POEZI SOUFI (LINIVER DAN MANGANN)

TRADIKSION-ADAPTASION par DEV VIRAHSAWMY ede par SHAWKAT TOORAWA
Tex sours: The Drunken Universe; An Anthology of Persian Sufi Poetry
Translated by Peter Lamborn Wilson and Nasrollah Pourjavady
Omega Publications

PROLOG
HELALI
Lor PAROL

Koze
limem prefas Liv Lamour,
trezor Lerwa Lamour,
rises ki zis leker
kapav done.
Ki mo finn dir?
Tou seki to dir
Li PAROL,
osean-lasours
kolie-perl anvrak
prev enn Lespri
fite kouma bistouri
ki servi lalang flexib
pou montre dife envizib
ki grav liniver
ar dife dou laflam nou leker.

Si Mo
pa ti kaligrafie
lor paz kosmik
pa ti pou ena okenn tras
Adam ousa lemonn
pa ti pou ena
koze lepase, koze lavenir.
Kisannla
ti pou alim dife
pardon dan leker
voler leker?
Kisannla
ti pou fer
enfidel vinn Mizilman?
ou fer mizisien-mazisien
selebre
ousa alim mil laflam
ar enn sel souf?
PAROL Samem Revelasion
e nou ki okip Tronn Siperyer;
Koze li mazik
e se nou ki fer mazik.
Lavi
li sorti dan vant koze rafine:
kot ena plas
pou Zezi so mirak?
ar sa souf la
nou met lafaya
dan liniver antie
e fer li vinn
eternel.

KIT SA LEMONN LA PAR DERYER
SARMAD
Katren: Maya
To dormi
to bliye tou
e bliye tou
pa prodwir nanye apart regre.
To kamwad finn ale
to ‘si to lor sime ale;
Kifer to pa koumans konpran
lavi li maya?

NAJMODDIN KOBRA
Katren
Seki zame pa ti ekziste
li les dan nou lame
nanye apart ler
e ‘realite’ li
li pa donn nanye apart gonaz
ek defet;
akoz sa
nou zis kapav fabrik rev
ar seki zame pa ti ekziste
me rapel bien:
seki paret vremem ete
anfet zame li pa ete.

ATTAR
Enn Od: Tousa Maya Sa!
Napa deklar bay kan lasans sarye twa
lao-lao; divan vire e , ayaya, ala to tom pouf.
Kan soley finn zwenn midi, ala li koumans desann
parey kouma bachara ki swiv san reflesi.
Lekzistans li anferme dan enn bwat mazik –
kisannla pa finn brile ek nwarsi
par sa maler la?
Ligote, anprizone, tou seki li dir sonn malere:
Ayo! Depi latet ziska lipie, lasenn fer so letour.
Kouma enn narsis ver, so lizie trouv
lemonn, zwe setif ek fletri pou pa rant
dan vazafler.
Narsis ar lizie ranpli ar sazes bes latet
terorize par lamor
pandan ki Sipre, latet dan niaz,
bliye lamor ekziste.
Fler frazil ar kouronn pikan,
lavi kourt kouma lasemenn,
kifer, pou bliye lamor koste,
to dekor maya ar bizou an-nor?
Kisasa kouma lapoud blan glase
finn grenn lor to figir?
Degaze leve! Kit to lili angourdi ek tris.
Karavann lor lalign depar.
Pouvwar lamor pou triyonfe san-tan plitar
malgre ki to chombo ferm to swasann-dis-ek-ek.
Eski gramaten ti pez lizie ar twa? Tansion aster!
Lizour pou vinn som
parski barlizour ti riy foutan, grate-ale.
Enn samo dan karavann tann enn bourik dezer kriye
e kouma fouka ris renn ki ti atas li pou swiv bourik la.
To kouma sa samo ki swiv brayman bourik
pou gagn laglwar:
to’le larg to atas me to oblize trenn to lapat
depi Rome ziska Turkestan.
To nam enferyer li kouma lisien maron
polie par kopilasion –
me ase brav pou lasas lion
si to fer li vinn enn ti-mouton;
mem si li konplote pou fer lape ar loulou
e fer so senn kouma bouk malisie pou trik twa.
Pa kol krep rouz kokderas lor to gran-nwar ek to zwisans
parski, tansion, kouma ti-kouronn Satan,
li kol twa ar to tronn.
Get bachara ki rod touf laverite!
So degizman danser spiritiel
rapiese, kous lor kous, ar vadire.
Sak mwa lor enn etalon zonn,
li desinn labrim lor so sime,
servi nouvel-linn kouma so sabo.
Me bien vit sabo arzante tom deryer lorizon,
bien vit letan travers poto rant dan bit.
Si Liniver pa gagn seki li ‘le
Zour Rezireksion
li pou travers nef lez rido
kouma manto laswa,
desir latwal finn lapousier zetwal
ziska li zwenn seki li ‘le,
tengn dife dezir, refrwadi labrez ego.
Kouma larou lesiel, bann ki pa konn zotmem,
bann ki’nn may dan vwal maya,
zot latet karousel kouma galaxi vantar.
Desir vwal ki bar to realite,
evit kalamite,
aval pwazon kan lamor so ler vini, ranport zi dou dan koup.
Meyer meksinn pou douler to leker
se lamor to nam polie – pa lot:
remed omeopatik: pwazon touy pwazon.
Twa ki perl dan lemonn, plak twa ansilans dan fon lamer;
pa fer to fanor lor laplaz, fer vilger gomon vwar.
Parmi bann ero kisannla kapav manz ar twa?
Kifer perdi letan mont lor seval, laso dan lame?
To ennmi, kouma enn fey rezen, pou fletri, pou grene;
kifer to plonz to lame ziska koud dan nisa so disan?
To leker, to lizie, to nam zot liniver mazer ek miner:
kisannla kapav mat ar twa dan liniver gonaz?
Bann ranze anz divan twa pe prosterne dan lapousier,
pe bril pima sek pou tir lizie.
Arkanz pe donn twa diaman paradi:
kifer to zet li dan labou?
Konpare ar twa, Mesi li zis enn grengale tilekol:
kifer perdi letan ar bann tex ansien?
Attar so panse
zot sibtil ek nef,
malsans li pa ti fouti
servi zot kouma bizen!
Ayo Bondie, choula
dan ego finn touy mwa,
fini mwa
kouma lapest ek kolera.
Me si To dakor
sov mwa, mo Segner;
anpes dezir
fer Attar vinn boufon.

