POU TOU DIMOUN KI KONSERNE

DEV VIRAHSAWMY

(A.K.A NARENDRAJ VIRAH SAWMY )
MA (Edinburgh), FRSA (London), Diploma in Applied Linguistics (Edinburgh), MQA registered trainer

Date: 02.06.19

POU TOU DIMOUN KI KONSERNE

An 1968, mo ti fer konfians Paul Berenger ki ti pe koz langaz sosialis. Mo ti kwar li. Mo ti fer erer.

An 1983, mo ti fer konfians Aneerood Jugnauth ki ti pe koz langaz linite nasional. Mo ti kwar li. Mo ti fer erer.

An 2015, apre bate bef ki Parti Travayis ti gagne, mo ti desid pou donn zot enn koudme pou redibout lor zot lipie parski Navin Ramgoolam ti pe koz demokratizasion lekonomi. Me kan mo aprann ki kontra BETAMAX ti ilegal e ki pe fer nou kwar ki kontra IPP (independent Power Producer) ki permet prodikter kouran soler, eolienne ets. vann zot prodwi ar CEB mem zafer ar kontra BETAMAX, mo oblize axepte ki sa santi marday. Mo rekonet mo erer.

ME MO PA REGRETE KI:

1. Mo ti kwar e mo ankor kwar dan lendepandans mo pei ki pa “La Petite France ou Little India”;

2. Mo kwar ki Arsipel Moris se bann lil kreol kot nou tou nou bann imigran sorti Lerop, Lafrik ek Lazi;

3. Mo kwar nou kapav ek bizen kre enn Nasion Larkansiel dan Repiblik Maritim Moris;

4. Mo kwar dan nou lang nasional Morisien;

5. Mo kwar ki lafwa dan Bondie ek Marxism zot konpatib;

6. Mo touzour kwar ki system kapitalis – sirtou so version extremis, neoliberal – pe touy nou planet;

7. Mo touzour kwar ki limanite bizen ek kapav envant enn nouvo system ekonomik ki pou permet dimoun viv dan lape ek lazistis.

Mo kone ki laz ek PPS (Post-Polio Syndrome) pe fer mo soley galoup ver lorizon dan lwes me malgre sa, ena detrwa ti travay ki mo ti’a kontan konplete. Zot konsern sirtou devlopman literesi bileng (Morisien-Angle) pou bann vwayan ek non-vwayan.

Malgre difikilte ki enn andikap done, mo finn gagn enn bon lavi parski mo antoure par mo fami ek detrwa kamarad senser ki pran mwa kont. Ena dimoun ki apresie mo kreasion literer. Mo dir zot mersi. Ena osi ki pa dakor ar mo travay literer ek lengwistik. Se zot drwa.

Mo pou kit deryer mwa plizier santenn poem, plizier douzenn tizistwar ek pies teat ek detrwa morso proz literer – novela/roman. Seki anvi konn mwa enpe pli bien pou kapav lir zot lor https://boukiebanane.com

Mo sel sagren se ki mo pa pou la pou ed mo trwa tizanfan, Taz, Yann ek Rachel fer fas bann gran difikilte kouma global warming, sanzman klimatik ek destriksion biyo-diversite. Bondie beni mo zanfan!

AMENN, AMINN, OM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.