POEZI 2006-7

(LEPOK SATYA)

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

LAPRIYER KOUMANSMAN

Shakti O Shakti
Dan lagren
Koumansman letan,
Koumansman lespas
To nom li beni;
To lalimier eternel li partou;
To plan, to dizayn,
To bonte, to lamour
Samem nou bizin
Partou dan Kosmos.
Nouri nou lekor,
Nouri nou lespri;
Pardonn nou erer
Kouma nou pardonn erer nou prosen;
Ed nou fer fas tantasion;
Donn nou lafors fer Marenwar kile.
Shakti O Shakti,
Shannti, Shannti, Shannti,
OM.

MO TI KAPAV ME …

Fasil! Mo ti kapav dir twa
Larkansiel li zoli-zoli;
Sante zwazo kas somey barlizour
Samem kas somey zoli-zoli;
Flanbwayan pe soufle tronpet,
Anons banane. Mo ti kapav dir…
Fasil! Ti kapav osi dir twa
Peyna pli zoli ki sourir baba;
Peyna pli zoli ki lagam sega;
Peyna pli zoli ki
“Alalila donn li mama”. Me, me …
Ki to’le tande? Dir mwa, mo dir twa.
To’le mo dir twa to koze katalog,
Akademik manti; to diksion
Kouma Lerwa Dagober;
To fraz sarye pirte Sanskrit lor so ledo?
To’le mo dir twa tomem plis meyer?
Dir mwa baba! Seki to dir, samem.
Ki to’le mo dir? To’le mo dir ki
Kot nou lavi li enn rev?
To pa’le mo dir ki se pa siklonn ki pe martiriz pie;
Se lasi-moter?
Fale pa dir ki CO2
Pe anpes lesiel respire?
Larkansiel finn gagn fit, finn vinn wit?
Asmatik rim ar zimnastik?
Dime pe anbras vant vid?
Nou pou ferm lakwizinn?
Fale pa dir
Violans finn tal so deryer lor tronn Lamour?
Bizen dir nou pei li enn paradi?
Fale pa farous touris?
Baba, mo lame pe tranble;
Inposib ekrir.

PA GET SO SEK

enn loyo mang sek dan enn kwen brile
dan soley dife, lor later kram-kram;
lazou preske sov, respirasion lour
koumadir leral, li pe koule vit
dan koma profon me dan so vant plenn
nouvo lavi pe pouse, pouse for
pou eklat lakok ki nouri lavi
me ki bizen konn douler destriksion
pou metba baba. Lamor donn nesans.
enn ros lagal dan enn karo perdi
paret koumadir zame pa finn konn
rafresi ki tengn laflam lasaler;
regar ignor li koumadir so nom
eple parey kom sterilite
me anba so vant li finn gard enn gout
freser gramaten ki pou donn nesans
lavi ki kapav deplas enn montagn.
kan enn plim finn sek, bek pe grat papie
ar ensinifian, pa les piso dam
pion literatir; pa les poezi
rale lor fey blan. Pa per pou rakont
fristrasion artis ki pe bat lamok.

Dan bat lamok ‘si ena jos apar, gate;
Mem dan karo margoz ena fler parfime.

LANVER-LANDRWAT

How do you do? Disik Moris li nepli dou.
Kouma vie moter ki loke, rote, pete
bann slogan yer ki vadire vre-vre
latet dan disab, deryer dan lezer,
kontanple dime lot kote brizan
pa trouv sounami.
Maler peyna loder.
Kofor dan labank dan so teleskop
pe yam lwen laba kot rannman epe
mem si dan lakour laliann leng partou
pe trangle gardmanze.
Kapitenn Miyop, li nepli rapel
dapre so kontra, li bizen okip
bienet lekipaz; li pans zis profi,
bienet aksioner, prestiz direkter.
Latet dan roupi zot pa pe tande
koler, fristrasion bann ki pa pe gout
delis ek douser sivilizasion.
Eski zot kone kan nou kras anler
li retom direk, baw, lor nou nene.
Lagazet dizital anbalao
Chiniraja aksepte miray ros
ant bann rigol kann. Miray neseser!
Natirel, normal, enn bon zafer!
Zans bitasion kouma zans dan lavil;
zans ki ekrir lagazet dizital
rens Chiniraja ki kontan miray;
roten bazar rakle so tonken bren.
Letansa personn pa pe trouv laba
lor flan Petrousmok, site sitadel
kot kouler roupi enpoz so lalwa.
Larzan peyna loder.

How do you do? Disik Moris li nepli dou;
soufrans dan violans, violans dan soufrans
pe met Gandhi lor lakrwa;
eklat latet Zezikri.
Manti-manti pe fann pianter partou.
Kan zanfan plore personn pa tande –
prefer pa tande; pli bon pa tande;
dan pa tande ki ena lavansman.
Tou zafer bien flou dan latet Tizan
ki pa gagn lizour ar explikasion –
Pale Bekingam ek Latour Efel
pe dans misterye kadans etranze.
Zanfan-marsandiz finn rant lor meni
restoran elit kot konsomasion
san moderasion pe fer so vantar.
Later nepli sakre; nou planet dan dife.
Lamone malgagne ploy tou bann dirizan,
met tou dan pos moralite-pa-ranpli-vant;
gous-ki-ranpli-vant pe asiz lor tronn,
so fam satisfe anba so lipie.
Bann diniter dan karousel pe distribie
tit ek privilez. Zis bann miliarder
gagn drwa fer parad pou pran zot meday.
Tisert lor lakord korde dan divan
e soley dan bwat pe gagn swaf kliyan.
Disik Moris li nepli dou.
How do you do? How do you do?
Seki paret, sa pa li sa.
Nou trouv bouro deryer biro,
lergete li dan marenwar
pe ris lafisel, fer poupet danse.
Zoli tapaz bous nou lizie;
zoli zimaz tengn nou tande;
lalang rozet met nou dan lak;
teknolozi kas nou kreyon;
bann neronn pe gagn kongolo;
pie banann frengan dan parlman;
makiyaz sey kasiet disan kaye;
sourir forse kasiet martir;
zanfan trez-an pe swiside …
disik Moris li nepli dou.
enn sans gate
parfen laroze lor lerb gramaten;
loder fangouren lor pie tamaren;
palet set kouler dan lizie Samarel;
lamour Chiniraja pou so Shakti;
lafeksion Tizan pou so Virzini
touzour tini tou,
anpes garrbarr fer maja. …
Erezman gate
Zezi ek Gandhi
pa finn mor
dan vid.

DISEL NOU LATER

For-for Mamonn kriye for:
Pa tous mo kas,
Pa tous mo kas.
For-for disip repete:
Pa tous nou kas,
Pa tous nou kas.
Laba dan lakademi,
Filozofi biye ver
Mixe tou bann amalgam,
Larg dan robine piblik
Filwar fraz fasil konpran:
Liberte, liberte
Tomem papa, tomem mama…
Letansa so frer zimo

 • ‘Partaze’ so nom gate –
  Pe pati dan so kaso.
  Dan karo pikan laba
  Dinite desann lor pie
  Pe rod manze dan baydoum.
  Enn sans laba
  Detrwa gren disel later
  Pe anpes lisien maron
  Manz lamour prop nou zanfan.
  Zot tou eksite bann disip Mamonn.
  Senier lamone finn fek dekrete
  Deregilasion, premie komannman.
  San ezitasion liberte-tap-plen
  Bizen fer lespri-pran-kont sonn kouma
  Zafer aryere, ti reflex jangli.
  Globalizasion, deziem komannman.
  Liberte-kraz-kor enn nesesite
  Pou fer devlopman sikann nam lesiel;
  Fer zouti lasie fouy leren later;
  Sous tou larises ziska dernie gout.
  Privatizasion, trwaziem komannman.
  Liberte-pou-mwa-movi-ar-lezot
  Samem sime kler pou rant Nirrvana,
  Nirrvana-kazino-biznes-lotri.
  Selebre lames, organiz bajann,
  Bate jal-dolok, sant for-for kirrtann.
  Mamonn so rengn zame pa pou fini.

Letansa laba, dan lafos imans
Limanite net pe kriy lasasen;
Lavi san reper, bebet afame,
Pe roul dan lagli …
Erezman detrwa gren disel later
Ankor pe tini bann bebet feros;
Anpes dinite koul dan fon baydoum.
Zezi dir Gandhi, Gandhi dir Zezi
Tansion lapeti voras-tou-pou-mwa
Fer nou plant lanfer dan vant paradi
Me bann konverti-sort-lekol-Tartif
Olie partaze, pe vann parrsadi.
Mamonn balans kont. Bel profi baba!
Erezman laba detrwa gren disel
Pe anpes later koul dan dezespwar.

PA MET ANBA BOL

LEPOK SATYA

Zasar mang ver dan potis,
Koucha frisiter dan poban
Donn lapeti.
Me tansion, tansion!
Talan ek konesans dan bokal?
Ayaya!
Dan bordroum laba, abba,
Botomlayn ki lerwa.
Dan panse wannwe, pappa,
Pa depas kad, baba.
Dekore, fer zoli, gidi lizie, gidi zorey;
Fer biznes marse;
Koz manti, aste konsians;
Dan aste-vande peyna pese.
Pa koz koze danzere,
Fer Botomlayn araze, ganase.
Talan ek konesans bien zoli koze
Zoli dan arsiv ek mize
Me danzere dan sosiete,
Zanfan vinn move size.
Met zot anba bol,
Pa les zot fane.
Dekor routinn,
Fer zoli gidi lizie,
Angourdi nam.
Samem mision kreasion,
Pa rod plis.
Parol kreatif, mouvman kreatif
Ti pran so nesans
Dan vant Lespri Kreatif
Avan koumansman letan.
So mision sakre se nouri kreasion
Ziska perfeksion.
Serenite Botomlayn pa dan so program.
Koko mo koko,
Pa met talan ek konesans
Anba bol.
Talan, konesans dan poban zasar
Pa donn lapeti.
Li anpwazonn lekzistans.
Fer Zezi ek Gandhi plore.

SATYA 2

Ki ti pou arive si sa swar la
Olie met aryer mo ti kontinie?
Ki ti pou arive si sa swar la
Mo ti swazir Disel Later ek Lamour Vre?
Si, si, si, … ti pou, ti pou, ti pou …
Pardon Ton Toulsi!
Lor lakrwaze Pie Lila
Mo ti pran move sime.
Pandan plis ki trant-an
Mo finn fer vadire
Inportan pa enportan;
Fer vadire, fer vadire, fer vadire …
Mo ti tro bet pou kontan twa kouma bizen
Ar lamour pran kont, lamour detase,
LAMOUR-LIBERTE,
Satya.

Mo vant brile, mo onte.
Pardon Satya, pardon.
Mo kone to’nn pardonn mwa
Me mwa mo enkapab pardonn momem.
Desten ti met Shakti lor mo larout.
Mo ti get lot kote.

Mo vant brile, mo onte.

SIME ZEGWI, SIME ZEPENG

Ton Toulsi ti kontan dir
“Tansion, tansion sime zegwi.
Drwat, direk pa vedir korek.”
Malvolio pa ti dakor.
Kifer kas kontour, tourn otour ronpwen;
Fer zigzag, kile, avanse, rekile?
Bes latet fonse. Lalign arive
Samem ki konte.
Profi? Lapert? Sa ki enportan.
Pourtan Ricardo, so kouzen lwenten,
Depi bien lontan ti fini konpran
Ki sime zegwi ranpli ar take.
Personn pa ekoute.
Lizie lor lalign anba,
Kole lor profi ek dividenn,
Malvolio, lepap nouvo krwayans, kreater nouvo sistem, gran pret nouvo servis,
Finn arm so larme
Pou kraz latet enfidel,
Rekalsitran, tou seki
Pa’le rant dan moul.
So sime drwat, direk.
Sime zegwi.
Ricardo laba, dan moniman fleri,
Pa konpran kifer
Lor sime zegwi,
Bes latet fonse,
Troupo pe al kraz lor miray envizib.
Pourtan sime zepeng la!