SARMAD
Katren: Piez Lamor
Sak selil dan to lekor
pe sarye lamor.
Ar enn ti soufle
to dife brousay tengn.
To enn viktim
to desten dan lame saser
debat kouma to anvi
laport latrap pe atann twa.

SANA’I
Dipen Rasi
Lespri jalsa,
aret touy letan
dan lasam fos repo;
ekoute: alarm;
leve, ramas to zafer;
karavann pe chal,
lazenes ‘si pe chal,
seve nwar vinn blan,
mesaze
Zizman Dernie
pe tap laport; prepar
to samo.
mama-papa finn mor,
bann zanfan pe kit twa;
peyna nanye apart enn souvenir,
enn santiman nayba;
leve, get
simitier deor
e reflesi
lor krann ek skelet anrwinn
ki fane dan lapousier;
reflesi lor zoli seve
ki ti dekor zoli figir
ki aster anflame.

Aret apiy lor
lemonn bankal:
lion dan lakav,
troupo seval fier ek lib
fini dan lapousier;
biento lesiel kabose
pou grene;
Satirn, Zipiter,
Lion ek Vierz
zot tou pou degrengole;
to lamour pou lamizik,
diwana-mastana,
pou fonn.

To finn aste enn vila,
ranz enn zarden botanik
ar lamone mal-gagne;
to ranz miray toutotour
ar mahaprofi lakoup;
tapi dan lakaz
fabrike ar saten bren
ek lalenn mou annyo kotone;
letansa lame vie vev lot kote miray
plen ar klos ek kor;
li al dormi vant vid
ler twa to pe antone,
vant ron kouma femel plenn.
Sef dan marday!
Toupoumwa!
Plen pos!
Anverite – pa koz Sakre –
to enkapab
fer diferans
ant enn monaster
ek enn depotwar.

Voler ar zarm
devaliz vwayazer;
marsan ar trik malonet
koken so kliyan.
Kan to al moske aswar
alim boukou lalimier
pou ki dimoun trouv bien kler
kouler to lafwa.

Pandan mwa sakre
to bouf manze orfelen;
kas karem kouma serpan
dan pagne kouyoner
ar manze koken.
Ar lamone koken
ar orfelen
to fer sanblan sen.
Etae! Rann sa lamone la!
Eta fatra! Kit to prizon
ipokrit.

To finn vinn maha-Soufi,
anpandan ar palto dimoun viaypi (V.I.P) –
tann dir bann kouma twa
gagn drwa amenn manze restan lakaz.
Tann dir akoz sa
to deklar Swami,
fer kwar to sadou.

Kan to ena manze,
dir Bondie mersi;
kan lafen pens twa
pran pasians;
pa vann to nam
pou enn bout dipen rasi.
Komie letan ankor, mo garson,
to pou galoup deryer dipen rasi?
Sarye fardo bourik?
Ramas lake kouma lisien afame?
Trap for Mesaz Bondie;
ekout konsey Sana’i.
Lerla kikfwa Zour Rezireksion
to kapav evit
dife lanfer.

BABA AFZAL KASHANI
Katren
Mo tande, gete, koze ek lame? Pa mwa sa!
Mwa mo pa nanye parski Li Li Tou. Limem Tou.
Dapre mo panse mwa ki ekziste. Manti sa!
Kan somey kase zis Li ki reste. Samem tou.

SEKRE: PREMIE RANKONT
ABU SAID ABOL-KHAYR
Katren
Dan Liniver Linite
peyna enfidelite
peyna lafwa.
Fer enn pa
sorti dan to tomem e –
gete! – Gran Sime!
Twa, nam lemonn,
to bizen swazir sime
Soumision Divan Bondie
e apre asiz ar ki to’le
– mem ar serpan nwar –
me pa ar to ego!

SHAMSODDIN MAGHREBI
Enn Zwe
Nek mazinn mo idol – to pa la, mo pa la –
kikpar pe fer lamour ar Limem eternelman,
narsisis ki ador Limem lanwit-lizour,
timama Li idol, timama idolater.
So maha-ekzistans ploy kouma enn lalang
pou rakont an detay tou seki li ete:
Zozef, expresion So bote, met kostim
brokad satine kouler larkansiel.
Kasiet-kasiet Li louk par kol kosmik,
dekor So Bote ar foular laser ek lespri;
ar so bann manto miltip lekor ek nam
Li trouv enn trale lafoul kol ar Li,
Li dres so bann larme lor sandbatay,
lans lemonn maya dan lager, konfli.
Enstabilite ek garrbarr plen tenk
ler larme Sa Senieri Bote pas alatak.
Dan enn tourbiyon niaz nwar soley leve;
So vizaz lalimier travers bann bouk may-maye,
So lazou, So krosker fer jannjat monte partou
dan Lasinn, Pei Tartar ek Bilgari.
Zanfan, vieyes, zenes, zom, fam, zot tou
vinn lanplasman kot bote So Lalimier briye;
So parol sorti dan tou labous pou ki
So Zistwar extra zwenn So prop zorey.
Kan lamour trouv So prop bote okler
dan rido, dan vwal so ‘Mwa’ ek so ‘nou’
ala choula zalouzi monte e Li donn lord So Bote
“Tir lor twa tou degizman Seki-Pa-Mwa”.
Li regagn so nidite pir Bote,
retrouv dan serenite Seki Li Vremem Ete.
Kan lamare Losean Linite monte
li aval tou, ramas tou dan sant So Limem

E lerla O Maghribi pa pou ena nanye apart Li,
nanye apart Esansiel. Ni lespas, ni letan.

AYN AL-QOZAT HAMADANI
Fragman
Nou kamwad la
ti galoupe, rant dan lakaz
klak laport, ferm akle
pou kasiet dan trou.

