PROFESER MADLI

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

BANN PERSONAZ

Profeser Madli
Dokter Balsaf ( mari Profeser Madli )
Kramiz ( garson Profeser Madli )
Iras ( tifi Profeser Madli )
Danaz ( servant )
Gramil ( boyfrenn Iras )
Donati

SENN 1

Dan salon Profeser Madli. Salon la dekore ek meble ar boukou gou. Ler rido leve, Kramiz, 19 an, pe alonze lor enn divan. Li pe ekout lamizik. Donaz, 56 an, anviron, servant Profeser Madli, rantre.

DANAZ: Kramiz, rann moi enn servis, baba, al dan to lasam. Mo bizen met lord dan sa salon la. To kone ena envite zordi.

KRAMIZ: Shouut! Ekout sa mouvman la. To pa trouve kouma li siblim.

DANAZ: Mo pa konpran nanye dan to lamizik. Mo zis tann enn pake tapaz …..

KRAMIZ: Danaz, to bizen apresie sa kalite lamizik la. Fale ki bann proleter lev zot nivo kiltirel si zot ole kontrol direksion sosiete.

DANAZ: Madam ek misie pre pou retourne. Si zot trouv sa dezord ki to finn fer zot pou dimann mwa ki mo finn fer enn lazourne. Madam…

KRAMIZ: Pa madam. Profeser. Madam finn vinn profeser. Li ekrir gran-gran liv. Li koz gran-gran koze.

DANAZ: Profeser, pa profeser, li pou fou mwa enn bon zoure si mo pa met lord dan sa salon la. Ale Kramiz, al dan to lasam. Al fer to dezord laba.

KRAMIZ: Dezord, Danaz, you are a philistine. Asiz la, ekout lamizik. Bliye to sifon, bliye to balye. Apresie lar. Lavenir lemonn li dan lar. To kone kifer?

DANAZ: Get sa! Mo bizen travay. Kramiz. Ale mo garson.

KRAMIZ: Tasion Danaz! To pe mars lor mo lipie.

DANAZ: Si to pa ale, mo pou bizen mars lor to latet.

KRAMIZ: Bien koze… Bravo, bravo, bravo… koumsamem bann proleter bizen dres bann bourzwa.

DANAZ: Aret radote. Avans to lipie… kot to ser? Li finn rant bien tar yer.

KRAMIZ: Ler pa enportan. Ler ek liberte de enmi. Si nou nek get ler nou perdi nou liberte. Bizen anter tou mont, bizen kraz tou reveil, bizen nway tou pandil. Bizen detrir sivilizasion tik-tak. Dimoun lib, dimoun libere bizen bliye letan. Zis lespas ki enportan. Danaz to pe ekout mwa?

DANAZ: Wi Kramiz…Sorti lor sa sofa la. A asiz laba…Dis la finn fini. Tegn pikep la. Pa gaspiy kouran.

KRAMIZ: To koz kouma enn bourzwa. Gaspiy kouran! Kifer pa bizen gaspiy kouran. Kouran samem lesans sosiete konsamater. Pou touy sosiete konsomater, bizen fini tou kouran.

DANAZ: Trouve pa twa ki pey kont.

KRAMIZ: Larzan! Larzan! Larzan! Zot tou nek pans larzan. Zot tou nek galoup deryer larzan. Samem pwazon lavi. Kifer nou tou pa pas enn lavi senp, san lix. Dimoun ti pou bien ere. Larzan, samem orizinn tou nou maler.

DANAZ: Koz touzour mo garson…Kramiz! To kone to koz bien. Kifer to pa rant dan politik? Prosenn eleksion mo vot pou twa.

KRAMIZ: Politik! Eleksion! Wek! Ban politisien zot tou pouri. Danaz to bizen lir Bakouninn. Lerla to pou kone ki veritab liberte ete… Danaz sois un ange. Servi mwa enn ti wiski pou ed mwa fer letan pase…Danaz, to pa finn tande. Don mwa enn wiski.

DANAZ: Wiski? Depi kan to bwar wiski!

KRAMIZ: Depi fek… Ale bonnfam…Pa fer lare ar kiksoz ki pa pou twa. Mo’le enn bon wiski dan boutey personel bonom la.

DANAZ: Boutey personel misie! To’le mo gagn traka? Kouma li trap boutey la li pou kone.

KRAMIZ: To pa konn so trik! Met dilo dan plas wiski la. Li pa pou kone.

DANAZ: Anbon! Aster mo konpran. Yer misie dir mwa ki so wiski finn perdi gou. Depi kan to pe fer sa trik la.

KRAMIZ: Depuis fek ma chère.

DANAZ: Bon…Omwen aster ena enpe lord da sa salon la. Kramiz, mo al laboutik. Gard sa lasam la prop. Pa bliye, ena envite zordi.

KRAMIZ: Envite bizen evite.

(Danaz sorti. Kramiz ouver bar, servi limem enn long wiski, retourn lor so divan, koumans bwar. Iras rantre. Li fek lev dormi)

KRAMIZ: Salut ma beauté de soeur… Ayaya! Ala to vilen kan to fek lev dormi. Retourn dan to lasam, met to mask.

IRAS: Kot Danaz? Mo bien bizen enn ti tas kafe pou redonn mwa lavi.

KRAMIZ: Kot to ti ete yer swar Iras?

IRAS: Sa regard twa sa!

KRAMIZ: (Li soufle) Pa!Pa!Pa! Manzel Iras ankoler. Mamzel Iras finn manz tamaren. Bonom ek Bonnfam ti pe rod twa. Zot ti ole to vinn ar zot zordi.

IRAS: Ki ena zordi?

KRAMIZ: Quelle ignorance! To pa kone ki zordi liniversite pe donn to mama tit profeser pou rekonpans li pou tou so bann travay siyantifik. To mama, chère Iras, li enn gran dimoun, enn gran entelektiel, enn zeni…To gout enn ti wiski.

IRAS: Wiski! To’le mo vomi mo trip? Kot Danaz?

KRAMIZ: Li finn al laboutik. Li bizen fer soping pou seswar. Monsieur et Madame recoivent. Zot finn dimann nou toulede reste pou fer zoli sourir ar zot bann envite distenge.

IRAS: Get sa bez la!

KRAMIZ: Iras! Quelle vulgarite! La fille du professeur! Non, mais où va ce monde.

IRAS: Mo pa kapav, mo bizen sorti.

KRAMIZ: Lombo pou bay.

IRAS: Kramiz, to pou bizen rann mwa enn gran servis.

KRAMIZ: Pa kont lor mwa pou explik bonom la kifer to pa la.

IRAS: Pa sa. Enn servis plis serye.

KRAMIZ: Mo get to figir enn kou. Etae! Vremem to serye. Ki arive, to ansent?

IRAS: Kouma to kone?

KRAMIZ: Mo pa kone. Mo pe dimande…Vremem to ansent?

IRAS: Mo kwar.

KRAMIZ: Anbon to pa sir! Fausse alerte!

IRAS: Ki to ti fer pou…to kone…kan li ti ansent.

KRAMIZ: Mo pa ti fer nanye…Limem ti fer tou.

IRAS: Ki to’le dir?

KRAMIZ: Se li ki finn debrouy so difil.

IRAS: To finn abandonn li?

KRAMIZ: Be ki to’le…Mo ti bien dir li pran pilil. Mo pa kapav responsab si li li pa pran so prekosion. Detout-fason li ti enn gran dilo. Li konn tout sort kalite profonder.

IRAS: To finn fini ar li?

KRAMIZ: Non kifer?

IRAS: To kapav dimann li…

KRAMIZ: To anvi fer enn avortman.

IRAS: Ki to’le mo fer?

KRAMIZ: To pa ti kapav pran to prekosion?

IRAS: Get sa Kamiz. Li napa ler pou koz seki mo ti bizen fer…Ed mwa pou seki mo bizen fer aster.

KRAMIZ: No problem! Dime mo fer to demars…Komie kas to ena?

IRAS: Komie bizen?

KRAMIZ: Depann lor servis. Balenn parasol, zegoui trikote ousa operasion dan klinik. What do you want?

IRAS: Seki mwens danzere.

KRAMIZ: Klinik.

IRAS: Samem….komie?

KRAMIZ: Senk mil bal apepre. Kitfwa plis. Pa mwens.

IRAS: Bizen trouv kas la. To peyna enpe?

KRAMIZ: Mwa, Kramiz? Mo pos toultan kanze…Lamone pa enn problem. Vann enn to bizou.

IRAS: Mama pou kone. Li konn tou mo bizou. Tou manier li gard tou dan so kofor. Kan mo bizen mo dimann li.

KRAMIZ: Kifer zot perdi letan ramas tou sa trezor la? Zot mantalite…

IRAS: Gard to bann zoli teori. Napa ler pou diskit sa.

KRAMIZ: Kifer to pa vann enn sa bann tablo la? Ar kas ki to pou gagne to kapav fer dis avortman.

IRAS: To fou!

KRAMIZ: Dir to pwenter…Kisannla sa?

IRAS: Pa regard twa.

KRAMIZ: Bon, bon gard to sekre. Pa bizen nou diskite. E! Met enn ti wiski ladan.

IRAS: To bwar tro.

KRAMIZ: Mo bwar tro…To fer lamour tro. Me nou toulede viv plenman nou liberte. C’est ça le principal. Vivre la liberte.

IRAS: To zoli koze pa pe ed mwa pou sap dan pens.

KRAMIZ: Kifer to pa gard ti baba la?

IRAS: To toke?

KRAMIZ: Non ditou. Mo kwar li pou enn zoli kado pou profeser Madli.

IRAS: To’le mama vinn fol.

KRAMIZ: Kifer? To per fer li loner vinn gramer. Li ena tou. Enn fami ideal, larzan, repitasion, nouvo tit. Li zis mank enn ti zanfan.

IRAS: To finn bwar tro…To nepli kone ki to pe koze.

KRAMIZ: Pa dakor. Bonnfam finn ekrir enn liv kont avortman. Li bizen pran so responsabilite.

IRAS: Get sa. Les mo pran mo responsabilite.

KRAMIZ: Kouma to anvi…Me mwa mo kwar…

IRAS: Aret kwar…Trouv enn sime pou ed mwa

KRAMIZ: Mo pa finn ase bwar pou mo reflesi bien. Plen sa ver la. In vino veritas.

IRAS: To konn kikenn ki kapav pret mwa enpe kas. Mo ena trwa mil roupi. Mo bizen leres. To konn kikenn?

KRAMIZ: Wi.

IRAS: Kisannla?

KRAMIZ: Lombo… E mo finn gagn enn lide. Lombo enn dokter. Kifer to pa dimann li fer to avortman?

IRAS: Kramiz, aret badine.

KRAMIZ: Mo pa pe badine. Mo foul serye.

IRAS: To pe vinn enn mons.

KRAMIZ: Mo pa pe vinn enn mons. Mo enn mons. Enn mons ki pou fer bann bourzwa manz zot prop kaka.

IRAS: Ki papa vinn fer ladan.

KRAMIZ: Li senboliz tou seki finn pouri nou lemonn.

IRAS: To pou ed mwa, to pa pou ed mwa?

KRAMIZ: Mo pe ed twa. Twa ki pe refiz mo led. (Telefon sone)… Get enn kou kisannla sa. Si Gladofi sa, dir li mo pa la.

IRAS: Allo! Wi, c’est le 51-24-48. A qui vous voulez parler?… Twa sa? Mo pa finn rekonet to lavwa. Non, mo pa finn gagn letan… Pou dir twa laverite mo fek leve. Tres, tres bien…Mo pou sey vini seswar…Kifer? Non pa sa…Papa ek mama pe envit dimoun a dine. Nou zwenn seswar kikfwa…Bay! (Li poz telefonn).

KRAMIZ: A l’amour! Je bois aux coeurs et aux corps qui s’aiment. Eski li kone?

IRAS: Ki zafer?

KRAMIZ: Eski li kone ki lagren ki li’nn seme pe zerme, ki lanatir is following its course.

IRAS: Non, mo pa’nn dir li nanye.

KRAMIZ: Kifer? Mo zezer ti dir mwa toutswit. Vites li koumans fer plan maryaz. Gladofi la enn zwer sa. Mo bien kwar li ti rod may mwa dan lak. Mon cheri! Mon sesi! Mon sela! Mo pou donn twa enn garson parey kouma twa… Mo kouyon mwa! Vit-vit mo’nn konpran so fim, vit-vit mo’nn bril li. Enn vie fam venn-senk an rod may mwa dan so file. Be twa mo trouv drol kifer to pa pe dir to pwenter nanye… Amwen ki li pa vo lapenn. Li kouma siklop parye.

IRAS: To anvi tann mwa zoure?

KRAMIZ: Be kifer to pa dir li?

IRAS: Parski si tou zom kouma twa, li si pou kwar ki mo finn met li dan lak. Vomie li pa konn nanye. Maryaz pa kapav baze lor soupson.

