POEM PERDI BANN

©DEV VIRAHSAWMY AND ICJM

SAPOUMWA-SAPOUMWA…

Li fouy trou partou;
tir zi par tonn pou plen so tenk;
koup pie lor montagn, sengn lafore vierz;
ponp lafime epe dan poumon so mama;
ranpli gardmanze ar metal presie.
Lerla swami fer lapriyer,
beni trou partou.

Anou selebre Grander Sapoumwa,
kreater later, montagn, lafore,
ki finn ordonn nou plen nou gardmanze,
lamok delivre ek bwat kondane
ar metal presie.
Seki pa fer sa, be li enn fatra.

ZISTWAR PAGLA

Ti ena enn fou dan pei tok-tok
ki ti kwar lamour dan zarden parfe
bizen ena zis fler sezon grefe,
fouzer rar deras, orkide klasik.
Gramaten tanto li ras move lerb;
li met partou kler pou ki so bann fler
ek so bann fouzer respir zis ler lib,
pa les polision anpwazonn leker.

Me malsans! Zanfan zarden malere.
Zot blem-blem, pal-pal. Plis letan pase
ala zot rod biyo-diversite.
Zis kalite, bap, zame li ase!

Pagla nepli la. So zarden ranpli
ar lastron, lerb fatak, pikan loulou.

02.06.09

SANTE VAROUN

To pe ale mo beta,
Pe al lot kote dilo.
Laba bannla finn dir twa
Dimiel sourse anba ros.
Me tansion ros foul to pous!

Akoz sa zame bliye
Dimann Ganga beni twa
Ler li vers dilo sakre;
Akoz sa rapel toultan
Bondie Varuna li la
Pou vey zanfan losean.

To pe kit madam deryer
Enn tibaba dan so vant.
Laba bannla finn dir twa
To pou plen to katora.
Me tansion lamortora!

Akoz sa zame bliye
Dimann Ganga beni twa
Ler li vers dilo sakre;
Akoz sa rapel toultan
Bondie Varuna li la
Pou vey zanfan losean.

Lavi lot kote dilo
Pa toultan dilo koko.
Parfwa dou, parfwa amer
Lexperyans ek konesans
Fer larm ek sourir koule.

Akoz sa zame bliye
Dimann Ganga beni twa
Ler li vers dilo sakre;
Akoz sa rapel toultan
Bondie Varuna li la
Pou vey zanfan losean.

Ale, mo zoli beta;
Bato la pe atann twa.
Varuna, lazou gonfle
Pe gonfle lavwal bato.
Pa bizen to per toufann!

Akoz sa zame bliye
Dimann Ganga beni twa
Ler li vers dilo sakre;
Akoz sa rapel toultan
Bondie Varuna li la
Pou vey zanfan losean.

SANTE SSR

Dilo Ganga travers lamer
Sem lavi dan tou kontinan.
Lor enn ti lil zanfan Ganga
Zordi pe tras nouvo lavi.

Vizion Gandhi ek SSR
Petri dan lamour ek partaz
Montre sime bann vwayazer
Dan rwayom Bondie Varuna.

Vizion Gandhi ek SSR
Pe tras sime bann vwayazer;
Dir nou pa bon fer dominer,
Plito met sourir dan leker.

Vizion Gandhi ek SSR
Petri dan lamour ek partaz
Montre sime bann vwayazer
Dan rwayom Bondie Varuna.

Partou aster nouvo bourzon
Pe larg bann nouvo petal fler.
Selman tansion mo bann zanfan!
Fale pa refer erer yer.

Vizion Gandhi ek SSR
Petri dan lamour ek partaz
Montre sime bann vwayazer
Dan rwayom Bondie Varuna.

ENN SONET APRE KOU

Dan poumon mo pei, dan poumon kapital
enn larme travayer, bann dane nou later
ti trime gramaten, rente ziska aswar
me zame zot soley ti sap dan lak leklips.
Zot ti tas deryer midi!

Zot ti rod zot Moiz pou travers Lamer Rouz
me foser tou kouler ti gard zot dan lanfer;
personn pa ti dir zot ki kapav libere,
kas lasenn esklavaz, tir menot dan lespri.
Kapav sorti dan leklips!

Aurelie, Rex, Basdeo, Baldeo, Boultek, Dawood
enn zour ti zet zot move sor dan pit latrinn;
ti chombo for zot destine; ti dir for-for
“Ase! Ase! Tourn paz.” Aster ki TO pou fer?

3 Septam 2011

LAPRIYER

Mama-Papa eternel
Lasours lavi ek lamour
Aksepte lor to otel
Mo lapriyer toulezour
Ki monte ar to lezel
Dimann twa donn to sekour
Pou to zanfan andetres
Ki bizen boukou tandres

OM / AMENN / AMINN

KIFER TO FER SA?