Si aster mo arive
e mo tap laport,
ki kalite dibri
mo pou leve kot li?

SHAH JAHANGIR HASHEMI
Zistwar Artizan Laglas Bote-San-Parey
Ti ena lontan enn idol (li ti
Enn zenes sitan zoli ki dimoun ti
Idolatre li) dan pei Siri
Ki ti gagn lavi dan fabrik laglas
Dan lavil Alepo. So lalev dou,
Labous bouton roz, lazou laroze
Fer dezer fleri; so vizaz kouma
Meka Amoure. So soursi kourbe
Kouma dom ble, plito de nouvel linn.
Soley gagn latet divan so bote,
Al kasiet laont deryer rido niaz;
Kot li poz lalev Lasours Lavi ne
e dilo koule depi ros steril.
Plim poet angrev divan so bote!

Personn dan Alepo pa ti kontan li
Kouma li li ti kontan so ego;
Li ti telman mor pou so prop bote
Ki so gran boner se admir toultan
So prop bote rar. Se bien akoz sa
Ki li ti desid konstrir enn pale
Ki osi extra ki so prop bote.
Li rekrit talan mason, sarpantie,
artis, artizan ki travay ansam
Sou so direksion. Me plis enportan
Li desid pou fer lenteryer sato
Vinn enn horl imans kot laglas marye
Ar laglas. Partou, sak kwen, sak rekwen
Kouver ar mirwar ar dorir mazik
Ki fer lalimier soley ek lalinn
Perdi fas; tou bann laglas la briye
Kouma diadem diamante larkansiel
Kot sak pier presie rafine kouma
Porslenn sort Lasinn. Dan detrwa mo kler,
Lesiel ti zalou bote so sato.
Ala li zoli! Ala li parfe!
Parey kouma kan to pe get tomem,
Dan lizie glase to prop bieneme,
Twa, pipil so bote, to trouv tomem
Reflekte depi dan profond laglas.

Lakaz manifik ti pare me vid
Ziska ki so kreater rantre pou
Admir so sedev – e sirtou limem.
Lerla enn gran kiksoz ti arive:
Vwal laparans ki ti kasiet sekre
Ti fonn e lerla vre realite
Montre so vizaz. Lerla enn mirak
Laglas ar laglas montre so bote.
So figir miltipliye vwayaze
Depi enn laglas ziska lot laglas,
Alemem san finision. E lerla
So dive zoli-zoli, so bann sign
Bote montre zot bote elegan.
Anfen so bote ouver kouma’nn fler,
Montre tou detay. Enn nisa apar!

Hashemi bayo! Vizion to koze,
E lesiel lao, li zis reflexion,
Dan enn mem landrwa, Bote San-Parey
Kreater Siprem. Nou nou bann laglas
Dan lakaz laglas; nou pe get depi
Lao ek anba ar lizie trouv kler.
Bliye to ego; les vre Lalimier
Briye amizir to nam gagn konpran.
Napeyna nanye apart Sa Enn La
Ki kapav reflekte alenfini
Dan sa gran karnaval laglas mistik
Kot sak ti zimaz li zis enn lonbraz
Expresion Divinn. Lemonn otour nou
Li zis enn kopi seki Li Ete,
Kopi So Letan, kopi So Lespas.
Lemonn otour nou Li kouma enn liv
Kot Li Li ekrir So mesaz mazik.
Me si nou laglas pe koumans sonbre;
Si nou lizie tret kouver ar niaz som,
Nou tousel koupab. Nou nepli kapav
Get ti etensel So Laflam. Ayo
Hashemi! Kriye for bayo,
“Maler tom lor mwa!”

SALMAN SAVAJI
Liniver Dan Mangann
Mem avan kreasion
refle to diven ribi
ti kolorye
koup
mem lerla pov amoure
ti pe mor
deswaf –
Lalev koup la
borde ar disik kristalize
sorti dan to lalev rouz fonse
karaf ar so
sekre biengarde
devid
dan labous
Sakenn –

Adam ti trouv
sign bote nwar
lor lazou
kouler dible;
pou sap dan karay
li tom
dan dife –
Divan lwes
sifonn seve
larg to riban
seve fonse trese
touf to
figir eklere
e bann larme
Islam
gagn bate bef
ar lafoul dezord
bann enfidel –
pou bann amoure:
premie bout papie
sorti dan sapo
ti eple mo nom modi –

Lamour
desir rido
represion
e montre
mo dezir
paradi
bengnwar sap lao
tom anba, kraze!
kisannla pa konn mwa?
Kifer
tap tanbour
dan lakav?
Yer swar Salman
ti sey ekrir
lor Tristes
dife desann
lor so paz
lafime sorti
dan bek
so plim.

MAHMUD SHABESTARI
Koup Deborde
Liniver: So lakav diven;
leker enn atom: samem So topet.
Lespri finn soule, later soule, lesiel soule
Lesiel ebete ar Li, pa aret rode,
Lamour dan leker, lespwar ki anfen
pou santi parfen diven la,
diven kristal ki anz sirote
depi karaf envizib, bwar ziska fon,
zet so lamar dan later:
enn ti gorze e lemonn koumans tourne dan enn dans
tom dan dilo, tom dan dife.
E parfen koup deborde
donn nou lezel pou mont ver lesiel.

REVEY
NEZAMI
Enn Saz Endien Perspikas
Enn saz Endien ti pas
kot enn zarden parfime, panorama madigra,
letalaz botanik kot sak roz
pare pou fer fas dan dekonserte rouz
kouma soley kousan ar so horrni roklor
ek tilip lavi-kourt ki dormi so ti lavi
dan niaz soulezon. Enn explozion kouler,
diven rasazian tro sikre,
fler blese par so prop zouti
kouma boukliye perse par enn ta fles,
bann plant ki tranble ar menas lete,
violet ki pandi ar lakord
so prop tres. Lizie narsis
ki finn tom lor so prop lenz
kouma konfeti paysa. Tilip
ar enn harr perl dan likou,
roz ki mizir bote tirkwaz –
enn sel zour, enn sel souf avan kaykoun.
Peyna plis ki enn soupir,
personn pa pans konsekans.
Vie bonom la ti kontinie so sime.

