POU BANN SOLDA DAN KAROKANN

Ar zot laswer zot swagn later,
Fer karokann donn bon rannman.
Malgre tapaz roderdeler
Zot finn nouri nou devlopman.
Me pa bliye deryer sikse
Ti’ena madam ki debrouye:
Okip lakaz ek zanimo,
Okip lakour, okip karo.

Ler nou fet nou lendepandans,
Ekout diskour, sawal ravann,
Pa bliye nou rekonesans
Pou bann solda dan karokann.
Pa bliye sirtou bann madam
Ki tini lesiel san tamtam;
Donn nou dile limanite
Pou viv lavi dan dinite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.