ARET FER TAPAZ

Aret fer tapaz, anpes dimoun dormi!
Bondie li pa sourd.
Aret fer to senn
Ar koloryaz, makiyaz madigra.
To gabzi, matlo, to tamasa, mo frer,
Debalans lapriyer dan silans.
Kifer to pa al asiz trankil
Kot lipie Gautama?
Kifer to kwar ki kanf,
Sanbrani ek sandal
Pou kasiet pianter to leker?
Al asiz trankil
Kot lipie Gautama;
Les to lespri angourdi par souvren lor
Gagn soulazman dan lapriyer silansie
Lor lalev souriyan
Seki finn gout dimiel Serenite.

BOUK ANVIL, BOUK BITASION

Kisannla enn zour ti rakont zistwar
Malen Bouk Anvil ek so kouzen bet,
Bay Bouk Bitasion? Pa La Fontaine sa,
Ni so kouzen Grek. Kisannla sa, do?
Ayo, mo bayo! Koze mo matlo!
Memwar fer defo? Aret fer zako!
Laverite, bap, nou pe deklar bet;
Nou pa’le rapel parski zistwar la
Se nou prop zistwar – kwar mwa do fatra.
Finn ler pou aret zwe kouk ar Istwar.
Dapre gran Tonton, Malen Bouk Anvil
Ti vinn enn gran fwet dan negosiasion,
Tranzaksion ti zero manz gro zero;

 • pa marday do ta, pa bachara sa –
  Li konn plas larzan, fer roulman roulpriz.
  Biznes pa fer zes, marsandiz tap pil,
  Lartik kontsezon jalsa dan lafwar.
  Bann miray grene, frontier disparet,
  Proteksion piktet, raket dres latet.
  Dan bordroum laba, alala bel fet.
  Malen Bouk Anvil get dan periskop,
  Louk dan teleskop, yam gran losean.
  Leker palpite, lespri flay dan goun;
  Si nou konn gete, douniya, baba,
  Enn gran tamasa, enn jalsa maha!
  Kisannla kone profonder lamer;
  Rises li’nn garde pou so favori?
  Pa kapav zordi les lespri fouti
  May so langouti dan enn pie toulsi.
  Ler finn arive pou touf abriti.
  Bay Bouk Bitasion boner dan karo
  Pe swagn so desten, nouri so later
  Ar parfen diten ek kotomili.
  Enn ti lapriyer pou Sourya Raja;
  Enn pogne dilo pou nou Dharti ‘Ma.
  So kouzen Anvil ti dir li aret
  Fer so bachara, viv kouma jangli.
  Later gagn valer kan met ipotek,
  Kan fer morselman, kan konn envesti.
  Lerla, mo piti, pitay fer piti.
  Malen Bouk Anvil, gramaten-tanto
  Pres enn sel sermon: globalizasion,
  Spekilasion, privatizasion,
  Anter regleman, anter proteksion,
  Larg konpetision, blok tou sibvansion.
  Lavi enn bazar. Bazar ki kone;
  Bazar garanti vre demokrasi.
  Bay Bouk Bitasion pa konpran tousa;
  Li zis rapel bien parol Granpapa:
  “Rod kotomili? Abe plant dania!”
  Dapre zistwar la gran garrbarr enn zour
  Tom piktet lor nou. Kouma boboulgom
  Mazeste Maya pet lor nou nene:
  Ala vag monte kraz sato disab.
  Malen Bouk Anvil rod lipou poul ar
  Malen Bouk Anvil; Malen Bouk Anvil
  Koumans met lak ar Malen Bouk Anvil ;
  Malen Bouk Anvil prepar lager kont
  Malen Bouk Anvil; Malen Bouk Anvil
  Avoy so bom lor Malen Bouk Anvil.
  Dapre zistwar la kan lager fini
  Pa ti res gransoz. Dan fon bitasion,
  Dan fon lafore, ti karo parsi;
  Ti karo parla. Isi Ti Yoni
  Pe nouri kabri; laba Ti Linga
  Pe gardien mouton. Ti Bay Bitasion
  Dan karo maniok, ler soley kouse,
  Ramas so zouti pou retourn lakaz;
  Al dan lakwizinn pou ed Ti Marie
  Prepar nouritir pou zot ti fami.
  Dapre zistwar la pa zis lager sa
  Ki ti touy lavi lor planet beni.
  Kan gagn li tro bonn, dimoun bliye vit
  Lenportans pran kont. “Pran, Pran, Pran” pran plas
  Anvi partaze. Lespri depo fix
  Dikte so lalwa: sakenn pans plen tenk
  San get konsekans. Ki so rezilta?
  Ala rezilta! Telman kontan pran
  Nou pa’nn balans kont, nou’nn defons bidze;
  Bangol leritaz nou prop ti-zanfan.

ZAFER SAL, BABOU

Tou korek Babou. Zoli parol koul dan dalo!
Ala to bonere; tou dimoun kontan twa!
Ena ladan kontan zanfan – mari kontan zanfan.
Tansion Babou! Li tro kontan zanfan.
Zot kriye for-for. Zot kontan twa, kontan twa
Me zot refiz twa plezir grandi dan saler to mama;
Zot refiz twa gout douser natirel kiltir maternel.
Zot kontan twa, kontan twa! Mama kontan twa!
Me dan zot kalkil, profi dan biznes li pli enportan
Ki anpes zanfan
Vinn asmatik.
Me laverite, Babou mo Babou,
Depi bien lontan mazik lamone
Finn fini pran plas mirak santiman.
Babou mo Babou, zafer bien-bien sal
Me bann salte la ankor pe kriye
Dan rajo-TV, lagazet-innternet
Zot kontan ti-zanfan.
Tansion, tansion, Babou mo Babou!
Pa bliye, Baba,
Zot konsom tibaba dan banke gran misie.

MOUSZONN PETAL FLER

Enn ti grengale, malen me fouka,
Enn zour lor enn pie trouv enn grap fler zonn.
Kouma fet mama ti lelandime
Ti malen panse sa ti pou fer enn
Bien zoli kado pou fer bonnfam la
Bliye tou gabzi, dibri ki li’nn kre.
Li ramas enn ros, pome dan lame,
Viz mesan touf fler. Paf! Anplen ladan!
Petal zonn fane; enn fons drwat lor li,
Pik li lor nene; so nene anfle.
Lor vites li fons direksion lakaz;
Kriye osekour dan lebra mama.
Bonnfam la ande fann enn zoyon rouz;
Frot bien zi zoyon lor boubou gran-nwar

 • so larm koul de fwa plis ki talerla.
  Kouma pou kone li dir so mama:
  Bann mous zonn ti pe deklar zotmem fler.
  “Kouma pou kone, ayo ma ge ma.”
  Bonnfam la riye, kares so seve.
  “Aster to’nn kone. Tou seki paret
  Bien souvan zot fos. Mous zonn degize
  An fler tapazer kasiet so pikir
  Pou may twa antret. Konsole baba!
  Mous zonn ki’nn pik twa finn fini tase.

OD POU LIBERTE

Kan ti larg to lasenn,
Pa ti larg zis to lasenn…
Ti sey larg osi lasenn envizib
Dan latet lotla.
Me lasenn envizib pli koryas.
Lasenn envizib kouma kanser finn fane;
Finn rant partou; finn ranz labitid
Dan routinn toulezour.
Zordi, liberte dan pli tayt:
Lasenn povrete

 • povrete dan lespri ek dan nam –
  Pe ranz nou kari.
  Nou pov planet finn vinn esklav
  Botomlayn dan liv kont;
  Bann droge profi pe atas lasenn partou; ar tou;
  Sak plant, sak fler, sak zanimo – twa ek mwa –
  Nou zis enn zafer, enn nimero, enn pri
  Dan bazar globalize.
  Mil Wilberforce, dis mil Jeremy
  Pa pou bouz enn pwal!
  Fale ki twa, mwa ek nou tou
  Deside.
  Lerla lasenn imiliasion, fristrasion, alienasion
  Pou grene
  E dinite pou briye dan lizie nou zanfan.

TARTIF MANTI 1

Kisannla ti dir Bondie ti gore;
Ti louk lor lardwaz Tipeimoris
Pou grifonn so ref pou ranz paradi?
Patimannean! Foul laverite!
Ou’le konpran gordonn? Ekout rajo;
Lir lagazet. Gran-gran misie,
Bek pa bave – les mo dir ou,
pa kwar voryen ki konstipe,
ki pe forse pou radote, pa sa ditou –
Gran-gran misie ki roul priz mo dir ou
Lor kont Gran-Gran Misie, pli gran ki li,
Pe fer ou konpran ki kapav konpran
San zefor.
Ki bizen konpran? Lagazet finn dir;
Dan rajo finn dir; get televizion –
kanal satelit – si to’le kone
Ki bizen kone.
Aster to’nn konpran kifer lor mo baz
Nou tou konn par ker san bizen aprann
Kifer soley tourn otour later;
Kifer lalinn enn trans kamanber
E bann zetwal se bann tikli lor sari Dropadi.
brasar nwar lor lizie
nou get lavi
emerveye

KRAS ANLER …

Mo mama ti kontan dir:
“Kras anler, tom lor nene.”
Pa kone kifer, souvan mo bliye
Parol mo mama ti dir.
E mo prop-lotla, koumadir
Mo prop karbonn-kopi,
Souvan li bliye parol mo mama
E koulorkou li manz so prop lakras.
Mo anvi dir bien bon pou li
Me pa kapav …
… finn fini viv preske net enn lavi
me fane pa pe fini.
Kan mwa ek mo prop-karbonn-kopi
Pou konpran anfen
Parol mo mama ti dir?

ALE, MO FAMI …

Ale, mo fami, kas pake!
Vote, vote, vote;
Vote ziska to rans;
Vote ziska to kreyon kabose,
manz so minn.
Vot pou to bourzwa;
Vot pou to patron;
Vot pou misie la;
Vot pou madam la so misie;
Vot pou to fami, to jati, to disan, to bann, to …
Vote ziska to kreyon dimann pardon;
Fatige donn fitwar manze.
Ekout Prezidan Petrodolar;
Ekout Sevalie Sa Mazeste;
Ekout Direkter Korporasion;
Ekout Monsenier, gouverner, lemer,
konseye, depite …
Si to pa satisfe, al get enn longanis!
Me pa aret vote.
Bous lizie vote.
Mo kone to kontan pie banann.
Si to lavi-vir-ki-tourn-tourn-ki-vir
Fer laronn, yoyo, sapsiway
Pa dekouraze.
Bondie pe mizir to kapasite manz kaka;
Pe rezerv enn plas dore dan dan sitadel dore
Manzerkaka.
Vote mo fami!
Si to fatige, fer to zanfan vot pou twa;
Fer to tizanfan vot pou twa;
Fer trwaziem, katriyem, santiem zenerasion …
Si to madam fatige, sanz madam.
Me pa aret vote.
Donn sak kandida enn vot.
Bann bon dimoun sa!
Zot al lames, Lamek;
Enn fwa par an zot bengne
Dan dilo sal larivier polie;
Zot organiz bajann, kirrtann,
souskripsion obligatwar;
Zot exper veye-mortier,
karrmadi, chawtarri, vinndou, enalou …
Vote mo fami!
Pa beuzwen ou peur.
Keufeur ou peur?