KRAMIZ: Maryaz enn nik soupson, enn piez pou dimoun lib. Liberte, samem mo Bondie. Mo finn ne lib, mo’le res lib. Mo pli gran trezor se mo liberte.

IRAS: Be liberte lezot?

KRAMIZ: Kan mo lib, zot lib. Zot bizen fer kouma mwa.

IRAS: Mo pe ekout twa zaze, letansa mo problem pe res antie.

KRAMIZ: Normal to problem pou res antie. Kouma enn ti bourzwa to pe mont lor seval bann prensip steril, depase.

IRAS: To bann zoli koze pa pou sanz nanye.

KRAMIZ: To kouma Danaz. Mo kwar tou fam parey finalman. Zot pa konn pran distans ar lavi. Twa, Danaz, bonnfam, Gladofi zot tou parey. Kan zot pou konpran ki se filozofi ki bizen diriz lavi.

IRAS: Koz filozofi twa. Mwa mo bizen kas pou fer enn avortman. (Danaz rantre anmentan).

DANAZ: Avortman! Kisannla pe koz avortman! Mo sir Kramiz finn fer enn betiz. Les to mama konn sa!

KRAMIZ: Kramiz, Kramiz. Sak fwa kiksoz pa marse enn sel non vinn dan labous tou dimoun: Kramiz. Danaz twa to kapav ed mwa. To konn trikote.

DANAZ: Wi. To’le mo fer enn triko pou twa.

KRAMIZ: Non. Mo’le to servi to zegwi triko pou enn lot zafer.

DANAZ: Malelve. To pa onte koz koumsa ar mwa. Enpe respe osi to peyna.

KRAMIZ: To’nn trouve Iras, mo ti kone li ena boukou experyans.

IRAS: Danaz pa pran li kont. Lalkol finn mont lor so latet.

DANAZ: Kifer zot pe koz avortman?

IRAS: Mo ti pe dir Kramiz ki avortman enn bien move zafer. Li pe dir ki dimoun bizen lib.

DANAZ: Lib, lib. Zis samem koze dan so labous. Liberte ti baba la kot li mete.

KRAMIZ: Mamma Danaz! Bonnfam li finn bien donn twa leson. Pa!Pa!Pa!Pa! Mari argiman sa!

IRAS: Danaz to pou fer enpe kafe?

DANAZ: To pou bwar? Si to pou bwar, mo fer.

KRAMIZ: Diskriminasion. Si mwa ki ti dimande zame li pa ti pou lev so ti ledwa.

DANAZ: Parski to enn gro pares.

KRAMIZ: Gro! Kot mo gro. Okontrer mo ena lekor enn akter premie grad.

DANAZ: Iras, to papa ti pe rod twa yer swar. Fale pa to rant tar koumsa. Zot trakase to kone. Zot pa dir twa nanye, me zot trakase.

IRAS: Pa bizen trakase pou mwa. Mo ase gran pou defann momem.

KRAMIZ: Danaz. Vid enn ti wiski dan sa ver la.

DANAZ: Wiski! Taler enn kalot to pou gagne ar mwa. Get dezord ki to finn fer. Mo fek met lord. Taler misie ek madam pou retourne zot pou kwar mo pa finn met lord… Ale sorti isi mo dir twa. Al bengne, sanz twa.

IRAS: Non, les li Danaz. Mo va met lord isi.

DANAZ: Enn sans ena twa Iras. Sa jab la pou fer tou dimoun vinn fou.

(Li sorti. Kramiz fer bann grimas. Li al servi limem enn wiski).

IRAS: Mo serye Kramiz.

KRAMIZ: Mwa’si!

IRAS: Fer mwa gagn enpe lamone prete e donn mwa ladres klinik la.

KRAMIZ: O misère! To pe fer mwa fer pese. Mo bien bizen enn drink pou bliye sa. (Li servi limem). To kone Iras, mwa mo gran rev se enn ti nies. Kifer to pe refiz mwa sa plezir la?

IRAS: Gete! Swa to anvi ed mwa, swa to pa anvi. Si to pa anvi…

KRAMIZ: Cheers! A la sante du bébé!

IRAS: Shouut! Tansion Danaz tann twa.

KRAMIZ: Les lemonn tande. Kifer bizen per?

IRAS: Shouut! Enn loto pe vini. Sirma papa ek mama sa.

KRAMIZ: (ironik) Get kouma mo pe tranble. Lotorite pe rantre. Tou dimoun trankil, bes latet. Gardavou!

IRAS: To rann! Inbesil (li sorti)

KRAMIZ: Pa fouti fer jok dan sa lakaz la. (Dokter Balsaf ek Profeser Madli rantre).

PROFESER MADLI: …Danaz finn sirma fini okip tou. Mo zis al zet enn koudey…Kramiz kot to ti ete. To pa ti dir to pou vinn ar nou.

KRAMIZ: Madam Profeser divan ou grander mo fron tous later. Tou finn bien pase? Sa bann vie kankrela liniversite la finn bien aplodi twa ar zot lame fletri? Bonswar Dok. Mamma! Ala zot krent toulede. Le couple ideal.

DOKTER BALSAF: To finn bwar?

KRAMIZ: Wi sef! Mo finn bwar pou selebre promosion Profeser Madli. Wi, mo finn servi mwa depi dan to boutey. Enn gran zour zordi, pa kapav bwar nenport ki wiski.

PROFESER MADLI: Kot Iras? Li ankor pe dormi? Li malad?

KRAMIZ: (Li riye for) Malad! Depann ki nou konpran par maladi – Enn gran problem filozofik!

DOKTER BALSAF: Mo kwar dimoun ki pli malad pou lemoman se twa. Al pran enn dous pou rafresi to latet.

KRAMIZ: A vos orders docteur! (Li sorti)

DOKTER BALSAF: Depi kan li finn koumans bwar?

PROFESER MADLI: Pa kone. Premie fwa mo trouv li koumsa… Bal, to’le mo vers twa enn drink?

DOKTER BALSAF: Non Mad! Mo bien bizen enn dous avan… Les mo get enn kou ki finn ariv mo boutey! Pappa! Enn ti lantonwar sa!

PROFESER MADLI: To finn telefonn tou dimoun pou konfirme.

DOKTER BALSAF: Wi. Tou bann envite pou vini. Sof Profeser Limada. Mo tann dir li finn kas so pwagne…Mad! Mo bien kontan pou twa. To finn travay dir e to finn gagn to rekonpans.

PROFESER MADLI: Li to rekonpans ‘si. San to led ek to ankourazman, zame mo pa ti pou reysi.

DOKTER BALSAF: Non, pa dir sa. Se to lafors, to volonte, to lentelizans ki finn triyonfe.

PROFESER MADLI: Dokter Balsaf! Eski ou pe rod kourtiz mwa? (Zot anbrase)

DOKTER BALSAF: Profeser Madli, mo kwar nou bizen al enn deziem vwayaz-de-nos.

PROFESER MADLI: Eh! Pa anbale! To sofe kouma enn zenn amoure.

DOKTER BALSAF: Mo ankor amoure.

PROFESER MADLI: Mo trakase pou li.

DOKTER BALSAF: Kisannla?

PROFESER MADLI: Kramiz…To’nn remarke ki depi ki li pa finn gagn sa labours la li finn adopte enn latitid negatif. Mo kwar nou finn mal fer fors li rant dan sa konpetision la. Li finn ekout nou, li finn aksepte… mo sir akontreker.

DOKTER BALSAF: Mo pa dakor. Mo pou mem azoute ki li pa finn fer ase zefor. Si li ti fer tou seki ti bizen fer, li ti pou sorti lorea. Sa mo sir. Olie li plor so maler, li ti bizen fer so otokritik.

PROFESER MADLI: Nou pa pou revinn lor la. To konn bien ki nou enterpretasion pa parey.

DOKTER BALSAF: Nou finn deza deside ki nou pa pou diskit sa ankor. Seki finn arive finn bien arive…Tourn paz.

PROFESER MADLI: To ti kone li bwar?

DOKTER BALSAF: Mo ti pe soupsone. To kone, mo wiski ti pe perdi gou. Mo sir li pran dan mo boutey e li azout dilo…Me enn zafer resan sa…Si li bwar enn-de grog li pa grav. Enn pake zenn zann so laz bwar tanzantan. Fale pa fer enn dram ar sa.

PROFESER MADLI: Me li kone to pa kontan dimoun tous to wiski. Ena enn pake boutey wiski dan bar. Kifer li swazir zis seki pou twa?

DOKTER BALSAF: Li zis anvi provok mwa. So laz sa. Les li. Li ole mo reazir. Mo pa pou reazir. Nou gete ki arive.

PROFESER MADLI: To pa kwar li fer sa pou atir to latansion.

DOKTER BALSAF: Mo konn to teori lor la. Mad, li enn zom, li pa bizen fer zanfan. Li ena sans, li finn gagn tou seki li bizen. Zame li finn mank nanye. Avan li konn mont bisiklet mo finn donn li enn. Kouma li finn gagn sez-an mo finn donn li enn mobilet… to kone komie lamerdman mo finn gagne ar li. Mo finn fek donn li enn loto. Li pa mank lamone. To kone kouma mo ti pou kontan dan so plas. Ki li bizen anplis?…. Servi mwa enn drink…Ki li ti pou fer si li ti pas par seki mo finn pase? Mo finn bizen trime pou mo reysi fer mo letid. Kan mo’nn retourne mo finn travay pou pey letid mo bann frer ek ser. Li li peyna okenn problem. Li nek bizen etidie. Vinn enn profesionel…Li finn gagn tou lor plato samem so problem…Mersi. Non, pa met soda. Mo prefer mo premie wiski sek.

PROFESER MADLI: Mo bizen al get enn kou si Iras bizen kiksoz. Bien drol li pa finn akonpagn nou. Pourtan li ti promet mwa.

DOKTER BALSAF: Iras boukou plis stab. Si li pa finn vinn ar nou se parski li pa ti kapav. Si li endispoze, li endispoze.

PROFESER MADLI: Zame li pa finn fer sa avan.

DOKTER BALSAF: Ki pe ariv twa Mad. Zordi to zour. To finn reysi ariv kot to ti anvi arive. Pa les bann ti detay gat to plezir. Iras pa finn kapav vini… Li pa finn anvi vini… Li pa finn ole vini. Sa pa ve dir nanye.

PROFESER MADLI: Finalman toulede finn refiz vini.

DOKTER BALSAF: Pa met toulede dan mem panie. Zot rezon diferan. Kramiz li pe pas par enn peryod kot tou seki nou fer bourzwa, reaksioner, oportinis. Dan ka Iras li sirma diferan. Li finn sorti yer swar, li finn rant tar. Li finn anvi dormi ziska bien tar. Li normal sa. Li fatige, li endispoze. Tou manier li ti pou plen ar so seremoni la… Enn kote zot ena rezon. Sa bann vie seremoni akademik tradisionel nepli ena plas dan nou sosiete modern. Enn pake simagre ki date depi mwayenaz.

PROFESER MADLI: Modernizasion pa ve dir rezet lepase konpleman. Ena tradision ki bizen preserve.

DOKTER BALSAF: Dakor. Me ena ki bizen fou deor…parey kouma (Telefon sone. Li al pran telefonn.) Alo…wi… A qui vous voulez parler?…Danaz, Danaz ena telefonn pou ou. (Danaz rantre).

DANAZ: Kisannla sa?

DOKTER BALSAF: Sirman enn zenn pwenter.

DANAZ: (Li pran telefonn) Alo. Wi mwa sa… Tanto? Non mo pa lib. Vini dime dan lazourne. Samem. (Li poz telefonn). Mo ti zanfan la sa. Li dir mwa li bien bizen mwa.

PROFESER MADLI: Gramil! Depi omwen de-zan mo pa’nn trouv li… Ki li pe fer?

DANAZ: Li finn gagn enn nouvo travay…

PROFESER MADLI: A wi, ou finn deza dir mwa sa…Li kontan so nouvo travay.

DANAZ: A wi madam. Li finn travay bien dir sa piti la.

DOKTER BALSAF: Kot li pe travay?

DANAZ: Li finn vinn… kouma apel sa madam?

PROFESER MADLI: Gramil finn gagn pos personel manejer dan enn gran lotel. Asekipare li pe fer tre bien. Sirtou ki li bien zenn.

DANAZ: Wi madam, li fek gagn ven-senk-an

DOKTER BALSAF: Bien korek sa… Mo kontan pou ou Danaz. Danaz, ou finn okip tou pou seswar?

DANAZ: Wi misie… Enn sel zafer, mo pa kone ki diven pou met dan frizider.

DOKTER BALSAF: Les sa, mo va fer li. Bon Mad, mo kwar meyer nou al prepar nou pou resevwar nou bann envite.

PROFESER MADLI: Al servi saldeben avan. (Dokter Balsaf sorti). Danaz, ou kone ki Kramiz finn koumans bwar.

DANAZ: Wi madam. Zordi mem mo finn may li. Ou kone ki li fer, li…

PROFESER MADLI: Mo kone. Li pran wiski so papa, li ranplas li par dilo.