Detrwa mwa pli tar li ti pas
par mem sime e kot rosignol ti finn sante
li ti tann lamantasion ti mwano,
ek korbo so leral. Lanfer ti finn infiltre
atraver bann fisir dan paradi –
nob Sezar ti kit so pale
pou kasiet dan sanktier dan fobour tris.
Verdir partou ti fonn,
bann touf fler ti ranplase
par karo lastron.
“Lor vites zot fonn!” li dir limem;
li riy zot e li plor
so prop sor.
“Kan zot ne
zot bliye mortalite.
Tou seki lev latet
oblize bes latet dan lapousier.
Dan rwinn ki ena laverite
e laba ki mo pou aprann.”

Saz la
gete ar lizie sover divinn,
dekouver limem,
rekoner Bondie,
vinn gardien perl sekre,
retourn lor limem
pou al ver nean, ver leker pier presie.

O lekter, ou dir ou Mizilman
me ou finn perdi valer Zoroast –
kouma enn lasours
ki pa finn gout enn gout lapli –
pa desann pli ba ki mo saz Endien:
renons lavi maya e dir li
“Bas! Bas! Bas!” Komie letan ankor
zot pou gonfle ar ler, anbeli ar
bone ek shal? Leve ek kit
roz la so anlasman vanpir:
sa shal la, sa bone la zot ennmi Lamour –
met zot angaz e aste enn biye
pou al dan Lamour so tavern otodestriksion.
To bone fer twa bos
dan rwayom lapousier. To shal
montre ki to ankor esklav
dezir dan to nam …

kas lasenn ki amar twa ar esklavaz
ek pouvwar – ou vinn lib
parey kouma Nezami
ki separe ar Nezami.

AYN AL-QOZAT HAMADANI
Fragman
Nonekzistans
dan vant ekzistans
samem mo lalwa
perdi tou
dan perdi tou
samem mo lafwa

SANA’I
Envokasion
Profeser lasas
montre leker saser
lasas Lide
montre
lalang rosignol
envok Nom Bondie;
lalang
(ki lapes
dan lasours labous)
pou gout zwisans lespri
kan li naz
dan memwar Divinn.
Remed pou leker:
pa aret repete
“Pa ena lot Bondie ki Li.”
– me leker
bizen res vif – sinon
li pou zis tapaz dan vid.
Nouri lespri
ar souvenir vivan – lerla
leker viv anpe dan Nom Bondie,
So Nom
ki grave
dan Liv Linite,
samem simi
eternel
ki donn Vre Boner.

SANA’I
Meditasion
Met ansam fragman lespri
pou ki to ranpli to nam
bout par bout ar Konesans:
enn esklav ki medite
pandan swasant minit
lor mister kreasion
ena boukou plis merit
ki seki pandan swasant an
gard karem, fer lapriyer.
Meditasion:
enn fokon mont lao mem
depi pwagne Entelek
e finalman ateri
lor brans fleri Leker:
lemonn isi ek laba
kasiet anba
so lezel ramase.
Timama dibout
divan kabann labou
samem Planet Ter
timama ar so grif deryer li may
enn brans dan pie
Paradi
pik drwat isi
atak laba – sak fwa
li may so zibie
aval enn bouse klerdlinn
ki pe roule
lot kote soley
li fons ant bann reyon Gran Larou
garni ar zetwal
desir-desir Stoul ek Tronn
enn plim pizon dan so labek –
kikfwa enn komet –
ziska ki finalman
konpletman libere
li poz dousman
lor brans pli ot.
Lasas samem spor lerwa
pa pastan nenport
me twa?
to finn touf latet fokon
– ki mo pou dir twa? –
to tay-tay so plim
kas so lezel …
abba!

SHAH DA’I SHIRAZI
Anou Explor Nou Pli Profon
Tar enn swar mo koz ar meditasion
vadire dimoun: “O plonzer, dir mwa
ki sa perl rar la ki pe tini twa
dan profon lamer; dan fernwar epe
ki kas nou konte, dan minwi trou nwar
ki detrir lespri? To res laba mem,
O zoli Zozef dan nwar koltar?
Jonah, to pa pou sorti dan vant labalenn?
Sorti dan to trou! Later li kouma Lezip
pou sa mandian ki larg pavyon rwayal,
lesiel kouma’nn tronn pou seki dispoze
monte. Si to leker kontan Khezr
lapousier pou donn nesans lasours sakre;
si to’le vinn Moiz, nenport ki baton
pou ranpe divan twa kouma serpan. Kit marenwar!
Sourir fler roz fleri dan zarden parfime,
lerb ver fer so alert, lesiel anfet,
tou zetwal envite, Zodiac ranverse,
ranpli ar diven, soley servi twa,
lalinn souriyan akeyir so envite.
Bann zetwal kas leren, labouzi dan lame
ziska ki Bieneme Barlizour fann so seve.
Ala zoli la! Partou-partou
Zoli Garson Zozef, Zoulayka amoure:
sipre zalou enn, Larezon devire,
lalinn zalou enn lot, Nam
savire ar lamour. Liniver manifik!
Zis enn-er tan kit to
promnad soumaren. Koumansman ek lafen
Letan finn marye pou donn nesans Aster
ki lamone dan lame. Komie letan ankor
to pou met lekours ar divan? Vinn ar mwa nou zwir
lavi ek tou so zwisans; pran kont to leker
mem to pa pran tomem kont.”
Kan meditasion
tann parol sorti depi mo nam
li reponn dan mo leker: “Eta Piten!
Voryen! Esklav laser feb! Ala mo dir twa
se Bondie Ziz Siprem ki donn mwa mo grad;
to grad sap dan pit latrinn.
To kwar to bout later samem liniver;
meditasion zis enn pastan – Ala to bet!
Move gou! Ti lespri! Les mo dir twa
Meditasion li amenn ansam liniver antie;
Lavi materyel, Lavi spiritiel, Nam .. zot tou la!
Mwa mo travay se devlop sazes
letan twa to penn miray twalet piblik.
Mwa kot mo ete
ban anz amize, lesiel briye
letan twa to pe fer gardien dan nwar – ar soular.
“Sorti!” to dir. Les mo dir twa, “Vini!”
Vinn ar mwa, anou mont lao – kit malang;
ler nou lao, lesiel, later zot zis
enn per molekil; lespas telman imans
ki soley paret kouma enn ti bebet.
Vinn dan laplenn kot pie paradi pouse;
vinn dan lamer kot mama-perl grandi;
rant dan soulezon ki fer Li ek To disparet;
entegre sa Enn ki finn aval Mo ek Nou;
vinn gout larises ki fer vizir Haroun al-Rashid
pas pou enn mandian, zenerozite ki fer
Hatam al-Ta’i paret gran lare. Vinn lir sa Liv kot
Adam ti lir bann nom ek Kreasion ti dekouver
rezon sekre nesans langaz.
Fer vit! Lor vites! Plonz ver leker
e ala paradi. Pare monwar! Lor vites!
Leker fer so travay. Imortalite!”