VALER VRE, VALER FOS

bizen prezerv bann valer li dir
bizen … bizen … bizen
me dan so labib ena enn sel valer
ekrir dan dernie lalign an let kapital
PROFI
me li bizen dir
bizen prezerv bann valer … bizen … bizen
Tartif al kasiet so lake
Telman pov jab la gagn onte.
Eh Sanass,
To rapel dan bann ti sime Goudlens
Partou ti ena dimoun
konesans ek experyans?
To rapel Tantinn Pannjay?
Komie tibaba ti vinn dan lemonn dan so lame?
To rapel Tonton Singaron?
Exper lor bat tanbour Madras –
aster apel sa ravann –
To rapel kouma li ti fer nou danse?
To rapel Misie Zan Menizie;
Tonton Tambi Flerblantie;
Tonton Panndo Fontenie,
Exper lor enstalasion tiyo …
Wey do Sanass,
Ti ena boukou dimoun
konesans ek experyans
Ki ti pe ed nou fer lavi marse
E gagn lavi bomarse.
Misie Hari, garson Bada Chacha,
Ki ti fer nou pas siziem;
Tonton Samlo ki ti fer nou let vwayaze;
Misie Filozenn ki ti dokter nou vilaz;
To rapel zot Sanass?
Wi, mo matlo, zot pa ti zis prezerv valer;
Zot ti fer bann vre valer bourzone, fleri.
Zordi dan nou vilaz
konesans ek experyans
peyna plas.
Vey tonbaz finn vinn lerwa;
Pa get deryer, get zis divan
Dan profonder to pos
Finn anter lespri Tantinn Pannjay, Tonton Singaron,
Misie Zan ek tou lezot ki ti konn fer lavi marse.
Dan zot plas La Bourse diriz lavi ek lespri.
Spekilasion gagn promosion;
Triyanger gagn dekorasion;
Marday finn vinn valer sakre;
Partaz dan labay;
PROFI KI KING.
bizen prezerv bann valer li dir
bizen … bizen … bizen
me dan so labib ena enn sel valer
ekrir dan dernie lalign an let kapital
PROFI
me li bizen dir
bizen prezerv bann valer … bizen … bizen
Tartif al kasiet so lake
Telman pov jab la gagn onte.

ENN TI SEKRE POU MO YANN

To kone, mo garson, lavi pa fasil.
Dan to latet to Tata enn jak:
so foto dan lagazet;
li paret souvan dan televizion;
li finn ekrir boukou liv …

Me souvan to Tata tris.

 • Kikfwa li finn rat so sime? –
  Kan li ti zenn li ti kontan sante;
  li ti kontan konpoz sante:
  rok, romans, balad;
  li ti kontan sante dan fet
  me so andikap ti blok so sime.
  Akoz sa enn zour li ti sanz so sime.
  Eski li ti pou plis ere lor lasenn, dan stidio?
  Zame pou kone.
  Wi, mo ti Yanndou,
  lavi pa fasil
  me malgre bontan-movetan, swiv to sime, mo koko.
  Kan to kone ki to ete e ki to anvi
  lavi pli fasil malgre difikilte.
  Mo kontan twa, mo gate.
  To Tata.

ENA AKTER EK AKTER

Lor kes kamion, lor platform li zwe so rol
tapazer,
enn ta senn dan vid.
Limem Zorro, Rambo, Petar-Kanon
anverite petar fizet,
zess touy konesans.
Get bien difil envizib
ki fer li zestikile.
Get pli lao
to pou trouv kisannla
pe ris bann difil ki fer poupet danse.
Lor lasenn teat,
lor lekran
get li sote-pile,
kriye-sante, tonbe-leve.
Li konn fer nou riye,
fer nou plore
me so rol enn lot ki ti ekrir.
Get sa lot la!
Kouma fourmi li pe ranz so nik
e so lemonn li transforme
trankil-trankil san tapaz,
san soufle tronpet, san bat tanbour.
Limem akter sanzman,
veritab akter.

WHEN I’M 64

To kone mo Taz,
Kan mo ti etidian
Dan Edinburgh
Dan pei Lekos
Ti’ena enn sante
Bien popiler par Beatles,
‘When I’m 64’.
Sa lepok la 64 ti paret lwen,
Kouma larkansiel ki zame zwenn.
Me zordi mo finn zwenn li.
E gramaten kouma mo leve
Mo finn pans twa
E mo finn anvi dir twa enn ti sekre.
Lepok mo ti etidian dan pei Lekos
Mo pa ti kwar dan desten.
Mo ti sir ki sak dimoun limem arsitek so prop desten.
Me depi enntan
Amizir mo apros 64
Mo pe koumans trouv enpe pli kler:
Mo pa arsitek me batiser.
Gran Arsitek ti tras enn sime ar boukou lakrwaze.
Me lor sime mo lavi li ti les mwa swazir dan sak lakrwaze parkour ki mo’le.
Parfwa mo finn swazir bon parkour, parfwa non.
Me kan twa, mo Taz, to ti vinn kot nou,
Se Gran Arsitek ki ti avoy twa
Pou trap mo lame ler mo desann peron.
Mo kontan twa Anastasia, Tasia, Taz.
To Tata Dev

LET POU ENN MILITAN LAMOUR(1)

Jimi,
Kan to kontan enn zanfan;
To’le ed li lor sime
Tras enn map so destine;
Lor lakrwaze konfizion
Kan lafiev fatig latet
Poz enn serviet lor so fron,
Serviet mouye lor fron blese;
Tanponn so tanp ar douser imid …
Jimi,
Eski kapav kontan Bondie
San kontan so kreasion?
Eski kapav vremem kontan
Baba fek ne pe rod dile
San kontan anmemtan lavi
Ki donn lavi, nouri lavi?
Eski kapav kontan zanfan
San respe vremem so kiltir?
Eski kapav kontan kiltir
San respe gramer; fer zefor
Neseser koz prop? Lekritir
Li pa zis de sign apepre
Ki nenport ki nenport kol-kol
Lor lespas blan, fer vadire.

Lekritir prop li enn saple
Parol lamour ki respe nam
Zanfan ki aster pe trouv kler;
Pe dekouver tranble-tranble
Dinite ki depi lontan
Toufe dan kavo prezize.
Jimi,
Bann militan lamour
Dan zarden zanfan,
Nou tou zardinie;
Nou fouye, bine, fer platband;
Seme, grefe, fer provin;
Aroze, met fimie, bar sime kourpa;
Ras move lerb; protez zenn pous …
Jimi,
Nou pe dekouver ansam ar twa
Parol prop, lekritir prop
Dan karo kalkil, lor pie konesans.
Enn nouvo souf finn ne
Ki dime pe bril laliann konfizion;
Tras map nouvo destine.
10.04.06

LET POU ENN MILITAN LAMOUR (2)

Hey Zorz!
Si nou fer koumadir

 • Mo kone enn ta bon dimoun pou manga –
  Si koumadir nou sey mazine
  Ki dan koumansman nou ti kwen liniver
  Dan imansite KOSMIK,
  Avan premie segonn BIG BENG fini
  Bondie ti plant de pie kontrer
  Dan ZARDEN KONTRER.
  Ti ena matier ek so anti-matier …
  Ti’ena osi PIE LAMITIE ek so kontrer
  PIE OSTILITE.
  LAMOUR pa ti’ankor ne!
  Si koumadir …
  Zorz, mo matlo
  Savedir lerla
  Ler pie LAMITIE grandi
  Ankonfli ar OSTILITE
  Li ti larg boukou brans:
  Lamour Adan/Ev, Adan/Dev, Marie/Ev;
  Lamour paran/zanfan …
  Ostilite fane mem so pikan
  Me abba!
  Bann brans lamitie tal zot lonbraz,
  Rafresi fler, fey, zwazo,
  Papiyon tou kouler.
  Me Zorz, ki finn arive?
  Fetaz lor lakaz MAMA-PAPA-ZANFAN finn anvole.
  Dife dan langka!
  Bizen dimann PIE LAMITIE
  Larg nouvo brans.
  Gourmandiz lamone-mal-gagne
  Finn touy lonbraz ki rafresi
  Fler, fey, fri; zwazo tou sante;
  Papiyon tou kouler.
  LAVI pe griye dan inondasion.
  Dife dan langka!
  Bann berze olie okip agno
  Souk jalsa dan kazino;
  Olie plant lenerzi dan karo
  Pe servi later Bondie
  Pou nouri lever mafia.
  Dife dan langka Zorz,
  Dife dan langka!
  PIE LAMITIE ar brans lamour
  Biyo-diferan finn sey dan vid
  Vers lesans lamour-pran-kont
  Dan sant OSTILITE
  Ki kasiet so piyanter
  Ar so palto ipokrit liberte, fraternite.
  Fatige, li finn tonbe.

Bizen replant li.
Pie la apel LAMITIE
Ar brans biyo-varyete.
Me kisannla pou plant li aster?
Kotsa pou plant li?

KISANNLA?
Roder bout partou.
Dan lasapel kouma baitka
Finn fini met dibri
Ant Zezi ek Zida.
KOTSA?
Karo partou mine
Ar sa pou mwa.
BIZEN REPLANT PIE LAMITIE!
Kisannla? Kotsa?
Kikfwa bizen atann!
Pa kapav atann;
Taler pou tro tar.
Zot pe tir kouvertir lor tempo Pol Nor;
Glason so-so pe sem rematis kronik.
Zanfan pe mars kabose…
Kisannla? Kotsa?
Zorz,
Kafouyaz lor baz!
Kotsa?
La kot nou ete; dan vilaz, dan lakaz;
Dan karo; dan biro …
Kisannla?
Twa, mwa, nou …
Pa bizen lezot?
Kisannla?
Bann ki otour latab ronn iniversel
Anba latant Lalimier?
Wi Zorz!
Me to kwar ki NOU SENIER pou avoy
Zezi, Gandhi, ek zot Shakti;
Sidharta, Mandela ek Marie
Kan fekfekla nou finn vann
MAMA LATER ek viol GRAN SER SILANSIE.
Vremem!
Vremem to kwar li finn pardonn nou?
Vremem kapav re-ena
PIE LAMITIE
Ar brans pran-kont
Ek lamour detase?
Avril 2006

LET POU ENN MILITAN LAMOUR(3)

Atma,
Neseser get deryer
Pou kone ki distans nou finn fini galoupe
Dan lekours lavi.
Me kan get deryer
Vinn kiltir popiler,
Vinn enn vertiz,
Enn obsesion,
Enn maladi
Pli divan fonn dan koutvan;
Kan yer anpes get dime,
Bous lizie lor paz ki finn tourne
Lerla douk souk nou nam,
Plonz li dan touk koltar bouyant;
Lerla, matlo,
Boukou-boukou douk.
Atma, kan nou get otour nou
Ki nou trouve?
Sakenn ar so grat, pios, pikan, lapel
Pe fouy later
Pa pou rod lever,
Pa pou plant legim ousa lenerzi
Me pou rod kanbar so pase fabrike.
Atma,
Twa ek mwa
Pou letan ek lespas
Enn ti rankont
Avan tamtam Premie Me kord zorey,
Anou rev ansam enn lot dime.
Nou konn yer bien;
Zordi bien kler dan nou gete…
Me dime ki pe ouver lizie
Li kaylous.
Bizen envant enn lot dime.
Dime Lamerik, Lerop pe gagn kriz;
Dime ansestral dan leral;
Dime dilo swiv kanal
Finn tas dan sek …
Kwar mwa matlo
Bizen envant nouvo dime:
Dime karo lenerzi
Pa vila mafia;
Dime letid diferan
Pa routinn;
Dime Angle, Mandaren, Portige, Espagnol
Pa dime reflex kanbar;
Dime lindistri tradiksion
Pa slogan get deryer pa get divan.
Atma,
Zegwi revey pe galoupe.
Dir bann zanfan pa perdi letan
Rod roupi kare dan touk koltar bouyant.
Zordi nou dan lakrwaze;
Si nou pran bon direksion
Soley dime pou ekler nou boner.
Sinon Gran maler!