DANAZ: Samem. Mo finn dir li misie pou ankoler.

PROFESER MADLI: Ki li finn dir?

DANAZ: Ou konn so manier! Li pran tou anbadinaz…Madam, mo kwar ou bizen dir misie get enn kou ki Iras gagne. Li pa bien sa piti la.

PROFESER MADLI: Iras malad! Kot li?

DANAZ: Dan so lasam. Li pe dormi mo kwar…Li pa finn manz nanye.

PROFESER MADLI: Ki li gagne?

DANAZ: Pa kone madam. Pa paret grav. Me toudmem ti’a bon si misie get li enn kou… Apre sa bizen dir Iras aret sorti, al dormi tar. Li pe gat so lasante.

PROFESER MADLI: Mo al get enn kou ki li pe gagne. (Iras rantre anmemtan) Iras, to pa bien?

IRAS: Mwa? Non, mo bien.

PROFESER MADLI: Danaz pe dir mwa…

IRAS: Mo zis fatige.

PROFESER MADLI: Yer to finn rant bien tar.

IRAS: Wi, nou finn al danse “Sirkouf”. Li ekstra sa bwat la. Enn nouvo group pe zwe. Zot bien bon, to kone…E ma! To konn Zaminn ek Falat. Nou finn fet zot fiansay dan “Sirkouf”

PROFESER MADLI: Kan to pou fianse twa?

IRAS: Mo pou res selibater.

PROFESER MADLI: Mo’si mo ti dir sa kan mo ti ena to laz. Kan nou ena vennde-zan nou kwar nou pou res zenn toultan. Apre ler laz koumans rantre, nou koumans pans nou vie zour. Nou rod nou sekirite, enn konpagn pou nou vie zour, nou rod zanfan pou kontinie nou lavi kan nou nou bizen ale.

IRAS: Pa neseser marye pou gagn zanfan. Si mo anvi enn zanfan mo va fer li ar enn mal ki atir mwa.

PROFESER MADLI: Biolozikman wi. Me sosialman?

IRAS: To kone ma, zame mo pou reysi konpran twa. Lor serten kiksoz to lide bien modern, lor lezot to bien tradisionel. To ankouraz bann zenn pran pilil me to kont avortman, to pou lamour lib me to kwar ki maryaz neseser. Mo pa konpran.

PROFESER MADLI: Peyna kontradiksion.

IRAS: Kouma peyna kontradiksion?

PROFESER MADLI: Pran pilil pou to pa ansent. Si to ansent se to prop fot, to pa gagn drwa fer enn lot peye.

IRAS: Pou twa, gagn enn zanfan se enn pinision.

PROFESER MADLI: Pinision? Kisannla pe koz pinision? Tou seki mo pe dir se ki enn fwa prosesis natirel finn koumanse fale pa aret li. Anpes koumansman prosesis la, me pa aret prosesis la.

IRAS: Mo pa trouv okenn diferans ant enn dimoun ki dir pa fer lamour avan maryaz ek twa. Pou zot toulede gagn zanfan li enn pinision pou seki pa pran prekosion. Pa pran prekosion egal fer lamour. Pa pran prekosion egal pa pran pilil.

PROFESER MADLI: Nou lipinion diferan. Mo lopinion repoz lor enn konesans biolozik lekor imen. Depi dizan to papa ek mwa finn fer resers lor la. Nou kone ki nou pe dir. Nou finn fer bann tes, bann experyans dan laboratwar.

IRAS: Lavi li pa zis biolozik. Kot to met santiman, aspirasion, dezir endividiel?

PROFESER MADLI: Si biolozikman lavi pa an parfet eta, tou leres fware. Sosiete fware.

IRAS: Donk seki bon biolozikman bizen bon sosialman.

PROFESER MADLI: Anzeneral, wi.

IRAS: Mo pa dir twa ena kontradiksion dan to sistem panse. Dapre to teori si biolozikman li posib gagn zanfan san marye, li bizen sosialman bon.

PROFESER MADLI: Ena eksepsion!

IRAS: Ki eksepsion?

PROFESER MADLI: Eksepsion ki konfirm lareg.

IRAS: Eksepsion ki konfirm enn reg eksepsionel ki fer eksepsion bann reg eksepsionel ki…

PROFESER MADLI: La to pou ale mem. Konversasion enteresan Iras, me mo bizen al prepar mwa pou resevwar bann envite.

IRAS: Ma!

PROFESER MADLI: Wi!

IRAS: Felisitasion. Mo fier to mo mama. Tou finn bien pase?

PROFESER MADLI: Wi…sel zafer…

IRAS: Mo kone. Pardonn mwa.

PROFESER MADLI: Pa fer nanye. Bon, mo pe al abiye. Ler bann envite la vini fer zot rantre, servi zot enn drink (Li sorti).

IRAS: (Li met enn disk, pran enn liv, koumans lir. Kramiz rantre)

KRAMIZ: Iras mo espere to finn pas bros lor disk la avan met li. Sinon to pou fini latet la. Mo finn fek sanz li.

IRAS: Kramiz! Ala to smart la. To pe al frekante?

KRAMIZ: Mo pe rod tir avan bann zwav la vini. Sa bann vie pies mize la plen mwa. Enn sware zot pou koz zot resers, zot piblikasion, zot teori. Plen dimoun.

IRAS: Mo kwar to bizen reste Kramiz. Nou fer enn zefor akoz mama.

KRAMIZ: Hen! Les bonnfam la debrouye ar so bann antikite. Lombo pou dan so pla la. Dokter Balsaf ek Profeser Madli finn rant dan “High High High Socie.. High High Society”. Les zot gagn zot zwisans. Mwa mo prefer pa get sa senn la. Mo kapav gagn maloker… E! To gagn maloker twa?

IRAS: Zordi, wi.

KRAMIZ: Komie mwa?

IRAS: Plis ki enn mwa.

KRAMIZ: To pa pou dir mwa kisannla?

IRAS: Fer mwa gagn ladres la avan.

KRAMIZ: Mo konn li?

IRAS: To tro kirye.

KRAMIZ: Ale, dir mwa.

IRAS: Kifer to’le kone.

KRAMIZ: Mo bizen kone kisannla papa mo nies.

IRAS: Kouma to kone enn nies, pa enn neve.

KRAMIZ: Je le sens, ma chère.

IRAS: To pe fer koumadir tou normal.

KRAMIZ: Me tou normal! De lekor finn zwenn. Enn mal, enn femel. Kontak…Fire…Lanatir pe swiv so sime aster. Dan set mwa enn nam dan lesiel pou vinn abit enn lekor fabrike ar later. Ki plis normal ki sa? Toulezour sa arive anvrak. Lemonn kontinie. Mo pa trouve kifer mwa, Kramiz, Fils du célèbre Professeur, surtour du Professeur Madli, bizen trouv kiksoz anormal dan tousa.

IRAS: To pe vinn deplizanpli sinik.

KRAMIZ: Bizen sinik dan enn lemonn sinik. Tou leres bla-bla-bla. Finn ariv ler pou kraz tou, refer. Mo dimann mwa si neseser refer lemonn. Si li fini, bon debara.

IRAS: To’nn bwar ankor dan to lasam?

KRAMIZ: Bwar! Kan zot nepli konpran kiksoz zot kwar dimoun sou ousa fou. Non mo pa’nn bwar. Satisfe. Mo ni sou, ni fou. Mo zis trouv lemonn komik. Mo ena enn plan. Mo garanti twa bel lamizman. (Li pe sorti)

IRAS: Kramiz pa bliye mo komision.

KRAMIZ: No problem baby, no problem. Nek gete kouma boul pou devire. To zoliker, to sware parfime, to gramaten laroze pa finn telefone. To’le mo al dir li ki li’nn plant enn siendan dan zarden profeser?

IRAS: Bez to sime ale! (Li sorti).

(Dokter Balsaf rantre)

DOKTER BALSAF: Ki arive to kriye koumsa?

IRAS: Sa Kramiz la! Li nek manz koko dimoun.

DOKTER BALSAF: Ki li’nn dir twa?

IRAS: To konn so manier. Li fer tou pou provok dimoun.

DOKTER BALSAF: Kot li?

IRAS: Li finn sorti.

DOKTER BALSAF: Pourtan ti bien dir li pa sorti zordi swar. Nou pe resevwar.

IRAS: Papa ki ler sa dine la pou fini?

DOKTER BALSAF: Onz-er, minwi, kifer?

IRAS: Pa enportan.

DOKTER BALSAF: To’le mo servi twa enn martini?

IRAS: Non mersi.

DOKTER BALSAF: Mama dir mwa to pa bien?

IRAS: Mwa? Non. Mo zis enpe fatige. Mo finn gagn enn semenn fatigan. To kone ena enn bel demenazman dan biro. Pe met tou lor kompiouter.

DOKTER BALSAF: Apre sa to al dormi tro tar toulezour. To pe fini to lasante. Fale pa abize, to kone. Lekor dimoun bizen repo. Pran enn martini, li pou ed twa rilax.

IRAS: Papa mo bizen to konsey…Pa pou mwa, pou enn kamarad.

DOKTER BALSAF: Garson, tifi?

IRAS: Tifi

DOKTER BALSAF: Zoli?

IRAS: Papa, mo pe koz serye.

DOKTER BALSAF: Mo’si.

IRAS: Les mama tann twa.

DOKTER BALSAF: Ki to problem?

IRAS: Pa mo problem.

DOKTER BALSAF: Ki so problem?

IRAS: Li bien konplike… Li kontan enn garson depi de-zan apepre. Li bien korek.

DOKTER BALSAF: Kisannla?

IRAS: Garson la.

DOKTER BALSAF: Kouma to kone?

IRAS: Be, li’n dir mwa. Detout fason pa sa problem la. Zot sorti souvan ansam dan wikenn … Li ansent.

DOKTER BALSAF: Dir zot marye.

IRAS: Samem problem la. Tifi la pa’le dir garson la ki li ansent.

DOKTER BALSAF: Li pa sir kisannla papa?

IRAS: Non, pa sa. Li per ki garson la kwar ki li finn fer sa expre pou may li. Ki li bizen fer dapre twa?

DOKTER BALSAF: Delika… Be twa to pa kapav al koz ar garson la, explik li ki finn arive?… Hen! Ala to martini…

IRAS: Tifi la pale personn al dir li.

DOKTER BALSAF: Be ki li’le?

IRAS: Dan enn ka koumsa eski pa meyer fer enn avortman. Garson la res pa kone. Tifi la, si zame zot marye, pou sir ki li finn marye li pou limem, pa akoz li ansent.

DOKTER BALSAF: Eski enn maryaz kapav koumanse lor enn baz osi enstab. Dan enn ka koumsa avortman li pa enn solision. Detout-fason to pa kwar ki devwar tifi la se konsilte so boyfrenn e deside ansam. Demokrasi dan lamour li osi enportan ki demokrasi dan lavi sosial. Pa kapav ena desizion inilateral.

IRAS: Be si li al dir laverite so boyfrenn ek ki lot la refiz marye.

DOKTER BALSAF: Posib. Swa tifi la fer fas tousel…So paran kone?

IRAS: Ki to pe dir twa! So mama 100% kont avortman.

DOKTER BALSAF: So papa?

IRAS: Sa mo pa kone.

DOKTER BALSAF: To kamarad la dan enn sitiasion difisil.

IRAS: Mo finn dir li peyna lot solision ki avortman.

DOKTER BALSAF: Dir li fer bien atansion. Si li kapav fer sa dan enn klinik peyna danze. Me otreman, prefer li pa seye.

IRAS: Be to kapav fer enn demars pou li?

DOKTER BALSAF: Sa kont mo etik profesionel. Mo kone mo ena konfrer ki fer sa. Mo fer koumadir mo pa kone. Me, mo refiz vinn konplis enn zafer koumsa.

IRAS: Kifer?

DOKTER BALSAF: Ena mo repitasion, ena lalwa ki kont, ena to mama. Mo pa gagn drwa detrir so travay, so repitasion. Sirtou pa aster ki li finn vinn profeser akoz so tez lor anbriyolozi.

IRAS: Finalman to ena de sistem valer. Enn ki aplike lor lot dimoun, enn ki to servi kan to prop lavi konserne. Mo trouv mama si parey. Tou zafer ki pa rant bien dan so lozik, li apel sa enn eksepsion ki konfirm lareg.

DOKTER BALSAF: Li ena rezon. Lavi li napa enn jigsor kot tou pies rant sakenn dan so plas. Nou oblize kontradiktwar. Parski lavi enn kontradiksion.

IRAS: To enn jak twa! Ki mo dir mo kamarad la?

DOKTER BALSAF: Dir li al dir tou so boyfrenn. Mo sir tou pou korek.

IRAS: Si li pa korek?

DOKTER BALSAF: Dan laplipar ka tou fini bien. Okoumansman ena konfli, tansion, tirayman. Apre kan zanfan la ne, tou dimoun kontan.

IRAS: Be si tifi la pa’le gagn zanfan?

DOKTER BALSAF: Li ti bizen pran so prekosion.

