POEZI 2004-2009

©DEV VIRAHSAWMY and ICJM

POEM 2004-5

POEM 2004

BE KI ZOT ‘LE? (01)

zot pa’le ki zenes fer lamour
– fer gate, fer koko, fer malis mem zafer
– fale pa dapre zot gagn frison soliter
– enn spermatozoid SDF se enn krim kont limanite –
pa servi kapot, pa pran pilil ni lavey, ni lelandime
homoseksialite enn krim – Bondie pa kontan –
prostitision pese sa – fer malang, melanz dilar ar sindou –

avortman pli pir ki ladrog, koripsion, global warming,
lager, piyaz resours later, lamer ek lesiel
– zom ki dir – fam kondane pou ekoute ANSILANS, doub pinision
fer signdekrwa, fer roja, al siwala,

viv lafami linga dan yoni! epatatiepatata
fer signdekrwa avan met Marie-Madeleine lor lakrwa
fer namaste avan viol Sita

KI RASINN? (02)

mo rasinn li pa dan Bihar,
dan karo Andhra Pradesh,
dan bouyabes De La Canebière
dan langouti Ali Jinnah
ousa fez Pandit Nehru.

mo rasinn li pa dan Lazi,
Lerop ousa Atlantis;
li pa dan nam angourdi
seki pe rod sot dilo
pou ranz enn nouvo marray.

Li lwin laba dan Big Bang,
dan lapousier biliar zetwal;
pre isi dan premie souf
dan savannah Afrikin.

GRANDIMOUN TI DIR (03)

enn grandimoun ti dir mwa
pa bliye loner fami
mazinn bien kot nou sorti,
gard sistem intak piti
lot grandimoun ti dir mwa
aret fer zans bitasion
trap to plim, fit to kreyon
dan liv lekol get dime
aprann koz kouma Angle,
prononse sivilize

ler mo sey prezerv sistem
profeser pran so rotin
ler mo koz sivilize
pousari trap so baton

DERYER MIRAY (04)

mo arpan later ti nouri boner
ti donn mwa maniok ek kotomili
volay vakabon pou nouri zanfan
kifer mo ti’al rod plis?

mo finn plant lapipi, kiltiv alerzi,
gref personel ar pou-mwa-sa
met provin kraz-boja, rekolte santipi
pasan pase, pez nene ale

mo finn ranz gran miray beton toutotour pou dimoun pa gete
ot, kosto, epe, kas konte kirye
kabos regar groker, protez prive
deryer miray aster ena trankilite
lor tom vid fler set-kouler finn swiside
akoz plis gagne plis rode

VIEZENNZAN (05)

mo zanfan azordi servi diksioner yer
Eski zenes zordi pe vieyi avan ler?
mo pa konpran nanye; mo lespri vinn kokom
– kikfwa dan mo zenes mo finn bwar tro peg rom –
ler mo tann zot koze vadire mo granper

viezennzan, viezennfi pankor zwenn dizwitan
pe deza radote kouma peroke yer;
sinkantan finn pase me partou tann mem tan
vadire nanye pa finn sanze lor later
diskour yer azordi resanble avatier

eski zenes antor ousa mwa ki’nn fane?
ar sikdorz kolorye mo’nn sikre grosierte
kasiet katastrof plenn dan lanbalaz dore
akoz mwa azordi Tifanfan dan lakle

TOUKOREK (06)

mo depite dir mwa pa trakase
toukorek
enn leg rapas finn farous tou zwazo
li finn ras lizie enn pannda zean
kaka lor latet Kilimannjaro
vomi dan Ganga so lasours sakre
toukorek

ar labek krose, ar grif, ar zergo
li’nn desir pavyon ek konstitision
toukorek
pa’le payanke plant nik lor montagn
pwason peple dan koray nou brizan
toukorek

depite dir leg korek, foul korek

KOZ PAROL (07)

dan mo baitka parol koul dan dalo
kouma problem lev latet lor vites
komite kas so palto
prezidan dres so lagorz
e nou koze, koze, koze … zame rans

dan lagam koze nou bliye problem
parol repete desann dan dalo
kouma dilo glis dan karo fey sonz
ziska souf koupe.
Lerla nou’al dormi satisfe.

Mirak! Ler soley leve, nou tou nou’nn bliye
kifer lavey nou ti koze, koze, koze.
Akoz samem gourrouji kontan dir:
parol enn kado Bondie, servi san moderasion.

ZAME FINI (08)

kan mo ti ankor joukal / James Dean ek Elvis ti ant mo rev /
rev akter ek rev santer / ti pe boulvers rev mo papa /
rev profeser / rev avoka / rev ki fer loner fami /
ler laz fer enn joukal kile / enn lot vit tal li dan so plas /
rev moiz travers lamer rouz / komannman pou nouvo dime /
nouvo akter / nouvo santer / ar promes dile ek dimiel /
nouvo zestaz / nouvo bataz / ziska kongn ar miray /
lerla dan brouyar toufann / Toufann lev pavyon nouvo rol /

akting ek sante touzour la
ranpli kaye paz par paz
parey kouma lepok Elvis
lamer rouz, bos lor miray

zame fini akting ek sante
depi yer ziska dime

LOT KOTE BARLIZOUR (09)

mo ti kamarad / fek gagn dizwit-an / li zoli-malin / li intelizan /
ler li vintwit-an / tou dimoun dakor / sa enn gran-nwar sa /
enn kalipa mahakaserpake/ tabardenn-exper dan so karo kann /
dan so disiplinn peyna so segon / apart sa papa / bourik manz lazle /
so soley leve / toulezour mem ler / toulezour mem plas / al kouse parey /
pa koz barlizour lot kote lizour / ki so gourrouji finn tras dan disab
eternel / mahakalipa tom pouf / perdi pie / sey debat abba dan vid /
li konn so metie / li profesionel / napa dimann plis /

prodiktivite / rantabilite / finn plant enn pandil /
dan fon nou servo / tik-tak regilie / dan roulman parey /
lerla blok gete / e anpes lespri fer explorasion /
andeor baraz / gardien labitid /
lalimier vierz / lot kote barlizour /
gard mister fer per/ paraliz lespri

DAN DANBWA (10)

Fer vadire pa ekziste.
Dir non, pa gete. Par limem li pou ale.
Somaz? Ki’ete sa? Dimoun finn bliye rode;
Travay pa manke. Kan rode gagne.
SIDA? Ki’ete sa? Enn erer malkalkile.
Pa marye ar etranze. Problem regle.
Lalkolism pe fer ravaz? Pa finn dir zot lor boutey
“A consommer avek modérasion” ? Ki zot’le plis?
Aret palab anti-patriyotik. … SINON! …

ARET TIR LAY, ROD LIPOU POUL.

Dan danbwa ki zot’le? Ena dibwa.
Ki zot ti kwar? Dimiel, manteg?
Pa pran kont rabasaz ek radotaz;
rabotaz ek redresaz lor baz. Samem mesaz.

LIMIT (11)

Ni Tamburlaine, ni Tabardenn;
Ni zero, ni Zorro.
Pa rod zoue Bondie do matlo.

Tou dimoun pe rod enn sapit dan Istwar:
Papa Repiblik, Papa Ekonomik,
Papa Sibernetik, Papa Akrobatik
soup kouma boul lastik
ki sot-sote san get prinsip
koustik lor koustik.

Bliye liv istwar!
Dan profon lizie enn baba fek ne,
Dan enn ti sourir lalev bieneme
Get lavi pe deroule,
Lir listwar limanite.

DAN PEI REV (12)

kouma li fasil kwar seki ou’le
kan pa neseser teste bann lide!
ala fasil la san get kat kote
met dan portmone lamone kontan
ramas dan poban bon parol konfi
get kouma fasil san okenn zefor
douser natirel dilo lor fey sonz
laliann leng ki grinp lor ledo banbou
rasinn ki file ziska zwenn kanbar
fer enn ta tapaz pou pa dir nanye
Anou sey reve ki lavi enn rev
Kot seki ete pa vreman ete
Seki pa ete se laverite
Ler soley leve. Pa fasil. Seye.

KI POU RESTE? (13)

So gourrou ti dir lavi enn poem,
enn poem epik kan nou kraz klwazon,
eklat ti kazot, grenn miray sournwa
pou grandi lespas lamour, liberte
– lamour-liberte, liberte-lamour –
(lamour ki fletri san so ser liberte,
liberte ki pati san so frer lamour)
zanfan zimo kan destin ti egal.
Zordi so pirog dan bor lorizon
anflame pe sey rapel par deryer:
Miray grene finn repouse?
Lespas lamour finn retresi?
Misk liberte finn ramoli?
Kisannla rapel so sante?

YIN-YANG (14)

Wi, Hamlet ti britaliz Ofilia;
Wi, Zertrid ti fane ar so bofrer;
Me sa pa vedir dominer finn mor.
Pou enn Kleopat ki fer tralala
Ena plis ki dis korde ar douler.
Malsans Yin ek Yang sakenn so kote.

Dominer matlo pa sap dan lezer.
Li dan nou, otour nou partou kote;
Depi nou dan vant ziska lapousier
Li fer so ravaz anpes nou trouv kler.

Akoz sa matlo ekout bien dan lwin
Vre lavwa Zezi ki pouvwar Zordi
Finn ferm dan kavo linstin dominer.
Li pe dimann nou liber Yin ek Yang.

DEZIEM SANS (15)

Premie fwa ti apepre-touk-touke
sey-maye, tik agos pas boul adrwat;
maryaz konsome san seremoni,
tou pe deroule dan chorri-chorri
– mo granpapa dir ranvway chawtarri –
doula ek doulinn gagn gos lor lili;
sadi resanble repa karrmadi
vadire baryat kondir korbiyar.
Personn pa ti kwar pou’ena deziem sans.
Sannkoutla baba nou tras sime la;
sak pa nou mete nou met li dan sir;
pa les apepre met lak ar destin.
Pa pou’ena trwaziem. Sannkoula baba
fale koutkekout baryat donn maja.

DIME 40 AN (16)

Dime karant-an vadire zordi,
zordi gramatin ki pa finn perdi
malgre tourdisman, malgre tou tourman
freser laroze lor enn petal roz;
dime karant-an kontingn get divan
– zanfan, tizanfan ziska dan tournan –
kot enn zardinie aroz dime ar
petal tou kouler pou beni parkour.

Nou lespri-lekor finn zwenn pou toultan.
LAVI finn donn nou, sakenn so kote,
toulede ansam, liker espesial,
parter fler sezon, parfin fri sovaz
pou ki tou zanfan konsian e konpran
LAMOUR-LIBERTE so ringn permanan.

(13.08.04 – pou selebre lamour 40 an maryaz)

NOUVO PAROL POETIK (17)

Parol mizikal, parol ritm ek rim
dan sante Lata, Elvis ek Beatles
manitiz mo nam, plonz mwa dan extaz;
parol mazikal, lagam donn sawal
jalsa kadanse chombo mo lespri,
may mwa dan lanbians, fer mwa rod parey;
Shakespeare, Auden, Prevert marye pike
pou plonz mwa dan enn kouran lalimier
ki pa konn limit, ki napeyna bit:
dan so finision nou zwenn koumansman.

Enn gramatin tann dan tieder tropik
Parfin tamarin, douser fangorin
Anfant nouvo kadans pou akonpagn
Nesans enn nouvo parol poetik.

DETRWA TI SILAB (18)

si mo ti kapav dir mo kontan twa
atraver lespas, atraver letan
pou ki yer laba ek zordi isi
rapel dime;
si mo ti kapav dir mo kontan twa
ar choula trant-an ek sazes swasant
pou ki yer, zordi ek dime reste
rakont mem zistwar mo ti pou zis dir
sis silab sinp : koko mo kontan twa.

Bel parol manter bizin kamouflaz,
Tintir madigra, losion kasiet pi
Pou dir konplike seki pa ete.

mwa mo bizin zis detrwa ti silab
pou dir mo gate limem mo lamour.

LI’NN FINI VINI (19)

kan so ler vini li li pou vini anvi pa anvi;
pa kapav kile ni tini-tini;
pa sey ferm laport, met bar dan lafnet;
les partou ouver (li pa enn voler).
kan so ler vini li li pou vini anvi pa anvi;
ni zes lapriyer, ni kanf, sanbrani;
briyani pou orfelin dan kouvan;
kirrtann, bajanam; tamtam longanis;
tousa initil!

Ler to ti kapav, olie fer riye to ti fer plore;
olie pardone to ti rod vanzans;
olie lape to ti alim dife.

Finn fini tro tar pou rod efase.
Li’nn fini vini.

KI MO BIZIN? (20)

vwayaz oversiz? loto joutifri?
diaman, lor, larzan, prezidan dan bord?
fotey marokin, loto ofisiel?
mo pa’le tousa.
ki to’le mo fer ar ritiel piblik,
ar seremoni?
mo pa gagn letan pou sourir forse,
ar fer vadire korek pa korek,
pa korek korek.

Enn ti ver divin ki respir bonte,
bote, lasante; enn ti bout dipin
ki nouri lekor san bliye lespri,
mo pa bizin plis.

Res boukou poem ki pa’nkor ekrir.

TO’NN DIR ‘POSTERITE’? (21)

yer swar mo ti kwar depi ‘Li’ dernie
ziska ‘Li’ dime dan zardin Ziliet,
karo Romeo, parol poetik,
sante dramatik ek zistwar mazik
Tata Iranah finn gagn zot konfor
dan kofor memwar pou leternite;
aryer-tizanfan mo bann tizanfan
pou kontinie gout delis artistik.

dan mo somey yer enn vag dan lamer
oter enn montagn finn kraz lor montagn;
soley ankoler finn deses later,
fer li vinn kram-kram; divan sek-mouye
finn plis tou bann pie – lezo blan-kase.
Ekrir? Kifer? Pou kisannla? Ayo!

RWAYOM PALAB (22)

ler pa konn nanye, lerlamem babou
nou fer vadire nou lerwa kone;
ler nou pa konpran nou konn fer sanblan
ki nou konpran tou e ki nou konn tou;
nou konn tou sekre: sekre lor lili,
sekre kabine; nou mem konn ki rev
nou vwazin pou fer. Nou konn tou sekre,
nou pa gard sekre – vre demokrasi!

Nou kouchou-kouchou fane dan divan;
fer koustik dan ler, rikose dan vag,
ramas lenerzi, dantel, antrede;
ler li revini kikfwa vinn sirman.

Resours natirel! Nou kapav export
lenerzi rimer, palab insandier.

GET AR DE LIZIE (23)

Ou pou kwar, mo sir, get ar de lizie
enn zafer normal. Erer kamarad!
Zis dan Lil Moris ki dimoun kone
kouma – baprrebap! – get ar de lizie.
Si ou lapo blan, nwar, zonn ou maron;
si ou nene plat, zamalak, lamson;
si seve sarbon, laloues, tirbouson
lizie Morisien fer separasion.

Nou ena lizie de kote nene
– enn kado Bondie! – pou nou kapav get
separ-separe – li pa normal sa? –

Aret to badinaz! Tomem to kapav kwar!
Nou tou mem parey? Pa fane do ta!
To finn vinn kannwa ousa kaylous net?

POURTAN ZEZI … (24)

li trenn so lipie, lavwa pa sorti;
olie repoze li prefer chombo,
tini-tini renn pouvwar rapiese;
so lizie tann maf, so zorey trouv som;
li pa rapel tro; enn zafer ki kler
li pa pou larg renn pouvwar kontsezon;
li tranble-tranble, parfwa li bave,
kous-kilot tranpe me pa kwar beti
li pou larg pouvwar. Samem so daway!

Beti Oh Beti, nou Senier Zezi
Pourtan ti dir nou dan rwayom lespri
Met nou lenerzi; kan nou ler vini
Bizin konn sorti; pa amar nou nam
Ar lonbraz lavi. Samem vre daway.

DAN DONE KI’ENA (25)

Misie Fulena, mo Gourrou Goodlands,
lontan ti dir nou metie profeser
samem pli zoli paski peyna lot
kot nou ramas plis kan nou pe donn plis.
Misie Fulena lontan finn kit nou
me so ti parol kouma enn manntra
kol ar lakol fort ankor touzour kler,
krint, vivan, koryas. Enn inspirasion.

Pa konn pou lezot me mo kapav dir
mo’nn aprann trouv kler, mo’nn aprann ekrir,
mo’nn aprann dir kler sak fwa dan lekol
mo finn ed zennzan dekouver bote
dan detrwa ti mo fane lor enn paz
ki poet toultan done pou tou laz.

LI FINN VANN SO NAM (26)

Pa kwar zis dan yer ena Dokter Fost
ki ti vann so nam pou enn pla nisa
lor lili malis zenes permanan;
gramatin-tanto, yer-apredime
ena Dokter Fost ki tourn so ledo
ar prinsip LAMOUR, mama LIBERTE,
pou ki Lisifer ar pos miliarder
minn destin, detrir sedev kreasion.

olie koze zot zaze
olie done zot nek pran
olie montre zot kasiet
olie pran kont zot fer kont
e zot bliye letansa ki LI ti mont lor lakrwa
pou pran lor so zepol frel nou soufrans dezespere.

MO’NN FANE? (27)

Mo ti fer enn rev, enn rev kikfwa fou,
ki mo vilaz tris kouver ar lagal
ti vinn oazis kot dilo lasours
rafresi lipie pelrin fatige;
douser fri tropik ar kouler mazik
nouri kreasion; lonbraz repozan
kouler ble pastel andormi traka,
kas so konte ar saler lamitie.

Dan oazis la zanfan ti ere,
ansekirite; vie dimoun pa ti
bizin met lake pou enn bout dipin;
lamour lib, sourir pa ti ipokrit …

Ler somey fane mo lizie kase:
lagal finn fane. Eski mo’nn fane?

LABARB SIN (28)

Enn bon dimoun sa!
set fwa par semenn – li refiz repo –
li al konfese; li fer sarite;
li frekant legliz, kovil ek moske;
finans konstriksion kalimay ek tanp;
organiz kirrtann, tap jal dan bajann.
Enn bon dimoun sa!
li priye bondie gramatin, midi,
tanto ek apre; li kondann pese,
koz kont mesanste; li pous diab for-for
– tou dimoun tande; li met linz sadou,
tenn so labarb blan. Enn bon dimoun sa!

Kan enn fam pase li anpes regar
pitasie trouble pirte so labarb.

EFASE-REFER (29)

Misie tabisman enn zour ti dir nou,
tou bann meteye gran, mwayin, piti
pou vinn propriyeter zot plantasion
si zot tou dakor. Nou pa ti dakor.
Bann gran meteye ek seki mwayin,
laplipar desid ki zot pli kontan
enn plas dan salon viziter Grannkaz
parski gagn pli bon dan lonbraz Grannkaz.

Bann ti meteye desid separe
e lerla ranz enn salon mem kouler
– bon imitasion – ki salon Grannkaz
– rido mem kouler, version madigra.

Me zordi karya finn ranz nik partou
e tou meteye pe priy lougarou.

LAROUT DEFONSE (30)

Lor larout Damas katarak tonbe,

tingn obskirite, alim lalimier;
zigzage, monte-desann, vwayazer
pionn laba oazis ki pe louk li.
Laba kot sime al ver Emais
kisannla trwaziem pe lev lapousier,
deranz labitid, fer get lot manier
pou ki nouvote ranplas rasazie.

Me ler ou rant lor larout defonse,
kot trou bous lizie, met linet roupi
kabos ou gete; nene dan fernwar,
zorey dan brouyar ou destinasion
ouver de lebra, anbras ou likou,
souk atma ale, les bagas anplas.

LI PA’LE TANDE (31)

telman abitie lir dan kart soue,
tann li dan sante pasekonpoze,
get li lor lekran – ala li zoli
prodwi dideor; telman finn aprann
ki zan blon meyer ki zanblon lokal,
ki sivilize vedir prononse
– reset inporte – lamanier Lasenn,
Tamiz ek Lalwar – bliye Latanie…

Ayomomama! Mo pa aret dir
ki mo kontan li me li pa tande;
zorey rafine refiz mo grosie,
prefer zevoutem. Aster mo’nn vinn vie,
tousel dan mo kwin. Finn fini tro tar
Pou fer li konpran ki mo kontan li.

MAYA PARTOU (32)

dan nou ti vilaz dan niaz fer sanblan
san fason nou fer mem lonbraz epe
paret lekleraz
dan nou diksioner ‘pa kone’ absan
parski san zefor nou chalenj mister
ki dimann pardon
‘pa kapav’ lontan lot kote brizan
finn al ranz so nik telman li onte
get nou paravan

nou konn fer serman pou pa koz manti,
nou dimann pardon pou pa santi pi
parski nou kone dimoun admirab
dan konfor marray pou gob nou malay.
Ala nou bon la met maya partou!

INVANT LAROU (33)

Mo’ena enn ti pies. Toulegramatin
li invant larou. Peyna so segon!
Pa kwar li kouyon ousa arogan
– pa kwar sa ditou – li sinserman kwar
nou pa reflesi, nou mank matier gri
– remersie lesiel ki pe avoy li
toulegramatin pou kre nouvote;
sankwa nou bwar lank. … Kifer to riye?
Get kouma li kler, get kouma li gran,
zoli, edike ek sivilize;
pa bliye li finn al liniversite.

Mo kontan mo pies. Grasa li matlo
inposib bliye bote modesti
ek linportans enn doz imilite.

MIRAY GRENE (34)

Miray ant mwa ek terin mo vwazin
ti sitan vilin ki mem bann zwazo
ti refiz poze lor boutey kase
ek difil barble.
Mem lerb de kote ti bien nourisan
kabri ek mouton ti pe mordefin;
lagrinjab partou fer zanimo per
ar regar Barb Ble.

Ler miray grene mo garso kriye
‘Hip, hip, hip Hurray’, ‘La fin de l’Histoire’.
Chacha Manilall, enn sans li ti la,
Tourn zorey fangas: ‘Chichi, ti makro!
Kan to pou konpran? Get bien tikouyon
Lafin koumansman.

ROUPI KARE (35)

Dan depotwar Marsikoz bann saser
ek serif rwayom Paysa Roupaya
Pe kontinie nouri Rev Morisien,
enn imitasion ki preske parey
rev amerikin tranpe dan parfin
wiski ‘BLAKLEBEL’, ena ki dir ‘BLUE’.
To pa kone ki’ete rev Morisien?
Aya becharra! Sharam napeyna?

Rev Morisien li pa enn roupi ron,
pa oval nonpli, ni rektangiler
ni triyang me li kare triyanger;
miraz konsome, pa bizin peye,
li kart so zero ar promes nisa,
lagam tamasa, manze, bwar, donn jaz.

OUSTAD SIPERLATIF (36)

Enn fwa dan enn siek, enn siek admirab,
ti’ena enn ti lom, enn lom onorab
ki ti ena sitan bon kalite,
sitan bon manier, sitan konesans,
sitan konpetans, sitan experyans,
sitan intelizans, extravagans,
malsans, vanzans, pasians, sitan-sitan
ki siperlatif, kan get li, kaye.

Li pa rabase, li pa radote;
pa kwar so lespri kannle, kabose.
Li kouma Midas: so touse fer lor.
Aster ou konpran kifer finn met li
akote mize dan ansien trezor:
bizin prezerv oustad siperlatif.

REFER EDENN (37)

Mo ti gagn kado enn arpan later
dan Fertile Crescent.
Enn ti larivier kot somon krwaze
travers mo later, aroz mo parter,
verze fri, legim.
Kabri ek mouton dan patiraz ver
anpe zot okip zot zenerasion.
Enn zour mo kraz tou.

Met somon dan bwat, dilo dan boutey;
plati verze pou fer roulo papie;
dan karo brile kabri manz salad,
rasinn ek lekors.
Mo arpan dezer finn vinn enn waste land.
Ki pou fer aster pou refer Edenn?

LI EK MWA (38)

Li ek mwa finn konn enn zistwardamour
ki finn grandi natirel, san panse
kouma dilo lasours montagn desann,
kaskontour, zigzage ziska lamer;
e lor nou parkour li finn resit mwa
kouma mwa mo finn resit so bote;
ler mo swazir mo pou dir ki li’ete
li li finn dir mwa ki mwa mo ete.

Depi premie zour mwa ek li ansam,
ki li ti dan vant Kartie Militer,
anba enn pie prinn dan karo Goudlenns,
ousa libreri laba dan Lekos.
E aster kan ler depar pe koste
Ala li donn mwa lagam kontinie.

VILIN TIKANAR ( 39)

Enn vilin tikanar enn swar liver
rant dan mo lakaz pou kasiet freser.
Kwin, kwin! So lavwa grosie, detone
mari irit mwa, anpes mwa dormi
dan lebra dous ek parfime zoli
Marianne seve blon, Albion lizie ble
– kafe san triyaz pourvi garanti
jos siperlatif, meday, promosion.

Liver traverse ar so ti lapli,
so divan glase, so brouyar lagli
ziska enn Lindi kan soley leve
boner gramatin. Mo rod tikanar.
Kot mo tikanar? Ler mo sort deor
omilie basin mo trouv mazeste.

GALOUPE-TONBE (40)

Santekler ek Pertelot ti ere,
plis ere ki gagnan siperkagnot,
let zot premie lo ouver so lizie
kan zot ti pre pou abandonn kazot.
Zot koumans fer plan: Fis pou vinn sesi,
Fis pou fer sela. Sanpion Olinpik?
Lorea klasik? Lider politik?
Non, non, non do ta Nobel literer.

Zot ti defann li sant koukourroukou;
zot ti obliz li kriy kokoriko,
kokadoudouldou. Lor imitasion,
lor fer koumadir li ti mari fwet
ziska ki enn zour enn vwazin trouv li
lakord dan likou anpandan lor brans.

KI PE ARIVE? (41)

Ki pe arive Ferdinan beta?
Ki pe arive Miranda beti?
Pourtan zot zardin fleri ar lavi:
fler, fri ek fouzer egey nou landrwa.
Pou enn bout dolar zot met li angaz?
Les kawboy marday met plat plantasion,
viol mama later ar zouti foraz?
Permet trikmandaz touf respirasion?

Dir zot bann zanfan pa fer mem erer.
Nou ti bout later, nou ti kwin zardin
nou ti gagn kado pa pou kraz lagrin
me pou nou montre Senier Kreater,
parey kouma li, nou ‘si nou sagrin
kan fler, fri, fouzer nepli konn sourir.