ZENES KONT LADROG

Larak pa enn badinaz;
Taba pa zouzou menaz;
Gandia baba pou trenn twa dan marekaz.
Pa rod sikann, rod lagratel!
Enn ti nisa mal kalkile
Souvan ris nou dan kosmar bakanal,
Kas nou lezel.
Tansion zanfan, tansion mo nam!
Kayma laba, ledan lansar,
Dan fet malsen pe atann twa
Pou desir to laser,
Anter to lesperans.
Larak pa enn badinaz;
Taba pa zouzou menaz;
Gandia baba pou trenn twa dan marekaz,
Nway to lesperans.
02.05.06

PA PRAN ZOUZOU POU BADINAZ

“Papa, papa, restan dan to ver
Fer mwa gagn loke;
Mama, mama, labier dan to ver
Ala li amer; … les mo reseye.
Granper, granmer, diven dan zot ver
Fer latet vire.
Kifer zot riye?
Tonton, tonton, kifer lafime
To sigaret drol
Santi lot?
Les mo sey enn kou!”
Matlo, mo matlo,
Ouver to lizie!
Aret trenn zanfan Bondie
Dan labou to marenwar.
“Papa, papa, zafer dan to ver
Fer gagn maloker.
Mo latet vire.
Mama, mama, to’le mo ranpli
To ver labier vid?
Tonton, tonton,
Lafime lerb dan to sigaret
Ala santi bon …’
Ayo mo matlo,
Get ki pe’arive!
Katpat ti baba
Pe rant dan labou.
05.05.06

LAPRIYER LAFIN

Bann dimoun pa fezer,
Disel nou later,
Shakti beni zot,
Ekler zot larout
Ar lalimier eternel;
Bann ki pe soufer
Shakti souy zot larm;
Bann ki bon
Shakti kontan zot,
Pou donn zot so trezor;
Bann ki lite pou lazistis
Zot rekonpans dan Shakti Youg
Pou plis extra ki extra;
Bann ki konn pardone
Pardon pou zot leritaz;
Bann leker kler
Pou trouv Lalimier;
Bann ki travay pou lape
Pa per,
Shakti mars ar zot;
Shakti beni zot tou
Ki soufer ar kouraz
Pou tengn
Rwayom Marenwar.

RACHEL-CHRIST-ELLE

POU RACHEL
To kone Rachel, mo zoli baba,
Bann tilespri la zot pe radote;
Zot pe koz nenport, nek zaza-zaza;
Zot pe dir koumsa – bann pov bachara –
Ki dimoun malad pe pey zot pese;
Ki Bondie Lamour pe pini zanfan.
Zot pa pe konpran ki Bondie Lamour,
Avoy nou boubou pou fer nou rapel
Ki nou tou bizen ed seki soufer.
Si nou pa kapav, savedir nou’nn fel.
To kone Rachel, mo zoli baba,
Laba dan maray zanfan dan maler.
Zot fen, mo fifi. Zot papa pa la;
Zot mama malad. Bann tilespri la
Zot pe radote. Zot pe dir koumsa
Zot dan pens zordi pou zot pese yer.
Zot pa pe konpran ki Bondie Lamour,
Avoy nou boubou pou fer nou rapel
Ki nou tou bizen ed seki soufer.
Si nou pa kapav, savedir nou’nn fel.
To kone Rachel, mo zoli baba,
Bann niaz pe korde, lesiel pe plore;
Laba lafore nepli pe nouri
Zwazo, papiyon, mouna ek tedi.
Bann tilespri la pa aret fane;
Zot pe dir koumsa peyna pou traka.
Zot pa pe konpran ki Bondie Lamour
Li bien tris zordi. So zanfan finn fel.
Olie aroz fler ar dilo beni
Zot pe vers lasid dan vant eternel.

MALINI

Enn serkey soliter, trwa pogne later,
Detrwa petal fler. Samem tou Malini.
Dimoun sivilize, ki priye Bondie,
Ki frekant kalimay, alim sanbrani;
Pou protez zot kadav vivan ti prefer
Kas koko, alim kanf pou pous movezer
Olie donn twa bwar enn gout dilo beni
Ed lavi ale Malini, Malini.
Pardonn zot Malini; pardonn zot!
Enn sans ki enn zour enn gran madam kouraz
Ti eklat silans pou ki laverite
Lev latet lao dan salon ipokrit,
Ouver laport-lafnet, les ler fre rantre,
Met mansonz dan desbinn. Enn sans to ti la
Malini, Malini! Enn sans to ti la
Pou ouver lizie tang e sarye lakrwa
Bann ki ti dan prizon prezize.
Pardonn zot Malini; pardonn mwa.

SANTE PERDI BANN

Mo kriye, mo kriye; personn pa pe tande;
Personn pa’le tande.
Mo poli mo parol; mizir tan, mizir ton;
Met lord dan bann silab; fer rim sone partou
Par andan, par deor.
Me partou zorey sourd par expre bous zorey.
Perdi bann, perdi bann, mo sante perdi bann;
Perdi bann, perdi bann, mo sante peyna bann.
Mo kriye mo sagrin; mo sant mo ki dir for
Enn lavi ki toufe
Dan rafal pa konpran. Me dimoun fer sanblan
Pa tande, pa konpran. Kouma gout lor fey sonz
Mo parol glis-glise
Tom deor dan bake. Ferblan vid fer tapaz.
Perdi bann, perdi bann, mo sante perdi bann;
Perdi bann, perdi bann, mo sante peyna bann.
Mo sante perdi bann, olie mont dan lesiel
Pe tom pouf dan labou.
Laba mem tilapia refiz gout so parfen;
Mem lever tourn lalev, montre so repiyans.
Sidartha, Sidartha
Kouma to fler lotis, fer mo sante trouv kler.
Perdi bann, perdi bann, mo sante perdi bann;
Perdi bann, perdi bann, mo sante peyna bann.

DINITE PA SARITE

Pa fizon avan eleksion;
Ver larak pou may li dan lak.
Ramas to pitie ipokrit;
Gard to sarite koz manti!
Mo ser pe rod dinite
Ki dan menot labraget;
Liberte ki pe mwazi
Dan kazot falokrasi.
Pa gous-foulous pou fer lafoul;
Trwa lakrwa garanti nisa.
Ramas to fos demokrasi
Ki gres roulman misie roupi.
Mo ser pe rod dinite
Ki dan menot labraget;
Liberte ki pe mwazi
Dan kazot falokrasi.
Pa papie kouler fennsifer;
Konsomasion zero depo.
Ramas to zes kasiet defo
Ki bous lizie zanfan Bondie.
Mo ser pe rod dinite
Ki dan menot labraget;
Liberte ki pe mwazi
Dan kazot falokrasi.

PA TOUY MO MAMA

Roupi ron pa ase; li rod roupi kare;
Depi soley leve, ziska soley kouse
So lapeti loulou zame aret grogne;
Plis li plin so boyo plis li dimann ankor.
Jabaljas dir bas!
Pa touy mo mama, ayo!
Pa touy mo mama!
So roupi pa ase; pou lotla pli zoli;
So kofor pa ase; pou lotla pli ranpli;
So grander pa ase; li ole plas lotla …
Ar larme mersener li plant rengn laterer.
Gestapo manti!
Pa touy mo mama, ayo!
Pa touy mo mama!
Vant later pe korde; so kasket desire;
Dilo dan so poumon; dilo dan so soulie;
Soley bril so seve; so linz blan finn vinn rouz;
Dan karo may dore pie disab pe pouse.
Rachas pe donn bal!
Pa touy mo mama, ayo!
Pa touy mo mama!

NI DIVAN, NI DERYER! AKOTE!

Pa bizen to al divan-divan
Koumadir bizin sorti premie
Koutkekout.
Pa bizen res deryer mo koko
Vadire lonbraz soley kousan
Konfortab.
Vinn la mo gate lor mo kote drwat;
Les mo poz lame lor to zepol gos.
Ni divan, ni deryer
Me la koste ar mwa.
Pa bes latet, gard lizie ouver;
Mizir to lemonn ar santiman,
Ar lespri.
Pa tas deryer kouma lake bef;
Vadire zis bon pou farous mous
Parazit.
Vinn la mo gate lor mo kote drwat;
Les mo poz lame lor to zepol gos.
Ni divan, ni deryer
Me la koste ar mwa.
Pa ekout rimer ki pe fane
Pou fer zanfan kwar fam dernie lo,
Lake bef.
Zot finn ferm Shakti dan fon tirwar
Pou efas so nom dan nou memwar
Me abba!
Ni divan, Ni Deryer! Akote!
Vinn la mo gate lor mo kote drwat;
Les mo poz lame lor to zepol gos.
Ni divan, ni deryer
Me la koste ar mwa.

PREZIDAN KRAZKOR

Li ek so bieneme ti konstrir
Enn tanp kot lalimier sirkile,
Lor lezel ler sakre, prop ek pir.
Kan finn ler pas temwen alala
Lor vites li vinn fer bon vale.
Prezidan Krazkor baba
Pou so prop dibien
Avoy Madam la baba
Anekzil bien lwen –
Ekzil volonter.
Li ek so bieneme ti anvi
Ansam tras enn sime diferan
Kot Yoni ek Linga konn partaz
Parrsadi, petal fler ek dimiel
Me lespri mesanste pa ti’le.
Prezidan Krazkor baba
Pou so prop dibien
Avoy Madam la baba
Anekzil bien lwen –
Ekzil volonter.
Li ek so bieneme ti fer tou
Pou Sakre Feminen ek Sakre
Maskilen enn ar lot viv ansam
Me krazkor maskilen ek larme
Krazer kor lor vites efas tou.
Prezidan Krazkor baba
Pou so prop dibien
Avoy Madam la baba
Anekzil bien lwen –
Ekzil volonter.

PA MELANZ KALCHOUL

Kan koz devlopman, ala lor vites
Li koz teori privatzasion,
Globalizasion.
Koz literesi, ala lor vites
Li koz Volapuk, miltilingwistik
Ek so fer koustik.
Pa melanz kalchoul, mo fami!
Kouyer douri, kouyer kari,
Kouyer dal, kouyer satini,
Tousala kouyer, sakenn so manier
Me pa mem zafer.
Koz demokrasi! Ala lor vites
Li li koz jati; ‘pa tous sipaki,
Pa tous sipakwa’.
Koz idantite, ala lor vites
Li rod so rasinn dan bol bouyabes.
Li rev monarsi.
Pa melanz kalchoul, mo fami!
Kouyer douri, kouyer kari,
Kouyer dal, kouyer satini,
Tousala kouyer, sakenn so manier
Me pa mem zafer.
Koz egalite! Ala lor vites
Li kouchou-kouchou ar kouzen-kouzinn.
‘Nou bann andanze!’
Koz nouvo dime! Ala lor vites
Li koz avantier, lor letan margoz
Pou pa get zordi.
Pa melanz kalchoul, mo fami!
Kouyer douri, kouyer kari,
Kouyer dal, kouyer satini,
Tousala kouyer, sakenn so manier
Me pa mem zafer.