IRAS: To parey kouma mama finalman. Pou pini tifi la bizen obliz li gagn zanfan la.

DOKTER BALSAF: Mwa mo’n dir sa? Bon! Meyer sanz koze. To’le enn lot martini?

IRAS: Non. Premie la mem mo pa’nkor bwar…Donn mwa ladres to konfrer.

DOKTER BALSAF: Ki konfrer?

IRAS: To konfrer ki pratik avortman.

DOKTER BALSAF: Mo pa’le to koz sa koze la ankor. Fer koumadir zame mo pa finn dir twa nanye.

IRAS: Enn nouvo prensip sa papa? Bizen fer koumadir kiksoz ki ekziste pa ekziste. Mo pe aprann nouvo kiksoz zordi.

DOKTER BALSAF: Permet mwa viv mo lavi manier ki mo kwar bon.

IRAS: Dakor. Me permet mwa dir twa ki mo pa dakor ar to rezonman.

DOKTER BALSAF: Dakor (Profeser Madli rantre) Fouf! Sans to’nn vini.

PROFESER MADLI: Ki zot pe diskite ankor?

DOKTER BALSAF: Enn so kamarad finn tom lor ledo, finn gagn enn bos lor vant. Iras enfirmier spiritiel pe konsey li fer enn avortman.

PROFESER MADLI: Ki pe ariv twa zordi. Depi taler la to obsede par avortman…Kramiz finn fer enn betiz.

IRAS: Kifer Kramiz? Kifer pa enn lot?

PROFESER MADLI: Kramiz finn vinn enn katastrof anbilan. Talerla li vinn dan mo lasam pou dir mwa ki li pa pou res ar nou seswar. Ler mo dimann li kifer, li repon mwa brit, li sorti. Sa garson la ena problem.

DOKTER BALSAF: Kisannla peyna problem! Li pe ekzazere. Pourtan mo finn bien dir li pa sorti. Koumadir li fer expre. Li fer tou seki mo dir li pa fer.

IRAS: Ma, si koumadir gerlfrenn Kramiz ansent, ki to pou fer?

PROFESER MADLI: So gerlfrenn ansent?

IRAS: Non! Si koumadir…

DOKTER BALSAF: Sa li enn kestion akademik. Kan problem la vini, lerla va gete.

PROFESER MADLI: Ki ena pou gete? Bizen fer li marye tifi la.

IRAS: Si tifi la ena trant-an.

PROFESER MADLI: Enn fam trant-an bizen konn pran…

IRAS: So prokosion. Si li pa’nn pran so prekosion, si enn erer finn arive, si enn aksidan finn arive?

PROFESER MADLI: To pe fer mwa perdi letan. Vinn ed mwa pou resevwar bann envite plito.

IRAS: Peyna nanye pou fer. Danaz finn okip tou.

DOKTER BALSAF: Mo servi twa enn ti drink, Mad.

PROFESER MADLI: Non. Iras fer mwa gagn enn tas dite plito (Iras sorti)

DOKTER BALSAF: Mo sir sa enbesil la finn fer enn betiz. Iras pe rod kasiet so pese.

PROFESER MADLI: Dokter Balsaf, pa eksite! Kramiz pe pas par enn peryod difisil… Pli tar nou koz sa. Nou asize, nou rilax avan bann envite vini. Mo finn gagn enn lazourne bien dir. Erezman zordi samdi… Dime mo pou domi ziska tar. To ena enn sigaret?

DOKTER BALSAF: Fale pa to fime akoz to lagorz.

PROFESER MADLI: Bliye pou enn minit ki to enn dokter. Don mwa enn sigaret. (Dokter Balsaf donn li enn sigaret, alim li. Profeser Madli ris enn long dam)…Mo espere ki Profeser Dalid ek Dokter Paski pa rekoumans zot diskision aswar lor matier ek anti-matier.

DOKTER BALSAF: Erezman Dano Kripal pou la. Li tousel kapav tini-tini zot ar so bann komanter komik. He is good fun. Kan li pe prezant so tez?

PROFESER MADLI: Li finn fini prezant li. Li finn gagn enn mansion spesial. Ena mem koze ki pou propoz li kom kandida pou pri Nobel.

DOKTER BALSAF: Sa ki enn boug kontradiktwar sa. Otan ki li serye dan so travay, so lavi prive enn veritab skandal.

PROFESER MADLI: So bann etidian ador li.

DOKTER BALSAF: Bann etidiante sitou, mo sir. (Iras retourne ar enn tas dite) Iras nou pe koz Dano Kripal. To konn li?

IRAS: Gran kasanova liniversite! Wey! Kifer?

DOKTER BALSAF: Li parmi nou envite seswar. Li tousel selibater dan nou group. Ti’a bon to tini li konpagni.

IRAS: Li telman pretansie, li kapav kwar ki mo pe rod flert ar li, ousa to pe rod fer li marye ar mwa.

PROFESER MADLI: Antouleka mo kapav dir twa enn kiksoz. Li bien per twa. Mo pa kone kifer, me li’nn bien ezite avan li aksepte vini.

DOKTER BALSAF: Ki to’nn fer li koumsa.

IRAS: Nanye. Mo’nn zis met li dan so plas.

DOKTER BALSAF: Li ti rod pous bor ar twa.

IRAS: To pa konn so repitasion. Li pous bor ar tou dimoun. Mem ar mama. (Zot tou riye). Mama kontan sa, kan bann zenn, pli zenn ki twa papa, pous bor ar li. Li santi li razeni. Get papa, li pe zalou.

DOKTER BALSAF: Mwa? To fou. Zalou! Pa kestion.

PROFESER MADLI: Sa, li dir sa. Koze ki gran. To ena rezon. Li zalou me li pa les paret. To kwar mo pa konn twa, mo bonom.

IRAS: Ma to rapel enn fwa dan bal Staf Younion Liniversite. Sa zour la papa ti sanz kouler kouma kamaleon.

PROFESER MADLI: To ti pou fer enn skandal sa zour la.

DOKTER BALSAF: Sa kouyon la ti pe al enpe tro lwen. (Zot tou riye).

(Kramiz rantre)

KRAMIZ: Boswar Profeser! Bonswar Dokter. E! Bann kankrela libreri la pan’kor vini…

PROFESER MADLI: Kramiz, mo ti kone to pa pou les mwa tonbe.

KRAMIZ: Profeser, comment puis-je? Iras, korek, mo finn dres to papie. To kapav vinn marenn.

DOKTER BALSAF: Marenn!

KRAMIZ: Be wi, marenn mo zanfan.

PROFESER MADLI: To zanfan?

KRAMIZ: Iras pa’nn dir zot. Mo transenk ansent. Bizen enn marenn. Dokter to kapav vinn paren. Non, non li pa posib. To pa kapav granper ek paren anmemtan.

DOKTER BALSAF: Mad, to’nn tann mem zafer ki mwa?

IRAS: Kramiz, kisannla sa?

KRAMIZ: To konn li. Limem. Enn bay trannsenk.

DOKTER BALSAF: Ki trannsenk? To pa kapav koz enn langaz plis korek. Apel li tifi, gerlfrenn me pa trannsenk.

KRAMIZ: Yes sir! A vos ordres!

DOKTER BALSAF: Komie mwa li ansent.

KRAMIZ: De mwa. Inpe plis ki enn mwa.

DOKTER BALSAF: Pa tro tar.

IRAS: Ki to’le dir pa tro tar?

DOKTER BALSAF: Nanye.

KRAMIZ: Dok, to pou bizen ogmant mo poket-moni. Sinon mo pou bizen abandonn mo letid. Mo pou ena enn fami pou okipe.

SENN 2

Dan biro Profeser Madli. So bann letazer ranpli ar liv. So latab travay ranpli ar papie ek fayl. Li pe asiz dan enn fotey. Li pe fime. So mari rantre.

DOKTER BALSAF: Mad, fale pa to fime koumsa. To pou regagn problem ar to lagorz…Kifer to pa al repoz twa…To paret bien fatige. Tout lanwit to finn azite.

PROFESER MADLI: Bal, mo santi koumadir lesiel finn tom lor mo latet.

DOKTER BALSAF: Kramiz finn reysi gat tou… Selman, seki mo trouv pli drol ki tou, se ki li paret pa afekte ditou… Fale get li yer swar. Li manze, li bwar, li badine koumadir tou normal.

PROFESER MADLI: Sa piti la ayir nou.

DOKTER BALSAF: Ayir! Non. Li gagn plezir provok nou. Get so bann jok lor avortman! Li’nn gagn plezir anbaras twa.

PROFESER MADLI: Parfwa mo dimann mwa si pa ena kiksoz anormal dan so latet… Li rod tout sort kalite trik pou fer nou kone ki li mepriz nou.

DOKTER BALSAF: Li pa mepriz nou. Se so fason fer lenteresan, fer kone ki li li diferan, ki nou lemonn pa so lemonn.

PROFESER MADLI: Mo pa konpran li.

DOKTER BALSAF: Pa fatig twa akoz li. Li pa kone ki li anvi. Akoz samem li zig-zage… ziska ki li trouv so traze…

PROFESER MADLI: So traze pou lemoman drwat ver katastrof. Li ena diznef-an, so gerlfrenn enn fam trant-an. So gerlfrenn ansent. Li pe koz maryaz. Mo sir li’nn fer sa expre pou anbaras nou.

DOKTER BALSAF: Finalman mo kwar to ena rezon kan to dir ki li rod fer tou pou atir nou latansion.

PROFESER MADLI: Mo ti pe dir twa sa koumsa..Nou finn toultan okip li parey kouma Iras. Okontrer li finn toultan gagn plis ki Iras. Zame Iras finn plengne. Me li, zame li satisfe.

DOKTER BALSAF: Tout lanwit mo finn pans seki finn arive…Mo pa konpran.

PROFESER MADLI: To’nn remarke ki depi mo nominasion ofisiel li finn vinn pir.

DOKTER BALSAF: Non…Mo pa kwar.

PROFESER MADLI: Lot zour, mo pe montre li enn kopi mo dernier louvraz…Li get li ar enn sourir ironik, zet li lor latab san okenn komanter, koumadir liv la enn ta malpropte. Koumadir mo travay finn vinn so rival.

DOKTER BALSAF: To fatige, akoz samem to pe pans koumsa.

PROFESER MADLI: To pa kwar li koumsa akoz mo pa finn donn li ase latansion…Get ki manier li koz ar twa. Depi enntan li nepli apel twa papa, li apel twa dokter. Mem kan li servi mo papa, santi ena foutan dan so lavwa. Koumadir to’si to so rival.

DOKTER BALSAF: Sa li enpe normal. Konplex Edip. Nou tou pas par la. Ena sap ladan vit, ena plis tarde. Sa pa trakas mwa. Seki preokip mo lespri se ki bizen fer dan sitiasion aktiel.

PROFESER MADLI: Enn fam trant-an… To trouv nou ar enn belfi preske mem laz ar mwa. Li ase vie pou pas pou mama Kramiz.

DOKTER BALSAF: Si nou dir Kramiz ki nou aksepte finans avortman so gerlfren.

PROFESER MADLI: Apre sa li al kriye partou ki mo koz enn kalite koze, me mo pratik lekontrer… Sa fam la parey kouma Matahari. Li may Kramiz dan so file pou servi sa pou fer santaz. Mo repitasion fini net.

DOKTER BALSAF: Nou kapav donn li enn pansion pou li okip zanfan la.

PROFESER MADLI: To pa’nn tande ki Kramiz finn dir. Li pa pou les so zanfan grandi san papa. Silefo li pou abandonn so letid.

DOKTER BALSAF: Si nou adopte zanfan la?

PROFESER MADLI: To kwar sa fam la pou les nou tousel. Li pou fer santaz mo dir twa.

DOKTER BALSAF: Kouma to kone?

PROFESER MADLI: Mo konn sa bann fam la.

DOKTER BALSAF: Me Mad, to pa konn li. Kapavet li enn bon fam ki vremem kontan Kramiz.

PROFESER MADLI: Pa posib. Li ena enn plan pou tir lamone ar nou, pou detrir nou fami.

DOKTER BALSAF: Pou enn siyantis to bien sibzektif zordi.

PROFESER MADLI: Mo enn mama avan tou. Mo kone ki mo garson finn tom dan enn piez. Mo pa pou les enn fam devergonde brouy so lespri, gat so lavenir.

DOKTER BALSAF: Kouma to kone li devergonde. To pe al tro lwen. To mem pa konn fam la.

PROFESER MADLI: Akoz samem. Si mo ti konn li, li pa ti pou devergonde. Li pa enn fam ki kapav frekant mo lakaz.

DOKTER BALSAF: Bon! Bon! Vomie aret sa konversasion la. To tro eksite…Kalme twa. Nou gard lespri kalm. Nou va trouv enn solision ansam. Tou manier vomie nou fer enn renion twa, mwa, Kramiz ek so gerlfren. Ansam nou va deside.

PROFESER MADLI: Sa zame! Mo pa’le zwenn sa fam la.

