mok dimoun pov, pa bliye ou pe mok zanfan Bondie. Ena pinision pou seki pran nisa ar soufrans lezot.
6 Granparan zot fier zot tizanfan; zanfan ‘si zot fier zot paran.
7 Dimoun onorab pa koz manti. Me bann tilespri zot peyna nanye pou dir.
8 Ena ki kwar ki gous fer mazik; li kapav rezoud tou problem.
9 Si to’le ki dimoun kontan twa, to bizen kapav pardonn zot erer. Si to obsede par erer kikenn, to kapav dir bay-bay lamitie.
10 Enn dimoun eklere aprann boukou plis ar enn ti kritik ki enn bachara ar san erer grosie.
11 Lamor, mesaze mofinn, tap laport move dimoun parski toultan zot fane.
12 Li preferab zwenn enn mama lours ki finn perdi so zanfan ki enn nenport ki koz bel koze dan vid.
13 Si ar mesanste ou pey bon aksion, lemal pou fer piti dan ou lakaz.
14 Koumansman dispit li kouma enn ti fisir dan enn rezervwar. Bous li vit sinon bel zavari.
15 Kan fer inosan pey pou koupab, Bondie pa kontan.
16 Pa perdi letan vers to konesans dan enn touk perse; li pa apresie.
17 Kamarad toultan montre zot lamour; nou fami li la pou pran par dan nou maler.
18 Fode ou latet pa bon pou ou al garanti det enn lot dimoun.
19 Si to kontan enn pese, to pe rod lamerdman. Si to kontinie fer to vantar to pe lapes sounami.
20 Dimoun ki pans malprop e ki koz malang bizen pare pou fer fas dezas.
21 Kan zanfan pe fane, dan lavi paran ena zis traka ek tristes.
22 Enn dimoun ge li touzour anbonnsante. Si to tris toultan, kavo finn ouver.
23 Kan ziz pe pran gous, lazistis dan serkey!
24 Enn dimoun eklere viz enn proze kler; parkont enn fouka galoup san gete dan tou direksion.
25 Zanfan enbesil fer lavi paran vinn bilenbi long.
26 Kan inosan vinn koupab, kan bon dimoun dan prizon, lazistis dan bannwas.
27 Kan ou kone ki ou vo, ou pa zaza, ou pa yapyap; kan ou gard ou kalm ou lespri explor bann gran profonder. Enn kouyon foser pou bous so labous. Sa kapav fer dimoun kwar ki li vremem malen.

18Dimoun ki get so prop lonbri pa gagn ale dan sosiete; li personel e li refiz konpran lezot.
2 Enn enbesil pa sey konpran. Li rod montre li’enn gran mari.
3 Pese ek laont kouma simiz ek kalson. Kan loner tonbe, mepri pran so plas.
4 Ena dimoun ki zot parol profon kouma osean, lenpid kouma dilo lasours.
5 Li pa korek protez koupab e met inosan dan prizon.
6 Kan enn bourik deklar filozof, li merit enn koutpie.
7 Kan enbesil deklar konntou, li may dan lak so prop gabzi.
8 Ayo palab, ala to bon! Ala to plen vant!
9 Enn dimoun pares li osi move ki enn vandal.
10 Bondie li enn latour zean kot bon dimoun gagn lape ek sekirite.
11 Ena dimoun ris ki kwar ki zot lamone kapav protez zot kouma miray ot enn gran sitadel.
12 Imilite atrir respe; arogans provok laenn ek destrixion.
13 Ekoute avan reponn. Sinon to pas pou kouyon ek arogan.
14 Kan to malad, to dezir res vivan anpes enn maler. Si sa dezir la perdi so lafors, lafen aprose.
15 Dimoun malen toultan rod konn plis.
16 To’anvi zwenn enn gran dimoun? Amenn enn kado ar twa.
17 Premie ki koze ankour paret pe koz vre ziska ki so adverser koumans kestionn li.
18 Kan de dimoun mem lafors pe debat enn kestion ankour, meyer tir lakourtpay pou departaz zot.
19 Si to ed to fami, zot pou protez twa kouma miray sitadel; si to toultan rod sikann, zot pou zis ferm tou laport.
20 Kan to dir kiksoz, to pou bizen fer fas tou so konsekans.
21 Swa li prezerv to lavi, swa li fini twa net. Mo repete: to bizen fer fas konsekans to parol.
22 Li enn bon zafer kan ena enn partner. Sa montre ki Bondie limem bonte ek lamour.
23 Bann pov koz ar boukou polites; bann ris reponn ar saler.
24 Parfwa lamitie li pa dire me ena kamarad pli ferm ki frer-ser.