Lerla meditasion ti dir mwa: ” Mo finn koz parabol.
Si to konn lir bann senbol, to pou gagn lizour.
Koumansman ek Lafen, Exoterik, Esoterik –
tousa pou vinn kler e to pou aret polie
to imazinasion ar zimaz gonaz.
Gran dimoun, to finn retresi, vinn enn atom
kan tomem to Soley; to kwar to enn bebet-sizo,
lergete tomem Fenix. To pa konn
to prop bote ek perfeksion, to debat
dan traka ek douler. Agos-adrwat
to rod enn bouse sipakiete –
pa sape si mo dir twa:
tomem ki pli bon mitay!
Lespri volaz amenn twa dan Vid,
kouma lisien to patoz dan lapousier
lergete Lasours Lavi li dan to profon.
Roderdeler gransime, pran kont!
Tomem Roulman Liniver.
To rod Pier materyel – pa drol
to pe fonn kouma larzan lor dife.
To rod enn fos baz – pa drol
lazonis fer to lapo zonn kouma fos-fos lor.

“Alor pa tike! Vini! Isi ena lemonn lor lemonn,
tou seki to rode, tou seki to ole.
Tomem vwayazer, tomem destinasion,
tomem aman ek bieneme. Lemonn paret kouma
enn kastet me repons – si to konn gete
ar lizie lamour – li dan twa. Tou seki ete
zot ekziste dan Linite Esansiel – me
to tourdey grav anpes twa trouv drwat;
ekzistans plonze dan to lalimier –
me to pa trouv kler. Isi ek laba
mo finn bien gete e mo kone aster:
Se twa tomem ki Sekre Esansiel.”

HAFEZ
Leker Vakabon
Ala li ere leker ki evit
fer kouma nam touris
e pa rant brit-brit
sak fwa laport ouver.
Prefer pa dezir
lalev atiran
me kouma pou anpes
mousdimiel rod douser mitay?
Pa fer pipil mo lizie
nwaye dan larm lapenn;
to bote finn grave pou lavi
dan mo gete.
Pa konfiske to parfen
tengn plezir kouma labriz kalme
parski san parfen to long seve
lavi peyna sarm.
Ayo mo leker!
Aret trene kouma pagla
peyna lavenir
dan sa grimas la.
Kifer to mepriz mwa
kouma soular? Dapre twa
Lalwa Sakre pou tom anrwinn
akoz mo detrwa ti pese?
Mwa pov mandian pe rod enn partner
ar lekor kouma sipre
me enn lame san lor ek larzan
zame pou reysi chombo so leren.
Personn so lardwaz
osi sal ki pou mwa. Alor kifer
dinwar dan mo leker pa sal mo latet
kouma mo plim fer?
Pa rod fer mwa abandonn Bon Sime
ar enn kouronn sapsiway. Kouma enn prens,
fokon blan pa may nenport ki gonaz
dan so grif.
Amenn diven e
(pourvi pa enn mo
kit sa pies la)
servi Hafez avan lezot.

‘AYN AL-QOZAT HAMADANI
Katren
Dan fon lizie enn lizie
mo ti met enn lizie
ki finn poli ek dekore
ar bote bieneme
me enn kou mo ti saye
rant dan Kartie Perfeksion
e aster nepli bizen lizie
mempa lizie kontanplasion.

TRANSANDANS EK PARADOX
‘ATTAR
Enposib
Envizib:
kouma pou get to figir
imateryel
plonze dan To Tomem?
Kisannla
pou montre mwa sime?
To partou ek okenn par …
Kisannla
pou donn mwa nouvel
lor seki langaz pa kapav koze?
Ki to ete
Segner, nam, perfeksion plis ki parfe;
kouma
pou dekrir seki pa kapav dekrir?
Pa ena
bizou, aste ou vande,
pli parfe ki twa:
losean
pa ase gran pou twa e
to pa finn sorti dan fon dilo …
Kifer
to asiz dan to kiosk
e kas konte
bann ki kontan me tom deor
kan enkapasite
dominn nou nam?

Mo tap laport leker
personn pa reponn.
‘Attar donn so lavi
personn pa vinn pran
livrezon.

‘AYN AL-QOZAT HAMADANI
Fragman
Mo kone:
la kot to ete
mo pa kapav vini;
Mo kone:
la kot mo ete
to pa pou vini;
Mo kone.

SEPARASION EK SAGREN
HAFEZ
Enn let pou Shaykh Jam
Koste Soufi, koste! Get bote sa bizou la
lor koup poli kouma laglas.
Dimann lame larz san tralala donn zot sekre:
bliye bann ki fer zes; zis seki Gran Lespri
kapav koze.
Pran to file, ale – personn pa lasas Fenix –
dan latrap peyna nanye apart ler.
Kan to finn ariv dan banke Siblim, pran enn koup ousa de
e ale. Peyna plis. Kominion perpetiel pa ekziste.
Ayo mo leker, zenes vit perdi kara e to pa ankor kas
enn roz:
Pa fer boufon! Zame tro tar pou koumanse!
Chombo aster for, parski kan lasours sek
mem Adam kit zarden Rwayom Lape.
Nou ki pe dibout divan to laport, atann to lord
O patron, pa bliye to serviter;
(signe) Hafez, disip Kalis Jamshid.
Aster, twa labriz sdf, al delivre
mo mesaz obeisans ar Shaykh Jam.

