POLARIS OUSA FILANT?

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

Mo vwazen, Bon Zanfan Pihechdi,
Fer konfians tou bann layk dan rezo.
Bann paran pe tir plan pou saadi:
Zann-belfi kouma li enn kado.
Mo vwazen Pihechdi konn trase;
Li koz enn ta basha – pa joukal –
Angle-franse ek Madam Sere
(Pa lokal me enternasional).
Mo vwazen Pihechdi ankoler:
Dan so rev ena siez depite
Ek fotey minister par deryer
Me enn ta vie siko bar sime.

Lizie pa get zetwal Polaris;
Li may dan lasann zetwal filant.
Trazektwar Makron bon pou Moris;
Nou pa’le Jeremi, enn vie tant.
Li bizen enn tiket depite,
Enn fotey kabine garanti.
So program se anter seki vie,
Lerla zenn pou diriz nou pei.
Zetwal fix enn vilen makacha;
Zetwal filant fer nou gagn nisa.
Misie Makron samem so patron
Vie siko Jeremi enn lastron.

10.06.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.