KAN BOUKLIYE TONBE (42)

Laplipar bliye sa boukliye la
ki ti bar bann gorl kan dan nou lanfans
dan lespas tourman lame protekter
amorti sekous, adousi bann sok
san fer letalaz, rod remersiman
telman natirel, instin maternel,
pa bizin leson ousa lantrennman
pou anpes zanfan vinn viktim brigan.

Se kan li pa la ki mo ti santi
gro lapat klak mwa, mesanste kraz mwa,
blok mo natirel. Difisil grandi
kan sak gramatin amenn so ti doz
sagrin, fristrasion ek imiliasion.

Mo anz gardien finn kit mwa tro boner?

KIKFWA MO SANS (43)

To’apel sa desin? Get sa foto la,
mo’le to desin resanble sa net.
Non, non, non, refer! Refer mo dir twa
Refer azenou, refer get soley.
Refer, refer, refer move fatra…
Pa finn dir twa lir sa, vilin ingra!
Sa mo la ki’ete? Sa ki vedir sa?
Ouver diksioner, aprann zot par ker.

Bann pa ti trouv kler ti deklar flanbo,
bann lespri traver ti fer profeser,
bann ti dan fernwar ti zoue eklerer,
bann kalson mouye ti deklar zoro.

Enn sans mo dir twa! Pa pe koz foutan!
Zot finn obliz mwa bril zot tradision.

SAK PIKAN ENA SO PETAL (44)

Mo rapel kan li ti kit mwa, ale
kouma-pou-fer-aster pers fit partou;
mouy papie mouslinn lor mo servolan;
kabos nay toupi, depay lakord fouet;
mo bennjo kapstann gagn enn son lamok;
vie galon dilwil nepli jal, dolok.

Me si li ti la li ti pou may mwa
ar so moundani; so garson gate
pa ti pou gagn sans dekouver lamour,
kwar dan liberte ek egalite.
So belfi kikfwa dan so diksioner
ti pou sinonim ar sinp serviter.

To trouve gate pa manti ditou
kan dir: “sak pikan ena so petal”.

SAK PIKAN ENA SO PETAL II (45)

Ler lafiev polio bril mo lame gos
mo mama plore, mo papa onte,
mo tantinn relizie koz pinision,
– pese pey lor later, li dir for-for,
bondie kone ki li fer! –
dimoun sikane, apel mwa moyon,
tilame zot dir – riye, mo sagrin.
Bondie kone ki li fer?

Ler nou zoue foutborl, mwa mo zoue gorli;
ler zoue voleborl zot gagn tarrtarri
ki li lor servis, ki li lor smas.
Aster kan mo get ti lame moyon
Ala mo riye. Li ti’ena rezon.
Bondie kone ki li fer.

LAMOUR SAKRE (46)

Mo kamouad Edouard pa fer diferans
ant fer ti koko, fer gate, lamour
ek fer malis. Mo pa kone kifer.
Eski li dir sa pou mok mo kiltir,
pou dir ki mo lang zis bon pou lisien
– enn desarz difout fertiliz dizef?
Eski dapre li extaz erotik
li zis ekziste lor trotwar Paris?

Kwar mwa mo matlo, dan mo ti lavi
sorti bitasion, lamour li sakre
kan mo bieneme ek mwa donn nou tou
dan tandres, kares, zouisans partaze.

Nou partaz lamour dan plezir lekor
parski samem pli gran kado Bondie.

YONI EK LINGA (47)

Mo tantinn veritab lera legliz,
nam kalimay, sanbrani, tanbalon
kontan dir chichi kan lisien krwaze,
zenes anbrase ou kares lekor
– tousala bisagn, sime perdision.
So program virzinite eternel
dan rwayom Bondie modi ar lakras
pese ek pianter dan lekor imin.

Sa gran Indou la ki priye Buddha
finn pas akote – finn refiz gete? –
sazes oryantal dan zardin zepis,
plezir parfime, erotism tantrik.

Finn tro tar pou li konn adorasion
dan lalians sakre Yoni ek Linga.

LALIANS (48)

papa, patron, pret, paster, profeser
tousa bann P la finn ayjak pouvwar
pou fer devlopman rim ar dominer
bayonet ar labraget; tilespri
ar lapeti pran, pran, pran san done

mama, matronn, mis, maser, mataji
nek donn zot pouvwar, get Matahari
inpoz lor nou tou vazinokrasi

Kan enn zour Bondie dan lakaz baba
ti sem zerm lamour, sa zour la li ti
anons nou nesans sivilizasion
ki sarye lalians Linga ek Yoni.

Ni patriyarka, ni matriyarka!
Nou ador lalians Yoni ek Linga.

PLIS KI TOMEM (49)

Dir mwa mo tonton, dir mwa Ton Toulsi,
ki vedir lamour.
To finn konn Adan, to finn konn so Ev,
Adam ek so Stiv; Ziliet, Romeo;
twa ki finn souy larm
Marie-Madeleine ar anchrra Dropadi
dir mwa, dir mwa vit ki vedir lamour,
Dir mwa Ton Toulsi.

Kan to kontan li plis ki kontan twa;
kan dan partaze to trouv to boner;
kan to bieneme anflam to lavi,
dan so lizie kler, so lekor beni
to santi prezans to prop kreater
lerla to kone Lamour beni twa.

ADORASION (50)

Dilo sakre Granbasin
Kavo sakre Perlaval
Ros Nwar sakre dan Kaaba
Tou bann pelrin zwenn pou ador sakre
Mwa pov bachara dan tousa Senier
Mo pa pe trouv twa. Pardonn mwa!

Me kan lame-lipie enn bieneme
atas lekor ar lekor; kan lalev
fonn dan zouisans parfime;
kan laverite touni pe ofer
bote eternel partaze;
kan lekor ekler lespri,
lespri fer lekor vinn sin
dan li se Twa mo adore.


POEM 2005

ZANFAN PREVOK

Zanfan PREVOK napa bet, zot lekol ki bet;
Zanfan PREVOK pa finn fel, zot lekol ki’nn fel.
Paran, profeser, pret, panndit ek pousari
Finn marye pike pou fer zanfan lalimier
Tourdi lor labrez dan kavern lerwa fer nwar;
Sef dorkes elektoral swagn so biltin vot
Dan kofor Pitay-Pitay-Nou-Maja-Karro,
Ferm laport, lafnet, linpos zanfan dan kazot.
Zanfan PREVOK napa bet, zot lekol ki bet;
Zanfan PREVOK pa finn fel, zot lekol ki’nn fel.

PA PER PITI

Trap to kreyon, fit to kreyon, pa per piti;
Ekrir to nom, eple prop-prop seki to’ete;
Aprann to tab, mizir distans ek profonder
Seki ti yer, seki dime. Pa per piti.
Servi lareg, piedrwa, konpa ek protrakter
Tras to sime, desinn kontour to lekzistans;
Dan to kiltir ena matier pou mont letaz
Lor soubasman ki koul rasinn dan rok bazalt.
Pa per piti.

Pa les maya dideor angourdi to nam,
May to lizie, zorey, lalang ek to lespri
Dan rev kolorye, lapoud ki fer nam rousi,
Promes dan vid, zwisans fizet. Tansion piti!

Tansion piti! Pa pran zot kont ler zot dir twa
Twa to zis bon pou peple landrwa malfame;
Zot fer twa kwar ki to katar; ki to pares;
Ki to finn tas deryer midi; ki to soley
Ti al dormi avan li gagn letan leve.
Tousa palab.

Trap to kreyon, fit to kreyon, pa per piti!
Get bien dan les. To barlizour ar parol kler
Aster pe fer zoli ver ar langaz sinser,
Ar parol onet, ar mo natirel …
Pa per piti!

ZOZEFINN, DEVI EK BIBI

Tou dimoun pe dir Zozefinn malang,
Inbesil, katar; laba dan lekol
So plas anba ban.
Touleswar kot li, li gard enn kouto
Anba so lorye. Konsey so mama:
Atansion boper!

Zot tou rakonte Devi li pagli;
So latet pa bon, so lespri kokom;
Li’nn fel CPE.
Enn zour gramatin ler kok ti sante
So lekor ti fre lor payas pianter.
Latet so papa!

Zot tou kontan dir Bibi santi pi;
So lespri lagli, enn lalo fletri.
So latet bien feb!
Enn swar dan danbwa, dilo debordman
Ti revey lemor. Lezo enn tifi
Ti fane partou.

Zozefinn, Devi, Bibi ek lezot
Ni malang, ni pagli, ni santi pi.
Mwa ek twa fatra, noumem ki pagla,
Malang, santi pi.
Mari bachara!

Nou konsom zanfan, detrir inosans.
Lapeti rachas briz zot lavenir;
Tranp lespri bebet dan larm ti-zanfan.
Lerla ki nou dir?
Nou sivilize.

MO FANFAN

Kan mwa mo ti zanfan, mo fanfan,
Mo paran, granparan ti dir mwa
Fer tansion; laba kot lakrwaze
Ena bolom loulou, move nam
Mesanste, san pitie ki devor
Bann zanfan ki finn perdi sime.
Me pou ki nou pa vinn bann kapon
Zot ti kontan rakont nou zistwar
Ti-Zan ki ti trik bolom loulou,
Avoy li manz feyaz dan ganndol.

Zordi ‘si, fanfan, ena boukou douk
Pe louk partou, pa zis dan lakrwaze.
Me paran zordi nepli konn rakont
Kouma Ti-Zan Yer vir bolom loulou
Ambalao, avoy li dan ganndol.

Ayo zoli fanfan! Fim HollyBollywood
Finn kokin zot lespri, finn dezarm zot defans.
Zot finn perdi pie dan zot prop basin;
Zot pe rant dan trou dan zot prop lakour.
Bolom Loulou finn vinn bien vantar;
Aster li pa atann aswar dan nwar.

MIS EK SIR

Ayo mo fanfan! To mis ek to sir,
Malsans, finn rant dan trou ziska likou.
Zot zis trouv labou divan zot nene;
Zot pa pe kapav lev lizie pli ot
Pou get zwazo set kouler dan lesiel;
Zot zorey bouse; zot pa pe kapav
Tann sante mazik zwazo Samarel.

Ayo mo fanfan! Seki ti bizin
Al lekol zordi, pe diriz lekol;
Seki ti bizin enn gid pou gid li,
Zordi finn vinn gid. Seki fek aprann,
Pa’nkor bien konpran, detrwa premie pa
Pe deklar exper. Ala met dan zar!

Pardonn mwa fanfan! Pa kwar mo pli bon.
Mo ‘si kouma zot, mo’nn tas dan labou.
Me kwar mwa baba, mo pe sey trouv kler.
Parfwa dan enn rev mo kwar mo pe tann
Sante kolorye zwazo set kouler.

Kan somey kase mo anvi plore.

SHOBA DEVI

Jayde, jayde Shoba Devi, jayde, jayde!
Pa fer nanye, Shoba Devi,
Si to mama ti gagn bate
Parski to ti ne.
Pa fer nanye, Shoba Devi,
Si to ti frer ti gagn gate
Parski li enn kok.
Pa fer nanye, Shoba Devi,
Si to tonton … Fer koumadir
Pa finn arive.

Jayde, jayde Shoba Devi, jayde, jayde!
Pa fer nanye, Shoba Devi,
Si lekol dir to enn katar;
Pa fer nanye, kan to marye to pou dan bien.
Pa fer nanye, Shoba Devi,
Si to belmer finn anonse
Ki marsandiz la pa bon.
Pa fer nanye, Shoba Devi,
Si lizinn kot to travay
Finn ferme;
Pa fer nanye, Shoba Devi,
Si to resiklaz deroul dan feyaz.
Pa fer nanye si to pa konn eple to nom;
To pa kone ki to ete;
To pa rapel.
Pa fer nanye.
Jayde, jayde Shoba Devi, jayde, jayde!

ZANFAN TI-RAJOU

Kouma so papa, li ‘si li fatra:
Li pa apresie bote papiyon,
Ni serin safran, ni fler flanbwayan;
Ler rod dans sega, lipie may-maye;
Ler rod zwe foutborl, rey so prop gorli.
Me li enn oustad lor repet par ker.

Kouma so papa li ‘si li fatra:
Li konn alfabet, li pa konn ekrir;
Li konn tab par ker – li rapel so ler,
Li’nn bliye parol – li pa konn konte;
Pannditji eple so idantite.
Me li enn oustad lor fer vadire.

Kouma so papa li ‘si li fatra:
Li pa konn rode, li bizin agwa;
Kan bizin vote li swazir sinbol;
Pou enn doz nisa, dir ou mons manti,
Ti-Rajou jinior kouma so papa
Defons linosans.

SO PAPA, SO MAMA

So papa panse piti la bizin
Swa vinn enn dokter, swa enn avoka;
Mama la panse seki papa dir.
Papa la panse piti la bizin
Fer loner fami, marye dan enn gran
Fami renome ki mizir loner
Ar pwa portmone.

Personn pa’nn dimann piti la si li
Dakor ar tousa.

Piti la kontan zwe so lagitar –
Jimi Hendrix manti;
Ar mo natirel li konpoz sante;
Ar so bieneme parey kouma li
Li finn deside pou viv so lavi
Mem lalwa defann e bann bon dimoun
Krase, dir chichi.

So papa panse piti la bizin
Swa vinn enn dokter, swa enn avoka;
Mama la panse seki papa dir.
Piti la? Piti la panse
Enn lot manier.

PARADI DAN REV

Mo lot momem finn swazir
Enn metie bien difisil
Me kouma li enn gran jak
Fabrik rev enn bagatel,
Peyna nanye pli fasil.
Pa zis fabrik rev,
Limem sef-selsmenn rev,
Kalite lor kouler:
Rev Siberaylenn, Joutifriaylenn,
Fer Vadireaylenn, Fermliziepouvivaylenn,
Plinposaylenn, Gropitayaylenn …

Malsans pou mwa, mo tro gourman.
Mo rod ankor rev: Rev Lazistisaylenn,
Paferdomineraylenn, Prankontaylenn,
Anoupartazeaylenn …
Mo tro gourman.
Akoz samem mo malere.
Bondie pini mwa.

KI DIMOUN POU DIR!

Touleswar, matlo, avan zot dormi;
Toulegramatin kouma zot leve
Parol brital, koze gra voltize;
Koutpwin, koutpie valse ar grosierte.
Zanfan, dan zot kwin, tranble.
Pa koz separe, pa koz divorse.
Ki dimoun pou dir!

Garson la fer pipi lor lili;
Tifi la, sezisman chombo li;
Dan lekol zot lespri lor lalinn.

Profeser fer rapor metdekol;
Metdekol avoy let bann paran.
Mama-papa pran rotin
Pou koriz zanfan.

Touleswar, matlo, avan zot dormi …

KI MODEL POU SWIV?

Bann gran dimoun dir zanfan azordi
Zot pa kontan lir, pa kontan aprann;
Zot lespri dan fet pa fer lapriyer;
Zot pa al lames, zot pa konfese,
Zot pa kominie, pa respe imam,
Ni ekout swami ousa gourrouji.

Enn ti gringale, move malelve,
Kontan rezinbe, fann ar mwa yer swar.
” Ki to dir … (oblize sansire)
Mo pa kontan lir? Dir mwa ki pou lir:
Lagazet palab? Zistwar koz manti?
Poem pas siro? Parol pa konpran?
Pa kontan aprann? Ki bizin aprann?
Pas bagou? Koz manti? Maja karro?
Pa fer lapriyer? Zot ena toupe!
Toulezour pe met Zezi lor lakrwa;
Toulezour pe viol zanfan Ti-Marie;
Toulezour pitay fer manti vinn vre;
Toulezour pe plant maler dan zardin …
Zot dir mo move? Mwa mo move mwa?

Dir mwa ki model mwa mo bizin swiv.
Dir mwa … (Biip-biip, Pipon-pipon, Pinkpinkou-pinkpinkou …)”

Pa fasil baba, pa fasil ditou.

TWA, KI TO ROL?

To dir zanfan la pares,
Li pa fer devwar;
To dir zanfan la malang,
Pa kontan bingne;
To dir zanfan la katar,
Li’nn fel CPE;
To dir zanfan la move,
Pa respe lalwa;
To dir zanfan la felonn,
Bizin sot likou, pirifie later;
To dir …

Kifer to pa dir so mama tousel
Bizin zwenn de bout?
Kifer to pa dir so papa somer?
Kifer to pa dir patron so papa
Finn ferm so lizinn pou ouver enn lot
Lot kote dilo kot profi mari?
Kifer to pa dir ki gran patron la
Ena tabisman, lotel sink zetwal?
Kifer to pa dir
Ki dan sak roupi ki angres roulman
Trwa kar dan so pos?
Kifer to pa dir
Ki gran misie la pe touf dinite
Pou fer roupi bouldoz karo Bondie?

Twa to kontan dir zanfan la sesi,
Zanfan la sela. Me …
Les mwa mo dir twa akoz to gourman
Fer roupi kare, zanfan nou pei
Pa pe respire.

SPESIALIS BRONS EK DOKTER LAPO

Yasminn, Ashvin, Madeline ek Kevin
Bien malad.
Ekzema ek lasm pe ferm zot kavo.
Spesialis brons ek Dokter lapo
Ek zot bon kopin, lwayal serviter,
Trafikan meksinn, balans kont sourir.

Yasminn, Ashvin, Madeline ek Kevin
Finn mor.
Biznes lanterman balans kont sourir;
Gardien simitier ar so larozwar
Balans kont sourir.
Minis finans balans kont sourir:
“Lavi enn bazar. Samem regleman.
L’offre et la demande.
Lavi joutifri. So is death. “

ALA PAREY REVINI

35 an pli tar ler mo get par lafnet
ki mo trouve? Parey revini.
Mwa ki pa’nn sanze? Mo lizie ki fos?
Trouv seki pa ete?
Les mo sey detrwa gonaz,
sanse poezi.
Apre mo zet mo plim dan baydoum.
Ki mo pou dir?
Pez nene, bwar dilwil!

KLEOMATARI

li ti zoli, li ti sexi
me so lespri ti kabose
kleomatari

ler li ti al lekol primer
li ti premie dan tou size
exepte zwe
titbours, grannbours li met dan pos
so papa fier e so mama
fer lapriyer

li ti zoli, li ti sexi
me so lespri ti kabose
kleomatari

dan kolez ‘si li fer parey
li chom toultan tou premie pri
apart pi i
li ti ena gran anbision
vinn for, vinn ferm, trap gouvernay
kouma papi

li ti zoli, li ti sexi
me so lespri ti kabose
kleomatari

li ti premie partou kote
fers dan lakour, fers dan karo
apart souy larm
dan so sistem napeyna plas
pou santiman, met kataplas
pou tingn douler

li ti zoli, li ti sexi
me so lespri ti kabose
kleomatari

napeyna plas konsolasion
napeyna plas pou seki feb
malad, fatige, diferan
pa pans parey, kontan reve
dimoun dakor sa tifi la
limem tifi so papi
kleomatari

li ti zoli, li ti sexi
me so lespri ti kabose
kleomatari

LIBERTE

Samem apel piti so’rpa;
Li konn so drwa, zis so prop drwa.
Pa koz ar li zafer zwazo,
zwazo lokal ek migrater,
zafer pie fler ki milener,
dan lafore kado Bondie,
zafer pwason anpwazone,
mangliye ki persekite …
Li konn zis so liberte:
liberte aste-vande,
liberte explwatasion,
liberte gagn komision,
liberte payason dan rwayom
paysa par tonn me lespri kokom.

CHORR

Mazeste Chorr gagn kongolo;
Prins eritie pe ganase.
Ayo mama, ki pou’arive
Si rwayom vir ambalao?
Ki pou ariv Latour Foulous
Ki ti pouse dan marekaz
Gousbouslabous?
Ki pou ariv bann kont fantom
Labank-Marday? Bann tranzaksion
Andeor kont, bann komision
Ferlabousdou?
Mazeste Chorr gagn kongolo;
Prins eritie pe ganase.
Ayo mama, ki pou’arive
Si rwayom vir ambalao?
Ki pou ariv lor ek diaman,
Sari laswa, soulie delix,
Aksion kado, dividenn fos?
Ayo Bondie!
Mil fwa mandian ki mordefin;
Bann malere zot bien ere.
Peyna traka.
Mazeste Chorr gagn kongolo;
Prins eritie pe ganase.
Ayo mama, ki pou’arive
Si rwayom vir ambalao?
Bann pov dan bien; zot pa ena
Pou fer kont, gard kont, regle kont.
Pa per lanket.
Ayo Bondie ki pou ariv
Trezor mo’nn pran san dimande,
Pitay kikfwa finn malgagne?
Ayo mofinn!
Mazeste Chorr gagn kongolo;
Prins eritie pe ganase.
Ayo mama, ki pou’arive
Si rwayom vir ambalao?

SIR KOUTATILESPRI

Sir Koutatilespri ena’nn moto
– pa enn patpatwa roul lor de larou
me enn fraz makacha extra siro:
“Si bon pou mwa zats veri goud;
so opozit zatiznogoud.”
Ler li ti sartie, li ti kont seval;
ler li vinn zoke, li kritik sofer;
ler li gagn loto, li modi pilot;
aster dan avion li mepriz pieton.
Samem oustad-king nou lakomedi.
Pa plito enn fars?
Ler li ti mizer, li modi risar;
aster li dormi zis ar miliarder.
Yer enn nwar touni, zordi ler get li
zame ou pou dir yer li ti’enn bweter.

Samem kalipa dan nou douniya.
Me li’nn res krever.

ZARDIN BALFOUR

zardin balfour nepli fleri
bann pie leksi nepli donn fri
fler goyavie finn vinn touni
e lekipman zardin zanfan
finn rouye net
liver fer so, lete kime
-vantilater pe rann lekor –
lapli pa pe aret tonbe
dilo rouz finn anserkle nou
kolinn monnron dan waterfront
so nene dan dilo sale
ler pa ena pou respire
pa trakase, pa trakase
telefone, telefone
ler pir dan bonbonn tou kouler
donn garanti leternite
ou aste douz nou donn ou trez

KONSOME

Pa per dalon, konsome, konsome!
Kan dime pe per pou ouver lizie;
kan zordi pe fer koustik par deryer
e kan yer onte kasiet so figir
napa kil parad, mo dalon,
napa kil parad.
Konsome, konsome! Pa pran traka!
Zero depo, bel-bel kado!
Tamasa zordi! Dime get dime!
Pa bizin to per dalon. Konsome!
Vadire dan rev, marsandiz delix
lor letazer ipersopingsennter
pe tap pil;
vadire dan rev, laba dan larad
lor ledo kargo komers fer parad;
vadire dan rev, prodwi dideor
pe fer so alert, giji lapeti,
fit anvi …

Laba dan gawn karo finn met
manto beton, soulie goudron.
Letansa tibaba pe fin.
Pa per dalon, konsome, konsome!

BLIYE MWA, MO LATET PA BON

dan mo zardin ena patol,
brinzel, lalo, kalbas, margoz,
bred malbar, martin, ziromon;
dan later arouy, maniok, pomdeter;
dan ler friyapin;
dan mo basin ena pwason;
poul vakabon samem pli bon …
Mo voizin finn vann terin, plantasion;
tou lezot parey.
Aster otour mwa beton pe pouse;
armatir vitre pe bar mo soley.
Pwason dan basin finn mor;
poul vakabon finn ale;
pie friyapin finn sek.
Non, mo pa pou vande!
Bliye mwa, pa pran mwa kont, mo latet pa bon!

MONPER FINN DIR

Yer dan so sermon, Monper nou parwas
ti dir ki Zezi ti kont dominer,
sakenn so sakenn, kont tap tou momem,
gourman lamone. Li ti pres lamour,
pran kont, pardone, lape, konpasion.
Pa kone kifer depite landrwa
ti mari manga. Administrater
lapropriyete ti vinn rouz kouma
enn pomdamour mir e li ti menas
pou koz ar Levek. Silefo, li dir
koup tou sibvansion. Lerla li’a konpran!
Mo tann dir Monper finn gagn so transfer
pou okip arsiv.

KOMERS LIBERE

Liberte O Liberte!
Dan ki lasos zot finn plonz twa?
Kavalri Koulou, Maresal Marto
ar pouvwar kanon, lib pou anvair,
konfiske parlman; bogi dan lipie
rant dan sivala.
Prezidan lanpir obliz koloni
respekte lalwa, nouvo regleman
liberalize ek privatize
me kan regleman pers trou dan so pos
ala lor vites li koz kloz sovgard,
efas regleman, re-ekrir lalwa.
Liberte O Liberte!
Dan ki lasos zot finn plonz twa?

Liberte O Liberte!
Dan ki lasos zot finn plonz twa?
Letoupwisan Komersial
dan so gran sazes mondial
finn anons orak mirak,
profesi pou nou milener:
“Komers, komers ek ankor komers,
gramatin, tanto, midi ek minwi.
Tranzaksion, tranzaksion ek ankor tranzaksion
dan karo, dan biro, lor lili.
Marsandaz, marday; marday, marsandaz!
Pa koz proteksion, koz konpetision
Sel solision liberalizasion,
-Tansion melanz son-
Pa liberasion.
Lib, libere, liberalizasion.
Liberte egal komers libere.
Liberte kraz kor;
liberte rint nam;
liberte polie, pers trou dan lesiel,
bril lafore vierz,desir fon lamer;
liberte efas tou tras diferans
e fer tou zanfan sant enn sel sante …
Liberte tir nana
dan labous tibaba. “
Liberte O Liberte!
Dan ki lasos zot finn plonz twa?
Liberte O Liberte!
Dan ki lasos zot finn plonz twa?
Aste-vande finn vinn lerwa;
liberte komers finn ranplas nou drwa,
marsandiz pe dikte so prop lalwa.
Aret fabrike, baba! Aret kiltive!
Ferm tou bann lizinn monwar, nou vinn boutikie!

ENN ZOLI DILO

Poster artistik montre fam klasik
Dan boutey plastik.
Pa fam santiman ousa politik;
Pa profesionel ousa domestik;
Pa fam maternel ousa artistik …
Non, non, non!
Fam boutey plastik; enn gorze dilo
Robine piblik.
Fam obze likid pou zom kas enn yenn.
Ala rezilta kiltir komersial
Kot aste vande ranplas dinite.
Pa fane do ta! Konn so vre valer.
Li pa enn dilo, enn zoli dilo;
Li ‘si li imin parey kouma twa.