‘AYN AL-QOZAT HAMADANI
Katren: Arem Enterdi
Si febles mo lazam
anpes mwa galoup deryer twa
pa kwar mo leker pa finn may
dan lak to lamour;
pa kwar
mo tini-tini parski
mo pa enterese
– anverite
mo lizie pa gagn drwa get
arem
dan to Lizie.

‘AYN AL-QOZAT HAMADANI
Katren: Bouton Sonet
Dan mo rev mo ar li
sanpoursan: lalev lor lalev
lekor lor lekor

Mo mirmire: “Mo leker
kifer sa lanwit la
pa vinn eternel …”

Ler somey kase, ala mo trouv mwa
anpandan deor
kouma bouton sonet.

HELALI
Mo fouka, To bote
Kan peyna leker napeyna lapenn;
ena zis malez materyel;
me dan soufrans lamour
mo finn ” bliye
problem lavi.”
Kiserti petri later glez Adam
si lamour absan?
Seki pa finn dezentegre
lor parkour Lamour
li pa merit tit imen.
Tann zot palabre:
mwa mo enn koko gate,
twa to enn bote.
Layla-Majnou
manti!
To dife finn bril mwa e dokter
ar so pitie deplase
pe rod met lapomad lor mo dimal –
Mo dir non! Seki sorti dan boubou
samem mo meksinn.
Malad sikosomatik
fer mwa bliye tou,
mwa, leres, tou mo dir,
– mem seki yer ti enportan.
Zordi to souf ki donn lavi
finn anfen touy mwa;
ki pou fer ar
mirak Zezi
apre sa lamor la?
Pa rod fler tradision
lor tom Helali.
Dan so zarden oster
peyna plas
pou leker anfet.

HELALI
Nouvel-Linn
Barlizour:
To lev depi to sez
e reyon to figir
fer brodri lor kannva liniver;
pli elegan ki sipre
ousa roz – Ah Bondie!
kot sa sorti, sa rafinnman la,
sa fines la?
Nenport ki to ordone,
lamor ousa sagren ….
nenport ki to dir
nenport ki to dezir …
Eski to enn nam
ki paret, disparet lor vites?
Eski to enn lavi ki ale
e zame pa retourne?
To dormi
ploye lor tomem … Ayo!
Fer petal to lizie zordi gramaten
tom lor mwa premie.
Mo leker
andeor baz, tousel
(zoli soufrans!) pe rod
lazistis …
Helali
skann lorizon sak swar
pou atann twa vadire nouvo far
leve lor mo lakaz.

‘AYN AL-QOZAT HAMADANI
Fragman
Kifer lizie
finn yam
so figir?
Kifer leker
finn bengn
dan pese
lizie?

LAMOUR, AMAN EK BIENEME
RABI’AH BENT KA’B
Seval Fou
Alala! Remaye
ansene
par so lamour
debat, debat
dan vid.
Lamour
enn losean
ar laplaz
envizib,
san limit.
Si to
saz
pa naz
ladan.
Pou zwenn
dan bout
dan bit
lamour
aksepte
boukou lapenn
san plengne,
bwar pwazon
ar lapeti.
Mo ti kouma
enn seval fou
pa ti kone:
plis mo debat
plis nekoulan
sere.

‘AYN AL-QOZAT HAMADANI
Katren: Laswaf Eternel
Osi lontan mo vivan mo pou manz ek bwar
soufrans mo lamour pou twa
pa kwar mo pou donn mo soufrans
enn lot kan mo mor.

Dime
kan Rezireksion vini
mo pou mars drwat divan mwa ar
laswaf araze dan mo latet.

GHARIB NAWAZ
Fer Plas Pou Lerwa!
Depi nanyeditou
lamour
desann
rant dan leker aman;
twa
maron
depi
la
parski lerwa liniver
pe poz
lor ta lapousier
e
nam
vinn laser
kan pli Nam ki nam
plonz dan nam
kifer non?
Si nou deter trezor
dan bann rwinn
kifer pa
gagn lamour
dan to leker?
Pa bar laport!
Lerwa lamour
pe vini:

Eh bann nenport
fonndos!
berze ki vey
bann ki abandone
pe koste
lakaz
e kouma
lakaz la
vid
mizerikord
pou poze…
Enn Lerwa lor baz
dan mo lasam
me liniver antie
pa ase gran pou li.
Kouma li arive
kreasion
pou enploze
vinn lapousier
ek
atom –
parski li pa
poz
lor okenn plas
me lor
Okennplas.

Leker, ki ete sa?
fokon
dan
Some
Siez Sakre.
Kouma li pou
viv
dan
anba isi?

Mo’in
li kouma lapousier dan lavarang…
kot
to ti kwar
li pou ete?*
*Mo’in se nom gate poet la.

FORUGHI
Talan Gran Artizan-Galan
Mo ti poli, repoli mo lizie – nek gete:
asterla li telman glase ki enn regar ase
pou ki to tom amoure ar tomem. Nek gete,
fixe dan laglas la e to pou dekouver
lezot lemonn.
Aster kouma enn lespri dan mangann
pas kot monaster ek moske:
Pou ena pou vener twa kouma lagrot lapriyer
so Mizilman kouma so Kretien. Si enn swar
mo tir vwal
lor to figir to pou vinn Soley Kaaba,
Lalinn Legliz.
Si to seve trese tom
dan mo lame, mo pou forz mil lasenn pou to lipie;
si zour Zizman Dernie mo gagn bann Pie Paradi
mo vann zot pou aste lamour ar twa.

Dan latelie Lamour, mo talan
kre enn bote sort lor ordiner kan
mo kontanple to figir.
Lemonn antie kone
dan lamour mo pa konn limit – me Bondie kone
zame mo pou gat to repitasion, mo lamour.