DOKTER BALSAF: Profeser Madli, pa bliye to enn profeser. Se to lozik frwa ki finn permet twa fer to travay. Mo nepli rekonet twa… Get sa, mo donn twa enn konprime. Bwar li, li pou fer twa dormi. Kan to leve nou va rekoz sa.

PROFESER MADLI: Bal! Bal! Kifer sa pe ariv nou. Ki nou finn fer pou merit otan lamerdman.

DOKTER BALSAF: Kalme twa, gate… (kiken tap laport) Kisannla, sa? (enn lavwa deor : mwa sa misie) Rantre Danaz.

DANAZ: Madam, mo finn amen enn tas kafe pou ou.

DOKTER BALSAF: Pa donn li kafe. Prepar enn tas dile plito.

DANAZ: Ou malad madam?

PROFESER MADLI: Non Danaz. Mo zis enpe fatige. Mo bizen enpe repo.

DANAZ: Oule mo prepar enn lasoup pou ou?

PROFESER MADLI: Non, amen zis enn tas dile.

DANAZ: Madam. Kan ou santi ou enpe bien ou dir mwa. Mo anvi koz enn zafer ar ou.

PROFESER MADLI: Koze aster la mem. Mo pa pe mor ou kone.

DOKTER BALSAF: Bon! Mo les zot tousel pou zot tetatet.

DANAZ: Non misie. Ti’a bon ousi ou reste. Ou kapav ed mwa. Madam, mo ti zanfan… samem Gramil… li ti telefone yer, ou rapel. Li finn vinn get mwa. Li ena enn problem.

DOKTER BALSAF: Ankor problem!

DANAZ: Kifer ou dir sa. Si ou pa’le, mo pa va koze.

DOKTER BALSAF: Non koze. Mo kontan ekout problem dimoun.

DANAZ: Dokter, si ou pa anvi ekoute, mo pa va koze…

PROFESER MADLI: Danaz pa pran li kont. Ou kone li kontan sikann ou. Ki so problem?

DANAZ: Li anvi marye.

DOKTER BALSAF: Marye! Ankor enn lot!

PROFESER MADLI: Bal, aret enteronp Danaz… Danaz si li anvi marye mo pa trouv okenn problem. Li ena enn bel pos. Kot problem la?

DANAZ: Tifi ki li kontan pa kone.

DOKTER BALSAF: Li pa kone ki tifi li kontan.

DANAZ: Non, li kontan enn tifi, tifi la pa kone ki li kontan li.

PROFESER MADLI: Li bizen al dir tifi la. Tifi la kontan li?

DANAZ: Li kwar.

DOKTER BALSAF: Tifi la kontan li, li li kontan tifi la. Nek res pou marye. Kot ena problem?

DANAZ: Tifi la sorti dan enn gran fami. Nou, ou kone, nou fami pov.

PROFESER MADLI: Sa bann vie koze sa. Nenport ki tifi, gran fami, ti fami kapav marye ar Gramil. Mo sir ena boukou tifi ki ti’a kontan marye ar li.

DANAZ: Samem mo finn dir li. Me li timid pou al get fami tifi la.

DOKTER BALSAF: Dir li si li’le mo koudme pa ezite.

DANAZ: Samem li finn dimann mwa. Li dir mwa ou konn bien fami tifi la. Ou’si madam.

PROFESER MADLI: Si nou kapav ede, dir li pa ezite.

DANAZ: Mersi madam. Mo al sers ou dile. Ou pa bizen nanye ankor.

PROFESER MADLI: Non, samem tou. (Danaz sorti). Ena dimoun ena sans dan sa lemonn la.

DOKTER BALSAF: Pa zalou boner to prosen… sakenn so sans.

PROFESER MADLI: To kwar zordi zour, sa kalite prezize ankor ekziste?

DOKTER BALSAF: Wi Mad. Nou viv dan enn lemonn swadizan siyantifik me nou ena touzour bann reflex bien aryere. Get ki ti ariv nou. To paran finn pran bien letan pou aksepte mwa.

PROFESER MADLI: Papa ek mama se bann dimoun enn lot lepok. Me zordi.

DOKTER BALSAF: Mantalite pra letan pou sanze. Get nou de, nou paran pa ti bien konpran nou. Apre zot finn aksepte. Parey, mo sir, nou de zanfan trouv nou bien golmal. To nek ena pou get latitid Kramiz. Pou li nou finn fini vinn antikite. Sirtou li.

PROFESER MADLI: Kramiz pe fer mwa vinn fol… Nou pa’nkor kone ki pou fer?

DOKTER BALSAF: Les letan fer so travay. Pa prese pou pran enn disizion.

PROFESER MADLI: To kone bann zanfan la ena enn lot lozik. Yer Iras dir mwa ki mo ena de sistem valer.

DOKTER BALSAF: Li’nn dir mwa mem zafer : “mo rezonman kontradiktwar, mo ena de lozik”.

PROFESER MADLI: Vremem sa! Nou pa trouv lemonn parey. Lavi sanz bien vit to kone. Fek-fek la zot ti bann zanfan. Zordi nou ena de adilt dan nou lakaz. Zot ena zot prop problem, zot prop rezonman, zot prop lozik. Parfwa pa kapav diskit ar zot. Nou kouma bann satelit, sakenn lor so prop orbit. Kominikasion vinn difisil.

DOKTER BALSAF: Kominikasion toultan ti difisil. Pa zis parski nou servi mem langaz ki nou konpran ki nou pe dir. Nou kapav servi mem langaz me malgre sa personn pa konpran so kamarad. To kone ant nou ek Kramiz ena enn gran fose. Kan nou koz ar li, li parey koumadir de sourd pe jaloge.

PROFESER MADLI: Seki fer mwa plis per se ki amizir letan pase, koumadir fose la pe grandi plis. Parol anvole, silans domine. Mo gagn per sa sitiasion la.

DOKTER BALSAF: Nou bizen fer enn zefor dan zot direksion. Nou bizen sey zwenn zot. Sinon nou pou kouma bann obze perdi dan lespas. Sakenn so traze, san destinasion.

PROFESER MADLI: Tou bann tradision pe mor.

DOKTER BALSAF: Toultan bann vie tradision zot mor.

PROFESER MADLI: Lerla seki bon ousi disparet.

DOKTER BALSAF: Letansa ena seki nouvo ki pran nesans… E lavi kontinie. Napa sey aret lamars listwar. Bann zanfan la kikfwa ena rezon kan zot trouv nou kouma bann baraz lor sime.

PROFESER MADLI: To kwar?

DOKTER BALSAF: Pa kone. Kikfwa!

PROFESER MADLI: Mo pe gagn fre. Pas mwa mo kardigann ki lor sa sez la.
(Dokter Balsaf al sers kardigann la, vinn poz li zantiman lor so zepol).

DOKTER BALSAF: Mad, to pa bien gate. Nou’al dan lasam, to va repoz twa.

PROFESER MADLI: Mo malad dan mo lespri… Mo per seki pe ariv mwa. To kone Bal, dout finn enstal li partou dan mo lespri… Bann gran prensip ki mo ti kwar kouma parol levanzil pe krake, fele, grene dan mo latet. Eski mo ti get bann problem zis enn sel kote?… pa kone.

DOKTER BALSAF: Sa ariv tou dimoun ki panse. Ena seki kwar dan enn kiksoz e ki refiz sanze. Kikfwa zot ena rezon. Detout fason zot lavi plis fasil. Zot swazir enn lapis, lerla zot fonse, ariv ki ariv. Me plis nou panse, plis nou trouve ki miray nou rezonman finn fele… Mo pou fer twa riye. Enn lanwit, to kwar ki mo’nn panse? Kikfwa rezonnman zanfan la, lor avortman, pli solid ki pou nou.

PROFESER MADLI: (Silans)

DOKTER BALSAF: Sa fer mwa rapel mo pozision lontan lor etanazi. To kone samenn dernier divan enn ka kanser zeneralize, divan soufrans enn malere pou ki nanye mo pa kapav fer…

PROFESER MADLI: Eski nou kapav pran plas BonDie? (Anmemtan Kramiz rantre san tap laport).

DOKTER BALSAF: To pa kapav tap laport.

PROFESER MADLI: Les li Bal!

KRAMIZ: Sori mo deranz zot… Ena kikenn ki ole zwenn zot.

DOKTER BALSAF: Kisannla sa?

KRAMIZ: Ti zanfan Danaz.

PROFESER MADLI: Dakor. (Li al kot laport) Gramil to kapav rantre (Gramil rantre)

GRAMIL: Bonzour profeser, bonzour dokter.

KRAMIZ: Sa pov Gramil la ole marye. Pa trouve li fou.

PROFESER MADLI: Kramiz ferm to labous. Gramil, asize. Mo bien kontan aprann ki to finn vinn Personel Manejer. To kontan to travay?

GRAMIL: Li bien enteresan me fatigan.

KRAMIZ: Mo dir li, li kouma enn zanana. Pikan lor so latet, dibwa dan so deryer.

DOKTER BALSAF: Kramiz!

KRAMIZ: Wi Dok!

DOKTER BALSAF: Les Gramil koze.

KRAMIZ: Koze ta… to finn perdi to lalang.

GRAMIL: Dokter eski ou kwar ki zordi dan nou pei enn garson ki finn sorti dan enn fami pov kapav marye ar enn tifi ki sorti dan enn fami pli eze? Eski sa pa pou kre plis problem?

DOKTER BALSAF: Danaz finn koz sa ar mwa. Mo pa kwar dan to ka pou ena problem. Depann ki fami sa. Ena fami ki ankor nouri bann prezize bet me anzeneral mantalite finn bien sanze. Mo konn fami la?

GRAMIL: Wi. Mo kwar ou konn li bien.

KRAMIZ: Mwa mo pa tro sir.

PROFESER MADLI: Kramiz! To pe entimid Gramil.

KRAMIZ: Vre sa Gramil? To’le mo ale.

GRAMIL: Non, non reste.

KRAMIZ: Zot finn trouve, mo prezans endispansab.

DOKTER BALSAF: Tifi la dakor pou marye?

GRAMIL: Mo pa ankor dimann li. Avan mo ti ole sir ki pa pou ena problem kote so paran.

PROFESER MADLI: Li kone to kontan li? Li kontan twa?

GRAMIL: Wi. Lor la payna problem. Dizon se kote sosial ki mo pa sir.

PROFESER MADLI: Sa peyna pou traka Gramil. Okontrer, mo sir paran tifi la pou kontan ena enn zann kouma twa. To bet si to pans enn lot manier.

KRAMIZ: Mo pa kwar li bet. Lemonn la bien golmal.

DOKTER BALSAF: Taler nou koz to problem, Kramiz.

GRAMIL: Profeser, si enn garson mo lorizinn vinn fer demann ou tifi, ki ou ti pou fer?

PROFESER MADLI: Si mo tifi kontan, mo pa ti pou obzekte.

GRAMIL: Ou Dokter?

DOKTER BALSAF: Parey.

GRAMIL: Zot sir. Li osi fasil ki sa?

DOKTER BALSAF: Be to’nn trouve. To ti pe per pou nanye.

GRAMIL: Be dakor alor… Hum! Hum! Mo finn vinn fer demann Iras.

DOKTER BALSAF/ PROFESER MADLI / KRAMIZ: Kwa? Iras?

DOKTER BALSAF: Mad, mo finn bien tande. Ki pe arive?

KRAMIZ: “Okontrer mo sir paran tifi la pou kontan ena enn zann kouma twa”. N’est-ce-pas!

GRAMIL: Kifer zot pa paret kontan?

DOKTER BALSAF: Met twa dan mo plas. Yer swar mo aprann ki mo pou vinn granper, zordi ki mo pou vinn boper.

PROFESER MADLI: Bal! Amenn sa konprime la. Mo bien bizen al dormi avan mo latet eklate. Ki pe ariv sa lemonn la?

KRAMIZ: Si to pa ti ferm to lavi dan enn liv to ti pou konpran pli vit.

DOKTER BALSAF: Kramiz pa koz koumsa!

KRAMIZ: Pardon Professeur. Mille respects!

DOKTER BALSAF: Iras dakor?

GRAMIL: Depi dezan nou pe sorti ansam… Aster mo pa kone si li pou aksepte marye ar mwa.

KRAMIZ: Mank enn akonpagnman violon. Tararararatara!

PROFESER MADLI: Kifer to pa dimann li?

GRAMIL: Mo’nn seye. Li refiz zwenn mwa.

KRAMIZ: Sey fer fam konpran kiksoz!

DOKTER BALSAF: To koze koumadir to ena boukou experyans.

KRAMIZ: Experyans! Sa bizen dimann madam profeser. Li konn tou experyans laboratwar.

PROFESER MADLI: (Fer koumadir li pa’nn tande). Gramil mo pa ena nanye kont twa, ni to lamour. Zis donn mwa enpe letan pou abitie ar lide la. Kramiz akonpagn Gramil silteple mo garson.

KRAMIZ: Ma! To pe plore?

PROFESER MADLI: Non. (Li mous so nene) Mo zis anrime.