LAMOUR LAPRIYER

Lamour li enn lapriyer kan nou dir mersi Lavi
parski dan lizie, dan sourir, dan lavwa, lor figir
dan labous, dan lekor bliye laz nou retrouv noumem
dan lotla;
parski dan lotla – parey, pa parey – nou disan dir nou
ena Lamour Koumansman kan nanye ditou vinn tou,
kan sak fraksion segonn vinn
Leternite Permanan.
Li enn lapriyer kan dan leker wi ena pardon ‘si
parski malgre ki nou lev nou latet ver lesiel lao
nou lespri bourik, nou reflex zako
pa finn larg nou net;
parski nou bieneme – parey pa parey – kan so larm koule
enn fraksion segonn soufrans vinn
enn leternite.
Lamour vinn enn lapriyer kan so nam apel Shannti
parski violans kreasion al tingn so dife
dan lasours lape
parski nou bieneme
– parey pa parey;
ki li Yoni, ki li Linga
li osi yin-yang –
li pran e li donn
Lamour
Pardon
Lape

SANDYA

“Ou kone tonton, pa bizin ou tris …
Kan Sandya ti ne tou ti bien normal …
anfin ti paret ki tou ti normal,
ziska ki enn zour dokter ti dir nou
ki nou ti baba zame pa pou vinn
enn zanfan normal ki al tilekol,
apre, gran lekol, ki zwe lamarel,
konpoz CPE … pas so HSC,
vinn profesionel, donn nesans zanfan …

Kouma enn zekler li ti vinn kot nou,
ekler nou lavi, lor vites kit nou.
Nou ti per lerla ki fernwar partou
pou kas nou lelan. Non, non, non tonton!
Bondie ti pret nou Lalimier Sandya
pou enn timama pou fer nou konpran
Lamour Transparan, Lamour Permanan …”
Ler mo get li ale, li ek so bieneme,
enn kou mo trouv kler.

ROMANS?

Kifer to sourir kouma obsesion
finn swiv mwa partou, pe swiv mwa toultan;
kouma lakol fort, kifer to figir
kol dan fon mo lizie emerveye;
loder to labous kol dan mo nene,
obliz mo lespri rod nek to prezans?
Kifer letan ek distans pa finn kas resor;
finn fer nou lamour vinn ankor pli for?
Eski parski de nam-torsenn-kole
ti zwenn dan limansite eternel;
san bizin lizie rekonet lotla?
Eski se lasans, enn sinp aksidan
ki ti met de destin lor mem sime?
Eski parski nou simi ek nou biolozi
finn trouv meyer konbinezon pou nou sirvi?
Kikfwa romans!
Zistwar dan fim HollyBollywood?
Kikfwa tousa. Kikfwa plis ki tousa.
Kikfwa enn temwayaz ki sak difikilte
ek soufrans dan lavi li zis enn lapriyer
pou beni kreasion dan leker destriksion?
Kikfwa twa ek mwa gate nou’ena enn mision
pou dir bann zenerasion
ki Lamour pa konn defet
mem kan met li lor lakrwa.

LASOURS LAMOUR

Gate!
Pa posib!
Pa kapav kontan mo zanfan, zanfan mo zanfan
E pa kontan twa,
Mama mo zanfan.
Pa kapav kontan dilo lasours
San kontan lasours.
Pa kapav kontan twa san kontan
Zezikri, Bondie Lamour,
Lasours tou lamour.
Pa kapav kontan lamour nimakarram!


POEM 2006-2007
(LEPOK SATYA)

 

LAPRIYER KOUMANSMAN

Shakti O Shakti
Dan lagren
Koumansman letan,
Koumansman lespas
To nom li beni;
To lalimier eternel li partou;
To plan, to dizayn,
To bonte, to lamour
Samem nou bizin
Partou dan Kosmos.
Nouri nou lekor,
Nouri nou lespri;
Pardonn nou erer
Kouma nou pardonn erer nou prosen;
Ed nou fer fas tantasion;
Donn nou lafors fer Marenwar kile.
Shakti O Shakti,
Shannti, Shannti, Shannti,
OM.

MO TI KAPAV ME …

Fasil! Mo ti kapav dir twa
Larkansiel li zoli-zoli;
Sante zwazo kas somey barlizour
Samem kas somey zoli-zoli;
Flanbwayan pe soufle tronpet,
Anons banane. Mo ti kapav dir…
Fasil! Ti kapav osi dir twa
Peyna pli zoli ki sourir baba;
Peyna pli zoli ki lagam sega;
Peyna pli zoli ki
“Alalila donn li mama”. Me, me …
Ki to’le tande? Dir mwa, mo dir twa.
To’le mo dir twa to koze katalog,
Akademik manti; to diksion
Kouma Lerwa Dagober;
To fraz sarye pirte Sanskrit lor so ledo?
To’le mo dir twa tomem plis meyer?
Dir mwa baba! Seki to dir, samem.
Ki to’le mo dir? To’le mo dir ki
Kot nou lavi li enn rev?
To pa’le mo dir ki se pa siklonn ki pe martiriz pie;
Se lasi-moter?
Fale pa dir ki CO2
Pe anpes lesiel respire?
Larkansiel finn gagn fit, finn vinn wit?
Asmatik rim ar zimnastik?
Dime pe anbras vant vid?
Nou pou ferm lakwizinn?
Fale pa dir
Violans finn tal so deryer lor tronn Lamour?
Bizen dir nou pei li enn paradi?
Fale pa farous touris?
Baba, mo lame pe tranble;
Inposib ekrir.

PA GET SO SEK

enn loyo mang sek dan enn kwen brile
dan soley dife, lor later kram-kram;
lazou preske sov, respirasion lour
koumadir leral, li pe koule vit
dan koma profon me dan so vant plenn
nouvo lavi pe pouse, pouse for
pou eklat lakok ki nouri lavi
me ki bizen konn douler destriksion
pou metba baba. Lamor donn nesans.
enn ros lagal dan enn karo perdi
paret koumadir zame pa finn konn
rafresi ki tengn laflam lasaler;
regar ignor li koumadir so nom
eple parey kom sterilite
me anba so vant li finn gard enn gout
freser gramaten ki pou donn nesans
lavi ki kapav deplas enn montagn.
kan enn plim finn sek, bek pe grat papie
ar ensinifian, pa les piso dam
pion literatir; pa les poezi
rale lor fey blan. Pa per pou rakont
fristrasion artis ki pe bat lamok.

Dan bat lamok ‘si ena jos apar, gate;
Mem dan karo margoz ena fler parfime.

LANVER-LANDRWAT

How do you do? Disik Moris li nepli dou.
Kouma vie moter ki loke, rote, pete
bann slogan yer ki vadire vre-vre
latet dan disab, deryer dan lezer,
kontanple dime lot kote brizan
pa trouv sounami.
Maler peyna loder.
Kofor dan labank dan so teleskop
pe yam lwen laba kot rannman epe
mem si dan lakour laliann leng partou
pe trangle gardmanze.
Kapitenn Miyop, li nepli rapel
dapre so kontra, li bizen okip
bienet lekipaz; li pans zis profi,
bienet aksioner, prestiz direkter.
Latet dan roupi zot pa pe tande
koler, fristrasion bann ki pa pe gout
delis ek douser sivilizasion.
Eski zot kone kan nou kras anler
li retom direk, baw, lor nou nene.
Lagazet dizital anbalao
Chiniraja aksepte miray ros
ant bann rigol kann. Miray neseser!
Natirel, normal, enn bon zafer!
Zans bitasion kouma zans dan lavil;
zans ki ekrir lagazet dizital
rens Chiniraja ki kontan miray;
roten bazar rakle so tonken bren.
Letansa personn pa pe trouv laba
lor flan Petrousmok, site sitadel
kot kouler roupi enpoz so lalwa.
Larzan peyna loder.

How do you do? Disik Moris li nepli dou;
soufrans dan violans, violans dan soufrans
pe met Gandhi lor lakrwa;
eklat latet Zezikri.
Manti-manti pe fann pianter partou.
Kan zanfan plore personn pa tande –
prefer pa tande; pli bon pa tande;
dan pa tande ki ena lavansman.
Tou zafer bien flou dan latet Tizan
ki pa gagn lizour ar explikasion –
Pale Bekingam ek Latour Efel
pe dans misterye kadans etranze.
Zanfan-marsandiz finn rant lor meni
restoran elit kot konsomasion
san moderasion pe fer so vantar.
Later nepli sakre; nou planet dan dife.
Lamone malgagne ploy tou bann dirizan,
met tou dan pos moralite-pa-ranpli-vant;
gous-ki-ranpli-vant pe asiz lor tronn,
so fam satisfe anba so lipie.
Bann diniter dan karousel pe distribie
tit ek privilez. Zis bann miliarder
gagn drwa fer parad pou pran zot meday.
Tisert lor lakord korde dan divan
e soley dan bwat pe gagn swaf kliyan.
Disik Moris li nepli dou.
How do you do? How do you do?
Seki paret, sa pa li sa.
Nou trouv bouro deryer biro,
lergete li dan marenwar
pe ris lafisel, fer poupet danse.
Zoli tapaz bous nou lizie;
zoli zimaz tengn nou tande;
lalang rozet met nou dan lak;
teknolozi kas nou kreyon;
bann neronn pe gagn kongolo;
pie banann frengan dan parlman;
makiyaz sey kasiet disan kaye;
sourir forse kasiet martir;
zanfan trez-an pe swiside …
disik Moris li nepli dou.
enn sans gate
parfen laroze lor lerb gramaten;
loder fangouren lor pie tamaren;
palet set kouler dan lizie Samarel;
lamour Chiniraja pou so Shakti;
lafeksion Tizan pou so Virzini
touzour tini tou,
anpes garrbarr fer maja. …
Erezman gate
Zezi ek Gandhi
pa finn mor
dan vid.

DISEL NOU LATER

For-for Mamonn kriye for:
Pa tous mo kas,
Pa tous mo kas.
For-for disip repete:
Pa tous nou kas,
Pa tous nou kas.
Laba dan lakademi,
Filozofi biye ver
Mixe tou bann amalgam,
Larg dan robine piblik
Filwar fraz fasil konpran:
Liberte, liberte
Tomem papa, tomem mama…
Letansa so frer zimo
– ‘Partaze’ so nom gate –
Pe pati dan so kaso.
Dan karo pikan laba
Dinite desann lor pie
Pe rod manze dan baydoum.
Enn sans laba
Detrwa gren disel later
Pe anpes lisien maron
Manz lamour prop nou zanfan.
Zot tou eksite bann disip Mamonn.
Senier lamone finn fek dekrete
Deregilasion, premie komannman.
San ezitasion liberte-tap-plen
Bizen fer lespri-pran-kont sonn kouma
Zafer aryere, ti reflex jangli.
Globalizasion, deziem komannman.
Liberte-kraz-kor enn nesesite
Pou fer devlopman sikann nam lesiel;
Fer zouti lasie fouy leren later;
Sous tou larises ziska dernie gout.
Privatizasion, trwaziem komannman.
Liberte-pou-mwa-movi-ar-lezot
Samem sime kler pou rant Nirrvana,
Nirrvana-kazino-biznes-lotri.
Selebre lames, organiz bajann,
Bate jal-dolok, sant for-for kirrtann.
Mamonn so rengn zame pa pou fini.

Letansa laba, dan lafos imans
Limanite net pe kriy lasasen;
Lavi san reper, bebet afame,
Pe roul dan lagli …
Erezman detrwa gren disel later
Ankor pe tini bann bebet feros;
Anpes dinite koul dan fon baydoum.
Zezi dir Gandhi, Gandhi dir Zezi
Tansion lapeti voras-tou-pou-mwa
Fer nou plant lanfer dan vant paradi
Me bann konverti-sort-lekol-Tartif
Olie partaze, pe vann parrsadi.
Mamonn balans kont. Bel profi baba!
Erezman laba detrwa gren disel
Pe anpes later koul dan dezespwar.

PA MET ANBA BOL

LEPOK SATYA

Zasar mang ver dan potis,
Koucha frisiter dan poban
Donn lapeti.
Me tansion, tansion!
Talan ek konesans dan bokal?
Ayaya!
Dan bordroum laba, abba,
Botomlayn ki lerwa.
Dan panse wannwe, pappa,
Pa depas kad, baba.
Dekore, fer zoli, gidi lizie, gidi zorey;
Fer biznes marse;
Koz manti, aste konsians;
Dan aste-vande peyna pese.
Pa koz koze danzere,
Fer Botomlayn araze, ganase.
Talan ek konesans bien zoli koze
Zoli dan arsiv ek mize
Me danzere dan sosiete,
Zanfan vinn move size.
Met zot anba bol,
Pa les zot fane.
Dekor routinn,
Fer zoli gidi lizie,
Angourdi nam.
Samem mision kreasion,
Pa rod plis.
Parol kreatif, mouvman kreatif
Ti pran so nesans
Dan vant Lespri Kreatif
Avan koumansman letan.
So mision sakre se nouri kreasion
Ziska perfeksion.
Serenite Botomlayn pa dan so program.
Koko mo koko,
Pa met talan ek konesans
Anba bol.
Talan, konesans dan poban zasar
Pa donn lapeti.
Li anpwazonn lekzistans.
Fer Zezi ek Gandhi plore.

SATYA 2

Ki ti pou arive si sa swar la
Olie met aryer mo ti kontinie?
Ki ti pou arive si sa swar la
Mo ti swazir Disel Later ek Lamour Vre?
Si, si, si, … ti pou, ti pou, ti pou …
Pardon Ton Toulsi!
Lor lakrwaze Pie Lila
Mo ti pran move sime.
Pandan plis ki trant-an
Mo finn fer vadire
Inportan pa enportan;
Fer vadire, fer vadire, fer vadire …
Mo ti tro bet pou kontan twa kouma bizen
Ar lamour pran kont, lamour detase,
LAMOUR-LIBERTE,
Satya.

Mo vant brile, mo onte.
Pardon Satya, pardon.
Mo kone to’nn pardonn mwa
Me mwa mo enkapab pardonn momem.
Desten ti met Shakti lor mo larout.
Mo ti get lot kote.

Mo vant brile, mo onte.

SIME ZEGWI, SIME ZEPENG

Ton Toulsi ti kontan dir
“Tansion, tansion sime zegwi.
Drwat, direk pa vedir korek.”
Malvolio pa ti dakor.
Kifer kas kontour, tourn otour ronpwen;
Fer zigzag, kile, avanse, rekile?
Bes latet fonse. Lalign arive
Samem ki konte.
Profi? Lapert? Sa ki enportan.
Pourtan Ricardo, so kouzen lwenten,
Depi bien lontan ti fini konpran
Ki sime zegwi ranpli ar take.
Personn pa ekoute.
Lizie lor lalign anba,
Kole lor profi ek dividenn,
Malvolio, lepap nouvo krwayans, kreater nouvo sistem, gran pret nouvo servis,
Finn arm so larme
Pou kraz latet enfidel,
Rekalsitran, tou seki
Pa’le rant dan moul.
So sime drwat, direk.
Sime zegwi.
Ricardo laba, dan moniman fleri,
Pa konpran kifer
Lor sime zegwi,
Bes latet fonse,
Troupo pe al kraz lor miray envizib.
Pourtan sime zepeng la!

ARET FER TAPAZ

Aret fer tapaz, anpes dimoun dormi!
Bondie li pa sourd.
Aret fer to senn
Ar koloryaz, makiyaz madigra.
To gabzi, matlo, to tamasa, mo frer,
Debalans lapriyer dan silans.
Kifer to pa al asiz trankil
Kot lipie Gautama?
Kifer to kwar ki kanf,
Sanbrani ek sandal
Pou kasiet pianter to leker?
Al asiz trankil
Kot lipie Gautama;
Les to lespri angourdi par souvren lor
Gagn soulazman dan lapriyer silansie
Lor lalev souriyan
Seki finn gout dimiel Serenite.

BOUK ANVIL, BOUK BITASION

Kisannla enn zour ti rakont zistwar
Malen Bouk Anvil ek so kouzen bet,
Bay Bouk Bitasion? Pa La Fontaine sa,
Ni so kouzen Grek. Kisannla sa, do?
Ayo, mo bayo! Koze mo matlo!
Memwar fer defo? Aret fer zako!
Laverite, bap, nou pe deklar bet;
Nou pa’le rapel parski zistwar la
Se nou prop zistwar – kwar mwa do fatra.
Finn ler pou aret zwe kouk ar Istwar.
Dapre gran Tonton, Malen Bouk Anvil
Ti vinn enn gran fwet dan negosiasion,
Tranzaksion ti zero manz gro zero;
– pa marday do ta, pa bachara sa –
Li konn plas larzan, fer roulman roulpriz.
Biznes pa fer zes, marsandiz tap pil,
Lartik kontsezon jalsa dan lafwar.
Bann miray grene, frontier disparet,
Proteksion piktet, raket dres latet.
Dan bordroum laba, alala bel fet.
Malen Bouk Anvil get dan periskop,
Louk dan teleskop, yam gran losean.
Leker palpite, lespri flay dan goun;
Si nou konn gete, douniya, baba,
Enn gran tamasa, enn jalsa maha!
Kisannla kone profonder lamer;
Rises li’nn garde pou so favori?
Pa kapav zordi les lespri fouti
May so langouti dan enn pie toulsi.
Ler finn arive pou touf abriti.
Bay Bouk Bitasion boner dan karo
Pe swagn so desten, nouri so later
Ar parfen diten ek kotomili.
Enn ti lapriyer pou Sourya Raja;
Enn pogne dilo pou nou Dharti ‘Ma.
So kouzen Anvil ti dir li aret
Fer so bachara, viv kouma jangli.
Later gagn valer kan met ipotek,
Kan fer morselman, kan konn envesti.
Lerla, mo piti, pitay fer piti.
Malen Bouk Anvil, gramaten-tanto
Pres enn sel sermon: globalizasion,
Spekilasion, privatizasion,
Anter regleman, anter proteksion,
Larg konpetision, blok tou sibvansion.
Lavi enn bazar. Bazar ki kone;
Bazar garanti vre demokrasi.
Bay Bouk Bitasion pa konpran tousa;
Li zis rapel bien parol Granpapa:
“Rod kotomili? Abe plant dania!”
Dapre zistwar la gran garrbarr enn zour
Tom piktet lor nou. Kouma boboulgom
Mazeste Maya pet lor nou nene:
Ala vag monte kraz sato disab.
Malen Bouk Anvil rod lipou poul ar
Malen Bouk Anvil; Malen Bouk Anvil
Koumans met lak ar Malen Bouk Anvil ;
Malen Bouk Anvil prepar lager kont
Malen Bouk Anvil; Malen Bouk Anvil
Avoy so bom lor Malen Bouk Anvil.
Dapre zistwar la kan lager fini
Pa ti res gransoz. Dan fon bitasion,
Dan fon lafore, ti karo parsi;
Ti karo parla. Isi Ti Yoni
Pe nouri kabri; laba Ti Linga
Pe gardien mouton. Ti Bay Bitasion
Dan karo maniok, ler soley kouse,
Ramas so zouti pou retourn lakaz;
Al dan lakwizinn pou ed Ti Marie
Prepar nouritir pou zot ti fami.
Dapre zistwar la pa zis lager sa
Ki ti touy lavi lor planet beni.
Kan gagn li tro bonn, dimoun bliye vit
Lenportans pran kont. “Pran, Pran, Pran” pran plas
Anvi partaze. Lespri depo fix
Dikte so lalwa: sakenn pans plen tenk
San get konsekans. Ki so rezilta?
Ala rezilta! Telman kontan pran
Nou pa’nn balans kont, nou’nn defons bidze;
Bangol leritaz nou prop ti-zanfan.

ZAFER SAL, BABOU

Tou korek Babou. Zoli parol koul dan dalo!
Ala to bonere; tou dimoun kontan twa!
Ena ladan kontan zanfan – mari kontan zanfan.
Tansion Babou! Li tro kontan zanfan.
Zot kriye for-for. Zot kontan twa, kontan twa
Me zot refiz twa plezir grandi dan saler to mama;
Zot refiz twa gout douser natirel kiltir maternel.
Zot kontan twa, kontan twa! Mama kontan twa!
Me dan zot kalkil, profi dan biznes li pli enportan
Ki anpes zanfan
Vinn asmatik.
Me laverite, Babou mo Babou,
Depi bien lontan mazik lamone
Finn fini pran plas mirak santiman.
Babou mo Babou, zafer bien-bien sal
Me bann salte la ankor pe kriye
Dan rajo-TV, lagazet-innternet
Zot kontan ti-zanfan.
Tansion, tansion, Babou mo Babou!
Pa bliye, Baba,
Zot konsom tibaba dan banke gran misie.

MOUSZONN PETAL FLER

Enn ti grengale, malen me fouka,
Enn zour lor enn pie trouv enn grap fler zonn.
Kouma fet mama ti lelandime
Ti malen panse sa ti pou fer enn
Bien zoli kado pou fer bonnfam la
Bliye tou gabzi, dibri ki li’nn kre.
Li ramas enn ros, pome dan lame,
Viz mesan touf fler. Paf! Anplen ladan!
Petal zonn fane; enn fons drwat lor li,
Pik li lor nene; so nene anfle.
Lor vites li fons direksion lakaz;
Kriye osekour dan lebra mama.
Bonnfam la ande fann enn zoyon rouz;
Frot bien zi zoyon lor boubou gran-nwar
– so larm koul de fwa plis ki talerla.
Kouma pou kone li dir so mama:
Bann mous zonn ti pe deklar zotmem fler.
“Kouma pou kone, ayo ma ge ma.”
Bonnfam la riye, kares so seve.
“Aster to’nn kone. Tou seki paret
Bien souvan zot fos. Mous zonn degize
An fler tapazer kasiet so pikir
Pou may twa antret. Konsole baba!
Mous zonn ki’nn pik twa finn fini tase.

OD POU LIBERTE

Kan ti larg to lasenn,
Pa ti larg zis to lasenn…
Ti sey larg osi lasenn envizib
Dan latet lotla.
Me lasenn envizib pli koryas.
Lasenn envizib kouma kanser finn fane;
Finn rant partou; finn ranz labitid
Dan routinn toulezour.
Zordi, liberte dan pli tayt:
Lasenn povrete
– povrete dan lespri ek dan nam –
Pe ranz nou kari.
Nou pov planet finn vinn esklav
Botomlayn dan liv kont;
Bann droge profi pe atas lasenn partou; ar tou;
Sak plant, sak fler, sak zanimo – twa ek mwa –
Nou zis enn zafer, enn nimero, enn pri
Dan bazar globalize.
Mil Wilberforce, dis mil Jeremy
Pa pou bouz enn pwal!
Fale ki twa, mwa ek nou tou
Deside.
Lerla lasenn imiliasion, fristrasion, alienasion
Pou grene
E dinite pou briye dan lizie nou zanfan.

TARTIF MANTI 1

Kisannla ti dir Bondie ti gore;
Ti louk lor lardwaz Tipeimoris
Pou grifonn so ref pou ranz paradi?
Patimannean! Foul laverite!
Ou’le konpran gordonn? Ekout rajo;
Lir lagazet. Gran-gran misie,
Bek pa bave – les mo dir ou,
pa kwar voryen ki konstipe,
ki pe forse pou radote, pa sa ditou –
Gran-gran misie ki roul priz mo dir ou
Lor kont Gran-Gran Misie, pli gran ki li,
Pe fer ou konpran ki kapav konpran
San zefor.
Ki bizen konpran? Lagazet finn dir;
Dan rajo finn dir; get televizion –
kanal satelit – si to’le kone
Ki bizen kone.
Aster to’nn konpran kifer lor mo baz
Nou tou konn par ker san bizen aprann
Kifer soley tourn otour later;
Kifer lalinn enn trans kamanber
E bann zetwal se bann tikli lor sari Dropadi.
brasar nwar lor lizie
nou get lavi
emerveye

KRAS ANLER …

Mo mama ti kontan dir:
“Kras anler, tom lor nene.”
Pa kone kifer, souvan mo bliye
Parol mo mama ti dir.
E mo prop-lotla, koumadir
Mo prop karbonn-kopi,
Souvan li bliye parol mo mama
E koulorkou li manz so prop lakras.
Mo anvi dir bien bon pou li
Me pa kapav …
… finn fini viv preske net enn lavi
me fane pa pe fini.
Kan mwa ek mo prop-karbonn-kopi
Pou konpran anfen
Parol mo mama ti dir?

ALE, MO FAMI …

Ale, mo fami, kas pake!
Vote, vote, vote;
Vote ziska to rans;
Vote ziska to kreyon kabose,
manz so minn.
Vot pou to bourzwa;
Vot pou to patron;
Vot pou misie la;
Vot pou madam la so misie;
Vot pou to fami, to jati, to disan, to bann, to …
Vote ziska to kreyon dimann pardon;
Fatige donn fitwar manze.
Ekout Prezidan Petrodolar;
Ekout Sevalie Sa Mazeste;
Ekout Direkter Korporasion;
Ekout Monsenier, gouverner, lemer,
konseye, depite …
Si to pa satisfe, al get enn longanis!
Me pa aret vote.
Bous lizie vote.
Mo kone to kontan pie banann.
Si to lavi-vir-ki-tourn-tourn-ki-vir
Fer laronn, yoyo, sapsiway
Pa dekouraze.
Bondie pe mizir to kapasite manz kaka;
Pe rezerv enn plas dore dan dan sitadel dore
Manzerkaka.
Vote mo fami!
Si to fatige, fer to zanfan vot pou twa;
Fer to tizanfan vot pou twa;
Fer trwaziem, katriyem, santiem zenerasion …
Si to madam fatige, sanz madam.
Me pa aret vote.
Donn sak kandida enn vot.
Bann bon dimoun sa!
Zot al lames, Lamek;
Enn fwa par an zot bengne
Dan dilo sal larivier polie;
Zot organiz bajann, kirrtann,
souskripsion obligatwar;
Zot exper veye-mortier,
karrmadi, chawtarri, vinndou, enalou …
Vote mo fami!
Pa beuzwen ou peur.
Keufeur ou peur?

