POU MO LOGA

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

1961, ala de mwano
Zwenn lor enn brans filao.
Mwano tifi ena 17 banane,
Mwano garson 19 banane.
Zot regar krwaze
E zot desid pou marye.
1964, ala de mwano
Desid pou kre enn fami.
Zordi mwano tifi finn gagn 73 an,
Mwano garson ena 75 an.

56 an ansam zot pe sey kre nouvo lavi.

Fatige?
Non, toulede dir:
“Efase refer!”

Wi mo loga,
Mo kontan twa Lavi-Lamor;
Mo kontan twa Lavi-Lamour.

27 Novam, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.