DOKTER BALSAF: Desann anba dan salon. Dan enn timama nou vinn zwenn zot. (Gramil ek Kramiz sorti) Mad, ki pe ariv twa?

PROFESER MADLI: (Ar so rever lame li zet tou so papie ek fayl) Zet tou sa! Bril tou sa!

DOKTER BALSAF: Ki to gagne?

PROFESER MADLI: Enn lekzistans mo finn viv pou konstrir dan lespri enn lemonn lozik, rasionel. Enn sel kou tou pe grene. (Li pran enn liv, li zet li) Bril sa. Nek ena mansonz ladan.

DOKTER BALSAF: Kalme twa.

PROFESER MADLI: Pa tous mwa. Les mwa tousel. Sorti dan mo biro… Mo biro! Ha! Mo serkey. Mo tom!

DOKTER BALSAF: Ase Mad! Arete. (Li chombo li, li sakouy li) Arete, sankwa vremem tou pou devire.

PROFESER MADLI: Tou finn fini devire. Kramiz ek so zanfan ilezitim ar enn vie fam. Iras ek so boyfrenn ki zanfan nou servant. Tou finn devire. Kot lozik? Kot larezon? Nou fer zanfan, nou okip zot, nou grandi zot. Ler nou get divan nou, ki nou trouve? Bann veritab etranze… Twa, ki to finn fer pou anpes sa?

DOKTER BALSAF: Mwa?

PROFESER MADLI: Wi, twa. Gran espesialis lor kanser. Kanser ti pe ronz to lakaz, to fami, to pa finn mem trouve. Tro tar aster. Tro, tro tar. Tou finn fini pouri.

DOKTER BALSAF: Nanye pa finn pouri. Si to pa fer atasion, to lespri ki pou pouri.

PROFESER MADLI: Mo lespri finn abitie travay ar lor pir, dan dilo kler, prop, fre. Li pa konpran bann lespri kabose.

DOKTER BALSAF: Realite li napa enn laboratwar. Dan realite ena dilo trankil, ena kaskad, ena kalm, ena siklonn.

PROFESER MADLI: Mo pa finn fer pou sa lemonn la. Mo prefer res isi dan mo biro. Les mwa tousel. Al okip to kaskad deor. Mo bien dan mo dilo trankil. Omwen mo konn so profonder.

DOKTER BALSAF: Bizin toulede pou fer lavi marse.

PROFESER MADLI: Ki ete lavi? Lavi napa touy lavi.

DOKTER BALSAF: Kisannla pe koz touy lavi?

PROFESER MADLI: Etanazi! Avortman. Destriksion bann tradision. Destriksion sivilizasion.

DOKTER BALSAF: Ayo Bondie! Kot to pe al tir tousa? Kisannla pe koz tousa? Tou seki pe dimann twa se adaptasion ar lavi ki anplen sanzman. Realite pe sanze. Teori bizen sanze.

PROFESER MADLI: Twa ki pe dir mwa sa?

DOKTER BALSAF: Wi, mwa. Gete Mad, depi lontan mo santi sa pe vini. To tro rizid lor bann prensip. Lemonn sanze, lavi sanze, realite sanze, ena prensip si ki sanze… Zame mo finn rod anpes twa fer to travay. Me si to travay pe vinn enn baraz lor sime tou dimoun…

PROFESER MADLI: Ki to pou fer?

DOKTER BALSAF: Pa kone… me bizen fer kiksoz.

PROFESER MADLI: Kifer zordi ki to pe dir mwa sa?

DOKTER BALSAF: Bann evennman pe fer mwa reazir.

PROFESER MADLI: Olie to azir lor evennman, to pe les evennman azir lor twa. To pe kapitile. Ala laverite.

DOKTER BALSAF: Peyna enn sel laverite. Tou depann lor pwen kot nou pe diboute. Tou sa relatif. To konn bien. Nou toulede divan enn dilem. Anou fer fas!

PROFESER MADLI: Fer fas! Fer fas! Tou sa letan la mo finn kwar ki to net ar mwa.

DOKTER BALSAF: Mo ti net ar twa. Mo ti dakor ar to prensip me realite pe fer mwa poz boukou kestion…Depi enn sertenn tann….

PROFESER MADLI: Depi enn sertenn tann? Savedir to ti pe koz manti ar mwa. Yer dan seremoni to ti ena dout lor seki mo ti pe dir, me to ti les mwa dir li… Ridikiliz momem.

DOKTER BALSAF: Me momem mo pa ti sir, Mad. Mo pe rod kone kot laverite la ete. Mo pe rode… Enn kiksoz mo sir : mo pa ena drwa sey viv lavi lezot. Sakenn bizien lib pou viv so lavi.

PROFESER MADLI: Kot to met moralite? Kot to met tradision? Bizen bliye tousa?

DOKTER BALSAF: To pe ekout zis to latet. Initil nou koze. Nou ena enn dilem. Olie nou trouv solision la asam, to pe sot lor mo lagorz, to pe rod enn bouk emiser.

PROFESER MADLI: Mwa mo pe rod bouk emiser? Zot ki finn fer mwa vinn zot bouk emiser… Zot zalou mo travay, zot zalou mo sikse. Akoz samem zot tou pe rod ridikiliz mwa… Sa pa pou pase. Aster mo pou atake. Mo finn toultan res trankil. Aster zot tou pou kone ar ki zepis mo prepar masala. (Kikenn tap laport).

DOKTER BALSAF: (Soulazman) Fouuf! (Li al ouver laport, fer Danaz rantre) Bon mo kit twa. Si to bizen mwa mo anba dan salon. Mo espere Danaz kapav tengn to laflam verbal. Danaz, bonnsans! Si bizen lanbilans kriye for. (Profeser Madli lans enn liv lor li, li koule, liv la tap lor Danaz. Dokter Balsaf sorti).

DANAZ: Ayo Madam, ki mo’nn fer ou?

PROFESER MADLI: Danaz pardon. Mo pa ti pe viz ou. Ou finn gagn dimal?

DANAZ: Dimal? Non. Sok, wi.

PROFESER MADLI: Mo’nn perdi latet!

DANAZ: Mo kwar tou dimoun pe perdi latet dan sa lakaz la. Iras finn ferm limem dan so lasam. Li refiz get dimoun, li refiz manze… Ki pe arive madam.

PROFESER MADLI: Ou pa kone Danaz?

DANAZ: Si mo ti kone mo pa ti pou vinn dimann ou.

PROFESER MADLI: Ou sir ou pa kone? Ou sir?

DANAZ: Kifer ou pe get mwa koumadir mo enn akize. Madam zame mo finn koz manti ar ou.

PROFESER MADLI: Misie finn koz manti, li. Ou ti pou kwar ki enn zour misie pou koz manti ar mwa.

DANAZ: Ou’si ou finn al kone?

PROFESER MADLI: Savedir ou kone ki misie ti pe koz manti.

DANAZ: Bann zafer koumsa, bizen fer koumadir pa pe trouve. Zis bous lizie, fer koumadir pa konn nanye.

PROFESER MADLI: Danaz! Ou realize seki ou pe dir. Ou pe ankouraz dimoun vinn malonet.

DANAZ: Pa malonet do madam… Tipti sekre. Pa serye… Bon madam. Si ou pa bizen mwa.

PROFESER MADLI: (Galoupe al ferm laport akle) Non Danaz, ou pa kapav sove… Ou bizen dir mwa tou.. Tank ou pa dir mwa tou, ou pa pou sape depi isi.

DANAZ: Madam. Pa fer sa. Mo pa konn nanye.

PROFESER MADLI: Non! Ou konn boukou kiksoz. Mo’le konn tou sekre.

DANAZ: Ena manze lor dife. Tou pou brile!

PROFESER MADLI: Les tou brile… Ale koze… koze, sinon mo fer enn maler.

DANAZ: Madam, ou fer mwa per… Dir misie mem dir ou. Mo zis enn travayer isi, madam. Zot komeraz regard zot.

PROFESER MADLI: Komeraz! Ki komeraz?

DANAZ: Madam, mo dir ou fran. Sa li enn zafer ant ou ek misie. Pa met mwa ladan… Pa bon seki ou pe fer.

PROFESER MADLI: (Sanz taktik) Danaz, pardon mwa. Ou enn pov inosan… Pou nanye mo finn sap lor kap. Pardonn mwa, mo sipliy ou.

DANAZ: Mo finn fini bliye tou madam… Bon, les mo al okip mo louvraz.

PROFESER MADLI: Danaz depi komie letan ou travay ar nou?

DANAZ: Depi ou marye. Avan mo ti travay kot ou papa. Mo finn trouv ou grandi, marye, gagn zanfan. Mo finn get ou de zanfan grandi.

PROFESER MADLI: Ou kouma enn gran dimoun dan lakaz. Nou peyna okenn sekre pou ou. Oumem okip tou isi.

DANAZ: Wi madam.

PROFESER MADLI: Eski bizen ena sekre ant nou?

DANAZ: Non, madam… Anfen enn de tipti.

PROFESER MADLI: Eski ena sekre ant ou ek mwa?

DANAZ: Pa kone madam.

PROFESER MADLI: Si mo dir ou mo peyna okenn sekre pou ou.

DANAZ: Si ou dir sa, mo bizen kwar.

PROFESER MADLI: Eski ou gagn drwa ena sekre pou mwa?

DANAZ: …. pa kone. Bizen dimann misie.

PROFESER MADLI: Danaz.

DANAZ: Wi madam

PROFESER MADLI: Si ena kiksoz pe pase deryer mo ledo, eski ou pa bizen dir mwa?

DANAZ: Depann madam. Si misie dir mwa pa dir ou!

PROFESER MADLI: Si ena kiksoz pe pase deryer ledo misie, eski li pa ou devwar dir li.

DANAZ: Depann madam. Si ou dir mwa pa dir misie!

PROFESER MADLI: Kot ou met moralite, onette, fransiz?

DANAZ: Mem plas kot mo met konfians ek sekre.

PROFESER MADLI: Danaz, ou pa pou dir mwa mem ki manti misie finn koze.

DANAZ: Madam mo pa sipoze konn nanye, ou pa sipoze konn nanye… Be meyer mo kwar nou bos tait. Seki pa regard nou, pa regard nou.

PROFESER MADLI: Anfen! Kouma oule Danaz. Mo pa kapav obliz ou koze, mo pa kapav obliz ou pran mo par, donn mwa soutien, konsol mwa… Mo mari pe tromp mwa, ou kone ar kisannla, si ou pa anvi dir mwa ki mo kapav fer eksepte soufer ansilans, aksepte mo desten, pran mo desten da mo lame, pran mo lavi dan mo lame. Enn mari enfidel! Bann zanfan san santiman! Enn karyer san sikse! Ena enn sel solision pou kouronn mo solitid… Lamor.

DANAZ: Madam, ki ou pe gagne? Pa koz koumsa.

PROFESER MADLI: Ou ena rezon Danaz. Sakenn bizen get seki bon pou li. Sakenn swazir so sime. Ou finn swazir ou sime. Mo finn swazir pou mwa. Hen, pran sa lakle la, ouver laport, ale, les mwa tousel dan mo dezespwar. Adie. Pardonn mwa mo pese.

DANAZ: Madam, pa koz koumsa. Ou fer mwa per.

PROFESER MADLI: Ou peyna pou per. Sakenn sarye so sekre ziska dan so tom (Sanz ton) Danaz ou finn aksepte ki mo mari tromp mwa. Ar kisannla? Koze si ou pa’le mo lamor lor ou konsians.

DANAZ: Zame mo pa finn dir ou sa madam. Ou pe met koze dan mo labous.

PROFESER MADLI: Depi yer mo pe dekouver boukou kiksoz. Mo ti kwar mo lavi, mo lemonn bien organize. Mo ti kwar ki sak kiksoz dan so plas dan enn lord parfe. Me ki mo trouve : sak kiksoz paret dan so plas me anverite li pa vre. Tou dimoun otour mwa pe zwe lakomedi, pe zwe rol. Lord finn eklate. Mo finn gaspiy mo lavi.

DANAZ: Me tou dan lord.

PROFESER MADLI: Tou dan lord? Kramiz finn fer enn zanfan ar enn fam trant-an, mo mari pe tronp mwa. Iras finn swazir… Ayo no nepli kone.

DANAZ: Ki ou pe dir? Kramiz pou vinn papa!

PROFESER MADLI: Ar enn fam trant-an. Ou mazine ou ki laont pou mwa.

DANAZ: Kapav aret sa.

PROFESER MADLI: Danaz! Ou pe tande seki ou pe dir?

DANAZ: Madam, ou pa kapav obliz Kramiz vinn papa. Li ena zis diznevan. Nou pou rwinn so lavi, so lavenir.

PROFESER MADLI: Kot ou met bann prensip?

DANAZ: Pa kone… Me pa kapav les nou Kramiz fini so zenes… Aster mo’nn kone kifer li’nn koumans bwar.

PROFESER MADLI: Li bwar, li ena metres… Mo pa kone ki lezot vis li ena.