KAS KOKO BWAR DILO

Mo vwazen agos, gramaten-tanto
Kas poz anba pie, atann fri tonbe.
Mo vwazen adrwat dan zarden toultan
Piose, fouye, bine, seme, plante;
Fer lavi zerme dan antray later.
Pou kas koko, koko;
Bwar dilo, koko;
Plant pie koko, koko;
Plant pie koko.
Mo vwazen agos pa konpran kifer
Konpansasion la tarde pou vini;
Kouma larkansiel ar promes trezor,
Li gidi anvi me kasiet soukdou.
Tini mem, so godo zame vini.
Pou kas koko, koko;
Bwar dilo, koko;
Plant pie koko, koko;
Plant pie koko.
Mo vwazen adrwat souy dilo lor fron,
Fann dilo lor fler, pas laswaf later;
Mo vwazen agos, fizi dan lame,
Lasas yev ek serf; ar lamson malen
May baba pwason. Li kontan disan.
Pou kas koko, koko;
Bwar dilo, koko;
Plant pie koko, koko;
Plant pie koko.

CHRIST-ELLE

Ayo mo baba!
Vant ti sarye twa, vant ti nouri twa
Pe brile baba, pe plor to martir.
Lespri detrake finn kraz bouton fler
Avan li ouver pou bwar lalimier.
Kouma pou dir twa bizin pardonn zot
Ki pa pe kapav konpran Shakti Yug,
Prensip liberte dan lamour pran kont?
Kristel mo Christ-Elle lespri detrake
Finn krisifie twa.
Kristel mo Christ-Elle, bizin pardone
Me …
Kouma pou bliye?

ANOU KAS PALTO

Vremem to onte anbras to mama?
So seve pa ble; so lizie pa blon;
So regar pa kler kouma ferm lizie?
Al kasiet baba, rod enn lot mama
Lot kote dilo. Ayo mo matlo!
Matlo, mo matlo,
To palto ena defo;
Ala li tro gro; ala li tro gran;
Ala li tro larz ousa tro sere.
To tayer, matlo,
Finn perdi so santimet.
Pa dir mwa beta, dalpouri, gropwa
Fer manze vinn rans, fer gagn maloker.
To prefer bigmak, nasta dideor.
Ki to dir? Pitza gout sivilize?
Fer twa anvi sant I-ta-li-a-no?
Matlo, mo matlo,
To palto ena defo;
Ala li tro gro; ala li tro gran;
Ala li tro larz ousa tro sere.
To tayer, matlo,
Finn perdi so santimet.
Matlo, mo matlo, kifer to pa’le
Vinn koste ar mwa? Akoz mo lame,
Akoz mo lipie kouver ar later?
Depi gramaten mo finn kas palto.
Kas palto mo nam! Kifer to pa’le?
Matlo, mo matlo,
To palto ena defo;
Ala li tro gro; ala li tro gran;
Ala li tro larz ousa tro sere.
To tayer, matlo,
Finn perdi so santimet.

LAGAM SAN FRONTIER

 1. LAGAM SAN FRONTIER

Dan mo poumon, enn souf
Afro-Aziatik
Kabos diktatir Lerop;
Dan mo lagorz, lagam
Losean Atlantik
Zwenn Mozanbik, may Pasifik
Dan Losean Indien.

Dan mo lavenn
Ton ek tan ankadans
Dir mwa ki mo ete;
Dir mwa to mo ser;
Dir mwa to mo frer;
Dir mwa nou mem fami;
Fami imen.

2
Dan mo lespri, enn son
Vie kouma kreasion,
Premie vre entwision,
Fer presion lor mo nam;
Fer mwa tande par fors:
Pa sarite me dinite;
Samem refren dime.

Dan mo lavenn
Ton ek tan ankadans
Dir mwa ki mo ete;
Dir mwa to mo ser;
Dir mwa to mo frer;
Dir mwa nou mem fami;
Fami imen.

3
Dan mo leker, enn mo
Senp kouma gazouyman
Pe dir zetwal lwenten:
Anou koste ansam.
Tro tapaz initil
Fer diferans ranz bann miray
Dan vilaz lor lapay.

Dan mo lavenn
Ton ek tan ankadans
Dir mwa ki mo ete;
Dir mwa to mo ser;
Dir mwa to mo frer;
Dir mwa nou mem fami;
Fami imen.

 1. MO TIZANFAN EMANIEL

Zot ti dir mwa mo bon
Zis pou gardien kanpman;
Mo tifi zis bon pou deblok leren
Dan kanpman gran misie;
Mo madam exselan
Grosi larme somer,
Fer pri travay tonbe.

Aswar dan mo rev tranble-tranble
Enn brin lalimier briy ankouler;
Lerla larm li koule, soupire …
Enn zour Emaniel pou vinn souy mo larm.

2

Zot dir pa neseser
Mo konn lir, konn ekrir;
Mo lang maternel enn pete bourik;
Enn patwa san gramer.
Aret fatig latet;
Bouz to waya, baba;
Alim nisa maja.

Aswar dan mo rev tranble-tranble
Enn brin lalimier briy ankouler;
Lerla larm li koule, soupire …
Enn zour Emaniel pou vinn souy mo larm.

3

Zordi nouvo soley
Ar reyon ankouler
Pe aroz lesiel, later; pous bann niaz;
Fer fangouren vinn dou;
Fler flanbwayan pli rouz.
Lesperans pe grandi,
Emaniel finn vini.

Aswar dan mo rev tranble-tranble
Enn brin lalimier briy ankouler;
Lerla larm li koule, soupire …
Enn zour Emaniel pou vinn souy mo larm.

 1. PA KWAR NOU GOPIA

Nou konn fer plant pouse;
Fer zanimo grandi;
Fer denn, poul, kanar, pentad
Sante-danse ar fler tou kouler;
Valse ar fri ver, zonn, oranz, rouz.
Noumem zardinie Bondie.

Pa kwar nou zis bon
Travay sibaltern;
Pret zepol pou sarye
Karapat, parazit
Ki kontan mont dadak
Lor ledo malere.

2

Nou fer lakaz pouse;
Nou fer sato grandi;
Fer lalimier alime;
Robine sante ler dilo koule,
Valse ar denn, poul, kanar, pentad.
Noumem artizan Bondie.

Pa kwar nou zis bon
Travay sibaltern;
Pret zepol pou sarye
Karapat, parazit
Ki kontan mont dadak
Lor ledo malere.

3

Nou lonbri dan later;
Nou lespri dan lesiel;
Nou rasinn pa konn frontier.
Zanfan marenwar pe montre sime
Bann ki ankor pe korde dan dife.
Noumem lalimier Bondie.

Pa kwar nou zis bon
Travay sibaltern;
Pret zepol pou sarye
Karapat, parazit
Ki kontan mont dadak
Lor ledo malere.

 1. ENN BOUT DIPEN …

Enn bout dipen mo matlo;
Enn gout diven mo bayo
Pou sel nou gran lamitie
Dan lamitie Zezikri.

Pa get zozo par so plim;
Pa get fler zis par kouler;
Pa get sante par lagam;
Tansion parol koz manti.

Enn bout dipen mo matlo;
Enn gout diven mo bayo
Pou sel nou gran lamitie
Dan lamitie Zezikri.

Ena exper kouyoner
Koz koze dilo disik
Me gramaten ler leve
Gou margoz tas dan labous.

Enn bout dipen mo matlo;
Enn gout diven mo bayo
Pou sel nou gran lamitie
Dan lamitie Zezikri.

Aret swiv miraz lisien!
Ouver gran to lizie tang!
Rod kot lemal li sorti!
Emaniel akote twa.

Enn bout dipen mo matlo;
Enn gout diven mo bayo
Pou sel nou gran lamitie
Dan lamitie Zezikri.

 1. LENDI KORDONIE

Samdi ek Dimans
Zwisans fer maja ar zwisans.
Ler Lendi leve, latet karousel.
De dan enn baba, meksinn paspartou.
Mo nek ploye, mo redormi.
Momem Lendi Kordonie.

Travay anretar kapav atann;
Zanimo gagn fen kapav atann;
Tetinn vas gonfle kapav atann;
Zanfan ki malad kapav atann.
Lendi kordonie dan nisa rom tropik,
Samem so yes.

2

Samdi ek Dimans
Pa koz lekonomi, pey kont;
Kan Lendi leve, lerla va gete.
Det kapav atann kan zwisans lor baz;
Pa pans traka, pans tamasa.
Lendi kordonie sakre!

Travay anretar kapav atann;
Zanimo gagn fen kapav atann;
Tetinn vas gonfle kapav atann;
Zanfan ki malad kapav atann.
Lendi kordonie dan nisa rom tropik,
Samem so yes.

3

Samdi ek Dimans
Fete zanfan ziska zot rans;
Kan Lendi leve va pey lokasion;
Fer reparasion; pey fiz profeser.
Bliye problem; mazinn zwisans.
Dime, Lendi va gete.

Travay anretar kapav atann;
Zanimo gagn fen kapav atann;
Tetinn vas gonfle kapav atann;
Zanfan ki malad kapav atann.
Lendi kordonie dan nisa rom tropik,
Samem so yes.

 1. KONN AMIZE

Kan Samdi swar vini
Sof to ravann, dres lagitar;
Met dan lanbians, fer labous dou;
Mete sofaz, mete choula.
Ti-la-e kachakacha!

Sis zour dan travay;
Enn sware divers
Pou regagn balans.
Ler Dimans vini
Dir Zezi mersi.

2

Kan Samdi swar vini
Rapel fami, rapel kamwad;
Rapel vilaz, rapel kartie;
Rapel seki fer lavi dous.
Ti-la-e kachakacha!

Sis zour dan travay;
Enn sware divers
Pou regagn balans.
Ler Dimans vini
Dir Zezi mersi.

3

Kan Samdi swar vini
Debit-kredit to lasemenn;
Gete kote bon vinn pli bon;
Pa bon perdi so lepeser.
Ti-la-e kachakacha!

Sis zour dan travay;
Enn sware divers
Pou regagn balans.
Ler Dimans vini
Dir Zezi mersi.

 1. YVON VONVON

Kan fardo la tro lour;
Kan boulo la tro dir;
Enn sel nom dan labous:
Apel Vonvon, degaze do.

Li ti apel Yvon;
Nou ti’apel li Vonvon.
Dan mo lespri zanfan
So lafors ti Sanson;
Pa ti ena so segon
Lor mont lor pie koko,
Mem pie koko-Selan
Ki gidi ledo niaz.

2

Ena pou zet enn pie;
Fouy later, tir gro ros;
Enn sel nom nou rapel:
Apel Vonvon, degaze do.

Li ti apel Yvon;
Nou ti’apel li Vonvon.
Dan mo lespri zanfan
So lafors ti Sanson;
Pa ti ena so segon
Lor mont lor pie koko,
Mem pie koko-Selan
Ki gidi ledo niaz.

3

Dife pe bril lakaz;
Lekiri andanze;
Li la avan kriye;
Li kone bizen li.

Li ti apel Yvon;
Nou ti’apel li Vonvon.
Dan mo lespri zanfan
So lafors ti Sanson;
Pa ti ena so segon
Lor mont lor pie koko,
Mem pie koko-Selan
Ki gidi ledo niaz.

4

Kot twa Yvon Vonvon?
Mo’anvi tann twa riye;
To zistwar fouka net.
To kot Li, pa manti.

Li ti apel Yvon;
Nou ti’apel li Vonvon.
Dan mo lespri zanfan
So lafors ti Sanson;
Pa ti ena so segon
Lor mont lor pie koko,
Mem pie koko-Selan
Ki gidi ledo niaz.

 1. DIMOUN PA LARTIK

Kan dimoun vinn marsandiz,
Enn nimero dan rezis,
Enn lartik dan laboutik,
Lerla nou aste-vande,
Marsande, e nou kas pri
Vadire valer imen
Li parey kouma dipen;
Zordi fre, dime rasi.