VALER VRE, VALER FOS

bizen prezerv bann valer li dir
bizen … bizen … bizen
me dan so labib ena enn sel valer
ekrir dan dernie lalign an let kapital
PROFI
me li bizen dir
bizen prezerv bann valer … bizen … bizen
Tartif al kasiet so lake
Telman pov jab la gagn onte.
Eh Sanass,
To rapel dan bann ti sime Goudlens
Partou ti ena dimoun
konesans ek experyans?
To rapel Tantinn Pannjay?
Komie tibaba ti vinn dan lemonn dan so lame?
To rapel Tonton Singaron?
Exper lor bat tanbour Madras –
aster apel sa ravann –
To rapel kouma li ti fer nou danse?
To rapel Misie Zan Menizie;
Tonton Tambi Flerblantie;
Tonton Panndo Fontenie,
Exper lor enstalasion tiyo …
Wey do Sanass,
Ti ena boukou dimoun
konesans ek experyans
Ki ti pe ed nou fer lavi marse
E gagn lavi bomarse.
Misie Hari, garson Bada Chacha,
Ki ti fer nou pas siziem;
Tonton Samlo ki ti fer nou let vwayaze;
Misie Filozenn ki ti dokter nou vilaz;
To rapel zot Sanass?
Wi, mo matlo, zot pa ti zis prezerv valer;
Zot ti fer bann vre valer bourzone, fleri.
Zordi dan nou vilaz
konesans ek experyans
peyna plas.
Vey tonbaz finn vinn lerwa;
Pa get deryer, get zis divan
Dan profonder to pos
Finn anter lespri Tantinn Pannjay, Tonton Singaron,
Misie Zan ek tou lezot ki ti konn fer lavi marse.
Dan zot plas La Bourse diriz lavi ek lespri.
Spekilasion gagn promosion;
Triyanger gagn dekorasion;
Marday finn vinn valer sakre;
Partaz dan labay;
PROFI KI KING.
bizen prezerv bann valer li dir
bizen … bizen … bizen
me dan so labib ena enn sel valer
ekrir dan dernie lalign an let kapital
PROFI
me li bizen dir
bizen prezerv bann valer … bizen … bizen
Tartif al kasiet so lake
Telman pov jab la gagn onte.

ENN TI SEKRE POU MO YANN

To kone, mo garson, lavi pa fasil.
Dan to latet to Tata enn jak:
so foto dan lagazet;
li paret souvan dan televizion;
li finn ekrir boukou liv …

Me souvan to Tata tris.
– Kikfwa li finn rat so sime? –
Kan li ti zenn li ti kontan sante;
li ti kontan konpoz sante:
rok, romans, balad;
li ti kontan sante dan fet
me so andikap ti blok so sime.
Akoz sa enn zour li ti sanz so sime.
Eski li ti pou plis ere lor lasenn, dan stidio?
Zame pou kone.
Wi, mo ti Yanndou,
lavi pa fasil
me malgre bontan-movetan, swiv to sime, mo koko.
Kan to kone ki to ete e ki to anvi
lavi pli fasil malgre difikilte.
Mo kontan twa, mo gate.
To Tata.

ENA AKTER EK AKTER

Lor kes kamion, lor platform li zwe so rol
tapazer,
enn ta senn dan vid.
Limem Zorro, Rambo, Petar-Kanon
anverite petar fizet,
zess touy konesans.
Get bien difil envizib
ki fer li zestikile.
Get pli lao
to pou trouv kisannla
pe ris bann difil ki fer poupet danse.
Lor lasenn teat,
lor lekran
get li sote-pile,
kriye-sante, tonbe-leve.
Li konn fer nou riye,
fer nou plore
me so rol enn lot ki ti ekrir.
Get sa lot la!
Kouma fourmi li pe ranz so nik
e so lemonn li transforme
trankil-trankil san tapaz,
san soufle tronpet, san bat tanbour.
Limem akter sanzman,
veritab akter.

WHEN I’M 64

To kone mo Taz,
Kan mo ti etidian
Dan Edinburgh
Dan pei Lekos
Ti’ena enn sante
Bien popiler par Beatles,
‘When I’m 64’.
Sa lepok la 64 ti paret lwen,
Kouma larkansiel ki zame zwenn.
Me zordi mo finn zwenn li.
E gramaten kouma mo leve
Mo finn pans twa
E mo finn anvi dir twa enn ti sekre.
Lepok mo ti etidian dan pei Lekos
Mo pa ti kwar dan desten.
Mo ti sir ki sak dimoun limem arsitek so prop desten.
Me depi enntan
Amizir mo apros 64
Mo pe koumans trouv enpe pli kler:
Mo pa arsitek me batiser.
Gran Arsitek ti tras enn sime ar boukou lakrwaze.
Me lor sime mo lavi li ti les mwa swazir dan sak lakrwaze parkour ki mo’le.
Parfwa mo finn swazir bon parkour, parfwa non.
Me kan twa, mo Taz, to ti vinn kot nou,
Se Gran Arsitek ki ti avoy twa
Pou trap mo lame ler mo desann peron.
Mo kontan twa Anastasia, Tasia, Taz.
To Tata Dev

LET POU ENN MILITAN LAMOUR(1)

Jimi,
Kan to kontan enn zanfan;
To’le ed li lor sime
Tras enn map so destine;
Lor lakrwaze konfizion
Kan lafiev fatig latet
Poz enn serviet lor so fron,
Serviet mouye lor fron blese;
Tanponn so tanp ar douser imid …
Jimi,
Eski kapav kontan Bondie
San kontan so kreasion?
Eski kapav vremem kontan
Baba fek ne pe rod dile
San kontan anmemtan lavi
Ki donn lavi, nouri lavi?
Eski kapav kontan zanfan
San respe vremem so kiltir?
Eski kapav kontan kiltir
San respe gramer; fer zefor
Neseser koz prop? Lekritir
Li pa zis de sign apepre
Ki nenport ki nenport kol-kol
Lor lespas blan, fer vadire.

Lekritir prop li enn saple
Parol lamour ki respe nam
Zanfan ki aster pe trouv kler;
Pe dekouver tranble-tranble
Dinite ki depi lontan
Toufe dan kavo prezize.
Jimi,
Bann militan lamour
Dan zarden zanfan,
Nou tou zardinie;
Nou fouye, bine, fer platband;
Seme, grefe, fer provin;
Aroze, met fimie, bar sime kourpa;
Ras move lerb; protez zenn pous …
Jimi,
Nou pe dekouver ansam ar twa
Parol prop, lekritir prop
Dan karo kalkil, lor pie konesans.
Enn nouvo souf finn ne
Ki dime pe bril laliann konfizion;
Tras map nouvo destine.
10.04.06

LET POU ENN MILITAN LAMOUR (2)

Hey Zorz!
Si nou fer koumadir
– Mo kone enn ta bon dimoun pou manga –
Si koumadir nou sey mazine
Ki dan koumansman nou ti kwen liniver
Dan imansite KOSMIK,
Avan premie segonn BIG BENG fini
Bondie ti plant de pie kontrer
Dan ZARDEN KONTRER.
Ti ena matier ek so anti-matier …
Ti’ena osi PIE LAMITIE ek so kontrer
PIE OSTILITE.
LAMOUR pa ti’ankor ne!
Si koumadir …
Zorz, mo matlo
Savedir lerla
Ler pie LAMITIE grandi
Ankonfli ar OSTILITE
Li ti larg boukou brans:
Lamour Adan/Ev, Adan/Dev, Marie/Ev;
Lamour paran/zanfan …
Ostilite fane mem so pikan
Me abba!
Bann brans lamitie tal zot lonbraz,
Rafresi fler, fey, zwazo,
Papiyon tou kouler.
Me Zorz, ki finn arive?
Fetaz lor lakaz MAMA-PAPA-ZANFAN finn anvole.
Dife dan langka!
Bizen dimann PIE LAMITIE
Larg nouvo brans.
Gourmandiz lamone-mal-gagne
Finn touy lonbraz ki rafresi
Fler, fey, fri; zwazo tou sante;
Papiyon tou kouler.
LAVI pe griye dan inondasion.
Dife dan langka!
Bann berze olie okip agno
Souk jalsa dan kazino;
Olie plant lenerzi dan karo
Pe servi later Bondie
Pou nouri lever mafia.
Dife dan langka Zorz,
Dife dan langka!
PIE LAMITIE ar brans lamour
Biyo-diferan finn sey dan vid
Vers lesans lamour-pran-kont
Dan sant OSTILITE
Ki kasiet so piyanter
Ar so palto ipokrit liberte, fraternite.
Fatige, li finn tonbe.

Bizen replant li.
Pie la apel LAMITIE
Ar brans biyo-varyete.
Me kisannla pou plant li aster?
Kotsa pou plant li?

KISANNLA?
Roder bout partou.
Dan lasapel kouma baitka
Finn fini met dibri
Ant Zezi ek Zida.
KOTSA?
Karo partou mine
Ar sa pou mwa.
BIZEN REPLANT PIE LAMITIE!
Kisannla? Kotsa?
Kikfwa bizen atann!
Pa kapav atann;
Taler pou tro tar.
Zot pe tir kouvertir lor tempo Pol Nor;
Glason so-so pe sem rematis kronik.
Zanfan pe mars kabose…
Kisannla? Kotsa?
Zorz,
Kafouyaz lor baz!
Kotsa?
La kot nou ete; dan vilaz, dan lakaz;
Dan karo; dan biro …
Kisannla?
Twa, mwa, nou …
Pa bizen lezot?
Kisannla?
Bann ki otour latab ronn iniversel
Anba latant Lalimier?
Wi Zorz!
Me to kwar ki NOU SENIER pou avoy
Zezi, Gandhi, ek zot Shakti;
Sidharta, Mandela ek Marie
Kan fekfekla nou finn vann
MAMA LATER ek viol GRAN SER SILANSIE.
Vremem!
Vremem to kwar li finn pardonn nou?
Vremem kapav re-ena
PIE LAMITIE
Ar brans pran-kont
Ek lamour detase?
Avril 2006

LET POU ENN MILITAN LAMOUR(3)

Atma,
Neseser get deryer
Pou kone ki distans nou finn fini galoupe
Dan lekours lavi.
Me kan get deryer
Vinn kiltir popiler,
Vinn enn vertiz,
Enn obsesion,
Enn maladi
Pli divan fonn dan koutvan;
Kan yer anpes get dime,
Bous lizie lor paz ki finn tourne
Lerla douk souk nou nam,
Plonz li dan touk koltar bouyant;
Lerla, matlo,
Boukou-boukou douk.
Atma, kan nou get otour nou
Ki nou trouve?
Sakenn ar so grat, pios, pikan, lapel
Pe fouy later
Pa pou rod lever,
Pa pou plant legim ousa lenerzi
Me pou rod kanbar so pase fabrike.
Atma,
Twa ek mwa
Pou letan ek lespas
Enn ti rankont
Avan tamtam Premie Me kord zorey,
Anou rev ansam enn lot dime.
Nou konn yer bien;
Zordi bien kler dan nou gete…
Me dime ki pe ouver lizie
Li kaylous.
Bizen envant enn lot dime.
Dime Lamerik, Lerop pe gagn kriz;
Dime ansestral dan leral;
Dime dilo swiv kanal
Finn tas dan sek …
Kwar mwa matlo
Bizen envant nouvo dime:
Dime karo lenerzi
Pa vila mafia;
Dime letid diferan
Pa routinn;
Dime Angle, Mandaren, Portige, Espagnol
Pa dime reflex kanbar;
Dime lindistri tradiksion
Pa slogan get deryer pa get divan.
Atma,
Zegwi revey pe galoupe.
Dir bann zanfan pa perdi letan
Rod roupi kare dan touk koltar bouyant.
Zordi nou dan lakrwaze;
Si nou pran bon direksion
Soley dime pou ekler nou boner.
Sinon Gran maler!

ZENES KONT LADROG

Larak pa enn badinaz;
Taba pa zouzou menaz;
Gandia baba pou trenn twa dan marekaz.
Pa rod sikann, rod lagratel!
Enn ti nisa mal kalkile
Souvan ris nou dan kosmar bakanal,
Kas nou lezel.
Tansion zanfan, tansion mo nam!
Kayma laba, ledan lansar,
Dan fet malsen pe atann twa
Pou desir to laser,
Anter to lesperans.
Larak pa enn badinaz;
Taba pa zouzou menaz;
Gandia baba pou trenn twa dan marekaz,
Nway to lesperans.
02.05.06

PA PRAN ZOUZOU POU BADINAZ

“Papa, papa, restan dan to ver
Fer mwa gagn loke;
Mama, mama, labier dan to ver
Ala li amer; … les mo reseye.
Granper, granmer, diven dan zot ver
Fer latet vire.
Kifer zot riye?
Tonton, tonton, kifer lafime
To sigaret drol
Santi lot?
Les mo sey enn kou!”
Matlo, mo matlo,
Ouver to lizie!
Aret trenn zanfan Bondie
Dan labou to marenwar.
“Papa, papa, zafer dan to ver
Fer gagn maloker.
Mo latet vire.
Mama, mama, to’le mo ranpli
To ver labier vid?
Tonton, tonton,
Lafime lerb dan to sigaret
Ala santi bon …’
Ayo mo matlo,
Get ki pe’arive!
Katpat ti baba
Pe rant dan labou.
05.05.06

LAPRIYER LAFIN

Bann dimoun pa fezer,
Disel nou later,
Shakti beni zot,
Ekler zot larout
Ar lalimier eternel;
Bann ki pe soufer
Shakti souy zot larm;
Bann ki bon
Shakti kontan zot,
Pou donn zot so trezor;
Bann ki lite pou lazistis
Zot rekonpans dan Shakti Youg
Pou plis extra ki extra;
Bann ki konn pardone
Pardon pou zot leritaz;
Bann leker kler
Pou trouv Lalimier;
Bann ki travay pou lape
Pa per,
Shakti mars ar zot;
Shakti beni zot tou
Ki soufer ar kouraz
Pou tengn
Rwayom Marenwar.

RACHEL-CHRIST-ELLE
POU RACHEL

To kone Rachel, mo zoli baba,
Bann tilespri la zot pe radote;
Zot pe koz nenport, nek zaza-zaza;
Zot pe dir koumsa – bann pov bachara –
Ki dimoun malad pe pey zot pese;
Ki Bondie Lamour pe pini zanfan.
Zot pa pe konpran ki Bondie Lamour,
Avoy nou boubou pou fer nou rapel
Ki nou tou bizen ed seki soufer.
Si nou pa kapav, savedir nou’nn fel.
To kone Rachel, mo zoli baba,
Laba dan maray zanfan dan maler.
Zot fen, mo fifi. Zot papa pa la;
Zot mama malad. Bann tilespri la
Zot pe radote. Zot pe dir koumsa
Zot dan pens zordi pou zot pese yer.
Zot pa pe konpran ki Bondie Lamour,
Avoy nou boubou pou fer nou rapel
Ki nou tou bizen ed seki soufer.
Si nou pa kapav, savedir nou’nn fel.
To kone Rachel, mo zoli baba,
Bann niaz pe korde, lesiel pe plore;
Laba lafore nepli pe nouri
Zwazo, papiyon, mouna ek tedi.
Bann tilespri la pa aret fane;
Zot pe dir koumsa peyna pou traka.
Zot pa pe konpran ki Bondie Lamour
Li bien tris zordi. So zanfan finn fel.
Olie aroz fler ar dilo beni
Zot pe vers lasid dan vant eternel.

MALINI

Enn serkey soliter, trwa pogne later,
Detrwa petal fler. Samem tou Malini.
Dimoun sivilize, ki priye Bondie,
Ki frekant kalimay, alim sanbrani;
Pou protez zot kadav vivan ti prefer
Kas koko, alim kanf pou pous movezer
Olie donn twa bwar enn gout dilo beni
Ed lavi ale Malini, Malini.
Pardonn zot Malini; pardonn zot!
Enn sans ki enn zour enn gran madam kouraz
Ti eklat silans pou ki laverite
Lev latet lao dan salon ipokrit,
Ouver laport-lafnet, les ler fre rantre,
Met mansonz dan desbinn. Enn sans to ti la
Malini, Malini! Enn sans to ti la
Pou ouver lizie tang e sarye lakrwa
Bann ki ti dan prizon prezize.
Pardonn zot Malini; pardonn mwa.

SANTE PERDI BANN

Mo kriye, mo kriye; personn pa pe tande;
Personn pa’le tande.
Mo poli mo parol; mizir tan, mizir ton;
Met lord dan bann silab; fer rim sone partou
Par andan, par deor.
Me partou zorey sourd par expre bous zorey.
Perdi bann, perdi bann, mo sante perdi bann;
Perdi bann, perdi bann, mo sante peyna bann.
Mo kriye mo sagrin; mo sant mo ki dir for
Enn lavi ki toufe
Dan rafal pa konpran. Me dimoun fer sanblan
Pa tande, pa konpran. Kouma gout lor fey sonz
Mo parol glis-glise
Tom deor dan bake. Ferblan vid fer tapaz.
Perdi bann, perdi bann, mo sante perdi bann;
Perdi bann, perdi bann, mo sante peyna bann.
Mo sante perdi bann, olie mont dan lesiel
Pe tom pouf dan labou.
Laba mem tilapia refiz gout so parfen;
Mem lever tourn lalev, montre so repiyans.
Sidartha, Sidartha
Kouma to fler lotis, fer mo sante trouv kler.
Perdi bann, perdi bann, mo sante perdi bann;
Perdi bann, perdi bann, mo sante peyna bann.

DINITE PA SARITE

Pa fizon avan eleksion;
Ver larak pou may li dan lak.
Ramas to pitie ipokrit;
Gard to sarite koz manti!
Mo ser pe rod dinite
Ki dan menot labraget;
Liberte ki pe mwazi
Dan kazot falokrasi.
Pa gous-foulous pou fer lafoul;
Trwa lakrwa garanti nisa.
Ramas to fos demokrasi
Ki gres roulman misie roupi.
Mo ser pe rod dinite
Ki dan menot labraget;
Liberte ki pe mwazi
Dan kazot falokrasi.
Pa papie kouler fennsifer;
Konsomasion zero depo.
Ramas to zes kasiet defo
Ki bous lizie zanfan Bondie.
Mo ser pe rod dinite
Ki dan menot labraget;
Liberte ki pe mwazi
Dan kazot falokrasi.

PA TOUY MO MAMA

Roupi ron pa ase; li rod roupi kare;
Depi soley leve, ziska soley kouse
So lapeti loulou zame aret grogne;
Plis li plin so boyo plis li dimann ankor.
Jabaljas dir bas!
Pa touy mo mama, ayo!
Pa touy mo mama!
So roupi pa ase; pou lotla pli zoli;
So kofor pa ase; pou lotla pli ranpli;
So grander pa ase; li ole plas lotla …
Ar larme mersener li plant rengn laterer.
Gestapo manti!
Pa touy mo mama, ayo!
Pa touy mo mama!
Vant later pe korde; so kasket desire;
Dilo dan so poumon; dilo dan so soulie;
Soley bril so seve; so linz blan finn vinn rouz;
Dan karo may dore pie disab pe pouse.
Rachas pe donn bal!
Pa touy mo mama, ayo!
Pa touy mo mama!

NI DIVAN, NI DERYER! AKOTE!

Pa bizen to al divan-divan
Koumadir bizin sorti premie
Koutkekout.
Pa bizen res deryer mo koko
Vadire lonbraz soley kousan
Konfortab.
Vinn la mo gate lor mo kote drwat;
Les mo poz lame lor to zepol gos.
Ni divan, ni deryer
Me la koste ar mwa.
Pa bes latet, gard lizie ouver;
Mizir to lemonn ar santiman,
Ar lespri.
Pa tas deryer kouma lake bef;
Vadire zis bon pou farous mous
Parazit.
Vinn la mo gate lor mo kote drwat;
Les mo poz lame lor to zepol gos.
Ni divan, ni deryer
Me la koste ar mwa.
Pa ekout rimer ki pe fane
Pou fer zanfan kwar fam dernie lo,
Lake bef.
Zot finn ferm Shakti dan fon tirwar
Pou efas so nom dan nou memwar
Me abba!
Ni divan, Ni Deryer! Akote!
Vinn la mo gate lor mo kote drwat;
Les mo poz lame lor to zepol gos.
Ni divan, ni deryer
Me la koste ar mwa.

PREZIDAN KRAZKOR

Li ek so bieneme ti konstrir
Enn tanp kot lalimier sirkile,
Lor lezel ler sakre, prop ek pir.
Kan finn ler pas temwen alala
Lor vites li vinn fer bon vale.
Prezidan Krazkor baba
Pou so prop dibien
Avoy Madam la baba
Anekzil bien lwen –
Ekzil volonter.
Li ek so bieneme ti anvi
Ansam tras enn sime diferan
Kot Yoni ek Linga konn partaz
Parrsadi, petal fler ek dimiel
Me lespri mesanste pa ti’le.
Prezidan Krazkor baba
Pou so prop dibien
Avoy Madam la baba
Anekzil bien lwen –
Ekzil volonter.
Li ek so bieneme ti fer tou
Pou Sakre Feminen ek Sakre
Maskilen enn ar lot viv ansam
Me krazkor maskilen ek larme
Krazer kor lor vites efas tou.
Prezidan Krazkor baba
Pou so prop dibien
Avoy Madam la baba
Anekzil bien lwen –
Ekzil volonter.

PA MELANZ KALCHOUL

Kan koz devlopman, ala lor vites
Li koz teori privatzasion,
Globalizasion.
Koz literesi, ala lor vites
Li koz Volapuk, miltilingwistik
Ek so fer koustik.
Pa melanz kalchoul, mo fami!
Kouyer douri, kouyer kari,
Kouyer dal, kouyer satini,
Tousala kouyer, sakenn so manier
Me pa mem zafer.
Koz demokrasi! Ala lor vites
Li li koz jati; ‘pa tous sipaki,
Pa tous sipakwa’.
Koz idantite, ala lor vites
Li rod so rasinn dan bol bouyabes.
Li rev monarsi.
Pa melanz kalchoul, mo fami!
Kouyer douri, kouyer kari,
Kouyer dal, kouyer satini,
Tousala kouyer, sakenn so manier
Me pa mem zafer.
Koz egalite! Ala lor vites
Li kouchou-kouchou ar kouzen-kouzinn.
‘Nou bann andanze!’
Koz nouvo dime! Ala lor vites
Li koz avantier, lor letan margoz
Pou pa get zordi.
Pa melanz kalchoul, mo fami!
Kouyer douri, kouyer kari,
Kouyer dal, kouyer satini,
Tousala kouyer, sakenn so manier
Me pa mem zafer.

KAS KOKO BWAR DILO

Mo vwazen agos, gramaten-tanto
Kas poz anba pie, atann fri tonbe.
Mo vwazen adrwat dan zarden toultan
Piose, fouye, bine, seme, plante;
Fer lavi zerme dan antray later.
Pou kas koko, koko;
Bwar dilo, koko;
Plant pie koko, koko;
Plant pie koko.
Mo vwazen agos pa konpran kifer
Konpansasion la tarde pou vini;
Kouma larkansiel ar promes trezor,
Li gidi anvi me kasiet soukdou.
Tini mem, so godo zame vini.
Pou kas koko, koko;
Bwar dilo, koko;
Plant pie koko, koko;
Plant pie koko.
Mo vwazen adrwat souy dilo lor fron,
Fann dilo lor fler, pas laswaf later;
Mo vwazen agos, fizi dan lame,
Lasas yev ek serf; ar lamson malen
May baba pwason. Li kontan disan.
Pou kas koko, koko;
Bwar dilo, koko;
Plant pie koko, koko;
Plant pie koko.

CHRIST-ELLE

Ayo mo baba!
Vant ti sarye twa, vant ti nouri twa
Pe brile baba, pe plor to martir.
Lespri detrake finn kraz bouton fler
Avan li ouver pou bwar lalimier.
Kouma pou dir twa bizin pardonn zot
Ki pa pe kapav konpran Shakti Yug,
Prensip liberte dan lamour pran kont?
Kristel mo Christ-Elle lespri detrake
Finn krisifie twa.
Kristel mo Christ-Elle, bizin pardone
Me …
Kouma pou bliye?

ANOU KAS PALTO

Vremem to onte anbras to mama?
So seve pa ble; so lizie pa blon;
So regar pa kler kouma ferm lizie?
Al kasiet baba, rod enn lot mama
Lot kote dilo. Ayo mo matlo!
Matlo, mo matlo,
To palto ena defo;
Ala li tro gro; ala li tro gran;
Ala li tro larz ousa tro sere.
To tayer, matlo,
Finn perdi so santimet.
Pa dir mwa beta, dalpouri, gropwa
Fer manze vinn rans, fer gagn maloker.
To prefer bigmak, nasta dideor.
Ki to dir? Pitza gout sivilize?
Fer twa anvi sant I-ta-li-a-no?
Matlo, mo matlo,
To palto ena defo;
Ala li tro gro; ala li tro gran;
Ala li tro larz ousa tro sere.
To tayer, matlo,
Finn perdi so santimet.
Matlo, mo matlo, kifer to pa’le
Vinn koste ar mwa? Akoz mo lame,
Akoz mo lipie kouver ar later?
Depi gramaten mo finn kas palto.
Kas palto mo nam! Kifer to pa’le?
Matlo, mo matlo,
To palto ena defo;
Ala li tro gro; ala li tro gran;
Ala li tro larz ousa tro sere.
To tayer, matlo,
Finn perdi so santimet.

LAGAM SAN FRONTIER

1. LAGAM SAN FRONTIER

Dan mo poumon, enn souf
Afro-Aziatik
Kabos diktatir Lerop;
Dan mo lagorz, lagam
Losean Atlantik
Zwenn Mozanbik, may Pasifik
Dan Losean Indien.

Dan mo lavenn
Ton ek tan ankadans
Dir mwa ki mo ete;
Dir mwa to mo ser;
Dir mwa to mo frer;
Dir mwa nou mem fami;
Fami imen.
2
Dan mo lespri, enn son
Vie kouma kreasion,
Premie vre entwision,
Fer presion lor mo nam;
Fer mwa tande par fors:
Pa sarite me dinite;
Samem refren dime.

Dan mo lavenn
Ton ek tan ankadans
Dir mwa ki mo ete;
Dir mwa to mo ser;
Dir mwa to mo frer;
Dir mwa nou mem fami;
Fami imen.
3
Dan mo leker, enn mo
Senp kouma gazouyman
Pe dir zetwal lwenten:
Anou koste ansam.
Tro tapaz initil
Fer diferans ranz bann miray
Dan vilaz lor lapay.

Dan mo lavenn
Ton ek tan ankadans
Dir mwa ki mo ete;
Dir mwa to mo ser;
Dir mwa to mo frer;
Dir mwa nou mem fami;
Fami imen.

2. MO TIZANFAN EMANIEL

Zot ti dir mwa mo bon
Zis pou gardien kanpman;
Mo tifi zis bon pou deblok leren
Dan kanpman gran misie;
Mo madam exselan
Grosi larme somer,
Fer pri travay tonbe.