DANAZ: Madam, li enpe normal sa.

PROFESER MADLI: Normal! Ou trouv sa normal.

DANAZ: Anfen enpe normal. Pa tro golmal. Arive sa.

PROFESER MADLI: Arive sa! Arive sa! Kot lezot mo dakor, me pa kot mwa. Dan mo lakaz sa pa gagn drwa arive. Fale pa bann ensten zanimo desir sivilizasion ek lord.

DANAZ: Bon madam. Les mo ale.

PROFESER MADLI: Kot ou ale. Ou pa’nkor dir mwa seki ou kone.

DANAZ: Me madam, mo pa konn nanye.

PROFESER MADLI: Ar kisannla mo mari pe tromp mwa!

DANAZ: Kisannla dir ou li pe tromp ou?

PROFESER MADLI: Ou pa fek dir mwa?

DANAZ: Mwa? Mwa mo’n dir ou sa? Kan?

PROFESER MADLI: Wi. Fek la!

DANAZ: Madam zame mo’nn dir ou sa. Li pa vre.

PROFESER MADLI: Mo mari pa tromp mwa?

DANAZ: Non? Mo pa kwar.

PROFESER MADLI: Kifer ou pa kwar?

DANAZ: Mo pa kwar parski mo pa kwar, parski mo peyna rezon kwar.

PROFESER MADLI: Be kifer ou dir ki li’nn koz manti ar mwa?

DANAZ: Nou tou koz enpe manti tanzantan. Ena manti-manti, ena manti serye.

PROFESER MADLI: So manti?

DANAZ: Pa kone

PROFESER MADLI: So manti serye?

DANAZ: Depann ki manier get li.

PROFESER MADLI: Ki manier bizen get li?

DANAZ: Depann.

PROFESER MADLI: Depann! Depann! Depann! Lor kwa.

DANAZ: Madam, prefer ou ka kone.

PROFESER MADLI: Prefer pa konn laverite? Sa ki ou pe konsey mwa?

DANAZ: Ou peyna ase traka? Kifer ou’le ogmant li.

PROFESER MADLI: Sa regard mwa. Ale dir mwa seki ou kone.

DANAZ: Ena enn mamzel anba dan salon. Li pe rod misie… Li dir ki misie…ki misie… Ou santi ou bien madam. Ou’le mo al sers enn bol lasoup pou ou.

PROFESER MADLI: Ki li pe dir?

DANAZ: Mo sir li pe koz manti.

PROFESER MADLI: Danaz, ki li pe dir?

DANAZ: Misie so papa!

PROFESER MADLI: Ki misie so papa vinn fer ladan?

DANAZ: Misie, li papa sa tifi la… manti sa. Mo sir.

PROFESER MADLI: Mo ti kone. Mo ti kone boukou malpropte ti pe pas deryer mo ledo. Zot tou finn tronp mo konfians… kot li? Apel li. Li pou pey mwa ser. Li pran dimoun pou so bachara. Danaz al apel li.

DANAZ: Ou sir?

PROFESER MADLI: Pa poz kestion. Dir li vit vinn la.

DANAZ: Wi madam (Li sorti)

PROFESER MADLI: (Tousel) Tou sa letan la li zwe so fim ar mwa. “Wi mo gate, mo dakor ar twa, to tousel mo kontan”. Letansa li pe fann so pikan deor. Li profite ki mo okipe ar mo travay pou fer so vakabon… Fer vakabon pa ase. Li fer zanfan deor. Li pa fer nanye pou anpes sa arive. Les li vini, mo trangle li. Mo rey so zoli fas. Anbet mwa, tronp mwa. Vini monwar, to va kone kisannla Madli ete. Non, fale pa mo paret ankoler ousa eksite. Mo asiz kot mo latab. Fer koumadir mo pa konn nanye, fer enn sourir ar li, atir li ver mwa, les li manz labwet. Lerla mo redi lalign, ya! Mo bizen gard mo kalm, mo bizen sourir… “Bal, to kone mo gate, mo kwar to ena rezon. Mo tro dokmatik. Anbras mwa pou fer mwa kone ki to finn pardon mwa.” Mo trouv li vini ar so sourir inosan, li bes so latet pou anbras mwa… Ha! Mo sot lor so lagorz. (Kiken tap laport) Mo bizen kalm. Enn sourir… Ek zantiyes… Antre!

DANAZ: Mamzel Donati

PROFESER MADLI: Hen!

DANAZ: Ou pa’nn dir mwa amenn li isi madam?

PROFESER MADLI: Non!… Kot misie?

DANAZ: Li anba. Kramiz, Gramil ek Misie pe koz-koze. Misie finn dir mwa dir ou vinn anba kouma ou fini koz ar mamzel la.

DONATI: Mo konpran ki ou pa’le koz ar mwa Profeser Madli. Sirman finn ena enn erer. (Li al ver laport)

PROFESER MADLI: Non, atann. Danaz ou kapav ale… Mo tann dir ki ou… (Danaz sorti)

DONATI: Mo apel Donati.

PROFESER MADLI: Mo tann dir ou…

DONATI: Tifi Lamina Maliva.

PROFESER MADLI: Lamina Maliva!

DONATI: Ou pa pou konn li. Dokter Balsaf…

PROFESER MADLI: Dokter Balsaf! Ou apel li Dokter Balsaf, pa…

DONATI: Samem lakaz Dokter Balsaf?

PROFESER MADLI: Wi, Kifer? Ou finn dir anba ki ou…

DONATI: Tifi Dokter Balsaf.

PROFESER MADLI: Kifer?

DONATI: Parski legalman li vre.

PROFESER MADLI: Legalman?

DONATI: Legalman li mo papa. Dapre lalwa dimwen.

PROFESER MADLI: Dapre lalwa? Li finn marye ar ou mama.

DONATI: Legalman wi.

PROFESER MADLI: Bigami! Pir ki mo ti kwar. Me li enn mons sa boug la. (Li al kot laport, li kriye ar laraz) Balsaf, Balsaf vinn la toutswit…Me sa boug la ena tou defo lor later. Tou sa letan la mo finn viv ar enn mons. Etanazi, avortman, bigami, adilter. Ki mo pou dekouver ankor?

DONATI: Li pa kouma ou pe kwar. Li paret grav me li pa grav.

PROFESER MADLI: Li pa grav! Depi venkatran mo pe viv ar enn kriminel. (Balsaf rantre) Dokter Balsaf, al prepar ou valiz, kit sa lakaz la.

DOKTER BALSAF: Mo ti kone li pou pas zizman avan li ekout bann fe.

PROFESER MADLI: Ki fe? Ki fe to’le ankor? To pa’nn fer mwa ase soufer?

DOKTER BALSAF: Me eski to finn ekout Mamzel Donati.

PROFESER MADLI: Anbon! Mo bizen apel to batar Mamzel Donati.

DOKTER BALSAF: Mad, kalme twa, ekoute. To pe konplik tou.

PROFESER MADLI: Anbon! Mwa ki konplik tou. Momem antor. Pou tou zafer, momem antor.

DONATI: Dokter Balsaf, les mo explik madam. Profeser Madli, pa les aparans tronp ou. Mo pa veritab zanfan Dokter Balsaf, mo mama pa so veritab fam. Mo finn vinn isi zordi pou dir Dokter Balsaf ki dokiman ki li ti signe pou sov nou lavi finn anile. Tou finn rant dan lord. Legal finn vinn ilegal, ilegal finn vinn legal.

PROFESER MADLI: Mo pa konpran sa simagre la.

DOKTER BALSAF: Peyna simagre! Si to koumans ekoute seki nou ena pou dir twa to pou konpran tou. Apran ekoute! Dan to bann liv peyna sa.

PROFESER MADLI: Pa koz kont mo bann liv.

DOKTER BALSAF: Madli! Ferm to labous. Ekoute! Lepok lager rasial, ena apepre vensenk-an, mo ti bizen pran enn disizion pou sov lavi sa mamzel la ek so mama. So mari ti mor dan bagar, li ek so baba ti andanze demor. Pou sap zot lavi mo ti bizen sign enn dokiman pou dir ki Donati mo tifi ek so mama mo fam marye. Apre sa mo pa finn zwenn zot ankor. Mo ti bliye zot lekzistans.

PROFESER MADLI: Be nou maryaz?

DOKTER BALSAF: Tou sa letan la nou maryaz ti legalman ilegal san ki nou realize.

PROFESER MADLI: Tou sa letan la, legalman mo ti to metres, pa to fam.

DOKTER BALSAF: Wi! To pa trouv sa komik?

PROFESER MADLI: Komik? Enn skandal.

DONATI: Tou finn fini regle. Mo mama finn okip tou. Ena de zour lakour finn rann so verdik. Li finn anil dokiman la ek anmemtan, otomatikman, ou maryaz finn vinn valid. Enn senp prosedir.

DOKTER BALSAF: Anpratik to mo fam depi de zour. Mo ti dir twa nou bizen al enn deziem vwayaz-denos.

PROFESER MADLI: Twa, aret koz ar mwa.

SENN 3

Dan salon Profeser Madli

KRAMIZ: Gramil, mwa zame mo pou konpran sa bann fam la. Mo mama pe kime lao dan so biro, mo ser pe boude dan so lasam, enn madam ki ti fam mo papa desid pou liber li, mo mama ki ti kwar li fam mo papa anverite ti so metres. Dan tou sa seki plis enteresan se ki mo fek dekouver enn ser ki anverite pa mo ser. Enn zoli transenk lor la. Gramil to pe ekout mwa?

GRAMIL: Wi, wi.

KRAMIZ: Pa les Iras abriti twa. Li pe fer so senn. Taler li pou grenn dan to lebra… E selman zot konn gard sekre zot de la. Tou sa letan to pe sorti ar li, mwa kouma enn gopia mo pa konn nanye. Mari zot la.

GRAMIL: Kramiz, al get enn kou si li pa’nn sanz lide.

KRAMIZ: Al get enn kou tomem. Kikfwa to lavwa enchanteur va la ramener a des meilleurs sentiments. Mwa, mo sir, kouma li tann mo lavwa, so koler monte par omwen dis degre… E kifer nou pa dir Danaz al koz ar li. To kone li ek to gramer foul cham. Kikfwa Danaz pou ena plis sans.

GRAMIL: Pou lemoman vomie gramer pa konn nanye. Les mo regle enn problem alafwa. Gramer ena so prop lide lor seki gagn drwa fer ek seki pa gagn drwa fer. Mo bizen koz ar Iras dabor, lerla res to mama ek mo gramer.

KRAMIZ: Fam! Fam! Fam! Get nou zom kouma nou lozik.

GRAMIL: Pa koz lozik ar mwa. Sa mo la fer mwa gagn frison. Tou dimoun kwar zot lozik. Kan de lozik diferan zwenn, bel tourdisman.

KRAMIZ: Lombo finn bien sanze. Li ti pe rod dir mwa kiksoz avan bonnfam kriye li depi lao. Zot fer mwa gagn riye. Mo pou dir twa enn ti zafer, gard sa sekre. Bonom ek bonnfam kwar ki mo transenk ansent. Bel panik. To konn bannla. Zot lide lor avortman? Get ki mo pe dir twa. Avan aswar zot lopinion pou sanze.

GRAMIL: To papa ase liberal lor la?

KRAMIZ: Lombo ase liberal, me li pa’le depler bonnfam. Donk divan li li adopte mem stenn. Me get boul kouma pou devire.

GRAMIL: To enn ti sadik to kone. Koumadir to gagn plezir get zot dan zot tourman.

KRAMIZ: Pa sadik ditou. Bizen fer bonnfam desann depi so piedestal. Li plen mwa ar so bann teori, ar so bann prensip.

GRAMIL: Li enn dimoun korek.

KRAMIZ: Korek pou dimoun deor. Enn veritab lerni dan lakaz.

GRAMIL: Kramiz, to bien grosie.

KRAMIZ: Bravo! To enn bon pretan zann… Si li aksepte twa… Pa traka mo pou fer li aksepte twa.

GRAMIL: Kramiz, nou tom dakor lor enn kiksoz. Rait! Pa fou to nene dan mo zafer. Les mo debrouy mo difil momem.

KRAMIZ: Comme vous voulez chef! Me to pa kapav anpes mwa regle mo kont personel.

GRAMIL: To ena kont pou regle ar to mama.

KRAMIZ: Mo gran anbision pou lemoman se trouv Profeser Madli sap lor so souval tombe.

GRAMIL: Kramiz, mo kwar se twa ki bizen desann lor piedestal. To bien pli pir ki dimoun ki to kritike.

KRAMIZ: Sakenn so stil. (Donati rantre) O douce creature, o soeur perdue et retrouvee, viens que je t’embrasse.

DONATI: Misie Kramiz.

KRAMIZ: Misie Kramiz? Apel mwa Kramiz. La, vinn asiz koste kot mwa.

GRAMIL: Mamzel, ki pe pase lao?

DONATI: Enn pizon ek enn kolom pe roukoule. Mo kwar zot ena boukou kiksoz pou explike… Misie Kramiz ou ena bann paran exeptionel.