‘ATTAR
Lalimier Pagla
Ler mo ti fonn dan mo prop momem
mo ti reparet
pa kone kotsa
enn gout dilo
sorti dan lamer
retonbe pou vinn dilo koumansman;
enn lonbraz
dan gramaten
ki trenn anlonger,
ler midi koste
retresi, retresi
ziska li fonn net.
Pa kone
kan mo la
kan mo pa la –
tousa arive
pli vit
ki enn souf;
pa rod konn
zistwar enn lay.
Dan dife labouzi
so vizaz
mo finn bliye
bann repons.
Lor sime lamour
ena konesans
ena ignorans
akoz sa
mo finn vinn
pagla
ek lalimier anmemtan;
bizen ki nou vinn
lizie me anmemtan
pa trouve
akoz sa mo aveg
e trouve
anmemtan,
Lapousier
aroz mo latet
si mo kapav dir
kotsa
dan pei fouka
mo finn vakarne:
‘Attar
get so leker
travers kontradiksion
e dan so prop lonbraz
li pa lot ki fouka
pagla lamour.

LAMOR
SANA’I
Yapyap mistik
Eh matlo!
To lipie pa finn fer
pou sa sime la –
pert-tan seye!
To pa kone
kot idol la ete –
pert-tan tousa
yapyap mistik!
Ki pou fer
ar vwayazer
tapazer,
pagla fezer
dan bazar?
Si to ti enn bon aman
to ti pou kone ki lafwa ek enfidelite
mem zafer …
Pert-tan!
Rod lipou poul
lor sa size la
li pastan favori
bann lespri angourdi.
Anverite to enn lespri pir
me to kwar to enn kadav!
dilo pir ki kwar
limem gargoulet!
Si to’le gagn kiksoz
to bizen rode –
apart Vre Kam.
Si to pa zwenn Li
zame to pou
kapav
koumans
trouve.
Wi,
laverite:
To pa Li
tanki
to pa reysi sorti
ant Li ek twa –
si to reysi
to
vinn
Li.

NASIMI
Gro Zero
Boner gramaten:
dan tavern:
enn gid patante
finn montre mwa bon sime.

Tonton Lamour:
“Vini, vini:
pa perdi letan
res deor!”
Andan:
MANIFIK
koup soufrans.
Diven:
“Bwar, bwar!”
li anvlop mwa
sere
dan so lebra …

DIVEN / MWA
de dan enn
ousa enn degize
ande?
TIMAMA TEMWEN
TIMAMA OBZE VIZION
TIMAMA DIVEN
TIMAMA KOUP …
Piok net:
latet vid:
Li Li Tou
Nasimi: gro zero
dan bote
sedikter.

SA’EB TABRIZI
Konpa
Limem Zozef
seki pou aste twa
vadire to’enn esklav
limem pou Zezi
si li vinn konsilte twa
vadire twa ki dokter.
Lizie ki mor pou get twa
pou brile
dan leker so soley prentan:
labouzi vital bann ki finn brile dan rod lamour
pou eklere dan lanwit
kouma zekler lete.
Ivres dan lonbraz
to miray masone
pli bon ki lespri anevey;
lespas ant baro prizon
li enn sime ver lesiel
– ala li sape la
seki rant dan to latrap:
debordman danzere Zizman Dernie
pou kouma ti vag dan miraz
pou bann aman dan mangann.
Si Sa’eb
kapav kit so prop limem
bann serk galaktik
pou zis kouma pwen fix
enn konpa ki tourn anron.

FORUGHI BASTAMI
Soley Minwi
Nam lakanbiz kouma mwa
mor vivan
pa pran okenn traka
lor Zizman Dernie.
Si to mision apel pardon
ki vedir pese?
Bonnaksion? Kiserti?
Seki mo fer zame pou ariv
oter to lazistis.

Zistwar lor lanfer
sa zis tapaz dan zorey sa
pourvi mo griye
lor sarbon Separasion;
barlizour so soupir profon,
larm aswar, zot temwen
ki to vizaz ek to seve
zot bengn mwa timama
dan vag dife, timama
dan vag dilo.

Tou bann panter dan dezer
zot mo zibie;
gazel timid dan to lizie
apel mwa so bon toutou.
Lamour fer mwa sot-sote
divan sa parad fouka net
pourvi mo leker degonfle
chombo for
bann mayon dan to seve.

To lizie nwar dan mangann
boulvers mwa dan rev toufann:
dilo desann lor to sil
kas mo somey.
O diven diri! Nway mwa
dan enn lamer diven
avan ki mo bato frazil
zwenn tase
lor Larou Letan.
Mo gagn onte divan
sa bote servez la
ziska ki koup apre koup
vwal Sharam fonn, ale;
Mo deklar bay, mo dir
mem aswar
mo trouv lasours Soley:
“Wi” li dir,
” – pourvi kikenn larg
bando lor to lizie!”

Forughi! Mo kriye for
ar douler enn ches sere
me de zoli lalev
zame ti reponn.

SARMAD
Katren: Mo Bann Pese
Mo bann pese
ek Konpasion mo Gran Kopen:
kouma pou koumans
enn zistwar
ki nou kone
peyna lafen?
Ayo papa!
Bliye move konsians
ki fatig to nam:
Lizie Pardon
apresie
bote pese.

‘AYN AL-QOZAT HAMADANI
Katren
Yer swar mo idol ti may mwa
antour mwa ar so lebra amoure
chom mwa, bos mwa, pers mo zorey
ar bag lesklavaz.
Mo ti dir li, “Akoz mo lamour pou twa
mo pou kriye, fer tapaz, lev makanbo, ek …”
ar so lalev lor mo lalev
li ti bous mo labous.

WAHSHI BAFQI
Pirat Letan
Ayo! Ti’a bon si Lamour, gran voler, ti koken
ekzistans dan mo latet;
mo priye ki ‘pa-pans-momem’ geri
maladi ego.
Finn ranz mo lakaz lor brik anflam brit:
kouma espion mo pou ouver
bann laport e envit lafoul sovaz
devaliz lamone mal-gagne.
Mwa mo enn brans ki liver finn fini detrir
e freser poler
lor later pa fer mwa per: ki fey,
ki fri li pou konzele?
To kapav mont choula lenzistis enfernal:
mo lamour sitan for
ki laflam lanfer
pa pou bouz enn pwal.
Mo priye ki kalis Mazisien
vinn ilegal
pou sa dimoun dan maja
ki dimann ankor diven.
O Wahshi, ki to ena ankor
ki vo lapenn koken?
Dir mwa kifer to gagn tarrtarri
akoz Pirat Letan?