Aswar dan mo rev tranble-tranble
Enn brin lalimier briy ankouler;
Lerla larm li koule, soupire …
Enn zour Emaniel pou vinn souy mo larm.
2
Zot dir pa neseser
Mo konn lir, konn ekrir;
Mo lang maternel enn pete bourik;
Enn patwa san gramer.
Aret fatig latet;
Bouz to waya, baba;
Alim nisa maja.

Aswar dan mo rev tranble-tranble
Enn brin lalimier briy ankouler;
Lerla larm li koule, soupire …
Enn zour Emaniel pou vinn souy mo larm.

3

Zordi nouvo soley
Ar reyon ankouler
Pe aroz lesiel, later; pous bann niaz;
Fer fangouren vinn dou;
Fler flanbwayan pli rouz.
Lesperans pe grandi,
Emaniel finn vini.

Aswar dan mo rev tranble-tranble
Enn brin lalimier briy ankouler;
Lerla larm li koule, soupire …
Enn zour Emaniel pou vinn souy mo larm.

3. PA KWAR NOU GOPIA

Nou konn fer plant pouse;
Fer zanimo grandi;
Fer denn, poul, kanar, pentad
Sante-danse ar fler tou kouler;
Valse ar fri ver, zonn, oranz, rouz.
Noumem zardinie Bondie.

Pa kwar nou zis bon
Travay sibaltern;
Pret zepol pou sarye
Karapat, parazit
Ki kontan mont dadak
Lor ledo malere.
2
Nou fer lakaz pouse;
Nou fer sato grandi;
Fer lalimier alime;
Robine sante ler dilo koule,
Valse ar denn, poul, kanar, pentad.
Noumem artizan Bondie.

Pa kwar nou zis bon
Travay sibaltern;
Pret zepol pou sarye
Karapat, parazit
Ki kontan mont dadak
Lor ledo malere.
3
Nou lonbri dan later;
Nou lespri dan lesiel;
Nou rasinn pa konn frontier.
Zanfan marenwar pe montre sime
Bann ki ankor pe korde dan dife.
Noumem lalimier Bondie.

Pa kwar nou zis bon
Travay sibaltern;
Pret zepol pou sarye
Karapat, parazit
Ki kontan mont dadak
Lor ledo malere.

4. ENN BOUT DIPEN …

Enn bout dipen mo matlo;
Enn gout diven mo bayo
Pou sel nou gran lamitie
Dan lamitie Zezikri.

Pa get zozo par so plim;
Pa get fler zis par kouler;
Pa get sante par lagam;
Tansion parol koz manti.

Enn bout dipen mo matlo;
Enn gout diven mo bayo
Pou sel nou gran lamitie
Dan lamitie Zezikri.

Ena exper kouyoner
Koz koze dilo disik
Me gramaten ler leve
Gou margoz tas dan labous.

Enn bout dipen mo matlo;
Enn gout diven mo bayo
Pou sel nou gran lamitie
Dan lamitie Zezikri.

Aret swiv miraz lisien!
Ouver gran to lizie tang!
Rod kot lemal li sorti!
Emaniel akote twa.

Enn bout dipen mo matlo;
Enn gout diven mo bayo
Pou sel nou gran lamitie
Dan lamitie Zezikri.

5. LENDI KORDONIE

Samdi ek Dimans
Zwisans fer maja ar zwisans.
Ler Lendi leve, latet karousel.
De dan enn baba, meksinn paspartou.
Mo nek ploye, mo redormi.
Momem Lendi Kordonie.

Travay anretar kapav atann;
Zanimo gagn fen kapav atann;
Tetinn vas gonfle kapav atann;
Zanfan ki malad kapav atann.
Lendi kordonie dan nisa rom tropik,
Samem so yes.
2
Samdi ek Dimans
Pa koz lekonomi, pey kont;
Kan Lendi leve, lerla va gete.
Det kapav atann kan zwisans lor baz;
Pa pans traka, pans tamasa.
Lendi kordonie sakre!

Travay anretar kapav atann;
Zanimo gagn fen kapav atann;
Tetinn vas gonfle kapav atann;
Zanfan ki malad kapav atann.
Lendi kordonie dan nisa rom tropik,
Samem so yes.

3
Samdi ek Dimans
Fete zanfan ziska zot rans;
Kan Lendi leve va pey lokasion;
Fer reparasion; pey fiz profeser.
Bliye problem; mazinn zwisans.
Dime, Lendi va gete.

Travay anretar kapav atann;
Zanimo gagn fen kapav atann;
Tetinn vas gonfle kapav atann;
Zanfan ki malad kapav atann.
Lendi kordonie dan nisa rom tropik,
Samem so yes.

6. KONN AMIZE

Kan Samdi swar vini
Sof to ravann, dres lagitar;
Met dan lanbians, fer labous dou;
Mete sofaz, mete choula.
Ti-la-e kachakacha!

Sis zour dan travay;
Enn sware divers
Pou regagn balans.
Ler Dimans vini
Dir Zezi mersi.
2
Kan Samdi swar vini
Rapel fami, rapel kamwad;
Rapel vilaz, rapel kartie;
Rapel seki fer lavi dous.
Ti-la-e kachakacha!

Sis zour dan travay;
Enn sware divers
Pou regagn balans.
Ler Dimans vini
Dir Zezi mersi.
3
Kan Samdi swar vini
Debit-kredit to lasemenn;
Gete kote bon vinn pli bon;
Pa bon perdi so lepeser.
Ti-la-e kachakacha!

Sis zour dan travay;
Enn sware divers
Pou regagn balans.
Ler Dimans vini
Dir Zezi mersi.

7. YVON VONVON

Kan fardo la tro lour;
Kan boulo la tro dir;
Enn sel nom dan labous:
Apel Vonvon, degaze do.

Li ti apel Yvon;
Nou ti’apel li Vonvon.
Dan mo lespri zanfan
So lafors ti Sanson;
Pa ti ena so segon
Lor mont lor pie koko,
Mem pie koko-Selan
Ki gidi ledo niaz.
2
Ena pou zet enn pie;
Fouy later, tir gro ros;
Enn sel nom nou rapel:
Apel Vonvon, degaze do.

Li ti apel Yvon;
Nou ti’apel li Vonvon.
Dan mo lespri zanfan
So lafors ti Sanson;
Pa ti ena so segon
Lor mont lor pie koko,
Mem pie koko-Selan
Ki gidi ledo niaz.
3
Dife pe bril lakaz;
Lekiri andanze;
Li la avan kriye;
Li kone bizen li.

Li ti apel Yvon;
Nou ti’apel li Vonvon.
Dan mo lespri zanfan
So lafors ti Sanson;
Pa ti ena so segon
Lor mont lor pie koko,
Mem pie koko-Selan
Ki gidi ledo niaz.
4
Kot twa Yvon Vonvon?
Mo’anvi tann twa riye;
To zistwar fouka net.
To kot Li, pa manti.

Li ti apel Yvon;
Nou ti’apel li Vonvon.
Dan mo lespri zanfan
So lafors ti Sanson;
Pa ti ena so segon
Lor mont lor pie koko,
Mem pie koko-Selan
Ki gidi ledo niaz.

8. DIMOUN PA LARTIK

Kan dimoun vinn marsandiz,
Enn nimero dan rezis,
Enn lartik dan laboutik,
Lerla nou aste-vande,
Marsande, e nou kas pri
Vadire valer imen
Li parey kouma dipen;
Zordi fre, dime rasi.

Nou ser, nou mama, mo frer,
Pa lartik lor letazer
Pou zwisans bann kaser poz.
2
Kan dimoun zis enn lakrwa
Lor bilten zour eleksion;
Konsomater fer biznes
Marse, fer profi vinn red;
Senp esklav dan kazot yenn;
Lerla nou kol tiket pri
Lor fro zanfan san defans;
Zet Zezi dan pit latrinn.

Nou ser, nou mama, mo frer,
Pa lartik lor letazer
Pou zwisans bann kaser poz.
3
Kan dimoun finn perdi pie;
Pa kone ki li ete;
Idantite lor brasle,
Kopie, kopie san panse;
Pa aret zour so mama
Parski sikse dideor
Plen rev ar nisa apar;
Lerla finn ler pou plore.

Nou ser, nou mama, mo frer,
Pa lartik lor letazer
Pou zwisans bann kaser poz.

9. PAROL NEF
1
Parol nef pe exploze
Kouma petar banane.
Ekoute pou to tande.

Pa sarite ki nou ole;
Se dinite ki nou ole.
Ramas to pitie ipokrit;
Souy to larm krokodil ar ros.
Zes touy konesans dan leral;
Zanfan zordi pe vinn malen.

Parol nef pe exploze
Kouma petar banane.
Ekoute pou to tande.
2
Pa anbet nou ar kat miray
Dan geto site depotwar;
Se later fertil ki nou’le
Pou ranz vilaz zanfan ere.
Marday yer korde ar douler;
Zanfan zordi pa kouma yer.

Parol nef pe exploze
Kouma petar banane.
Ekoute pou to tande.
3
Nou kone kot lapas ete;
Kot santie dan karo pikan;
Ki parkour kler pa koz manti;
Ki sime fler al simitier.
Nou rapel loder maler yer;
Parol disik bien-bien amer.

Parol nef pe exploze
Kouma petar banane.
Ekoute pou to tande.

10. EMANIEL LOR BAZ
1
Laklos si-zer pe sone;
Zour Emaniel pe leve.
Ale zanfan, trap lame,
Nou fer laronn, sant anker.

Ki ti pou dir ki enn zour
Ler nou deside marse
Lamer Rouz ti pou kile;
Ki ti pou dir ki enn zour
Tou bann zanfan Emaniel
Ansam ti pou dres latet,
Mars frengan ver lalimier.

Laklos si-zer pe sone;
Zour Emaniel pe leve.
Ale zanfan, trap lame,
Nou fer laronn, sant anker.
2
Ki ti pou dir ki enn zour
Lekay lizie bar gete
Ti pou fonn dan lalimier;
Ki ti pou dir ki enn zour
Nou ti pou efas nou fas,
Met sime kler, dos partou
Parski Emaniel nou gid.

Laklos si-zer pe sone;
Zour Emaniel pe leve.
Ale zanfan, trap lame,
Nou fer laronn, sant anker.
3
Ki ti pou dir ki enn zour
Vilen ti kanar dan nwar
Ti pou vinn enn laprinses;
Ki ti pou dir ki enn zour
Nou ti pou montre sime
Bann ki yer ti kraz nou kor.
Noumem zanfan Emaniel.

Laklos si-zer pe sone;
Zour Emaniel pe leve.
Ale zanfan, trap lame,
Nou fer laronn, sant anker.

11. LALANG PEYNA LEZO

1
Li kontan koze pou labous pa pi
Me sirtou parski li amoure red
Ar so prop lavwa.
Kan lezot koze li pa ekoute
Parski li bizen panse ki pou dir
Pou ranpli silans.

Nou tou apel li Yap-Yap;
Pa kone kot li sap-sap;
Li’nn vinn exper dan kap-kap;
Li fer kwar ki li rap-rap;
Me si mo gagn li: doup-dap!
Doup-dap! Doup-dap!
2
Li tro eksite kan li trouv dimoun
Ki pa pran li kont; lerlamem li pou
Koumans radote.
Zes touy konesans, li ekzazere,
Fer kaka zozo vinn boulet kanon;
Rar vinn tro souvan.

Nou tou apel li Yap-Yap;
Pa kone kot li sap-sap;
Li’nn vinn exper dan kap-kap;
Li fer kwar ki li rap-rap;
Me si mo gagn li: doup-dap!
Doup-dap! Doup-dap!
3
So lareg mantal finn net deregle;
Li nepli kapav mizir profonder,
Longer ek larzer.
Akoz sa matlo, enn jare verbal
Gramaten, aswar ziska landime
Aroz nou desten.

Nou tou apel li Yap-Yap;
Pa kone kot li sap-sap;
Li’nn vinn exper dan kap-kap;
Li fer kwar ki li rap-rap;
Me si mo gagn li: doup-dap!
Doup-dap! Doup-dap!

12. RIMER SIYANTIFIK
1
Zame li eksite.
Zame, zame, zame!
So lespri kartezien
Kouma enn bistouri
Fer bann trans transparan
Ar nenport ki lide
Politikman abstre,
Domestikman konkre,
Filozofikman fre,
Ekonomikman vie,
Sosialman konzele,
Kiltirelman lare.

Personn pa gagn drwa mor
San nesans teorem:
Li’nn bliye respire;
Li’nn anvi swiside;
Finn avoy li manze.

2
Li’nn aprann swiv metod
Obzektif, rasionel
Ki rezet emosion;
Ki refiz entwision;
Ki deplor derapaz,
Amalgam, kafouyaz;
Ki kondann prezize,
Partipri, preferans,
Rasism ek tilesprism;
Ki pa siport sexism,
Kasteism, sosialism,
Elitism, kominism.

Personn pa gagn drwa mor
San nesans teorem:
Li’nn bliye respire;
Li’nn anvi swiside;
Finn avoy li manze.
3
Intelizans fite
Kouma zouti bouse;
Lalimier san lonbraz
Kan soley midi pil
Drwar-drwat lor ekwater;
Lozik enkandesan
Ki fer mem lasie fonn;
Analiz sizo-frwa
Ki pa les santiman
Kas so konsantrasion,
Detourn so latansion,
Kontourn so direksion.

Personn pa gagn drwa mor
San nesans teorem:
Li’nn bliye respire;
Li’nn anvi swiside;
Finn avoy li manze.

13. KAN MESAZ PA BON …
1
Kan mesaz pa bon …
Ou pies pe dir ou li anvi kas bag
Depi ki li’nn zwenn enn zoli personn,
Ti garson manke ki’nn fer li santi
Lamour diferan, pli for ki avan,
… pa trangle fakter.

Pa trangle fakter, do matlo;
Pa trangle fakter mo bayo;
Pa trangle fakter!
2
Kan mesaz pa bon …
Ou dokter dir ou rezilta pa bon:
Peyna dout ki ou seropozitif;
Baba dan ou vant so lavi dan dif;
Ti bliye servi kapot sa zour la,
… pa trangle fakter.

Pa trangle fakter, do matlo;
Pa trangle fakter mo bayo;
Pa trangle fakter!
3
Kan mesaz pa bon …
Planet pe sofe; lavi andanze;
Lamer yam montagn; dezer galoupe;
Glasie vinn dilo; lesiel defonse;
Bayant to loto, tir to bisiklet;
… pa trangle fakter.

Pa trangle fakter, do matlo;
Pa trangle fakter mo bayo;
Pa trangle fakter!

14. MARYAZ KRAPO EK SERPAN
1
Konper Krapo zoli garson;
So papa ris, so mama ‘si;
– Pa fer nanye mem zot marday –
Seki donn li plis sexapil
Se so gran V, pa v vilaz.

Konper Krapo zoli garson!
So gran V gidi-gidi,
Fit lapeti Konper Serpan.
2
Konper Krapo zoli garson;
So V briye kouma diaman
– Mem li fos-fos pa fer nanye –
E akoz sa Konper Serpan
Aswar fer rev mont kadadak.

Konper Krapo zoli garson!
So gran V gidi-gidi,
Fit lapeti Konper Serpan.
3
Konper Krapo zoli garson;
So V sone kouma sikse
– Mem fabrike kot ferblantie.
Pou met kouronn, asiz lor tronn
Konper Serpan konn ferm lizie.

Konper Krapo zoli garson!
So gran V gidi-gidi,
Fit lapeti Konper Serpan.

15. ETA FATRA!
1
Labrim finn leve, fernwar pe tale;
Lalinn ek zetwal finn tengn zot fanal.
Bonnfam Bolomla, trenn-trenn so lipie
Sarye so vie laz lor sime lakaz.
Enn kou de lonbraz sorti deryer touf,
Trap li, ris so sak; desir so likou
Pou enn bout metal.

Twa move fatra, pa tous nou Mama!
Bolom la finn mor, so zanfan pa la.
Olie donn koudme pou sarye lakrwa,
To pil lor soufrans imen kouma twa.
To finn bliye net mesaz nou Papa?
2
Pourtan lesiel ble! Pourtan soley for!
Pourtan peyna niaz ki’anons move tan!
Ti-Marie Noutou lor sime trankil
Pe al sers dibwa dan danbwa laba.
Enn kou enn fantom sorti deryer pie,
Trenn li dan enn touf; bous labous, touf li;
Viol enn zanfan mor.

Twa move fatra, pa tous nou baba!
So mama malad, so papa pa la.
Olie donn koudme pou sarye lakrwa,
To pil lor soufrans imen kouma twa.
To finn bliye net mesaz nou Papa?
3
Fekfekla zot de ti fer enn serman
Dan lakaz Bondie, divan so zanfan
Ki ziska lamor zot pou donn lamour,
Pran kont zot prosen … Ki pe ariv twa?
To pe lev lame, britaliz to fam?
Eta pa fer sa! Eski to’nn bliye
Baba dan so vant?

Twa move fatra, pa tous nou Shakti!
Li sarye lavi; li nouri lavi.
Olie donn koudme pou sarye lakrwa,
To pil lor soufrans imen kouma twa.
To finn bliye net mesaz nou Papa?

16. ZANFAN LALIMIER
1
Bann zanfan pe zwe, hip, hip, hip, hourre!
– Desine, ranz-zafer, sante, danse,
Sot-lakord, fer-zako, papie-mase.
Konsomater zete, zot ramase:
Boutey plastik ek papie lagazet;
Kapsil, bouson, nwayo papie twalet.
Ar palet kouler, ar boukou lamour
Zanfan Lalimier fer mirak vinn vre;
Rebitaz avoy mesaz lesperans.

Tonton, tonton, mo finn ranz enn mask!
Tonton, tonton, get mo ti toutou!
Tonton, tonton, mo sapo zoli?
Tonton, tonton, li’nn penn mo nene!
2
Bann zanfan pe zwe, hip, hip, hip, hourre!
– Kouk-kasiet, lakaz-zouzou, lamizik,
Kokiyaz, lagren-filao, fey sek.
Magazen zete, zanfan ramase:
Plastik, bwat kartron, papie-gri, pok-pok,
Polisirenn ek toutsort rebitaz.
Ala ar gonaz, Zanfan Lalimier,
Kouma fe lao, fer aswar sove,
Fer Marie sourir, fer Zezi riye.

Tonton, tonton, mo finn ranz enn mask!
Tonton, tonton, get mo ti toutou!
Tonton, tonton, mo sapo zoli?
Tonton, tonton, li’nn penn mo nene!
3
Bann zanfan pe zwe, hip, hip, hip, hourre!
– Lamarel, laronn, sot-mouton, tina,
Difil metalik, tipti bout metal.
Latelie zete, zanfan ramase:
Tibout dibwa ek tibout materyo,
Artifisiel ek natirel osi.
Ala rebitaz dan lame zeni
Zanfan Lalimier fer Bondie kontan:
Zot pe kontinie travay kreasion.

Tonton, tonton, mo finn ranz enn mask!
Tonton, tonton, get mo ti toutou!
Tonton, tonton, mo sapo zoli?
Tonton, tonton, li’nn penn mo nene!

17. ZWISANS SAN SOUFRANS
1
Tibaba kone ki bizen plore
Pou gonfle poumon e demar lavi.
Nou larm permet nou mizir nou lazwa,
Konpran balans ant boner ek maler.

Lavi enn long konba
Kot de kontrer mate
San zame arete
Ziska dernie soupir.
Zwisans ek soufrans may lanver ar landrwat.
2
Tou zanfan kone soufrans neseser
Pou devlop lespri e grandi lavi.
Ar nou sakrifis nou tras nou sime,
Alim lalimier, konstrir dinite.

Lavi enn long konba
Kot de kontrer mate
San zame arete
Ziska dernie soupir.
Zwisans ek soufrans may lanver ar landrwat.
3
Gran dimoun kone zwisans ek soufrans,
Toulede ansam presipit nesans,
Amenn delivrans, aklam lesperans,
Enpoz penitans, partaz rekonpans.

Lavi enn long konba
Kot de kontrer mate
San zame arete
Ziska dernie soupir.
Zwisans ek soufrans may lanver ar landrwat.
4
Be dir mwa kifer partou mo pe tann
Dimoun pe plengne parski pe bizen
Pas par movetan pou al ver bontan;
Partou zot pe rev zwisans san soufrans.

Lavi enn long konba
Kot de kontrer mate
San zame arete
Ziska dernie soupir.
Zwisans ek soufrans may lanver ar landrwat.

18. ATANN KADO MEM!
1
Pa kone kifer sa bann zanfan la
Pas letan atann kado Bonom Nwel.
Pa kwar zot miner; zot finn vinn mazer
Me zot kontinie atann Bonom Nwel
Ekzos lapriyer e kan zot dekon
Zot fizib sote e zot deprime.

Enn zour, enn dir mwa, enn bondie ki bon
Ti bizen detrir lenflians Satan;
Permet so zanfan bliye tou tourman;
Zwir moman prezan san zes fatigan.
Pa dir li Bondie akote toultan
Kan nou fer zefor ouver lorizon;
Pa dir li Satan li endispansab
Pou nou konkerir domenn responsab;
Pa perdi letan, li pa pou konpran.
2
Kifer bann zanfan, kouma gran dimoun
Mizir lekzistans par konsomasion?
Dan pran ek ena zot gagn soulezon
E ogmantasion fit zot lapeti.
Lorla zot tou kwar ki Lavi bizen
Kas zot yenn, kares zot swaf posesion.

Enn zour, enn dir mwa, enn bondie ki bon
Ti bizen detrir lenflians Satan;
Permet so zanfan bliye tou tourman;
Zwir moman prezan san zes fatigan.
Pa dir li Bondie akote toultan
Kan nou fer zefor ouver lorizon;
Pa dir li Satan li endispansab
Pou nou konkerir domenn responsab;
Pa perdi letan, li pa pou konpran.
3
Zot finn vinn fidel nouvo relizion
Ki promet moksha, foul liberasion,
Dan disparision konfli ek tansion.
Enn mahaprofet promet paradi
Pou seki konn trap zwisans azordi
San fatig latet ar so konsekans.

Enn zour, enn dir mwa, enn bondie ki bon
Ti bizen detrir lenflians Satan;
Permet so zanfan bliye tou tourman;
Zwir moman prezan san zes fatigan.
Pa dir li Bondie akote toultan
Kan nou fer zefor ouver lorizon;
Pa dir li Satan li endispansab
Pou nou konkerir domenn responsab;
Pa perdi letan, li pa pou konpran.

19. ENN ROZ ROUZ
1
Enn kou san atann, enn gran tranbleman.
Ronfleman, grognman eklat ouvertir;
Koul labav dife lor lekor blese;
Pa kone kifer parol ofansan
Flash kouma zekler, kras lor santiman;
San personn atann kouma kout pwagnar
Ensilt provokan bles profondeman
Bond ki finn sele par promes lamour.

Ki pou fer aster?
Onte mok onte!
Bes latet, plore, dimann li pardon?
Parol pa sorti!

Al poz enn roz rouz kot lipie Zezi,
Al poz enn roz rouz kot lipie Gandhi,
Avan al poz li lor leker blese.
2
La kot to reste pourtan tou trankil.
Pa kone kouma, pa kone kifer,
Kouma enn volkan, dife la monte,
Violans pet partou, eklat lor figir
Zanfan inosan; san konpran kifer
Lamitie ki yer ti donn zot lape
Finn vinn so kontrer e pe pwagnard tou.
Personn pa kone kouma pou’aret sa.

Ki pou fer aster?
Onte mok onte!
Bes latet, plore, dimann zot pardon?
Parol pa sorti!

Al poz enn roz rouz kot lipie Zezi,
Al poz enn roz rouz kot lipie Gandhi,
Avan al poz li lor leker blese.
3
Pei kot nou viv paret pasifik.
Enn kou san atann, mefians al asiz
Lor sez tolerans; palab ek rimer,
Ensilt ek zoure plen lasiet manze;
Etensel ase pou alim dife
E koze ki long, bel garrbarr partou.
Mari pe touy fam; piti so papa;
Frer pe trangle frer, kamrad so kamrad.

Ki pou fer aster?
Onte mok onte!
Bes latet, plore, dimann zot pardon?
Parol pa sorti!

Al poz enn roz rouz kot lipie Zezi,
Al poz enn roz rouz kot lipie Gandhi,
Avan al poz li lor leker blese.

20. PLIS TO DONE, PLIS ENA!
1
Fifi to dan pens! To papa soular;
Li violan kan li bwar; trape, bate;
To mama, pov jab, tir jab par lake.
Sak zour ki leve amenn plis dinwar;
To nepli anvi get soley leve.

Me enn sans pou twa, bonte ankor for;
Li pe dibout drwat lor lakrwa lespwar.
Enn zour, san atann, lame zenere
Tir twa dan detres, soulaz to lapenn.
Pa bliye fifi, bonte pa finn fer
Pou met dan kofor; pou kalkil rannman;
Pou kont lentere; pou fer letalaz.
Li kado Bondie pou nou partaze.
Plis to done, plis ena pou done.
2
Tilom to dan pens! To mempa kone
Kisannla papa, kisannla mama;
To mempa ena enn akdenesans;
To viv anba pon; poubel nouri twa;
Sak soley leve desann dan trou nwar.

Me enn sans pou twa, bonte ankor for;
Li pe dibout drwat lor lakrwa lespwar.
Enn zour, san atann, lame zenere
Tir twa dan detres, soulaz to lapenn.
Pa bliye monwar, bonte pa finn fer
Pou met dan kofor; pou kalkil rannman;
Pou kont lentere; pou fer letalaz.
Li kado Bondie pou nou partaze.
Plis to done, plis ena pou done.
3
Matlo to dan pens! Mo ser to dan pens!
Violans finn fer nik dan lili maryaz;
Korbiyar garni ar fler-doranze.
Lavi anfami finn fini perdi
Gou pou viv lamour. Prefer mor aster!

Me enn sans pou twa, bonte ankor for;
Li pe dibout drwat lor lakrwa lespwar.
Enn zour, san atann, lame zenere
Tir twa dan detres, soulaz to lapenn.
Pa bliye monwar, bonte pa finn fer
Pou met dan kofor; pou kalkil rannman;
Pou kont lentere; pou fer letalaz.
Li kado Bondie pou nou partaze.
Plis to done, plis ena pou done.

21. SELEBRASION
1
Bann mizisien pe akord enstriman;
Dansez ek danser pe teste zot pa;
Barmenn pe prepar enn nouvo kokteyl;
Sef dan lakwizinn pe gout bann lasos.
Latmosfer tamam! Me kiksoz manke!