Nou ser, nou mama, mo frer,
Pa lartik lor letazer
Pou zwisans bann kaser poz.

2

Kan dimoun zis enn lakrwa
Lor bilten zour eleksion;
Konsomater fer biznes
Marse, fer profi vinn red;
Senp esklav dan kazot yenn;
Lerla nou kol tiket pri
Lor fro zanfan san defans;
Zet Zezi dan pit latrinn.

Nou ser, nou mama, mo frer,
Pa lartik lor letazer
Pou zwisans bann kaser poz.

3

Kan dimoun finn perdi pie;
Pa kone ki li ete;
Idantite lor brasle,
Kopie, kopie san panse;
Pa aret zour so mama
Parski sikse dideor
Plen rev ar nisa apar;
Lerla finn ler pou plore.

Nou ser, nou mama, mo frer,
Pa lartik lor letazer
Pou zwisans bann kaser poz.

 1. PAROL NEF

1
Parol nef pe exploze
Kouma petar banane.
Ekoute pou to tande.

Pa sarite ki nou ole;
Se dinite ki nou ole.
Ramas to pitie ipokrit;
Souy to larm krokodil ar ros.
Zes touy konesans dan leral;
Zanfan zordi pe vinn malen.

Parol nef pe exploze
Kouma petar banane.
Ekoute pou to tande.

2

Pa anbet nou ar kat miray
Dan geto site depotwar;
Se later fertil ki nou’le
Pou ranz vilaz zanfan ere.
Marday yer korde ar douler;
Zanfan zordi pa kouma yer.

Parol nef pe exploze
Kouma petar banane.
Ekoute pou to tande.

3

Nou kone kot lapas ete;
Kot santie dan karo pikan;
Ki parkour kler pa koz manti;
Ki sime fler al simitier.
Nou rapel loder maler yer;
Parol disik bien-bien amer.

Parol nef pe exploze
Kouma petar banane.
Ekoute pou to tande.

 1. EMANIEL LOR BAZ

1
Laklos si-zer pe sone;
Zour Emaniel pe leve.
Ale zanfan, trap lame,
Nou fer laronn, sant anker.

Ki ti pou dir ki enn zour
Ler nou deside marse
Lamer Rouz ti pou kile;
Ki ti pou dir ki enn zour
Tou bann zanfan Emaniel
Ansam ti pou dres latet,
Mars frengan ver lalimier.

Laklos si-zer pe sone;
Zour Emaniel pe leve.
Ale zanfan, trap lame,
Nou fer laronn, sant anker.

2

Ki ti pou dir ki enn zour
Lekay lizie bar gete
Ti pou fonn dan lalimier;
Ki ti pou dir ki enn zour
Nou ti pou efas nou fas,
Met sime kler, dos partou
Parski Emaniel nou gid.

Laklos si-zer pe sone;
Zour Emaniel pe leve.
Ale zanfan, trap lame,
Nou fer laronn, sant anker.

3

Ki ti pou dir ki enn zour
Vilen ti kanar dan nwar
Ti pou vinn enn laprinses;
Ki ti pou dir ki enn zour
Nou ti pou montre sime
Bann ki yer ti kraz nou kor.
Noumem zanfan Emaniel.

Laklos si-zer pe sone;
Zour Emaniel pe leve.
Ale zanfan, trap lame,
Nou fer laronn, sant anker.

 1. LALANG PEYNA LEZO

1
Li kontan koze pou labous pa pi
Me sirtou parski li amoure red
Ar so prop lavwa.
Kan lezot koze li pa ekoute
Parski li bizen panse ki pou dir
Pou ranpli silans.

Nou tou apel li Yap-Yap;
Pa kone kot li sap-sap;
Li’nn vinn exper dan kap-kap;
Li fer kwar ki li rap-rap;
Me si mo gagn li: doup-dap!
Doup-dap! Doup-dap!

2
Li tro eksite kan li trouv dimoun
Ki pa pran li kont; lerlamem li pou
Koumans radote.
Zes touy konesans, li ekzazere,
Fer kaka zozo vinn boulet kanon;
Rar vinn tro souvan.

Nou tou apel li Yap-Yap;
Pa kone kot li sap-sap;
Li’nn vinn exper dan kap-kap;
Li fer kwar ki li rap-rap;
Me si mo gagn li: doup-dap!
Doup-dap! Doup-dap!

3
So lareg mantal finn net deregle;
Li nepli kapav mizir profonder,
Longer ek larzer.
Akoz sa matlo, enn jare verbal
Gramaten, aswar ziska landime
Aroz nou desten.

Nou tou apel li Yap-Yap;
Pa kone kot li sap-sap;
Li’nn vinn exper dan kap-kap;
Li fer kwar ki li rap-rap;
Me si mo gagn li: doup-dap!
Doup-dap! Doup-dap!

 1. RIMER SIYANTIFIK

1
Zame li eksite.
Zame, zame, zame!
So lespri kartezien
Kouma enn bistouri
Fer bann trans transparan
Ar nenport ki lide
Politikman abstre,
Domestikman konkre,
Filozofikman fre,
Ekonomikman vie,
Sosialman konzele,
Kiltirelman lare.

Personn pa gagn drwa mor
San nesans teorem:
Li’nn bliye respire;
Li’nn anvi swiside;
Finn avoy li manze.

2
Li’nn aprann swiv metod
Obzektif, rasionel
Ki rezet emosion;
Ki refiz entwision;
Ki deplor derapaz,
Amalgam, kafouyaz;
Ki kondann prezize,
Partipri, preferans,
Rasism ek tilesprism;
Ki pa siport sexism,
Kasteism, sosialism,
Elitism, kominism.

Personn pa gagn drwa mor
San nesans teorem:
Li’nn bliye respire;
Li’nn anvi swiside;
Finn avoy li manze.

3
Intelizans fite
Kouma zouti bouse;
Lalimier san lonbraz
Kan soley midi pil
Drwar-drwat lor ekwater;
Lozik enkandesan
Ki fer mem lasie fonn;
Analiz sizo-frwa
Ki pa les santiman
Kas so konsantrasion,
Detourn so latansion,
Kontourn so direksion.

Personn pa gagn drwa mor
San nesans teorem:
Li’nn bliye respire;
Li’nn anvi swiside;
Finn avoy li manze.

 1. KAN MESAZ PA BON …
  1
  Kan mesaz pa bon …
  Ou pies pe dir ou li anvi kas bag
  Depi ki li’nn zwenn enn zoli personn,
  Ti garson manke ki’nn fer li santi
  Lamour diferan, pli for ki avan,
  … pa trangle fakter.

Pa trangle fakter, do matlo;
Pa trangle fakter mo bayo;
Pa trangle fakter!

2
Kan mesaz pa bon …
Ou dokter dir ou rezilta pa bon:
Peyna dout ki ou seropozitif;
Baba dan ou vant so lavi dan dif;
Ti bliye servi kapot sa zour la,
… pa trangle fakter.

Pa trangle fakter, do matlo;
Pa trangle fakter mo bayo;
Pa trangle fakter!

3
Kan mesaz pa bon …
Planet pe sofe; lavi andanze;
Lamer yam montagn; dezer galoupe;
Glasie vinn dilo; lesiel defonse;
Bayant to loto, tir to bisiklet;
… pa trangle fakter.

Pa trangle fakter, do matlo;
Pa trangle fakter mo bayo;
Pa trangle fakter!

 1. MARYAZ KRAPO EK SERPAN

1
Konper Krapo zoli garson;
So papa ris, so mama ‘si;

 • Pa fer nanye mem zot marday –
  Seki donn li plis sexapil
  Se so gran V, pa v vilaz.

Konper Krapo zoli garson!
So gran V gidi-gidi,
Fit lapeti Konper Serpan.

2
Konper Krapo zoli garson;
So V briye kouma diaman

 • Mem li fos-fos pa fer nanye –
  E akoz sa Konper Serpan
  Aswar fer rev mont kadadak.

Konper Krapo zoli garson!
So gran V gidi-gidi,
Fit lapeti Konper Serpan.

3
Konper Krapo zoli garson;
So V sone kouma sikse

 • Mem fabrike kot ferblantie.
  Pou met kouronn, asiz lor tronn
  Konper Serpan konn ferm lizie.

Konper Krapo zoli garson!
So gran V gidi-gidi,
Fit lapeti Konper Serpan.

 1. ETA FATRA!

1
Labrim finn leve, fernwar pe tale;
Lalinn ek zetwal finn tengn zot fanal.
Bonnfam Bolomla, trenn-trenn so lipie
Sarye so vie laz lor sime lakaz.
Enn kou de lonbraz sorti deryer touf,
Trap li, ris so sak; desir so likou
Pou enn bout metal.

Twa move fatra, pa tous nou Mama!
Bolom la finn mor, so zanfan pa la.
Olie donn koudme pou sarye lakrwa,
To pil lor soufrans imen kouma twa.
To finn bliye net mesaz nou Papa?

2
Pourtan lesiel ble! Pourtan soley for!
Pourtan peyna niaz ki’anons move tan!
Ti-Marie Noutou lor sime trankil
Pe al sers dibwa dan danbwa laba.
Enn kou enn fantom sorti deryer pie,
Trenn li dan enn touf; bous labous, touf li;
Viol enn zanfan mor.

Twa move fatra, pa tous nou baba!
So mama malad, so papa pa la.
Olie donn koudme pou sarye lakrwa,
To pil lor soufrans imen kouma twa.
To finn bliye net mesaz nou Papa?

3
Fekfekla zot de ti fer enn serman
Dan lakaz Bondie, divan so zanfan
Ki ziska lamor zot pou donn lamour,
Pran kont zot prosen … Ki pe ariv twa?
To pe lev lame, britaliz to fam?
Eta pa fer sa! Eski to’nn bliye
Baba dan so vant?

Twa move fatra, pa tous nou Shakti!
Li sarye lavi; li nouri lavi.
Olie donn koudme pou sarye lakrwa,
To pil lor soufrans imen kouma twa.
To finn bliye net mesaz nou Papa?

 1. ZANFAN LALIMIER

1
Bann zanfan pe zwe, hip, hip, hip, hourre!

 • Desine, ranz-zafer, sante, danse,
  Sot-lakord, fer-zako, papie-mase.
  Konsomater zete, zot ramase:
  Boutey plastik ek papie lagazet;
  Kapsil, bouson, nwayo papie twalet.
  Ar palet kouler, ar boukou lamour
  Zanfan Lalimier fer mirak vinn vre;
  Rebitaz avoy mesaz lesperans.

Tonton, tonton, mo finn ranz enn mask!
Tonton, tonton, get mo ti toutou!
Tonton, tonton, mo sapo zoli?
Tonton, tonton, li’nn penn mo nene!

2
Bann zanfan pe zwe, hip, hip, hip, hourre!

 • Kouk-kasiet, lakaz-zouzou, lamizik,
  Kokiyaz, lagren-filao, fey sek.
  Magazen zete, zanfan ramase:
  Plastik, bwat kartron, papie-gri, pok-pok,
  Polisirenn ek toutsort rebitaz.
  Ala ar gonaz, Zanfan Lalimier,
  Kouma fe lao, fer aswar sove,
  Fer Marie sourir, fer Zezi riye.

Tonton, tonton, mo finn ranz enn mask!
Tonton, tonton, get mo ti toutou!
Tonton, tonton, mo sapo zoli?
Tonton, tonton, li’nn penn mo nene!