SARMAD
Katren
Liniver
li enn kaleidoskop:
timama dezespwar, timama lespwar
timama prentan, timama lotonn.
Bliye bontan, movetan:
pa fatig latet:
Meksinn douler
li dan douler.

SARMAD
Katren
Dan Labatwar Lamour zot sot likou seki bon
rezet megrer ek vilger.
To kwar to mari galan? Gout kouto!
Seki vivan bann kadav sa, pa delis Lamour.

SAN’AT
Fabrikan Latant
Ler fam la dekouver so vizaz
divan koup la: li vinn
plennlinn;
pou seki rod enn badou
so lalang vinn
enn lepe.
Mo sevalie, kavalie rwayal
asiz lor seval gri
vantardiz;
mo dimann mo dezir:
ed mwa omwen anbras
so lipie.
Dan to zarden, gramaten kas
enn fler-soley pou atas
dan so seve;
to regar-pwagnar tay-tay somey
dan lizie tifi-zetwal
dan arem aswar.
Parski li kontan fler, Rosignol
plor larm
dilo-petal-roz.
Yer swar gardien moralite, dan mangann,
met enn damzann diven lor so zepol,
al monaster.
San’at, ar to talan to pe koud latant pou dan kan
Gran Kopen. Tres to lakord ar lavenn
to nam.

BABA AFZAL KASHANI
Katren
To lamour fer mwa viv eternelman
malgre mo lavi, ki rod twa, dan douk
ziska ki lapousier vinn Lalimier:
Bote louvraz! Gran zenerozite!

SARMAD
Katren
Kot miray zarden mo ti kas fler-roz par grap,
ranpli tant petal: pa ti les nanye sape.
Ekinox Prentan deborde ar Bonte?
Nahi! Apre Liver mo’le bourzone.

KAN TOU VINN ENN
AHMAD JAMI
Katren: Idol
Osi lontan ki enn ti bren
seve krepi to lezistans
ankor tini
mo bien per kominote
“Momem-pli-zoli”
pou tini ferm.
To kriye for-for, “Mo finn kraz
Idol Maya-Ilizion –
Mo libere!” Fos!
Aster to parol
finn vinn
to idol.

‘AYN AL-QOZAT HAMADANI
Katren: Zalouzi
“Lor laplaz kot lalev dilo ete,
lav to lelev prop …”
“Ki pou fer ar lalev
ki santi loder lezot?”
“Lezot! Ar lalev
ki finn anbras mo lalev
pa al lalev-lor-lalev
ar enn lot!”

AMIR KHOSRAW
Lor Bor Laport
Konsome par dezir
mo finn fonn net:
ki mo kapav fer? Zame ase
get to figir.
Toutlazourne dan to paraz
aswar lor bor to laport
mo zis rod
get twa lor vites.
Mo oblize servi zis lizie parski
bann letour ritiel apie
finn iz mo de lipie
ziska zenou.
Rode, rode mem! Abba!
Mo fer serman lor lwayote to merite
ki to toutou fidel
finn donn so leker lisien maron
dan to kartie.
Mo lespri, mo leker, mo servo, mo lizie
pa konn nanye
apart to figir. Esklav san valer, omwen
mo ofer mo nam pou to lamour.
Leker mor regagn lavi
ar to souf fre;
kot li ete sa zarden ki donn
sa kalite parfen odegam?
Malgre ki atas enn kolie de san lemonn douler
lor mo lekor frazil
mo refiz esanz enn bren to seve
pou sa lemonn la, ousa lemonn apre.
Aster peyna plas
mem pou enn mo lor mwa;
toumanier Kees Khosraw
finn fini vinn enn zistwar
ki rakont so demars
pou trouv twa.

BINAVI BADAKHSHANI
Katren
Mo ti vinn dilo
e ti dekouver
mo enn miraz
mo ti vinn enn osean
e ti dekouver
mo enn gout lekim
mo ti pran konsians
e ti dekouver
lavi dan vid
mo somey ti kase
e mo ti dekouver
mo pe dormi.

RUMI
Enn Voler Dan Nwar
Enn kout sek
(ti bizen atann)
li ti vini
envite la…
leker bate
“Kisannla sa?”
nam ti reponn
“Lalinn…”

li ti rant dan lakaz
e nou kouma fouka
lor vites ti al dan sime
ti lev lizie lao
ti rod
lalinn.

Lerla – dan lakaz –
li ti kriye
“Mo isi do ta!”
e nou
tro lwen pou tande
ti pe tourn anron
ti apel li…
ti rod li
ti rod rosignol dan mangann
anprizone
dan larm nou zarden
pandan ki nou
pizon andey
ti pe mirmire “Kotsa?
Kotsa?”

Parey koumadir zis minwi
bann ki pe dormi dres drwat
lor lili…
zot finn tann tapaz voler
ki’nn rant dan lakaz
dan nwar zot tap ar meb
e kriye for-for “Osekour!
Voler! Chorr!”
me voler la
vinn konfizion
ki repet zot detres
“Voler! Chorr!”
ziska ki tou melanze
vinn enn.

LI’SI LI AR TWA
ar twa
ler to rod LI
rod LI dan to rode
LI pli pre ar twa
ki twa to ar tomem;
Aret galoupe
al rode deor!
Fonn kouma glason
bengn dan to prop tomem;
kan Lamour dimande
lalang par tonn
zerme depi nam
kouma fertilite
dan fler…

Me aprann
sa sazes la
ar enn fler:
Lalang
choupchap!

ERAQI
Katren
Sant
delis san parey
enn zitann
ek enn mandian
Avoy dan ler
to kasket
zet sandalet
mars pieni
Alor
mo zet lavi dan poubel
sakrifie
mo leker
Donn
tou posesion
isi ek laba
pou vinn enn
ar Enn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.