Ki pe selebre? Kifer selebre?
Kadans erotik? Lanbians exotik?
Zepis touristik? Mazik pou bliye
Trwa siek matrete; de siek pa pran kont?
2
Bizen selebre bann sen ferm lizie
Pou pa get soufrans ek imiliasion?
Selebre imen ki deryer midi?
Selebre zanfan kiltirelman mor?
Selebre foulous ki pe plen kofor?

Ki pe selebre? Kifer selebre?
Kadans erotik? Lanbians exotik?
Zepis touristik? Mazik pou bliye
Trwa siek matrete; de siek pa pran kont?
3
Anou selebre sime dinite!
Nou liberasion dan mesaz Zezi;
Liber nou kiltir dan prizon roupi.
Anou selebre konba kont teneb,
Pou nou donn nesans nouvo destine.

Ki pe selebre? Kifer selebre?
Kadans erotik? Lanbians exotik?
Zepis touristik? Mazik pou bliye
Trwa siek matrete; de siek pa pran kont?
4
Pa’le sarite; pa’le fos promes;
Pa’le dirizan ki nek mont dadak;
Pa’le sinema ki anbet lizie;
Soulezon boutey, deksi briyani.
Nou pe selebre sime dinite.

Ki pe selebre? Kifer selebre?
Kadans erotik? Lanbians exotik?
Zepis touristik? Mazik pou bliye
Trwa siek matrete; de siek pa pran kont?
5
Nou pe selebre sime dinite.
Nou pe selebre sime dinite.
Nou pe selebre sime dinite.
Nou pe selebre sime dinite.
Nou pe selebre sime dinite.

22. FERM LIZIE, EKOUTE
1
Rasel plor lamor zanfan dan dife;
So kriye-plore nwaye dan krakman,
Krisman, krepitman dife eksite;
Bann fles anflame fer zot sinema;
Spektater ipnotize pa tande
Douler enn mama.

To anvi tande? Abe ferm lizie
Parski to lizie finn gagn labitid
Nek get tamasa.
Rapel: to bizen perdi pou gagne;
Mor pou rene; pa trouv kler pou tande.
Lir ek Gloster ti dir mwa sa enn fwa.
2
Dan mo ti pei, laenn bann tribi
Sitan for ki personn pa tann lotla
Pe kriy so soufrans – get enn lot kote.
Bef dan disab, sakenn get so lizie;
Letansa zorey, konpletman bouse
Paraliz lespri.

To anvi tande? Abe ferm lizie
Parski to lizie finn gagn labitid
Nek get tamasa.
Rapel: to bizen perdi pou gagne;
Mor pou rene; pa trouv kler pou tande.
Lir ek Gloster ti dir mwa sa enn fwa.
3
Krapo pe kriye, personn pa tande;
Siklonn pli souvan; siklonn pli violan;
Klima pe sanze; zwazo finn mie;
Zanimo ek fler, pie ek larivier
Pe sant sante dey me lizie somey
Bous zorey zanfan.

To anvi tande? Abe ferm lizie
Parski to lizie finn gagn labitid
Nek get tamasa.
Rapel: to bizen perdi pou gagne;
Mor pou rene; pa trouv kler pou tande.
Lir ek Gloster ti dir mwa sa enn fwa.
4
Planet dezaxe, roulman deregle,
Mouvman kabose, orbit kas-leren,
Later nepli tann lamizik kosmik.
So disan pe sek, li’nn vinn asmatik;
Respirasion lour, li kriy osekour.
Me nou finn vinn sourd.

To anvi tande? Abe ferm lizie
Parski to lizie finn gagn labitid
Nek get tamasa.
Rapel: to bizen perdi pou gagne;
Mor pou rene; pa trouv kler pou tande.
Lir ek Gloster ti dir mwa sa enn fwa.

APRE LERWA LIR

MORALITE! KOUYON! MORALITE!

to pe lir tou ambalao
adam smith, ricardo
linet roupi bous to lizie
kouler lapo bar to gete
to fer zot dir to prop obsesion
obsesion tap plen, plen tenk, plen pos
obsesion ‘mo lonbri’
-mo lonbri samem sant liniver-

Bann panndit pe sant “LEKONOMI, LEKONOMI, LEKONOMI”
Mister Sef Foulous, gran sefdorkes,
baget dore, diamante
pe diriz sirk.
“LEKONOMI, LEKONOMI, LEKONOMI”
Tou dimoun sant mem parey – mem ton detone.
Letansa azan Sef Foulous
Ploy lagazet, rajo-tv,
Fons zot dan kofor blende ar biye
Ansam ar foto Zezi lor lakwa.

“LEKONOMI, LEKONOMI, LEKONOMI”
Tou dimoun sant mem parey – mem ton detone.

Lame envizib li la; pa traka.
Li dres papie; regle balans.
Dan bazar santral tou zafer ena so plas;
sak zafer ena so lof, so demann ek so pri;
polision, koripsion, exklizion, alienasion
ena so plas, ena so pri.
Aste, vande! Tou redrese.

“LEKONOMI, LEKONOMI, LEKONOMI”
Tou dimoun sant mem parey – mem ton detone.

Dan mo vilaz ena enn tilom
naif.
Li konpran tou antraver, zot dir.
Kan dimoun eklere sant anker
“LEKONOMI, LEKONOMI, LEKONOMI”,
Li li sant
“MORALITE! KOUYON! MORALITE!”
Bizen aret so lelan!
depozision lapolis arestasion pourswit
ofans grav
“Moralite kouyon”
Sa li enn ofans grav
Li dir ki moralite se enn kouyon
Sirman enn teroris sa
Pe detrir relizion
Pou detrir sivilizasion
Bizen bril li vivan
Sa va servi leson pou bann imoral
Bann azan lisifer

Dol! Drol! Drol!
Refren la pa’le ale.
Divan sant li;
Bann pie sant li;
Zwazo sant li: “MORALITE! KOUYON! MORALITE!”

21.04.07

TARTIF MANTI 2

To’nn tande matlo! Nouvel la so-so!
Pa kwar fos-rimer, palab joubaner!
Laverite vre. ‘Pli vre ki sa, ti mer’.

Tartif, mo matlo, pe depoz zarm,
Bes lebra, zet leponz.
‘Sanepepasekontinie’ li dir;
‘Mo’nn zwenn sef-kalipa dan fer koumadir;
Li met san kouma mwa dan so pos.
Dan Lil Paradi, Tartif peyna plas.
Ferm laboutik; rann patant!
Ki Tartif CPE pou fer kan MahaTartif PhD
Par tonn lor rezis somer?’

TiTartif-Manti-Manti enn zour
Ti sey ouver labraget lizie tang.
Alala! MahaTartif Gourouji PhD+
Menas tou zanfan ar dife lanfer;
Menas pou detrir Khujurao; bril Kamasoutra;
Fer otodafe ar sante Elton John …
Lamour ge? Sodom-Gomor!
Viol konzigal? Pa tous drwa zom!
Sef sendikalis Linion MahaTartif PhD
Finn reysi avoy desizion dan dalo koz-koze.

Tartifkrasi sov.

21.04.07

SIFON BLE

Dan nou vilaz bien plante,
Anrasine dan later sakre,
Nou ti ena nou prop lagazet
– ‘Sifon Ble’ nou ti apel li.
Li ti nou toutou moral
Ki ti veye ki personn pa kraz kor so prosen;
Ki personn pa fer mizer so vwazen.

Administrater tabisman pa ti kontan ‘Sifon Ble’.

Pa kone kifer, enn zour tabisman
Koumans aste gran-gran lespas
Lor ‘Sifon Ble’.
Lagazet ranpli ar nouvel lor tabisman:
zestion dan transparans; travayer ere;
prodiksion peper; profi tamam…
administrater li zis enn tigit pli tipti ki bondie.

Pa bizen dir, ‘Sifon Ble’ modernize,
– foto kouler tou dimansion –
editer vinn WaBenza.

Ki niouz?
Vilaz malad.
Vilaz malad? Vilaz malad pa niouz.
Ki niouz?
Lizinn tabisman pe vomi pwazon dan ler;
pe aroz larivier ar lasid.
Pa niouz! Pa niouz! Pa niouz!
Pitay miltinasional pou fer vilaz
SiberSite?
Etae!
MegaNiouz!
Pe plant gazon dan karo legim;
Bann zanfan pe fen;
Vilazwa finn perdi pie, pe nwaye.
Aret rabase! Sa pa niouz sa.
CNN pe koz sanpiona golf dan nou vilaz global.
Sa ki apel niouz!

‘Sifon Ble’ finn vinn ‘Chiffon Bleu’.
So nouvo patron apel CNN;
Li finn ranplas administrater tabisman.

Li bien-bien-bien tigit pli tipti ki bondie.

22.04.07

TABISMAN YER

Tabisman yer, dirize par Mazor Krazkor,
dapre mo granper, ti’ena morso santiman
mem pou zangarna si li soup kouma zon.
Zordi tizanfan Mazor Krazkor
enn lot kalite krazer kor.
So PRIMER, SEGONDER, TERSIER ena zis senk let alfabet:
P, R, O, F, I; so vokabiler ena zis de mo: dividenn, profi.
Mazor Krazkor ti kannwa lor sosial;
tizanfan la kaylous net.
Moralite pa plen so vant;
kan bizen li aste soutien
-pitay pa enn problem;
lagazet akord so violon;
politisien sant so refren;
sakristen okip so zarden;
swamiji konn so boubou,
giji e beni so anvi.
Bon dimoun sa!

Mazor Krazkor ti enn envestiser ekonomik.
Kan plant enn pie li ti pans senkant-an,
san-t-an, detrwa zenerasion.
Tizanfan Krazkor enn lot bofor;
Dan aste-vande peyna so segon;
kan aste, kan vande samem so spesialite;
limem king zougader ekonomik.
Pou Mazor Krazkor later ki nouri nou ti Mama-Sakre;
Pou Tizanfan Krazkor later li zis enn tranzaksion
ki amenn dolar dan dalo.
Mazor Krazkor, dapre mo granper,
ti kontan so later; pou so tizanfan
lemonn, dimoun, lavi, ler, later, lamer
enn sak marsandiz
ki plen kofor lot kote dilo.
Peyna plas pou santiman.

Tabisman zordi, dirize par tizanfan Krazkor,
pa anvi kone ki lanez Kilimannjaro
pe fonn dan lasesres dezer;
pa anvi kone ki koray brizan dan koma;
pa anvi kone ki lours poler pe mor nwaye;
ki Pei-Ba nayba;
ki Makonde finn tas dan lapas;
filao pe zwe kouk-kasiet ar mangliye;
London pe al New York anba lamer;
labou pe trangle disab;
anete planet Ter finn met manto liver.

Mazor Krazkor pe tourne dan so tom;
me so tizanfan pe tourne dan zwisans aveg:
“Mo’le tou toutswit!”

23.04.07

PA GET ZOZO PAR SO PLIM

Linet kiltir koul nou gete dan moul
lepase;
fixe form ek dimansion
nou trouve.
Manti vinn vre.
Akoz sa baba, danzere sa
get enn zozo par so plim.

Get sa misie la!
Depi latet ziska lipie
li dekore ar plimaz sakre;
sign ek senbol tap pil lor fron,
par divan, par deryer
– vadire limem sakre personifie sirpat.
Seki kone konn so fraka.
Labwet lafwa dan lamson bebet
permet li fane dan lakaz Bondie.
Akoz sa baba, danzere sa
get enn zozo par so plim.

Trouv sa madam la?
Li fer koumadir limem soubasman
kovil, legliz, moske, pagod ek mandil;
li konn tou kwen ek rekwen
dan poulaye ek lekiri bondie;
li finn ekrir diksioner pese;
li pe prepar so ansiklopedi.
Me get so lalang ler li koz zoli koze.
Kifer to gagn per? Lalang serpan fer twa per?
To’nn trouve baba!
Akoz mo fifi, danzere sa
get enn zozo par so plim.

23.04.07

LEPREMIE ME

Bafoul, oparler, korne
bave, krase, anrwe.
Banier, oriflam, pavyon
fer alert lor latet dimoun;
leren kadanse; vant koustike;
deryer balote; divan zigzage.
Senpatizan anlokasion dan iniform apepre,
divan lestrad, lespri plastifie
ar kouler biye, kas lagorz kriye:
sote-pile swasant zero!

Sorbe! Sorbe! Sorbe!
Alouda, limonad! Alouda, limonad!
Dalpouri so-so! Dalpouri so-so!

Latmosfer bien fennsifer.
Parol detone, andeor tan;
kriye kriyar kontretan;
zoure enpresionan;
ensilt matapan.
Konpran sey louke. Abba!

Proze miouzikalcher:
met lak pou pran plas;
kares memwar kourt;
flat reflex primer;
alime dife;
met choula for-for.
Emosion dadak larezon.

Alouda, limonad! Alouda, limonad!
Dalpouri so-so! Dalpouri so-so!

Sono forse krase;
larkansiel plastifie transpire;
lebra lev pavyon fatige.
Souvenir zwisans briyani gidi bann narinn;
promes nisa labier glase eksit yenn;
jalsa taler dan rom tropik
bouz so waya, vann-vane.

Kaskad parol grene kouma konfeti;
pavyon valse oralanti;
vant grogne, lagorz sek;
personn pa rapel ki finn dir, ki pe dir;
tamasa pelmel pe rant partou.

Dalpouri so!

Termomet lesiel finn gagn distemper.
Avertisman siklonn lepremie Me.
Lesiel ar sourir tris get Granfanor
zestikile, fann lakras.
Later desese gagn kriz;
Granfanor say agos, say adrwat;
pavyon bes lebra;
Granfanor kime;
pavyon frisone, latet bese, lizie ferme;
mamlouk aplodi.
Sote-pile swasant zero!

Dalpouri! Dalpouri! (25.04.07)

KAN POUL MOUYE DEKLAR KOK

Papakok ti dir ki so proteze
li enn kokderas ne dan kars gerye
ki kriye pli for ki Segner Leo;
ki pa per zekler, loraz ou tronpdo;
ki dir Ton Albert Einstein, “Shut up man!”.

Papakok ti dir ki mem Hanoumann
vans dan kwen kan so mahasoupermann
rote – ki pou fer, masala garam –
… Kifer Hanoumann vit-vit vans dan kwen?
Li pa bet matlo! Evit kontazion.

Mahasoupermann ti gagn enstriksion
lev enn gran choula, alim konfizion,
fer manti vinn vre, envant alibi,
konpot bilenbi, satini kiwi.
“Pa bezoin to peur! Mo pou protège toi.”

Pov, pov bechara! Telman gagn maja
defons douniya, fer so prop lalwa,
li fini par kwar ki so prop pouvwar
toultan pou bwar laglwar dan laviktwar
ziska ki enn swar li tas lor poto.

Papakok fonndos. Lom gagn kongolo.
Krep rouz lor latet sap lor so koko –
perik las manti! Olie li kriye,
fer lesiel tranble, ala li plore.
Fame kokderas ti enn poul mouye.

26.04.07

POEM 2007-2008

DAN NOU BANN NAPEYNA SA!

– “Aret rabase do ta!
Dan nou bann napeyna sa.
Bannla akoz zot malang
– tann dir zot manz kari tang –
Zot fer seki kont natir;
Bwar pisar ziska zot mir;
Rant dan pasaz enterdi,
Trap moutouk sal maladi.
Aster to’le ar mo kas
Soutir zot bann vis voras?
Aste sereng lor mo bos?
Ar mo kas ranz zot lasos?
Dir zot bann souy zot kaka!”

Ala kimanier Bay la
Trouv problem dan nou baitka.
Me lot zour – mo bien sagren –
Bien boner dan gramaten
Mo zwenn Bay la lor sime,
Trenn lipie, latet bese.
– “Ki to gagne mo bayo?”
– “Boukou douk, ayo matlo!”
So garson finn may dan lak.

OKTOB 2007

GET PAR LAFNET

Li ouver lafnet lor letaz,
Get lemonn anba par lafnet.

“Ki nouvel mouvman kamarad?
Pa manti bizen manz ar zot!
Mo dir twa bizen fann ar zot!
Bannla pe defons nou laport;
Zot fer koumadir tou pou zot;
E nou bann nou zis bann nenport.”

Li referm lafnet lor vites
Pou get lor tv touleres;
Fer enn ti gate ar metres;
Admir ti gajet fek aste;
Tap detrwa ti grog degaze
Avan lakanbiz dir ale.
Kan finn bien manze, vant bien plen
Al dormi ziska gramaten.
Dime gramaten bien boner
Li ouver lafnet lor letaz,
Get lemonn anba par lafnet.

– “Ki nouvel mouvman kamarad?”

– “Ki nouvel mouvman kamarad?
To fam fek ale ar galan;
To garson konsom ar sereng;
To tifi pe pas lanwit blans.
To’le konn nouvel kamarad?”

OKTOB 2007

GRAFITI LITERER MORISIEN 1

TILAE!

Li dir mwa li lib!
Lib? Kouma kapav lib kan
Menot dan lespri?

ETAE!

Vilen ipokrit!
Li dir mwa mo’enn ipokrit.
Dir ou li enn sen.

FOUTOU!

Kominalism? Chi!
Kouler lapo bar so gete.
Li pa trouv rasism.

BAPRREBAP!

Sa gran oustad sa!
Ki li dir? Limem sover;
So mexinn mirak.

KI TO KWAR?

Mo dalon enn jak!
Li fer lalians ar lennmi
Pou detrir lennmi.

AMBALAO

Palab obzektif,
Koz nenport siyantifik
Samem solision.

REMED

Esklavaz finn mor!
Menot Mamon dan servo,
Li swiv so bourzwa.

LAKE

Li konn so boubou!
Yer diven, zordi dolar.
Get li galoupe!


KIFER?

A Bondie Lamour,
Kifer to les to zanfan
Pran sime lamor?

TAMASA

Siklonn pe vini!
Gardien troupo dan jalsa.
Dime pou get sa!

REGAR KABOSE

Tifi dan loka;
Fam nenenn; garson lazol.
Nou for, nou partou!

LAVI KOTOMIDOR!

Samdi-Dimans amize;
Lendi kordonie!
Viv lavi kotomidor!
Zordi travay, zordi manze;
Dime get dime!
Kifer to’le mo pran kont?
Kifer to’le mo pran kont?

Samdi-Dimans amize;
Lendi kordonie!
Mardi, Merkredi, Zedi
Vandredi vini
Ala mo trase
Fer pitay rantre.
Samdi depanse;
Dimans amize;
Lendi pran prete.
Kifer to’le mo fer kont?
Kifer to’le mo pran kont?

Samdi-Dimans amize;
Lendi kordonie!
Kan personn pa’le pret mwa,
Pran san dimande;
Kreansie tro ekzize,
Mo kas so lagel;
Boutikie pa donn kredi,
Mo defons laport;
Kifer to’le mo travay?
Kifer to’le mo kas kot?
Kifer to’le mo rente?
Bondie pa ti dir
Amize-miltipliye?
Kifer to’le mo pran kont?
Kifer to’le mo pran kont?

Samdi-Dimans amize;
Lendi kordonie!
Amize baba!
Bate sa sega la!
Kifer to’le mo pran kont?
Kifer to’le mo pran kont?

PA PLORE

Pa Plore Zezi!
To zanfan prefer vodor.
Pardonn ti lespri!

MAMON KING

Troupo dan fiesta;
Lespri Sen pe bat lamok.
Gardien dan nisa.

MOLOK

Mazeste Molok lor tronn
Donn lord bann Mamlouk;
Ala mous ver antoure,
Azenou, priye
Ziska ki zenou ize.

Mamon satisfe;
Zanfan ekoute.
Zet zot dan dife!

KAVERN ALIBABA

Devier bann latab!
Dan kavern Alibaba
Bondie pa reste.

PARDONE?

Pardon pa vedir
Bliye, donn li sans refer.
Pardon li vedir
Detrir masinn dominer;
Tengn rengn fer mizer.

Dominer vinn dominer
Kan pouvwar kraz kor
Zame so vant plen;
Plis li manze, plis li fen.
Pardon pa vedir
Bliye, donn li sans refer.
Vre Pardon vedir
Tengn rengn dominer.

DISIP ZEZI

Vre disip Zezi
Pa rod seke dan banke
Anperer Romen.

SWIV BON LEKZANP

Dinite vedir
Pa al rod tibout zwisans
Dan kazot Pilat.

ALA FASIL LA!

Kifer al lekol?
Al aprann lir ek ekrir?
Mo konn koze, pa ase?
Kifer fer zefor?
Lanatir pa donn ase
Oxizenn pou respire?
Kifer pran traka?
Pie fri dan lakour vwazen
Garni ar douser lete,
Fangouren ek tamaren.
Kifer donn lapenn?
Si konn trase, dres papie
Kapav gout tou bann delis
San kas kot, san fatig nam.
Aster dir kifer
Mo bizen rod enn boulo?
Papay anpandan lor pie,
Nek kase pou mo manze.

DERANZE

Yer ansam ar nou.
Zordi dan pale bourzwa
Li ranz roupi nef.

LAGAZET

Lontan lagazet
Ti permet nou diskite.
Aster kout matrak!

LIBERTE

Pa manze lespri!
Zordi zouti propagann
Fer nou reflesi.

LAPE?

Li ole lape.
Li rant dan lagel loulou
Pou fit so ledan.

PARDON

Li ole pardon.
Li pa aksepte erer;
Li dir nou tourn paz.

LAZISTIS

Li’le lazistis
Me li servi zarm Hitler
Pou fer so lalwa.

LAMOUR

Li ole lamour.
Me li fann so lapipi,
Anpes nou trouv kler.

DEVLOPMAN

Li koz devlopman
Me li’le pran tou pou li,
Mem koken bagas.

LAPRIYER

Mwann manifeste?
Ala li tap lame la!
Pa dan so pei!

ENN BON KOUT PLIM

Li ekrir zoli lartik,
Personn pa konpran.
Enn sans personn pa konpran,
Kapav gagn bate!
Li finn gagn ledikasion,
Li’nn lir gran-gran liv.
Li finn poz so konesans
Kot lipie Mamon
E Mamon so serviter
Fer so labous dou.
Disip Mamon dan mangann,
Partou gagn li bonn.

Me tansion vag pe leve,
Brizan defonse.

LI ENN RASIS LI?

Li pa enn rasis,
Li zis mars ar bann rasis;
Li pa enn rasis,
Li zis koz koze rasis;
Li pa enn rasis,
Li zis pans panse rasis;
Li pa enn rasis,
Li zis kontan bann rasis;
Li pa enn rasis,
Li dir zis bannla kone,
Li dir zis li ki kone,
Li kone, bannla kone;
Zot ena enn ‘savoir-faire’
Ki zis zot bann ki ena;
Oblize marye pike,
Tou bann kone enn kote,
Bann pa kone lot kote;
Li peyna okenn konplex,
Li kone ki li kone,
Ki zis so bann ki kone.
Li pa enn rasis!
Li pa enn rasis?

MWA KI MWA?

Mo Bondie so lizie ble,
Mo Bondie so seve blon;
Li bwar diven, pa kwar rom;
Li koz Franche, zevoudi,
Pa kwar li konpran patwa.

Mo Bondie so lizie ble,
Mo Bondie so seve blon;
Li mars ar lerwa, larenn;
Li roul dan so Sitroenn;
Li konzig bien verb ‘avoir’.

Mo Bondie so lizie ble,
Mo Bondie so seve blon;
Li beni tou bann labank,
Sardaso ek portavion;
Li air bann teroris.
Mo Bondie so lizie ble,
Mo Bondie so seve blon;
Li modi Ti-Afriken
Ki pa ena lizie ble,
Ki pa ena seve blon.

Mo Bondie so lizie ble,
Mo Bondie so seve blon.
Mo bizen fer bon zanfan,
Gagn enn plas dan depandans
Dan Grannkaz mo gran Senier.

Mo Bondie so lizie ble,
Mo Bondie so seve blon.
Mo Bondie so lizie ble,
Mo Bondie so seve blon.

PARSKI

Parski mo lapo maron,
Parski mo seve nwar-drwat,
Parski mo al sivala
To dir mo enn zangarna.

Parski nou pa koz parey,
Parski mo met langouti,
Parski mo manz farata
To dir mo enn bachara.

Parski ar koko, banann
Mo dir Bondie namaste;
Parski ar kanf, sanbrani
Mo dir mo Bondie mersi;

Parski mo kiltir enn lot
To’nn bliye get mo lafwa;
Parski mo sistem enn lot
To pa kwar nou mem nasion.

Ouver to lizie matlo!
Pa les paret anbet twa!
Twa ek mwa kan nou ansam
Nou fer mirak kontinie.

KAPAV SA?

Eski kapav sa?
Koriz trwa siek enzistis?
Kifer pa kapav?

ZAVARI

Lerla zafer sal!
Kan gardien troupo fer fos,
Agno tom dan trou.

ENN IDEAL

Proze Emaniel
Li enn regar dan fitir
Kot boner fleri.

NOVAM 2007

GRAFITI LITERER MORISIEN 2

( sonet demiporsion)

PROLOG

Yer dan nou kote Lafrik
Avek sanzman klimatik
Lazeng ti vinn savana;
Nou anset desann lor pie
Mars lor so lapat deryer.
Zordi sanzman revini;
Eski nou pe vinn enn lot?

2,000,000 LANE

Sort lor pie, al Savana,
De milion lane pli tar
Zarden finn vinn enn dezer.
Dir mwa ki pou fer aster?
Par milion nou pe nwaye;
Par milion peyna manze.
Dir mwa ki pou fer aster?

KI POU FER?

Anou refer mem zafer!
Refer seki nou konn fer!
Non! Non! Efase-refer!
Reset yer tro-tro amer.
Lespri zordi, lespri yer
Alala zot pe lager!
Sakenn kwar li siperyer.

PAROL PROFETIK!

Kot pase mo pe tande
“Sa pou mwa, sa ‘si pou mwa!”
De milion lane pli tar
Apre enn gran marenwar.
Kan mo pou tann zot dir mwa:
“Pa pou nou sa, pa pou nou;
Pou zanfan ek tizanfan.”

ASTER KI POU FER?

Apre peryod marenwar
Zerm renesans ti eklo
Nouvo flora ek fona,
Nouvo lazeng ek laplenn.
Parsi-parla ti ena
Reskape kiltir avan.
Eski zot pou viv ansam?

RESKAPE KILTIR AVAN

Reskape kiltir avan
Ti ena so liv sakre,
Konesans siyantifik,
Konpetans teknolozik.
Me sanzman lekor, lespri
Ti bizen enn bon kout nef
Sinon li refer mem gaf.