19Preferab res pov me onet ki vinn enn bachara manter.
2 Antouziasm san konesans enn move zafer; enpasians pou fou twa dan trou.
3 Ena ki detrir zot lavi parski zot tro bet. Apre zot blam Bondie.
4 Dimoun ris toultan ena nouvo kamwad; bann pov pe perdi zot detrwa kamwad.
5 Si to komet parzir ankour, to pa pou sape.
6 Setaki rod gagn faver gran dimoun; setaki fer kwar dimoun enportan zot foulfrenn.
7 Dimoun pov dan pens. Mem so fami rezet li. Kot li pou gagn kamarad? Li seye mem! Abba!
8 Fer zefor aprann. Sey rapel seki to aprann. Lerla to pou arive.
9 To pa pou sape si to koz manti dan lakour. To pou gagn to rens.
10 Pa donn bourik manz lazle; pa les kouyon dirize.
11 Dimoun rezonab kontrol so koler. Li konn pas lor la kan enn nenport ensilte li.
12 Kan sef ferm ankoler tou dimoun tranble; kan li zenere tou dimoun kontan.
13 Zanfan fatra fer paran trouv zekler; partner ki manz krann detrir lavi koup.
14 Enn dimoun kapav gagn lakaz ek pitay ar so paran me se Bondie ki donn enn bon partner.
15 Si to pares, kontan dormi, pa rod manze kan vant grogne.
16 Respekte lalwa Bondie si to’le viv bien; sinon to pou zwenn tase.
17 Kan to donn kiksoz enn pov to pe pret Bondie e li pou rann twa plennti-plennti.
18 Kan zanfan ankor bien zenn montre zot manier. Sinon ler pli tar zot pe fane se twa responsab.
19 Si kikenn sap lor kal brit, les li gout so konsekans. Sinon, to pou pas to lavi tir li dan petren.
20 Si to dispoze ekoute, to anvi aprann, dousma-dousma to pou vinn saz.
21 Dimoun kapav fer plan me se Bondie ki deside.
22 Gourmandiz pe gat lavi. Laont lor nou! Mil fwa dimoun pov!
23 Obeir Bondie si to’le viv enn bon lavi dan boner, sekirite.
24 Ena dimoun telman pares ki so lame napa leve pou met manze dan so labous.
25 Vantar bizen koreksion pou li aprann. Dimoun saz axepte ler koriz so erer.
26 Fode dimoun finn vinn bebet pou li rezet mama-papa.
27 Mo garson, si to aret aprann, bien vit to pou bliye seki to kone.
28 Kot lazistis kan fos temwen komet parzir? Enn move dimoun li marye ar pese ek malsen.
29 Enn maron ki kwar li’enn jak merit kout baton.

20Tro boukou larak fer twa vinn kouyon-gran-lagel. Kifer to soule?
2 Evit krwaz lepe ar pouvwar ankoler! Konn atann moman propis.
3 Nenport ki gopia kapav lev enn makanbo; enn dimoun pridan, li res andeor.
4 Fermie tro pares pou prepar karo pou bat lamok kan lakoup vini.
5 Enn dimoun so panse li kouma dilo dan prfon danpi; bizen enn lespri fite pou fer li monte.
6 Setaki pou dir ki limem plis fidel ek lwayal; grat verni, lerla nou gete.
7 Zanfan ki ena paran responsab, zot ena boukou lasans.
8 Enn vre sef kone kot lebien, kot lemal.
9 Eski vremem sa ena dimoun ki so konsians kler e ki finn finn lav tou so pese?
10 Bondie pa dakor ar komersan malonet ki servi pwa ek mizir trike.
11 Zanfan ‘si montre seki li ete par so manier fer; fasil pou kone si li bon, si li onet.
12 Bondie finn donn nou lizie ek zorey. Servi lizie pou gete, zorey pou ekoute!
13 Si to pas letan lor lili, pa trouv drol to katora vid.
14 Kliyan kontan plengne ki marsandiz tro ser. Apre li blage ki li konn marsande.
15 Si to konpran bien seki to pe dir, to posed enn gran trezor.
16 Si enn bourrbak ase fou pou garanti det enn etranze li merite ki fer li ipotek so dibien pou donn garanti.
17 Lamone malgagne li kouma delikatesenn ki bien vit vinn enn pogne disab dan labous.
18 Swiv bon konsey pou to reysi; pa nek bes latet fonse.
19 Palabrer pa konn gard sekre. Bat karte ar sa kalite dimoun la ki nek yapyap.
20 Si to modi to paran, to lavi pou fini kouma fanal san petrol dan nwar.
21 Lamone fasil tras sime perdision.
22 Pa pran lalwa dan to lame. Dimann Bondie dres to papie.
23 Pa trik balans, pa trik mizir. Pa fer malonet.
24 Bondie tras nou desten. Souvan nou pa konpran kot nou pe ale.
25 Pans bien avan to ofer enn ofrand Bondie. Tansion to regrete!
26 Enn bon dirizan kone kisannla pe fane; kisannla merit pinision.
27 Bondie finn donn nou lespri ek konsians; initil sey kasiet laverite lor noumem.
28 Dirizan res opouvwar osi lontan ki so rezim zis, onet ek bon.
29 Lafors lazenes admirab me bizen respe seve blan sinior.
30 Parfwa bizen dibwa pwent pou amenn sanzman.