3
Bann zanfan pe zwe, hip, hip, hip, hourre!

 • Lamarel, laronn, sot-mouton, tina,
  Difil metalik, tipti bout metal.
  Latelie zete, zanfan ramase:
  Tibout dibwa ek tibout materyo,
  Artifisiel ek natirel osi.
  Ala rebitaz dan lame zeni
  Zanfan Lalimier fer Bondie kontan:
  Zot pe kontinie travay kreasion.

Tonton, tonton, mo finn ranz enn mask!
Tonton, tonton, get mo ti toutou!
Tonton, tonton, mo sapo zoli?
Tonton, tonton, li’nn penn mo nene!

 1. ZWISANS SAN SOUFRANS

1
Tibaba kone ki bizen plore
Pou gonfle poumon e demar lavi.
Nou larm permet nou mizir nou lazwa,
Konpran balans ant boner ek maler.

Lavi enn long konba
Kot de kontrer mate
San zame arete
Ziska dernie soupir.
Zwisans ek soufrans may lanver ar landrwat.

2
Tou zanfan kone soufrans neseser
Pou devlop lespri e grandi lavi.
Ar nou sakrifis nou tras nou sime,
Alim lalimier, konstrir dinite.

Lavi enn long konba
Kot de kontrer mate
San zame arete
Ziska dernie soupir.
Zwisans ek soufrans may lanver ar landrwat.

3
Gran dimoun kone zwisans ek soufrans,
Toulede ansam presipit nesans,
Amenn delivrans, aklam lesperans,
Enpoz penitans, partaz rekonpans.

Lavi enn long konba
Kot de kontrer mate
San zame arete
Ziska dernie soupir.
Zwisans ek soufrans may lanver ar landrwat.

4
Be dir mwa kifer partou mo pe tann
Dimoun pe plengne parski pe bizen
Pas par movetan pou al ver bontan;
Partou zot pe rev zwisans san soufrans.

Lavi enn long konba
Kot de kontrer mate
San zame arete
Ziska dernie soupir.
Zwisans ek soufrans may lanver ar landrwat.

 1. ATANN KADO MEM!

1
Pa kone kifer sa bann zanfan la
Pas letan atann kado Bonom Nwel.
Pa kwar zot miner; zot finn vinn mazer
Me zot kontinie atann Bonom Nwel
Ekzos lapriyer e kan zot dekon
Zot fizib sote e zot deprime.

Enn zour, enn dir mwa, enn bondie ki bon
Ti bizen detrir lenflians Satan;
Permet so zanfan bliye tou tourman;
Zwir moman prezan san zes fatigan.
Pa dir li Bondie akote toultan
Kan nou fer zefor ouver lorizon;
Pa dir li Satan li endispansab
Pou nou konkerir domenn responsab;
Pa perdi letan, li pa pou konpran.

2
Kifer bann zanfan, kouma gran dimoun
Mizir lekzistans par konsomasion?
Dan pran ek ena zot gagn soulezon
E ogmantasion fit zot lapeti.
Lorla zot tou kwar ki Lavi bizen
Kas zot yenn, kares zot swaf posesion.

Enn zour, enn dir mwa, enn bondie ki bon
Ti bizen detrir lenflians Satan;
Permet so zanfan bliye tou tourman;
Zwir moman prezan san zes fatigan.
Pa dir li Bondie akote toultan
Kan nou fer zefor ouver lorizon;
Pa dir li Satan li endispansab
Pou nou konkerir domenn responsab;
Pa perdi letan, li pa pou konpran.

3
Zot finn vinn fidel nouvo relizion
Ki promet moksha, foul liberasion,
Dan disparision konfli ek tansion.
Enn mahaprofet promet paradi
Pou seki konn trap zwisans azordi
San fatig latet ar so konsekans.

Enn zour, enn dir mwa, enn bondie ki bon
Ti bizen detrir lenflians Satan;
Permet so zanfan bliye tou tourman;
Zwir moman prezan san zes fatigan.
Pa dir li Bondie akote toultan
Kan nou fer zefor ouver lorizon;
Pa dir li Satan li endispansab
Pou nou konkerir domenn responsab;
Pa perdi letan, li pa pou konpran.

 1. ENN ROZ ROUZ

1
Enn kou san atann, enn gran tranbleman.
Ronfleman, grognman eklat ouvertir;
Koul labav dife lor lekor blese;
Pa kone kifer parol ofansan
Flash kouma zekler, kras lor santiman;
San personn atann kouma kout pwagnar
Ensilt provokan bles profondeman
Bond ki finn sele par promes lamour.

Ki pou fer aster?
Onte mok onte!
Bes latet, plore, dimann li pardon?
Parol pa sorti!

Al poz enn roz rouz kot lipie Zezi,
Al poz enn roz rouz kot lipie Gandhi,
Avan al poz li lor leker blese.

2
La kot to reste pourtan tou trankil.
Pa kone kouma, pa kone kifer,
Kouma enn volkan, dife la monte,
Violans pet partou, eklat lor figir
Zanfan inosan; san konpran kifer
Lamitie ki yer ti donn zot lape
Finn vinn so kontrer e pe pwagnard tou.
Personn pa kone kouma pou’aret sa.

Ki pou fer aster?
Onte mok onte!
Bes latet, plore, dimann zot pardon?
Parol pa sorti!

Al poz enn roz rouz kot lipie Zezi,
Al poz enn roz rouz kot lipie Gandhi,
Avan al poz li lor leker blese.

3
Pei kot nou viv paret pasifik.
Enn kou san atann, mefians al asiz
Lor sez tolerans; palab ek rimer,
Ensilt ek zoure plen lasiet manze;
Etensel ase pou alim dife
E koze ki long, bel garrbarr partou.
Mari pe touy fam; piti so papa;
Frer pe trangle frer, kamrad so kamrad.

Ki pou fer aster?
Onte mok onte!
Bes latet, plore, dimann zot pardon?
Parol pa sorti!

Al poz enn roz rouz kot lipie Zezi,
Al poz enn roz rouz kot lipie Gandhi,
Avan al poz li lor leker blese.

 1. PLIS TO DONE, PLIS ENA!

1
Fifi to dan pens! To papa soular;
Li violan kan li bwar; trape, bate;
To mama, pov jab, tir jab par lake.
Sak zour ki leve amenn plis dinwar;
To nepli anvi get soley leve.

Me enn sans pou twa, bonte ankor for;
Li pe dibout drwat lor lakrwa lespwar.
Enn zour, san atann, lame zenere
Tir twa dan detres, soulaz to lapenn.
Pa bliye fifi, bonte pa finn fer
Pou met dan kofor; pou kalkil rannman;
Pou kont lentere; pou fer letalaz.
Li kado Bondie pou nou partaze.
Plis to done, plis ena pou done.

2
Tilom to dan pens! To mempa kone
Kisannla papa, kisannla mama;
To mempa ena enn akdenesans;
To viv anba pon; poubel nouri twa;
Sak soley leve desann dan trou nwar.

Me enn sans pou twa, bonte ankor for;
Li pe dibout drwat lor lakrwa lespwar.
Enn zour, san atann, lame zenere
Tir twa dan detres, soulaz to lapenn.
Pa bliye monwar, bonte pa finn fer
Pou met dan kofor; pou kalkil rannman;
Pou kont lentere; pou fer letalaz.
Li kado Bondie pou nou partaze.
Plis to done, plis ena pou done.

3
Matlo to dan pens! Mo ser to dan pens!
Violans finn fer nik dan lili maryaz;
Korbiyar garni ar fler-doranze.
Lavi anfami finn fini perdi
Gou pou viv lamour. Prefer mor aster!

Me enn sans pou twa, bonte ankor for;
Li pe dibout drwat lor lakrwa lespwar.
Enn zour, san atann, lame zenere
Tir twa dan detres, soulaz to lapenn.
Pa bliye monwar, bonte pa finn fer
Pou met dan kofor; pou kalkil rannman;
Pou kont lentere; pou fer letalaz.
Li kado Bondie pou nou partaze.
Plis to done, plis ena pou done.

 1. SELEBRASION

1
Bann mizisien pe akord enstriman;
Dansez ek danser pe teste zot pa;
Barmenn pe prepar enn nouvo kokteyl;
Sef dan lakwizinn pe gout bann lasos.
Latmosfer tamam! Me kiksoz manke!

Ki pe selebre? Kifer selebre?
Kadans erotik? Lanbians exotik?
Zepis touristik? Mazik pou bliye
Trwa siek matrete; de siek pa pran kont?

2
Bizen selebre bann sen ferm lizie
Pou pa get soufrans ek imiliasion?
Selebre imen ki deryer midi?
Selebre zanfan kiltirelman mor?
Selebre foulous ki pe plen kofor?

Ki pe selebre? Kifer selebre?
Kadans erotik? Lanbians exotik?
Zepis touristik? Mazik pou bliye
Trwa siek matrete; de siek pa pran kont?

3
Anou selebre sime dinite!
Nou liberasion dan mesaz Zezi;
Liber nou kiltir dan prizon roupi.
Anou selebre konba kont teneb,
Pou nou donn nesans nouvo destine.

Ki pe selebre? Kifer selebre?
Kadans erotik? Lanbians exotik?
Zepis touristik? Mazik pou bliye
Trwa siek matrete; de siek pa pran kont?

4
Pa’le sarite; pa’le fos promes;
Pa’le dirizan ki nek mont dadak;
Pa’le sinema ki anbet lizie;
Soulezon boutey, deksi briyani.
Nou pe selebre sime dinite.

Ki pe selebre? Kifer selebre?
Kadans erotik? Lanbians exotik?
Zepis touristik? Mazik pou bliye
Trwa siek matrete; de siek pa pran kont?

5
Nou pe selebre sime dinite.
Nou pe selebre sime dinite.
Nou pe selebre sime dinite.
Nou pe selebre sime dinite.
Nou pe selebre sime dinite.

 1. FERM LIZIE, EKOUTE

1
Rasel plor lamor zanfan dan dife;
So kriye-plore nwaye dan krakman,
Krisman, krepitman dife eksite;
Bann fles anflame fer zot sinema;
Spektater ipnotize pa tande
Douler enn mama.

To anvi tande? Abe ferm lizie
Parski to lizie finn gagn labitid
Nek get tamasa.
Rapel: to bizen perdi pou gagne;
Mor pou rene; pa trouv kler pou tande.
Lir ek Gloster ti dir mwa sa enn fwa.

2
Dan mo ti pei, laenn bann tribi
Sitan for ki personn pa tann lotla
Pe kriy so soufrans – get enn lot kote.
Bef dan disab, sakenn get so lizie;
Letansa zorey, konpletman bouse
Paraliz lespri.

To anvi tande? Abe ferm lizie
Parski to lizie finn gagn labitid
Nek get tamasa.
Rapel: to bizen perdi pou gagne;
Mor pou rene; pa trouv kler pou tande.
Lir ek Gloster ti dir mwa sa enn fwa.

3
Krapo pe kriye, personn pa tande;
Siklonn pli souvan; siklonn pli violan;
Klima pe sanze; zwazo finn mie;
Zanimo ek fler, pie ek larivier
Pe sant sante dey me lizie somey
Bous zorey zanfan.

To anvi tande? Abe ferm lizie
Parski to lizie finn gagn labitid
Nek get tamasa.
Rapel: to bizen perdi pou gagne;
Mor pou rene; pa trouv kler pou tande.
Lir ek Gloster ti dir mwa sa enn fwa.

4
Planet dezaxe, roulman deregle,
Mouvman kabose, orbit kas-leren,
Later nepli tann lamizik kosmik.
So disan pe sek, li’nn vinn asmatik;
Respirasion lour, li kriy osekour.
Me nou finn vinn sourd.