DAN NOUVO SAVANN

Laba dan nouvo savann
Enn nouvo fona pe ne.
Si li ena tre zako,
Li osi enpe zwazo.
Si zako konn anvole
Boukou problem pou regle.
Tansion li vinn bonbardie!

ETE OUSA ENA?

Imen-Zako konn enn verb;
Verb ‘ete’ li finn bliye.
Plis ena, plis li ole;
Plis gagne, plis li rode;
Pa konn done, li zis pran.
Imen-Zwazo li konpran
‘Ete’ pli for ki ‘ena’?

SANZ GETE

Imen-Zwazo dan lezer
Trouv partou enpe pli kler;
Imen-Zako par anba
Get feyaz, pa trouv danbwa.
Si sa de la trap lame,
Aprann partaze. O.K.
Me si zot desid lager?

NOUVO SIVILIZASION

Enn blok apel Zezikri;
Enn lot blok apel Gandhi;
Aster amenn zot Shakti.
Kan Lamour ek so Shakti
Zwenn Pardon ek so Shakti
Zwenn Lape ek so Shakti
Lerla lavenir dir wi.

DIVERSITE

Plen tenk rapas fer voras;
Ras bann lerb ki nouri vas;
Koup bann pie ki donn bibas;
Bril bann fler ki pa donn kas.
Partou li plant so roupi,
Bliye net diversite
Ziska ki Later dir “Bas!”.

KIFER?

Pol Nor ek Pol Sid ti fonn?
Siklonn souvan ti violan?
Inondasion dan dezer?
Lasesres dan karo may?
Flora ek Fona ti mor?
Poumon tibaba ti plat?
Zarden ti vinn simitier?

LOT MANIER

Kapav viv enn lot manier?
Prodwir seki nou bizen;
Pa bizen fer letalaz;
Pa bizen fer gaspiyaz;
Ankouraz diversite:
Diversite biolozik,
Diversite kiltirel.

MONO

Monopol fer dominer;
Monokiltir touy later;
Monolog li bien-bien rann;
Monotoni mank lagam.
To’le ranz seki nouvo?
Partou met diversite;
Lavi bizen varyete.

MAXI

King Maxi kontan Ena,
So gate, koko-seri;
Ena li kontan maxi,
Pli li gran, pli li zoli.
Enn pa ase, bizen mil;
Kan gagn mil bizen milion.
Lerla bom vers destriksion.

IMEN-ZWAZO

Imen-Zwazo ena sans.
Li servi lipie, lezel;
Li servi so lespri ‘si.
Li get lavi par lao;
Li get lavi par anba,
Ansilkan, sirlekote.
Kapav trouv erer lotla.

IMEN-ZWAZO MIGRATER

Imen-Zwazo migrater
Aster pe peple later.
Ar so de lezel pwisan
Li explor tou kontinan.
Li servi so konesans
Pou kontrol rol bann nwizans,
Anpes malang souk zwisans.

ZEZI, GANDHI EK SHAKTI

Imen-Zwazo trap lame
Imen-Zako, amenn li
Lor latet enn montagn ot
Kot kapav get lorizon
Grandi amizir monte.
Lerla li konpran lespri
Zezi, Gandhi ek Shakti.

NOVAM 2007

LI MALAD MATLO!

– “Ki malad?
… Kontan maja,
Kontan nisa; get zordi,
Pa get dime. Tamasa,
Tamasa, ankor tamasa
Ala zot vre maladi.”

Mo vwazen, notab vilaz,
– li’nn gagn laz avan so laz –
Prezidan sou-komite,
San aprann li li kone;
Li koz kri san reflesi;
San pitie fer satini
Ar santiman malere.

– “Zot pares; pa’le sanze;
Bef travay, seval manze,
Zot kwar toultan fet zako.
Lapolis soutir zot vis!
Tankamwa …
Mo prefer bous mo labous.

– “Pa koz kousa mo bourzwa!
Pa koz ‘zot’! Pe koz Bramma!
Ou zanfan ki dan tourman
Bizen led pou fer sanzman.

– “Led? Sanzman? Mo pa konpran.
Depi li zanfan, toultan
Li’nn gagn lor plato larzan
Zoli lenz, poketmoni;
Olie fer loner fami
Li fane, mo gagn kabo;
Repitasion dan kaybo.
… So mama tro soutir li …
– “So mama pe sey ed li.”
– “So mama? Premie koupab!
Li merit mo klak-klak li.”
– “Klak-klak li? …

– “Pa fer simagre ar mwa!
Depi ki lemonn lemonn
Li nou devwar koriz fam
Pou ki nou zanfan konpran
Vre valer lotorite.
Mo papa …

– “Ou papa?
– “Mo papa dan so lasam
Ti gard enn roten bazar.
Mo’si …”

– “Ou garson kone?”
– “Normal!”
OKTOB 2007

RAPEL KI PROFET TI DIR?

Enn ti lafoul ankoler
Ler zot finn may enn voler
Desid donn li enn rakle,
Fer li pey tou so pese.

Enn disip Profet pase,
Dir zot for aret fane.
– “Eski zot finn dimann li
Kifer li’nn koken de fri?”

Malere la li reponn:
– “Travay mo peyna Misie;
Mo madam dan lopital;
Mo zanfan pe mordefen.”

Disip Profet pa tike:
– “Donn li vit enpe manze
Pou sov zanfan so lavi;
Donn li travay ek zouti
Li pou nouri so fami.
OKTOB 2007

KOT MO BATANA?

Ayo bechara, kot mo batana?
Batana ki mo bonom ti donn mwa!
Ayo mo beta! Ki pe ariv twa?
To finn les mofinn rant dan to lavi;
Les lagign anpoud anpwazonn lespri.
To malad baba, mo pov bechara!
Nou’al laba beta; bannla pou swagn twa;
Zot pou geri twa, beta mo beta.

To pa pou vini? Nou’ale mo batcha!
Dan lakaz aster napeyna nanye;
To’nn balye tou prop! Kas, sari, bizou!
Mo larmwar finn vid … gardmanze finn vid …
Vinn ar mwa beta …
Ayo mo beta!

Ki to dir? … Pa bon koz koumsa!
To papa sa! Mo misie marye …
Limem ti donn mwa batana to’nn pran.
… Souvan li bat mwa?
Bliye sa! Lavi pa fasil!
Les li beta, pa fer nanye.
Nou get divan aster …
Nou’al ar mwa; mo vinn ar twa…
Tini twa, mo beta; … pa les twa tonbe.
Ayo, mo baba!
***
… ‘Ma,
Kifer to lizie mouye?
Zordi enn gran zour, mama!
Mo kone mo finn geri;
Mo bann bon kamwad finn bien tini mwa
… Me twa mama,
Twa to ti la toultan, toultan.
… Mama, mama, souy to lizie;
… Mama, mama, ferm to lizie;
… Mama, mama, donn to lame …
Pardonn mwa mama! Pardonn mwa!

– Batana beta!
Kot to’nn gagne?
Ayo mo bechara! Mo pov batcha!
Bondie beni twa!

OKTOB 2007

POEM DRAMATIK

ZAME TOUSEL

TOUSEL 1

“Kan to pa la mo pa tousel,
Zame tousel.”

Ala madam la boude
Ala li kwar sipa ki’ete.

“Kan mo pa la to pa tousel,
Zame tousel?
Sirman to’al fer to vakabon!
Sirman dan tavern to’al soul to bontan;
Sirman to’al bangol lamone dan kazino;
Sirman … sirman … sirman …”

Kan madam la boude;
Kan zalou fer li trangle;
Ala li zoli la, mo gate!

“Kan mo pa la to pa tousel,
Zame tousel?
Tansion to’al trene ar trenez …
Tansion to amenn trenez dan lakaz!
Tansion ar trenez to trap maladi;
Amenn to mofinn, vinn kontaminn inosan!
Tansion! … Tansion! … Tansion! …”

“Kan mo pa la to pa tousel,
Zame tousel?
Ayo Bondie!
Mo mari enn enfidel!
Ayo Bondie!
Li manz salad anba-anba!
Ayo Bondie!
Dal, douri, satini pa ase pou li!
Ayo! … Ayo! … Ayo! …”

***
TOUSEL 2

“Kan to pa la mo pa tousel,
Zame tousel.”

Pa vre! Mo’si parey!

“Kan mo pa la to pa tousel,
Zame tousel?”

Zame tousel!

“Fam enfidel, to pe fane!
Bez sime ale!
Mo pa’le get to lagel!
Taler mo kas to lagel!
Bez sime ale!”

“Kan to pa la mo pa tousel,
Zame tousel.”

“Ankor to rezenbe!
Nimakaram!
Mo donn twa tou! Twa to fane,
Manz salad anba-anba!”

“Bondie toultan ar mwa!”

“Haan! To gard bondie aster!
To kwar li ena letan ar twa,
Vie farata rasi?”

***
TOUSEL 3

“Kan to pa la mo pa tousel,
Zame tousel.”
– Mo kone: Bondie toultan ar twa!
– Non!
– Non?
– Non!
– Non? … To’ena metres?
– Dan latet!
– To get fim porno?
– Non! Enn Miz!
– Enn miz? … To kontan tigarson kouma Gaetan?
– Pa enn miz! Enn Miz!
– Haan! To profit mo labsans pou ekrir.
“Samem!
Kan to pa la mo pa tousel
Parski mo Miz li toultan la
Pou montre mwa sant to bote
E selebre to lalimier.
Zame, zame mo pa tousel
Parski Shakti zame kit mwa,
Shakti, mo Shakti.”

OKTOB 2007

POEM 2008-2009

PROLOG – LOR MO ROS

Barlizour dan les laba
pe anons nouvo konba
eternel ant marenwar
ek lalimier kouma yer
ki met kostim vadire,
trik lizie emerveye
ki pione me pa trouve.
Dilo otour mo ros kalm
e so ti vag touk-touke
kares sevi mo lipie;
ti-lavi dan bann ti-kav
deryer alg ver, rouz, maron,
pe kasiet ledan voras.

Mo ros kat miliar lane
Depi enntan finn vinn drol:
kan fer fre li transpire,
kan fer so li rod moulton.

NOU KWAR NOU KONE

1. KAN LI VINI SAN PANSE

Mo papa dir mwa panse
Mo mama dir mwa
Mo piti, les leker koze.
Mo papa dir mwa
Reflesi, fer lespri travay;
Kone ki bon pou twa,
Ki bon pou loner fami.
Fer gran dimoun kontan!
Mo mama bes so lizie, res trankil.
Mo papa dir mwa
Roupi ron tro ordiner;
Mazinn roupi kare.
Mo’nn donn twa enn tabazi,
Dime dan so plas,
Met soupermarket, beta;
Mo mama finn ferm lizie, ale.

Rar-rar mo ti tann lavwa mo mama.
Lavwa mo papa ti prezan partou:
Dan lakaz, dan lekol, dan rajo-televizion, lagazet, magazinn, enternet, legliz, kovil, moske … lakanbiz …
Enn swar san panse,
Mo tann lavwa mo mama.
Fouzer pe sek!
Pie mang touni!
Zwazo pe mor!
Ki to finn fer, beta?

2. FER FER, LES FER

Mwa mo ti bien kapav fer twa fer seki
Dapre mwa twa to bizen fer;
Tras to sime san fot ziska to rant dan bit;
Sak minit, sak segonn fer twa fer
Seki mwa mo kone neseser
Me mwa mo finn prefer
Les twa fer
Seki twa to prefer
Yer, zordi, dime.

Gide san dikte.

Dan sak lakrwaze
Les twa swazir sime,
Les twa kongn ar born,
Kotok lor miray,
Piktet dan raket,
Rat sime
Dan liberte.
Liberte, lib, libere;
To lib mo zanfan.

To pou fer erer,
To pou rat sime,
Efase, refer.

Mo sarye to liberte
Kouma lakrwa lor zepol.

3. SIRMAN MO ENN PAGLA!

Senier,
Ou ki finn donn nou nene pou nou met linet,
Ou ki finn donn nou lipie pou nou met soset,
Dir mwa kimanier Per Zoslen Gregwar
Ki pe tir so pep dan lak marenwar,
Dan lespri sen gardien moralite,
Patriyotik, eklere, zenere,
Finn vinn kominalis.
Koze la, samem sa:
Lapay dan lizie zot trouve;
Poto dan lizie pa trouve?

Senier,
Ou ki finn met vie sifon ant nou de zorey,
Ou ki fer dime vinn parey kouma lavey,
Pret mwa diksioner lor kominalis
Pou mo gagn lizour lor Gregwar so vis
Ki pe fer bann sen degoute, vomi;
Kriye traizon, proklam enfami,
Modi, moulougande.
Koze la, samem sa:
Lapay dan lizie zot trouve;
Poto dan lizie pa trouve?

Senier,
Get zot laba pe zestikile;
Zot kime, zot plim pe bave:
To met sari, kominalis;
Fer signdekrwa, kominalis;
Dimann to drwa, kominalis;
Rod lazistis, kominalis.
Barik vid!
Touk vid!
Tou touk vid!

Senier,
Ou ena rezon.
Sirman mo enn pagla.

4. BOURIK POLITIKMAN KOREK

Depi ki enn fwa
li ti sarye Zezi lor so ledo
pou rant dan Zerizalem
bourik finn vinn politikman korek;
li brer politikman korek;
zestaz politikman korek.
Pa samem mesaz Zezi?
“Pa amenn lepe, amenn lape!”

Seki li panse
personn pa kone. Pa bizen kone;
pourvi seki li dir politikman korek.
Fer labous dou, leker kontan;
fer vadire tou dimoun ere;
peyna friksion; peyna biz-biz;
tou dimoun miz.
Pa samem mesaz Zezi?
“Pa amenn lepe, amenn lape!”

Akoz Tizan pe dimann enn plas dan patiraz
pou so troupo kabri;
akoz patiraz rezerve pou mouton ek serf,
konsey pou pirte lanvironnman,
pou vwayaz san sekous,
pou listwar lor lalign drwat ek plat,
sou rezim roten bazar
Bourik politikman korek
finn kondann Tizan.
Li sekter, noubanis, lir Labib anbalao,
rezenbe, tente, sem zizani.
Kalot agos, kalot adrwat!
Tansion twa fenean!
Donn lot lazou!
Pa samem mesaz Zezi?
“Pa amenn lepe, amenn lape!”

Enn bengali lor enn brans
pe get zot grimas.
Li pa kapav tini.
Li apel tou zwazo:
bengali, pikpik, tourtrel, pizon, mwano, kardinal, payanke.
Zot lev zot lake,
fors enn soulazman
lor latetsorpa.
Bourik politikman korek
kriy lasasen.
Pa samem mesaz Zezi?
“Pa amenn lape, amenn lepe!”

5. LI LI KONE LI

Li li kone li;
Li kone seki bizen;
Li konpran seki bizen;
Li repet seki bizen.
Pa bizen li dir
Seki pa bizen;
Seki pa bizen samem gat lasos;
Fer bann bon dimoun perdi zot somey;
Anpes zegwi mont tourn-tourne anron.

Enn fwa enn garson ti poz tro kestion.
Li pa ti kone, poz kestion pa bon,
sirtou si kestion so repons pa ron,
drwat-drwat, kare-kare, plat-plat,
rant bien dan so plas.
Mawlana kime;
swami araze;
monper menase;
depite skandalize – eleksion ti pre.
Toulekat reyni konsey moralite;
desid
alinanimite:
ti garson bien malelve;
satan sifonn so seve.
Amar so lame-lipie!
Donn li enn kasket raket!
Pandi li! Pandi li! Pandi li!

Misie korek satisfe.
Li li kone li.
Li kone seki bizen…

6. NOU KWAR NOU KONE

Mo kamwad li enn gran fotograf.
Lot zour li montre nou enn foto.
Mo pa trouv nanye.
Mo madam trouv li endesan;
mo tizanfan trap so vant riye.
Ala li komik la!
Mo pa trouv nanye.

Mo kamwad fotograf lev nene, get traver.
Nou ignorans fer li grense.
“Zot pa trouv leklips servo
anpes pie fler bourzone?”
Mo tizanfan tap lame,
“Samem mo ti pe dir zot!”
“Leklips servo?” Mo madam sakouy latet.

To pa trouv nanye?
Mo pa trouv nanye.

“Aster mo konpran kifer to poem
nepli dir nanye.”

7. DESTEN EK LIBERTE

Depi Big Bang ziska Lafrik,
depi yer swar ziska toultan
Desten ek so ser Liberte
ansam pe tras sime listwar.

Dan nam koumansman ti ena
enn proze petri dan lamour,
liberte kot seki bizen
ek seki ole dan balans.

Depi savana dan Lafrik
ziska enn ti lil dan lamer
nou lespri pe vinn pli malen,
nou pe konpran plis pli divan.

Dan vant liberte fer erer
reklam so par; dan vant erer
piramid so sekre ouver,
konesans ranpli diksioner.

Nou kwar nou kone me pa vre;
tande ek gete pa ase.
Andan twa ek laba ena
plis ki sa. To pa konpran sa?

Li pa lao laba; Li la
koste ar twa. Li bizen twa
pou fer mwa rapel ki enn fwa
ti ena enn souf anflame.
Samem so OM;
So MANTRA.

8. SAK LAKRWAZE SO VODOR

Sak lakrwaze ena so petal
so pikan, so vodor, so zetwal;
mal swazir, sime zeping ferme
ouver angran sime tourn anron
dan liniver anplen expansion
ziska nou zwenn prosenn lakrwaze.

Parfwa laba enn gid pe atann.
Me nou ki nou fer? Tir revolver!

Kan enn berze prop ramas so troupo
egare, maltrete, ek imilie
par zekler, loraz, siklonn ek tronbdo,
ala bann Aron koumans fann labou,
fit dibwa koulou, fann rimer partou
ziska ki berze anpandan lor pie.

Kan Sover dir nou ki nou bizen fer,
nou, ki nou nou fer? Nou tir revolver.

9. KI POU FER GOUNA?

Mo granper ti konn sekre so karo;
so rannman ti bon; ar so ti profi
ouver tabazi, pli tar laboutik.
Mo papa ti konn sekre laboutik;
roulman la ti bon; ar so ti profi
li’nn avoy zanfan liniversite.
So tifi kontab, so garson dokter
me li pa konpran kifer zot pe dir
pli kone aster pli pa pe kone.
Doutans fer piknik, personn nepli sir
ki zot bizen fer, ki zot bizen dir.

Zordi gramaten li dir mo mama,
“Ki pou fer Gouna? Mo donn zot loto,
Zot mont bisiklet. Mo garson dokter
pe dir bann malad al bwar latizann!
Mo tifi kontab finn dir so patron
li demisione parski konpagni
pe trangle lavi. Ki pou fer Gouna?”

10. SEZON PIKAN, SEZON SAB

Si desten ti grave lor marb
erer pa ti pou ekziste;
seki arive oblize
arive, sinon pese grav.
Erer li tredmark liberte.

Tank nou kapav koriz erer,
sable for-for karo pikan
liberte grandi, vinn pli for.
Sak fwa sezon pikan vini,
grandi dan fimie nou febles,
tir to sab, fit li lor lamel,
sable pikan, zet li anba,
les li pouri. Li pou nouri
later, nouri nouvo lavi.

Kan sezon pikan fer mari,
tir sab parski so sezon ‘si
finn vini pou nouri lavi.


11. KONNTOU

Enn fwa dan lekol (li ti’ena si-zan)
li ti zwe enn rol dan lakomedi
dan fet banane. Apre sa zero.
Me akoz dimoun ti trouv li kokas,
ti’ena so foto dan zournal vilaz …
ayo mo’nn bliye, papa prezidan,
tonton redakter, mama mis dan klas…

Depi sa zour la dan nou ti vilaz
limem ti Shakespeare, Lawrence Olivier;
komedi, trazedi get li tom sek…
Li’nn dir tonbalis ekrir lor so tom:
“NAPA DERANZ MWA, MO PE FER MO SENN.”

12. PEYNA SIME ZEGWI

Mama, papa ek zanfan trap lame
divan moniman Pol ek Virzini.
Zistwar, istwar finn fini may-maye;
Sime zepeng finn vinn sime zegwi.

Kisannla finn plant sekre imortel
dan servo zako? Kisannla finn plant
dan lespri primer, Lespri Eternel?
Eski servo nen li kapav envant
enn lespri zean? Paran ek zanfan
pa trouv plis divan ki zot moniman.
Fer bien atansion! Pa sey fer konpran
ki sime zegwi anfet li zepeng.
Malediksion pou ranpli ou serkey;
Otodafe pou bril tou fey par fey.

Servo primer dan savana Lafrik
zordi bien pli gran, pli sofistike,
ena plis pawer; li kapav transform
seki nou trouve, seki nou tande;
li kapav ekout seki pa tande;
li kapav trouve seki pa vizib;
li kapav kone seki pa’nkor la.
Kisannla finn plant dan sa servo la
konesans siprem? Kifer li’nn nouri
mister pourtan kler. Alim lalimier.

Sime zegwi la anfet li zepeng.
Dan zigzag parfwa enn liyer dan nwar
tras kontour istwar. Kapav enn zistwar?
Kikfwa, me dan kwar mwa mo bizen kwar.

13. KI POU KWAR?

Mo granper dir mo granmer, “Garson la
mo kwar, so latet pa bon. Tro aprann.
Yer swar li dir mwa, soley pa kouse,
soley pa leve; li kouse-leve;
sipa later ron, tourn otour soley.
Dime mo’amenn li kot bonom Tamby
pou pous movezer, delarg so lespri.”

Mo tizanfan la, so lespri bizar.
Yer swar li dir mwa Einstein finn fane.
“Bondie zougader, li kontan zwe dat!
Seki nou trouve koz manti ar nou;
tranzaksion sekre zwe kouk ar lizie;
bizen re-ekrir ansiklopedi.”
Mwa mo kwar bizen Dokter Brawnsekar!

14. ENN TI PWEN RANPLI PARTOU

Kan enn ti pwen ranpli partou;
kan li laba, kan li isi,
pas par laport, pas par lafnet
e anmemtan lor to latet,
lor mo latet, dan to latet;
kan li’arive san koumansman,
san finision, eternelman
rekoumanse, eternelman
san finision; kan sey konpran
me gagn konpran kogn lor miray;
kan sey trouv kler me lizie sanz
seki trouve; kan tou vinn som,
nanye pa kler, nanye pa sir
Lerla Sazes ki pa dormi
dan saler fre lebra Maya –
kouma Prevert ti dir enn fwa –
ki kone deryer tou kiksoz
ena Kiksoz ki pli kiksoz
ki tou kiksoz, lerla Sazes
plen nou nam ar imilite.
Lerla Sazes dan nou latet,
dan nou leker pou dir nou kler
nou serviter ki li so Gran,
ki li piti dan liniver.

15. DEZORD EK LIBERTE

Si tou ti dan lord, tiktak mars ar tiktak,
bien organize, drwat-drwat, kare-kare,
pa ti pou’ena plas pou kreativite.
Bizen dezord pou met lord.

Si tou ti dan kler, flou ek penom ti fonn;
lesiel som lwen-lwen briy ar kouler midi;
pa ti pou’ena plas pou limazinasion.
Bizen pakler pou trouv kler.

Si tou ti parfe, sak kiksoz dan so plas;
si tou ti regle segonn apre segonn;
pa ti pou’ena plas pou sime liberte.
Bizen abba pou met ba.

16. KAPAV SI NOU’LE

Si nou’le nou kapav fer dezer kile;
fer later respire, fer lesiel riye;
fer pie miltipliye, larivier sante;
fer plant ek zanimo, zom, fam ek zanfan
dans sega linite lame dan lame.
Nou kapav si nou’le fer mizer kile;
fer bann fler zanimo ek zanfan koray
fer laronn, sant anker dan lakour lekol;
fer bann vie anba pie rakont ar marmay
zistwar Tizan Trannkat Korde ek Podann.

Sakenn ris so kote, get so lentere;
fer sanblan li dakor, lerla rod so bout;
mem kan enn pe gagne me dis manz pounak
profi enn fer leres kwar dime natak.

17. SA ENN LA

Tou enn so lafen pas par koumansman;
li vini parski enn lot vinn avan;
li esklav lespas, prizonie letan.
Ena Enn li dan prezan permanan.

Tou enn ekziste akoz koz-efe;
li ne grasa lot ki fer li leve,
donn li lenerzi, alim so dife.
Ena Enn Laflam toultan alime.

Tou enn amare ar letan-lespas;
prizonie so klas, ras, plas, kars ek kas;
esklav anbision, lapeti rapas.
Ena Enn partou; isi, laba pas.

Ena Enn ki dan prezan permanan;
Enn Laflam ki res toultan alime;
Lizie ki partou pou donn nou lagras.
Enn ki tou partou, konn tou ek fer tou.

18. KAN MONTAGN KASIET

Ler li ti zanfan
montagn kot vilaz laba
ti telman pre
ki ti kapav get zako fer grimas.
Apre, letan travay ar beton;
letaz mont dadak lor letaz;
bann pie zean met paryaz ar letaz.
San panse montagn ti efase.
Liv zeografi koz Prezidan,
bliye montagn.
Enn zour san panse,
ant de pie ek batiman
enn silouet pez lizie ar li.
Palpitasion pez so nam.
So montagn finn retourne,
enpozan;
koumadir yer pa enportan;
dime innekzistan.
Li bes so latet nostalzik,
retourn dan so trou.

19. ANDEOR TI-KARE

Ti-kare, ti-kare, samem nou destine.

Dan lakaz, so paran montre li kouma viv
dan lespas ti-kare kot desten finn met li;
dan lekol, profeser montre li lenportans
respekte teritwar ek frontier ti-kare;
dan baitka, gourouji pran roten, tansion twa,
si li rod fer enn pa andeor ti-kare;
dan travay, so patron menas li asak fwa
li sey louk lot kote bann baro ki limit
teritwar ti-kare ki lalwa finn donn li.

Kan bizen repoze, li li fer mokrwaze
pou sorti andeor ti-kare, ti-kare;
so fianse, kouma li, pa konn lot destine.
Dan maryaz, toulede zwe zot rol dapre lord
deside par koutim, tradision, konvansion
depi matizalem ziska apokalips.

Aster to pe dir li tom deor so kare!
Reflesi andeor regleman proverbial?
To pou touy piti la! Ki to dir? Kisasa!
Pese sa! Pouritir! Malelve! Zangarna!

20. MALADI FINN VINN PINISION

Kan polio ti manz toulede lipie
so mama-papa ti sagren-onte.
Ki dimoun pou dir? Ki pese mo’nn fer!
Li rapel kouma so vwazinn enn zour
(lavey so maryaz) ti dir li bondie
pe kas so lagel, pini so pese,
kabos so marse, langra so lapat.
(Li pa ti’anvi mont lor lili vwazen.)