KRAMIZ: Tou dimoun kwar sa. Laparans! Anverite mwa ki exepsionel. Yam! Yam! Mo kontan parfen to seve. Mo kapav gout parfen to labous?

DONATI: Mo ti kapav ou ser.

KRAMIZ: O delicieux inceste!

DONATI: Li fou net sannla!

KRAMIZ: Vinn dan mo lasam, mo montre twa mo koleksion ilistrasion Kama Sutra. Enn veritab delis.

GRAMIL: Enn ti vantar sa. Anverite li enn gran timid. Li kontan fer kwar ki li enn gran zom me anverite…

KRAMIZ: Gramil! Pa provok mo zeni.

GRAMIL: Antouleka to zeni pa dan to latet. Mamzel Donati, ki zot finn dir ou.

DONATI: Profeser Madli finn dimann mwa desann dan salon. Misie Kramiz, li finn dir mwa dir ou dir Danas…

KRAMIZ: Danaz. Limem ki okip lakaz. Danaz se veritab sef isi. Ki bizen dir Danaz?

DONATI: Bizen prepar manze pou de dimoun anplis. Si mo finn konpran bien misie Gramil ek momem envite adine.

KRAMIZ: Si Gramil envite adine se ki madam Profeser finn koumans sanz mouyaz. Welcome into the family. Bizen selebre sa.

GRAMIL: Plis enportan pa’nkor regle. Iras pe touzour refiz zwenn mwa.

KRAMIZ: Pa fatig to latet ar kapris fam.

DONATI: Ou koze komsi ou ena boukou experyans.

KRAMIZ: Mo ena ase. Isi ena trwa fam. Ase pou konn mantalite fam net.

DONATI: Ou ena ankor boukou pou apran.

KRAMIZ: Mo pa ti pou mainn aprann enpe ar twa. To kapav koumans premie leson aster lamem. (Li vinn pre ar li).

DONATI: Misie Kramiz, dousman! Tansion ou regret ou premie leson.

KRAMIZ: “Non, de rien, je ne regrette rien”.

DONATI: Misie Kramiz! (Enn poz karate, Kramiz roul lor tapi. Dokter Balsaf ek Profeser Madli rantre).

PROFESER MADLI: Kramiz, ki to pe fer anba.

KRAMIZ: Mo pe fer yoga, meditasion transandantal. Om!

DOKTER BALSAF: Aret fer to kloun. Nou ena enn zager serye pou koz ar twa.

KRAMIZ: Zot anvi koz serye ar mwa.

DOKTER BALSAF: Me avan nou pran enn ti drink, nou rilaks. (Li al servi zot)

KRAMIZ: Pappappappa! To pou servi nou tou to wiski prefere.

GRAMIL: Si zot bizen regle bann problem fami, mo kwar…

PROFESER MADLI: Non Gramil. Res lamem. Seki nou ena pou dir konsern twa ‘si. Donati pa finn dir twa reste pou dine?

DONATI: Mo finn dir li.

PROFESER MADLI: Tou dan lord. Nou regle nou bann problem enn par enn. Dabor twa Kramiz.

KRAMIZ: Wi Prof!

PROFESER MADLI: Ki to finn deside?

KRAMIZ: Ki zafer?

PROFESER MADLI: Yer swar to ti anons nou ki to gerlfrenn ansent. Ki to’le fer?

KRAMIZ: Fer kwa?

DOKTER BALSAF: Ki to plan?

KRAMIZ: Plan? Mo kont fer plan. Mo kwar ki dan lavi bizen konn flote, fer laplans, me pa fer plan. Ki to dir Gramil?

DOKTER BALSAF: Pa met Gramil ladan.

KRAMIZ: Me Gramil anplen ladan. Li anvi, li pa anvi li anplen ladan.

PROFESER MADLI: Kramiz, mo sipliy twa. Aret badine mo garson.

KRAMIZ: Me zot ki pe badine. Zot pa pe konpran nanye. Zame zot konpran nanye.

PROFESER MADLI: Bon, mo aksepte mo pa konpran nanye. Be explik mwa.

KRAMIZ: Mwa mo explik twa. Mwa enn rate, enn bef tonbe explik twa, enn profeser liniversite? Aret boufonn mwa.

PROFESER MADLI: Mo pa enn profeser la. Mo to mama. Mo’le kone si mo kapav ed twa.

KRAMIZ: Mo pa bizen led. Zot ki bizen led.

DOKTER BALSAF: Kramiz kifer to refiz jaloge are nou.

KRAMIZ: Mwa mo refiz jaloge… Mwa… Get sa Dok. Get enn kou bien kisannla ki toultan telman okipe ar so bann serk sosial ki li pa finn gagn letan ekout so zanfan grandi.

PROFESER MADLI: To repros nou ki nou pa finn fer nou devwar?

KRAMIZ: Mo pa repros zot nanye. Mo les zot lib. Anretour, les mwa lib.

PROFESER MADLI: O.K. To lib, to fer seki to anvi fer. Ki to anvi fer?

KRAMIZ: Mo pa anvi fer nanye.

DOKTER BALSAF: To pou les sitiasion la trene. Li pou agrave.

KRAMIZ: Mo pa konpran ki zot ole. Mo finn dir zot mo peyna problem. Zot ki ena problem.

PROFESER MADLI: To gerlfrenn pa ansent?

KRAMIZ: Sipozon li vre.

PROFESER MADLI: Li vre, li pa vre?

KRAMIZ: Sipozon li vre, ki bizen fer?

PROFESER MADLI: Ena trwa solision. Swa to marye tifi la pou to donn enn twa to zanfan.

KRAMIZ: Marye san lamour. Quelle tristesse!

PROFESER MADLI: Les mo fini! Swa to pa marye me to adopte zanfan la.

KRAMIZ: Enn zanfan san so mama. Quelle crime!

PROFESER MADLI: Swa to donn mama la enn pansion pou elve to zanfan.

KRAMIZ: Enn zanfan san so papa. Ala to leker dir!

PROFESER MADLI: Swa, si pa ankor tro tar, si zot toulede dakor, si li pa kont zot konsians, si…

DOKTER BALSAF: Nou pou ed to gerlfrenn pou fer avortman dan kondision izienik, san danze.

KRAMIZ: Be mo pa bizen zot led. Iras ki bizen sa.

GRAMIL: Iras?

PROFESER MADLI: Iras ansent! Ki maler! Zot pou fer mwa vinn fol.

DOKTER BALSAF: Ki diferans li fer?

PROFESER MADLI: Ki diferans? To pa trouv diferans la. Zot…

DOKTER BALSAF: Mad! To pa pou rekoumanse aster! Problem parey. Zis akter ki’nn sanze. (Danaz rantre ar enn bol pistas).

KRAMIZ: Danaz to vinn toultan dan bon moman. Asiz kot mwa. Nou manz pistas, nou get sinema.

DONATI: Pa pran li kont. Se enn ti zanfan gate ki rod fer nou kwar ki li enn zom.

DANAZ: Ki pe arive?

DOKTER BALSAF: Danaz asize. Seki pe pase kosern nou tou.

GRAMIL: Mo kapav asir zot ki mo pa ti konn nanye. Iras pa’nn dir mwa.

KRAMIZ: Bien sir to pa konn nanye. Eski to kapav kone ki pe pase dan latet enn fam. Iras swet enn avortman. Sa li finn dir mwa.

GRAMIL: Sa konsern mwa’si!

KRAMIZ: Donk to aksepte ki tomem responsab… Gramil sosiete dimann twa pran to responsabilite.

DANAZ: Gramil, mo piti, ki to finn al fer? Ar Iras. Ayo mo Bondie. Kot mo pou kasiet mo latet. Madam, pardon li, pardon mwa.

DOKTER BALSAF: Peyna pou dimann pardon Danaz. Ou pa responsab. De zenn zanfan finn zwenn…

DANAZ: Gramil, to pa ti kapav pans mwa? Ki mo pou fer aster?

GRAMIL: Nanye pa finn sanze dan mo lentansion. Mo finn vinn isi pou fer demann Iras.

DANAZ: Fer demann Iras! Gramil to fou. Kot to lespri? Sorti dan sa lakaz la. Pa amenn lagign isi.

PROFESER MADLI: Pa koz koumsa ar li Danaz.

DANAZ: Madam, zame mo ti kwar Gramil pou amenn otan laont lor mo latet…

GRAMIL: Gramer!

DANAZ: Pa tous mwa! Sorti divan mwa, ale.

KRAMIZ: Donati, to’nn trouve kouma sa lemonn la fou.

DONATI: Pa pli fou ki ou.

KRAMIZ: Mwa mo fou?

DONATI: Zis enn fou, enn enkonsian ki kapav amenn problem la sa manier la. Andire ou gagn plezir dan soufrans lezot… Gramer, pa plore. Nanye grav pa finn arive. Misie Gramil finn vinn fer demann Iras…

(Iras arive amentan)

IRAS: Iras refize.

GRAMIL: Kifer?

PROFESER MADLI: Iras, sa va?

IRAS: Mo bien, tre bien… Twa faner. Mo pa ti dir twa al pibliy tou dan zournal.

KRAMIZ: Ala ki arive kan rann dimoun servis. Ingratitude thy name is woman.

IRAS: Aret fer to boufon… Pou twa tou sitiasion bon si to kapav itiliz li pou to rankinn personel. To enn lespri malad.

KRAMIZ: Alala! Mo rod ede. Aster tou dimoun tom lor mwa.

DOKTER BALSAF: Kramiz, res trankil. To ser ena rezon.

KRAMIZ: Bien sir mo ser ena rezon. Toultan li ena rezon. Zis mwa ki toultan antor. Si zot pa’le mo res la, dir mwa.

DOKTER BALSAF: Li napa ler pou to rod kre enn lot problem.

GRAMIL: Iras, to ansent, to pa ansent pou mwa peyna diferans. Se twa ki mo kontan…

KRAMIZ: Tou manier zot linndemiel pou mwens fatigan. Enn bon parti travay finn fini fer. (Tou dimoun riye)

GRAMIL: Iras to aksepte?

DANAZ: Mwa mo pa aksepte. Iras to pa kapav marye ar sa vorien la. Dir li non Iras.

DOKTER BALSAF: Danaz, les sa bann zenn la deside. Nou nou’nn vie. Lavenir dan zot lame. (Danaz ankoler sorti)

GRAMIL: Iras, reponn mwa.

KRAMIZ: Gramil to pe fer nou bann zom perdi pwen. Plis to sipliy li, plis li pou fer so senn…To pa trouve li dakor. May li, anbras li. Fini enn fwa ar sa. Boutey wiski la pe fre.

IRAS: Ma, Pa, zot peyna okenn obzeksion?

DOKTER BALSAF: Non mo gran. To boner dan to lame.

IRAS: Twa ma?

PROFESER MADLI: Iras, Iras mo gran tifi. Mo espere to konn otan boner ki mwa (Dokter Balsaf al ver so fam).

KRAMIZ: Be ki arive? Zot bliye mwa. Donati to kwar vremem mo enn sadik.

DONATI: Enn ti sadik badinaz-badinaz. Non ou pa enn sadik. Ou zis enpe fou.

DOKTER BALSAF: Kramiz, to pa kwar bizen selebre sa.

KRAMIZ: Mais certainement. Me ena desizion grav ki pa ankor pran.

PROFESER MADLI: Ki desizion?

KRAMIZ: Pou fer avortman, pa pou fer?

IRAS: Kramiz move fouka! (Li pran enn kousen pou avoy lor li)

GRAMIL: Tansion! Mazinn nou baba.

KRAMIZ: Zot trouve. Fini. Bannla finn vinn serye. (Danaz rantre enn valiz dan so lame)

DANAZ: Madam, mo finn zis pran ennde zafer plis neseser. Pli tar mo va avoy kikenn vinn sers tou mo kiksoz.

PROFESER MADLI: Danaz kot ou pe ale.

DANAZ: Mo nepli kapav res dan sa lakaz la.

DOKTER BALSAF: Kifer?

DANAZ: Mo tro onte. Ki manier mo pou montre zot mo figir. Mo zanfan finn vinn fer dezord dan ou lakaz.

PROFESER MADLI: Peyna dezord. Tou dan lord Danaz.

KRAMIZ: Danaz pa ekout zot. Zot pe met ou dan siro. Mwa mo dir ou ou bizen reste. Ou kone kifer? Si ou ale nou tou pou mordefen dan sa lakaz la. Ou konn bonnfam, li konn zis so liv… Ou peyna enpe pitie pou mwa Danaz. Ou pa kapav les enn zeni kouma mwa soufer.

GRAMIL: Gramer, si ou ale, kisannla pou okip nou ti baba.

IRAS: Res ar nou gramer.

DANAZ: Iras, to finn apel mwa gramer.

KRAMIZ: Pa, debous sa boutey sanpagn la. E ma, ki to dir? Parfwa bizen dezord pou met lord.

PROFESER MADLI: Parfwa bizen enn fouka pou trouv larezon.

RIDO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.