POU LOGA

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Mo’nn vinn isi ar twa Loga
Enn pasaze fatige, lespri bloke,
Enn maren klose par soley,
Balote par dilo sale,
Ki pe rod lonbraz douser
Dan lebra enn fam.

Twa to ti la!
Mo konn twa, mo pa konn twa, mo konn twa.

Parfwa to ti enn bren klerdlinn
Dan lesiel kan soley kas lizie,
Enn lanvlop niaz fre pou kasiet mo fatig
Fer mwa bliye …
Fer mwa bliye mo nam fatige,
Fer mwa bliye soley dife ki kas lizie.
Twa to ti la
Parfwa kouma enn ladrog ki kalme mo traka,
Enn ti somey pou bliye payanke ki pe mor
Viktim ti lespri

Mo konn twa, fam
Ki finn soutenir mwa
Ki mo finn desire, blese
Ki mo ankor desire
Kan soley dife dan lesiel lete
Klos mo lapo, sof mo latet.
Mo konn twa,
Fam-mouyaz pou maren fatige.

Mo konn twa
Fam-mama, mama Saskia ek Anushka
Meme Yann, Anastasia.
Me twa Loga, kisannla twa?
Fam-mama-meme-mouyaz-klerdlinn?
Non! Non! Non!
To tousa me plis ki sa.

Mo’nn vinn isi ar twa Loga
Pou bengn dan freser klerdlinn
Pou naz dan niaz freser montagn
Pou rafresi
Enn nam angourdi.
E twa to ti la. To toultan la!
To toultan la dan lonbraz mo lavi.
Trankil, pasian, souriyan, silansie
To veye tansion kikenn
Koken mo lalimier.
Kouma enn lonbraz dan lonbraz mo lavi
To vey mwa, ed mwa, soutenir mwa.
Mo ti aveg.
Katarak dan lizie
Mo pa ti realize
Ki to enn lonbraz enkandesan
Ki finn anvlop mo lekzistans,
Finn rant partou dan mo lekor,
Dan mo lespri, dan mo leker.
Mo nam sansib kouma kristal
Ti rekouver ar lapousier.
To larm souriyan zordi
Fer li briye ar lekleraz enkandesan
To lalimier
Ki pe fer lakord sansib mo santiman
Vibre
Anarmoni avek lesiel.

Twa to ti la toultan ar mwa.
Mo konn twa, mo pa konn twa …
Non, non, non, mo konn twa aster,
Aster mo konn twa.

To lonbraz enkandesan
Li pli for ki soley dife dan lesiel lao.
Samem Lamour.
To lamour enkandesan
Pe fer mwa gout pli gran LAMOUR.
Kouma enn far li finn gid mwa,
Fer mwa konpran, fer mwa konsian
Ki to lamour li enn reyon
Ki pran nesans
Dan gran LASOURS LALIMIER
Ki pli dife ki soley dife dan lesiel lao.

Kouma enn pon li’nn tras mo pa,
Tir katarak dan lizie,
Desir vwal miraz,
Fer mwa travers presipis
Kot mo ti kapav tonbe.
Kouma enn zekler mazik
Li’nn fer mwa dekouver
Ar mo lespri, ar mo leker
Ki lamour peyna frontier.
Ki nou gran, ki nou piti
Nou tou ena dan nou leker
Enn ti labrez.
Ler nou nouri nou ti labrez
Lerla li vinn enn gran laflam.
Nou pa bizen tal dan soley,
Met prozekter lor nou figir,
Fer nou fezer kouma akter
Pou fer lamour anflam lemonn.
Trankil-trankil dan to lonbraz
Dan silans to larm souriyan,
To finn anflam mo lesperans.

Mo’nn vinn isi ar twa Loga
Pou gout lamour.
Olie mo gout enpe lamour
Mo finn vinn bengn dan enn kaskad
Santiman rafresisan, soulazman rekonfortan,
Dan dilo pir lasours lavi
Ankominion
Ar bann solda dan larme Bondie LAMOUR.
Nou nepli la zis twa ek mwa
Tousel-tousel dan nou desten.
Dan nou desten ena lamour ki nou partaz
Ar nou ser-frer.
Li, zot, bannla … zot ‘si zot la
Ansam ar nou pe fer partaz zot gran lamour.

Nou ekziste aster dan zot lamour
Kouma zot zot ekziste dan nou lamour.
Mersi Senier!
Mersi ou finn donn nou otan lamour.

Loga
Mo kontan twa
Lavi-lamor
Mo kontan twa
LAVI-LAMOUR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.