To granper ti gard enn roten bazar
Dan so lasam pou koriz to granmer;
To papa kan bwar kwar limem Sezar;
Akoz ti retar barrtann pet anler.
Twa to fer parey. To pa zis soular.
To vilger, bitor, violan ek violer.
To bout laservel dan to labraget.
To nom dominer, to tinom bebet.

Bann lespri traver finn met dan latet
Ki Bondie enn zom (ar enn bout lezo
Li finn fer enn fam). Bann fam pa zis bet,
Zot tret, malonet, koko san dilo.
Akoz sa to dir to servi to fwet
Pou dres li, fer li tini to poto.
Dapre to latet to drwa li sakre
Me to pe bliye fam so dinite.

Lespri kabose finn fos tex sakre
Pou fer zom gagn galon sef-kouyoner,
Triyanger, mardayer, marster-fane;
Anter lape ek lev choula lager.
Artizan koripsion servi dekre
Fer manti vinn vre, zarden simitier.
Arete mo frer! Sanz manier lagal!
Ranz enn balans kot de kote egal!

MO APEL MORISIEN

Mo’apel Morisien; mo kontan mo nom!
Me bann faner dal, bann kaser nisa,
Veritab gopia, lerwa bachara
Kamarad kamaron, latet makacha
Apel mwa Patwa. Eski zot kone
Ki vremem mo’ete? Lespri kabose
Mo sir pa kone mo torsenn kole,
Mo de larme sek: Rodrige, Angle.

Mo’apel Morisien; mo kontan mo nom!
Mo frer Rodrige, mo kouzen Angle
E nou trwa ansam nou konstrir bann pon,
Nou met lafaya. Nou pa dan dife
Parski touletrwa nou’ena nam Kreol
Ki tras lavenir lor bann lil Kreol.
Nou nou bien kone seki nou ete:
Nou pa pas siro ousa bat lakol.

Mo’apel Morisien; mo kontan mo nom!
Bliye roder bout; bliye bater bis
Ki frekant lisien, ki kouver ar pis.
Zot nat dan koutvan. Barlizour dan les
Pe anons nouvo. Nou finn pas tou tes.
Nou pa sap lor kal, pa gard dan leker;
Nou pa rod maler, nou kiltiv boner.
Nou ler pe vini: kiltir solider.

Mo’apel Morisien; mo kontan mo nom;
Mo bizen travay pou konstrir bann pon.
Pa gagn letan asize, ti lipie
Lor gro lipie; mo bizen inove,
Fer lavi meyer pou zanfan dime.
Pli bon ki sa? Pli bon ki sa gate!
Mo’apel Morisien; mo kontan mo nom;
Mo bizen travay pou konstrir bann pon.

NOU REV ANSAM!

Nou rev enn nouvo lemonn
Kot lanfer al kasiet;
Kot douler finn fizet.
Nou rev enn nouvo lemonn
Kot zanfan viv ere;
Kot paran pa plore.

Nou rev enn nouvo lemonn:
Orevwar soufrans;
Bonzour lesperans.
Nou rev enn nouvo lemonn:
Malad finn anvole
Lemonn viv dan lape.

Nou rev ansam
Vizion paradi.
Dime ler nou zwenn
Lemonn finn vinn enn.

TI SOURI EK GRO MATOU GRI

(orizinal dan lang Picardie par Jean-Marie Braillon, version Morisien par Dev Virahsawmy)

Ti souri malen ti ranz so lili
Dan trou plans pouri dan kwen libreri.
Pa bizen dir ou, nana ti tap pil:
Gramaten Racine, midi liv Virzil,
Tanto Shakespeare. Dizestion konple!
Librer ti met plen pwazon dan dible
Me ti souri malen ti pli kontan
Milton ek Chaucer, Nouvo Testaman.
Librer ti amenn so gro matou gri,
Exper dan fer souri gagn tarrtarri.
Li ti kal deryer liv Ipolit Taine
Me kouma souri ti manz Lafontenn,
Pou li ti kouto koup gro ziromon;
Li ti ranz enn piez pou may gro demon:
Enn montagn kopi kouver ar mwazi.
Kouma sat vini, liv grenn drwat lor li.
Me liv kouma ‘Li’ leze kouma plim
E gro matou gri, gran sanpion dan jim,
Fransi akote san okenn problem;
Plonz drwat lor souri ki ti dan dilem.
Li pa ti atann li ti pou fini
Dan vant gro matou, boyo bien ranpli,
Ki ti rot enn kou avan al dormi.

KI MORAL SA FAB LA?

Pa parski ou’nn manz enn libreri net
Ki ou kwar ou finn vinn enn maha-fwet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.