21Bondie kontrol lespri dirizan parey kouma li tras parkour larivier.
2 To kapav panse ki to’ena rezon me fale pa bliye ki Bondie pe ziz to lentansion.
3 Fer seki zis ek seki bon. Bondie prefer sa ki tou bann ofrand.
4 Move dimoun domine par vantardiz, gourmandiz ek arogans. Pese sa!
5 Fer plan avek swen e sixe pou swiv; si to galfate, prepar to defet.
6 Larises malgagne so lavi kourt me li pou ris twa dan trou avan li rant dan pou li.
7 Move dimoun kondane par zot prop violans. Kifer zot refiz sanze?
8 Koupab mars lor sime serpan; inosan so sime drwat.
9 Prefer viv dan lakav ki dormi lor mem lili ar enn partner dominer.
10 Move dimoun bizen pese pou zot viv; zot peyna pitie pou personn.
11 Kan vantar gagn so leson, mem ignoran aprann kiksoz. Enn dimoun saz profit sak lokazion pou aprann.
12 Bondie Drwatir konn tou seki pase dan lakaz move dimoun e ler pinision pa tro lwen.
13 Si to refiz ekoute kan bann pov kriye, tou zorey pou sourd ler to rod sekour.
14 Si kikenn ankoler ar twa, ansekre donn li enn kado. Sa pou kalme li.
15 Kan lazistis triyonfe, bon dimoun kontan; move dimoun deprime.
16 Destrixion lor sime dimoun ki al andeor bonsans.
17 Viv dan lix, manze, bwar, amize pa pou fer twa vinn pli ris.
18 Move dimoun ki rod fer mesanste lor lezot envit katastrof lor zotmem.
19 Preferab viv dan dezer ki viv ar enn partner ki manz laservel ek plengne toultan.
20 Dimoun saz viv dan bien; enbesil depans so lamone pli vit ki li gagne.
21 Bonte ek onette fer twa viv lontan. Dimoun respe twa e tret twa bien.
22 Enn bon zeneral rant dan lavil ennmi san problem mem si dimoun kosto pe defann li. Vit-vit miray grene.
23 Si to’le evit problem, fer atansion ki to dir.
24 Montre mwa enn vantar. Lerla mo pou montre twa enn fezer arogan san konsiderasion pou lezot.
25 Dimoun pares ki refiz travay pe detrir zotmem. 26 Zot pas letan reve seki zot ole gagne, seki zot kapav pran. Letansa bon dimoun pa ezite pou done zenerezman.
27 Bondie agase kan move dimoun fer ofrand lor otel, sirtou kan zot pe rod enn bout pou zotmem.
28 Temwayaz enn manter peyna valer; temwayaz enn dimoun onet, ki ena panse kler, ena foul valer.
29 Dimoun drwat kone ki zot vo; move dimoun zis fer vadire.
30 Bann verti kouma sazes, entelizans, perspikasite zot pa vo enn merd si Bondie pa fer twa konfians.
31 To kapav prepar lager me se Bondie ki deside kisannla pou gagne.

22Si to ena pou swazir ant enn bon repitasion ek enn gran fortinn, swazir bon repitasion.
2 Ris ek pov ena enn zafer ankomen: Bondie zot kreater.
3 Dimoun rezonab antisip problem e sey evite; bann ki pa reflesi mars drwat ver katastrof. Apre zot regrete.
4 Obeir Bondie, pa fer fezer. Lerla to pou gagn fortinn, loner e to pou viv lontan.
5 Si to kontan to lavi, evit bann piez ki may move dimoun toultan.
6 Montre zanfan bon manier viv e zot pou rapel sa toultan.
7 Dimoun pov vinn esklav dimoun ris. Pran lamone prete e seki pret twa li pou chombo fwet.
8 Kan to plant lagren enzistis, to pou rekolte dezas ki pou detrir baz to pouvwar dominer.
9 Pa fer lare; donn bann pov enpe manze. Bondie pou beni twa.
10 Bat karte ar bann vantar si to’le evit polemik, dispit ek ensilt.
11 Si to’le apresie pirte santiman ek bote langaz frekant poet, lerwa dan lespri.
12 Bondie veye ki laverite triyonfe e ki manter manz lapousier.
13 Bann pares res lakaz. Sanse ena lion deor.
14 Evit adilter parski Bondie pa kontan.
15 Li normal ki zanfan fer ensinifian. Montre zot disiplinn.
16 Si to donn kado dimoun ris ousa to kraz kor dimoun pov pou fer lamone, enn zour pa enn zour twa ki pou vinn pov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.