Yer ler li aprann ki garson lotla
finn may dan latrap HIV-SIDA,
li’ouver enn boutey, sonn pake petar,
remersie bondie ki pini peser.
Bizen rekonet Lazistis Lao
fer nou pey pese nou fer lor later.

21. POU DANI FILIP

Parski to’nn travers dan divan siklonn,
dan lapli loraz, dan dife tourdi
mo kwar to konpran soufrans to prosen;
parski to’si to’nn konn regar lezot
ki fer zot flafla dan lakaz Bondie
me ki pa konpran ki’ete konpasion
to’le to prosen konpran ki lamour
pa enn marsandiz me lagras Divinn.

Akoz sa mo kwar to’enn kado Bondie
parski Li finn met twa lor nou sime
pou tir katarak ki bous nou lizie;
ouver kadna doub ki ferm nou lespri;
sem lagren lamour kot pikan mari;
ranz rado douser pou travers minwi.

22. DOMI EK MARYO

Kouma de poto ki zame dibout
sakenn so kote, Domi ek Maryo
sakenn tini lot pou fer fas ansam
koutvan, katastrof, lapli, lasesres;
enn apiy lor lot, lot apiy lor enn;
toulede ansam tini zot lakaz,
anpes tilespri sifonn zot fetaz,
anpes mesanste dibri zot menaz.
Pourtan nou kone pa ti fasil sa.
Karya ti kapav fer nik dan dibwa,
fer poto grene; sekous ti kapav
deklok bann mortez, sarpant deklenke.
Lamour responsab ki konn so devwar
tini zot ansam. Enn model pou swiv.

23. NIKOLA, DIRENN, RAMA EK HILDA

Fode gran maler pil lor nou kasket
pou nou vre valer lev drwat so latet;
fode katastrof koutpie nou deryer
pou nou konpran kler ki nou bizen fer;
fode dezespwar pe bros nou fetaz
pou nou aret fer zes ek letalaz;
fode lalimier pe koul dan fernwar
pou lizie ouver lor ravaz vantar.

SIDA, enn maler, pe eklat klwazon,
pe defons baryer, pe dir Morisien
Viris-HIV pa konn get figir,
pa konn get kouler. Nou dan mem kales.
Nikola, Direnn, Rama ek Hilda
pe montre sime. Enn sans nou’ena zot!

24. LAMOUR RESPONSAB

Lamour pasion ki kas dife,
ranpli lekran televizion,
plen paz roman ar erotik,
nouri fantasm ar lapeti;
lamour dife ki pasione
anflam lespri ar lidefix,
paraliz pridans ek pran swen,
ipnotiz yer ek tegn dime.

Lamour responsab li’si pasione;
li rapel bien yer san bliye dime;
erotik, fantastik viv ar reel;
ar done li ranpli so lasapel
ziska ki laflam veloute eple,
san fer regardan, liberte ade.

25. LIBERTE RESPONSAB

Mo tizanfan la, pa fasil ar li!
So prop liberte, li dir, pa konn born,
limit, frontier. Li pli vast ki lesiel,
ki losean, ki lespas enfini.

Liberte pou li refiz ponktiasion,
rezet regleman, poubel konvansion,
mok limitasion, pipi lor routinn,
kas kadna sistem, kraz respe koutim.

Li pa’le konpran ki so liberte
li arete kot pou mwa koumanse;
ki si met ansam liberte nou tou
li pou vinn pli for, gran, vast, larz ek ot.
Liberte responsab responsab liberte
pou mwa, twa, li, nou, zot ek tou bannla.

VIV ENN LOT MANIER

SANNDYA

Mo anvi dir ki mo santi
Dan fon mo nam, dan mo lavi;
Ki mo trouve, ki mo tande
Dan mo lakaz, dan mo vilaz;
Dan mo pei ki pe’arive;
Difikilte ki fer ravaz
Lor nou Later kot fler ek pie
Ek zanimo finn perdi pie.
Me mo leker dir mwa tansion
Repet seki yer mo ti dir;
Tansion-tansion zoli parol
Glis dan klise, vinn rabase.

Lespri Kreasion gid mo pa;
Pa les traka kas mo kalpa.

ARET RABASE!

Non!
Non, mo pa kwar.
Pa vre.
To pou’ale mem?
Nenport.
To koz nenport.
Kouyonod.
Mwa mo ekout misie la.
Li li kone.
Ki to pe rabase?
Kikfwa kot to bann sorti…
To pou’ale mem la?
Pa fer mwa sap lor kal!
Tansion mo grenn to ledan.
Koze pou fer ler…!

FRIYAPEN

Li pome ar manze ek vitaminn;
li kapav nouri fami ek vwazen;
frengan, galan, li rant dan tou lasos
depi so tigrog ziska so deser.
Nourisan, li tal so lonbraz peper
ler soley lete pens nou nam, kabos
lekilib. Kan gagn fen fwet so refren,
friyapen pous lafaminn dan desbinn.

Pa lagren, pa proven, pa kwar boutir!
Se so rasinn ki donn nesans lavi
ki peple zarden e lakour vwazen
ar nouritir pou tou bann kreatir
– nouritir lekor, nouritir lespri –
ki bizen konstrir enn nouvo desten.

ETA BOBOK!

Pa koz batat, pa koz maniok!
Ferm to lagel Arouy Violet!
Koz basmati, zoli baget
lafarinn blan. Tann mwa, bobok?
Friyapen wek! Koson kot mwa refiz manze.

NOU BOUT LATER

Ler fwet ti kase, grandimoun lontan
ti prefer kiltiv enn tibout teren;
kiltiv nouritir, nouri zanimo;
lerla vann sirplis dan bazar vilaz.
Teren bor montagn, teren borlamer,
ti’ena bon rannman si konn okipe,
rekonpans zefor, plen nou gardmanze;
kanar patouyar, fri, legim ek fler,
vas dan lekiri, pizon lor fetaz,
kabri rev ravann, triyang enn solo.
Pa zis vant ki plen, nou nam ‘si vant plen
ler dimoun lontan pa zis soul bontan.

Ki ti arive? Kifer azordi
aryer tizanfan pe manz margoz kri?

KOZE LA BIZAR

to pa kapav koz kouma tou dimoun koze
ki to kwar to ete
plis meyer ki lezot
ler nou dir ble to dir lot zafer
koumadir nou gon nou nou gopia nou
nou tou kone bondie ti fer so lemonn kouma li ti fer so lemonn
li bon koumsa plis ki bon
dan rod sanze ena pese
taler to pou dir bizen les fam zete
bizen les pilon marye
ki pa bon ar nou pei seki bon lao mem kouler lizie ar bondie mem kouler seve mem parey pa kapav les bannla pran tou nou bondie pa pou kontan
mo konsey twa aret to senn
sankwa……………

NOUVO KILTIR FRIYAPEN

Anou plant ArtosKarpos
dan nou lakour, dan bor sime,
isi, laba, partou kote;
anou plant dan nou later
enn gran verze ArtosKarpos
pou sof nou four, kwi nou manze,
nouri bef, vas, toro, kabri,
poul, kok, koson, kanar ek tang.

ArtosKarpos enn pie mirak.
Li donn meksinn, li donn dibwa
pou ranz lakaz; li gard ler prop,
anpes later al dan lamer.

Pa kone kifer. Nou lizie bouse,
nou pa pe trouve. Pourtan li bien kler!

Anou plant ArtosKarpos,
aprann kwi ArtosKarpos:
kat-kat, salad, kari, ladob,
baja, pate, gajak, gato.
Bliye delis dideor!
Mama Later dan nou pei
ena manze pou so zanfan.
Dan pei beni, si pa fer zako,
ena plen manze pou tou lapeti
si pa fer voras, aprann partaze,
konn bril kalori, evit maladi.

So nom gate se friyapen.
Si ou prefer plis ekzotik
apel li Artocarpus altilis.

BISIKLET

– bisiklet, bisiklet
to poem bisiklet
pa poem sa
propagann
to zalou mo komers
to zalou zanfan kouli vinn milioner
to ole anpes mwa manz dalpita karribarri tipourri
taler mo dir twa kot to met to friyapen
 fann ar li mo dalon
kominis sa
so zalou fermal parski nou ena pitay
nou ena pitay parski nou travay dir
so bann ole pitay san travay
 pa so bann sa
li peyna bann
enn perdi bann sa
akoz samem so groker fer li gagn maloker

BISIKLET 2

To rapel letan lontan
kan, lor bisiklet, zanfan
– tifi, garson melanze –
al lekol, al vakarne
ar lenerzi pedale?
Malsans aster zot prefer
servi lenerzi fosil;
antonn kalori par tonn;
lav li ar disik gaze;
frot vant, get televizion.

Anou tras lapis siklis
lor sime lavil, vilaz;
anou ankouraz zenes
pedale pou rant dan bit.

GLOBAL WARMING, GLOBAL WARNING

Tansion gabzi gourman pitay
ki manz leker so prop mama
fer nou bliye enn pli gran douk:
peyna bare, global warming
menas sirvi limanite.
Tansion bliye ki gourmandiz
enn ti pogne “mo-mwa-momem”
finn kondann zanfan pa’nkor ne:
pa enn, de, detrwa me plizier
zenerasion tou kontinan.
Tansion nou les tipti boubou
fer nou bliye ki Sahara
pe sous glason rape Polnor.

Ouver lizie! Ouver zorey!

Tann zot koze ki bizen fer
oua’kwar zot sorti paradi,
zot pa responsab zavari,
zot pa kone, zot pa ti la,
pa ti zot sa, sa bannla sa.
Zot zongle miliar pou bous trou;
zot bous enn trou me fouy dis trou;
fer barakat ar nou larzan
e obliz nou rekonesan,
bes latet, dir mersi exper.

Letansa glasie pe fonn,
lafore pe zet lekor,
dezer pe devor later,
lamer pe mont lor montagn.

TO POU ALE MEM!

Fer mo bourzwa konfians,
li li kone li.
Ki friyapen to pe zaze?
Pri diri, pri lafarinn pe bese;
pri lesans pe piktet;
taler pou pey nou pou konsome.
Aksepte to enn piago, to pa konpran gordonn.
Si to’le mo dres to papie, dir mo bourzwa to pe regret to sor, to regrete, fer penitans …
Aret koz bizar.
To trouve?
Toukorek.
Lame envizib fer louvraz sasi.
Pa ekout sa bann kominis la.
Ekout mwa, to lavi pou dous.

KI AVTARR TO KOZE?

– To’le melanz sanbrani ar dilar?
Diven ar manteg? Bhagavad Gita
Ek to tralala pa mem zafer sa!
Pa vinn vers soma sakre lor koltar!

– Kifer to pe sap lor kal, mo matlo?
Grandimoun pa finn dir nou dan nou liv
finn dir ki Bondie desann lor later
kan li neseser met nou sime kler?
Pa ti’ena Rama, Krishna ek Buddha?
Li pa drol aster Zezikri vini.
Avtarr mo fami. Samem, peyna lot.
Aret get deryer; get enpe divan.

– Aret get deryer; get enpe divan?
Melanz sanbrani ar disan koson?

KAN MALER ENA LODER

Gro vag kraz disab, desir filao;
pwason al kasiet anba ros lao;
zwazo plonz dan vag, kasiet dan resif;
enn baba plore, sat finn tir so grif.
Pa dir mwa to pa ti tann sa zame;
loder la, matlo, lontan pe fane.

Kan maler ena loder,
Kot kapav fer koumadir
nou pa kone li vini.
Kan maler may nou touni,
pa dir mwa to pa ti lir
mesaz lor miray lanver.

Later nepli rouz, li nepli maron;
li pe grene blan dan poban letan;
larivier gagn swaf, bwar so lili sek;
dilo finn vinn ros, tek-tek bek lor dek.
Pa dir mwa to pa ti tann sa zame;
loder la, matlo, lontan pe fane.

Kan maler ena loder,
Kot kapav fer koumadir
nou pa kone li vini.
Kan maler may nou touni,
pa dir mwa to pa ti lir
mesaz lor miray lanver.

Bann baba fek ne refiz respire;
bann mama plore, personn pa tande;
larm lasid pe krez rigol dan leker
A Bondie kifer lanfer lor later?
Pa dir mwa to pa ti tann sa zame;
loder la, matlo, lontan pe fane.

Kan maler ena loder,
Kot kapav fer koumadir
nou pa kone li vini.
Kan maler may nou touni,
pa dir mwa to pa ti lir
mesaz lor miray lanver.

AYAYA! MAYA! MAYA!

Bann zanfan pa pe konpran
kifer papiyon frengan
pe tom pouf kouma diplon;
kifer zazo kardinal
pe sant ar lavwa anrwe
so plim rouz ki’nn vinn maron;
kifer pie toulsi laba
finn vinn enn skelet sek
refiz bwar dilo sakre;
kifer pe ferm tibaba
dan tibwat dibwa verni;
kifer bolom nwel yer swar
ti bliye pas zot lakaz;
zot mama ek zot papa
pa lev boner, al travay
kifer?

Lagazet dan zot vilaz,
radio ek televizion
pe anons enn gran mirak:
aster kapav efas larm;
kapav aret pran traka.
Dan enn zwazo metalik
nouvo sover pe vini.
Li li konn dres tou papie.
Tourman lev pake, ale.

Enn sel pagla pe fane.
Li pe rabas-rabase:
“Ayaya, maya, maya!’

LAKAZ ZOUZOU

Ki to kwar?
Nou pei lakaz zouzou?
Badinaz pran plas partou;
rev ranplas realite;
kraz tou seki pe marse
pou ranplas li par deler
parski foser, joubaner
pe rod rol?

Ki to kwar?
To kwar nou pou les twa fer
grimas vantar zako rar?
Les twa fann to lapipi
pou kouyonn bann enbesil
ki pa konn fer diferans
ant krwayans ek konesans?
Les twa lib pou brouy lespri,
fer nou bwar dilo dir wi?
Les twa lib pou fer mari,
pran nou pou larzan kontan …

Komie to’nn dir?
……………..
Samem?
………..
Met for, gagn for!
….
Sa wi!

Dir mwa bourzwa ki bizen fer
pou fer bannla swiv nou lonbraz?
Fer zot konpran plis kler ki kler
Lavi li zis zouzou menaz.

Anou zwe lakaz zouzou!

SAKENN SO SAKENN

Mo papa dir mwa:
“Pa get li beta; li pa ekziste;
Pa les li kone seki to kone.
Sakenn so sakenn, twa to kontrol baz;
pa les so lonbraz vinn tous to lonbraz;
si li tro koste li pou sal to paz,
devier to desten. Papa pou sagren.”

Sakenn so sakenn.
Twa pran tou lakrem,
anpes lot kas yenn.

Profeser dir mwa:
“Bliye li piti! To entelizan;
to sorti dan gran fami, rapel bien.
Sakenn so sakenn, anpes li gore;
pirat to kone, ayjak to lide;
kouma karapat koken destine,
sous disan beni, bwar to lenerzi.”

Sakenn so sakenn.
Twa pran tou lakrem,
anpes lot kas yenn.

Mo patron dir mwa:
“Pans zis twa, monwar. To pou arive
si to fer plezir, si to konn respe
ki pli gran ki twa; fer seki anba
napa depas kad, regle bien zot pa,
pa deklar grannwar, aksepte lalwa.
Peyna promosion pou bann gat nasion.”

Sakenn so sakenn.
Twa pran tou lakrem,
anpes lot kas yenn.

Mo panndit dir mwa:
“Aksepte to plas kot nesans met twa;
sa finn deside par pli gran ki twa.
Twa ki enn bien gran dimoun dan landrwa,
pa get bann rif-raf; to plas li parmi
dimoun spesial, pa bann tilespri,
bann bweter, krever me zans siperyer.”

Sakenn so sakenn.
Twa pran tou lakrem,
anpes lot kas yenn.

Mo kopinn dir mwa:
“Kifer to dir mwa zom ki siperyer?
Mo pa kwar to vo plis ki mo deryer.
Pa kapav toultan to get zis to bout,
rod gout zwisans ek delis koutkekout
san pans ki lezot anvi. Al ferfout!
Aprann pran kont ek partaze, fatra!”

Sakenn so sakenn?
Aprann tini renn
ek partaz lakrem.

JABET EK OBEZITE

Jabet dir Obezite,
“To trouve kouma nou bien
dan pei Moris?”
Obezite dir Jabet,
“Pa manti gate-pouri!
Moris enn mari pei;
so disik samem pli dou.”

Jabet dir Obezite,
“Pa zis sa mo jilebi!
Dalpouri ek tipouri,
kennteki ek makacha,
madriye ek dipenfrir
grandi mo larme, baba.”
“Pa dir mwa, mo soutalfinn,”
Obezite dir Jabet,
“Kan twa to dan bien, Barrfi,
mo kone mo desten kler.
Akoz sa nou sant anker:
Hawdouyoudou! Hawdouyoudou!
Disik Moris li bien-bien dou.”

ARING-BOURING, GOULI-DANNTA

Nou ti zwe aring-bouring,
gouli-dannta ek boul kaskot,
lamarel ek sot-mouton,
kanet, lamok-delivre,
kouk-kasiet, kouk galoupe,
sapsiway ek servolan;
nou ti konn kas fri lor pie,
mont montagn, desann dan gorz …
Aster zanfan ar ledwa
gagn nisa ar zot portab,
zwe video lor t.v,
droge ar bigmak-koka.

Ki pou fer? Zot kiltive.
Samem sivilizasion.

FANER PIKAN

Aret fann pikan, aret vomi fiel.
To’nn trouve
Obama ar travay pasian, entelizan
finn arive.
So granmer dan Kenya kontan,
Tou Afriken kontan.
Rev Ameriken = Rev Morisien.
Anou reve babou.
Barak pou okip nou serye.
Fini resesion! Fini enflasion!
Fini kominism! Fini kominalism!
Bel-bel barak-at.
To pa dakor? Zame to dakor!
Kominis twa.
Faner pikan!
Faner kaka!

MAYA MAY LESPRI

Enpe boul tamaren! Pa kafe nwar!
Plito kafeole. Zoli bronzaz.
Parol gidi zorey, zoli bataz;
mari ideal, papa kaspake.
Malen, edike, otman kalifie,
peyna so segon dan kominike;
Mem so adverser bizen aksepte
ki limem meyer pou alim nou far.

Zeneral dakor, militer ere;
fabrikan fizi, kontrakter lager,
kourtie tranzaksion, larme mersener,
marsan kanon ek serkey satisfe.
Kofor pe ranpli; lepep angourdi
aplodi lamor zwazo paradi.

REFER PAREY?

Kan siklonn kraz ou lakaz
e bizen reranz ou baz
eski ou refer parey?
Kan ou fel enn lekzame
e bizen rekonpoze
eski ou refer parey?
Apre ki finn gat zami
gagn enn sans pou rereyni
eski ou refer parey?
Eski ou refer parey?

Akoz toultan zom lao
kraz kor fam ki anba li
eski dan nouvo kiltir
nou pa kapav vinn egal?

KISERTI!

Rapel Lerwa Dagober
ti met lenz divan-deryer?
Dapre zistwar mo granper
li ti ranz sato delix
pou bann prens ek bann prenses
Me li ti bliye done
laport lantre so lakle.
Zot tou ti dormi deor.

Mo lekol ‘si li parey.
Bann klas plen ar laparey
-innternet, miltimedia,
pawerpognt, omsinema.
Me metdekol finn bliye
kouma bann zanfan koze.

TILAE DAN KAZOT

Si nou lamizik ti res amare
ar konba esklav ki sorti Lafrik,
ar konba kouli ki sorti Lazi;
si nou lamizik ti koul dan disan
bann nwar Lamerik ek pep Sidafrik;
si li pa ti dan kazot touristik
nou sega zordi -lagam, melodi,
parol, aranzman- ti pou plis miskle.

Me malsans pou nou, sega azordi
li amare ar nisa pasaze,
komersialize pou lanbians vakans;
so monotoni boumbadoumbadoum
amar so desten ar repetision
ki trangle lelan nouvo kreasion.

PREZERVE POU KONSOME

Dan enn poban anterkwit
bonnfam gard vinnday ourit
masere dan lasos lay,
delwil, vineg ek moutard.
Lasos prezerv vinnday bien;
ar letan li pli goute.
Ourit la fonn dan labous
kan li finn bien prezerve.

Parey kouma nou koutim!
Prezerv li, li pou dire.
Plis li dire, plis li bon
ziska li vinn eternel.

Abba! Mwazi dan poban
pe kiltiv gran konfizion.

POU BANN TIZANFAN

Pa swiv gran dimoun lor larout ganndol.

Zot koz personel vadire valer
iniversel. Zot koz krwasans plen-pos
vadire toultan kapav viv lor bos
mama later e zot fer koumadir
zwisans alemem peyna finision.

Zot vinn sourd kan koz sime perdision.
-Sa enn envansion gro poumon, groker.
Zwisans konsome finn bous zot lespri;
dan fer gaspiyaz zot trouv zot profi;
plezir partaze finn vinn aryere;
zot trouv aryere lavi san flafla
e senplisite finn vinn bachara.

Tras enn lot sime, Zanfan Lalimier!

Novam 2008

ANFAMI

Kouma nou bien, zis twa ek mwa!
Kouma nou bien!
Peyna nana, peyna nani,
tata, granmer, granper, dadi
pou dam nou pion ar tradision,
anpes nou zwir pir-pir pasion,
gout jalsa lavi dan maja.
Pa kapav viv lavi fatra!
Eta vinn la!
Zis twa ek mwa, zis mwa ek twa
kouma aktris ek so akter
dan enn fim X mari peper
nou fer pandil galoup lanfer
ler nou lekor desinn lakrwa.

Ki to pe dir? Reg anretar?
Get sa bez la! …
Pa trakase, mo dres papie!
E timama kouma avan
zwisans volkan regle mouvman.
Zis twa ek mwa ek nanye ant,
samem benediksion Bondie.
Ki to pe dir? Pa pou zete?
Ki pou’ariv mwa zoli poupe?
Ploye, dormi …
Baba aster kal ant nou de!
Baba kout ser! Pey kont dokter;
fiz profeser! Ayo lontan
zis twa ek mwa!

Baba lontan nepli baba.
Li ek so lot
finn ranz nik lot kote dilo.
Aster nou vie, fay-fay, koko.
Tousel-tousel. De vie zako.
Personel pe modi nou sor …

Yer enn vwazen ti swiside;
enn lot finn fek perdi so plas.
Nou pa pran kont. Baba plore,
nou pa tande. Nou ti rezet
Adam ek Stiv; mok divorse;
mepriz zanfan andeor baz;
lev nene ar bann lot bataz.

Aster samem nou vre fami.

25.06.09

KONESANS NORMAL, KONSEKANS GOLMAL

Tazia, mo beti, fit giling-giling;
Yanndou mo babou sof kachia-kachia;
Rashoudou fifi bros saregama.
Aster anou sant konesans normal
dan nik ti-kare fitir foupamal.

Golmal ek bankal ala donn sawal!
Gonaz ouver bal dan lebra joukal;
lagal ek leral fer zot bakanal.
Misie Satisfe dan so ti-kare,
Madam Trouvtoukler dan so ti volier,
Konntou San-Aprann, Bobes Kabose
mont lor kes bankal pou dikte par ker
mesaz rabase dan karo golmal.

Joukal Tilespri, Fanal San-Lames,
Banal Lekersal, Rafal Riskales,
Leker Lasesres, Lespri Lomdezes
pe rod fer dime vinn kouma lavey;
fer ti-kare yer akous serk poler;
fer demokrasi koz dan laparey;
larme difolter regle oparler;
konsekans golmal promet larises.

Tazia, mo beti, fit giling-giling;
Yanndou mo babou sof kachia-kachia;
Rashoudou fifi bros saregama.
Aster anou sant konesans zekler
ki ekler dime ar lalimier kler.

24.06.09

SAPOUMWA-SAPOUMWA…

Li fouy trou partou;
tir zi par tonn pou plen so tenk;
koup pie lor montagn, sengn lafore vierz;
ponp lafime epe dan poumon so mama;
ranpli gardmanze ar metal presie.
Lerla swami fer lapriyer,
beni trou partou.

Anou selebre Grander Sapoumwa,
kreater later, montagn, lafore,
ki finn ordonn nou plen nou gardmanze,
lamok delivre ek bwat kondane
ar metal presie.
Seki pa fer sa, be li enn fatra.

SORT ANDEOR TI-KARE

Si ou viv dan pit latrinn
labay giji ou narinn;
si ou viv dan ti-kare;
si tas dan karodamie;
si pispot ranplas kasket
ou lespri pou kabose
kouma vie zant bisiklet.
Kan anormal vinn normal;
kan routinn dir tou korek,
labitid pa poz kestion,
poz kestion apel roten,
roten ranplas larezon,
larezon vinn sannyasi
lerla nek plen tenk, matlo.

Me kan normal fer lagel,
routinn finn gagn lagratel,
labitid finn sap lor rel,
kestion san repons fer mel,
roten fatige finn fel,
larezon regagn lezel
met manivel dan masinn.
Sort andeor to ti-trou;
bayant lemonn ti-kare;
aprann get enn lot manier …
Aster to pe retrouv kler!
Mont dan ler, al lor oter!
Ti-kare anbet lizie;
ti-trou fer vizion vinn flou.

Gourmandiz ek Personel
finn viol tou ar so lapel.
Anou aprann partaze
pou nou gagn trankilite.
Olie nek pans pou plen pos,
fer nou konsians vinn enn los
anou replant friyapen;
montre zanfan trap kreyon;
dir misie pa bat madam;
dir swami relir so liv;
politik retourn lekol;
sendika refer so kont;
profeser tir so zeyer;
zournalis sanz so polank …

(15.06.09)

ZISTWAR PAGLA

Ti ena enn fou dan pei tok-tok
ki ti kwar lamour dan zarden parfe
bizen ena zis fler sezon grefe,
fouzer rar deras, orkide klasik.
Gramaten tanto li ras move lerb;
li met partou kler pou ki so bann fler
ek so bann fouzer respir zis ler lib,
pa les polision anpwazonn leker.

Me malsans! Zanfan zarden malere.
Zot blem-blem, pal-pal. Plis letan pase
ala zot rod biyo-diversite.
Zis kalite, bap, zame li ase!

Pagla nepli la. So zarden ranpli
ar lastron, lerb fatak, pikan loulou.

02.06.09

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.