To anvi tande? Abe ferm lizie
Parski to lizie finn gagn labitid
Nek get tamasa.
Rapel: to bizen perdi pou gagne;
Mor pou rene; pa trouv kler pou tande.
Lir ek Gloster ti dir mwa sa enn fwa.

APRE LERWA LIR

MORALITE! KOUYON! MORALITE!

to pe lir tou ambalao
adam smith, ricardo
linet roupi bous to lizie
kouler lapo bar to gete
to fer zot dir to prop obsesion
obsesion tap plen, plen tenk, plen pos
obsesion ‘mo lonbri’
-mo lonbri samem sant liniver-

Bann panndit pe sant “LEKONOMI, LEKONOMI, LEKONOMI”
Mister Sef Foulous, gran sefdorkes,
baget dore, diamante
pe diriz sirk.
“LEKONOMI, LEKONOMI, LEKONOMI”
Tou dimoun sant mem parey – mem ton detone.
Letansa azan Sef Foulous
Ploy lagazet, rajo-tv,
Fons zot dan kofor blende ar biye
Ansam ar foto Zezi lor lakwa.

“LEKONOMI, LEKONOMI, LEKONOMI”
Tou dimoun sant mem parey – mem ton detone.

Lame envizib li la; pa traka.
Li dres papie; regle balans.
Dan bazar santral tou zafer ena so plas;
sak zafer ena so lof, so demann ek so pri;
polision, koripsion, exklizion, alienasion
ena so plas, ena so pri.
Aste, vande! Tou redrese.

“LEKONOMI, LEKONOMI, LEKONOMI”
Tou dimoun sant mem parey – mem ton detone.

Dan mo vilaz ena enn tilom
naif.
Li konpran tou antraver, zot dir.
Kan dimoun eklere sant anker
“LEKONOMI, LEKONOMI, LEKONOMI”,
Li li sant
“MORALITE! KOUYON! MORALITE!”
Bizen aret so lelan!
depozision lapolis arestasion pourswit
ofans grav
“Moralite kouyon”
Sa li enn ofans grav
Li dir ki moralite se enn kouyon
Sirman enn teroris sa
Pe detrir relizion
Pou detrir sivilizasion
Bizen bril li vivan
Sa va servi leson pou bann imoral
Bann azan lisifer

Dol! Drol! Drol!
Refren la pa’le ale.
Divan sant li;
Bann pie sant li;
Zwazo sant li: “MORALITE! KOUYON! MORALITE!”

21.04.07

TARTIF MANTI 2

To’nn tande matlo! Nouvel la so-so!
Pa kwar fos-rimer, palab joubaner!
Laverite vre. ‘Pli vre ki sa, ti mer’.

Tartif, mo matlo, pe depoz zarm,
Bes lebra, zet leponz.
‘Sanepepasekontinie’ li dir;
‘Mo’nn zwenn sef-kalipa dan fer koumadir;
Li met san kouma mwa dan so pos.
Dan Lil Paradi, Tartif peyna plas.
Ferm laboutik; rann patant!
Ki Tartif CPE pou fer kan MahaTartif PhD
Par tonn lor rezis somer?’

TiTartif-Manti-Manti enn zour
Ti sey ouver labraget lizie tang.
Alala! MahaTartif Gourouji PhD+
Menas tou zanfan ar dife lanfer;
Menas pou detrir Khujurao; bril Kamasoutra;
Fer otodafe ar sante Elton John …
Lamour ge? Sodom-Gomor!
Viol konzigal? Pa tous drwa zom!
Sef sendikalis Linion MahaTartif PhD
Finn reysi avoy desizion dan dalo koz-koze.

Tartifkrasi sov.

21.04.07

SIFON BLE

Dan nou vilaz bien plante,
Anrasine dan later sakre,
Nou ti ena nou prop lagazet

 • ‘Sifon Ble’ nou ti apel li.
  Li ti nou toutou moral
  Ki ti veye ki personn pa kraz kor so prosen;
  Ki personn pa fer mizer so vwazen.

Administrater tabisman pa ti kontan ‘Sifon Ble’.

Pa kone kifer, enn zour tabisman
Koumans aste gran-gran lespas
Lor ‘Sifon Ble’.
Lagazet ranpli ar nouvel lor tabisman:
zestion dan transparans; travayer ere;
prodiksion peper; profi tamam…
administrater li zis enn tigit pli tipti ki bondie.

Pa bizen dir, ‘Sifon Ble’ modernize,

 • foto kouler tou dimansion –
  editer vinn WaBenza.

Ki niouz?
Vilaz malad.
Vilaz malad? Vilaz malad pa niouz.
Ki niouz?
Lizinn tabisman pe vomi pwazon dan ler;
pe aroz larivier ar lasid.
Pa niouz! Pa niouz! Pa niouz!
Pitay miltinasional pou fer vilaz
SiberSite?
Etae!
MegaNiouz!
Pe plant gazon dan karo legim;
Bann zanfan pe fen;
Vilazwa finn perdi pie, pe nwaye.
Aret rabase! Sa pa niouz sa.
CNN pe koz sanpiona golf dan nou vilaz global.
Sa ki apel niouz!

‘Sifon Ble’ finn vinn ‘Chiffon Bleu’.
So nouvo patron apel CNN;
Li finn ranplas administrater tabisman.

Li bien-bien-bien tigit pli tipti ki bondie.

22.04.07

TABISMAN YER

Tabisman yer, dirize par Mazor Krazkor,
dapre mo granper, ti’ena morso santiman
mem pou zangarna si li soup kouma zon.
Zordi tizanfan Mazor Krazkor
enn lot kalite krazer kor.
So PRIMER, SEGONDER, TERSIER ena zis senk let alfabet:
P, R, O, F, I; so vokabiler ena zis de mo: dividenn, profi.
Mazor Krazkor ti kannwa lor sosial;
tizanfan la kaylous net.
Moralite pa plen so vant;
kan bizen li aste soutien
-pitay pa enn problem;
lagazet akord so violon;
politisien sant so refren;
sakristen okip so zarden;
swamiji konn so boubou,
giji e beni so anvi.
Bon dimoun sa!

Mazor Krazkor ti enn envestiser ekonomik.
Kan plant enn pie li ti pans senkant-an,
san-t-an, detrwa zenerasion.
Tizanfan Krazkor enn lot bofor;
Dan aste-vande peyna so segon;
kan aste, kan vande samem so spesialite;
limem king zougader ekonomik.
Pou Mazor Krazkor later ki nouri nou ti Mama-Sakre;
Pou Tizanfan Krazkor later li zis enn tranzaksion
ki amenn dolar dan dalo.
Mazor Krazkor, dapre mo granper,
ti kontan so later; pou so tizanfan
lemonn, dimoun, lavi, ler, later, lamer
enn sak marsandiz
ki plen kofor lot kote dilo.
Peyna plas pou santiman.

Tabisman zordi, dirize par tizanfan Krazkor,
pa anvi kone ki lanez Kilimannjaro
pe fonn dan lasesres dezer;
pa anvi kone ki koray brizan dan koma;
pa anvi kone ki lours poler pe mor nwaye;
ki Pei-Ba nayba;
ki Makonde finn tas dan lapas;
filao pe zwe kouk-kasiet ar mangliye;
London pe al New York anba lamer;
labou pe trangle disab;
anete planet Ter finn met manto liver.

Mazor Krazkor pe tourne dan so tom;
me so tizanfan pe tourne dan zwisans aveg:
“Mo’le tou toutswit!”

23.04.07

PA GET ZOZO PAR SO PLIM

Linet kiltir koul nou gete dan moul
lepase;
fixe form ek dimansion
nou trouve.
Manti vinn vre.
Akoz sa baba, danzere sa
get enn zozo par so plim.

Get sa misie la!
Depi latet ziska lipie
li dekore ar plimaz sakre;
sign ek senbol tap pil lor fron,
par divan, par deryer

 • vadire limem sakre personifie sirpat.
  Seki kone konn so fraka.
  Labwet lafwa dan lamson bebet
  permet li fane dan lakaz Bondie.
  Akoz sa baba, danzere sa
  get enn zozo par so plim.

Trouv sa madam la?
Li fer koumadir limem soubasman
kovil, legliz, moske, pagod ek mandil;
li konn tou kwen ek rekwen
dan poulaye ek lekiri bondie;
li finn ekrir diksioner pese;
li pe prepar so ansiklopedi.
Me get so lalang ler li koz zoli koze.
Kifer to gagn per? Lalang serpan fer twa per?
To’nn trouve baba!
Akoz mo fifi, danzere sa
get enn zozo par so plim.

23.04.07

LEPREMIE ME

Bafoul, oparler, korne
bave, krase, anrwe.
Banier, oriflam, pavyon
fer alert lor latet dimoun;
leren kadanse; vant koustike;
deryer balote; divan zigzage.
Senpatizan anlokasion dan iniform apepre,
divan lestrad, lespri plastifie
ar kouler biye, kas lagorz kriye:
sote-pile swasant zero!

Sorbe! Sorbe! Sorbe!
Alouda, limonad! Alouda, limonad!
Dalpouri so-so! Dalpouri so-so!

Latmosfer bien fennsifer.
Parol detone, andeor tan;
kriye kriyar kontretan;
zoure enpresionan;
ensilt matapan.
Konpran sey louke. Abba!

Proze miouzikalcher:
met lak pou pran plas;
kares memwar kourt;
flat reflex primer;
alime dife;
met choula for-for.
Emosion dadak larezon.

Alouda, limonad! Alouda, limonad!
Dalpouri so-so! Dalpouri so-so!

Sono forse krase;
larkansiel plastifie transpire;
lebra lev pavyon fatige.
Souvenir zwisans briyani gidi bann narinn;
promes nisa labier glase eksit yenn;
jalsa taler dan rom tropik
bouz so waya, vann-vane.

Kaskad parol grene kouma konfeti;
pavyon valse oralanti;
vant grogne, lagorz sek;
personn pa rapel ki finn dir, ki pe dir;
tamasa pelmel pe rant partou.

Dalpouri so!

Termomet lesiel finn gagn distemper.
Avertisman siklonn lepremie Me.
Lesiel ar sourir tris get Granfanor
zestikile, fann lakras.
Later desese gagn kriz;
Granfanor say agos, say adrwat;
pavyon bes lebra;
Granfanor kime;
pavyon frisone, latet bese, lizie ferme;
mamlouk aplodi.
Sote-pile swasant zero!

Dalpouri! Dalpouri!

25.04.07

KAN POUL MOUYE DEKLAR KOK

Papakok ti dir ki so proteze
li enn kokderas ne dan kars gerye
ki kriye pli for ki Segner Leo;
ki pa per zekler, loraz ou tronpdo;
ki dir Ton Albert Einstein, “Shut up man!”.

Papakok ti dir ki mem Hanoumann
vans dan kwen kan so mahasoupermann
rote – ki pou fer, masala garam –
… Kifer Hanoumann vit-vit vans dan kwen?
Li pa bet matlo! Evit kontazion.

Mahasoupermann ti gagn enstriksion
lev enn gran choula, alim konfizion,
fer manti vinn vre, envant alibi,
konpot bilenbi, satini kiwi.
“Pa bezoin to peur! Mo pou protège toi.”

Pov, pov bechara! Telman gagn maja
defons douniya, fer so prop lalwa,
li fini par kwar ki so prop pouvwar
toultan pou bwar laglwar dan laviktwar
ziska ki enn swar li tas lor poto.

Papakok fonndos. Lom gagn kongolo.
Krep rouz lor latet sap lor so koko –
perik las manti! Olie li kriye,
fer lesiel tranble, ala li plore.
Fame kokderas ti enn poul mouye.

26.04.07

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.